pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
Zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej na studia II stopnia: zarządzanie
1. Organizacja: definicja i cechy, rodzaje i formy organizacyjno-prawne, struktura
organizacyjna, podejście systemowe do organizacji;
2. Klasyfikacja i rola otoczenia organizacji;
3. Elementy
procesu
zarządzania:
planowanie,
organizowanie,
przewodzenie
i kontrolowanie;
4. Zarządzanie
zasobami
ludzkimi:
elementy,
ich
znaczenie
i
miejsce
w strukturze organizacyjnej;
5. Elementy kultury organizacyjnej i zarządzanie ludźmi: style kierowania, metody
motywowania, praca indywidualna i grupowa, znaczenie osobowości, kapitał ludzki i
relacyjny.
6. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa: znaczenie ewidencji operacji
gospodarczych,
i
pasywa,
obieg
przychody
dokumentów
i
koszty,
księgowych
bilans,
i
rachunek
magazynowych,
wyników,
aktywa
sprawozdanie
z przepływów pieniężnych, cele i odbiorcy sprawozdawczości finansowej;
7. Źródła finansowania działalności gospodarczej: struktura kapitału, wartość pieniądza
w czasie i metody oceny inwestycji;
8. Rachunek kosztów w podejmowaniu decyzji: rentowność i opłacalność, koszt
alternatywny, całkowity, przeciętny, krańcowy;
9. Metody wskaźnikowej analizy finansowej: wady i zalety, układy odniesienia, metody
ustalania
wskaźników;
wskaźniki
płynności,
rentowności,
rotacji
i zadłużenia;
10. Istota marketingu: instrumenty marketingu mix, 4P a 4C, metoda 7P, segmentacja i
nisza rynkowa, struktura produktu i cykl życia, marka i jej znaczenie, strategie
cenowe; istota, funkcje i rodzaje kanałów dystrybucji; instrumenty promocji;
11. Rola badań marketingowych w zarządzaniu: źródła danych i metodyka badań
marketingowych;
12. Zarządzanie projektami: stosowane metodyki, rodzaje projektów i struktur
organizacyjnych w projektach, cykl życia i ścieżka krytyczna projektu, ewaluacja.
13. Zarządzanie
informacją
i
wiedzą
w
przedsiębiorstwie:
zadania
systemów
informacyjnych, rodzaje baz danych, funkcje metainformacji, zastosowanie kodów
kreskowych,
typy
i
cechy
systemów
ewidencyjnych
w przedsiębiorstwie, EDI;
14. Środowisko
wirtualne
prowadzenia
działalności
gospodarczej:
specyfika
współczesnego rynku informacyjnego, rynki elektroniczne, skutki gospodarcze
rozwoju technologii internetowej;
15. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie: znaczenie jakości, systemy zarządzania
jakością,
zintegrowanie
systemy,
cykl
Deming’a,
Diagram
wg Kaoru Ishikawa’y, koncepcja Kaizen, TQM, 5S, Six Sigma;
16. Podstawy mechanizmu rynkowego: cena równowagi, cena i jej elastyczność, dobra
niższego rzędu, ekskluzywne i dobra pierwszej potrzeby; elastyczność dochodowa,
dobra substytucyjne i komplementarne.
17. Strategie przedsiębiorstw w zależności od rodzaju rynku: konkurencja doskonała,
monopol doskonały, oligopol;
18. Statystyczne metody w zarządzaniu:
współzależność zjawisk, szeregi proste
i rozdzielcze, korelacje liniowe i krzywoliniowe, miary rozproszenia, podstawowe
miary przeciętne.

Podobne dokumenty