Raport finansowy - Getin Holding SA

Komentarze

Transkrypt

Raport finansowy - Getin Holding SA
GRUPA KAPITAŁOWA
GETIN HOLDING S.A.
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU
Wrocław, 8 maja 2015 roku
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
1.
2.
Wybrane dane finansowe .......................................................................................................................... 3
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding ..................... 4
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
Informacje ogólne ........................................................................................................................................................... 9
Opis organizacji Grupy Getin Holding, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ....................................... 10
Graficzna struktura Grupy Getin Holding i zatrudnienie na dzień 31.03.2015 ................................................................ 13
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego ................................................................................................................................................................. 14
Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za I kwartał 2015 roku ...................................................................................... 17
Przychody i koszty z tytułu odsetek ............................................................................................................................... 18
Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat ..................................................................................................................... 19
Inne przychody i koszty operacyjne .............................................................................................................................. 19
Odpisy z tytułu utraty wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe .................................................................... 20
Ogólne koszty administracyjne ..................................................................................................................................... 21
Podatek dochodowy ..................................................................................................................................................... 21
Kredyty i pożyczki udzielone klientom ........................................................................................................................... 21
Należności z tytułu leasingu finansowego ..................................................................................................................... 22
Zobowiązania wobec klientów....................................................................................................................................... 23
Informacje o rezerwach oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku ....................................................... 23
Odpisy aktualizujące wartość aktywów ......................................................................................................................... 23
Zobowiązania warunkowe ............................................................................................................................................. 24
Składniki innych całkowitych dochodów ........................................................................................................................ 24
Współczynnik wypłacalności ......................................................................................................................................... 24
Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych .................................................................................................. 25
Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności .................................................................... 30
Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych .......................... 34
Informacje dotyczące dywidend w Grupie Getin Holding ............................................................................................... 34
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym .................................................................................................................. 34
3.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. ............................. 36
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania ............................................................................. 40
Przychody z dywidend .................................................................................................................................................. 40
Inwestycje w jednostkach zależnych, inwestycje we wspólne przedsięwzięcia .............................................................. 41
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży .................................................................................................................... 41
Transakcje Getin Holding S.A. z podmiotami powiązanymi ........................................................................................... 42
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym .................................................................................................................. 43
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta ................................................................... 44
Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w I kwartale 2015 roku ............................... 44
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe Grupy Getin Holding .................................................................................................................................... 51
Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy ......................................................................... 51
Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w I kwartale 2015 ........................................................................... 52
Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej ........................................................................................... 52
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w
świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych ......................... 53
Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian............................................................... 54
Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące.................................................... 55
Wskazanie postępowań toczących się przed sądem ..................................................................................................... 55
Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotem
powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe ............ 55
Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub
udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta ............................................................ 55
Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte przez Grupę Kapitałową w
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ................................................................................................................ 56
Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta 57
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
2/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Wybrane dane finansowe
1. Wybrane dane finansowe
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z tytułu odsetek
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Wynik z działalności operacyjnej
Zysk brutto
w tys. zł
w tys. EUR
01.01.2015 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2014 31.03.2015
31.03.2014
31.03.2015
31.03.2014
(dane niebadane)
359 707
364 203
86 699
86 934
153 904
147 439
37 095
35 193
64 391
51 456
15 520
12 282
75 761
51 456
18 261
12 282
Zysk netto
72 349
40 154
17 438
9 585
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej podstawowy (w zł/ EURO na jedną akcję)
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej rozwodniony (w zł/ EURO na jedną akcję)
45 761
26 588
32 298
7 856
11 030
6 408
7 709
1 875
0,06
0,04
0,01
0,01
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania wobec klientów
Kapitał własny ogółem
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziały niekontrolujące
Kapitał zakładowy
Liczba akcji
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ogółem
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)
Aktywa ogółem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Liczba akcji
0,06
0,04
0,01
0,01
531 496
(14 512)
(84 326)
195 103
(14 903)
(26 475)
128 105
(3 498)
(20 325)
46 571
(3 557)
(6 320)
432 658
31.03.2015
(dane niebadane)
20 688 476
18 116 852
13 181 500
2 571 624
1 930 940
640 684
731 289
731 289 368
01.01.2015 31.03.2015
153 725
31.12.2014
104 283
31.03.2015
(dane niebadane)
20 124 409
5 059 544
17 505 776
4 430 631
3 223 649
12 737 099
2 618 633
628 913
2 009 349
472 228
609 284
156 685
731 289
178 843
731 289 368
731 289 368
01.01.2014 01.01.2015 31.03.2014
31.03.2015
(dane niebadane)
36 694
31.12.2014
4 721 491
4 107 120
2 988 316
614 371
471 424
142 947
171 571
731 289 368
01.01.2014 31.03.2014
14 082
2 347
1 827
(327)
(2 314)
(1 801)
12 492
6 298
4 583
(66 810)
(9 791)
69 690
3 394
566
440
(79)
(558)
(434)
2 982
1 503
1 094
(15 947)
(2 337)
16 635
(4 442)
0,00
0,00
31.03.2015
(6 911)
0,01
0,01
31.12.2014
(1 071)
0,00
0,00
31.03.2015
(1 650)
0,00
0,00
31.12.2014
(dane niebadane)
2 371 124
236 506
373 099
1 761 519
731 289
731 289 368
2 320 718
182 128
297 771
1 840 819
731 289
731 289 368
(dane niebadane)
579 879
57 840
91 245
430 795
178 843
731 289 368
544 476
42 730
69 862
431 884
171 571
731 289 368
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego
i jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad:


Poszczególne pozycje aktywów i zobowiązań przeliczono według średnich kursów ogłoszonych
przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 31.03.2015 w wysokości 4,0890 zł oraz na
dzień 31.12.2014 w wysokości 4,2623 zł.
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okresy
3 miesięcy zakończone dnia 31.03.2015 oraz 31.03.2014 (odpowiednio 4,1489 zł oraz 4,1894 zł).
3/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
2. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin
Holding
ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Działalność kontynuowana
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Nota
2.6
2.6
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
2.7
2.7
Wynik z tytułu prowizji i opłat
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
359 707
(242 914)
364 203
(206 029)
116 793
158 174
153 904
(24 514)
147 439
(38 159)
129 390
109 280
Przychody z tytułu dywidend
9 634
5 255
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej
6 494
4 057
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych
Wynik z pozycji wymiany
Strata z tytułu hiperinflacji (zastosowanie MSR 29)
Inne przychody operacyjne
Inne koszty operacyjne
2.8
2.8
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Przychody operacyjne netto
18
607
27 504
7 341
45 269
(29 622)
(6 467)
36 232
(18 634)
59 297
28 391
305 480
295 845
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek,
należności leasingowych
2.9
(27 888)
(63 338)
Ogólne koszty administracyjne
2.10
(213 201)
(181 051)
Wynik z działalności operacyjnej
64 391
51 456
Udział w zyskach (stratach) jednostek konsolidowanych metodą praw własności
11 370
-
Zysk (strata) brutto
75 761
51 456
Podatek dochodowy
(3 412)
(11 302)
Zysk (strata) netto
72 349
40 154
Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
45 761
32 298
Przypadający na udziały niekontrolujące
26 588
7 856
0,06
0,06
0,04
0,04
Zysk na jedną akcję:
– podstawowy z zysku za rok obrotowy (w zł)
– rozwodniony z zysku za rok obrotowy (w zł)
Zysk na akcję
Zysk netto za okres przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej
(w tys. zł)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia
podstawowego zysku na jedną akcję
Zysk podstawowy na akcję ( w zł)
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia
rozwodnionego zysku na jedną akcję
Zysk rozwodniony na akcję (w zł)
2.11
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
45 761
32 298
709 371 560
731 235 042
0,06
0,04
709 371 560
734 077 053
0,06
0,04
W okresach 3 miesięcy 2015 oraz 3 miesięcy 2014 działalność zaniechana nie wystąpiła.
4/57
Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
stronach od 9 do 35 stanowią jego integralną część
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
72 349
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
40 154
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
(50 722)
(65 237)
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
(77 759)
92 667
Zysk/ (strata) za okres
Efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych
(6 372)
(9)
Hiperinflacja
2.11
15 850
3 798
(17 590)
2.18
(119 003)
13 629
(46 654)
53 783
(78 261)
31 607
46 185
7 598
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody netto
Całkowite dochody za okres
Przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przypadające na udziały niekontrolujące
Składniki innych całkowitych dochodów, tj. różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych,
wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, efekt rachunkowości zabezpieczeń
przepływów pieniężnych mogą zostać przeniesione w przyszłości do rachunku zysków i strat.
5/57
Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
stronach od 9 do 35 stanowią jego integralną część
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota
AKTYWA
Kasa, środki w Banku Centralnym
Należności od banków i instytucji finansowych
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Pochodne instrumenty finansowe
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Należności z tytułu leasingu finansowego
Pozostałe pożyczki i należności
Instrumenty finansowe, w tym:
Dostępne do sprzedaży
31.03.2015
(dane niebadane)
31.12.2014
890 607
808 589
657
121 144
139 606
8 310 554
4 339 443
818 221
2 455 568
2 455 568
759 171
559 937
684
60 569
139 606
8 245 662
4 295 508
768 408
2 742 900
2 739 756
66 635
154 854
1 017 035
226 891
183 084
14 653
3 144
65 469
1 038 332
251 168
200 520
16 342
362 986
5 477
357 509
777 949
358 603
5 039
353 564
621 530
20 688 476
20 124 409
3 266
1 627 427
33 688
657 455
28 159
1 701 099
55 147
478 159
13 181 500
1 680 122
12 737 099
1 722 506
52 880
19 251
52 880
26 301
825 272
30 206
5 785
651 017
48 205
5 204
18 116 852
17 505 776
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)
1 930 940
2 009 349
Kapitał zakładowy
Zysk (strata) netto
Pozostałe kapitały
Udziały niekontrolujące
731 289
45 761
1 153 890
640 684
731 289
173 918
1 104 142
609 284
Kapitał własny ogółem
2 571 624
2 618 633
20 688 476
20 124 409
2.12
2.13
Utrzymywane do terminu wymagalności
Inwestycje w jednostki stowarzyszone
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
1. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne aktywa
2.15
AKTYWA OGÓŁEM
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Zobowiązania
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec innych banków i instytucji finansowych
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
2.14
Pozostałe zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Pozostałe zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe rezerwy
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO
2.15
2.15
6/57
Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
stronach od 9 do 35 stanowią jego integralną część
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 3 m iesięcy zakończony dnia 31.03.2015 (dane niebadane)
Kapitał
zapasow y i
zyski
zatrzym ane
Kapitał
zakładow y
Na 01.01.2015
Różnice
kursow e
Akcje
w łasne
Św iadczenia
w form ie
akcji –
składnik
kapitałow y
Kapitał w łasny
przypisany
Zysk (strata)
Udziały
akcjonariuszom
netto
niekontrolujące
jednostki
dom inującej
Pozostałe
kapitały
Kapitał
w łasny
ogółem
731 289
1 207 875
22 356
(80 290)
(272 121)
25 239
201 083
173 918
2 009 349
609 284
2 618 633
-
173 918
(73 257)
-
(50 765)
-
-
45 761
(173 918)
(78 261)
(148)
31 607
(46 654)
(32)
(323)
Całkow ite dochody za okres
Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na zyski zatrzymane
Dyw idendy w ypłacone
Pozostałe
(148)
Transakcje z akcjonariuszam i
Stan na 31.03.2015
Kapitał z
aktualizacji
w yceny
173 770
731 289
1 381 645
(50 901)
(80 290)
(322 886)
25 239
201 083
(32)
(175)
(173 918)
(148)
(207)
(355)
45 761
1 930 940
640 684
2 571 624
ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31.03.2014 (dane przekształcone, niebadane)
Kapitał
zapasowy i
zyski
zatrzymane
Kapitał
zakładowy
Na 01.01.2014
731 235
Korekta związana ze zmianą zasad rachunkowości
Na 01.01.2014 po korekcie
Całkowite dochody za okres
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
964 346
-
(105 189)
Świadczenia
w formie akcji
– składnik
kapitałowy
25 352
Pozostałe
kapitały
56 669
(2 636)
731 235
-
961 710
132 984
-
(105 189)
25 352
56 669
-
74 862
-
(64 773)
-
3 798
Przeniesienie zysku poprzedniego okresu na zyski zatrzymane
Opcje menedżerskie
Pozostałe
246 408
Transakcje z akcjonariuszami
246 383
Stan na 31.03.2014
132 984
Różnice
kursowe
Akcje
własne
Zysk (strata)
netto
17
207 846
-
(169 962)
25 369
60 467
Kapitał własny
ogółem
2 054 339
191 120
(2 534)
(5 170)
(1 310)
(6 480)
246 408
2 049 169
189 810
2 238 979
32 298
46 185
7 598
53 783
(246 408)
17
(25)
16
(41)
33
(66)
(25)
1 208 093
Udziały
niekontrolujące
248 942
17
731 235
Kapitał własny
przypisany
akcjonariuszom
jednostki
dominującej
2 245 459
(246 408)
(8)
(25)
(33)
32 298
2 095 346
197 383
2 292 729
7/57
Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 9 do 35 stanowią jego integralną część
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
72 349
40 154
459 147
15 623
(11 370)
(85)
(945)
21 387
28 229
27
154 949
12 381
1 756
31
147
(82 153)
-
(60 664)
(308 789)
46 474
(53 873)
191 355
(6 464)
(152 859)
(121 528)
153 416
(38 351)
(248 054)
(94 018)
12 901
280 933
(1 983)
(128 197)
48 975
88 427
692 863
(4 566)
(15 112)
28 733
21 070
(11 885)
8 110
209 097
104 742
24 050
(4 371)
9 141
(48 988)
8 483
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
531 496
195 103
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Odsetki otrzymane
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki z działalności inwestycyjnej
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Odsetki zapłacone
Inne wydatki inwestycyjne
4 455
2 452
2 003
(18 967)
(16 242)
(2 725)
-
4 802
5
4 797
(19 705)
(19 605)
(100)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej
(14 512)
(14 903)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Wykup wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym
Odsetki zapłacone
Odsetki otrzymane
Środki pieniężne netto z wykorzystane w działalności finansowej
30 000
(80 000)
(32)
(34 479)
185
(84 326)
(26 426)
(49)
(26 475)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Różnice kursowe netto
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
432 658
(36 900)
1 104 552
153 725
(33 005)
721 670
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
1 500 310
-
842 390
-
Korekty razem:
Amortyzacja
Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Odsetki i dywidendy
Zmiana stanu należności od banków
Zmiana stanu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów
finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (aktywo)
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom
Zmiana stanu należności z tytułu leasingu finansowego
Zmiana stanu pozostałych pożyczek i należności
Zmiana stanu papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zmiana stanu udziału reasekuratora w rezerwach techniczno-ubezpieczeniowych
Zmiana stanu innych aktywów
Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków i instytucji finansowych
Zmiana stanu pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie) oraz
zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zmiana stanu rezerw oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku odroczonego
Zmiana stanu rezerw techniczno - ubezpieczeniowych
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań
Pozostałe korekty
Zapłacony podatek dochodowy
Bieżący podatek dochodowy
8/57
Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na
stronach od 9 do 35 stanowią jego integralną część
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
2.1.
Informacje ogólne
Getin Holding S.A.
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
NIP 895-16-94-236
REGON 932117232
KRS 0000004335
Grupa Kapitałowa Getin Holding (zwana dalej „Grupą Kapitałową Getin Holding”, „Grupą Getin
Holding” lub „Grupą Kapitałową”) składa się ze spółki dominującej Getin Holding S.A. (zwanej dalej
"Getin Holding", „Spółką” lub „Emitentem”) i jej spółek zależnych.
Przeważającym rodzajem działalności Spółki jest prowadzenie inwestycji kapitałowych na rynkach
krajowych i zagranicznych. Spółka pełni rolę spółki holdingowej Grupy Kapitałowej, a spółki Grupy
Kapitałowej prowadzą działalność w zakresie:
- usług bankowych,
- usług leasingowych,
- usług finansowych.
Podmiotem dominującym całej Grupy Getin Holding jest dr Leszek Czarnecki.
9/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
2.2.
Opis organizacji Grupy Getin Holding, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
Śródrocznym skonsolidowanym skróconym sprawozdaniem finansowym za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015 objęty został Getin Holding oraz
następujące spółki Grupy Getin Holding:
Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną :
Rodzaj działalności
Nazw a i siedziba
Efektyw ny udział w kapitale
Inform acje uzupełniające
31.03.2015
61,27%
31.12.2014
61,27%
pośrednictw o w zakresie usług finansow ych i ubezpieczeniow ych
61,27%
61,27%
Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% akcji
usługi faktoringow e
działalność w indykacyjna
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
GetBack Recovery S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia)
pozostała działalność finansow a
61,27%
61,27%
Kancelaria Praw na GetBack Mariusz Brysik sp.k. z siedzibą w e Wrocław iu
Easydebt NSFIZ z siedzibą w Warszaw ie
GetBack Investments sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w e Wrocław iu
Bakura sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie
Bakura sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszaw ie
działalność praw nicza
fundusz inw estycyjny
pozostała działalność finansow a
pozostała działalność finansow a
pozostała działalność finansow a
55,70%
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
55,70%
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
Idea Expert S.A. posiada 100% udziałów
Idea Expert S.A. posiada 100% udziałów
GetBack S.A. posiada 100% udziałów ; w cześniej RIB Recovery Srl, w którym
Romanian International Bank posiadał 100% udziałów
GetBack S.A. posiada 90,91% udziałów
GetBack S.A. posiada 100% udziałów
GetBack S.A. posiada 100% udziałów
GetBack S.A. posiada 100% udziałów
GetBack S.A. posiada 100% udziałów
Bakura sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszaw ie
pozostała działalność finansow a
61,27%
61,27%
Open Finance FIZAN
Debitum Investment sp. zo.o. Sp.K
PDK Biznes sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu
Debito Niestandaryzow any Sekurytyzacyjny Fundusz Inw estycyjny Zamknięty z
siedzibą w Warszaw ie
Property Solutions Fundusz Inw estycyjny Zamknięty Aktyw ów Niepublicznych z
siedzibą w Warszaw ie
Development System sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu
Veso Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie
Veso Investments sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszaw ie
Apartamenty Sky Tow er sp. z o.o. z siedziba w e Wrocław iu
Tax Care S.A. z siedzibą w Warszaw ie
działalność funduszy
pozostała działalność finansow a
pośrednictw o w zakresie usług finansow ych
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
GetBack S.A. posiada 100% udziałów
GetBack S.A. posiada 100% jednostek uczestnictw a
Bakura sp. z o.o. SKA posiada 99,9% udziałów
Idea Expert S.A. posiada 100% udziałów
działalność funduszy
61,27%
61,27%
Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% jednostek uczestnictw a
działalność funduszy
61,27%
61,27%
Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% jednostek uczestnictw a
kupno i sprzedaż nieruchomości
kupno i sprzedaż nieruchomości
kupno i sprzedaż nieruchomości
usługi zw iązane w w ynajmen i usługi concierge
usługi rachunkow o - księgow e, doradztw o podatkow e
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
Property Solutions FIZAN posiada 100% udziałów
Property Solutions FIZAN posiada 100% udziałów
Property Solutions FIZAN posiada 99,9998% udziałów , Veso Investments sp.
Development System posiada 100% udziałów
Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% akcji
Tw oja Inicjatyw a Fundacja Wspieranie Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszaw ie
działalność fundacji
61,27%
61,27%
Tax Care S.A. posiada 100% udziałów
działalność funduszy
61,27%
61,27%
Tax Care S.A. posiada 100% udziałów
leasing
leasing, pozostała finansow a działalność usługow a
leasing, pozostała finansow a działalność usługow a
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
61,27%
leasing, pozostała finansow a działalność usługow a
61,27%
61,27%
Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% akcji
Idea Leasing S.A. posiada 100% udziałów
Idea Leasing S.A. posiada 100% udziałów
Idea Leasing sp. z o.o. SKA posiada 99,9% udziałów , Idea Leasing S.A.
0,05% udziałów , Idea Leasing&Fleet S.A. 0,05% udziałów
61,27%
61,27%
Idea Leasing sp. z o.o. posiada 100% udziałów
61,27%
61,27%
Lion's House sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie
działalność zw iązana z oprogramow aniem, zarządzanie
nieruchomościami
61,27%
61,27%
Carlise Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie
pozostała działalność finansow a
61,27%
61,27%
Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% udziałów
Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% udziałów ; z dniem 27.02.2015 spółki
Lion’s House sp. z o.o. oraz LC Corp Sky Tow er sp. z o.o. połączyły się i od
tego dnia funkcjonują pod nazw ą Lion’s House sp. z o.o.
Idea Bank S.A. (Polska) posiada 100% udziałów
Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszaw ie
usługi bankow e
Idea Expert S.A. z siedzibą w e Wrocław iu
Idea Money S.A. z siedzibą w Warszaw ie
GetBack S.A. z siedzibą w e Wrocław iu
Debentures Fundusz Inw estycyjny Zamknięty Aktyw ów Niepublicznych z siedzibą w
Warszaw ie
Idea Leasing S.A. z siedzibą w e Wrocław iu
Idea Leasing sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu
Idea Leasing sp. z o.o. SKA z siedzibą w e Wrocław iu
Idea Leasing S.A.Sp. K z siedzibą w e Wrocław iu
Idea Leasing&Fleet S.A. (daw niej VB Leasing Polska S.A.) z siedzibą w e Wrocław iu
Ellisa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie
leasing, pozostała finansow a działalność usługow a
pozostała działalność finansow a
10/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną :
Rodzaj działalności
Nazw a i siedziba
Efektyw ny udział w kapitale
31.03.2015
31.12.2014
Inform acje uzupełniające
MW Trade S.A. z siedzibą w e Wrocław iu
Carcade sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska)
usługi finansow e
leasing
51,27%
100,00%
51,27%
100,00%
IDEA Bank S.A. z siedzibą w Krasnodarze (Federacja Rosyjska)
usługi bankow e
96,07%
96,07%
Carcade Service sp. z o.o. z siedzibą w Krasnodarze (Federacja Rosyjska)
pozostałe usługi
100,00%
100,00%
Centr Karaw to sp. z o.o. z siedzibą w Moskw ie (Federacja Rosyjska)
sprzedaż samochodów
100,00%
100,00%
Carcade Polska sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu
usługi finansow e
100,00%
100,00%
Idea Bank z siedzibą w e Lw ow ie (Ukraina)
usługi bankow e
99,34%
99,34%
Idea Leasing sp. z o.o. z siedzibą w e Lw ow ie (Ukraina)
leasing
100,00%
100,00%
Spółka Finansow a Gw arant Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijow ie (Ukraina)
usługi factoringow e, udzielania gw arancji i poręczeń oraz
pośrednictw o finansow e
100,00%
100,00%
Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś)
usługi bankow e
100,00%
100,00%
Getin International S.A z siedzibą w e Wrocław iu
działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy
100,00%
100,00%
Getin International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstw o Luksemburg)
działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy
100,00%
100,00%
Idea Finance sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś)
pośrednictw o w zakresie usług finansow ych
100,00%
100,00%
Idea Broker sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś)
pośrednictw o w sprzedaży ubezpieczeń
100,00%
100,00%
Białoruski Bank Małego Biznesu S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś)
usługi bankow e
100,00%
100,00%
Idea Bank S.A. (daw niej Romanian International Bank S.A.) z siedzibą w Bukareszcie
(Rumunia)
usługi bankow e
100,00%
100,00%
Idea Finance IFN (daw niej Idea Leasing IFN) z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia)
leasing
99,89%
99,89%
Idea Investment S.A. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia)
pozostała działalność finansow a
100,00%
100,00%
leasing
100,00%
100,00%
Idea Investment posiada 100% udziałów
pośrednictw o
100,00%
100,00%
Idea Leasing Romania IFN S.A. posiada 100% udziałów
Idea Leasing Romania IFN S.A.(daw niej VB Leasing Romania IFN S.A.) z siedzibą w
Bukareszcie (Rumunia)
Idea Broker de Asigurare SRL (daw niej VBL Broker de Asigurare SRL) z siedzibą w
Bukareszcie (Rumunia)
Od 20.05.2014 posiadaczem akcji spółki jest Getin Holding, przed tą datą akcje
banku posiadała spółka Carcade
Carcade Polska sp. z o.o. posiada 99,999% udziałów , Carcade sp. z o.o.
0,001% udziałów
Carcade sp. z o.o. posiada 99% udziałów , Carcade Service sp. z o.o. 1%
udziałów
Carcade sp. z o.o. posiada 100% udziałów
Getin Holding S.A. posiada 92,275% akcji, 7,0636% akcji posiada SF Gw arant
Plus sp. z o.o.
Gw arant Plus sp. z o.o. posiada 100% udziałów
Getin International S.A. posiada 22,937%, 63,798% udziałów zostało
skupionych przez SF Gw arant Plus, Carcade sp. z o.o. 13,265%
Getin Holding S.A. posiada 99,99% akcji, Getin International S.A. posiada
0,01% akcji
Getin International S.A. posiada 100% akcji spółki
Getin International S.A. posiada 95,1% udziałów , Idea Bank S.A. (Białoruś)
posiada 4,9% udziałów
Getin International S.A. posiada 95,1% udziałów , Idea Bank S.A. (Białoruś)
posiada 4,9% udziałów
Getin Holding S.A. posiada 95,5% akcji, Getin International S.A. posiada
0,00035% akcji; BBMB posiada 4,49% skupionych akcji w łasnych
Getin Holding S.A. posiada 99,999% akcji, Getin International S.A. posiada
0,001% akcji
Idea Bank (Rumunia) posiada 99,88% udziałów , Getin International S.A. 0,1%
udziałów
Idea Bank (Rumunia) posiada 99,99% udziałów , Getin International S.A. 0,01%
udziałów
11/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
Jednostki stowarzyszone:
Rodzaj działalności
Nazw a i siedziba
Omega Wierzytelności NFIZ z siedzibą w Warszaw ie
działalność funduszy
Efektyw ny udział w kapitale
31.03.2015
31.12.2014
12,25%
12,25%
Informacje uzupełniające
GetBack S.A. posiada 20% jednostek uczestnictw a
Wspólne przedsiewzięcia:
Rodzaj działalności
Nazw a i siedziba
Getin Leasing S.A. z siedzibą w e Wrocław iu
leasing
Efektyw ny udział w kapitale
31.03.2015
31.12.2014
49,28%
nd
Informacje uzupełniające
W dniu 30.01.2015 Getin Holding zawarł z Getin Noble Bank jako sprzedającym za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. umowę
sprzedaży 3 712 akcji Getin Leasing S.A. stanowiących 49,28% kapitału zakładowego oraz 49,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Getin Leasing. Przeniesienie własności akcji nastąpiło w dniu zawarcia umowy. W dniu 31.03.2015 Getin Holding zawarł z Getin Noble Bank S.A. aneks do
wyżej wymienionej umowy, zgodnie z którym strony ustaliły cenę za akcje Getin Leasing na poziomie 144.671 tys. zł oraz kwotę 14.467 tys. zł tytułu
udzielenia Spółce jako kupującemu odroczonego terminu płatności za akcje do dnia 29.01.2017. Jednocześnie intencją stron umowy było ustanowienie
wspólnej kontroli nad Getin Leasing S.A. W związku z powyższym inwestycja w Getin Leasing sklasyfikowana została na dzień 31.03.2015 jako inwestycja we
wspólne przedsięwzięcia i zgodnie z MSSF 11 wyceniana jest metodą praw własności.
12/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
2.3.
Graficzna struktura Grupy Getin Holding i zatrudnienie na dzień 31.03.2015
Getin Holding
100%
Tax Care
100%
100%
Debito NSFIZ
Debentures FIZAN
100%
Idea Expert
100%
100%
100%
100%
Lion’s House
100%
Twoja Inicjatywa
Fundacja Wspierania
PDK Biznes
Idea Money
100%
61,27%
100%
Property Solutions
FIZAN
100%
Idea Bank (Polska)
Grupa GetBack
100%
100%
Ellisa Investments
Veso Investments sp. z
o.o.
99,9998%
100%
51,27%
MW Trade
100%
100%
Carlise Investments
0,0002%
Veso Investments sp. z
o.o. SKA
Development System
Idea Leasing (Polska)
100%
Apartamenty Sky Tower
0,05%
99,99%
Idea Leasing sp. z o.o.
99,99%
95,5%
Idea Leasing S.A. Sp. K.
100%
Idea Bank (Białoruś)
Białoruski Bank
Małego Biznesu
(4,49% skupione
akcje własne)
4,9%
0,01%
100%
Idea Broker
4,9%
Idea Leasing sp. z o.o.
SKA
99,9%
Idea Leasing & Fleet
0,05%
95,1%
0,00035%
100%
Idea Finance (Białoruś)
95,1%
Getin International
(Polska)
100%
Getin International
(Luksemburg)
0,001%
0,1%
99,999%
Idea Bank
(Rumunia)
99,88%
99,99%
Idea Finance IFN
Idea Investment
Idea Broker de Asigurare SRL
100%
Idea Leasing IFN (Rumunia)
100%
0,01%
22,937%
92,275%
Gwarant Plus (63,80% skupione akcje własne)
7,0636%
Idea Bank (Ukraina)
13,265%
100%
Carcade
100%
100%
Carcade Polska
0,001%
Idea Leasing (Ukraina)
99,999%
Carcade Service
96,0657%
IDEA Bank (Rosja)
99%
1%
Centr Karawto
49,28%
Getin Leasing
13/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
Ilość osób zatrudnionych (w etatach)
w spółkach Grupy Kapitałowej Getin Holding
31.03.2015
(dane niebadane)
Getin Holding S.A.
Grupa Idea Bank (Polska)
MW Trade S.A.
Grupa Carcade
(1)
Getin International
(2)
Grupa Idea Bank (Ukraina)
Grupa Białoruś
(3)
(4)
(5)
Grupa Idea Bank (Rumunia)
Razem
w tym:
Polska
Działalność międzynarodowa
31.12.2014
Zmiana
31
30
1
4 093
38
4 076
40
17
(2)
1 131
1 228
(97)
4
4
-
730
892
(162)
1 220
1 343
(123)
402
7 649
366
7 979
36
(330)
4 162
3 487
4 146
3 833
16
(346)
(1) Carcade, Idea Bank (Rosja), Carcade Service, Carcade Polska, Centr Karawto
(2) Getin International S.A., Getin International S.a.r.l.
(3) Idea Bank (Ukraina), SF Gwarant Plus, Idea Leasing (Ukraina)
(4) Idea Bank (Białoruś), Białoruski Bank Małego Biznesu, Idea Finance (Białoruś), Idea Broker (Białoruś)
(5) Idea Bank (Rumunia), Idea Leasing IFN (Rumunia), Idea Broker (Rumunia), Idea Investment, Idea Finance IFN (Rumunia)
2.4.
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Getin Holding obejmuje okres
3 miesięcy zakończony 31.03.2015 oraz zawiera dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony
31.03.2014, które nie były przedmiotem przeglądu ani badania przez biegłego rewidenta oraz dane
finansowe na dzień 31.12.2014, które były przedmiotem badania przez kluczowego biegłego
rewidenta.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do
publikacji przez Zarząd w dniu 08.05.2015.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez
Unię Europejską („MSSF-UE”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem
Rachunkowości („MSR”) 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”. Na dzień zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania
standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę
zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami
MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF-UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione
w polskich złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach
polskich złotych.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy
założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć
przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie
stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez
spółki Grupy.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji
oraz ujawnień wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je
14/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony
31.12.2014.
2.4.1. Zmiany w stosowanych standardach i interpretacjach
Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w
UE wchodzą w życie po raz pierwszy w roku 2015:
 Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty” - zatwierdzona w UE w dniu 13.06.2014 (obowiązująca w
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 17.06. 2014 lub po tej dacie
 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013)” – dokonane zmiany w
ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 13
oraz MSR 40) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa –
zatwierdzone w UE w dniu 18.12.2014 (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 01.01.2015 lub po tej dacie)
Zastosowanie powyższych standardów i zmian do standardów nie miało istotnego wpływu na
dotychczas stosowaną politykę rachunkowości Grupy ani na jej sytuację finansową i wyniki
działalności.
Poza zmianami opisanymi powyżej, polityka rachunkowości zastosowana do sporządzenia
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest spójna z polityką, którą
zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy.
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie
weszły jeszcze w życie:

Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” – dokonane zmiany w
ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8,
MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności
i uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 17.12. 2014 (obowiązujące w odniesieniu do
okresów rocznych rozpoczynających się 01.02.2015 lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Programy określonych świadczeń: składki
pracownicze - zatwierdzone w UE w dniu 17.12.2014 (obowiązujący w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 01.02.2015 lub po tej dacie).
W opinii Grupy zastosowanie zmienionych standardów nie będzie miało znaczącego wpływu na
sprawozdanie finansowe o okresie ich początkowego zastosowania.
Standardy i interpretacje , które nie są jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską:
 MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący
rozpoczynających się 01.01 2018 lub po tej dacie),
w
odniesieniu
do
okresów
rocznych
 MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 01.01.2016 lub po tej dacie),
 MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 01.01.2017 lub po tej dacie),
 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w
jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie aktywów
pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 01.01. 2016 lub po tej
dacie),
 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienia na temat
udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i
wspólnych przedsięwzięciach” – Jednostki inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji
15/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 01.01.2016 lub po tej
dacie),
 Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych
operacjach (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 01.01.2016
lub po tej dacie),
 Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Inicjatywa w odniesieniu do ujawnień
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 01.01.2016 lub po tej
dacie),
 Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38 „Aktywa niematerialne” – Wyjaśnienia
na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych (obowiązujące w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 01.01. 2016 lub po tej dacie),
 Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41 „Rolnictwo” – Rolnictwo: uprawy
roślinne (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 01.01.2016 lub
po tej dacie),
 Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – Metoda praw własności w
jednostkowych sprawozdaniach finansowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 01.01.2016 lub po tej dacie),
 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014)” – dokonane zmiany w
ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19
oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa
(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 01.01.2016 lub po tej
dacie).
2.4.2. Zmiany prezentacji danych porównywalnych
W celu lepszego odzwierciedlenia charakteru pozycji wynikowych oraz zapewnienia porównywalności
danych finansowych Grupa dokonała poniższych korekt danych porównywalnych w rachunku zysków i
strat za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2014. Korekty w szczególności dotyczyły:

reklasyfikacji przychodów i kosztów z tytułu świadczenia usług księgowych, w kwocie
odpowiednio 6 744 tys. zł i 566 tys. zł,

reklasyfikacji kosztów z tytułu obsługi bankomatów z pozostałych kosztów operacyjnych do
kosztów administracyjnych w kwocie 903 tys. zł,

reklasyfikacji części przychodów z tytułu bancassurance rozliczanych w czasie z przychodów
prowizyjnych do przychodów odsetkowych zgodnie z rekomendacją nadzorcy w kwocie
6 538 tys. zł,

reklasyfikacji z kosztów odsetkowych do kosztów prowizyjnych kosztów dotyczących
transakcji walutowych w kwocie 949 tys. zł ze względu na ich prowizyjny charakter,

reklasyfikacji kosztów prowizyjnych dotyczących leasingu finansowego i uspójnienia
prezentacji dla podmiotów leasingowych w kwocie 3 342 tys. zł.
16/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Działaność kontynuowana
01.01.2014 - 31.03.2014
Dane
historyczne
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
1)
Korekta nr 1 Korekta nr 2 Korekta nr 3 Korekta nr 4 Korekta nr 5
357 665
6 538
(206 978)
150 687
-
Przychody z tytułu prow izji i opłat
150 575
6 744
Koszty z tytułu prow izji i opłat
(39 986)
(566)
Wynik z tytułu prow izji i opłat
110 589
6 178
-
6 538
(6 538)
(206 029)
949
(6 538)
-
2)
364 203
949
Wynik z tytułu odsetek
Dane
przekształcone
-
158 174
(3 342)
147 439
(949)
3 342
(38 159)
(949)
-
109 280
Przychody z tytułu dyw idend
5 255
5 255
Wynik na instrumentach finansow ych w ycenianych do w artości godziw ej
4 057
4 057
Wynik na pozostałych instrumentach finansow ych
Wynik z pozycji w ymiany
607
607
7 341
7 341
Strata z tytułu hiperinflacji (zastosow anie MSR 29)
(6 467)
Inne przychody operacyjne
42 976
(6 744)
(20 103)
566
903
33 666
(6 178)
903
-
-
-
28 391
294 942
-
903
-
-
-
295 845
Inne koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Przychody operacyjne netto
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty w artości kredytów ,
pożyczek, należności leasingow ych
Ogólne koszty administracyjne
(6 467)
36 232
(18 634)
(63 338)
(63 338)
(180 148)
(903)
(181 051)
Wynik z działalności operacyjnej
51 456
-
-
-
-
-
Zysk (strata) brutto
51 456
-
-
-
-
-
Podatek dochodow y
(11 302)
Zysk (strata) netto
40 154
Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przypadający na udziały niekontrolujące
51 456
51 456
(11 302)
-
-
32 298
-
-
-
40 154
-
-
-
32 298
7 856
7 856
Zysk na jedną akcję:
– podstaw ow y z zysku za rok obrotow y (w zł)
0,04
-
-
-
-
-
0,04
– rozw odniony z zysku za rok obrotow y (w zł)
0,04
-
-
-
-
-
0,04
1)
w ykazane w skonsolidow anym spraw ozdaniu finansow ym za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2014
2)
w ykazane w niniejszym skonsolidow anym spraw ozdaniu finansow ym
2.5.
Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za I kwartał 2015 roku
Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w sprawozdaniu
finansowym.
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat
Wynik z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Zysk netto, w tym:
Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przypadający na udziały niekontrolujące
Wybrane pozycje bilansu
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Suma aktywów
Zobowiązania wobec klientów
Kapitały własne
Wybrane wskaźniki finansowe
Koszty operacyjne / Przychody operacyjne netto
Wynik z tytułu odsetek / Przychody operacyjne netto
Wynik z tytułu prowizji i opłat / Przychody operacyjne netto
ROAA (1)
ROAE (2)
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
116 793
129 390
72 349
45 761
26 588
31.03.2015
(dane niebadane)
8 310 554
20 688 476
13 181 500
2 571 624
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
69,79%
38,23%
42,36%
1,42%
9,40%
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
158 174
109 280
40 154
32 298
7 856
31.12.2014
8 245 662
20 124 409
12 737 099
2 618 633
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
61,20%
53,47%
36,94%
1,20%
6,28%
Zmiana %
(26,2%)
18,4%
80,2%
41,7%
238,4%
Zmiana %
0,8%
2,8%
3,5%
(1,8%)
Zmiana %
8,6%
(15,2%)
5,4%
0,2%
3,1%
(1) zysk netto za pierwszy kwartał podzielony przez średnią wartość aktywów na koniec pierwszego kwartału i poprzedniego roku, wskaźnik w
skali roku
(2) zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej za pierwszy kwartał podzielony przez średnią wartość kapitału własnego
przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (bez wyniku bieżącego okresu) na koniec pierwszego kwartału i poprzedniego roku, wskaźnik
w skali roku
17/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
Grupa Kapitałowa Getin Holding w okresie 3 miesięcy zakończonym 31.03.2015 wypracowała zysk
netto z działalności kontynuowanej w wysokości 72 349 tys. zł, w tym zysk przypadający na
akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 45 761 tys. zł, zaś na udziały niekontrolujące
26 588 tys. zł. Poniższa tabela prezentuje wyniki wypracowane przez poszczególne spółki objęte
konsolidacją metodą pełną w Grupie Getin Holding wraz z wpływem na skonsolidowany zysk netto
akcjonariuszy dominujących wyłączeń transakcji wewnątrz Grupy oraz korekt konsolidacyjnych.
Składowe skonsolidowanego zysku netto Grupy Getin Holding
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
Grupa Idea Bank (Polska)
63 133
Grupa Carcade
(6 605)
6 902
Grupa Idea Bank (Ukraina)
(6 212)
(10 576)
Grupa Białoruś
31 527
5 416
5 095
(4 706)
2 017
MW Trade
4 187
3 270
Getin International
5 848
54
Getin Holding
1 827
4 583
Wyniki spółek razem
62 888
42 872
Udział w wynikach Getin Leasing
10 183
-
(722)
(2 718)
Grupa Idea Bank (Rumunia)
Eliminacja transakcji w Grupie
Zysk netto Grupy GH
Udziały niekontrolujące
Zysk netto akcjonariuszy dominujących
2.6.
72 349
40 154
(26 588)
(7 856)
45 761
32 298
Przychody i koszty z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom
Odsetki - leasing finansowy
Przychody z tytułu porozumień ze szpitalami
Przychody z tytułu papierów wartościowych
Przychody z tytułu lokat w innych bankach
Przychody z tytułu umów z jednostkami samorządu terytorialnego
Odsetki od rezerwy obowiązkowej
Przychody z tytułu innych lokat na rynku pieniężnym
Pozostałe odsetki
Razem
Koszty z tytułu odsetek
Koszty z tytułu zobowiązań wobec klientów
Odsetki od zaciągniętych kredytów
Koszty z tytułu emisji własnych papierów dłużnych
Odsetki od zobowiązań z tytułu zakupu akcji
Koszty z tytułu depozytów innych banków
Koszty z tytułu innych depozytów na rynku pieniężnym
Pozostałe koszty z tytułu odsetek
Razem
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
222 831
92 266
14 435
18 625
2 719
2 066
1 739
403
4 623
359 707
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
160 131
38 048
30 794
2 190
2 449
3 051
6 251
242 914
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
245 236
91 175
12 599
6 339
3 572
2 166
1 367
897
852
364 203
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
144 186
33 505
20 730
1 120
1 473
971
4 044
206 029
18/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
2.7.
Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Z tytułu pośrednictwa w sprzedaży kredytów i produktów inwestycyjnych
Z tytułu sprzedaży ubezpieczeń
Z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek
Z tytułu operacji rozliczeniowych i gotówkowych
Z tytułu obsługi rachunków bankowych
Z tytułu kart płatniczych i kredytowych
Z tytułu leasingu finansowego
Z tytułu usług księgowych
Z tytułu zarządzania portfelem i aktywami
Z tytułu usług faktoringowych
Pozostałe
Razem
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Z tytułu pośrednictwa w sprzedaży kredytów i produktów inwestycyjnych
Z tytułu usług księgowych
Z tytułu kart płatniczych i kredytowych
Z tytułu ubezpieczeń
Z tytułu operacji rozliczeniowych i gotówkowych
Z tytułu kredytów i pożyczek
Z tytułu operacji papierami wartościowymi
Pozostałe
Razem
2.8.
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
31 606
67 319
7 153
2 511
2 979
1 833
2 837
7 944
13 560
12 651
3 511
153 904
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
52 659
65 230
7 037
11 079
1 473
1 179
6 744
2 038
147 439
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
13 211
1 940
1 950
2 362
766
1 013
11
3 261
24 514
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
27 065
566
2 502
5 825
599
380
18
1 204
38 159
Inne przychody i koszty operacyjne
Inne przychody operacyjne
Przychody ze sprzedaży środków poleasingowych
Otrzymane kary, odszkodowania i grzywny
Nieruchomości inwestycyjne wyceniane do wartości godziwej
Przychody z tyt. usług konsultingowych
Przychód ze sprzedaży portfela kredytów i wierzytelności
Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody z czynszów
Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
Przychody z tyt. odzyskanych należności nieściągalnych
Przychody z działalności leasingowej
Rozwiązanie rezerw
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Pozostałe przychody
Razem
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
23 731
7 647
157
2 601
2 184
1 247
411
545
2 211
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
11 862
7 662
3 950
3 345
3 442
1 827
1 058
204
661
-
1 754
61
2 720
45 269
81
540
1 600
36 232
19/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
21 332
610
1 708
1 250
297
418
168
166
1 005
2 668
29 622
Inne koszty operacyjne
Koszty sprzedanych środków poleasingowych
Windykacja i monitoring należności kredytowych
Odpisy z tytułu utraty wartości pozostałych aktywów
Koszty zarządzania wierzytelnościami
Koszty sprzedanych towarów i materiałów
Rezerwy na przyszłe zobowiązania
Koszty czynszów
Strata na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
Odpisy na należności nieściągalne
Pozostałe koszty
Razem
2.9.
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
12 351
1 576
2 073
629
859
193
372
6
10
565
18 634
Odpisy z tytułu utraty wartości i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe
Kredyty i pożyczki
udzielone klientom i
należności od banków
(dane niebadane)
Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na
początek okresu - 01.01.2015
Utworzenie
Rozwiązanie
Wycena skupionych wierzytelności
Zmiana stanu rezerw netto ujęta w RZiS
Wykorzystanie
Inne zwiększenia
Inne zmniejszenia
Inne zwiększenia/zmniejszenia netto
Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na
koniec okresu - 31.03.2015
(dane niebadane, przekształcone)
Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na
początek okresu - 01.01.2014
Utworzenie
Rozwiązanie
Wycena skupionych wierzytelności
Zmiana stanu rezerw netto ujęta w RZiS
Wykorzystanie
Inne zwiększenia
Inne zmniejszenia
Inne zwiększenia/zmniejszenia netto
Wartość odpisów aktualizujących/rezerw na
koniec okresu - 31.03.2014
Należności z
tytułu leasingu
finansowego
Pozostałe
pożyczki i
należności
Zobowiazania
pozabilansowe
Razem
618 411
131 921
(94 812)
(25 664)
11 445
(861)
52 150
(63 260)
(11 110)
240 008
18 449
(2 052)
16 397
(128)
2
(2 186)
(2 184)
75
-
1 662
223
(177)
46
(3)
(3)
860 156
150 593
(97 041)
(25 664)
27 888
(989)
52 152
(65 449)
(13 297)
617 885
254 093
75
1 705
873 758
Kredyty i pożyczki
udzielone klientom i
należności od banków
Należności z
tytułu leasingu
finansowego
Pozostałe
pożyczki i
należności
Zobowiazania
pozabilansowe
Razem
464 354
145 961
(80 754)
(8 665)
56 542
(805)
50 243
(92 039)
(41 796)
57 451
6 923
(29)
6 894
(88)
(2 878)
(2 878)
25
(1)
24
165
(98)
(98)
(33)
(33)
521 970
152 884
(80 881)
(8 665)
63 338
(893)
50 268
(94 951)
(44 683)
478 295
61 379
24
34
539 732
W pozycji rachunku zysków i strat Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości
kredytów, pożyczek i należności leasingowych ujmowany jest koszt odpisów z tytułu utraty wartości w
wysokości 53 552 tys. zł oraz dodatni wynik z tytułu wyceny skupionych przez Grupę wierzytelności
windykacyjnych w wysokości 25 664 tys. zł (w pierwszym kwartale 2014 odpowiednio: 72 003 tys. zł i
8 665 tys. zł).
20/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
2.10. Ogólne koszty administracyjne
Ogólne koszty administracyjne
Świadczenia pracownicze
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce, w tym:
- marketing, reprezentacja i reklama
- usługi IT
- wynajem i dzierżawa
- usługi ochrony i cash processingu
- koszty serwisu, remontów i napraw
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe
- usługi prawne
- usługi doradcze
- ubezpieczenia
- inne
Pozostałe koszty rzeczowe
Podatki i opłaty
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i KNF
Amortyzacja
Inne
Razem
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
106 529
6 322
67 643
7 086
6 257
31 329
1 212
1 771
5 277
2 666
2 949
847
8 249
814
7 004
7 418
15 623
1 848
213 201
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
86 796
6 293
65 084
10 223
6 216
30 526
1 655
2 038
5 017
1 307
2 162
621
5 319
1 110
3 965
3 720
12 381
1 702
181 051
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
2.11. Podatek dochodowy
Podstawowe składniki obciążenia podatkowego
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Bieżący podatek dochodowy
Bieżące obciążenie podatkowe
Pozostałe podatki
Odroczony podatek dochodowy
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych
Strata podatkowa z lat ubiegłych
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat
Skonsolidowany kapitał własny
Odroczony podatek dochodowy
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych:
związany z instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży
związany z efektem rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych
8 110
8 110
(4 698)
(4 546)
(152)
8 483
6 464
2 019
2 819
5 144
(2 325)
3 412
11 302
(15 850)
(15 850)
(14 639)
17 590
17 590
17 592
(1 211)
(2)
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym kapitale własnym
(15 850)
17 590
Razem podstawowe składniki obciążenia podatkowego
(12 438)
28 892
2.12. Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Kredyty i pożyczki
Skupione wierzytelności
Należności z tytułu kart płatniczych
31.03.2015
(dane niebadane)
31.12.2014
8 254 012
8 207 957
602 173
600 174
70 314
55 942
Odpisy aktualizujące wartość należności (-)
8 926 499
(615 945)
8 864 073
(618 411)
Razem netto
8 310 554
8 245 662
Razem
21/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
31.03.2015
(dane niebadane)
- kredyty inwestycyjne
- kredyty operacyjne
- kredyty samochodowe
- kredyty hipoteczne
- kredyty konsumpcyjne
- skupione wierzytelności
Razem
31.12.2014
- kredyty inwestycyjne
- kredyty operacyjne
- kredyty samochodowe
- kredyty hipoteczne
- kredyty konsumpcyjne
- skupione wierzytelności
Razem
Wartość brutto
Wartość brutto
kredytów i pożyczek kredytów i pożyczek z
bez utraty wartości
utratą wartości
2 994 864
3 314 339
437 511
2 856
507 534
583 214
7 840 318
193 306
410 580
132 211
2 307
328 818
18 958
1 086 180
Wartość brutto
Wartość brutto
kredytów i pożyczek kredytów i pożyczek z
bez utraty wartości
utratą wartości
3 074 787
2 948 850
504 142
3 042
708 723
589 504
7 829 048
160 669
372 899
132 191
2 482
356 114
10 670
1 035 025
Odpisy na kredyty i
pożyczki bez utraty
wartości
(5 045)
(44 154)
(5 374)
(190)
(27 308)
(2 187)
(84 258)
Odpisy aktualizujące
utworzone na kredyty
Razem wartość netto
i pożyczki z utratą
wartości
(43 389)
(224 891)
(65 474)
(388)
(194 269)
(3 275)
(531 686)
3 139 736
3 455 874
498 874
4 585
614 775
596 710
8 310 554
Odpisy aktualizujące
utworzone na kredyty
Razem wartość netto
i pożyczki z utratą
wartości
Odpisy na kredyty i
pożyczki bez utraty
wartości
(5 815)
(45 404)
(5 205)
(181)
(40 333)
(1 369)
(98 307)
(36 544)
(208 085)
(67 106)
(463)
(204 868)
(3 038)
(520 104)
3 193 097
3 068 260
564 022
4 880
819 636
595 767
8 245 662
2.13. Należności z tytułu leasingu finansowego
Do roku
Od roku do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem
Niezrealizowane przychody finansowe
Inwestycja leasingowa netto
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
2 532 610
2 617 203
18 223
5 168 036
(574 500)
4 593 536
4 593 536
Wartość bieżąca
minimalnych opłat
leasingowych
2 213 839
2 362 231
17 466
4 593 536
4 593 536
4 593 536
Odpisy aktualizujące wartość należności (-)
Wartość bilansowa
w tym niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy
(254 093)
4 339 443
304 835
-
Należności z tytułu leasingu finansowego na dzień 31.03.2015
(dane niebadane)
Inwestycja
leasingowa brutto
Do roku
Od roku do 5 lat
Powyżej 5 lat
Razem
Niezrealizowane przychody finansowe
Inwestycja leasingowa netto
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych
2 389 289
2 712 004
7 433
5 108 726
(573 210)
4 535 516
4 535 516
Wartość bieżąca
minimalnych opłat
leasingowych
2 104 516
2 423 786
7 214
4 535 516
4 535 516
4 535 516
Odpisy aktualizujące wartość należności (-)
Wartość bilansowa
w tym niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy
(240 008)
4 295 508
304 454
-
Należności z tytułu leasingu finansowego na dzień 31.12.2014
Inwestycja
leasingowa brutto
22/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
2.14. Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N
Pożyczki
Depozyty terminowe
Inne
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N
Depozyty terminowe
Zobowiązania wobec ludności
Środki na rachunkach bieżących i depozyty O/N
Depozyty terminowe
Inne
Razem zobowiązania wobec klientów
31.03.2015
(dane niebadane)
1 565 720
770 262
12 405
780 345
2 708
24 051
390
23 661
11 591 729
1 076 347
10 515 381
1
13 181 500
Struktura wymagalności zobowiązań wobec klientów wg okresu od dnia
bilansowego do terminu spłaty
31.03.2015
(dane niebadane)
Zobowiązania wobec klientów
Rachunki bieżące i depozyty O/N
Zobowiązania terminowe o okresie spłaty:
do 1 miesiąca
od 1 miesiąca do 3 miesięcy
od 3 miesięcy do 6 miesięcy
od 6 miesięcy do 1 roku
od 1 roku do 5 lat
powyżej 5 lat
Inne
Razem
31.12.2014
1 682 040
768 349
22 323
887 434
3 934
34 620
19 952
14 668
11 020 439
1 266 449
9 753 989
1
12 737 099
31.12.2014
1 846 999
11 331 792
2 491 655
5 102 734
2 347 031
520 466
805 443
64 463
2 709
13 181 500
2 055 075
10 678 089
522 626
2 115 926
4 686 124
2 072 019
1 162 427
118 968
3 935
12 737 099
2.15. Informacje o rezerwach oraz o rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku
31.03.2015
(dane niebadane)
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3. Pozostałe rezerwy
Rezerwa na sprawy sporne
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe
357 509
30 206
5 785
4 080
1 705
31.12.2014
353 564
48 205
5 204
3 542
1 662
Zmiana
3 945
(17 999)
581
538
43
2.16. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
Należności od banków i instytucji finansowych
Należności z tytułu leasingu finansowego
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Inwestycje w jednostki stowarzyszone
Pozostałe pożyczki i należności
Inne aktywa
Razem odpisy aktualizujące wartość aktywów
31.03.2015
(dane niebadane)
174
33 894
615 945
1 940
254 093
6 215
159
75
54 320
966 815
31.12.2014
174
33 906
618 411
240 008
6 501
159
75
57 996
957 230
Zmiana
(12)
(2 466)
1 940
14 085
(286)
(3 676)
9 585
23/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
2.17. Zobowiązania warunkowe
Pozycje pozabilansowe
Zobowiązania warunkowe udzielone
finansowe
gwarancyjne
Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży*
Pozostałe pozycje pozabilansowe
Pozycje pozabilansowe razem
31.03.2015
(dane niebadane)
316 932
313 496
3 436
318 136
461 313
1 096 381
31.12.2014
425 594
292 544
133 050
323 364
429 324
1 178 282
2.18. Składniki innych całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zyski (straty) za okres
Efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych
Hiperinflacja
Inne całkowite dochody ogółem
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych całkowitych dochodów
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych - kwota nieopodatkowana
Kwota przed opodatkowaniem
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Kwota przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Efekt rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych
Kwota przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Hiperinflacja
Kwota przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych całkowitych dochodów
ogółem
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
(50 722)
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
(65 237)
(63 120)
75 075
(63 120)
75 075
(5 161)
(119 003)
(7)
3 798
13 629
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
(50 722)
(50 722)
(63 120)
(77 759)
14 639
(65 237)
(65 237)
75 075
92 667
(17 592)
(5 161)
(6 372)
1 211
-
(7)
(9)
2
3 798
3 798
15 850
(17 590)
2.19. Współczynnik wypłacalności
Poniższe tabele prezentują wyliczenie współczynników wypłacalności, zgodnie ze standardami
krajowymi banków Grupy.
Idea Bank (Polska)
Tier 1 (fundusze podstawowe)
Tier 2 (fundusze uzupełniające)
Aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem
Współczynnik wypłacalności (CAR)
Idea Bank (Ukraina)
Tier 1 (fundusze podstawowe)
Tier 2 (fundusze uzupełniające)
Aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem
Współczynnik wypłacalności (CAR)
31.03.2015
(dane niebadane)
1 206 864
9 226 284
14,06%
31.03.2015
(dane niebadane)
49 948
5 184
424 828
12,91%
31.12.2014
1 076 182
8 835 379
13,45%
31.12.2014
64 022
5 159
608 664
11,33%
24/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
Idea Bank (Białoruś)
Tier 1 (fundusze podstawowe)
Tier 2 (fundusze uzupełniające)
Aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem
Współczynnik wypłacalności (CAR)
Idea Bank (Rosja)
Tier 1 (fundusze podstawowe)
Tier 2 (fundusze uzupełniające)
Aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem
Współczynnik wypłacalności (CAR)
Białoruski Bank Małego Biznesu
Tier 1 (fundusze podstawowe)
Tier 2 (fundusze uzupełniające)
Aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem
Współczynnik wypłacalności (CAR)
Romanian International Bank
Tier 1 (fundusze podstawowe)
Tier 2 (fundusze uzupełniające)
Aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem
Współczynnik wypłacalności (CAR)
31.03.2015
(dane niebadane)
69 218
45 409
499 382
14,76%
31.03.2015
(dane niebadane)
26 701
13 513
242 656
13,65%
31.03.2015
(dane niebadane)
22 993
434
5 329
64,58%
31.03.2015
(dane niebadane)
37 429
28 666
545 836
10,84%
31.12.2014
91 764
40 261
544 467
16,26%
31.12.2014
23 868
12 480
223 604
12,92%
31.12.2014
23 811
2 382
8 470
59,78%
31.12.2014
31 007
24 997
557 470
8,68%
2.20. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych
Wartość godziwa to cena, która byłaby otrzymana z tytułu sprzedaży składnika aktywów lub
zapłacona za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach
między uczestnikami rynku na dzień wyceny. Dla wielu instrumentów finansowych wartości rynkowe
są niedostępne, stąd wartości godziwe zostały oszacowane przy zastosowaniu technik wyceny.
W przypadku pewnych grup aktywów i zobowiązań finansowych, ze względu na brak oczekiwanych
istotnych różnic pomiędzy wartością bilansową a godziwą, wynikający z charakterystyki tych grup
przyjęto, że wartość bilansowa jest zgodna z ich wartością godziwą.
Główne metody i założenia wykorzystywane podczas szacowania wartości godziwej aktywów i
zobowiązań finansowych, które w skonsolidowanym bilansie nie są prezentowane w wartości godziwej
są następujące:
Kasa, środki w Banku Centralnym
Z uwagi na krótkoterminowy charakter tych aktywów przyjęto, że wartość bilansowa jest równa ich
wartości godziwej.
Należności od banków
Lokaty złożone na rynku międzybankowym stanowią lokaty krótkoterminowe, o okresie zapadalności
do 3 miesięcy. Z tego powodu przyjęto, że wartość godziwa należności od banków jest równa ich
wartości księgowej. Dla należności powyżej trzech miesięcy Grupa dokonała wyceny do wartości
godziwej na bazie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych z uwzględnieniem dostępnych
informacji odnośnie marży kredytowej dla danego kontrahenta.
Kredyty i inne należności udzielone klientom
Wartość godziwa została wyliczona dla kredytów z ustalonym harmonogramem płatności. Dla umów
gdzie takie płatności nie zostały określone (np. kredyty w rachunku bieżącym) przyjmuje się, że ich
25/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
wartość godziwa jest równa wartości bilansowej. Analogiczne założenie przyjęto dla płatności już
zapadłych oraz umów z grupy z utratą wartości.
W celu wyliczenia wartości godziwej, na podstawie informacji zapisanych w systemach
transakcyjnych, dla każdej umowy identyfikowany jest harmonogram przepływów kapitałowoodsetkowych. Tak wyliczone przepływy są grupowane wg rodzaju oprocentowania, terminu
uruchomienia, rodzaju produktu oraz waluty, w jakiej jest prowadzona umowa. Tak ustalone przepływy
pieniężne zostały zdyskontowane za pomocą stóp uwzględniających bieżące marże dla danego typu
produktu. W przypadku kredytów walutowych, dla których nie ma odpowiedniej próby uruchomień
w rozpatrywanym okresie, przyjęto marżę analogiczną jak dla EURO odniesioną do LIBOR 3M
waluty. Porównanie sumy zdyskontowanych w/w stopą przepływów pieniężnych przypisanych do
danej umowy z jej wartością księgową pozwala określić różnicę pomiędzy wartością godziwą a
wartością bilansową. Identyfikacja właściwej do dyskontowania danego przepływu stopy odbywa się
na podstawie waluty umowy, produktu oraz daty przepływu.
Zobowiązania wobec banków
Przyjmuje się, że wartością godziwą depozytów wobec banków jest ich wartość bilansowa.
Zobowiązania wobec klientów
Wartość godziwa została wyliczona dla depozytów o stałej stopie z ustalonym terminem płatności. Dla
depozytów bieżących przyjmuje się, że ich wartość godziwa jest równa wartości księgowej.
W celu wyliczenia wartości godziwej na podstawie danych pochodzących z systemów transakcyjnych
wyznaczane są przyszłe przepływy kapitałowe i odsetkowe. Wyliczone przyszłe przepływy
pogrupowane zostają wg waluty, okresu pierwotnego depozytu, rodzaju produktu i daty przepływu.
Tak wyliczone przepływy są dyskontowane stopą procentową zbudowaną jako suma stopy rynkowej z
krzywej rentowności dla danej waluty i terminu zakończenia lokaty oraz marży uzyskiwanej na
depozytach uruchamianych w ostatnim miesiącu okresu rozliczeniowego. Wyliczenie marży odbywa
się poprzez porównanie oprocentowania depozytów udzielonych w ostatnim miesiącu z
oprocentowaniem rynkowym. Okres dyskontowania jest wyznaczony jako różnica daty zakończenia
depozytu (z przyjętą dokładnością do miesiąca kalendarzowego) oraz daty na którą prezentowane jest
sprawozdanie. Wyliczona w ten sposób wartość zdyskontowana porównywana jest z wartością
bilansową, w efekcie czego otrzymujemy różnicę pomiędzy wartością bilansową a godziwą dla
przyjętego do wyliczeń portfela umów.
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych
Wartość godziwą obligacji własnych została obliczona według zasad określonych dla wartości
godziwej zobowiązań wobec klientów..
Wartość godziwa instrumentów finansowych nie różni się znacząco od ich wartości bilansowej,
ponieważ zdecydowana większość instrumentów finansowych jest oprocentowana według zmiennych
stawek procentowych, a terminy przeszacowania instrumentów o stałym oprocentowaniu są w
większości do 3 miesięcy..
26/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
31.03.2015 (dane niebadane)
Wartość
księgowa
Nadwyżka/niedobór
wartości godziwej
ponad wartość
księgową
Wartość
godziwa
Aktywa:
Kasa, należności od Banku Centralnego
890 607
890 607
-
Należności od banków i instytucji finansowych
808 589
808 589
-
657
657
-
121 144
121 144
-
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Pochodne instrumenty finansowe
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
139 606
139 606
-
8 310 554
8 047 448
(263 106)
Należności z tytułu leasingu finansowego
4 339 443
4 349 123
9 680
818 221
819 221
1 000
2 455 568
2 455 568
-
3 266
3 266
-
1 627 427
1 627 427
-
33 688
33 688
-
Pozostałe pożyczki i należności
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania:
-
Zobowiązania wobec banku centralnego
Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik
finansowy
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Pozostałe zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
657 455
657 455
-
13 181 500
1 680 122
52 880
13 126 746
1 662 539
52 880
(54 754)
(17 583)
-
31.12.2014
Wartość
księgowa
Wartość
godziwa
Nadwyżka/niedobór
wartości godziwej
ponad wartość
księgową
Aktywa:
Kasa, należności od Banku Centralnego
759 171
759 171
-
Należności od banków i instytucji finansowych
559 937
559 937
-
60 569
60 569
-
Pochodne instrumenty finansowe
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy
Kredyty i pożyczki udzielone klientom
139 606
139 606
-
8 245 662
7 532 225
(713 437)
Należności z tytułu leasingu finansowego
4 295 508
4 281 760
(13 748)
768 408
768 408
-
2 739 756
2 739 756
-
28 159
28 159
-
1 701 099
1 701 099
-
55 147
55 147
-
12 737 099
1 722 506
52 880
12 455 549
1 606 376
52 880
(281 550)
(116 130)
-
Pozostałe pożyczki i należności
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania:
Zobowiązania wobec Banku Centralnego
Zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania wobec klientów
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Pozostałe zobowiązania wyceniane wg zamortyzowanego kosztu
-
Grupa dokonuje klasyfikacji poszczególnych składników aktywów i zobowiązań finansowych
wycenianych do wartości godziwej przy zastosowaniu następującej hierarchii:
Poziom 1
Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane na podstawie kwotowań rynkowych dostępnych na
aktywnych rynkach.
27/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
Na dzień 31.03.2015 na poziomie 1 hierarchii wartości godziwej zostały zaprezentowane instrumenty
dostępne do sprzedaży – obligacje skarbowe oraz notowane na giełdzie akcje Getin Noble Bank i
Open Finance.
Poziom 2
Aktywa i zobowiązana finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny,
w przypadkach, których wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku w sposób
bezpośredni (jako ceny) lub pośrednio (bazujące na cenach). Do tej kategorii Grupa klasyfikuje
instrumenty finansowe dla których brak jest aktywnego rynku.
L.p.
1
Opis
Bony pieniężne NBP
Model wyceny
Dane wejściowe
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
Stawki WIBOR od 1D do 1Y
Kwotowania depo, FRA oraz IRS
Stawki WIBOR od 1D do 1Y
2
IRS
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
Stawki EURIBOR od 1D do 1Y
Stawki MOSPRIME od 1D do 6M
Kwotowania depo, FRA oraz IRS
Kursy średni walut obcych NBP
Stawki WIBOR od 1D do 1Y
3
CIRS
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
Stawki EURIBOR od 1D do 1Y
Stawki MOSPRIME od 1D do 6M
Kwotowania depo, FRA oraz IRS
Punkty SWAPOWE, kwotowania CCS
Kursy średni walut obcych NBP
Stawki WIBOR od 1D do 1Y
4
FX SWAP
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych
Stawki EURIBOR od 1D do 1Y
Stawki MOSPRIME od 1D do 6M
Kwotowania depo, FRA oraz IRS
Punkty SWAPOWE, kwotowania CCS
Ponadto na poziomie 2 hierarchii wartości godziwej ujęte zostały rumuńskie obligacje skarbowe,
ukraińskie obligacje skarbowe zaklasyfikowane do kategorii instrumentów finansowych dostępnych do
sprzedaży. Wycena tych obligacji bazuje na wartościach rynkowych publikowanych dla podobnych
instrumentów.
Poziom 3
Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli
wyceny, w przypadku których dane wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych
rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne).
Lokaty Strukturyzowane są złożonymi instrumentami finansowymi zawierającymi instrument dłużny
oraz wbudowany instrument pochodny. Instrumentem dłużnym jest zobowiązanie Grupy do zwrotu
nominału w dacie zapadalności lokaty – instrument zerokuponowy (depozyt terminowy) o nominale
równym kwocie gwarantowanej przez Bank wypłaty. Wbudowanym instrumentem pochodnym jest
nabyta przez klienta Grupy, a wystawiona przez bank Grupy opcja, dająca klientowi prawo dodatkowej
wypłaty ustalonej na bazie zmiany wartości instrumentu bazowego. Wartość godziwa instrumentu
dłużnego złożonego w banku, obliczana jest na podstawie modelu wyceny, uwzględniającego
następujące czynniki:
28/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
 stawka z krzywej IRSFRA o okresie najbliższym dacie zapadalności wycenianego instrumentu
dłużnego
 koszt pozyskania depozytów od klientów detalicznych Idea Bank (Polska) o okresie równym dacie
zapadalności wycenianego instrumentu dłużnego +/- 6 miesięcy, pozyskanych w ostatnich 6
miesiącach,
 krzywa dyskontowa użyta do wyceny: średni ważony koszt depozytów – zakres 3,49%-3,91%
(3,88%). Krzywa benchmarkowa (depo/FRA/IRS) – zakres 1,73-2,22.
Ponadto Grupa wykorzystuje następujące parametry zmienności na potrzeby wyceny do wartości
godziwej.
Zmienność
L.p.
Nazwa Lokaty Strukturyzowanej
Model
1
Family Business
Model opcyjny
Credit Suisse Family Index 11%
11%
2
Lions's Estate
Model opcyjny
Franklin Templeton Real Estate Fund
9,36% - 9,42% (9,38%)
3
Globalna perspektywa
Model opcyjny
Noble Funds Global Perspecive Index
9%
WIG 20
13,81%
S&P 500
Nikkei 225
12,79%
18,36%
4
5
6
7
8
Lokata Globalna
Niemieccy Giganci
Liderzy Farmacji
Top Giganci
Kapitalny Rok
Model opcyjny
Model opcyjny
Model opcyjny
Model opcyjny
Model opcyjny
EURO STOXX 50
17,79%
BMW AG
22,35% - 22,76% (22,56%)
Deutsche Post AG
21,71% - 22,53% (22,1%)
Deutsche Telekom AG
Henkel AG
21,61% - 22,84% (22,07%)
17,77% - 18,83% (18,51%)
Metro AG
27,7% - 28,6% (28,32%)
Bayer AG
22,75% - 22,99% (22,87%)
Roche Holding AG
19,29% - 19,52% (19,4%)
GlaxoSmithKline PLC
16,29% - 16,42% (16,35%)
Novartis AG
Pfizer Inc.
17,86% - 18,11% (17,98%)
16,39% - 16,55% (16,47%)
Merck & Co. Inc.
18,06% - 18,19% (18,12%)
Adidas AG
26,55%
Hyundai Motor Co
29,02%
MCDONALD'S CORP
Sony Corporation
20,18%
37,33%
THE COCA-COLA CO
19,59%
Facebook Inc
33,61%
Google Inc
24,67%
Nike Inc
16,29%
Royal Dutch Shell PLC
18,09%
Toyota Motor Corporation
19,46%
Ponadto na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej zostały zaprezentowane następujące aktywa
finansowe:
 pakiet 7,46% akcji TU Europa (aktywa zaklasyfikowane jako aktywa finansowe wyceniane do
wartości godziwej przez wynik finansowy),
 opcja sprzedaży posiadanego pakietu akcji TU Europa (wykazywana w instrumentach
pochodnych),
 nienotowane na aktywnym rynku akcje spółek ukraińskich (wykazywane w instrumentach
finansowych dostępnych do sprzedaży),
29/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
Poniżej przedstawiono wartość bilansową instrumentów finansowych wycenianych do wartości
godziwej w podziale na wyżej opisane poziomy wyceny wg stanu na 31.03.2015 oraz 31.12.2014:
Poziom 1
31.03.2015 (dane niebadane)
Poziom 3
Razem
Poziom 2
Pozycje aktywów
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
-
-
657
657
Pochodne instrumenty finansowe
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez
wynik finansowy
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży
-
95 638
25 506
121 144
-
-
139 606
139 606
582 271
1 872 965
331
2 455 567
-
33 688
-
33 688
-
-
657 455
657 455
Pozycje zobowiązań
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej
przez wynik finansowy
Poziom 1
Poziom 2
31.12.2014
Razem
Poziom 3
Pozycje aktywów
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
-
-
684
684
Pochodne instrumenty finansowe
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez
wynik finansowy
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży
-
35 063
25 506
60 569
-
-
139 606
139 606
568 183
2 170 212
1 361
2 739 756
-
55 147
-
55 147
-
-
478 159
478 159
Pozycje zobowiązań
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej
przez wynik finansowy
2.21. Przychody i wyniki przypadające na poszczególne segmenty działalności
Sprawozdawczość wg segmentów działalności Grupy Kapitałowej została przygotowana zgodnie z
MSSF 8.11 i MSSF 8.12 w oparciu o jednostki połączone z powodu zbliżonych cech ekonomicznych
oraz podobieństw oferowanych produktów i usług, procesu świadczenia usług, rodzaju lub kategorii
klienta, stosowanych metod dystrybucji oraz charakteru otoczenia regulacyjnego.
Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji
dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny
wyników działalności jest zysk lub strata na działalności operacyjnej.
Dane prezentowane w nocie dotyczą wyłącznie działalności kontynuowanej.
Działalność operacyjną kontynuowaną Grupy Kapitałowej podzielono na sześć segmentów:
Segment Usług Bankowych w Polsce obejmuje usługi z zakresu udzielania kredytów i pożyczek,
gwarancji i poręczeń, przyjmowania depozytów, leasingu a także z zakresu planowania i doradztwa
finansowego oraz produktów inwestycyjnych świadczonych przez Grupę Idea Bank S.A. w Polsce.
Segment Usług Bankowych na Ukrainie obejmuje usługi z zakresu udzielania kredytów i pożyczek,
gwarancji i poręczeń, przyjmowania depozytów przez Grupę Idea Bank S.A. na Ukrainie.
Segment Usług Bankowych na Białorusi obejmuje usługi z zakresu udzielania kredytów i pożyczek,
gwarancji i poręczeń, przyjmowania depozytów przez Idea Bank S.A. na Białorusi, Białoruski Bank
Małego Biznesu S.A. oraz usługi świadczone przez Idea Finance sp. z o.o i Idea Broker sp. z o.o..
Segment Usług Bankowo - Leasingowych w Rumunii obejmuje usługi z zakresu udzielania kredytów i
pożyczek, gwarancji i poręczeń, przyjmowania depozytów oraz przekazywania przedmiotu leasingu
30/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
przez jeden podmiot drugiemu, w zamian za okresowe płatności. Usługi w Rumunii świadczone są
przez Idea Bank (Rumunia) oraz Idea Leasing Romania IFN S.A.
Segment Usług Bankowo -Leasingowych w Rosji obejmuje usługi świadczone przez Grupę Carcade w
Rosji z zakresu czasowego przekazania przedmiotu leasingu przez jeden podmiot drugiemu, w
zamian za okresowe płatności, a także z zakresu udzielania kredytów i pożyczek, gwarancji i
poręczeń oraz przyjmowania depozytów przez Idea Bank (Rosja).
Segment Usług Finansowych w Polsce obejmuje świadczenie usług finansowych w sektorze
medycznym oraz windykację wierzytelności przez spółkę MW Trade S.A.
Przychody i koszty segmentu to przychody i koszty osiągane ze sprzedaży zewnętrznym klientom lub
z transakcji z innymi segmentami Grupy. Dają się one przyporządkować bezpośrednio lub w oparciu o
racjonalne przesłanki do danego segmentu. Segmentowe wyniki zaprezentowano po dokonaniu
dających się przyporządkować wyłączeń międzysegmentowych i konsolidacyjnych. Przy
wyodrębnianiu transakcji między segmentami zastosowano zasady rachunkowości obowiązujące dla
sporządzania sprawozdań finansowych spółek Grupy, kwoty wyłączeń wewnętrznych pochodzą ze
sprawozdań spółek, a ceny wewnętrzne w transakcjach pomiędzy segmentami nie różnią się istotnie
od cen rynkowych.
Sprawozdawczość i segmenty działalności Grupy zaprezentowano z uwzględnieniem podziału
geograficznego, czyli określoną działalność przyporządkowano do krajów.
Działalność spółek Grupy na terenie Polski nie wykazuje regionalnego
w zakresie ryzyka i poziomu zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych.
zróżnicowania
31/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za I kwartał 2015 roku w podziale na segmenty (dane niebadane)
Segment usług
bankowych w
Polsce
Przychody z tytułu odsetek
zewnętrzne
wewnętrzne
Koszty z tytułu odsetek
zewnętrzne
wewnętrzne
Wynik z tytułu odsetek
zewnętrzny
wewnętrzny
Przychody z tytułu prowizji i opłat
zewnętrzne
wewnętrzne
Koszty z tytułu prowizji i opłat
zewnętrzne
wewnętrzne
Wynik z tytułu prowizji i opłat
zewnętrzny
wewnętrzny
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
zewnętrzne
wewnętrzne
Przychody operacyjne netto
zewnętrzne
wewnętrzne
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty
wartości kredytów, pożyczek, należności leasingowych
Ogólne koszty administracyjne
w tym wewnętrzne
Wynik z działalności operacyjnej
Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą
praw wlasności
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Segment usług
bankowych na
Ukrainie
Segment usług
bankowych na
Białorusi
Segment usług
bankowoleasingowych w
Rumunii
Segment usług
bankowoleasingowych w
Rosji
Segment usług
finansowych w
Polsce
Pozostałe segmenty
Grupa
(w Polsce i
Luksemburgu) i
Kapitałowa
wyłączenia
Getin Holding
konsolidacyjne
191 425
184 124
7 301
(116 954)
(116 944)
(10)
74 471
67 180
7 291
134 432
134 431
1
(21 084)
(21 084)
113 348
113 347
1
7 578
7 578
195 397
188 105
7 292
24 559
24 559
(24 338)
(23 739)
(599)
221
820
(599)
5 860
5 860
(388)
(336)
(52)
5 472
5 524
(52)
2 937
2 937
8 630
9 281
(651)
55 341
55 341
(43 815)
(40 498)
(3 317)
11 526
14 843
(3 317)
2 625
816
1 809
(1 953)
(1 953)
672
(1 137)
1 809
19 752
19 737
15
31 950
33 443
(1 493)
13 478
13 157
321
(8 021)
(6 613)
(1 408)
5 457
6 544
(1 087)
4 601
4 595
6
(659)
(467)
(192)
3 942
4 128
(186)
4 397
4 397
13 796
15 069
(1 273)
65 828
65 555
273
(47 342)
(46 540)
(802)
18 486
19 015
(529)
6 388
6 388
(88)
(88)
6 300
6 300
11 297
11 298
(1)
36 083
36 613
(530)
16 925
16 915
10
(10 265)
(4 781)
(5 484)
6 660
12 134
(5 474)
1 255
5
1 250
(366)
(366)
889
(361)
1 250
21
21
7 570
11 794
(4 224)
(7 849)
56
(7 905)
7 821
(3 799)
11 620
(28)
(3 743)
3 715
(1 257)
1 809
(3 066)
24
(220)
244
(1 233)
1 589
(2 822)
13 315
13 329
(14)
12 054
11 175
879
359 707
359 707
(242 914)
(242 914)
116 793
116 793
153 904
153 904
(24 514)
(24 514)
129 390
129 390
59 297
59 297
305 480
305 480
-
(3 340)
(129 333)
(1 049)
62 724
(8 391)
(7 624)
(30)
(7 385)
(2 956)
(20 632)
(568)
8 362
(1 007)
(16 990)
(319)
(4 201)
(12 194)
(31 941)
(758)
(8 052)
0
(2 393)
(132)
5 177
0
(4 288)
2 856
7 766
(27 888)
(213 201)
64 391
1 187
63 911
0
(7 385)
0
8 362
0
(4 201)
0
(8 052)
0
5 177
10 183
17 949
11 370
75 761
63 133
(6 212)
5 416
(4 706)
(6 605)
4 187
17 136
72 349
32/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
Skonsolidowany rachunek zysków i strat za I kwartał 2014 roku w podziale na segmenty (dane niebadane)
Segment usług
bankowych w
Polsce
Segment usług
bankowych na
Ukrainie
Segment usług
bankowych na
Białorusi
Segment usług
bankowych w
Rumunii
Segment usług
leasingowych w
Rosji
Segment usług
finansowych w
Polsce
Pozostałe
segmenty (w
Grupa
Polsce i
Kapitałowa
Luksemburgu) i
Getin Holding
wyłączenia
konsolidacyjne
(2 387)
364 203
918
364 203
(3 305)
3 093
(206 029)
(2 073)
(206 029)
5 166
706
158 174
(1 155)
158 174
1 861
4
147 439
700
147 439
(696)
(60)
(38 159)
(706)
(38 159)
646
(56)
109 280
(6)
109 280
(50)
4 860
28 391
4 862
28 391
(2)
5 510
295 845
3 701
295 845
1 809
-
Przychody z tytułu odsetek
zewnętrzne
wewnętrzne
Koszty z tytułu odsetek
zewnętrzne
wewnętrzne
Wynik z tytułu odsetek
zewnętrzny
wewnętrzny
Przychody z tytułu prowizji i opłat
zewnętrzne
wewnętrzne
Koszty z tytułu prowizji i opłat
zewnętrzne
wewnętrzne
Wynik z tytułu prowizji i opłat
zewnętrzny
wewnętrzny
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
zewnętrzne
wewnętrzne
Przychody operacyjne netto
zewnętrzne
wewnętrzne
127 074
123 986
3 088
(60 365)
(60 352)
(13)
66 709
63 634
3 075
105 477
105 476
1
(31 193)
(30 547)
(646)
74 284
74 929
(645)
9 251
9 248
3
150 244
147 811
2 433
44 941
44 941
(32 313)
(31 780)
(533)
12 628
13 161
(533)
11 905
11 905
(352)
(352)
11 553
11 553
242
242
24 423
24 956
(533)
89 215
89 215
(59 163)
(58 797)
(366)
30 052
30 418
(366)
15 427
14 907
520
(5 279)
(5 279)
10 148
9 628
520
(46)
(46)
40 154
40 000
154
4 164
3 923
241
(1 639)
(1 414)
(225)
2 525
2 509
16
2 375
2 200
175
(273)
(273)
2 102
1 927
175
7 003
7 003
11 630
11 439
191
86 414
86 414
(47 003)
(45 903)
(1 100)
39 411
40 511
(1 100)
12 146
12 146
0
(720)
(720)
11 426
11 426
6 954
6 955
(1)
57 791
58 892
(1 101)
14 782
14 806
(24)
(8 639)
(5 710)
(2 929)
6 143
9 096
(2 953)
105
105
(282)
(282)
(177)
(177)
127
127
6 093
9 046
(2 953)
Wynik z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek
Ogólne koszty administracyjne
w tym wewnętrzne
Wynik z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
(19 530)
(93 190)
(747)
37 524
37 524
(19 602)
(17 692)
(604)
(12 871)
(12 871)
(12 647)
(21 688)
(578)
5 819
5 819
(1 986)
(7 228)
(75)
2 416
2 416
(10 708)
(38 101)
(902)
8 982
8 982
0
(2 031)
(125)
4 062
4 062
1 135
(1 121)
3 031
5 524
5 524
(63 338)
(181 051)
51 456
51 456
31 527
(10 576)
3 643
2 017
6 902
3 270
3 371
40 154
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
33/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
2.22. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych
Grupa Idea Bank (Polska)
19.03.2015 został udostępniony do publicznej wiadomości prospekt emisyjny sporządzony przez Idea
Bank w związku z ofertą publiczną oraz z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do
obrotu na rynku regulowanym nie więcej niż 27 mln akcji zwykłych na okaziciela banku. Zapisy na
akcje w ramach oferty publicznej prowadzone były w dniach od 23.03 do 07.04.2015. Szczegółowy
przebieg oferty publicznej akcji Idea Banku (Polska) opisany został w nocie 2.24 Zdarzenia
następujące po dniu bilansowym.
W dniu 19.03.2015 Get Back S.A. wyemitował 30 szt. obligacji serii I_02 o łącznej wartości nominalnej
30 mln zł. Wysokość oprocentowania obligacji ustalono na poziomie stopy procentowej WIBOR 3M
powiększonej o 375 punktów bazowych. Obligacje zostały wyemitowane na okres 48 miesięcy.
2.23. Informacje dotyczące dywidend w Grupie Getin Holding
Grupa Idea Bank (Polska)
W pierwszym kwartale roku 2015 Kancelaria Prawna getBACK Mariusz Brysik sp.k. wypłacała zaliczki
na poczet zysku wypracowanego przez spółkę. Łączna kwota zaliczek przekazanych w 1 kwartale
2015 wyniosła 5 814 tys. zł, z czego na udziały niekontrolujące przypadła kwota 32 tys. zł.
2.24. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
Getin Holding
W dniu 07.04.2015 Emitent, jako sprzedający zawarł z Zamkniętą Spółką Akcyjną Fora-Opportunity
Rosyjski Bank oraz trzema osobami osobami fizycznymi jako kupującymi warunkową umowy
sprzedaży łącznie 381 377 829 akcji Otwartej Spółki Akcyjnej I.D.E.A. Bank z siedzibą w Krasnodarze,
Federacja Rosyjska, stanowiących 96,0657% udziału w kapitale zakładowym banku, za łączną cenę
wynoszącą 50 mln rubli rosyjskich.
Warunkiem zawieszającym przeniesienia własności powyższych akcji jest uzyskanie zgody Banku
Rosji na nabycie akcji przez Forus Bank, zwrot depozytów Emitenta ulokowanych w Idea Bank Rosja,
cesja na rzecz Forus Bank pożyczki podporządkowanej udzielonej Idea Bank (Rosja) przez Emitenta,
zwrot pożyczki podporządkowanej udzielonej Idea Bank Rosja przez Idea Bank (Polska), udzielenie
Idea Bank Rosja przez Forus Bank pożyczki podporządkowanej oraz zawarcie umowy cesji roszczeń
Idea Bank Rosja na rzecz Carcade gwarantującej Idea Bank Rosja zwrotny wykup przez OOO
Carcade przedawnionych umów wcześniej przekazanych do Idea Bank Rosja na mocy umowy
factoringowej. Nie spełnienie się wyżej wymienionych warunków do dnia 30.09.2015 upoważnia każdą
ze stron do odmowy wykonania zobowiązań wynikających z warunkowej umowy sprzedaży akcji.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wyżej wymienione warunki zawieszające nie zostały
spełnione. Szacowany wpływ transakcji sprzedaży na wyniki Grupy wynosi -37 mln zł. Do wyliczenia
szacunku przyjęto powyższą cenę oraz dane finansowe takie jak aktywa netto banku, kapitał z różnic
kursowych z przeliczenia jednostki zagranicznej oraz saldo wyłączeń konsolidacyjnych wg stanu na
dzień 31.03.2015. Rzeczywisty wynik na transakcji może różnić się od podanego szacunku, z uwagi
na fakt, że do momentu faktycznej realizacji transakcji i utraty kontroli, Grupa nie zaprzestaje
konsolidacji wyników banku i dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych.
34/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding
Grupa Idea Bank (Polska)
Po udostępnieniu do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego Idea Bank (Polska) z dnia
19.03.2015, w związku z ofertą publiczną oraz z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym nie więcej niż 27 mln akcji Idea Bank (Polska),
Zarząd Emitenta podjął w dniu 01.04.2015 decyzję, że Emitent nie będzie sprzedawać posiadanych
akcji banku w publicznej ofercie akcji, natomiast zamierza uczestniczyć w ofercie publicznej akcji
Banku poprzez objęcie nowo emitowanych akcji. Po zakończeniu w dniu 07.04.2015 subskrypcji
20.000.000 akcji serii M w ramach publicznej oferty akcji, Emitentowi przyznano w dniu 09.04.2015
łącznie 4 166 666 akcji serii M banku.
W ramach subskrypcji złożono łącznie zapisy na 12 391 411 akcji, akcje zostały objęte po cenie 24,00
zł za jedną akcję. Łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 254 mln zł.
W rezultacie procesu dematerializacji akcji banku, w dniu 23.04.2015 zarejestrowano w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych łącznie 66.759.897 akcji zwykłych na okaziciela banku serii B-L,
natomiast w dniu 29.04.2015 – 10 590 884 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
Ponadto, w dniu 17.04.2015 zarejestrowano w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego podwyższenie kapitału zakładowego banku do kwoty 156 803 962 zł. Aktualny udział Getin
Holding w kapitale zakładowym Idea Banku (Polska) wynosi 58,31%.
W dniu 08.04.2015 odbyły się Walne Zgromadzenia spółek PDK Biznes S.A. oraz Idea Expert S.A.,
należących do grupy Idea Bank (Polska), na których podjęte zostały uchwały o połączeniu spółek.
Piotr Kaczmarek
Prezes Zarządu
Izabela Lubczyńska
Członek Zarządu
František Babický
Członek Zarządu
Wrocław, 8 maja 2015 roku
35/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
3. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota
Przychody z dywidend
Przychody odsetkowe z tytułu udzielonych pożyczek
Pozostałe przychody finansowe
Pozostałe przychody
Przychody razem
Koszty operacyjne
Koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty razem
Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
- podstawowy z zysku za rok obrotowy
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
- rozwodniony z zysku za rok obrotowy
3.2
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
9 631
561
892
2 998
14 082
(6 228)
(5 467)
(40)
(11 735)
2 347
(520)
1 827
8 307
147
968
3 070
12 492
(3 304)
(2 841)
(49)
(6 194)
6 298
(1 715)
4 583
709 371 560
0,00
709 371 560
0,00
731 235 042
0,01
734 077 053
0,01
ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Zysk/ (strata) za okres
Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody netto
Całkowite dochody za okres
01.01.2015 31.03.2015
(dane niebadane)
1 827
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
4 583
(100 157)
19 030
(81 127)
(79 300)
91 419
(17 370)
74 049
78 632
Składniki innych całkowitych dochodów, tj. wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
mogą zostać przeniesione w przyszłości do rachunku zysków i strat.
36/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY BILANS
31.03.2015
Nota
31.12.2014
(dane niebadane)
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
2 314 386
2 256 650
3 814
3 951
56
44
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia
3.3
144 671
-
Inwestycje w jednostkach zależnych
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy
3.3
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
3.4
1 629 501
139 606
338 532
1 616 269
139 606
438 689
Pożyczki udzielone długoterminowe
32 700
32 585
Pochodne instrumenty finansowe
Aktywa obrotowe
25 506
56 738
25 506
64 068
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
126
-
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
16 846
5 971
Rozliczenia międzyokresowe
Pożyczki udzielone krótkoterminowe
Pochodne instrumenty finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa ogółem
1 013
232
343
11 033
6 039
10 019
32 371
2 371 124
36 813
2 320 718
PASYWA
Kapitał własny
1 761 519
1 840 819
Kapitał zakładowy
731 289
731 289
Kapitał zapasowy
1 110 080
983 692
24 831
(26 218)
(80 290)
24 831
54 909
(80 290)
1 827
236 506
126 388
182 128
Kapitał rezerwowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Akcje własne
Zysk (strata) netto
Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego
Zobowiązania wyceniane według zamortyzowanego kosztu
Zobowiązania finansowe i pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
726
19 237
87 880
147 880
147 900
373 099
15 011
297 771
-
203
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
217 081
197 534
Zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek i kredytów
135 928
75 875
14 896
5 194
2 371 124
19 433
4 726
2 320 718
Pochodne instrumenty finansowe
Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa ogółem
37/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane niebadane)
za okres 3 m iesięcy zakończony dnia 31.03.2015
Kapitał zapasow y
Nadw yżka ze
Kapitał zapasow y
Kapitał
sprzedaży akcji
tw orzony
zakładow y
pow yżej
zgodnie ze
w artości
statutem
nom inalnej
Na dzień 01.01.2015
731 289
126 140
Całkow ite dochody za okres
Przeniesienie w yniku z roku poprzedniego na
kapitał zapasow y
Transakcje z akcjonariuszam i
Na dzień 31.03.2015
857 552
Kapitał z
aktualizacji
w yceny
24 831
Na dzień 31.03.2014
54 909
Niepodzielony
w ynik finansow y
(80 290)
126 388
Zysk (strata)
netto
Kapitał
w łasny
ogółem
126 388
1 840 819
1 827
(79 300)
(126 388)
-
-
-
126 388
-
-
-
-
(126 388)
-
731 289
126 140
983 940
24 831
(26 218)
(80 290)
-
1 827
1 761 519
731 235
126 167
842 567
Kapitał
rezerw ow y
Kapitał z
aktualizacji
w yceny
24 831
Całkow ite dochody za okres
Przeniesienie w yniku z roku poprzedniego na
niepodzielony w ynik finansow y
Transakcje z akcjonariuszam i
Akcje w łasne
(81 127)
ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane niebadane)
za okres 3 m iesięcy zakończony dnia 31.03.2014
Kapitał zapasow y
Nadw yżka ze
Kapitał zapasow y
Kapitał
sprzedaży akcji
tw orzony
zakładow y
pow yżej
zgodnie ze
w artości
statutem
nom inalnej
Na dzień 01.01.2014
Kapitał
rezerw ow y
Akcje w łasne
135 990
-
Niepodzielony
w ynik finansow y
-
74 049
Zysk (strata)
netto
Kapitał
w łasny
ogółem
14 985
1 875 775
4 583
78 632
-
14 985
(14 985)
-
-
-
-
-
-
14 985
(14 985)
-
731 235
126 167
842 567
24 831
210 039
-
14 985
4 583
1 954 407
38/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
ŚRÓDROCZNYJEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
01.01.2015 31.03.2015
01.01.2014 31.03.2014
(dane niebadane)
(dane niebadane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
Zysk (strata) brutto
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki netto
Zwiększenie/zmniejszenie stanu należności
Zwiększenie/zmniejszenie stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Podatek dochodowy zapłacony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych
Nabycie aktywów finansowych
Odsetki otrzymane
Spłata udzielonych pożyczek
Udzielenie pożyczek
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek
Odsetki zapłacone
2 347
(2 674)
185
(672)
1 555
6 298
(73 108)
153
(2 584)
153
(10 875)
9 605
7 775
(313)
(329)
(327)
(77 997)
(290)
(2 148)
(66 810)
3
(60)
(13 232)
435
10 540
(2 314)
(159)
(1)
123
(9 754)
(9 791)
(10)
(10)
-
70 000
(1 791)
(300)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
(1 801)
69 690
Zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
(4 442)
36 813
(6 911)
69 477
32 371
-
62 566
-
Różnice kursowe netto
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym
o ograniczonej możliwości dysponowania
39/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
3.1.
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu sprawozdania
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding obejmuje okres 3 miesięcy
zakończony 31.03.2015 oraz zawiera dane porównywalne za okres 3 miesięcy zakończony
31.03.2014, które nie były przedmiotem przeglądu ani badania przez kluczowego biegłego rewidenta
oraz dane finansowe na dzień 31.12.2014, które były przedmiotem badania przez kluczowego
biegłego rewidenta.
Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez
Getin Holding łącznie ze śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i zatwierdzone
do publikacji przez Zarząd w dniu 08.05.2015.
Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię
Europejską („MSSF-UE”), w szczególności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości
„Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” nr 34.
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz
ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze
sprawozdaniem finansowym Getin Holding za rok zakończony 31.12.2014.
Polityka rachunkowości zastosowana do sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego
sprawozdania finansowego jest spójna z polityką, którą zastosowano przy sporządzaniu rocznego
sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31.12.2014, z wyjątkiem dokonania zmian do
standardów i nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu
lub po 01.01.2015. Powyższe zmiany zostały szczegółowo opisane w nocie 2.4.1 śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Getin Holding zaprezentowanego w
niniejszym raporcie.
Zastosowanie powyższych zmian do standardów nie miało istotnego wpływu na dotychczas
stosowaną politykę rachunkowości Spółki ani na jej sytuację finansową i wyniki działalności.
Polityka rachunkowości zastosowana do sporządzenia śródrocznego skróconego jednostkowego
sprawozdania finansowego jest spójna z polityką zastosowaną do sporządzenia śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
3.2.
Przychody z dywidend
W I kwartale 2015 Getin Holding uzyskał 9 631 tys. zł przychodu z dywidendy od TU Europa S.A.
decyzją WZA z dnia 27.03.2015. Dywidenda została otrzymana w dniu 03.04.2015.
W I kwartale 2014 Getin Holding uzyskał 8 307 tys. zł przychodów z dywidend. Na kwotę składają się:
dywidenda od spółki Idea Bank S.A. (Białoruś) na kwotę 3 054 tys. zł otrzymana w dniu 09.01.2014
(po potrąceniu podatku u źródła w kwocie 2 688 tys. zł) oraz dywidenda od TU Europa S.A. decyzją
WZA z dnia 27.03.2014 w kwocie 5 253 tys. zł otrzymana w dniu 07.04.2014.
40/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
3.3.
Inwestycje w jednostkach zależnych, inwestycje we wspólne przedsięwzięcia
Jednostki zależne
Carcade Sp. z o.o.
Wartość w bilansie na dzień
31.03.2015
110 812
31.12.2014
110 812
Idea Bank S.A. (Ukraina)
161 640
161 640
Getin International S.A.
268 668
268 668
27 097
27 097
Idea Bank S.A. (Polska)
772 707
772 707
Idea Bank S.A. (Białoruś)
MW Trade S.A.
126 532
126 532
Białoruski Bank Małego Biznesu S.A.
20 564
20 564
IDEA Bank S.A. (Rosja)
52 569
52 569
Idea Bank S.A. (Rumunia) 1)
Razem
88 912
75 680
1 629 501
1 616 269
1)
wzrost wartości inwestycji w pierwszym kwartale 2015 roku w kwocie 13 232 tys. zł wynika z wpłaty kwoty na podwyższenie kapitału
w Idea Bank S.A. (Rumunia). Wcześniej spółka funkcjonowała pod nazwą Romanian International Bank S.A.
W dniu 30.01.2015 Getin Holding zawarł z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jako
sprzedającym za pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. umowę sprzedaży 3 712
akcji Getin Leasing S.A. stanowiących 49,28% kapitału zakładowego oraz 49,28% udziału w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Getin Leasing. Przeniesienie własności akcji za
pośrednictwem Noble Securities S.A. nastąpiło w dniu zawarcia umowy.
W dniu 31.03.2015 spółka zawarła z Getin Noble Bank S.A. aneks do powyższej umowy sprzedaży
zgodnie z którym strony ustaliły łączną cenę stanowiącą sumę kwoty 144 671 tys. zł , tj. ceny za akcje
Getin Leasing oraz kwoty 14 467 tys. zł tytułu udzielenia Spółce jako kupującemu odroczonego
terminu płatności do dnia 29.01.2017. Jednocześnie intencją stron umowy było ustanowienie wspólnej
kontroli nad Getin Leasing S.A. W związku z powyższym na dzień 31.03.2015 Spółka zaklasyfikowała
akcje Getin Leasing S.A. jako inwestycje we wspólne przedsięwzięcia i zaprezentowała w bilansie w
kwocie 144 671 tys. zł.
3.4.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują posiadany pakiet 7,56% akcji
Getin Noble Bank S.A. Wynik z wyceny posiadanego pakietu akcji w pierwszym kwartale 2015
wyliczono na podstawie notowania akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z
dnia 31.03.2015 (1,69 zł za 1 akcję) i został on ujęty w innych całkowitych dochodach Spółki.
Zmiana stanu aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Stan netto na początek okresu
Zmiany wartości godziwej, w tym:
- ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny
Stan netto na koniec okresu
01.01.2015 31.03.2015
438 689
(100 157)
01.01.2014 31.03.2014
595 874
91 419
(100 157)
91 419
338 532
687 293
41/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
3.5.
Transakcje Getin Holding S.A. z podmiotami powiązanymi
01.01.2015 - 31.03.2015
(dane niebadane)
Przychody
odsetkowe od
podmiotów
powiązanych
Jednostki zależne:
Getin International S.A.
Getin International S.a.r.l.
Idea Bank S.A. (Polska)
Idea Leasing S.A.
Idea Leasing Sp.z o.o. S.K.A.
Idea Bank S.A. (Ukraina)
Idea Leasing sp. z o.o. (Ukraina)
1 156
Koszty
odsetkowe od
podmiotów
powiązanych
1 848
967
626
251
1
3
Sprzedaż na
rzecz podmiotów
powiazanych
31.03.2015
(dane niebadane)
Dywidenda
otrzymana od
podmiotów
powiązanych
Zakup od
podmiotów
powiązanych
3 263
25
473
Należności od
podmiotów
powiązanych
-
Zobowiązania
wobec podmiotów
powiazanych
51 080
6
525
58
431
71
2
166
165
182
107
Idea Bank S.A. (Białoruś)
Idea Leasing & Fleet S.A. (dawniej VB Leasing Polska S.A.)
Idea Expert S.A.
MW Trade S.A.
247
594
12 711
300
10 975
IDEA Bank S.A. (Rosja)
Carcade Polska Sp. z o.o.
Idea Bank S.A. (Rumunia)
Idea Leasing IFN S.A. (dawniej VB Leasing Romania IFN S.A.)
Carcade sp. z o.o.
Idea Money S.A.
GetBack S.A.
Tax Care S.A.
Akcjonariusz dominujący
Jednostka dominująca (LC Corp B.V.)
Pozostałe jednostki powiązane:
Getin Noble Bank S.A.
Noble Securities S.A.
RB Investcom sp. z o.o.
RB Computer Sp. z o.o.
Sky Tower S.A.
Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o.
Open Finance S.A.
595
216
78
132
195
266
96
163
14 342
132
38
38
32
1
331
183
569
57
84
108
44
21
273
145 176
144 681
7
255 788
254 955
805
28
7
(
7
5
3
)
(
9
2
7
)
(
1
3
3
6
)
(
2
)
b
e
lba
n
k
-
39 866
20
268
200
0
1
. 0
1
. 2
0
1
2
3
1
. 0
3
. 2
0
1
2
(
dane
ni e
bada
ne)
P rz y
c
hody
S prz e
daż
n
a
(
k
osz t
y
)
r
z
e
c z
p
o
d
m
iot ó
w
odse
t
k
ow
e
o
d
p
o
w
iaz
a
n
y
c h
p
o
d
m
iot ó
w
p
o
w
iąz
a
n
y
c
h
(
2
4
1
0
)
3
0
0
S o
m
10 753
183
569
47
34
133
18 673
18 657
6
3
23
J
e
dnost
k
i
z a
l e
ż ne:
Ge
t in
I n
t e
r
n
a
t ion
a
l
S . A .
Ge
t in
I n
w
e
s t y
c je
S p
.
j.
TU
n
a
Ży
c ie
E u
r
o
p
a
S . A .
I d
e
a
B a
n
k
S . A .
(
P o
ls
k a
)
I d
e
a
L
e
a
s ing
S . A .
I d
e
a
B a
n
k
S . A .
(
U
k r
a
ina
)
I d
e
a
B a
n
k
S . A .
(
B iało
r
u
ś )
(
d
a
w
n
iej
P oz
ost
a
ł e
j
e
dnost
k
i
pow
i ą
z a
ne:
Ge
t in
N
o
b
le
B a
n
k
S . A .
Ge
t
B a
n
k
S . A .
Ge
t in
L
e
a
s ing
S . A .
N
o
b
le
S e
c u
r
it ies
S . A .
A r
k a
d
y
W
r
o
c ław
s k ie
S . A .
R
B
C
o
m
p
u
t e
r
S p
.
z
o
. o
.
2 189
2 189
271 219
114 560
96 126
20 502
)
3
1
.
Zak
up
o
d
p
o
d
m
iot ó
w
p
o
w
iąz
a
n
y
c h
1
3
0
3
0
3
5
5
3
5
5
9
3
5
)
5
6
4
)
(
6
)
(
2
0
4
)
(
1
5
9
)
(
2
)
Przychody
odsetkowe od
podmiotów
powiązanych
Getin International S.A.
Getin International S.a.r.l.
Idea Bank S.A. (Polska)
Idea Leasing S.A.
Idea Leasing Sp.z o.o. S.K.A.
Idea Bank S.A. (Ukraina)
Idea Leasing sp. z o.o. (Ukraina)
Idea Bank S.A. (Białoruś)
LC Corp Sky Tower sp. z o.o. (obecnie Lion's House sp. z o.o.)
Idea Expert S.A.
MW Trade S.A.
IDEA Bank S.A. (Rosja)
Carcade Polska Sp. z o.o.
Romanian International Bank S.A. (obecnie Idea Bank S.A.-Rumunia)
Carcade sp. z o.o.
Tax Care S.A.
Akcjonariusz dominujący
Jednostka dominująca (LC Corp B.V.)
Pozostałe jednostki powiązane:
Getin Noble Bank S.A.
Noble Securities S.A.
Arkady Wrocławskie S.A.
RB Investcom sp. z o.o.
RB Computer Sp. z o.o.
Sky Tower S.A.
Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o.
Open Finance S.A.
2
0
1
2
Zobo w
i ą
z a
ni a
w
o
b
e
c
p
o
d
m
iot ó
w
p
o
w
iaz
a
n
y
c h
8
9
1
4
6
0
6
0
4
4
5
2
6
0
2
0
7
2
0
7
7
3
3
7
2
6
1
0
0
(
1
)
(
1
9
8
(
1
9
8
7
2
0
7
6
0
8
1
1
6
7
4
1
8
5
1
1
3
7
7
01.01.2014 - 31.03.2014
(dane niebadane)
Działalność
kontynuowana i zaniechana
Jednostki
zależne:
1
2
.
N
a
l e
ż nośc
i
o
d
p
o
d
m
iot ó
w
p
o
w
iąz
a
n
y
c h
(
1
)
2
4
2
1
2
2
1
5
2
6
0
8
2
6
2
6
1 085
Koszty
odsetkowe od
podmiotów
powiązanych
1 120
Sprzedaż na
rzecz podmiotów
powiazanych
4 843
31.12.2014
Dywidenda
otrzymana od
podmiotów
powiązanych
Zakup od
podmiotów
powiązanych
5
Należności od
podmiotów
powiązanych
3 054
Zobowiązania
wobec podmiotów
powiazanych
68 925
860
260
525
50
215
62
1
2
267 344
114 560
96 232
20 343
180
109
333
300
2 320
3 054
11 636
600
21 499
2
976
214
214
1 121
1 121
71
125
150
1
113
755
100
47
27
87
154
22 201
511
22
7
2
-
11 593
755
123
15 035
15 015
13
36 029
108 099
108 089
20
11
306
163
1
7
9
42/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A.
3.6.
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
Zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym szczegółowo opisane zostały w nocie 2.24 niniejszego
skonsolidowanego raportu kwartalnego.
Piotr Kaczmarek
Prezes Zarządu
Izabela Lubczyńska
Członek Zarządu
František Babický
Członek Zarządu
Wrocław, 8 maja 2015 roku
43/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
4.
4.1.
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
Główne osiągnięcia oraz niepowodzenia Grupy Kapitałowej Getin Holding w I kwartale
2015 roku
Getin Holding
Cena akcji Getin Holding:
PLN
4,12
20%
3,92
10%
3,72
3,52
0%
3,32
3,12
-10%
2,92
-20%
2,72
2,52
-30%
2,32
2,12
-40%
Kurs WIG BANKI
Kurs MWIG 40
2015-03-30
2015-03-03
2015-02-04
2015-01-08
2014-12-04
2014-11-06
2014-10-10
2014-09-15
2014-08-19
2014-07-22
2014-05-28
2014-04-30
2014-04-01
-50%
2014-06-25
1,92
1,72
Cena akcji GH
Kluczowym wydarzeniem z perspektywy Grupy do momentu opublikowania niniejszego sprawozdania
był debiut Idea Bank (Polska) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość oferty
sięgnęła 254,2 mln zł, Getin Holding objął 4,2 mln akcji wycenionych na 24 zł za szt.
W I kwartale 2015 Grupa Getin Holding skupiła się na działaniach stabilizujących sytuację w spółkach
wschodnich, dla których otoczenie rynkowe pozostawało niesprzyjające. Działalność operacyjna w
Polsce i Rumunii rozwijała się zgodnie z oczekiwaniami Spółki.
Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27.03.2015 powołało, począwszy od dnia 01.05.2015 Radę
Nadzorczą na nową kadencję w składzie: dr Leszek Czarnecki, Remigiusz Baliński, Andrzej
Błażejewski, Marek Grzegorzewicz i Adam Maciejewski.
W dniu 30.03.2015 Rada Nadzorcza Emitenta odwołała ze składu Zarządu p. Radosława Bonieckiego
i powołała na kolejną kadencję Zarząd w składzie: Piotr Kaczmarek – Prezes Zarządu, Izabela
Lubczyńska, František Babický – Członkowie Zarządu.
44/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
I. Segment usług bankowych w Polsce
W skład Grupy Idea Bank (Polska) wchodzą m.in. Idea Bank S.A., skupiający swoją działalność na
oferowaniu małym i średnim firmom różnorodnych produktów bankowych – kredytowych,
oszczędnościowych i depozytowych, a także Idea Leasing S.A., Idea Leasing&Fleet S.A. (leasing
pojazdów i maszyn), Idea Expert S.A. (doradztwo i pośrednictwo finansowe), Tax Care S.A.,
specjalizujący się w oferowaniu małym firmom usług w zakresie księgowości oraz doradztwa
finansowego, Idea Money S.A. (faktoring i windykacja należności) oraz GetBack S.A. (kompleksowa
windykacja należności).
Wynik netto Grupy Idea Bank (Polska) po I kwartale 2015 wyniósł 63,1 mln zł i w stosunku do
analogicznego okresu w 2014 był wyższy o 100%. Na łączny wynik tego składają się następujące
pozycje:
kPLN
Wynik z tytułu odsetek
74 471
Przychody z tytułu odsetek
191 425
Koszty z tytułu odsetek
-116 954
Wynik z tytułu prowizji i opłat
113 348
Przychody z tytułu prowizji i opłat
134 432
Koszty z tytułu prowizji i opłat
-21 084
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
7 578
Koszty rezerw
-3 340
Koszty działania
-129 333
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych 1 187
Podatek dochodowy
-778
Zysk netto
63 133
Aktywa Grupy Idea Bank (Polska) na koniec I kwartału 2015 wynosiły 15,6 mld zł, co stanowi wzrost o
112,7% w stosunku do końca I kwartału 2014 (7,4 mld zł).
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 11,3 mld zł, podczas gdy na koniec
analogicznego okresu w 2014 wynosiło ono 5,8 mld zł, co stanowi wzrost o 96,4%.
Saldo kredytów na koniec I kwartału 2015 wynosiło 7,5 mld zł, co stanowi wzrost o 58,7% w stosunku
do stanu na koniec I kwartału 2014 – 4,7 mld zł.
Po sfinalizowaniu w 2014 roku transakcji nabycia VB Leasing Polska (obecnie Idea Leasing&Fleet), w
dniu 26.01.2015, w związku z wpływem na konto VB Leasing Polska S.A. środków z tytułu podatku od
towarów i usług odzyskanych przez VB Leasing Polska S.A. od właściwych organów podatkowych,
Emitent przekazał VB-Leasing International Holding GmbH kwotę 1,3 mln zł tytułem zapłaty za akcje
VB Leasing Polska. W związku z powyższym ostateczna cena za akcje VB Leasing Polska S.A. na
dzień publikacji niniejszego sprawozdania wyniosła 174,3 mln zł. O powyższym Emitent informował w
drodze raportu bieżącego nr 04/2015 z dnia 26.01.2015. W związku z powyższym, cena zbycia akcji
VB Leasing Polska (obecnie Idea Leasing & Fleet) do Idea Leasing (Polska) została zwiększona
również o kwotę 1,3 mln zł.
W I kwartale 2015 kontynuowano proces integracji spółek leasingowych (Idea Leasing i Idea
Leasing&Fleet – dawniej VB Leasing Polska).
II. Segment usług bankowych na Ukrainie
Grupa Idea Bank (Ukraina) to działająca na terenie Ukrainy grupa, w skład której wchodzi m.in. Idea
Bank (Ukraina) skupiający swoją działalność w obszarze produktów dla osób fizycznych. Głównymi
produktami banku są kredyty samochodowe, kredyty gotówkowe, depozyty, rachunki bieżące, karty
płatnicze (debetowe). W zakresie swojej działalności bank oferuje również następujące produkty:
45/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
kredyty dla przedsiębiorstw, depozyty od osób prawnych, usługi realizacji przelewów i płatności,
leasing środków transportu.
Wynik netto Grupy Idea Bank (Ukraina) po I kwartale 2015 wyniósł -36,5 mln UAH (-6,2 mln zł), gdzie
w analogicznym okresie w 2014 r. wynik wyniósł -34,3 mln UAH (-10,6 mln zł). Na łączny wynik Grupy
Idea Bank (Ukraina) składają się następujące pozycje:
kPLN
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
kUAH
221
1 300
24 559
144 465
-24 338
-143 165
5 472
32 188
5 860
34 471
-388
-2 282
2 937
17 276
Koszty rezerw
-8 391
-49 359
Koszty działania
-7 624
-44 847
Podatek dochodowy
Zysk netto
1 173
-6 212
6 900
-36 541
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Aktywa Grupy Idea Bank Ukraina na koniec I kwartału 2015 wynosiły 2 917,3 mln UAH (473,5 mln zł),
co stanowi spadek o 43,4% w stosunku do końca I kwartału 2014 (3 105 mln UAH – 836,4 mln zł, co
stanowi spadek o 6,1% w UAH).
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 2 146,8 mln UAH (348,4 mln zł), co stanowi
spadek o 31,8 % w stosunku do I kwartału 2014 (1 896 mln UAH – 510,6 mln zł, co stanowi wzrost o
13,2% w UAH).
Saldo kredytów na koniec I kwartału 2015 wynosiło 2 071,9 mln UAH (336,3 mln zł), co stanowi
spadek o 47,2 % w stosunku do I kwartału 2014 (2 363,2 mln UAH – 636,4 mln zł, co stanowi spadek
o 12,3% w UAH).
Na wysokość osiągniętego wyniku finansowego netto istotny wpływ w okresie sprawozdawczym miały
następujące główne zdarzenia:




Silna deprecjacja hrywny, która do złotego osłabiła się o 27,7% (do 0,1623 zł za 1 UAH) od
początku roku. To w połączeniu ze wzrostem bezrobocia spowodowało znaczny wzrost ryzyka
na portfelu banku niepowiązanym ze strefą objętą konfliktem zbrojnym (zmiana trendu
obserwowanego w ubiegłym roku).
Zmniejszenie stopy NIM o 5,0 p.p. (z 5,2% za I kwartał 2014 do 0,2% za 2015) z powodu
znacznego wzrostu kosztu finansowania w walucie krajowej oraz w walucie obcej w związku z
pogorszeniem sytuacji płynnościowej system bankowego Ukrainy, czego przyczyną jest
kryzys gospodarczy i polityczny na Ukrainie (wzrost inflacji do 45% i zwiększenie stopy
refinansowania NBU od 14,5% do 30%);
Znacząca część przychodów od transakcji z walutą obcą, uzyskanych od transakcji na rynku
FOREX oraz od zmiany pozycji walutowej Banku;
Ścisła dyscyplina kosztowa, która spowodowała obniżenie kosztów administracyjnych o 22%
w porównaniu do I kwartału 2014.
Do największych osiągnięć Idea Bank (Ukraina) w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć:


Utrzymywanie wszystkich wskaźników na wymaganym przez Narodowy Bank Ukrainy
poziomie, pomimo trudnej sytuacji finansowo-ekonomicznej na Ukrainie.
Utrzymanie na odpowiednim poziomie wskaźników płynnościowych Banku.
46/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
Ponadto, w I kwartale 2015 Idea Bank (Ukraina), w wykonaniu orzeczenia sądowego, pozyskał
majątek o wartości prawie 7,5 mln UAH z tytułu pokrycia zadłużenia kredytowego dwóch osób
prawnych będących klientami banku.
III. Segment usług bankowych na Białorusi
Grupa Idea Bank (Białoruś) składała się w okresie sprawozdawczym z dwóch banków: Idea Bank
(Białoruś) oraz Białoruskiego Banku Małego Biznesu, a także spółek Idea Broker i Idea Finance,
oferujących usługi finansowe klientom detalicznym i kompleksową obsługę firm, specjalizując się w
sprzedaży kredytów ratalnych i pożyczek gotówkowych.
Idea Bank (Białoruś) rozwija się jako uniwersalna instytucja finansowa skupiając się jednocześnie na
biznesie detalicznym tj. kredytowaniu osób fizycznych oraz zbieraniu depozytów poprzez sieć
własnych oddziałów, a także udzielaniu kredytów bezgotówkowych na zakup towarów w sklepach.
Prowadzi także obsługę rozliczeniowo-kasową w oddziałach oraz wymianę walut w kantorach.
Jednocześnie dążąc do dywersyfikacji ryzyka bank rozwija także działalność w zakresie udzielania
kredytów dla osób prawnych - głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
Wynik netto Grupy Idea Bank (Białoruś) po I kwartale 2015 r. wyniósł 22,1 mld BYR (5,5 mln zł), co
stanowi wzrost o 50% w stosunku do analogicznego okresu w 2014 r. (11,6 mld BYR – 3,6 mln zł, co
stanowi wzrost o 91,6% w BYR) Na łączny wynik składają się następujące pozycje:
kPLN
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
mBYR
11 526
47 109
55 341
226 189
-43 815
-179 080
672
2 747
2 625
10 729
-1 953
-7 982
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
19 752
80 730
Koszty rezerw
-2 956
-12 082
-20 632
-84 327
-2 946
5 416
-12 041
22 136
Koszty działania
Podatek dochodowy
Zysk netto
Aktywa Grupy Idea Bank Białoruś na koniec I kwartału 2015 wynosiły 3 552,3 mld BYR (869,1 mln zł),
co stanowi spadek o 7,3% w stosunku do końca I kwartału 2014 wyrażonego w zł (3 058,8 mld BYR –
939,1 mln zł, co stanowi wzrost o 16,1% w BYR).
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 2 602,6 mld BYR (636,8 mln zł), co stanowi
wzrost o 1,5% w stosunku do I kwartału 2014 wyrażonego w zł (2 044,4 mld BYR – 627,6 mln zł, co
stanowi wzrost o 27,3% w BYR).
Saldo kredytów na koniec I kwartału 2015 wynosiło 1 997,2 mld BYR (483,8 mln zł), co stanowi
spadek o 22% w stosunku do I kwartału 2014 wyrażonego w zł (2 020,6 mld BYR – 620,3 mln zł, co
stanowi spadek o 2,1% w BYR).
W I kwartale 2015, szczególnie w styczniu i lutym na rynku wystąpił istotny deficyt płynności w walucie
krajowej. W tych warunkach, dzięki efektywnemu systemowi zarządzania ryzykiem płynności oraz
ryzykiem walutowym, zapewniono utrzymanie niezbędnego poziomu płynności aktywów oraz
wykonanie wszystkich normatywów bezpiecznego funkcjonowania, określonych przez Bank Narodowy
Republiki Białoruś. Idea Bank (Białoruś) zakończył I kwartał z zyskiem.
47/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
W lutym 2015 r. Idea Bank (Białoruś) dokonał zmian w taryfach dla osób fizycznych, co pozwoliło
zwiększyć przychody odsetkowe. To było konieczne w celu zapobiegnięcia zmniejszeniu marży
odsetkowej w warunkach podrożenia bazy zasobów, spowodowanego kryzysem płynności. Koszty
ryzyka utrzymują się na stabilnym poziomie.
W związku z anulowaniem ograniczeń dotyczących pozyskiwania środków osób fizycznych,
w I kwartale 2015 Idea Bank (Białoruś) wypuścił na rynek szereg nowych produktów depozytowych
dla osób fizycznych i w ciągu trzech miesięcy zwiększył portfel środków osób fizycznych o 93%
(+440,6 mld BYR). Pozwoliło to na zróżnicowanie bazy zasobów oraz zmniejszenie koncentracji
portfela depozytowego w poszczególnych segmentach.
W I kwartale zaimplementowano również strategię optymalizacji kosztowej, której celem jest
utrzymanie tych oddziałów w banku, które obsługują odpowiednią liczbę klientów. Redukcja kosztów
działalności nastąpiła m. in. poprzez:



ograniczenie zatrudnienia w centrali,
zamrożenie podwyżek wynagrodzeń (następujących wraz z dewaluacją),
renegocjacje umów najmu.
W dniu 23.01.2015 Emitent rozwiązał dotychczasową przedwstępną umowę sprzedaży akcji
Białoruskiego Banku Małego Biznesu z dnia 29.10.2014 r i w tym samym dniu zawarła przedwstępną
umowę sprzedaży akcji z Moldasig S.A. z siedzibą w Kiszyniowie, Mołdawia, za cenę 20,93 EUR za
jedną akcję. O powyższych zdarzeniach Emitent informował raportem bieżącym nr 03/2015 z dnia
23.01.2015.
IV.
Segment usług bankowo-leasingowych w Rosji
Grupa Carcade (Rosja) obejmuje Carcade, jedną z największych rosyjskich spółek leasingowych
specjalizującej się w leasingu samochodów oraz lekkich pojazdów dla małych i średnich
przedsiębiorstw oraz Idea Bank (Rosja), koncentrujący się wokół sprzedaży kredytów
samochodowych i gotówkowych.
Wynik netto Grupy Carcade (Rosja) po I kwartale 2015 wyniósł -110,1 mln RUB (-6,605 mln zł), co
stanowi spadek o 195,7% w stosunku do analogicznego okresu w 2014 r. (80,3 mln RUB – 6,9 mln
mln zł, co stanowi spadek o 237,2% w RUB). Na łączny wynik składają się następujące pozycje:
kPLN
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
kRUB
18 486
308 271
65 828
1 097 743
-47 342
-789 472
6 300
105 058
6 388
106 526
-88
-1 467
11 297
188 388
Koszty rezerw
-12 194
-203 346
Koszty działania
-31 941
-532 646
1 447
-6 605
24 130
-110 145
Podatek dochodowy
Zysk netto
Aktywa Grupy Carcade na koniec I kwartału 2015 wynosiły 26 151,2 mln RUB (1 728,6 mln zł), co
stanowi spadek o 8,5% w stosunku do końca I kwartału 2014 wyrażonego w zł (22 179 mln RUB –
1 889,6 mln zł, co stanowi wzrost o 17,9% w RUB).
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 3 954,2 mln RUB (261,4 mln zł), co stanowi
spadek o 19,1% w stosunku do I kwartału 2014 wyrażonego w zł (3 794,2 mln RUB – 323,3 mln zł, co
stanowi wzrost o 4,2% w RUB).
48/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
Saldo kredytów na koniec I kwartału 2015 wynosiło 3 828,4 mln RUB (253,1 mln zł), co stanowi wzrost
o 119% w stosunku do I kwartału 2014 wyrażonego w zł (1 356,3 mln RUB – 115,6 mln zł, co stanowi
wzrost o 182,3% w RUB).
Idea Bank (Rosja) ze względu na sytuację płynnościową po grudniu 2014 wstrzymał kredytowanie
osób fizycznych od początku 2015, skupiając się na finansowaniu wykupów wierzytelności
leasingowych od Carcade. Bank przeszedł również optymalizację kosztową skutkującą redukcją
zatrudnienia o 25 FTE (dodatkowo 48 w okresie wypowiedzenia kończącym się w kwietniu 2015 r.)
oraz zamknięciem 6 oddziałów (pozostało 9 z dotychczasowych 15).
Do najważniejszych osiągnięć Grupy Carcade w I kwartale 2015 należy osiągnięcie zgodnych z
oczekiwaniami grupy wyników w zakresie wolumenów sprzedaży i finansowania, przy uwzględnieniu
obecnej sytuacji rynkowej, a także utrzymanie ryzyka kredytowego na zakładanym poziomie.
W I kwartale 2015 utrzymują się negatywne trendy w gospodarce wywołane międzynarodowymi
sankcjami nałożonymi na Federację Rosyjską. Ponadto, w związku ze znacznym wzrostem kosztów
finansowania działalności leasingowej i kredytowej, istotnie wrosły wydatki na obsługę portfeli.
Segment usług bankowo-leasingowych w Rumunii
V.
Grupa Idea Bank (Rumunia)
W skład Grupy Romanian International Bank wchodzi Idea Bank (Rumunia) (dawniej Romanian
International Bank) będący bankiem uniwersalnym, spółka Idea Leasing Romania specjalizująca się w
leasingu finansowym i spółką Idea Broker de Asigurare (broker ubezpieczeniowy).
Wynik netto Grupy Idea Bank (Rumunia) po I kwartale 2015 wyniósł – 5,02 mln RON (-4,7 mln zł), (w I
kwartale 2014 r. wyniósł 2,16 mln RON – 2,02 mln zł). Na wynik składają się następujące pozycje:
kPLN
Wynik z tytułu odsetek
kRON
5 457
5 825
Przychody z tytułu odsetek
13 478
14 387
Koszty z tytułu odsetek
-8 021
-8 562
3 942
4 208
4 601
4 911
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Koszty rezerw
Koszty działania
Podatek dochodowy
Zysk netto
-659
-703
4 397
4 694
-1 007
-1 075
-16 990
-18 136
-505
-4 706
-539
-5 023
Aktywa Grupy Idea Bank Rumunia na koniec I kwartału 2015 wynosiły 1 094,2 mln RON (1 015 mln
zł), co stanowi wzrost o 168,8% w stosunku do końca I kwartału 2014 wyrażonego w zł (403,6 mln
RON – 377,6 mln zł, co stanowi wzrost o 171,1% w RON).
Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 825,6 mln RON ( 765,9 mln zł), co stanowi
wzrost o 136,9% w stosunku do I kwartału 2014 wyrażonego w zł (345,6 mln RON – 323,3 mln zł, co
stanowi wzrost o 138,9% w RON)
Saldo kredytów na koniec I kwartału 2015 wynosiło 149,8 mln RON (139 mln zł), co stanowi wzrost o
20,3% w stosunku do I kwartału 2014 wyrażonego w zł (123,5 mln RON – 115,6 mln zł, co stanowi
wzrost o 21,3% w RON)
Do najważniejszych osiągnięć grupy Idea Bank (Rumunia) w I kwartale 2015 należą:


Idea Bank Rumunia odnotowało systematyczny wzrost wolumenu kredytów indywidualnych,
który osiągnął poziom 14 mln RON w marcu 2015 r.,
Skutecznie pozyskiwano nowe depozyty od klientów indywidualnych,
49/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta



VI.
W lutym 2015 r. osiągnięto założony poziom bilansu depozytów,
Uruchomienie sprzedaży nowych produktów - linii odnawialnej dla spółek, zakończono proces
testowania nowej bankowej internetowej aplikacji, zainicjowano nowe usługi z zakresu bankassurance oraz ulepszono system powiadomień dla klientów,
Przygotowano konkurencyjne oferty związane z rebrandingiem banku.
Segment usług finansowych w Polsce
MW Trade
Wynik netto M.W. Trade po I kwartale 2015 wyniósł 4,2 mln zł i w stosunku do analogicznego okresu
w 2014 był wyższy o 28%. Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje:
kPLN
Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek
Wynik z tytułu prowizji i opłat
Przychody z tytułu prowizji i opłat
Koszty z tytułu prowizji i opłat
Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto
Koszty rezerw
Koszty działania
Podatek dochodowy
Zysk netto
6 660
16 925
-10 265
889
1 255
-366
21
0
-2 393
-990
4 187
Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2015 wyniosły 18,2 mln zł, co oznacza wzrost wielkości 22% w
stosunku do I kwartału 2014 r (wzrost o 3,3 mln zł). Średniomiesięczna wartość portfela w omawianym
okresie wyniosła 707,1 mln zł (wzrost o 39%).
W porównaniu do poprzednich okresów sprawozdawczych nie zmieniona została struktura źródeł
uzyskiwanych przychodów. Spółka generuje głównie przychody ze sprzedaży produktów portfelowych
oferowanych podmiotom medycznym i jednostkom samorządu terytorialnego, które stanowią
dominującą pozycję wszystkich osiągniętych przychodów. Udział tych drugich w omawianym okresie
wynosił 14,7% całkowitych przychodów ze sprzedaży.
Zrealizowana sprzedaż znalazła odzwierciedlenie w wartości portfela wierzytelności Spółki,
obejmującej należności długo- i krótkoterminowe oraz udzielone pożyczki, która w ostatnim dniu
kwartału osiągnęła wartość 709,3 mln zł wobec poziomu 516,2 mln. zł uzyskanego w analogicznym
okresie 2014 r., oznacza to wzrost o 37,3%.
Na koniec I kwartału 2015 główne źródło finansowania w bilansie Spółki stanowiły wykupy rat
wierzytelności z tytułu umów zawieranych przez Spółkę w ramach jej podstawowej działalności 45,2% sumy bilansowej, ich udział w strukturze finansowania wzrósł w stosunku do obligacji
stanowiących 27,0% pasywów. Spółka korzystała z różnych źródeł finansowania portfela w zależności
od aktualnej sytuacji panującej na rynku jak i swoich potrzeb sprzedażowych. Na dzień 31.03.2015r.
wykorzystywała 102,5 mln zł z dostępnych 146,8 mln zł limitów kredytowych i faktoringowych.
W okresie od 01.01.2015 do 31.03.2015 M.W. Trade realizowała sprzedaż w zakresie oferowania
usług finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej dla podmiotów działających w sektorze
publicznym.
50/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
Ponadto, M.W. Trade w ramach współpracy z bankami w grupie kapitałowej Getin Holding
pośredniczy w sprzedaży kredytów dla swoich klientów – podmiotów medycznych i JST. W okresie
ostatniego kwartału nastąpił ponad trzykrotny wzrost udziału przychodów z pośrednictwa kredytowego
w związku z większą sprzedażą produktów w tej kategorii (z 300 tys. zł w IV kwartale 2014 r do 1,26
mln zł w I kwartale 2015).
Wartość sumy bilansowej na koniec I kwartału 2015 w porównaniu do stanu na koniec I kwartału 2014
roku wzrosła o 200,8 mln zł, czyli o 38%.
4.2.
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających
znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Getin Holding
Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding.
4.3.
Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy
Idea Bank (Polska) prowadzi działalność operacyjną na terenie Polski, w związku z tym wyniki
działalności, jak również sytuacja finansowa oraz perspektywy rozwoju banku w znaczącym stopniu
narażone są na zmiany sytuacji ekonomicznej, politycznej oraz prawnej w kraju. Ewentualna
dekoniunktura gospodarcza na rynkach europejskich może mieć znaczący negatywny wpływ na
kondycję przedsiębiorców – klientów banku prowadzących działalność na rynku polskim lub
europejskim. Dla działalności operacyjnej, a także związanej z nią działalności windykacyjnej, w
szczególności istotna jest zdolność kredytowa klientów banku oraz ich skłonność do prowadzenia
inwestycji związanych z prowadzoną przez nich działalnością.
W przypadku Idea Bank (Ukraina), ryzyko eskalacji sytuacji we wschodniej części Ukrainy, która
wpływa na destabilizację całego systemu finansowego Ukrainy, jest czynnikiem, który może
doprowadzić do dalszego pogarszania się ryzyka kredytowego w tych regionach oraz rozszerzenia
terenów objętych działaniami zbrojnymi. Dalsza eskalacja konfliktu może grozić zwiększeniem ryzyka
płynności oraz odpływem depozytów z banku.
Dewaluacja hrywny przez Narodowy Bank Ukrainy prawie o 40% spowodowało zauważalne objawy
paniki na lokalnym rynku oraz znaczący odpływ depozytów z systemu bakowego. Idea Bank (Ukraina)
ze względu na sytuację płynnościową został zmuszony z końcem kwartału ograniczyć sprzedaż
kredytów. Ponadto, zwiększenie stopy refinansowania z 14,5% do 30%, spowodowało wzrost kosztów
kredytów międzybankowych i depozytów na rynku.
Czynnikami mogącymi mieć wpływ na działalność Carcade oraz Idea Bank (Rosja) są wprowadzane
przez USA i UE sankcje, które przekładają się na sektor finansowy przede wszystkim w zakresie
zmniejszenia dostępności nowego finansowania oraz stabilności już udzielonego. Inną niemniej
istotną konsekwencją jest deprecjacja lokalnej waluty, która przez zmniejszenie siły nabywczej
konsumentów wpływa negatywnie na ich zdolność do regulowania zobowiązań.
Dla Idea Bank (Białoruś), dewaluacja waluty krajowej i potencjalnie wysoki poziom inflacji są
czynnikami, które mogą negatywnie wpłynąć na ryzyko płynności i poziomu depozytów w przyszłości.
Spółka MW Trade prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług finansowych na
specyficznym rynku niszowym. Konsekwencją tego była koncentracja rynkowa i zależność
przychodów od sytuacji i zmian w sektorze służby zdrowia. Dlatego zmiany zachodzące w tym
sektorze mogą mieć wpływ na działalność MW Trade.
Dla Idea Bank (Białoruś), dewaluacja waluty krajowej i wysoki poziom inflacji są czynnikami, które
mogą negatywnie wpłynąć na ryzyko płynności i poziomu depozytów.
51/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
Skala ryzyka prowadzonej przez Grupę Kapitałową Getin Holding działalności w znacznej mierze
powiązana jest z koniunkturą gospodarczą. Słaba koniunktura gospodarek narodowych, gdzie
dokonywane są, bądź będą, inwestycje kapitałowe wpływać może negatywnie na zwrot z tych
inwestycji. Wahania koniunktury gospodarczej na rynkach, na których dokonano inwestycji nie są w
obecnej sytuacji łatwe do przewidzenia. Spółki Grupy Getin Holding na bieżąco dostosowują
mechanizmy zarządzania ryzykiem do panującej sytuacji gospodarczej.
Getin Holding, co do zasady, jako spółka holdingowa koncentruje swoją działalność na pełnieniu
funkcji inkubatora dla nowych i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. W związku z
powyższym do czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju Spółki zaliczyć należy ryzyka związane z
podejmowaniem nowych przedsięwzięć.
4.4.
Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy w I kwartale 2015
Nie dotyczy Grupy Kapitałowej Getin Holding.
4.5.
Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Kapitałowej
Getin Holding
Emitent zawarł w dniu 30.01.2015 z Getin Noble Bank jako sprzedającym przy udziale i za
pośrednictwem domu maklerskiego Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Noble
Securities") umowę sprzedaży 3 712 akcji Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu, stanowiących
49,28% kapitału zakładowego oraz 49,28% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Getin Leasing. Cena za jedną akcję Getin Leasing wynosi 46 468,40 zł. Zgodnie z postanowieniami
Umowy łączna cena stanowi sumę kwoty 172,5 mln zł, stanowiącej łączną cenę za Akcje, oraz kwoty
7,8 mln zł z tytułu udzielenia Emitentowi odroczonego terminu płatności przez Getin Noble Bank.
Przeniesienie własności akcji za pośrednictwem Noble Securities nastąpiło w dniu zawarcia umowy.
Zgodnie z postanowieniami umowy Zapłata ceny nastąpić miała również za pośrednictwem Noble
Securities do dnia 29 stycznia 2016.
W dniu 31.03.2015 r. Emitent zawarł aneks do wyżej wymienionej umowy, zgodnie z którym strony
ustaliły cenę za jedną akcję Getin Leasing w wysokości 38 973,79 zł oraz łączną cenę stanowiącą
sumę kwoty 144.670.708,48 zł , tj. łącznej ceny za akcje Getin Leasing oraz kwoty 14 467 070,84 zł
tytułu udzielenia Emitentowi jako kupującemu odroczonego terminu płatności. Strony ustaliły ponadto
nowy termin zapłaty za akcje Getin Leasing, tj. 29 stycznia 2017 r. Ponadto, w tym samym dniu strony
zawarły porozumienie w przedmiocie sprawowania współkontroli nad Getin Leasing.
Getin Leasing jest jedną z wiodących na polskim rynku firm oferujących finansowanie leasingiem.
Aktywa spółki w 2014 r. przekroczyły 4,1 mld zł w tym okresie spółka wypracowała 99,2 mln zł zysku
netto. Wartość jej kapitałów wg stanu na 31.12.2014 to 139,4 mln zł.
W ubiegłym roku Getin Leasing zajął drugą pozycję na rynku w finansowaniu pojazdów biorąc pod
uwagę wartość zawieranych transakcji i pierwsze miejsce pod względem ilości wyleasingowanych
pojazdów. W 2014 r. łączna wartość pojazdów wyleasingowanych przez Spółkę osiągnęła poziom 2,3
mld zł (wg ZPL), co stanowi wzrost o ponad 50% r/r .
Grupa Idea Bank (Polska)

W dniu 26.02.2015 spółka GetBack S.A. nabyła 100% udziałów w spółce Debitum Sp. z o.o. za
kwotę 6 tys. zł, udziały zostały sprzedane w dniu 27.02.2015 za 6 tys. zł.
52/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta

W dniu 26.02.2015 spółka GetBack S.A. objęła 100% udziałów spółki Debitum Investment
Sp. z o.o. Sp. k. za ostateczną cenę 143 mln zł.

W dniu 27.02.2015 Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS
zarejestrował połączenie spółki Lion’s House sp. z o.o.(„LH”) ze spółką LC CORP SKY TOWER
sp. z o.o. („LCCST”) Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (LH) na spółkę
przejmującą (LCCST). W wyniku połączenia spółka LH przestała istnieć, a jej majątek został
przeniesiony na LCCST. Jednocześnie LCCST zmieniła nazwę oraz siedzibę i obecnie
funkcjonuje pod nazwą „Lion’s House sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie.

27.02.2015 został przyjęty i złożony do sądu plan podziału spółki Idea Leasing & Fleet S.A.
(dawniej VB Leasing Polska S.A.), jako spółki dzielonej, przez przeniesienie części majątku
związanego z działalnością leasingową (podział poprzez wydzielenie) do Idea Leasing S.A. jako
spółki przejmującej.

Plan połączenia spółek Development System sp. z o.o., Apartamenty SKY Tower sp. z o.o., Veso
Investments sp. z o.o. oraz Veso Investments sp. z o.o. SKA został zgłoszony do sądu
i ogłoszony w MSIG w dniu 03.03.2015. Plan połączenia przewiduje, że spółki te zostaną przejęte
przez Development System sp. z o.o.

W dniu 31.03.2015 zgłoszony został do sądu plan połączenia spółek Ellisa Investments sp. z o.o.
oraz Carlise Investments sp. z o.o.
Idea Bank (Rumunia)
W lutym 2015 r. kapitał zakładowy Idea Bank (Rumunia) został podwyższony o 14 mln RON
(równowartość 13 mln zł), w związku z czym na datę bilansową kapitał zakładowy banku wynosił
179,2 mln RON (równowartość 166,2 mln zł).
4.6.
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych
Emitent, ani jego spółki zależne nie publikowały prognoz finansowych.
53/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
4.7.
Informacja na temat struktury własności znacznych pakietów akcji i jej zmian
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU
Udział
Liczba głosów
Udział
procentowy
wynikająca z
procentowy w
głosów w
Liczba
posiadanych
kapitale
walnym
Lp.
Akcjonariusz
posiadanych akcji
akcji
zakładowym
zgromadzeniu
1
Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*
417 675 237
417 675 237
57,11%
57,11%
w tym:
LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie
313 729 781
313 729 781
42,90%
42,90%
2
ING Otwarty Fundusz Emerytalny
38 200 052
38 200 052
5,22%
5,22%
3
Aviva
Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
37 840 831
37 840 831
5,17%
5,17%
* Dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 81 872 327 akcji, stanowiących 11,20% kapitału zakładowego i 11,20% udziału w głosach na
walnym zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne posiada 335 802 910 akcji stanowiących 45,92% kapitału zakładowego
i 45,92% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od dr Leszka Czarneckiego są spółki:
LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiadająca 313 729 781 akcji stanowiących 42,90% kapitału zakładowego i 42,90% udziału w głosach
na walnym zgromadzeniu, Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 32 922 akcji stanowiących 0,0045% kapitału
zakładowego i 0,0045% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, spółka Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 2 521 akcji
stanowiących 0,0003% kapitału zakładowego i 0,0003% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
posiadająca 119 878 akcji stanowiących 0,0163% kapitału zakładowego i 0,0163% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Pośredni udział
zachodzi również za pośrednictwem Getin Holding S.A., który posiada 21 917 808 akcji własnych, stanowiących 3,00% kapitału zakładowego, z
których jednak wyłączone jest prawo głosu na walnym zgromadzeniu .
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU
Udział
Liczba głosów
Udział
procentowy
wynikająca z
procentowy w
głosów w
Liczba
posiadanych
kapitale
walnym
Lp.
Akcjonariusz
posiadanych akcji
akcji
zakładowym
zgromadzeniu
1
Leszek Czarnecki bezpośrednio i pośrednio*
417 675 237
417 675 237
57,11%
57,11%
w tym:
LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie
313 729 781
313 729 781
42,90%
42,90%
2
ING Otwarty Fundusz Emerytalny
38 200 052
38 200 052
5,22%
5,22%
3
Aviva
Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
37 840 831
37 840 831
5,17%
5,17%
* Dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio 81 872 327 akcji, stanowiących 11,20% kapitału zakładowego i 11,20% udziału w głosach na
walnym zgromadzeniu oraz pośrednio poprzez podmioty od siebie zależne posiada 335 802 910 akcji stanowiących 45,92% kapitału zakładowego
i 45,92% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od dr Leszka Czarneckiego są spółki:
LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie posiadająca 313 729 781 akcji stanowiących 42,90% kapitału zakładowego i 42,90% udziału w głosach
na walnym zgromadzeniu, Spółka RB Investcom sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 32 922 akcji stanowiących 0,0045% kapitału
zakładowego i 0,0045% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, spółka Idea Expert S.A. z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 2 521 akcji
stanowiących 0,0003% kapitału zakładowego i 0,0003% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
posiadająca 119 878 akcji stanowiących 0,0163% kapitału zakładowego i 0,0163% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Pośredni udział
zachodzi również za pośrednictwem Getin Holding S.A., który posiada 21 917 808 akcji własnych, stanowiących 3,00% kapitału zakładowego, z
których jednak wyłączone jest prawo głosu na walnym zgromadzeniu .
54/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
4.8.
Zestawienie zmian w akcjach posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące
Liczba posiadanych akcji
Osoba
Funkcja
Stan na dzień
przekazania
raportu za rok
2014
Zwiększenia
Stan na dzień
przekazania
raportu za I
kwartał 2015
Zmniejszenia
Osoby zarządzające
Piotr Kaczmarek
Prezes Zarządu
24 000
-
-
24 000
Izabela Lubczyńska
Członek Zarządu
4 518
-
-
4 518
František Babický
Członek Zarządu
0
-
-
0
81 872 3271)
-
-
335 802 9102)
-
-
335 802 9102)
Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej
197 637
-
-
197 637
Marek Grzegorzewicz
Członek Rady
Nadzorczej
101 963
-
-
101 963
Andrzej Błażejewski
Członek Rady
Nadzorczej
61 041
-
-
61 041
Adam Maciejewski
Członek Rady
Nadzorczej
nd.
-
-
Osoby nadzorujące
Leszek Czarnecki
Remigiusz Baliński
1)
2)
4.9.
Przewodniczący Rady
Nadzorczej
81 872 3271)
Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób bezpośredni.
Akcje posiadane przez pana Leszka Czarneckiego w sposób pośredni.
Wskazanie postępowań toczących się przed sądem
W I kwartale 2015 nie toczyły się pojedyncze postępowania dotyczące zobowiązań oraz
wierzytelności Getin Holding lub jednostek od niego zależnych, których wartość stanowiłaby co
najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Nie wystąpiły również postępowania w zakresie
zobowiązań i wierzytelności Emitenta i jednostek od niego zależnych, których łączna wartość
stanowiłaby odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
4.10. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu
transakcji z podmiotem powiązanym, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i
zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe
W I kwartale 2015 Emitent ani jego jednostki zależnie nie zawierały z podmiotami powiązanymi
transakcji na warunkach innych niż rynkowe.
4.11. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji o wartości co najmniej 10% kapitałów
własnych Emitenta
W I kwartale 2015 Emitent ani jego jednostki zależne nie zawierały poręczeń kredytu lub pożyczki
oraz
gwarancji
o
wartości
przekraczającej
10%
kapitałów
własnych
Emitenta.
55/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
4.12. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na wyniki osiągnięte
przez Grupę Kapitałową w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Grupa Getin Holding
W kontekście potencjalnych transakcji zmian właścicielskich, Zarząd zwraca uwagę, na aktualny
poziom różnic kursowych z tytułu przeliczenia aktywów netto oraz wartości firmy, w określonych
sytuacjach mogą one stać się elementem rachunku wyników.
Grupa Idea Bank (Polska)
W 2015 r. grupa Idea Bank (Polska) jest w procesie synergii spółek przejętych w 2014, co może
generować ryzyko związane z restrukturyzacją zatrudnienia (Idea Leasing&Fleet S.A. – d. VB Leasing
Polska) i kosztów działania.
Grupa Idea Bank (Ukraina)
W przypadku rynku ukraińskiego, istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wynik w dalszym okresie
będzie sytuacja polityczna na wschodzie Ukrainy oraz ogólna sytuacja makroekonomiczna, na którą
składają się kurs walut obcych w stosunku do hrywny, bilans płatniczy oraz udzielenie pożyczki przez
Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ponadto, istotnymi czynnikami wpływającymi na wynik grupy
Idea Bank (Ukraina) będą stawki depozytów i kredytów na rynku międzybankowym oraz ogólny
poziom płynności ukraińskiego systemu bankowego.
Grupa Idea Bank (Białoruś)
Dzięki konwersji otrzymanych pożyczek podporządkowanych na kapitał zakładowy, Idea Bank
(Białoruś) do końca 2015 r. korzysta z możliwości przekroczenia maksymalnej wysokości pozycji
walutowej o sumę danych pożyczek podporządkowanych, co w warunkach spadku kursu waluty
krajowej będzie miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe Banku w 2015 r.
W styczniu dokonano dewaluacji waluty krajowej. Wzrost kursu USD w stosunku do BYR wyniósł
24,4% w ciągu trzech miesięcy. Przy czym, w celu zapewnienia ulokowania kapitału w aktywach,
nienarażonych na ryzyko utraty wartości, Idea Bank podtrzymuje maksymalnie długą pozycję w USD.
Łącznie dane czynniki pozwoliły Idea Bank (Białoruś) uzyskać w I kwartale dodatkowy dochód.
Wzrost stóp procentowych, spowodowany kryzysem w okresie grudzień 2014 – styczeń 2015,
doprowadził do podniesieni kosztów utrzymywania bazy zasobów. W chwili obecnej obserwuje się
obniżenie stóp procentowych, co obniży koszty bazy zasobów.
Kursy podstawowych walut obcych w chwili obecnej zachowują tendencję spadkową. Sprzyja temu
porozumienie zawarte w kwietniu 2015 r. pomiędzy rządami Białorusi i Rosji o restrukturyzacji
płatności dotyczących kredytów międzypaństwowych w 2015 r. To obniży przychody z tytułu operacji
obcą walutą.
Idea Bank (Białoruś) przeprowadza optymalizację sieci sprzedaży i personelu front- oraz back-office.
Zmniejszenie wydatków administracyjnych (wynagrodzenie za pracę, wynajem, płatności komunalne,
remonty) pozwoli na zwiększenie zysku. Proces optymalizacji jest przeprowadzany zgodnie z planem i
zostanie zakończony w bieżącym roku.
Carcade i Idea Bank (Rosja)
Istnieje ryzyko spadku sprzedaży produktów Carcade i Idea Bank (Rosja) w wyniku pogarszania się
sytuacji gospodarczej Federacji Rosyjskiej w związku z sankcjami nakładanymi przez USA, UE oraz
inne kraje. Ryzyko nałożenia dalszych sankcji może negatywnie wpłynąć na płynność i możliwości
pozyskiwania dalszego finansowania.
56/57
Grupa Kapitałowa Getin Holding S.A.
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31.03.2015
dane w tys. zł
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta
4.13. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są
istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta
Poza wymienionymi w pozostałych punktach sprawozdania zdarzeniami, w omawianym okresie
sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły zdarzenia istotne dla oceny sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz zdarzenia, które są istotne dla oceny
możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.
Piotr Kaczmarek
Prezes Zarządu
Izabela Lubczyńska
Członek Zarządu
František Babický
Członek Zarządu
Wrocław, 8 maja 2015 roku
57/57

Podobne dokumenty