rzemiosło w nadrenii północnej-westfalii

Komentarze

Transkrypt

rzemiosło w nadrenii północnej-westfalii
R ZEM I O S ŁO W N A D R ENII PÓ ŁN O C N E J - W EST FA LII
R ZEM I O S ŁO W N A D R ENII PÓ ŁN O C N E J - W EST FA LII
Spis treści
Wstęp
3
Nadrenia Północna-Westfalia – silny region Niemiec
4
Rzemiosło – centralny filar gospodarki narodowej
6
Ustawa o rzemiośle
16
Nowa struktura załączników A i B do ustawy o rzemiośle
18
Kształcenie i oraz pozyskiwanie młodej kadry dla rzemiosła
20
Szanse awansu przez kształcenie i doskonalenie zawodowe w rzemiośle
22
Świadczenia rzemiosła
24
Organizowanie się rzemiosła
26
Siedem okręgów izb rzemieślniczych w Nadrenii Północnej-Westfalii
28
Główne obszary działalności izb rzemieślniczych
30
Reprezentacja izb rzemieślniczych na szczeblu krajowym
31
Metryczka
32
2
R Z EM IOSŁ O W N AD R EN II PÓŁ N OC N EJ- WEST FAL II
Wstęp
R
zemiosło jest najważniejszą i najbardziej wielostronną gałęzią gospodarki w
Nadrenii Północnej-Westfalii, największym kraju związkowym Republiki Fede-
ralnej Niemiec. Rzemiosło symbolizuje ciągłość, wierność wybranej lokalizacji oraz
innowacyjność. Oferuje ono pewne i wykwalifikowane miejsca pracy dla prawie jednego
miliona zatrudnionych. Wyprzedziło pod tym względem górnictwo i hutnictwo, które
przez dziesięciolecia kształtowały obraz Nadrenii i obszaru Ruhry. Nowe i przyszłościowe miejsca pracy powstają przede wszystkim w wyspecjalizowanych małych i średnich
Dypl. ekon.
Reiner Nolten Dyrektor
zakładach, które reagują elastycznie na wymogi współczesności.
Dzięki swojej ofercie dla uczniów pragnących uczyć się zawodu, rzemiosło przy-
generalny Zachodnionie-
czynia się w znacznym stopniu do zwiększenia konkurencyjności gospodarki Nadrenii
mickiego Kongresu Izb
Północnej-Westfalii także w przyszłości. Dualny system kształcenia uczniów w zawo-
Rzemieślniczych
dzie, który charakteryzuje się połączeniem zakładowej praktyki z teoretycznymi zajęciami szkolnymi, zapewnia wysoką jakość kształcenia w rzemiośle. Oto przyczyna, dla
której dualny system kształcenia znajduje naśladowców na całym świecie.
Niniejsza broszura ma w obrazowy sposób przybliżyć Państwu rzemiosło w Nadrenii Północnej-Westfalii. Pomimo tego, że zawody rzemieślnicze oraz działalność rzemieślnicza są rozpowszechnione we wszystkich krajach, to pod pojęciem rzemiosła
rozumie się prawie zawsze coś innego. Niniejsza broszura jest dostępna w 25 językach, aby specyfikę rzemiosła w Nadrenii Północnej-Westfalii jako faktora gospodarczo-edukacyjnego przedstawić również dla zainteresowanych zza granicy.
3
Nadrenia Północna-Westfalia – silny region Niemiec
R
epublika Federalna Niemiec jest państwem federacyjnym, które składa się z
16 krajów związkowych. Obok centralnych kompetencji parlamentu i rządu
federalnego, których nie przekazano do EU, a które są związane z bezpieczeństwem
zewnętrznym oraz polityką pieniężną, kraje związkowe we własnym zakresie wykonują
swoje własne zadania. I tak każdy kraj związkowy posiada swój własny krajowy parlament i własny rząd. Jednym z tych 16-tu krajów związkowych jest Nadrenia PółnocnaWestfalia.
Kraj ten liczy około 18 milionów mieszkańców (całe Niemcy liczą ich ogółem 82 miliony), tym samym jest Nadrenia Północna - Westfalia największym krajem związkowym
Niemiec. Stolicą, siedzibą parlamentu i rządu krajowego jest Düsseldorf.
4
R Z EM IOSŁ O W N AD R EN II PÓŁ N OC N EJ- WEST FAL II
KRAJOWE MINISTERSTWA W
NADRENII PÓŁNOCNEJ-WESTFALII
Krajowy parlament jest wybierany przez obywateli Nadrenii
Ministerstwo Finansów
Północnej-Westfalii co 5 lat. Parlament (Landtag) wybiera ze
swego grona premiera, który staje na czele rządu krajowego.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Zadania tego rządu realizują ministerstwa.
Urzędem odpowiedzialnym za gospodarkę, a tym samym i za
Ministerstwo Sprawiedliwości
rzemiosło jest Ministerstwo ds. Gospodarki, Firm Średniej Wielkości i Energii, natomiast Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw
Ministerstwo ds.Gospodarki, Firm Średniej
Wielkości oraz Energii
Socjalnych jest odpowiedzialne za kwestie związane z kwalifikacjami mistrzów, obszarem mającym istotne znaczenie dla
rzemiosła. Polityka klasy średniej jest integralnym składnikiem
Ministerstwo Pracy,Zdrowia
i Spraw Socjalnych
zarówno gospodarki, jak i polityki edukacyjnej zgodnie z panującą w Republice Federalnej Niemiec wolną gospodarką ryn-
Ministerstwo ds. Edukacji i Kształcenia
kową.
Ministerstwo ds. Innowacji,Nauki,
Badań i Technologii
Rzemiosło w Nadrenii Północnej – Westfalii otrzymuje wsparcie
ze środków unijnych, federalnych i krajowych na cele związaMinisterstwo Budownictwa i Komunikacji
ne z tworzeniem placówek edukacyjnych, przeprowadzaniem
szkoleń na płaszczyźnie ponad zakładowej dla osób uczących
się zawodu, doradztwem dla zakładów, kwalifikacją mistrzów
Ministerstwo Ochrony Środowiska Naturalnego,
Rolnictwa i Ochrony Konsumentów
oraz tworzeniem nowych firm rzemieślniczych.
Ministerstwo ds. Pokoleń, Rodziny,
Kobiet i Integracji
5
Rzemiosło – centralny filar gospodarki narodowej
N
adrenii w Północnej – Westfalii znajduje się ok. 179.000 zakładów rzemieślniczych, w których jest zatrudnionych ok. 1 miliona osób. Oznacza to, iż w
rzemiośle znajduje zatrudnienie co piąty pracownik, a ponadto zakłady rzemieślnicze
umożliwiają zdobycie zawodu największej ilości osobom. Roczne obroty zakładów
rzemieślniczych opiewają na kwotę 106,9 miliardów euro. Tym samym rzemiosło jest
najsilniejszą branżą gospodarki największego kraju związkowego Niemiec.
6
R Z EM IOSŁ O W N AD R EN II PÓŁ N OC N EJ- WEST FAL II
Rzemiosło jest odporne na kryzysy
Pod względem gospodarczym rzemiosło opiera się na pewnych podstawach. Szczególnie w latach dotkniętych kryzysem sprawdziło się jako szczególnie wydajna dziedzina gospodarki.
Rzemiosło jest wielostronne
Rzemiosło obejmuje szerokie spektrum działalności zawodowej i oferuje 41 zawodów
rzemieślniczych wymagających zezwolenia, 53 zawody nie wymagające zezwolenia
oraz 57 zawodów o charakterze zbliżonym do rzemiosła. Zapewnia ono zaopatrzenie
społeczeństwa w produkty, a w pierwszym rzędzie usługi codziennego zapotrzebowania, spełnia coraz to bardziej wyrafinowane życzenia konsumentów, a ponadto jest
wykwalifikowanym dostawcą i usługodawcą dla przemysłu, innych branży gospodarki
oraz państwa.
7
Rzemiosło – technologia dla przyszłości
Postęp techniczny wymaga nie zmniejszenia lecz wręcz poszerzenia struktur rzemieślniczych i firm średniej
wielkości. Wysokiej jakości wyroby wymagają wspólnego myślenia, samodzielności, gotowości do poświęceń,
chęci ponoszenia ryzyka oraz indywidualizmu – zalet szeroko rozpowszechnionych w rzemiośle.
Rzemiosło to wysokiej jakości praca »na miarę«
Swoją ofertą rzemiosło dopasowuje się do potrzeb i życzeń poszczególnych klientów. Rzemiosło i jego wyroby nie są efektami produkcji masowej, lecz produkcji jednostkowej. Projekt i wykonanie »z jednej ręki« są
gwarancją wysokiej jakości.
8
R Z EM IOSŁ O W N AD R EN II PÓŁ N OC N EJ- WEST FAL II
Rzemieślnicy są zawsze poszukiwani
Przysłowie o rzemiośle, które ma złote dno, jest tyle stare, co i prawdziwe. W dawnych czasach rzemieślnicy byli poszukiwanymi ludźmi, bez których fachowej wiedzy, zawodowych
umiejętności oraz rzemieślniczej zręczności nie sposób było się obejść.
Rzemiosło w Nadrenii
Północnej-Westfalii w liczbach
Zatrudnieni w ważnych sektorach
gospodarki w Nadrenii Północnej-Westfalii
przedsiębiorstwa
w tym działalność gospodarcza
podobna do rzemiosła
179.511
35.999
obrót
w tym działalność gospodarcza
podobna do rzemiosła
106,9 mld EURO
5,4 mld EURO
5.665.640
w tym:
rzemiosło
1.012.000
przemysł1)
769.000
górnictwo1)
zatrudnieni
w tym działalność gospodarcza
podobna do rzemiosła
1.012.000
98.700
pracujący zawodowo w całej gospodarce
5.665.640
ludność
pracujący zawodowo
22.000
budowa maszyn1)
120.000
przemysł chemiczny1)
55.000
rzemiosło środków spożywczych1)
64.000
Udział pracowników zatrudnionych w rzemiośle w liczbie wszystkich zatrudnionych
zobowiązanych do odprowadzania składek na ubezpieczenie socjalne: 17,9%
17.963.650
1) robotnicy
Źródło: IT.NRW, własne obliczenia.
9
Bez rzemiosła ani rusz...
Dzięki swojej dużej elastyczności przy
konserwacja
produkcja
pielęgnacja
budowa
obsługa
nadzorowanie
przetwarzanie
doradztwo
naprawy
instalacje
handel
czyszczenie
tworzenie montaż
sprzedaż
dopasowywaniu się do zmieniających
się oczekiwań klientów oraz gotowości
Różne produkty i świadczenia dla wielu potrzeb
i zdolności do szybkiego wprowadzania
w życie efektów technicznego rozwoju, nie sposób wyobrazić sobie życia i
gospodarstwa domowe
przedsiębiorstwa
państwo
funkcjonowania gospodarki bez rzeZakłady rzemieślnicze w Nadrenii Północnej-Westfalii,
stan na rok 2008 (załącznik A i B1 ustawy o rzemiośle)
50.000
45.000
10.000
5.000
0
szkło/papier: 4.144
15.000
zdrowie: 26.717
20.000
żywność: 5.651
25.000
odzież: 5.821
30.000
drewno: 10.119
35.000
elektrotechnika i metal: 47.657
40.000
budownictwo i roboty wykończeniowe: 43.403
miosła (wykres z prawej strony).
Zmiany względem poprzedniego roku
Pełne rzemiosło
111.600
-0,2 %
Działalność rzemieślnicza nie wymagająca
zezwolenia (załącznik B1 HwO)
31.912
8,1 %
Działalność o charakterze zbliżonym do
rzemiosła (załącznik B2 HwO)
35.999
-1,0 %
179.511
1,0 %
18.476
0,5 %
Rzemiosło łącznie
Nowe zakłady rzemieślnicze
10
R Z EM IOSŁ O W N AD R EN II PÓŁ N OC N EJ- WEST FAL II
Rzemiosło jest ludzkie i nowoczesne –
Nie tylko kółko w trybach
Zakłady rzemieślnicze w Nadrenii Północnej-Westfalii zatrudniają przeciętnie po 6 pracowników. Panuje tu miła atmosfera
zawodowa. Poszczególny pracownik nie jest tu tylko małym kółkiem w trybach wielkiego anonimowego przedsiębiorstwa, lecz
nawiązuje bezpośrednie kontakty osobiste z innymi kolegami.
Człowiek i maszyna
Rzemiosło wywodzi się z tradycji i jest przy tym nowoczesne.
W wielu zakładach rzemieślniczych maszyny i urządzenia wyręczają człowieka w szczególnie ciężkich pracach i przejmują
zadania kontrolne. Zawsze jednak stanowią środek pomocniczy, który nie zastąpi rzemieślnika, lecz jedynie nada jego pracy
bardziej humanitarny wymiar.
11
Niemal co drugi młody mistrz (k/m) prowadzi własną działalność
gospodarczą
Aby gospodarka rynkowa oraz konkurencja mogły się właściwie rozwijać i funkcjonować,
konieczne jest powstawanie nowych przedsiębiorstw i tworzenie podstaw samodzielnej
egzystencji. Ich nowe idee i pochodzące z nich impulsy są dla gospodarki niezwykle ożywczym elementem, przeciwdziałającym skostnieniu i stagnacji. Na ten stan rzeczy wpływa w
pierwszym rzędzie fakt otwierania wielu nowych zakładów oraz przejmowania istniejących
zakładów.
Przyczyny usamodzielnienia się (w %)
Ankieta wśród rzemieślników (k/m) z 22
rodzajów działalności gospodarczej.
samodzielność jako
osobiste wyzwanie
53
31
zawsze miałem/miałam
taki zamiar
39
29
przejęcie większej
odpowiedzialności
29
24
brak zależności
od przełożonych
29
20
wyższe zarobki
od poprzednich
28
18
wymagały tego
warunki rodzinne
23
46
wykorzystałem / -am
nadążającą się okazję
22
24
większe oczekiwania
związane z pracą
15
samodzielne ustalanie
godzin pracy
15
22
19
możliwość lepszego pogodzenia
życia prywatnego z pracą
11
18
alternatywą było
bezrobocie
status
społeczny
mężczyźni
12
5
8
5
1
kobiety
R Z EM IOSŁ O W N AD R EN II PÓŁ N OC N EJ- WEST FAL II
Rzemiosło zabezpiecza miejsca pracy
Nowe, dodatkowe miejsca pracy powstają przeważnie w średnich przedsiębiorstwach i
zakładach rzemieślniczych, a nie w wielkim przemyśle. A nawet tam produkcja masowa
znajduje coraz mniejsze zainteresowanie. W zamian za to w wielkich przemysłowych
przedsiębiorstwach czyni się starania dla wykorzystania zalet typowych dla rzemiosła
poprzez produkcję indywidualną i tworzenie struktur grupowych.
13
Rzemiosło - szansa zawodowa także dla młodych kobiet
Kobiety były zawsze mile widziane w rzemiośle. Mogą one uzyskać świadectwo nabycia odpowiednich kwalifikacji i po odpowiednim doszkoleniu i udoskonaleniu umiejętności usamodzielnić się jako mistrzynie
rzemiosła i samodzielni przedsiębiorc. W latach biegłych odnotowano wzrost liczby kobiet
kształcących się w rzemiośle nie tylko w zawodach cieszących się tradycyjnie dużym
zainteresowaniem kobiet. Także w zawodach postrzeganych wcześniej jako typowe
»zawody męskie« kobiety odnalazły dla siebie szansę kariery zawodowej i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Organizacje skupiające rzemieślników
Nadrenii Północnej-Westfalii wciąż podkreślają szczególne szanse, jakie
otwierają się przed zakładami zatrudniającymi młode kobiety.
Udział uczennic zawodu w grupach zawodowych (w %)
Nadrenia Północna-Westfalia 2008
6,2
6,5
budownictwo i prace
wykończeniowe
zawody elektrotechniczne
i metalowe
rzemiosło obróbki
drewna
2,0
2,1
7,8
8,4
66,2
67,4
odzież, tekstylia,
kaletnictwo
22,4
23,9
rzemiosło środków
spożywczych
75,3
75,8
rzemiosło związane ze zdrowiem,
pielęgnacją ciała i czystością
36,5
39,0
rzemiosło szkła, papieru
i ceramiki
83,4
84,2
kupieckie zawody
edukacyjne
2007
2008
14
R Z EM IOSŁ O W N AD R EN II PÓŁ N OC N EJ- WEST FAL II
Rzemiosło – kultura tworzenia
Rzemiosło charakteryzuje się kreatywnością nieporównywalną
z żadną inną gałęzią gospodarki. Zawody twórcze oferują wiele
różnorodnych możliwości dla tworzenia w ramach kreatywnej pracy nowych wartości przy opieraniu się na bogactwie indywidualnych pomysłów. Na każdym etapie rzemieślniczej produkcji obok
fachowych umiejętności i zdolności szczególną rolę odgrywają
twórcze umiejętności rzemieślnika. Poszczególne etapy tej produkcji obejmują proces znajdowania idei, opracowanie koncepcji,
przygotowanie projektu i wdrożenie produkcji aż po prezentację i
wprowadzenie na rynek wytworu rzemieślniczej pracy. W każdym
rzemiośle tkwi twórczy, kreatywny potencjał.
Najbardziej popularne zawody wśród osób zdobywających wykształcenie zawodowe
Nadrenia Północna-Westfalia 2008
Mechatronik samochodowy (k/m)1)
12.994
9.580
Fryzjer/fryzjerka
Mechanik instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacji (k/m)2)
8.010
Elektronik3)
7.784
6.358
Malarz i lakiernik (k/m)
Metalowiec (k/m)
5.835
Stolarz (k/m)
5.526
4.937
Sprzedawca/sprzedawczyni w branży spożywczej
3.469
Dekarz (k/m)
2.276
Piekarz (k/m)
Pracownik biurowy (k/m)
Murarz (k/m)
Technik dentystyczny (k/m)
2.254
1.828
1.402
1) łącznie z poprzednimi zawodami: mechanik samochodowy (k/m), elektryk samochodowy (k/m)
2) łącznie z poprzednimi zawodami: instalator instalacji gazowych i wodnych (k/m), wykonawca instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji (k/m)
3) łącznie z poprzednimi zawodami: instalator instalacji elektrycznych (k/m), elektronik telekomunikacyjny (k/m), elektromechanik (k/m)
15
Ustawa o rzemiośle
Nowelizacja ustawy o rzemiośle
Trzecia ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle i inne przepisy dotyczące rzemiosła (tzw. duża nowela) z dnia
24.12.2003 oraz ustawa o zmianie ustawy o rzemiośle i wspieraniu małych przedsiębiorstw (tzw. mała nowela) z dnia 24.12.2003 wprowadziły wiele istotnych zmian do prawa o wykonywaniu rzemiosła i spowodowały
jego restrukturyzację. Poniżej przedstawione są najistotniejsze zmiany i regulacje obowiązującej ustawy o
rzemiośle (niem. »Handwerksordnung« – HwO).
1.
Zmieniono strukturę załączników A i B do ustawy o rzemiośle. Podstawową zmianą jest zmniejszenie
dotychczasowej liczby z 94 rodzajów zawodów, dla wykonywania których niezbędnym było posiadanie
świadectwa mistrzowskiego lub porównywalnej kwalifikacji oraz wpis do rejestru rzemieślników, na 41.
Przyporządkowanie zawodów do załącznika A odbywa się teraz nie tylko na zasadzie zdolności rzemieślnika do rozpoznania i zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia i życia, jakie wytwory jego pracy mogą w
sobie kryć, lecz także równorzędnie na kryterium zdolności edukacyjnych.
Za łącznik B został podzielony. W jego pierwszej części znajdują się 53 zawody rzemieślnicze, dla wykonywania których świadectwo mistrzowskie nie jest konieczne. W tych zawodach można zdobyć świadectwo mistrzowskie na zasadzie dobrowolności. W części II załącznika B wymienione są, bez zmian,
zawody uznane za rzemieślniczo-podobne, a więc wykonywane bez świadectwa mistrzowskiego. Jednak
posiadany dyplom mistrza jest podstawą do uzyskania prawa kształcenia w zawodach wymienionych w
załączniku B w części I, a więc w zawodach nie wymagających uprawnień mistrzowskich, oraz w oraz
części II, w zawodach rzemieślniczo-podobnych, które to prawo można nabyć tylko po spełnieniu warunków narzuconych ustawą o szkolnictwie zawodowym.
16
R Z EM IOSŁ O W N AD R EN II PÓŁ N OC N EJ- WEST FAL II
2.
Obowiązująca do tej pory szczególnie w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zasada, że wystarczającym dla prowadzenia przez przedsiębiorstwo prac rzemieślniczych (załącznik A) było
zatrudnienie mistrza zawodu z odpowiednim świadectwem, została również rozszerzona na osoby fizyczne i spółki osobowe.
3.
Inżynierom, technikom i mistrzom przemysłowym uproszczono dostęp do zawodów rzemieślniczych.
Inżynierowie i technicy są umieszczani w rejestrze rzemieślniczym bez konieczności dokumentowania
ich umiejętności praktycznych. Mistrzowie przemysłowi są umieszczani w rejestrze rzemieślniczym, jeżeli
zdadzą pomyślnie odpowiedni egzamin, który bazuje na rozporządzeniu z mocą ustawy wydanym na
podstawie § 42 ustęp 2 ustawy o rzemiośle lub § 46 ustęp 2 prawa o kształceniu zawodowym, i jest równorzędne.
4.
Od 1 kwietnia 2004 kwestie związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej przez wykwalifikowanych czeladników reguluje § 7b HwO (tzw. regulacja dotycząca czeladników ze stażem).
Obecnie, po zdaniu egzaminu czeladniczego i po 6 latach praktyki, z tego 4 latach na stanowisku kierowniczym, można udzielić czeladnikowi uprawnienia do wykonywania zawodu wymienionego w załączniku
A, wymagającego posiadania stosownego świadectwa.
Kierownicze stanowisko przyjmuje się wtedy, gdy czeladnikowi powierzano prawo samodzielnego podejmowania decyzji w zakładzie lub w istotnej części zakładu. Dokumentację dowodową mogą stanowić
świadectwa pracy, opis stanowiska pracy, itp.
Z powyższej regulacji wykluczono kominiarzy oraz zawody rzemieślnicze związane ze zdrowiem (nr 12
oraz 33-37 w załączniku A).
17
Nowa strukturazałączników A i B do
ustawie o rzemiośle (Handwerksordnung)
zgodnie z nowelizacją z dnia 1 stycznia 2004 r. do ustawy o rzemiośle.
Załącznik A
Rzemiosło objęte obowiązkiem posiadania dopuszczenia do
jego wykonywania (§ 1 ust. 2):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Murarz i betoniarz
Zdun i wykonawca powietrznej instalacji grzewczej
Cieśla
Dekarz
Wykonawca dróg
Wykonawca izolacji cieplnej, przed zimnem i
pochłaniającej dźwięki
Studniarz
Kamieniarz i rzeźbiarz, prace w kamieniu
Wykonawca sztukaterii
Malarz i lakiernik
Wykonawca rusztowań
Kominiarz
Wykonawca części/konstrukcji z metalu
Mechanik chirurgiczny
Mechanik samochodowy, wykonanie/naprawa karoserii
Mechanik precyzyjny
Mechanik rowerowy
Wykonawca klimatyzacji
Technik przekazu informacji
Technik samochodowy
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Mechanik maszyn rolniczych
Rusznikarz
Blacharz
Wykonawca instalacji, w tym instalacji grzewczej
Technik elektryczny
Mechanik budowy maszyn z napędem elektrycznym
Stolarz
Wykonawca łodzi i statków
Powroźnik
Piekarz
Cukiernik
Rzeźnik
Optyk oczny
Akustyk aparatów słuchowych
Technik ortopeda
Wykonawca butów ortopedycznych
Technik dentystyczny
Fryzjer
Szklarz
Dmuchacz szkła i wykonawca aparatury ze szkła
Wulkanizator i mechanik do opon
Załącznik B1
Zawody rzemieślnicze, dla wykonywania których świadectwo
mistrzowskie nie jest konieczne (§ 18 ust. 2):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Układacz kafli, płytek i mozaiki
Producent cegieł betonowych i terrakoty
Układacz jastrychu
Wykonawca pojemników i aparatów.
Zegarmistrz
Grawer
Wykonawca pożytecznych i dekoracyjnych
elementów z metalu
Galwanizer
Odlewnik metali i dzwonów
Mechanik cięcia metalu, kucia noży
Złotnik, kowalstwo
Układacz parkietu
Wykonawca rolet i żaluzji
Modelarz
Tokarz, prace w drewnie (zabawki) i kości słoniowej
Rzeźbiarz w drewnie
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
18
Bednarz
Wyplatacz koszyków
Krawiec damski i męski
Hafciarka
Modystka
Tkacz
Wykonawca żagli
Kuśnierz
Szewc
Rymarz
Dekorator wnętrz
Młynarz
Piwowar
Kiper
Pracz, także czyszczenie tekstyliów
Wykonawca przedmiotów użytkowych
i ozdobnych z wosku
R Z EM IOSŁ O W N AD R EN II PÓŁ N OC N EJ- WEST FAL II
33. Sprzątacz, także czyszczenie
budynków i otoczenia budynków
34. Ozdabiacz powierzchni szklanych
35. Optyk precyzyjny
36. Malarz szkła i porcelany
37. Szlifierz i grawer kamieni szlachetnych
38. Fotograf
39. Introligator
40. Drukarz książek: zecer i drukarz
41. Drukarz druku sitowego
42. Fleksograf
43. Ceramik
44. Wykonawca organów i fisharmonii
45. Wykonawca pianin i klawesynów
46. Wykonawca, także naprawianie, instrumentów
muzycznych z posuwem ręcznym, jak akordeon,
harmonijka ustna
47. Wykonawca skrzypiec
48. Wykonawca smyczków do skrzypiec
49. Wykonawca metalowych instrumentów dętych
50. Wykonawca drewnianych instrumentów dętych
51. Wykonawca instrumentów szarpanych
52. Złotnik
53. Producent szyldów i reklam świetlnych
Załącznik B2
Zawody, które można wykonywać jako działalność gospodarcza
podobna do rzemiosła (§ 18 ustęp 2):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Zbrojarz
Osuszacz budowli
Posadzkarz
Asfalciarz (bez budowy dróg)
Wykonawca fug (w budownictwie wysokościowym)
Ochrona budowli (ochrona murów i
impregnacja drewna w budynkach)
Wbijanie pali w budownictwie wodnym
Wiercenie w betonie i cięcie betonu
Malarz teatralny i wyposażenia
Wykonanie drucianych stelaży dla celów
dekoracyjnych w produkcji jednostkowej
Szlifierz i polernik metalu
Ostrzarz metalowych pił
Ochrona zbiorników przed korozją (antykorozyjna ochrona
zbiorników olejowych) w instalacjach palnikowych nie
wykorzystujących procesów chemicznych)
Złomowanie pojazdów
Czyściciel rur i kanałów
Układacz kabli w budownictwie
wysokościowym (bez prac podłączeniowych)
Wytwórca obuwia drewnianego
Wytwórca kloców drewna
Wytwórca klepek
Wytwórca drabin drewnianych (produkcja specjalna)
Wykonawca drewnianych niecek
Kołodziej
Wykonawca gontów drewnianych
Monter prefabrykowanej stolarki budowlanej
(np. okien, drzwi, ościeżnic, regałów)
Wytwórca szczotek i pędzli
Prasowacze wierzchniej odzieży męskiej
Krawiec dekoracyjny (bez dekoracji wystaw)
Tkacz dywanów wzorzystych
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
19
Koronkarz
Krawiec kostiumów teatralnych
Plisownik
Wykonawca wykończeń tkackich
Malarz materiałów
Trykociarz
Ręczny drukarz tekstyliów
Wypychacz zwierząt
Krawiec wykonujący przeróbki
Krawiec szyjący rękawice
Wykonawca prostych napraw obuwia
Garbarz
Rzeźnik
Wytwórca lodów spożywczych (wraz ze
sprzedażą z typowym wyposażeniem)
Rozbieracz mięsa
Apretura, dekoratorzy
Ekspresowe czyszczenie
Czyściciel dywanów
Czyściciel przewodów do transportu napojów
Kosmetyczka
Charakteryzator
Zakłady pogrzebowe
Wykonawca abażurów (produkcja specjalna)
Stroiciel fortepianów
Plastyk teatralny
Rekwizytor
Parasolnik
Litograf
Wykonawca perkusji
Kształcenie i oraz pozyskiwanie młodej kadry dla rzemiosła
C
iągłe kształcenie to jedna z najważniejszych funkcji rzemiosła. Zgodnie z przepisami w ustawie o rzemiośle oraz w ustawie o kształceniu zawodowym proces kształcenia odbywa się w systemie dualnym.
Uczeń zawodu zdobywa swoje praktyczne umiejętności w zakładzie, natomiast teoretyczną wiedzę fachową i
ogólnokształcącą w szkole zawodowej. Jako uzupełnienie kształcenia zakładowego organizacje rzemieślnicze
urządzają ponadzakładowe centra kształcenia i warsztaty praktyczne, gdzie przekazywane są dodatkowe
wiadomości i umiejętności.
Rzemiosło kształci w pierwszej linii dla zaspokojenia własnego zapotrzebowania na wykwalifikowaną, młodą
kadrę. Ponieważ jednak liczba absolwentów zawsze przekracza własne potrzeby, część czeladników trafia
do przemysłu, służb publicznych itp., przez co rzemiosło przyczynia się do korzyści osiąganych przez całą
gospodarkę. W celu utrzymania obecnego standardu kształcenia Zachodnioniemicki Kongres Izb Rzemieślniczych przy wsparciu Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Socjalnych Nadrenii Północnej-Westfalii podjęła
kroki mające na celu zapewnienie dopływu młodych adeptów rzemiosła oraz poprawę jego wizerunku. W
tym celu rozpowszechniane są informacje głównie pomocne przy podejmowaniu decyzji o kierunku dalszego
kształcenia, jak również podejmuje się działania sprzyjające poprawie wizerunku rzemiosła. W ten sposób
pragniemy przeciwdziałać niedostatecznej informacji oraz zwalczać uprzedzenia o rzemiośle.
20
R Z EM IOSŁ O W N AD R EN II PÓŁ N OC N EJ- WEST FAL II
Aby zrealizować te cele z jak najmniejszymi
sem http://www.handfest-online.de. Udziela ona
stratami, Zachodnioniemicki Kongres Izb Rze-
szczegółowych informacji, umożliwia składanie
mieślniczych opracowała informacyjny maga-
zamówień oraz kontakt z osobami udzielającymi
zyn dla młodzieży. Wydawnictwo ukazuje się co
osobistych porad. Obok rekrutacji dodatkowego,
dwa miesiące i zawiera serwis wykorzystywany
kwalifikowanego młodego narybku dla rzemiosła,
przede wszystkim przez nauczycieli w szkołach
Zachodnioniemiecka Konferencja Izb Rzemieśl-
ogólnokształcących. Wykorzystują oni liczący
niczych pracuje równolegle nad wspieraniem
40 stron zeszyt podczas prowadzonych przez
osób już się kształcących w wybranym zawodzie
siebie zajęć do przygotowania zawodowego i
rzemieślniczym. W ramach zawodowego porozu-
cenią przy tym przede wszystkim przekonujący
mienia zawartego w Nadrenii Północnej-Westfalii
sposób przekazywania informacji młodzieży oraz
podjęto inicjatywy dla zapobiegania porzucaniu
liczne, praktyczne wskazówki. Celem magazynu
kształcenia oraz dla zwiększenia odporności ucz-
jest przede wszystkim pokazanie uczennicom i
niów i nauczycieli w rzemiośle na konflikty, aby
uczniom tego, co można osiągnąć posiadając
zmniejszyć w ten sposób straty wynikające dla
wyuczony zawód rzemieślniczy, jeżeli wykonuje
poszczególnych zakładów i dla całej gospodarki
się go z należytym zainteresowaniem i zaanga-
z powodu nieukończenia podjętej edukacji zawo-
żowaniem. Internetowa platforma stanowiąca
dowej.
uzupełnienie do zeszytu jest dostępna pod adre-
21
Szanse awansu przez kształcenie i
doskonalenie zawodowe w rzemiośle
O
bok nauki zawodu, wielkie znaczenie w rzemiośle ma kształcenie i doskonalenie zawodowe. Szybkie
zmiany, jakie obecnie mają miejsce szczególnie w sferze technicznej oraz gospodarczej, stawiają
przed rzemiosłem wyzwanie nieustannego uaktualniania wiedzy oraz umiejętności. Jeśli współczesny rzemieślnik chce dotrzymać kroku szybkim zmianom technologicznym mającym miejsce we współczesnym świecie, to
musi on stale się dokształcać.
Po zakończeniu nauki rzemiosła i złożeniu egzaminu na czeladnika przed młodym człowiekiem otwierają
się liczne możliwości. Może on pracować jako czeladnik w tym samym lub innym zakładzie rzemieślniczym.
Może również podjąć pracę jako fachowiec w przemyśle lub gospodarce uspołecznionej. Jak czeladnik może
on również dalej kształcić się w rzemiośle, w pierwszej linii mając jako cel przed oczami zdanie egzaminu
mistrzowskiego i otworzenia swego własnego zakładu w przyszłości. Po odpowiednim przygotowaniu w szkole dla mistrzów czeladnik może przystąpić do egzaminu na mistrza.
22
R Z EM IOSŁ O W N AD R EN II PÓŁ N OC N EJ- WEST FAL II
Po zdaniu egzaminu są upoważnieni do otwarcia własnego
Właściciel zakładu prowadzący własną
działalność gospodarczą
zakładu i szkolenia uczniów. Mogą oni jednak także zatrudnić
się w charakterze mistrza w większych zakładach rzemieślniczych lub przejść do przemysłu lub służby publicznej. Oprócz
Egzamin na mistrza
Teoretyczny i praktyczny: praktyka i teoria w
zawodzie, prowadzenie zakładu, zdolność
do kształcenia innych
przygotowań do zdania egzaminu mistrzowskiego oferowane
są dla wszystkich zawodów rzemieślniczych różne formy dalszego kształcenia. Należą do nich np. ekonomista rzemiosła,
Szkoła dla mistrzów wzgl. kursy
przygotowawcze
Kursy przygotowawcze do egzaminu na
mistrza na kursach wieczorowych, dziennych lub w czasie weekendu
restaurator w rzemiośle, twórca rzemieślniczy, czy też rzeczoEgzamin na czeladnika
znawca.
Zdobycie zawodu (nauka)
Trzy lata wzgl. trzy i pół roku
Kształcenie w
zakładzie i poza
zakładem
Szkoła główna
(niem. »Hauptschule«)
Szkoła średnia
1-go stopnia (niem.
»Gesamtschule«)
Zdany egzamin mistrzowski w danym rzemiośle uprawnia do:
• samodzielnego prowadzenia zakładu rzemieślniczego
• kształcenia uczniów zawodu w danym rzemiośle
• posługiwania się tytułem mistrza
Podział egzaminu mistrzowskiego:
Egzamin mistrzowski dzieli się na cztery części:
• droga do egzaminu praktycznego
• sprawdzenie fachowej wiedzy teoretycznej
• sprawdzenie wiedzy związanej z ekonomią i prawem
• sprawdzenie umiejętności pedagogicznych związanych z zawodem i pracą
Dopuszczenie do zdawania egzaminu mistrzowskiego:
Do egzaminu mistrzowskiego mogą przystępować osoby, które zdały
egzamin na czeladnika w rzemiośle.
23
Szkoła zawodowa
Szkoła realna
(niem. »Realschule«)
Gimnazjum
Świadczenia rzemiosła
G
łówna działalność rzemiosła polega na produkcji dóbr (wraz z pracami budowlanymi, instalacją, montażem). Inne ważne obszary działalności gospodarki rzemieślniczej to usługi świadczone dla przemysłu
oraz naprawa wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych. Szczególne znaczenie ma tu produkcja i dostawy
na rzecz przemysłu. Wielkie zakłady przemysłowe postrzegają powoli, że zatrudnienie na etatach własnych
rzemieślników, którzy często nie znajdują pełnego zatrudnienia przez cały rok, powoduje wyższe koszty, niż
udzielanie pojedynczych zleceń samodzielnym zakładom rzemieślniczym.
24
R Z EM IOSŁ O W N AD R EN II PÓŁ N OC N EJ- WEST FAL II
Identyczny rozwój sytuacji obserwujemy w dziedzinie zleceń
dotyczących usług, napraw oraz konserwacji, jakie przemysł
przekazuje do realizacji zakładom rzemieślniczym.
Rzemiosło realizuje także w szerokim zakresie zamówienia
państwowe; przykładowo w branży budowlanej, obróbce drewna, wyposażeniu wnętrz i rzemiośle artystycznym.
Głównymi klientami i zleceniodawcami rzemiosła pozostają jednak prywatne gospodarstwa domowe. Rosnący poziom dobrobytu zapewnił dopływ nowych grup klientów, którzy są zainteresowani indywidualnie wytwarzanymi dobrami wyższego użytku.
Konsumenci poszukują rozwiązań solidnych i o wysokiej jakości
nie tylko w wyposażeniu wnętrz – to samo dotyczy także wyżywienia, ubrań oraz biżuterii.
W niektórych gałęziach rzemiosła znaczną rolę odgrywa działalność handlowa, dzieje się tak szczególnie w branżach technicznych – np. w RTV, AGD oraz branży samochodowej. Tu wraz z
produktem sprzedaje się jednocześnie serwis.
25
Organizowanie się rzemiosła
D
zisiejsza rola rzemiosła w gospodarce i społeczeństwie nie byłaby tak wysoka bez organizacji rzemieślniczych. Bez nich zapewne liczne działania samopomocy i świadczenia serwisowe dla rzemiosła byłyby
prawie niemożliwe.
Już w średniowieczu rzemiosło tworzyło cechy, organizacje służące reprezentowaniu wspólnych interesów.
Cechy były organami samorządowymi, które w swoich statutach miały kształcenie rzemieślników, dopuszczanie ich do wykonywania zawodu, kształtowanie ich wyrobów, ich zbyt oraz regulowało wzajemne stosunki
pomiędzy mistrzami, czeladnikami i uczniami zawodu. Cechy sprawowały także sądownictwo zawodowe nad
rzemieślnikami. Wielkie zmiany strukturalne, jakie zaczęły dokonywać się w Niemczech wraz ze wzrostem
świadomości społecznej od XVIII wieku, przerosły powoli średniowieczne formy organizowania się rzemiosła.
Prawną podstawę dla dzisiejszego organizowania się rzemieślników stanowi wspomniana już »ustawa o rzemiośle« (Handwerksordnung) z roku 1953. Zgodnie z nią przedstawicielskie organizacje rzemieślników świad-
26
R Z EM IOSŁ O W N AD R EN II PÓŁ N OC N EJ- WEST FAL II
czą usługi serwisowe na rzecz zakładów rzemieślniczych, z drugiej natomiast strony
reprezentują rzemiosło jako organizacje samorządowe wobec państwa jako zarządcy
majątku wspólnego oraz grup społecznych. Samodzielni rzemieślnicy jednej branży w
okręgu mogą stowarzyszać się i utworzyć cech danego rzemiosła. Cech jest korporacją
prawa publicznego. W miastach nie posiadających statusu miasta powiatowego lub
w powiatach ziemski poszczególne cechy tworzą powiatową izbę rzemieślniczą, która
reprezentuje interesy rzemiosła na szczeblu powiatu. Nadzór nad pracą powiatowej
izby rzemieślniczej w danym okręgu sprawuje właściwa terytorialnie Izba Rzemieślnicza. Na poziomie federalnym cechy mogą łączyć się w Federalny Związek Cechów
(Bundesinnungsverband) lub Centralne Zrzeszena Branżowe (Zentralfachverband).
Izby rzemieślnicze tworzą Niemiecki Kongres Izb Rzemieślniczych (DHKT), Federalne
związki cechów/branżowe centralne związki cechowe w Związku Pracodawców Niemieckiego Rzemiosła (UDH). Na szczeblu krajowym analogicznymi organizacjami są
Zachodnioniemicki Kongres Izb Rzemieślniczych (WHKT) i Związek Pracodawców w
Rzemiośle Nadrenii Północnej-Westfalii (LF).
Izby rzemieślnicze i centralne zrzeszenia branżowe tworzą Centralne Zrzeszenie Niemieckiego Rzemiosła (ZDH) z siedzibą w Berlinie. Centralne Zrzeszenie Niemieckiego
Rzemiosła (ZDH) reprezentuje wspólne interesy rzemiosła przed Bundestagiem, rządem federalnym i wszystkimi urzędami centralnymi oraz na szczeblu unijnym i w innych
międzynarodowych gremiach.
27
Siedem okręgów izb rzemieślniczych
w Nadrenii Północnej-Westfalii
Izba Rzemieślnicza Akwizgran
(Handwerkskammer Aachen)
Sandkaulbach 21 | 52062 Aachen
Tel.: (02 41) 471-0 | Faks: (02 41) 471-103
Internet: www.hwk-aachen.de
Izba Rzemieślnicza Suedwestfalen
(Handwerkskammer Südwestfalen)
Brückenplatz 1 | 59821 Arnsberg
Tel.: (0 29 31) 877-0 | Faks: (0 29 31) 877-160
Internet: www.hwk-suedwestfalen.de
Powiatowe Izby Rzemieślnicze:
Aachen
Heinrichsallee 72
52062 Aachen
Powiatowe Izby Rzemieślnicze:
Rureifel
Hauptstrasse 15
52372 Kreuzau
Hochsauerland
Enster Straße 11
59872 Meschede
Heinsberg
Nikolaus-Becker-Straße 18
52511 Geilenkirchen
Märkischer Kreis
Biuro Lüdenscheid
Sauerfelder Straße 10
58511 Lüdenscheid
Märkischer Kreis
Biuro Iserlohn
Handwerkerstraße 2
58638 Iserlohn
Westfalen-Süd
Biuro Olpe
Martinstraße 10
57462 Olpe
Westfalen-Süd
Biuro Siegen
Löhrtor 10–12
57072 Siegen
Izba Rzemieślnicza Regionu
Wschodniej Westfalii-Lippe w Bielefeld
(Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld)
Izba Rzemieślnicza Dortmund
(Handwerkskammer Dortmund )
Obernstaße 48 | 33602 Bielefeld
Tel.: (05 21) 56 08-0 | Faks: (05 21) 56 08-199
Internet: www.handwerk-owl.de
Reinoldistraße 7–9 | 44135 Dortmund
Tel.: (02 31) 54 93-0 | Faks: (02 31) 54 93-116
Internet: www.hwk-do.de
Powiatowe Izby Rzemieślnicze:
Powiatowe Izby Rzemieślnicze:
Bielefeld
Hans-Sachs-Straße 2
33602 Bielefeld
Bochum
Springorumallee 10
44795 Bochum
Gütersloh
Eickhoffstraße 3
33330 Gütersloh
Dortmund i Lünen
Lange Reihe 62
44143 Dortmund
Wittekindsland
Biuro Herford
Elisabethstraße 3
32052 Herford
Ennepe-Ruhr
Kurt-Schumacher-Straße 18
58452 Witten
Wittekindsland
Biuro Lübbecke
Rote Mühle 19
32312 Lübbecke
Hagen
Eugen-Richter Straße 114
58135 Hagen
Wittekindsland
Biuro Minden
Goethestraße 31
32427 Minden
Hamm
Sedanstraße 13
59065 Hamm
Höxter/Warburg
Industriestraße 34
33034 Brakel
Herne
Hermann-Löns-Straße 46
44623 Herne
Lippe
Paulinenstraße 36
32756 Detmold
Hellweg
Am Handwerk 4
59494 Soest
Paderborn
Waldenburger Straße 19
33098 Paderborn
Hellweg
Administracja Unna
Nordring 12
59423 Unna
28
R Z EM IOSŁ O W N AD R EN II PÓŁ N OC N EJ- WEST FAL II
Izba Rzemieślnicza w Kolonii
(Handwerkskammer zu Köln)
Heumarkt 12 | 50667 Köln
Tel.: (02 21) 20 22-0 | Faks: (02 21) 20 22-320
Internet: www.handwerkskammer-koeln.de
Powiatowe Izby Rzemieślnicze:
Izba Rzemieślnicza Düsseldorf
(Handwerkskammer Düsseldorf )
Georg-Schulhoff-Platz 1 | 40221 Düsseldorf
Tel.: (02 11) 87 95-0 | Faks: (02 11) 87 95-110
Internet: www.hwk-duesseldorf.de
Powiatowe Izby Rzemieślnicze:
Düsseldorf
Klosterstraße 73–75
40211 Düsseldorf
Duisburg
Düsseldorfer Straße 166
47053 Duisburg
Essen
Katzenbruchstraße 71
45141 Essen
Kleve
Stechbahn 60
47533 Kleve
Mettmann
Emil-Beerli-Straße 10
40822 Mettmann
Mönchengladbach
Pescher Straße 115
41065 Mönchengladbach
Mülheim/Ruhr-Oberhausen
Tannenbergstraße 1
46045 Oberhausen
Remscheid
Hindenburgstraße 60
42853 Remscheid
Solingen
Heinestraße 5
42651 Solingen
Bonn/Rhein-Sieg
Grantham-Allee 2–8
53757 St.-Augustin
Köln
Frankenwerft 35
50667 Köln
Bergisches Land
Altenberger-Dom-Straße 200
51467 Bergisch Gladbach
Rhein-Erft
Kölner Straße 2
50226 Frechen
Izba Rzemieślnicza Monastyr
(Handwerkskammer Münster )
Bismarckallee 1 | 48151 Münster
Tel.: (02 51) 52 03-0 | Faks: (02 51) 52 03-1 06
Internet: www.hwk-muenster.de
Powiatowe Izby Rzemieślnicze:
Kreis Wesel
Handwerkerstraße 1
Administracja centralna Wesel 46485 Wesel
Borken
Centrala
Europaplatz 17
46399 Bocholt
Borken
Biuro Ahaus
Hindenburg-Allee 17
48683 Ahaus
Coesfeld
Borkener Straße 1
48653 Coesfeld
Emscher-Lippe-West
Biuro Gelsenkirchen
Emscherstraße 44
45891 Gelsenkirchen
Kreis Wesel
Biuro Dinslaken
Otto-Lilienthal-Straße 13
46539 Dinslaken
Kreis Wesel
Biuro Moers
Repelener Straße 103
47441 Moers
Emscher-Lippe-West
Biuro Bottrop
Gladbecker Straße 24
46236 Bottrop
Wuppertal
Hofkamp 148
42103 Wuppertal
Münster
Ossenkampstiege 111
48163 Münster
Krefeld-Viersen-Neuss
Centrala
Westwall 122
47798 Krefeld
Recklinghausen
Dortmunder Straße 18
45665 Recklinghausen
Biuro Neuss
Oberstraße 18–24
41460 Neuss
Steinfurt-Warendorf
Biuro Steinfurt
Laugestraße 51
48431 Rheine
Biuro Viersen
Theodor-Heuss-Platz 5–7
41747 Viersen
Steinfurt-Warendorf
Biuro Warendorf
Schlenkhoffs Weg 57
59269 Beckum
29
Główne obszary działalności izb rzemieślniczych
Reprezentowanie
Wspieranie rzemiosła
Działalność
samorządowa
interesów
Werbowanie młodej kadry
Prowadzenie rejestru
Współudział w inicjatywach
ustawodawczych dla stworzenia
ramowych warunków prawnych
odpowiednich dla rzemiosła i klasy średniej
Analizowanie i zajmowanie stanowiska wobec projektów ustaw
Zgłaszanie propozycji
dotyczących rozwoju miast i
powiatów, planów regionalnych,
polityki ekologicznej, polityki
budowlanej i udzielania zleceń
Utrzymywanie kontaktów ze
wszystkimi ważnymi urzędami
Reprezentowanie interesów
rzemiosła na wszystkich
płaszczyznach politycznych
Obserwacja gospodarki,
sprawozdawczość związana z
rozwojem koniunktury
Public Relations
rzemieślników oraz działalności
Ponadzakładowy instruktaż
gospodarczej rzemieślniczopodobnej
Dokształcanie i doskonalenie
Mianowanie i zaprzysięganie rzePrzygotowawcze kursy
czoznawców
mistrzowskie
Kontrola i nadzór nad
Pomoc w prowadzeniu
kształceniem zawodowym
przedsiębiorstw
Organizacja i przeprowadzanie
Specjalistyczne wykłady
egzaminów
Centraszkolenia zawodowego i
Organizowanie komisji rozjem-
technologii
czych do załatwiania sporów
pomiędzy rzemieślnikami a ich
Doradztwo
klientami.
Pomoc w finansowaniu i tworze-
Wystawianie zaświadczeń
niu nowej egzystencji
służących obrotowi gospodarczemu
Wspieranie stosunków gospodarczych za granicą
Nadzorowanie cechów i powiatowych izb rzemieślniczych
Udział w targach i wystawach
Udział w instytucjach
wspierających gospodarkę oraz
w instytucjach naukowych
30
R Z EM IOSŁ O W N AD R EN II PÓŁ N OC N EJ- WEST FAL II
Reprezentacja Izb Rzemieślniczych na szczeblu krajowym
W
celu reprezentowania swoich ponadregionalnych interesów izby rzemieślnicze Nadrenii Północnej-
Westfalii zawiązały:
Zachodnioniemicki Kongres Izb Rzemieślniczych
(Westdeutscher Handwerkskammertag)
Zachodnioniemicki Kongres Izb Rzemieślniczych
• przeprowadzanie wspólnych działań na płasz-
(WHKT) z siedzibą w Düsseldorfie obejmuje sobą
czyźnie krajowej, leżących w interesie całego
jako Regionalny Kongres Izb Rzemieślniczych
rzemiosła,
związek siedmiu izb rzemieślniczych Nadrenii
• wykonywanie dalszych zadań specjalnych.
Północnej-Westfalii. Kongres ten, nie naruszając
Do tematów merytorycznych opracowywanych
samodzielności poszczególnych izb, spełnia nastę-
przez WHKT w pierwszej kolejności należą: pra-
pujące zadania:
wo rzemieślnicze i gospodarcze, organizacja, oraz
• koordynowanie różnych zdań dotyczących jedno-
kształcenie zawodowe i polityka szkolna. Ponadto
litego realizowania wspólnych zadań izb rzemieśl-
WHTK zajmuje się obserwacją sytuacji gospodar-
niczych,
czej i statystyką, rzeczoznawstwem, tematyką pro-
• reprezentowanie wspólnych interesów izb rze-
jektową i związaną ze środowiskiem naturalnym,
mieślniczych wobec rządu krajowego oraz wyż-
kwestiami europejskimi, multimediami, kształto-
szych urzędów krajowych,
waniem wizerunku w mediach. Odpowiedzialność
• pielęgnowanie stosunków izb rzemieślniczych z
za realizację tych poszczególnych zadań została
innymi organizacjami rzemieślniczymi, gospodar-
podzielona na poszczególne izby rzemieślnicze,
czymi oraz z uniwersytetami i instytutami nauko-
które w odpowiednich zakresach ich działania upo-
wymi,
ważniono do prowadzenia spraw na zewnątrz.
31
Wydawca:
Westdeutscher Handwerkskammertag
Sternwartstraße 27–29
40223 Düsseldorf
Tel.: ++49 (0) 211-30 07-700
Faks: ++49 (0) 211-30 07-900
Internet: www.handwerk-nrw.de
E-Mail: [email protected]
Odpowiedzialny:
Dyrektor generalny dypl. ekon. Reiner Nolten
Layout:
Peter Luttke, М.А
Niniejsza broszura informacyjna została wydana przy wsparciu finansowym Ministerstwa ds.
Westfalii
2009 – POLNISCH
Gospodarki, Firm Średniej Wielkości oraz Energii kraju związkowego Nadrenii Północnej-

Podobne dokumenty