typ U-S2A

Komentarze

Transkrypt

typ U-S2A
PRZETWORNIK RMS DUŻYCH PRĄDÓW LUB NAPIĘĆ AC i DC
typ U-S2A
 Inteligentny przetwornik prądu lub napięcia:
- wartość skuteczna I do 5A ac/dc
- wartość skuteczna U do 750V ac/dc
 Bardzo szeroki zakres napięć zasilania
18…350VDC/18…230VAC
 Separacja galwaniczna obwodów wejścia,
wyjścia, zasilania
 Wysoka dokładność, linearyzacja cyfrowa
 Standardowy sygnał wyjściowy
PRZEZNACZENIE:
Przetwornik U-S2A służy do pomiaru prądów lub napięć AC i
DC a następnie przetworzenia na standardowy sygnał wyjściowy.
Dokonywane jest przetwarzanie sygnałów przemiennych (AC) lub
przemiennych ze składową stałą (AC+DC) oraz stałoprądowych
DC zarówno napięciowych jak i prądowych za pomocą algorytmu
2
wartości skutecznej U ( RMS ) 
f ( t ) dt
T
Maksymalny dopuszczalny prąd w stanie ustalonym
przepływający przez wewnętrzny bocznik wynosi od 5A. Do
pomiaru większych prądów użytkownik musi stosować przekładnik
prądowy lub zamontować bocznik na zewnątrz urządzenia.
Maksymalna chwilowa przeciążalność wynosi 25A przez 1 sek.
Analogicznie do pomiarów napięć większych od 750VAC
należy stosować przekładnik napięciowy.
Wszystkie obwody (wejściowy, wyjściowy oraz zasilania)
są odseparowane galwanicznie od siebie.
Dla wyspecjalizowanej obsługi dostępna jest również
procedura kalibracji przetwornika.
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
Sygnał wejściowy AC i DC
napięciowy RMS prądowy RMS przeciążalność chwilowa wewnętrznego bocznika
współczynnik szczytu Kształt sygnału wejściowego
Częstość próbkowania sygnału
Rezystancja wejściowa
wejście prądowe
wejście napięciowe
-
zakres maksymalny, 0...750 V
zakres maksymalny 0…5A
przeciążalność
maksymalnie 25A przez 1 sek.
dwukrotne przekroczenie
zakresu pomiarowego
dowolny zmienny (DC+AC)
100kHz
zależna od zakresu
~ 0,02 dla 5A
≥2 M dla 230V
Sygnał wyjściowy
Rezystancja obciążenia
dla 0/4...20mA
dla 0…10V
Pasmo pomiarowe sygnału
wejściowego
Klasa dokładności
Nieliniowość
Dryft temperaturowy
Błąd od zmian obciążenia
Separacja galwaniczna
-
dowolny standard : 0/4...20mA,
0...10V lub inny
-
max. 750
≥2k
3Hz … 10 kHz
-
-
0,2%
±0,025%
0,006% / C
0,05% / FS
2kV, 50Hz między wszystkimi
obwodami
w zakresie ±6,6%
potencjometrami na elewacji
dioda LED na panelu czołowym
przetwornika
standardowo 1s
lub inna na zamówienie
18 …. 350 VDC / 1,5 W
18 …. 230 VAC / 1,5 VA
listwowa 22,5 x 99 x 114,5mm
IP 20
-
0...55 C
do 95%
Regulacja „Zera” i „Zakresu”
-
Sygnalizacja pracy
-
Stała czasowa filtru cyfrowego
-
Napięcie zasilania
Obudowa
Stopień ochrony obudowy
Warunki pracy
temperatura otoczenia
wilgotność względna
OPIS DZIAŁANIA:
KALIBRACJA PRZETWORNIKA:
Przetwornik mierzy sygnał wejściowy i przetwarza według
zadanych parametrów oraz wylicza analogowy sygnał
wyjściowy.
Świecenie zielonej diody LED świadczy o podaniu
zasilania oraz o sprawności wewnętrznego procesora.
Na elewacji przetwornika dostępne są dla użytkownika
potencjometry do kalibracji „Zera” i „Zakresu”. W przypadku
sygnałów zmiennoprądowych (analiza RMS) zaleca się
dodatkowo korzystanie z przycisku do automatycznej kalibracji
napięcia odniesienia.
UWAGA: Przetwornik jest skalibrowany fabrycznie, a
nieumiejętne przeprowadzenie procedury kalibracji może
spowodować jego błędną pracę.
Dla sygnałów zmiennych RMS kalibrację należy rozpocząć
od ustawienia napięcia odniesienia w następujący sposób:
- zewrzeć zaciski wejściowe i wcisnąć klawisz „Uodn” i
przytrzymać przez 6 sek. aż zacznie migać dioda LED. Przez
kolejne 4 sek. (miga dioda LED) przetwornik jest kalibrowany i
zakończy na przejściu do trybu normalnej pracy.
W następnej kolejności możemy zadając precyzyjny sygnał
na wejście przetwornika i podłączając dokładny miernik do
zacisków wyjściowych przetwornika dokalibrować początek i
koniec zakresu odpowiednio potencjometrami
„0%”
i
„100%”.
1 2 3 4
U
8
7
AC
AC+DC
E kran
6
5
W e jście
~
+
Zas. - +
ac/dc Wyjście
4
U-S2A
U ,I
~
W yjście
GND
- 3
Z asilanie
A C /D C
1
0%
99
I
100%
2
Uodn
Wejście
~~
Rys. 1). Opis zacisków podłączeniowych
GND
*8 7 6 5
114,5
22,5
Rys. 2). Szkic obudowy. Widok elewacji przetwornika
S P O S Ó B Z A M AW IA N IA U -S 2A
Z akres w ejściow y
Z akres w yjśc iow y (1...7)
Z akresy w yjściow e :
1- 0...5m A ,
2 - 0...20m A
3 - 4...20m A ,
4 - 0...5V
5 - 0...10V,
6 - 1...5V
7 - inny (nie typow y)
PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA: Przetwornik US2A, wejście 0...5A, wyjście 4...20mA - :typ. US2A–0...5Aac-3

Podobne dokumenty