SPINACZ - Grupa ZUE

Komentarze

Transkrypt

SPINACZ - Grupa ZUE
MAGAZYN PRACOWNIKÓW GRUPY ZUE
Nr 16 | 3/2015 r.
SPIS TREŚCI
3
Od redakcji
4
Słowo od Wiesława Nowaka
6
O finansach, zmianach organizacyjnych oraz o tym dlaczego nie może
zabraknąć makowca – rozmowa z Anną Mroczek,
Członkiem Zarządu ZUE S.A., dyrektorem ds. finansowych
8
ZUE S.A. Złotym Płatnikiem 2014 roku – wywiad z Barbarą Nowak,
Prokurentem w ZUE S.A., dyrektorem zarządzającym
10
Możemy pochwalić się w naszym portfolio dwiema nowoczesnymi
zajezdniami tramwajowymi, które w istotny sposób wyróżniają nas na
tle konkurencji na polskim rynku infrastruktury miejskiej – rozmowa
z Marcinem Wiśniewskim, Wiceprezesem Zarządu ZUE S.A., dyrektorem
Zakładu Infrastruktury Miejskiej
14
O współpracy w ramach Grupy, wyzwaniach logistycznych i zmianach,
także tych, na scenie politycznej rozmawiamy z Anną Równanyk –
dyrektorem Biura Zakupów Centralnych ZUE S.A.
16
Kolejni pracownicy ZUE w gronie laureatów medalu „Zasłużony dla
Transportu Rzeczypospolitej Polskiej”
17
Zmiana w zarządzie Railway gft Polska
18
II Zlot Turystów Górskich Pracowników ZUE S.A.
20
Połączenie Oddziału Spawalnictwa z Wydziałem Konstrukcji Metalowych
21
Nowe środki trwałe sprzętowo-transportowe
24
ZUE na targach TRAKO
26
Etykieta w Biznesie
29
SUDOKU
30
II edycja Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa
32
Źródła fotografii
Karolina Wiłkojć-Żesławska
Redaktor naczelny
SZANOWNI PAŃSTWO,
Oddaję w Państwa ręce ostatnie już w tym roku wydanie Magazynu Pracowników
Grupy ZUE.
Koniec roku, a zarazem początek nowego, to czas m.in. podsumowań i głównie o nich
piszemy na łamach tego numeru, przede wszystkim o nie pytamy naszych rozmówców.
Następne spotkanie czeka nas wiosną roku 2016, którego po dość statycznym roku
2015, niecierpliwie wyczekuje rynek.
Tymczasem, niechaj pochłonie nas przedświąteczna gorączka i to, co najważniejsze
– spotkania z najbliższymi, czas radości, świątecznej zadumy i noworocznych postanowień. Oby temu wszystkiemu sprzyjała zimowa aura skrząco kontrastując z ciepłem
życzeń składanych w atmosferze świątecznych tradycji, do których także ja w imieniu
całego zespołu redakcyjnego się przyłączam.
Redaktor naczelny:
Karolina Wiłkojć-Żesławska
Zespół redakcyjny:
Magdalena Korzeniowska
Justyna Marszowska
Marek Proszak
Projekt i skład:
Agencja Marketingowa
Hussars.pl
2
Współpraca:
Zakład Infrastruktury
Miejskiej
Baza Transportu i Sprzętu
Specjalnego
Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność”
Wydawca:
ZUE S.A.
ul. Kazimierza
Czapińskiego 3
30-048 Kraków
Tel. 12/ 29 50 350
www.grupazue.pl
Kontakt z redakcją:
[email protected]
Nakład: 500 szt.
Materiały przesłane do
redakcji podlegają autoryzacji
na życzenie autora. Redakcja
zastrzega sobie prawo do
zmian redakcyjnych i skrótów.
Przedruk lub inny sposób
wykorzystywania publikacji
do celów komercyjnych
i niekomercyjnych w całości lub
części może nastąpić wyłącznie
za zgodą Wydawcy.
Wesołych Świąt!
3
SZANOWNI PAŃSTWO,
Dobiegający końca rok 2015 był dla ZUE rokiem dobrym i pomimo spowolnienia, które odczuł rynek udało nam się
w tym okresie zrealizować zakładaną wcześniej strategię.
Uregulowaliśmy sprawy naszych spółek zależnych – przemyślana restrukturyzacja w połączeniu ze zmienionym
składem osobowym zarządów, zarówno w BPK Poznań, jak i w Railway gft, pozwoli na jeszcze skuteczniejsze funkcjonowanie tych firm. W ZUE S.A. ujednoliciliśmy system rozliczania pracy w nadgodzinach oraz realizujemy nową
politykę wartościowania pracy. Dzięki przeprowadzonym ankietom ewaluacyjnym możemy teraz lepiej ocenić indywidualną wartość pracownika, by znalazło to swoje odzwierciedlenie w jego wynagradzaniu. Cieszę się, że
założony przez nas program szkoleń zawodowych skutkuje coraz większą ilością pracowników posiadających
uprawnienia, a w konsekwencji coraz lepiej wykształconą, wykwalifikowaną kadrą inżynierską. Szczególnie
cieszy mnie rozwój zawodowy młodej załogi Wydziału Usług Kolejowych, która pod okiem doświadczonych pracowników powiększa swe szeregi. W tym kontekście chciałbym podkreślić, że możemy pochwalić
się zatrudnianiem ludzi o kilkudziesięcioletnim stażu, którzy są prawdziwymi autorytetami w swoich dziedzinach. Transmisja fachowej wiedzy w przedsiębiorstwach o naszym profilu jest niezmiernie ważna.
Zabezpieczony od początku tego rok system prywatnej opieki zdrowotnej bardzo dobrze się sprawdza – chętnie korzystacie Państwo ze świadczeń, co potwierdza słuszność podjętej decyzji. Z radością
przyjmuję również inicjatywy podejmowane przez związki zawodowe, które wzmacniają integrację
naszych pracowników, sprzyjają budowaniu relacji i koleżeńskiej atmosfery m.in. organizując rajdy
pracownicze.
Analizując rynek kolejowy zainwestowaliśmy w specjalistyczne maszyny, a w planach mamy dalsze
zakupy. Chcemy w ten sposób przygotować się do działań na wszystkich frontach i wzmocnić sprzętowo również Zakłady Infrastruktury Miejskiej i Energetycznej, bowiem konsekwentnie kierujemy się
tym, że każda ze sfer naszej działalności jest dla nas równie ważna. Dziś przetargi ogłaszane są w trybie dwustopniowym – bierzemy udział w prekwalifikacjach do realizacji inwestycji na łączną kwotę
około 11 mld złotych. Teraz czekamy na to, aż Inwestor rozstrzygnie, które firmy przejdą do drugiego
etapu, aby móc złożyć swe oferty cenowe. Tutaj jestem optymistą. Dotychczasowe doświadczenie
w tego typu przetargach pokazuje, że nasz potencjał pozwala spełnić wymogi prekwalifikacji, wierzę
zatem, że czekają nas lata pełne pracy. Tymczasem przyjmijcie Państwo życzenia świąteczne dla siebie
i swoich bliskich.
Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
będą pełne spokoju, radości i refleksji oraz czasem rodzinnych
spotkań, a Nowy Rok 2016 niechaj przyniesie Państwu zdrowie,
szczęście i wszelką pomyślność.
Wesołych Świąt!
Wiesław Nowak
Prezes Zarządu ZUE S.A.
4
5
O FINANSACH, ZMIANACH ORGANIZACYJNYCH
ORAZ O TYM, DLACZEGO NIE MOŻE ZABRAKNĄĆ
MAKOWCA
– ROZMOWA Z ANNĄ MROCZEK,
CZŁONKIEM ZARZĄDU ZUE S.A., DYREKTOREM DS. FINANSOWYCH
Grupa ZUE z punktu widzenia finansów jest stabilna, z dużym potencjałem
rozwoju, a przede wszystkim przygotowana na realizację dużych kontraktów.
Jak ocenia Pani rok 2015 z perspektywy szefa finansów ZUE?
Wkraczając w 2015 rok wiedzieliśmy,
że nie uda się osiągnąć wielkości sprzedaży z roku 2014. Nie możemy jeszcze
mówić o wynikach całego roku, ale
już po trzech kwartałach widoczne
jest zwiększenie rentowności kontraktów, a co za tym idzie, poprawa
wyników finansowych spółki. Nasza
polityka finansowa zakłada bardzo
restrykcyjne i „konserwatywne” podejście do szacowania wyniku, dużą
ostrożność w odniesieniu do ryzyk zarówno budowlanych, jak i finansowo
– prawnych. Do wyniku zaliczamy tylko pewne zdarzenia oraz zawiązujemy
rezerwy na wszelkie przewidywane
koszty i potencjalne zagrożenia. Dzięki
temu, nasze wyniki mogą być stabilne
i przewidywalne, a to z punktu widzenia inwestorów oraz kontrahentów jest
niezwykle istotne. Daje nam to przewagę konkurencyjną w rozmowach
z bankami, instytucjami ubezpieczeniowymi czy podwykonawcami.
Kondycja finansowa jest z pewnością jednym z naszych atutów
– w bieżącym roku udało nam się rozpocząć działalność handlową, która
oczywiście związana była z dużym zaangażowaniem finansowym. Ponadto,
sfinansowaliśmy w 80% ze środków
własnych kontrakt na budowę zajezdni
w Szczecinie, a także podjęliśmy decyzję o inwestycjach sprzętowych na
6
łączną kwotę 18 mln PLN. Nasz aktualny limit kredytowy to 130 mln PLN
(wykorzystywany w niewielkim procencie), obecnie zaś pracujemy nad
zwiększeniem limitu na gwarancje
bankowe. Jeżeli nasze plany się ziszczą, to powinniśmy zakończyć ten
rok ze sporym saldem środków pieniężnych i spłaconymi kredytami. Ta
nasza „zapobiegliwość” to przygotowanie do realizacji dużych inwestycji
zarówno kolejowych, tramwajowych,
jak i energetycznych. Dla Grupy ZUE
to ogromna szansa kontynuacji dynamicznego rozwoju, która musi być
w pełni wsparta możliwością finansowania i zabezpieczenia finansowego
przyszłych kontraktów.
Wszystko to możliwe jest dzięki osiąganym na kontraktach marżom,
odpowiedzialnemu
budżetowaniu
i skrupulatnemu wykonaniu planowanych wyników. Wciąż doskonalimy
zarówno procesy budżetowania, jak
i monitorowania realizacji kontraktów
z wykorzystaniem nowych narzędzi informatycznych. W tym roku udało się
wdrożyć system hurtowni danych „Eureka”, który zaciągając dane z Axapty
pozwala na analizę wyników od rachunku wyników całej firmy poprzez
Zakłady, aż do najniższych pozycji budżetowych kontraktów.
Podsumowując zatem rok 2015
mogę powiedzieć, że pomimo mniejszej sprzedaży, dzięki uzyskiwanym
wynikom staramy się zwiększać kon-
kurencyjność i przygotować się do
realizacji kontraktów planowanych
w ramach nowej perspektywy unijnej.
Jest Pani dyrektorem ds. finansowych od początku połączenia spółek
ZUE i PRK. Czy odczuwa Pani różnice
w pełnieniu funkcji szefowej portfela
przed grudniem 2013 i po tym okresie?
Czy zaszły jakieś zmiany w funkcjonowaniu Pionu Finansowego po
likwidacji w bieżącym roku Pionu
Strategii w ZUE S.A.?
Różnica jest zdecydowana! Więcej
władzy – bo i obrót większy i spółka
większa, a w dodatku giełdowa. A tak
na poważnie – różnice są odczuwalne i w mojej opinii wynikają zarówno
z wielkości spółek, jak i ich specyfiki determinowanej chociażby historią
właścicielską, zarządczą czy socjalną.
Obecność ZUE S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
powoduje, że ponoszę dużo większą
odpowiedzialność za obecne i przyszłe wyniki, gdyż dotyczą one spółki
objętej krajowym nadzorem finansowym, a więc w pełni transparentnej.
Jednak w moim przekonaniu, zadania szefowej portfela są zawsze takie
same – musi starczyć kasy i to jest
mój cel. Znam przypadki firm, które pokazywały dobre wyniki, a mimo
to upadły bo straciły płynność finansową. Na szczęście ani PRK, ani ZUE
to nie groziło i nie grozi. Połączony
podmiot jest co prawda większy, za-
trudnia więcej pracowników, którzy
co miesiąc muszą terminowo otrzymać swoje wynagrodzenia, jednak
jedna firma to stosunkowo prostsze
rozliczenia, łatwiejsze planowanie
i kontrola kosztów. Po likwidacji Pionu
Strategii zakres obowiązków i zadań
mojego Pionu znacznie się poszerzył z uwagi na przejęcie nadzoru nad
spółkami zależnymi oraz dokumentacją podatkową dotyczącą transakcji
pomiędzy podmiotami powiązanymi.
W praktyce przejęliśmy księgowość
BPK Poznań Sp. z o.o.; nadzorujemy
ich wyniki w ujęciu miesięcznym i aktywnie uczestniczymy w procesie
restrukturyzacji spółki. Kontrolujemy
i aktywnie wspieramy również działalność handlową Grupy ZUE, która ze
swej natury jest kapitałochłonna i bez
zaangażowania finansowego spółki
matki nie miałaby żadnych szans na
rozwój.
Sytuacja w spółkach zależnych (BPK,
Rgft) – jak one kończą ten rok i jakie
widzi Pani dla nich perspektywy?
Nasze spółki zależne – jak to z dziećmi
bywa – trochę nas kosztują i czasem
trzeba poczekać, aż inwestycja zacznie
przynosić zakładane efekty. Railway
gft Polska Sp. z o.o. nie zrealizuje w tym roku zakładanej wielkości
sprzedaży, ale nie generuje strat i poza
finansowaniem nie wymaga większej
pomocy. Oczywiście, kontrolujemy
ich wyniki, monitorujemy poziom
kosztów i rozliczeń z kontrahentami aby uniknąć strat wynikających
z problemów płatniczych ich odbiorców. BPK Poznań Sp. z o.o. nie
jest póki co naszą „perłą w koronie”.
W tym roku musieliśmy wzmocnić ją
kapitałowo i przeprowadzić redukcję
zatrudnienia. Działalność projektowa
w Polsce nie jest branżą łatwą, która
generowałaby duże zyski, zaś warunki
kontraktowe, pomijając poziom marż,
nie sprzyjają efektywnemu prowadzeniu biznesu. Tym bardziej więc, staramy
się zmienić metody zarządzania, wprowadzić programy motywacyjne, każda
bowiem godzina projektowa przekłada
się w sposób bezwzględny na osiągane przez spółkę wyniki. Tego roku BPK
nie zakończy niestety sukcesem, ale
mam nadzieję, że udało się przynajmniej rozpocząć proces wychodzenia
na prostą. Podsumowując, Grupa ZUE
z punktu widzenia finansów jest stabilna, z dużym potencjałem rozwoju,
a przede wszystkim przygotowana
na realizację dużych kontraktów. To
jest to, czego nam teraz najbardziej
potrzeba, gdyż w perspektywie najbliższych miesięcy nie możemy mówić
o satysfakcjonującym nas poziome
zapełnienia portfela zleceń. Wierzę
jednak, że to cisza przed burzą (kontraktów oczywiście).
Na nawałnicę przetargów czeka chyba
cała nasza branża, ale teraz wszyscy
czekamy na Święta.
To prawda, koniec roku to szczególny czas – dla księgowości zwłaszcza.
Kiedyś, na początku mojej drogi zawodowej, pewna doświadczona księgowa
zdradziła mi sekret pełnej kasy w spółce – na firmowej wigilii nie może
zabraknąć makowca. Od lat to stosuję i jak dotąd zawsze się sprawdza.
Życzmy więc sobie zdrowia i pełnego
portfela projektów. Ze swojej strony
chciałabym w szczególności podziękować pracownikom Pionu Finansowego
– wszystkim i każdemu z osobna – za
zaangażowanie i dyscyplinę pracy,
za atmosferę i merytoryczność, ale
przede wszystkim za gotowość rozwoju i cierpliwość… także do mnie. ^
7
ZUE S.A. ZŁOTYM
PŁATNIKIEM
2014 ROKU
– WYWIAD Z BARBARĄ NOWAK,
PROKURENTEM W ZUE S.A.,
DYREKTOREM ZARZĄDZAJĄCYM
Od lat jesteśmy uważani za dobrych
płatników, zaś przyznane wyróżnienie
tylko potwierdza ten stan rzeczy.
ZUE S.A. otrzymało certyfikat „ZŁOTY PŁATNIK” – proszę
powiedzieć coś więcej o tym odznaczeniu.
Tytuł ten przyznany nam został za
zachowanie najwyższych standardów płatności. Certyfikat „ZŁOTY
PŁATNIK” przyznaje światowa instytucja finansowa GRUPA EULER
HERMES, która zajmuje się m.in.
zabezpieczaniem kredytów kupieckich, obsługą należności, czy
wystawianiem gwarancji, ale również bada podmioty gospodarcze
pod względem ich moralności
płatniczej. W roku 2014 w Polsce
skontrolowanych
zostało
około 412.000 firm, dla których
wyznaczono wskaźnik moralności
płatniczej. Zaledwie jedna dziesiąta z nich została nominowana do
otrzymania certyfikatu „ZŁOTY
PŁATNIK”, w tym gronie znalazła się spółka ZUE. Poświadcza to
naszą rzetelność przez co jest doskonałą wizytówką dla obecnych
i nowych partnerów biznesowych
8
oraz kontrahentów, jak również
jest potwierdzeniem naszej pozycji
rynkowej.
Dlaczego jest to tak istotne, jaką politykę płatności prowadzi spółka?
W szeroko pojętym obrocie gospodarczym polityka płatności ma
ogromne znaczenie. Każda firma
musi nieustająco równoważyć dwa
przeciwstawne aspekty prowadzenia swoich spraw finansowych, co
jest procesem niełatwym. Z jednej strony oczekuje się zapłaty
za świadczone usługi, z drugiej
zaś zobowiązanym jest się do
płatności dostawcom i podwykonawcom – stan doskonałej
równowagi jest tutaj wręcz niemożliwy. Dlatego też prowadzenie
mądrej polityki zarządzania finansami jest jednym z fundamentów
prowadzenia działalności gospodarczej. Z nieukrywaną satysfakcją
stwierdzam, że procedury, które wypracowaliśmy przez lata na
tym polu zostały dostrzeżone
i uznane. Zasada uczciwego traktowania kontrahentów jest jedną
z podstawowych, którymi się
kierujemy. Od lat jesteśmy uważani za dobrych płatników, zaś
przyznane
wyróżnienie
tylko
potwierdza ten stan rzeczy. Odpowiednia polityka płatności m.in.
przekłada się na pozytywną ocenę
spółki ze strony banków. To bardzo istotne, gdyż czyni pozyskanie
kredytu procesem wprawdzie
żmudnym i czasochłonnym, ale
możliwym. Posiadanie otwartych
linii kredytowych, przy skali naszej
działalności i przy równoczesnym
prowadzeniu wielomilionowych inwestycji, jest po prostu niezbędne.
W jaki sposób terminowość może
wpłynąć na proces budowlany?
Rzetelne podejście do spraw
płatności owocuje sprawną realizacją kontraktów, czy też znajduje
swoje przełożenie w procesie dokonywania zakupów, bowiem
podwykonawcy, których chcemy
pozyskać do współpracy
nie muszą się obawiać braku
zapłaty.
Natomiast
u dostawców możemy liczyć na wydłużone terminy
płatności, czy upusty cenowe. Mówimy tutaj zatem
o konkretnych, wymiernych
korzyściach
gospodarczych. Trzeba wziąć pod
uwagę fakt, że gros naszych
podwykonawców to stosunkowo niewielkie firmy.
Nie dysponują one znacznym kapitałem, dlatego
brak otrzymywania zapłat
mógłby być zagrożeniem
dla ich działalności, a co za
tym idzie, dla terminowego
wykonania przez nich prac,
co z kolei mogłoby się negatywnie odbić na realizacji
całego kontraktu. Nierzadkie są przypadki bankructw
firm budowlanych, przykładów dostarcza znana
z doniesień medialnych
seria upadłości firm zaangażowanych w budowę
polskich autostrad. Należy pamiętać, że problemy
takie zdarzają się zarówno
na linii wykonawca-podwykonawca, jak i inwestor
– wykonawca, a obecnie
nikt nie wspiera przedsię biorców z alic zkami
a` konto przyszłego wynagrodzenia, a przecież
muszą oni ponosić stałe koszty funkcjonowania.
Aby firma wytrzymała takie obciążenie, politykę
płatności należy prowadzić naprawdę ostrożnie.
Podsumowując zatem, pragnę raz jeszcze podkreślić
istotną rolę właściwego
prowadzenia polityki finansowej, a w naszej firmie
serdecznie podziękować za
codzienną odpowiedzialną
pracę wszystkim osobom
zaangażowanym w ów proces. ^
9
ZAJEZDNIA TRAMWAJOWA FRANOWO W POZNANIU
Zakład Infrastruktury Miejskiej zrealizował dwa
kontrakty, których przedmiotem była zajezdnia
tramwajowa. Jakie podobieństwa i różnice charakteryzowały te zadania?
Na ten temat można mówić godzinami! Oczywiście, podobieństw jest wiele – zakresy pracy na obu kontraktach
obejmowały układ torowy i drogowy, hale postojowe,
hale napraw, podstację trakcyjną, sieć trakcyjną itd.,
niemniej jednak każdy z nich był inny, miał swą własną
specyfikę wynikająca m.in. z faktu, że zajezdnia na poznańskim Franowie była budowana od podstaw tzn.
powstała na niemalże dziewiczym terenie, podczas gdy
Zajezdnia Pogodno w Szczecinie była realizowana w formie modernizacji istniejącego, zabytkowego obiektu.
Pierwsza z nich, współfinansowana ze środków unijnych, zaprojektowana została z ogromnym rozmachem
ZAJEZDNIA TRAMWAJOWA POGODNO W SZCZECINIE
MOŻEMY POCHWALIĆ SIĘ W NASZYM PORTFOLIO DWIEMA
NOWOCZESNYMI ZAJEZDNIAMI TRAMWAJOWYMI, KTÓRE
W ISTOTNY SPOSÓB WYRÓŻNIAJĄ NAS NA TLE KONKURENCJI
NA POLSKIM RYNKU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ.
– ROZMOWA Z MARCINEM WIŚNIEWSKIM - WICEPREZESEM ZARZĄDU ZUE S.A.,
DYREKTOREM ZAKŁADU INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
10
11
ZAJEZDNIA TRAMWAJOWA
FRANOWO W POZNANIU
INWESTOR:
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Poznaniu
Spółka z o.o.
i przy uwzględnieniu najnowocześniejszych dostępnych
na rynku rozwiązań opracowanych dla tego typu obiektów infrastruktury tramwajowej. Druga, choć znacznie
mniejsza pod względem powierzchni, wymagała od nas
sporego planowania logistycznego, co wynikało m.in.
z konieczności utrzymania ciągłości pracy zajezdni podczas trwania budowy. Wielokrotne etapowanie robót
pozwoliło nam jednak uniknąć sytuacji, w której tramwaje nie wyjechałyby na miasto.
zajezdnię. Kraków, Wrocław czy Gdańsk systematycznie fragmentami modernizują swoje obiekty, w tym
kontekście warto przypomnieć o realizowanym przez
ZUE w 2013 r. remoncie układu torowego na zajezdni tramwajowej przy ulicy Słowiańskiej we Wrocławiu.
Warto zaznaczyć, że Zajezdnia Franowo była realizowana w formule „buduj”, w której dokumentację
projektową dostarczał Inwestor, a Zajezdnia Pogodno była realizowana w formule „projektuj i buduj” na
podstawie dostarczonego Programu Funkcjonalno –
Użytkowego (PFU). Oznaczało to oczywiście, że aby
rozpocząć prace budowlane musieliśmy przebudowę
obiektu zaprojektować, co stanowiło nie lada wyzwanie, gdyż musieliśmy się wpasować w istniejące obiekty
kubaturowe. Dodatkowo w przypadku Pogodna nie bez
znaczenia był fakt, że tamtejsza zajezdnia jest obiektem
zabytkowym i wszystkie prace musiały być prowadzone w uzgodnieniu i pod bacznym okiem Konserwatora
Zabytków. Na szczęście mieliśmy już doświadczenie
w wykonywaniu tego typu prac pod nadzorem konserwatorskim, które zdobyliśmy przy okazji modernizacji
wiaduktu przy ul. Lubicz w Krakowie. Obie inwestycje,
zarówno poznańska, jak i szczecińska, obejmowały wyposażenie hal w szereg urządzeń takich, jak: obrotnice,
instalacje do napełniania piaskiem, tokarki podtorowe
z osprzętem diagnostycznym i wiele innych, często bardzo skomplikowanych elementów, skończywszy zaś
na meblach do pomieszczeń biurowych. Podsumowując, w rezultacie trudnej i wytężonej pracy możemy
pochwalić się w naszym portfolio dwiema nowoczesnymi zajezdniami tramwajowymi, które w istotny sposób
wyróżniają nas na tle konkurencji na polskim rynku infrastruktury miejskiej.
Tak, oczywiście – Kraków ma trzy zajezdnie – dwie
czynne w Podgórzu i Nowej Hucie oraz jedną zabytkową zajezdnię św. Wawrzyńca na Kazimierzu, która
była pierwszą zajezdnią tramwajową w mieście i co ciekawe, do roku 1901 obsługiwała tramwaj konny. Po
zelektryfikowaniu linii z początkiem XX wieku obsługiwała wąskotorowy tramwaj elektryczny o rozstawie szyn
900mm, a w latach 1912-1953 zarówno elektryczne
tramwaje wąsko-, jak i normalnotorowe tj. o rozstawie
1435mm. Obecnie na jej terenie mieści się krakowskie
Muzeum Inżynierii Miejskiej gromadzące eksponaty
związane z rozwojem komunikacji miejskiej, elektrowni, gazownictwa, gospodarki komunalnej oraz zabytki
historii techniki. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia
tego naprawdę pięknego zespołu architektoniczno-budowlanego chociażby przy okazji najbliższej krakowskiej
Nocy Muzeów. Czynne zajezdnie w Krakowie na bieżąco
obsługują zbiorową komunikację miejską. Oczywiście,
dzięki staraniom Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego są systematycznie modernizowane i z dumą
przyznaję, że niemal zawsze w tych pracach bierze
udział nasz Wydział Utrzymania Infrastruktury czyli
dawne ZETO. Na podgórskiej i nowohuckiej zajezdni
prowadzimy również regularną konserwację i utrzymanie całej infrastruktury tramwajowej.
Mówi się o renesansie transportu tramwajowego. Czy
zatem z myślą o nowym taborze inne miasta także
planują budowę lub modernizację zajezdni dla swego
taboru tramwajowego?
Zgadza się – niskoemisyjny transport jest teraz języczkiem u wagi władz samorządowych. Dlatego też, kilka
polskich miast posiadających miejski zbiorowy transport
szynowy nie tylko inwestuje w modernizację i rozbudowę swych sieci tramwajowych, ale przymierza się także
do budowy bądź rozbudowy zajezdni. Plany takie mają
chociażby Warszawa i Toruń, a Szczecin po udanej inwestycji na Pogodnie chce przebudować swoją drugą
12
Kraków, w którym ZUE świadczy usługi konserwacji
infrastruktury tramwajowej także ma swoje zajezdnie
- czy może Pan powiedzieć o nich coś więcej?
Jakie są plany ZIM na przyszły rok?
Kończymy realizowane przez nas projekty i rozglądamy
się za kolejnymi zadaniami. Nie ukrywam, że chcemy by
przyszły rok był lepszy od obecnego. Zamierzamy w tym
celu startować w wielu przetargach na terenie naszego
kraju nie tracąc z oczu tego, co dzieje się na rynkach
zagranicznych. Jestem głęboko przekonany, że z naszą
kadrą techniczną, pracownikami zaplecza oraz posiadaną wiedzą, doświadczeniem i potencjałem możemy
zagwarantować Inwestorom najwyższą jakość i terminowość realizowanych zamówień. W roku 2016 chcemy
również odmłodzić kilka jednostek sprzętowych, przeprowadzić niezbędne szkolenia, zapowiada się zatem
dla nas czas pełen ambitnych zamierzeń, których spełnienia sobie i Państwu serdecznie życzę. ^
CHARAKTERYSTYKA
KONTRAKTU:
celem przedsięwzięcia była
budowa największej (17 ha)
i najnowocześniejszej w Polsce
zajezdni tramwajowej,
pierwszej zarządzanej
automatycznie oraz jednej
z najnowocześniejszych
w Europie, która docelowo
obsłuży 150 tramwajów.
ROBOTY TOROWE:
- montaż torowiska
tramwajowego
w technologii podlewu
ciągłego (5 615,0 mpt),
punktowego (110,0 mpt)
- montaż torowiska
tramwajowego
w technologii ERS-M
– 3 040,0 mpt
- montaż torowiska
tramwajowego na belkach
„Molla” – 1 718,0 mpt
- montaż torowiska
tramwajowego
na podkładach
strunobetonowych
(291,0 mpt), drewnianych
(321,0 mpt)
- montaż torowiska na tzw.
półce – 674,0 mpt
ZAJEZDNIA TRAMWAJOWA
POGODNO W SZCZECINIE
INWESTOR:
Gmina Miasto Szczecin;
pełnomocnik Tramwaje
Szczecińskie Sp. z o.o.
ROBOTY TOROWE:
- wykonanie torowiska
tramwajowego na płycie
żelbetowej w technologii
podlewu ciągłego – 5 757 mpt.
- wykonanie torowiska
na podkładach
strunobetonowych – 32 mpt.
- montaż napędów zjazdowych
24 kpl.
- montaż napędów zwrotnic ze
sterowaniem i ogrzewaniem
– 22 kpl.
- montaż rozjazdów – 1 564 mpt.
SIEĆ TRAKCYJNA:
- posadowienie słupów
trakcyjnych – 112 szt.
- montaż przewodu jezdnego
– 6 597 m
ROBOTY KUBATUROWE:
- budowa wiaty stalowej
o wymiarach 93,4 x 54,4m
- budowa podstacji trakcyjnej
wraz z wyposażeniem
- remont budynku
administracyjnego
o kubaturze 3585,61m3
- remont budynków ochrony
i ustawiaczy
- remont hali obsługowonaprawcza
- remont hali naprawczopostojowej
- budowa hali tokarki
- montaż torowiska w korycie
(tzw. "szyna pływająca”)
– 588,0 mpt
- montaż torowiska na
słupach – 405,0 mpt
- montaż rozjazdów – 89 szt.
- montaż obrotnic – 7 szt.
SIEĆ TRAKCYJNA:
- montaż słupów trakcyjnych
– 253 szt.
- montaż sieci trakcyjnej
płaskiej – 8 030,0 mb.
- montaż sieci trakcyjnej
sztywnej na hali głównej
(1 080,0 mb.), hali
postojowej (4 560,0 mb.)
AUTOMATYKA:
- przystosowanie urządzeń
zajezdni do montażu
systemu DMS (Depot
Management System)
do automatycznego
zarządzania pracą zajezdni
ROBOTY KUBATUROWE:
- budowa podstacji trakcyjnej
- budowa hali postojowej
- budowa hali głównej
z częścią socjalno-biurową
– 17 776 m2
- budowa hali magazynowej
z garażem dla pojazdów
szynowych
- budowa budynku
warsztatowego z częścią
socjalno-biurową
WARTOŚĆ KONTRAKTU:
319 464 585,06 PLN Brutto
ROBOTY
ELEKTROENERGETYCZNE:
- przebudowa linii kablowych
SN i NN – 3 757 m
- budowa linii kablowych
zasilania sieci trakcyjnej
– 3 260 m
- budowa światłowodowej
sieci teletechnicznej
– 1 446 m
- montaż słupów oświetlenia
ulicznego – 8 szt.
- montaż oświetlenia
parkowego – 12 szt
- wykonanie iluminacji
Zajezdni Pogodno
- budowa sygnalizacji świetlnej
ROBOTY
TELEINFORMATYCZNE:
- budowa sieci LAN
(wielozadaniowa
światłowodowa sieć
teleinformatyczna)
- budowa systemu CCTV
(monitoring wizyjny)
- budowa systemu SSWIN
(System sygnalizacji
włamania i napadu)
- budowa systemu KD
(kontrola dostępu)
- budowa systemu SAP
(system alarmu pożaru)
- budowa SSZ (System
Zarządzania Zajezdnią)
- budowa systemu
BMS (System kontroli
i sterowania dla obiektu
– Building Management
System)
WARTOŚĆ KONTRAKTU
135 300 000,00 PLN Brutto
13
Jakie zmiany w Biurze Zakupów
Centralnych zaszły w mijającym
roku?
Od kwietnia 2015 w Grupie ZUE
mamy nowego partnera – spółkę
Railway gft Polska. Jak większość
z Państwa wie, jest to spółka
handlowa mająca w swej ofercie materiały służące do budowy zarówno
torów kolejowych, jak i tramwajowych. Jej pracownikami są osoby
o wieloletnim doświadczeniu w zakresie realizacji dostaw materiałów
torowych. Mamy zatem okazję aby
wspólnie działać, zarówno na etapie
składania najkorzystniejszych ofert
przetargowych, jak i przy realizacji
projektów wygranych przez naszą
spółkę wykonawczą. Wierzymy, że
dzięki temu wzrośnie nasza przewaga konkurencyjna.
Z jakimi problemami boryka się
sektor dostaw kluczowych materiałów dla rynku infrastruktury
kolejowej?
O WSPÓŁPRACY W RAMACH GRUPY,
WYZWANIACH LOGISTYCZNYCH I ZMIANACH,
TAKŻE TYCH, NA SCENIE POLITYCZNEJ
– ROZMAWIAMY Z ANNĄ RÓWNANYK,
DYREKTOREM BIURA ZAKUPÓW CENTRALNYCH ZUE S.A.
Mamy to szczęście, że posiadamy własny tabor kolejowy, co umożliwia nam
elastyczne podejście do realizacji dostaw.
14
Jest to bardzo specyficzny rynek.
Liczba dostawców materiałów
kluczowych, zarówno w zakresie
materiałów służących do budowy
trakcji kolejowej, jaki i torów kolejowych, jest stosunkowo niewielka.
Jest to dla nas z jednej strony korzystne, ponieważ bardzo dobrze
znamy naszych kontrahentów,
ich produkty, wiemy, jakie mają
moce produkcyjne. Wieloletnia
współpraca pozwala natomiast
wykorzystywać logistykę dostaw
do maksimum, co przekłada się na
możliwość osiągania jak najlepszych rezultatów ekonomicznych
na naszych budowach. Możemy też
na nich liczyć w trudnych momentach, czego najlepszym dowodem
były realizacje zamówień w bieżącym roku. Z drugiej zaś strony,
ogranicza to czasami negocjacje cenowe, zwłaszcza w przypadku, gdy
mamy do czynienia z jedynym dostawcą danego materiału. Według
mnie istnieją dwa zasadnicze problemy dotyczące dostaw dla rynku
infrastruktury kolejowej. Pierwszy
z nich dotyczy budowy trakcji.
Obecnie, gdy większość przetargów
ogłaszana jest w konwencji „projektuj i buduj”, proces projektowania
skraca czas realizacji i w efekcie,
na samą dostawę materiałów pozostaje bardzo mało czasu. Wiemy
już z doświadczenia, że gdy w Polsce realizowana jest równocześnie
duża liczba kontraktów, następuje
spiętrzenie zamówień i zaczynają
się problemy z produkcją. Producenci, zwłaszcza na początku roku
2015, zmniejszyli swoje zapasy
magazynowe ze względu na małą
ilość
ogłaszanych
przetargów.
Drugi problem dotyczy natomiast
logistyki materiałów masowych,
która wymaga nie tylko wyboru optymalnego dostawcy danego
materiału i określonych możliwości
transportowych, ale także zamówienia transportu do jego przewozu
z dużym wyprzedzeniem. Niestety, Inwestor ogłaszając przetargi
nie zawsze bierze pod uwagę przepustowość
linii
kolejowych
i możliwości realizacyjne dostaw
materiałów. Mamy to szczęście, że
posiadamy własny tabor kolejowy,
co umożliwia nam elastyczne podejście do realizacji dostaw. Dobra
współpraca pracowników Biura Zakupów Centralnych, zarówno z Bazą
Transportu i Sprzętu Specjalnego,
jak i z przedstawicielami kopalń oraz
przewoźników, pozwala na sprawną
realizację zamówień zgłaszanych
przez naszych współpracowników
z budów. Oczywiście, czasami ostro
dyskutujemy, bo nie zawsze możemy dokładnie spełnić oczekiwania
szefów budów, ale najważniejszy
jest kompromis i wspólne znalezienie dobrego rozwiązania.
W jaki sposób odczuwa się spowolnienie, o którym mówi rynek? Czy
jest to widoczne z Pani perspektywy?
Jak Państwo pamiętacie, już pod
koniec 2014 roku, podczas naszego spotkania w Wieliczce, prezes
ZUE S.A. przygotowywał nas
w swoim przemówieniu na to, że
najbliższy okres będzie czasem trudnym m.in. ze względu na kończący
się pierwszy etap wykorzystania
środków z Unii Europejskiej, a co
za tym idzie, mniejszą ilość ogłaszanych przetargów publicznych.
Te przewidywania się sprawdziły –
zadania zgłaszane do realizacji są
mniejsze, natomiast firm chętnych
do ich pozyskania jest na naszym
rynku coraz więcej.
Wymaga to od nas zwiększenia nakładu pracy celem przygotowania
materiałów przetargowych, a po
otwarciu ofert „niemożliwe staje się
możliwe”... wygrana oferta jest tak
niska, że zadziwia wszystkich. Takie
jest prawo wolnego rynku, a każdy może mieć nadzieję, że uda mu
się wykonać zadanie choć przeczą
temu wszelkie logiczne przesłanki.
Podsumowanie roku 2015 i perspektywy rynkowe na rok nadchodzący
– jak wyglądają w Pani oczach?
Mijającego roku nie zaliczyłabym
do najlepszych, ale w każdej sytuacji należy szukać pozytywów.
Pomimo trudności zrealizowaliśmy
kilka ciekawych kontraktów, w tym
pierwszy dla ZUE S.A. kontrakt
zagraniczny. Do naszego grona dołączyła nowa spółka, nowi ludzie
chętni by wspierać nasze działania.
Zainwestowaliśmy w park maszyn,
a więc zwiększamy nasz potencjał
myśląc o kolejnym rozdaniu środków unijnych. Mamy nowe logo,
nowy wizerunek zaprezentowany podczas tegorocznych targów
w Gdańsku. Patrząc szerzej – mamy
nowy rząd, nowy „śpiewający
sejm”. Ważne jest jednak, abyśmy
w roku 2016 nadal tworzyli jednolity zespół, rozwijali ZUE i aby praca
poszerzała nasze umiejętności zawodowe i na każdym stanowisku
dawała możliwości realizacji. Ponadto życzę sobie i Wam spełnienia
osobistych pragnień w życiu prywatnym. Oby czekał nas wszystkich
rok pełen pozytywnych niespodzianek! ^
15
KOLEJNI PRACOWNICY ZUE W GRONIE
LAUREATÓW MEDALU „ZASŁUŻONY DLA
TRANSPORTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”
Z dumą informujemy o wręczeniu resortowych odznaczeń dla kolejnych naszych pracowników, których wkład
w osiągnięcia i rozwój tej dziedziny gospodarki narodowej został uznany i doceniony w ten zaszczytny sposób.
ZMIANA W ZARZĄDZIE
RAILWAY GFT POLSKA
W nowej spółce zależnej Grupy ZUE będącej dostawcą materiałów infrastruktury kolejowej i tramwajowej, z funkcji Prezesa Zarządu odwołany został Janusz
Reszczyński.
Te honorowe odznaczenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (poprzednik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa) otrzymało na wniosek Prezesa Zarządu aż osiem osób z ZUE S.A.:
•
•
•
•
•
•
•
•
Marek Badur
Józef Cygan
Maciej Cygankiewicz
Grażyna Kadula
Władysław Mucha
Zbigniew Myszka
Stefan Surma
Józef Tomczyk
12 listopada br. ze stanowiska Prezesa Zarządu Railway gft Polska odwołany został Janusz Reszczyński.
W chwili obecnej spółka funkcjonuje z jednoosobowym zarządem, który reprezentuje aktualny jego Prezes – Mirosław Musyl, dotychczas pełniący funkcję Wiceprezesa i Dyrektora Handlowego. ^
Przypominamy, że w bieżącym roku Państwowy Złoty Medal za Długoletnią Służbę otrzymał • Henryk Niemczyk, a resortowymi Odznaczeniami Honorowymi wyróżnieni zostali • Krzysztof Górowski (Medal „Zasłużony dla
Kolejnictwa”) oraz • Krzysztof Wolski i • Stanisław Myszka (Medal „Zasłużony dla Transportu”), o czym pisaliśmy
w „Spinaczu” nr 01/2015.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!^
Railway gft Polska jest kontynuatorem działalność swojego poprzednika – spółki ThyssenKrupp GfT Polska i tak jak ona, prowadzi działalność w zakresie dostaw materiałów do budowy i remontu torowisk kolejowych oraz tramwajowych. Z dniem 15 kwietnia 2015 roku Grupa
ZUE uzyskała zgodę UOKiK na przejęcie 70 proc. udziałów spółki i została jej głównym udziałowcem. Railway gft Polska poza aktywnym
pozyskiwaniem nowych zleceń na rynku, prowadzi współpracę ze spółką ThyssenKrupp GfT Polska w oparciu o umowy serwisowe.
16
17
PROGRAM ZLOTU
Dzień 1
Pierwszego dnia, w towarzystwie fachowego przewodnika zwiedzaliśmy wrocławskie ZOO, z jego nowo
otwartym Afrykarium, muzeum Panoramy Racławickiej
a także inne atrakcje i zabytki Wrocławia.
Dzień 2-3
Kolejnego dnia wyruszyliśmy na szlak. Góry przywitały nas wspaniałą, słoneczną pogodą a trasa wiodła
nas malowniczo na szczyt Szrenicy (1362 m n.p.m.).
Drugi dzień górskiej wędrówki rozpoczęliśmy wyjściem
z Karpacza na szczyt góry Śnieżka. Z uwagi na znane nam
wszystkim, zmienne warunki pogodowe, tylko w chwilach przejaśnień mogliśmy podziwiać rozległe widoki
na Karkonosze rozciągające się po obu stronach polsko
– słowackiej granicy. Dzień zakończyliśmy zabawą przy
dźwiękach dobrej muzyki.
Dzień 4
Zanim droga powrotna zawiodła nas do Krakowa, zwiedziliśmy uzdrowisko w miejscowości Cieplice Zdrój. Podczas
gdy część uczestników zlotu korzystała z leczniczych właściwości cieplickich wód termalnych, pozostali spacerowali
po Jeleniej Górze, jej licznych parkach miejskich, napawając
się klimatem tego miasta, o którego urokliwym położeniu
świadczy chociażby urzekająca panorama Starego Miasta
na tle Karkonoszy.
18
II ZLOT TURYSTÓW GÓRSKICH
PRACOWNIKÓW ZUE S.A.
W dniach 24 – 27 września odbył się z inicjatywy przedstawicieli związków zawodowych II Zlot Turystów
Górskich Pracowników ZUE S.A. Kontynuując w ten
sposób podjętą wcześniej ideę rozwijania zainteresowania turystyką górską i poznawania piękna górskich
krajobrazów, równocześnie propagujemy wśród nas
aktywny wypoczynek. Przychylność Prezesa Zarządu
i duże zainteresowanie Państwa udziałem w organizowanych zlotach jest dla nas źródłem dużej satysfakcji
i potwierdzeniem słuszności pomysłu. Jednocześnie stanęło przed nami jako organizatorami wyzwanie, by
biorąc pod uwagę wymaganą dyspozycyjności pracowników i przedzimowe spiętrzenie robót na kontraktach,
z odpowiednim wyprzedzeniem i w kooperacji z Pionem
Produkcji podejmować decyzje o terminie przyszłych
spotkań. Jestem przekonany, że tak jak ten, przyszłe zloty będą cieszyć się sporym powodzeniem.
W imieniu organizatorów
zlotu dziękuję za udaną wrześniową wyprawę
i serdecznie zapraszam
wszystkich chętnych pracowników do aktywnego
udziału w przyszłych zlotach!
Janusz Derabin
Przewodniczący Komisji
Zakładowej
NSZZ „Solidarność”
Karpacz
Karpacz
Schronisko PTTK nad Łomniczką
Schronisko Dom Śląski
Śnieżka
Odejście Drogi Jubileuszowej
Schronisko PTTK Strzecha Akademicka
Schronisko PTTK Samotnia
Karpacz
Śnieżka
Szklarska
Poręba
Szklarska Poręba
Schronisko pod Łabskim Szczytem
Śnieżne Kotły
Mokra przełęcz
Schronisko Szrenica
Schronisko Hala Szrenicka
Szklarska Poręba
19
POŁĄCZENIE ODDZIAŁU
SPAWALNICTWA Z WYDZIAŁEM
KONSTRUKCJI METALOWYCH
Od stycznia br. w strukturach ZUE S.A. funkcjonuje nowa jednostka organizacyjna o nazwie
Wydział Spawalnictwa i Konstrukcji Metalowych, której siedziba mieści się przy ul. Półłanki. Wydział Spawalnictwa i Konstrukcji Metalowych podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. Produkcji i ma za zadanie wykonywać prace spawalnicze w ramach kontraktów
ZUE S.A. oraz dla kontrahentów zewnętrznych.
STRUKTURA
ORGANIZACYJNA
kierownik
ZAKRES ZADAŃ
-
zastępca kierownika
-
-
-
rozliczeniowiec
obsada pracownicza
odpowiedzialna za
realizację zadań
związanych z usługami
torowymi
-
-
-
-
-
-
-
obsada pracownicza
wykonująca zadania
w zakresie konstrukcji
stalowych
20
-
wykonywanie spoin termitowych w torowiskach tramwajowych i kolejowych;
wykonywanie spoin przejściowych w torowiskach
tramwajowych;
wykonywanie spoin technologicznych w rozjazdach
tramwajowych;
wykonywanie prac regeneracyjnych przez napawanie
i szlifowanie szyn tramwajowych;
wykonywanie korekcyjnego szlifowania szyn w infrastrukturze miejskiej;
produkcja i montaż konstrukcji metalowych;
opracowywanie planów sprzedaży, wyniku i kosztów;
identyfikowanie i rejestrowanie aspektów środowiskowych i ocenianie ich wpływu na środowisko w zakresie
swojej działalności;
prace na zlecenie zewnętrzne i wewnętrzne;
prowadzenie gospodarki materiałowej oraz gospodarki odpadami na terenie Wydziału;
współopracowywanie ofert w zakresie robót wykonywanych przez Wydział;
dokumentacja powykonawcza dla robót wykonywanych przez Wydział. ^
NOWE ŚRODKI
TRWAŁE
SPRZĘTOWOTRANSPORTOWE
Zakupy planowane:
• transportery materiałów sypkich
– 6-12 szt. typ MFS 100, MFS 80,
MFS 40 lub typ TMS- 40
Nowe środki trwałe sprzętowo-transportowe
nabyte przez ZUE S.A. w okresie od marca do
grudnia 2015 roku:
• profilarka tłucznia SSP 110SW produkcji Plasser & Theurer
• lokomotywa spalinowa M62Ko
• oczyszczarka tłucznia RM 80 UHR produkcji Plasser & Theurer
• samochód pogotowia technicznego Iveco Daily 35
21
22
23
ZUE NA TARGACH TRAKO
Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe
w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego, w których
spółka ZUE S.A. uczestniczyła już po raz drugi.
J
edenasta odsłona Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2015 zgromadziła w dniach 22-25 września na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich
AmberExpo rekordową ilość ponad 600 wystawców
z 20 krajów i ok. 15 tys. gości branżowych. Na ponad 800 metrach torów ekspozycyjnych można było zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi taboru
kolejowego i tramwajowego.
nowej perspektywy budżetowej obejmującej lata 2014-2020.
Odrębną debatę dotykającą tej problematyki zorganizowała
Inicjatywa dla Infrastruktury, w której Prezes Zarządu ZUE
S.A., zasiadający w Radzie Programowej Stowarzyszenia, był
jednym z prelegentów i jako ekspert wspólnie z prezesami
największych firm z branży infrastruktury odpowiadał na prowokacyjne pytanie „Dlaczego polscy przedsiębiorcy zapłacili
tak wysoką cenę za modernizację infrastruktury w Polsce”?
Na stoisku Grupy ZUE mieszczącym się w hali A prezentowały się spółka matka i dwie spółki zależne – BPK Poznań oraz
Railway gft Polska. Dzięki swojej dwupoziomowej budowie
stoisko było nie tylko estetyczne, ale posiadało również walory funkcjonalne. Górna część naszej ekspozycji targowej przeznaczona była na spotkania biznesowe, z kolei dolna, otwarta dla wszystkich zwiedzających, służyła prezentacji oferty
Grupy ZUE oraz obsłudze klientów. Duży multimedialny
ekran, na którym wyświetlany był film korporacyjny* obrazujący zakres działalności naszych spółek bez wątpienia wzbudzał zainteresowanie zwiedzających.
TRAKO to również prezentacje produktów, ekspozycje stoisk
wystawienniczych oraz spotkania biznesowe. Swoje premiery miały dwa pociągi powstałe na zamówienie PKP Intercity:
Dart produkowany przez Pesę z Bydgoszczy i Flirt ze szwajcarskiej firmy Stadler. Małopolski Newag zaprezentował zaś
elektryczny zespół trakcyjny Impuls 45W, który na odcinku zmodernizowanym przez naszą firmę osiągnął prędkość
226 km/h. Zauważonym przez media branżowe wydarzeniem
było podpisanie przez spółkę ZUE S.A. umowy na zakup lokomotywy M62 od firmy Lokomotiv. Dzięki tej inwestycji zyskaliśmy ósmy pojazd trakcyjny, rozbudowując dotychczas posiadany park maszynowy.
Program targów obejmował liczne debaty oraz konferencje
dotyczące rozwoju transportu szynowego. Inauguracyjna
debata „Szanse i zagrożenia w perspektywie budżetowej
2014-2020”, zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Grupę PKP, poświęcona była aktualnie obowiązującym kierunkom i priorytetom w kontekście otwarcia
Podsumowując, tegoroczne spotkanie było dla nas bardzo
udane. Odwiedzali nas zarówno nasi dotychczasowi partnerzy, dostawcy, zamawiający, podwykonawcy, jak również nowi
klienci. Kolejna edycja za dwa lata. Już dziś wiemy, że na pewno nas na niej nie zabraknie.^
* link do strony w źródłach fotografii
24
25
3. Po spożyciu podanego dania nóż i widelec kładziemy
równolegle, trzonkami skierowanymi w prawą stronę
(„na godzinę piątą”) tak, aby tworzyły z krawędzią stołu
kąt ok. 45o. Tak ułożone sztućce komunikują, że już spożyliśmy podaną potrawę i można zabrać talerz.
ETYKIETA
W BIZNESIE
wina, to nie ustawiamy do niego kieliszków itp. Przesuwamy wówczas kieliszki odpowiednio o wolne miejsca – ważne
by zachować kolejność od kieliszka do wody do kieliszka do
wina białego/kawy. Kieliszki do koniaków czy likierów, które są serwowane do kawy, podaje się dopiero przy podaniu
tego trunku.
a)
Savoir-vivre przy stole – cz.1
Justyna Marszowska
Ułożenie szkła
Szkło do napojów, w tym do wody, ustawiamy z prawej
strony talerza – podobnie, jak w przypadku sztućców, kolejność powinna odpowiadać kolejności podawania trunków.
Kieliszek na napój do dania głównego należy ustawić nad
czubkiem noża, zaś kieliszek na napój do przekąsek nieco
niżej i na prawo od kieliszka do dania głównego. Miejsce
kieliszków jest orientacyjne i zależy od dostępnej przestrzeni stołu, dlatego jeśli nie planujemy np. podawać białego
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Ułożenie serwety
Serwety (zarówno te z materiału, jak i papierowe) kładziemy w centrum, z lewej strony lub powyżej nakrycia. Duże
serwetki z płótna rozkładamy na kolanach – jest to jedyne
poprawne ich ułożenie. Po zakończeniu posiłku kładziemy je
w sposób schludny na stół po lewej stronie talerza.
Przy prawidłowym nakryciu stołu ważne jest takie jego ułożenie, by pomiędzy środkami sąsiadujących nakryć odległość wynosiła ok. 80 cm, a nóż nakrycia wskazywał widelec
nakrycia przeciwnego. ^
pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. ZSZ ZUE S.A.
Okres świąteczny i koniec roku to tradycyjnie czas licznych spotkań biznesowych oraz rodzinnych. Występując
tak w roli gospodarza, jak i gościa podczas przyjęcia, powinniśmy poznać, wbrew pozorom niełatwą, sztukę posługiwania się sztućcami, dzięki której unikniemy wielu
niezręczności.
Stół od wieków zajmuje istotne miejsce w życiu każdej rodziny. Jest miejscem szczególnie ważnym podczas każdej uroczystości, może również rościć sobie prawo do współtworzenia kultury towarzyskiej. Z biegiem lat przyjęły się różne
zwyczaje i reguły dotyczące etykiety, a cywilizacyjny postęp
zaowocował pojawieniem się na stole licznych „narzędzi”
i rodzajów nakryć.
Ułożenie sztućców
Sztućce układamy według kolejności, w jakiej będą podawane dania – od zewnątrz te, które będą używane na początku
przyjęcia, wewnątrz wykorzystywane później. Z lewej strony
kładziemy widelce, z prawej noże i łyżki. Jeżeli zupa podawana jest w filiżankach, zamiast dużej łyżki podaje się łyżkę średnią. Noże układamy ostrzem skierowanym w stronę
talerza, a widelce i łyżki grzbietami do stołu. Nad talerzami
(równolegle do krawędzi stołu) umieszczamy sztućce do deserów – łyżeczkę i/lub widelczyk. Łyżeczka powinna znajdować się nad widelczykiem. Odległość wszystkich sztućców
od krawędzi talerza i między sobą wynosi ok. 1 cm. Niektórzy znawcy savoir-vivre zalecają, by ilość sztućców nie przekraczała trzech po prawej i dwóch po lewej stronie; chcąc
się do tego dostosować pozostałe sztućce donosimy w trakcie podawania kolejnych potraw.
26
Sposób, ułożenia sztućców na talerzu podczas posiłku ma bardzo duże znaczenie, bowiem zięki temu w niewerbalny sposób
możemy przekazać informacje na temat tego, czy już skończyliśmy swoje danie, a także, czy potrawa nam smakowała.
1. Jeżeli robimy przerwę w jedzeniu lub sięgamy po kieliszek czy chleb – nóż i widelec (grzbietem do talerza)
układamy na talerzu w kształt piramidy – nie powinny się
one jednak stykać. W ten sposób ułożone sztućce oznaczają, że jeszcze nie zakończyliśmy jedzenia.
Przykładowe nakrycie stołu, prezentujące wszystkie powyższe zasady
Wygląd serwowanych potraw ma ogromny wpływ na to, jak je odbieramy. Pięknie podany posiłek postrzegamy jako bardziej
wyrafinowany, ekskluzywny, a co więcej, jako smaczniejszy. Dlatego też, sposób nakrycia stołu i serwowanie dań jest równie
ważne jak wspaniałe menu.
kieliszek/szklanka
do wody
winietka
nóż do
pieczywa
kieliszek do
czerwonego wina
łyżeczka do deseru
kieliszek do
białego wina
widelczyk do ciasta
łyżka
do zupy
talerz do dania
głównego
2. Gdy po zjedzeniu dania chcielibyśmy poprosić o dokładkę, krzyżujemy sztućce na środku talerza.
łyżeczka
do herbaty/kawy
talerz do
przystawki
serwetka
widelec do
przystawki
Opis kieliszków
a) kieliszek do wina białego
b) kieliszek do wina czerwonego
c) kieliszek do szampana
widelec
do dania
głównego
d)
e)
f)
g)
kieliszek do likieru
puchar do piwa (pokal)
koniakówka
puchar do szampana
filiżanka do
kawy/herbaty
nóż do
dania
głównego
h)
i)
j)
k)
kieliszek do wody
szklanka do napojów mieszanych (drinków)
szklanka do piwa
kieliszek do koktajlu
27
bardzo łatwy
8
5
8
łatwy
2
4
5
1
9
9
2
1
9
5
1
7
1
9
4
6
7
9
3
8
3
8
9
6
4
8
7
6
8
7
6
7
9
8
9
1
4
9
3
4
5
7
2
1
9
4
3
7
3
7
4
5
3
5
9
6
2
3
2
5
8
7
9
8
6
2
5
6
2
1
1
7
SUDOKU
bardzo trudny
trudny
3
9
7
8
3
1
5
6
5
4
2
7
5
1
2
4
4
4
9
3
6
1
3
6
1
5
4
2
8
7
5
7
7
2
4
7
5
7
28
1
3
5
9
5
4
8
9
3
7
3
4
5
6
29
W dniu 3 października 2015r. na boisku DTS
Tramwaj został rozegrany turniej piłki nożnej
o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa, do
którego to turnieju została zaproszona także
drużyna ZUE S.A.
30
W Grupie B, do której trafiła
nasza drużyna znajdowały się
również reprezentacje: MPEC
S.A., MPO Sp. z o.o., Straży
Pożarnej oraz MPK Motorniczowie. Pierwszy mecz
rozegraliśmy z drużyną Straży Pożarnej i do przerwy
prowadziliśmy różnicą dwóch
bramek zdobywając je po
wzorowo przeprowadzonych
akcjach. Po zmianie stron,
drużynie przeciwnej udało
się wyrównać i mecz zakończył się remisem 2:2.
MPEC S.A., którzy dzięki
wieloletnim, regularnym treningom okazali się zbyt silnym
przeciwnikiem i pomimo wielkiego serca włożonego przez
zawodników ZUE S.A., przegraliśmy to spotkanie 4:0.
Drugie
spotkanie
rozegraliśmy z drużyną MPK
Motorniczowie i praktycznie
przez cały mecz utrzymywał
się wynik 1:1, ale ostatnia akcja przyniosła pracownikom
MPK wygraną 2:1.
Kolejnymi naszymi przeciwnikami byli pracownicy
Cały turniej wygrał zespół
reprezentujący
Komendę
Wojewódzką Policji w Krakowie. Tym samym policjanci
powtórzyli sukces z poprzedniego roku, kiedy to okazali się
najlepszym zespołem pierwszej edycji Turnieju o Puchar
Prezydenta Krakowa. Dru-
Ostatnie spotkanie rozegraliśmy z drużyną MPO Sp. z o.o.
prowadząc przez dłuższy
czas 1:0. W drugiej połowie straciliśmy dwie bramki
i mecz zakończył się przegraną naszej drużyny 1:2.
II EDYCJA TURNIEJU O PUCHAR
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
gie miejsce zajęła drużyna
Motorniczych MPK, która
uległa policjantom w meczu
finałowym dopiero w rzutach karnych. Trzecie miejsce
zajęła drużyna MPWiK S.A.
pokonując drużynę MPO
Sp. z o.o. Zawody uświetnił
swoją obecnością Zastępca
Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Miejskich
Tadeusz Trzmiel, który na
koniec wręczył wszystkim
drużynom dyplomy oraz pamiątkowe medale.
Tomasz Wącław
kierownik robót torowych
ZUE S.A.
31
ŹRÓDŁA FOTOGRAFII
Zajezdnia Pogodno w Szczecinie (Tomasz Czupryna)
11
Zajezdnia Franowo w Poznaniu
(http://wiadomosci.onet.pl/poznan/wmurowano-akt-erekcyjny-podbudowezajezdni-tramwajowej/pc5bh) 13
Zajezdnia Pogodno w Szczecinie
(http://studioag.pl/projekty/budownictwo-przemyslowe/zajezdniatramwajowa-w-szczecinie/)
13
Medal „Zasłużony dla Transportu RP” (Marek Proszak)
16
Uczestnicy II Zlotu Turystów Górskich (Katarzyna Wróbel)
18-19
TRAKO 2015 (Marek Proszak)
24-25
Justyna Marszowska (Szymon Błaszczyk)
Drużyna (Marcin Myca), medal (Marek Proszak)
Pozostałe zdjęcia – archiwum Grupy ZUE
Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=-sif_bkc-9w
Sprostowanie:
W ostatnim numerze Magazynu Spinacz nie umieściliśmy informacji o autorach zdjęć do zamieszczonych artykułów. Za przeoczenie chcielibyśmy przeprosić i tym samym poinformować, że autorami
fotografii są Szymon Błaszczyk (www.fotosz.pl) oraz Marek Proszak.
32
26
30-31
ŚWIĄTECZNE
WYCINANKI
INSTRUKCJA
DO PRACY BĘDĄ POTRZEBNE:
- karton lub gruba kartka papieru,
- ołówek, marker lub długopis z czarnym wkładem,
- pędzle,
- farba kryjąca biała i np. niebieska,
- kalka z szablonami,
- nożyczki, nożyk do tapet.
KROK PO KROKU:
1. Wyciąć szablon z kalki.
2. Obrysować kontury na kartonie.
3. Wyciąć przerysowane na karton elementy. Można pomóc sobie nożykiem.
UWAGA – zachować ostrożność przy wycinaniu!
4. Pomalować wycięte części, pozostawić do wyschnięcia. Dla lepszego efektu można nanieść drugą
warstwę farby.
5. Po wyschnięciu farby, markerem lub czarnym długopisem narysować szczegóły (nosy, oczy itp.)
6. Złożyć elementy w całość zgodnie z obrazkiem.
Sanie
Łoś
Choinka 1
Sanie
Sanie
Sanie
Jeleń
Łoś
Jeleń
Sanie
Jeleń
Łoś
Łoś
Jeleń
Choinka 1
Choinka 2
Niedźwiedź Polarny
ź
ied
źw
ed y
Ni larn
Po
Choinka 3
Choinka 2
Niedźwiedź Polarny
Niedźwiedź Polarny
Pies Husky
Pies Husky
Pies Husky
Choinka 3
ŹRÓDŁO: http://ped-kopilka.ru/blogs/vasileva-raechka/master-klas-po-modelirovanija-iz-bumagi-kartona-zimnja-progulka.html
http://mrprintables.com/peg-dolls-winter-wonderland.html

Podobne dokumenty

inwestycje w it

inwestycje w it zakład infrastruktury kolejowej, zakład infrastruktury miejskiej, dział informatyki wydawca: ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków tel. 12 | 295 03 50 www.grupazue.pl kontakt z redak...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ZUE S.A. za rok 2011

Sprawozdanie z działalności ZUE S.A. za rok 2011 W 2011 roku największy udział w sprzedaży, podobnie jak w latach poprzednich miały usługi świadczone na rynku infrastruktury miejskiej w zakresie projektowania, budowy oraz kompleksowej modernizacj...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy ZUE

Sprawozdanie z działalności Grupy ZUE ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (podmiot dominujący), Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. (podmiot zależny – 85% akcji), Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. (podmio...

Bardziej szczegółowo