Ian Hobson, Andrés Cárdenes, Sinfonia Varsovia 27.11.2014

Komentarze

Transkrypt

Ian Hobson, Andrés Cárdenes, Sinfonia Varsovia 27.11.2014
Program koncert 27 11 2014_Layout 1 18/11/14 10:34 Page 1
Dyrektor Artystyczny Krzysztof Penderecki • Dyrektor Janusz Marynowski
B o h u s l a v M A R T I N Uº
Ballad Villa by the Sea
Piotr CZAJKOWSKI
Koncert skrzypcowy
D-dur op.35
B o h u s l a v M A R T I N Uº
Dream
of
the
Past
Edward ELGAR
W ariacje na temat własny
Enigma op.36
Andrés Cárdenes
SKRZYPCE
Sinfonia Varsovia
Ian Hobson
27 lis
top
czwar
tek
ada 2
014
g o d z . 1 00
9
Studio
Konce
rtowe
Polski
e
g
o Radi
im. Wi
a
tolda
Lutosł
awski
e
ul. Mo
go
dzelew
skiego
59
Warsz
awa
design:
DYRYGENT
B I L E T Y
Sprzeda˝ internetowa: sklep.polskieradio.pl
oraz na godzin´ przed koncertem
Informacje, rezerwacja od poniedziałku do piàtku
w godz. 12.00-16.00, tel. (+48) 22 645 52 52
PATRONAT MEDIALNY
www.sinfoniavarsovia.org
Program koncert 27 11 2014_Layout 1 18/11/14 10:34 Page 2
Bohuslav MARTINUº
Ballad Villa by the Sea
Dyr e ktor Artystyczny
Krzysztof Pender e cki
Dyr e ktor
Janusz Mar ynowski
czwartek 27 listopada 2014 godz.19 0 0
Studio Koncertowe Polskiego Radia
im. Witolda L utosławskiego
ul. Modzelewskiego 59, Warszawa
Balada Villa na Morˇi
wg obrazu A. Böcklina
H.97 (1915)
(1915)
Piotr CZAJKOWSKI
Koncert skrzypcowy D-dur
Allegro moderato
Canzonetta (Andante)
Finale (Allegro vivacissimo)
Przerwa
Wy ko naw cy :
Andrés Cár denes skrzyp ce
SIN FO NIA VAR SO VIA
Ian Hobson dyr ygent
Bohuslav MARTINUº
Dream of the Past
(1920)
Sen o minulosti wg powieÊci
Gaj Satyrów J. Šlimánka
Edward ELGAR
Wariacje na temat własny
Enigma op.36 (1899)
op. 35 (1879)
Program koncert 27 11 2014_Layout 1 18/11/14 10:34 Page 4
Andrés Cárdenes
skrzyp ce
Jest uzna nym na ca łym Êwie cie fe no me nem mu zycz nym. No mi no wa ny
do nagrody Grammy artysta przekuł nietuzinkowy talent na niewyobra˝alnie wszechstronnà karier´ muzycznà. Urodzony na Kubie, ten pełen
pasji, charyzmatyczny muzyk zdobył uznanie mi´dzynarodowej krytyki muzycznej i publicznoÊci grajàc na skrzypcach i altówce. Jest równie˝ cenionym kameralistà, dyrygentem i koncertmistrzem.
Od momentu zdobycia II nagrody na Mi´dzynarodowym Konkursie im.
Piotra Czajkowskiego w Moskwie, Andrés Cárdenes wyst´pował jako
solista z ponad stoma orkiestrami na czterech kontynentach, w Filadelfii,
Pittsbur ghu, Los Angeles, St. Louis i w Moskwie, z orkiestrà Radia Bawarskiego, a tak˝e z orkiestrami w Dallas, Helsinkach, Szanghaju, Caracas i Barcelonie. Współpracował z najwi´kszymi dyrygentami, w tym z Lorinem Maazelem, Rafaelem Frühbeck de Bur gos, Marissem Jansonsem,
Charlesem Dutoit, Christophem Eschenbachem, Sir André Previnem, Leonar dem Slatkinem, Jaap van Zwedenem, Davidem Zinmanem i Manfredem Honeckiem.
Cárdenes zdobywa coraz wi´kszà sław´ jako dyrygent. Jego wyst´py z orkiestrà Radia Bawarskiego, Dallas Symphony, Neue Philhar monie Westfalen, New West Symphony, San Diego Symphony, Sinfonica de Venezuela,
Orquesta Fundacíon Beethoven (Santiago, Chile) i z orkiestrà OFUNAM
z Meksyku otrzymały entuzjastyczne recenzje. Dziennik Pittsburgh Tribune-Review orzekł, ˝e po zastàpieniu chorego Roberta Spano, Cárdenes
poprowadził Pittsburgh Symphony po mistrzowsku, z epickim rozmachem. Był dyrektorem artystycznym i liderem Pittsburgh Symphony Chamber Orchestra od jej zało˝enia w 1999 roku do 2009 roku.
Obecnie Cárdenes realizuje projekt nagrania wi´kszoÊci standar dowego
re pertuaru koncertowego, a tak˝e współczesne koncerty skrzypcowe.
W 2009 roku nagrał koncerty Brahmsa, Mendelssohna, Beethovena,
Barbera i Davida Stocka dla wytwór ni Artek i Albany. W 2011 roku nagrał II Koncert skrzypcowy Bartóka wraz z nowà wersjà koncertu na altów k´. Z pia ni stà Ia nem Hob so nem na gry wa te˝ so na ty skrzyp co we.
W stycz niu 2011 ro ku na grał dla wy twór ni Na xos wszyst kie utwo ry
skrzypcowe Leonardo Balady. Na jesieni 2011 roku ukazały si´ sonaty
A
4
N D R É S
C Á R D E N E S
S
I N F O N I A
V
A R S O V I A
5
Program koncert 27 11 2014_Layout 1 18/11/14 10:34 Page 6
Hindemitha (Artek) i koncert skrzypcowy Beethovena (Zephyr). Dyskografia artysty obejmuje ponad 20 nagraƒ koncertów, sonat, miniatur oraz
muzyki orkiestrowej i kameralnej dla takich wytwór ni jak the Ocean, Naxos, Sony, Arabesque, RCA, ProArte, Telarc, Artek, Melodia i Enharmonic.
Cárdenes dwukrotnie obejmował stanowisko przewodniczàcego jury w mi´dzynarodowym konkursie Stradivariusa. W 2011 roku był równie˝ członkiem jury w mi´dzynarodowym konkursie skrzypcowym im. Piotra Czajkowskiego w Petersbur gu.
W 2012 roku Cárde nes ob cho dził 35. rocz ni c´ ka rie ry pe da go gicz nej,
którà rozpoczàł jako asystent swojego nauczyciela i mistrza Josefa Gingolda na Indiana University. Obecnie artysta kontynuuje dzieło Gingolda
na stanowisku profesora skrzypiec oraz jest dziekanem Dorothy Richard
Starling/Alexander Speyer Jr. Endowed Chair w Akademii Muzycznej Carnegie Mellon University. Cárdenes równie˝ regular nie prowadzi kursy
mistrzowskie w Royal Conservatory of Music w Toronto, w Manhattan
Scho ol, Cle ve land In sti tu te, the Cur tis In sti tu te, a tak ˝e prak tycz nie
na ka˝dym znaczàcym uniwersytecie i konser watorium w Stanach Zjednoczonych.
W 2008 roku, wspólnie z ˝onà Monique Mead objàł stanowiska dyrektora muzycznego na Strings Music Festival w Steamboat Springs (Colorado). Cárdenes jest dyrygentem Strings Festival Orchestra. Jest równie˝
skrzypkiem w zespołach Diaz Trio i Carnegie Mellon Piano Trio.
W latach 1980-1991 artysta był Ambasadorem Kultury UNICEF i niestrudzonym or´downikiem sztuk pi´knych. Andrés Cárdenes otrzymał wiele nagród za osiàgni´cia pedagogiczne i wykonawcze, nagrania i działania
humanitar ne, w szczególnoÊci od miast Los Angeles i Szanghaju, a tak˝e
od meksykaƒskiego Czer wonego Krzy˝a. W 1997 roku Pittsburgh Magazine przyznał artyÊcie tytuł Muzyka Roku w kategorii muzyki klasycznej,
a w 2001 otrzymał nagrod´ Shalom od Kollell’s International Jewish Center za promowanie har monii i pokoju poprzez muzyk´.
W 1989 roku Andrés Cárdenes został powołany na stanowisko koncertmistrza Pittsburgh Symphony Or chestra przez Maestro Lorina Maazela. W 2010 roku zrezygnował ze stanowiska, skupiajàc si´ na dyrygenturze, a tak˝e na wykonawstwie muzyki solowej i kameralnej.
A
6
N D R É S
C Á R D E N E S
Ian Hobson
pianista / dyrygent
Urodził si´ w Wolver hampton (Anglia). Jest znany na całym Êwiecie z mistrzowskich interpretacji utworów fortepianowych, a tak˝e z umiej´tnoÊci dyrygenckich. Artysta jest równie˝ zapami´tałym badaczem i pedagogiem, który ponownie wzbudził zainteresowanie zapomnianymi mistrzami
fortepianu – Johannem Hummlem i Ignazem Moschelesem. Pisali dla niego najlepsi kompozytorzy współczeÊni tacy jak John Gardner, Benjamin
Lees, David Liptak, Alan Ridout i Roberto Sier ra.
Jako solista Ian Hobson wyst´pował z najlepszymi orkiestrami na Êwiecie.
W Stanach Zjednoczonych były to Chicago Symphony Or chestra, Philadelphia Or chestra, orkiestry symfoniczne z Baltimore, Florydy, Houston,
Indianapolis, Pittsbur gha, St. Louis, a tak˝e American Symphony Or chestra i Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Poza Stanami Zjednoczonymi
współpracował z Royal Philhar monic Or chestra, London Philhar monic Orchestra, Scottish National Or chestra, Royal Liverpool Philhar monic Orchestra, Hallé Orchestra, ORD-Wien, Orchester der Beethovenhalle, Moscow Cho pin Or che stra, Isra eli Sin fo niet ta, a tak ˝e z New Ze aland
Symphony Or chestra.
W sezonie artystycznym 2009-2010 artysta skupił si´ przede wszystkim na muzyce Fryderyka Chopina. Wykonał wszystkie utwory fortepianowe kompozytora na dwunastu recitalach w sali Tallgrass Loft w Chicago. Wy stà pił rów nie˝ z re ci ta lem cho pi now skim w Stam bu le, a tak ˝e
na recitalu inaugurujàcym Baltic Festival, wyst´pujàc potem z dwoma kolejnymi recitalami zło˝onymi z dzieł tego kompozytora.
Ian Hobson jest cz´stym goÊciem studiów nagraniowych. Niedawno zakoƒczył rejestracj´ 16-płytowego albumu wszystkich dzieł Chopina dla wytwórni Zephyr. Oprócz utworów na fortepian solo, w serii znajdujà si´ nagrane z orkiestrà Sinfonia Varsovia dzieła wszystkie Chopina na fortepian
z orkiestrà, a tak˝e wszystkie utwory kameralne i pieÊni. W serii znajduje
si´ ok. 45 minut wykonaƒ utworów Chopina, które zostały nagrane po raz
pierwszy w historii fonografii. W ten sposób Ian Hobson stał si´ pierwszym
pianistà na Êwiecie, który nagrał całà twórczoÊç kompozytora.
Od sierp nia do grud nia 2010 ro ku wy stà pił z dzie si´ cio ma re ci ta la mi
po Êwi´ co ny mi naj wi´k szym kom po zy to rom mu zy ki for te pia no wej epo ki
S
I N F O N I A
V
A R S O V I A
7
Program koncert 27 11 2014_Layout 1 18/11/14 10:34 Page 8
romantyzmu: Chopinowi i Schumannowi. Koncerty miały miejsce w Dicapo Ope ra The atre w No wym Jor ku. By ła to mu zycz na po dró˝, ma jà ca
na celu odkrycie muzycznego dziedzictwa muzyki pozostawionego przez
dwóch gigantów. W sezonie artystycznym 2011-2012 Hobson powrócił
do muzyki Roberta Schumanna, wykonujàc wszystkie dzieła tego kompozytora na dziesi´ciu recitalach. Nast´pnie, w latach 2012-2013 wykonał na czter nastu koncertach komplet dzieł fortepianowych i kameralnych Jo han ne sa Brahm sa. Obie se rie kon cer tów mia ły miej sce
na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign. Najwa˝niejszym wydarzeniem sezonu artystycznego 2013-2014 było powtórzenie cyklu Brahmsowskiego w DiMenna Center for Classical Music w Nowym Jorku.
Ian Hobson zdobywa rosnàcà popularnoÊç jako dyrygent, zwłaszcza w koncertach prowadzonych od fortepianu. W tej podwójnej roli zadebiutował
w 1996 roku razem z kameralnà orkiestrà ze Stuttgartu. Potem wyst´pował mi´dzy innymi z English Chamber Or chestra, Fort Worth Chamber
Or chestra, z orkiestrà Sinfonia Varsovia (w Car negie Hall), z Orkiestrà
Filhar monii Pomorskiej, z izraelskà Kibbutz Chamber Or chestra. Jako pianista i dyrygent Ian Hobson wyst´puje cz´sto z Sinfonia da Camera – zespołem, który zało˝ył w 1984 roku, który szybko zyskał uznanie dzi´ki doko na nym prze zeƒ na gra niom. W ma ju 2009 ze spół uczcił 25. rocz ni c´
powstania Êwiatowà premierà wykonania Koncertu fortepianowego nr 8
Moschelesa, zorkiestrowanego przez Hobsona na podstawie notatek naszkicowanych na r´kopisie partii fortepianowej.
Ian Hobson jest równie˝ aktywnym dyrygentem operowym. Prowadzony przez nie go re per tu ar si´ ga od Ci ma ro sy i Per go le sie go po Mo zar ta, Beetho ve na, do Jo han na i Ri char da Straus sa. W 1997 ro ku wraz
z zespołem Sinfonia da Camera i gwiazdorskà obsadà Êpiewaków poprowadził w nowo odtworzonej wersji oper´ komicznà Johna Philipa Sousy
El Capitan. Nagranie opery było jednym z pierwszych wydawnictw zało˝onej przez artyst´ wytwór ni Zephyr. B´dàc goràcym or´downikiem muzyki Geor ge Enescu, w 2005 roku poprowadził i nagrał północno -amerykaƒ skà pre mie r´ ope rowe go ar cy dzie ła Oedipe w wer sji pół sce nicz nej
wykonanej przez Sinfonia da Camera w 50. rocznic´ Êmier ci kompozytora. Pły t´ kom pak to wà z na gra niem wy da ła wy twór nia Al ba ny Re cords
w 2006 roku.
I
A N
8
H O B S O N
S
I N F O N I A
V
A R S O V I A
9
Program koncert 27 11 2014_Layout 1 18/11/14 10:34 Page 10
Ian Hobson jest artystà o ogromnych zasobach ener gii, o czym Êwiadczy
dyskografia składajàca si´ z ponad 60 pozycji, z których wi´kszoÊç ukazała si´ nakładem wytwór ni Zephyr. Nagrania obejmujà komplety sonat
fortepianowych Beethovena i Schumanna, komplet wariacji fortepianowych Brahmsa oraz komplet dzieł fortepianowych Chopina. W podwójnej
roli pianisty i dyrygenta wspólnie z orkiestrà Sinfonia Varsovia nagrał dla
wytwór ni Zephyr cztery koncerty fortepianowe Rachmaninowa i Rapsodi´ na temat Paganiniego. Ian Hobson nagrał ponad 20 płyt dla wytwórni Ara be sque, w tym al bu my z mu zy kà Cle men tie go, Dus ska i We be ra,
komplet sonat fortepianowych Hummla, komplet transkrypcji na fortepian solo Rachmaninowa, a tak˝e album Hobson’s Choice – wybór ulubio nych utwo rów kom po zy to ra b´ dà cy po dró ˝à po ró˝ nych stylach
wykonawczych na przestrzeni trzech wieków. Nagrania orkiestrowe obejmujà dzieła Jeana Françaix, Dariusa Milhaud i Camille Saint-Saënsa, a tak˝e Hi sto ri´ ˚oł nie rza Igo ra Stra wiƒ skie go i Façade Wil lia ma Wal to na
z narratorem Williamem Warfieldem i zespołem Sinfonia da Camera pod dyrekcjà pianisty.
Ponadto, dla wytwór ni BMG/Catalyst Ian Hobson nagrał Koncert fortepianowy Kevina Oldhama z towarzyszeniem orkiestry Kansas City Symphony pod dyrekcjà Williama McLaughlina. Z kolei dla EMI zarejestrował
Koncerty fortepianowe nr 23 i 24 Mozarta z English Chamber Or chestra
dyrygowanà przez Sir Alexandra Gibsona, a dla wytwór ni Hyperion Koncert fortepianowy Henry’ego Holdena Hussa z BBC Scottish Symphony
Orchestra. Natomiast z orkiestrà Sinfonia Varsovia i skrzypkiem Andrésem
Cárdenesem Hobson stanàł przx pulpicie dyrygenckim, prowadzàc koncerty skrzypcowe Brahmsa i Mendelssohna, wydane w 2007 roku przez
wytwór ni´ ARTEC.
Ian Hobson jest równie˝ rozchwytywany jako juror na krajowych i mi´dzy na ro do wych kon kur sach. Za sia dał w ju ry kon kur su Van Cli bur na
(na osobiste ˝yczenie patrona konkursu), konkursu chopinowskiego na Florydzie, konkursu pianistycznego w Leeds (Wlk. Brytania), mi´dzynarodowego konkursu schumannowskiego w Niemczech i konkursu im. Artura
Rubinsteina w Polsce. W 2005 roku został obrany przewodniczàcym jury mi´dzynarodowego konkursu pianistycznego w Cleveland i konkursu
I
A N
10
H O B S O N
koÊciuszkowskiego w Nowym Jorku. W 2008 był równie˝ przewodniczàcym jury w New York Piano Competition, ponownie obejmujàc to stanowisko w 2010 roku, ju˝ po zmianie nazwy konkursu na New York Inter national Piano Competition.
S
I N F O N I A
V
A R S O V I A
11
F O T .
A N D R Z E J
 W I E T L I K
Program koncert 27 11 2014_Layout 1 18/11/14 10:34 Page 12
S
I N F O N I A
12
V
A R S O V I A
S
I N F O N I A
V
A R S O V I A
13
Program koncert 27 11 2014_Layout 1 18/11/14 10:34 Page 14
SINFONIA VARSOVIA
Pra ca z ˝ad nà in nà or kie strà nie da ła
mi ty le sa tys fak cji, co mo ja pra ca,
w cha rak te rze so li sty i dy ry gen ta,
z or kie strà Sin fo nia Var so via.
Yehu di Me nu hin
29 sierp nia 1991
…sà cu dow ni, sà jed nà z naj lep szych
or kiestr nie tyl ko w Pol sce.
Pierw sza kla sa.
Mar tha Ar ge rich
23 sierp nia 2009
W kwietniu 1984 roku, na zaproszenie Waldemara Dàbrowskiego, dyrektora naczelnego Centrum Sztuki Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie oraz Franciszka Wybraƒczyka, dyrektora działajàcej ju˝ wczeÊniej
Polskiej Orkiestry Kameralnej, na wyst´py w Polsce w charakterze solisty
i dyrygenta przybył legendarny skrzypek Sir Yehudi Menuhin. By sprostaç
wymaganiom zaplanowanego repertuaru, orkiestra zwi´kszyła skład, zapraszajàc do współpracy wybitnych muzyków z całego kraju. Pierwsze koncerty zespołu pod batutà Yehudi Menuhina spotkały si´ z entuzjastycznym przyj´ciem publicznoÊci i uznaniem krytyków,
a sam Lord Menuhin bez wahania przyjàł propozycj´ dyrektora Waldemara Dàbrowskiego oraz Franciszka Wybraƒczyka, obejmujàc funkcj´ pierwszego goÊcinnego dyrygenta nowo powstałej orkiestry symfonicznej.
Przyj´ła ona nazw´ Sinfonia Varsovia.
Wkrótce zespół otrzymał pierwsze propozycje koncertów w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Po nich przyszły nast´pne – w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Austrii, Finlandii, Portugalii, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Grecji, Ar gentynie, Brazylii, Chile, Hongkongu,
Japonii, Korei i na Tajwanie.
S
I N F O N I A
14
V
A R S O V I A
Sinfonia Varsovia wyst´powała w najbar dziej presti˝owych salach koncertowych Êwiata – nowojorskiej Carnegie Hall, Théatre des Champs
Elysées w Pary˝u, Barbican Centre w Londynie, wiedeƒskim Musikverein, Teatro Colon w Buenos Aires, Suntory Hall w Tokio czy Herkulessaal w Monachium.
Orkiestra Sinfonia Varsovia brała udział w renomowanych festiwalach,
m.in. w Salzburgu, Gstaad (Yehudi Menuhin Festival), Aix-en-Provence, Montreux, La Roque d’Anthéron, Schleswig-Holstein, Festiwal
Pablo Casalsa, Würzburgu, Alte Oper (Frankfurt n/M), Festival Beethovenfest w Bonn, La Folle Journée, La Roque d’Anthéron, Festival de
Musique de Menton, Queen Elisabeth Musical Voyage, Chopin i jego Europa, Festiwal Wielkanocny im. Ludwiga van Beethovena, Warszawska Jesieƒ, Festiwal Witolda Lutosławskiego Łaƒcuch.
Od 2010 roku Orkiestra Sinfonia Varsovia wraz z René Martin, dyrektorem C. R. E. A. or ganizuje Festiwal La Folle Journée / Szalone Dni
Muzyki w Warszawie.
Na specjalnà uwag´ zasługuje Festiwal im. Franciszka Wybraƒczyka Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu, zainicjowany w 2001 roku przez zało˝yciela i wieloletniego dyrektora orkiestry – Franciszka Wybraƒczyka.
Ta cykliczna impreza, dost´pna dla bar dzo szerokiej publicznoÊci, wpisała
si´ ju˝ na stałe w pejza˝ kulturalny Warszawy i zyskała sobie sympati´ jej
mieszkaƒców. Ideà Festiwalu jest zaprezentowanie słuchaczom wielkich
dzieł literatury muzycznej w wykonaniu Orkiestry Sinfonia Varsovia oraz
znakomitych solistów i dyrygentów.
Repertuar orkiestry jest niezwykle bogaty i obejmuje dzieła od XVIII w.
do współczesnoÊci. Zespół ma na swym koncie Êwiatowe i polskie prawykonania.
Sinfonia Varsovia wyst´puje ze Êwiatowej sławy dyrygentami, wÊród których znaleêli si´: Claudio Abbado, Charles Dutoit, Rafael Frühbeck de Burgos, Valery Gergiev, Jacek Kaspszyk, Emmanuel Krivine, Witold Lutosławski,
Lorin Maazel, Paul McCreesh, Jerzy Maksymiuk, Yehudi Menuhin, Krzysztof
Penderecki oraz solistami tej miary, co: Piotr Anderszewski, Martha Argerich, Yuri Bashmet, Boris Berezovsky, Teresa Ber ganza, Rafał Blechacz,
Frank Braley, Alfred Brendel, Gautier Capuçon, Reanud Capuçon, José Carreras, Placido Domingo, Augustin Dumay, Stephen Hough, Kiri Te Kanawa,
S
I N F O N I A
V
A R S O V I A
15
Program koncert 27 11 2014_Layout 1 18/11/14 10:34 Page 16
Nigel Kennedy, Gidon Kremer, Radu Lupu, Albrecht Mayer, Mischa Maisky, Shlomo Mintz, Anne-Sophie Mutter, Olga Pasiecznik, Mur ray Perahia, Maria João Pires, Ivo Pogoreliç, Vadim Repin, MÊcisław Rostropowicz, Henryk Szeryng, Maxim Vengerov, Christian Zacharias, Frank Peter
Zimmer mann.
Orkiestra Sinfonia Varsovia dokonała wielu nagraƒ płytowych, radiowych
i telewizyjnych. Dyskografia zespołu liczy ponad 260 płyt zarejestrowanych dla tak renomowanych, Êwiatowych wytwór ni jak: Decca, Denon
Nippon Columbia, Deutsche Grammophon, EMI, Naïve, Naxos, Sony,
Virgin Classics oraz polskich – BeArTon, CD Accord, DUX, Polskie Nagrania, Polskie Radio. Wiele spoÊród tych nagraƒ uzyskało presti˝owe
nagrody fonograficzne, w tym Diapason d’Or, Diapason Découverte,
Grand Prix du Disque oraz dziewi´ciokrotnie statuetk´ Fryderyka.
W 1997 roku dyrektorem muzycznym, a w lipcu 2003 roku dyrektorem
artystycznym orkiestry został Krzysztof Penderecki, który pełni t´ funkcj´ do chwili obecnej, cz´sto współpracujàc z orkiestrà jako jej dyrygent.
W latach 2008 – 2012 dyrektorem muzycznym zespołu był Êwiatowej
sławy francuski dyrygent – Marc Minkowski. W 2004 roku Franciszek
Wybraƒczyk przekazał obowiàzki dyrektora orkiestry Sinfonia Varsovia swemu asystentowi, wieloletniemu muzykowi zespołu – Januszowi
Marynowskiemu.
Do dnia 31 grudnia 2007 roku zespół działał przy Centrum Sztuki Studio
im. St. I. Witkiewicza w Warszawie.
Od dnia 1 stycznia 2008 roku Orkiestra Sinfonia Varsovia jest samorzàdowà instytucjà kultury. Or ganizatorem Orkiestry jest Miasto Stołeczne Warszawa.
W 2010 ro ku Or kie stra Sin fo nia Var so via otrzy ma ła wła snà sie dzi b´
na warszawskiej Pradze, przy ulicy Grochowskiej 272. W tym samym
roku decyzjà władz miasta Warszawy został ogłoszony mi´dzynarodowy
konkurs architektoniczny na projekt sali koncertowej oraz zagospodarowanie architektoniczne nowej siedziby orkiestry. Konkurs wygrał
projekt powstały w Atelier Thomas Pucher z Grazu (Austria).
W 2014 roku Sinfonia Varsovia obchodzi Jubileusz 30-lecia swojej działalnoÊci.
S
I N F O N I A
16
V
A R S O V I A
dyrektor artystyczny
Krzysztof Penderecki
dyrektor
Janusz Marynowski
I skrzyp ce
Ja kub Hau fa kon cert mistrz
Ma ria Ma chow ska -Sza łach
kon cert mistrz
Ar tur Ga dza ła mu zyk so li sta
An drzej Sta nie wicz
Łu kasz Tur cza
An na Go tar tow ska -Sien kie wicz
Edy ta Czy ˝ew ska
Ka ta rzy na Gi lew ska -Za gro dziƒ ska
Krzysz tof Oczko
Agniesz ka Zdeb ska
Mag da le na Krzy ˝a now ska
Do mi ni ka Hau fa
Piotr Guz
Han na Wra nik*
II skrzyp ce
Zbi gniew Wy try kow ski li der
Agniesz ka Guz p.o. li dera
Zo fia En dzelm mu zyk so li sta
Pa weł Ga dzi na
Grze gorz Ko złow ski bi blio te karz
Kry sty na Wal kie wicz -Rze czyc ka
Bo gu sław Po wi chrow ski
Ar tur Ko no wa lik in spek tor or kie stry /
/ko or dy na tor pra cy ar ty stycz nej
Ro bert Dà brow ski
Mar cin Le wan dow ski*
Ma ria Ko mi nek*
al tów ki
Ar tur Pa cior kie wicz li der
Ka ta rzy na Bud nik -Ga łàz ka p.o. li dera
Grze gorz Sta chur ski mu zyk so li sta
Wło dzi mierz ˚u raw ski
Ja nusz Bie ˝yƒ ski
Ja cek Nycz
Mał go rza ta Szcze paƒ ska
Da riusz Ki sie liƒ ski
Mi chał Za bor ski
wio lon cze le
Mar cel Mar kow ski li de r
Piotr Ma zu rek za st´p ca li de ra
Ka ta rzy na Drze wiec ka -Szlach ci kow ska mu zyk so li sta
Ewa Wa siół ka
Piotr Krze mion ka
Ka mil My siƒ ski
Adam Mi siak*
kon tra ba sy
Ni cho las Fran co p.o. li dera
Mi chał So buÊ za st´p ca li de ra
Ma rek Bo gacz
Ka rol Ki nal
S
I N F O N I A
V
A R S O V I A
17
Program koncert 27 11 2014_Layout 1 18/11/14 10:34 Page 18
fle ty
An drzej Krzy ˝a now ski
I flet
inspek tor or kie stry
An na Ja siƒ ska
Han na Tu ro nek
obo je
Ar ka diusz Kru pa
Adam Szl´ zak
Iza be la Ber dy*
I obój
tràb ki
Krzysztof Kosmala zast´pca dyrektora
Ja kub Wasz cze niuk I tràb ka
Jan Ha ra si mo wicz I tràb ka
An drzej Tom czok
Bo˝ena Dadej główny ksi´gowy
pu zo ny
Janusz Czy˝ewski kierownik biura
Ma rek ˚wir dow ski I puzon
To masz Âwiat czyƒ ski
Ma riusz Opa liƒ ski
Andrzej Majerski zast´pca kierownika biura
Adriana Skutyƒska zast´pca kierownika impresariatu
Inga Szczerbiƒska główny specjalista ds. publikacji i wydawnictw
Natalia Daca specjalista ds. komunikacji i promocji
Ewa Wo dzyƒ ska główny specjalista ds. administracyjnych
tu ba
ro ˝ek an giel ski
Blanka Gołaszewska kierownik impresariatu
Mał go rza ta Tom czak specjalista ds. administracyjnych / sekretariat
Krzysztof Mucha*
Bo le sław Sło wik
Magdalena Todynek-Jabłoƒska spe cja li sta ds. or ga ni za cji pro jek tów
ko tły
klar ne ty
Alek san der Ro maƒ ski I klar net
Ra do sław So ro ka I klar net
Da riusz Wy braƒ czyk
Leszek Pietroƒ*
fa go ty
Zbi gniew Płu ˝ek I fa got
Wie sław Wo ło szy nek
Piotr Ka miƒ ski *
kulturalnych w siedzibie orkiestry
Piotr Ko strze wa
Ro bert Rol czyk st. intendent, administracja
per ku sja
Bo ˝e na Ka siak główny specjalista ds. osobowych
Beata Andrzejewska zast´pca głównego ksi´gowego
Ro man Or łow*
Jan Smo czyƒ ski*
Pa weł G´ bic ki*
Mał go rza ta Za wadz ka specjalista ds. finansowych
Gra ˝y na Za r´ ba specjalista ds. finansowo -ksi´gowych
To masz No wa kow ski st. woêny orkiestry
harfa
Ur szu la No wa kow ska*
Przemysław B´dziak logistyka
fortepian
wal tor nie
Ry szard Dem bic ki logistyka
Bro ni sław Ka ru se wicz st. konser wator
Agnieszka Kopacka*
Hen ryk Ko wa le wicz I waltornia
Ro man Syk ta
Mag da le na Wàs
Pa weł Szcze paƒ ski ko or dy na tor
pra cy ar ty stycz nej
pro jekt gra ficz ny pla ka tu i dru ków
Ma ciej Bu sze wicz
re dak cja
goÊcinnie*
S
I N F O N I A
18
V
A R S O V I A
In ga Szczer biƒ ska
Program koncert 27 11 2014_Layout 1 18/11/14 10:34 Page 20
ul. Gro chow ska 272
03-849 War sza wa
tel. (+48) 22 582 70 82
ema il: [email protected]
www.sinfoniavarsovia.org
Patronat medialny

Podobne dokumenty

Andres Mustonen, Katarzyna Budnik

Andres Mustonen, Katarzyna Budnik znakomitych solistów i dyrygentów. Repertuar orkiestry jest niezwykle bogaty i obejmuje dzieła od XVIII w. do współczesnoÊci. Zespół ma na swym koncie Êwiatowe i polskie prawykonania. Sinfonia Vars...

Bardziej szczegółowo