Jak ocenić dobrostan kurcząt metodą FPD? - 01

Komentarze

Transkrypt

Jak ocenić dobrostan kurcząt metodą FPD? - 01
Jak oceni? dobrostan kurcz?t metod? FPD? - 01-12-2016
by Alicja ?epek - Blog dla Rolnika - http://strefa.agro.pl
Jak oceni? dobrostan kurcz?t metod? FPD?
by Alicja ?epek - wtorek, Stycze? 12, 2016
http://strefa.agro.pl/jak-ocenic-dobrostan-kurczat-metoda-fpd/
W celu realizacji i sprawdzania spe?niania zasad dobrostanu kurcz?t brojlerów wprowadzono
now? metod? poubojow?, polegaj?c? na ocenie ilo?ciowej wyst?powania zapalenia skóry ?apek
FPD ( Foot Pad Dermatitis in Poultry ). Jest to kontrola ?apek kurcz?t które s? ubijane z jednego
stada i jednego kurnika.
Z ka?dej partii brojlerów trafiaj?cych do uboju losowo pobieranych jest 100 ?apek od 100 kurcz?t (albo
lewa albo prawa) i lekarz weterynarii nadzoruj?cy ubój bada podeszwy ?apek pod wzgl?dem zapale?
skóry. ?apki podlegaj? ocenie punktowej nast?puj?co:
„0” pkt. - oznacza ?apk? czyst? bez zmian skórnych na podeszwie.
„1” pkt. – powierzchowne zmiany, przebarwienia, bardzo ma?e powierzchnie zmian, niewielkie
przebarwienia na ograniczonym obszarze, ?agodne zgrubienia skóry.
„2” pkt. – g??bokie zmiany ze strupami i owrzodzeniami.
Nast?pnie punkty te przemna?a si? przez wspó?czynniki i przyznaje okre?lona liczb? punktów dla stada.
Tak liczba ?apek z punktacja 0 mno?ona jest przez 0; liczb? ?apek z ocen? punktowa 1 mno?y si? przez
0,5; a liczb? ?apek które uzyska?y 2 punkty mno?y si? przez 2. W ten sposób obliczona zostaje ogólna
liczba punktów dla stada.
Przyk?adowo je?li ze 100 pobranych ?apek 40 oceniono na „0”; 35 – na „1” i 25 – na „2” to dla stada
punktacja b?dzie wygl?da?a nast?puj?co: 40 x 0 = 0; 35 x 0,5 = 17,5; 25 x 2 = 50 ??cznie daje to 67,5
punktów ( 17,5 + 50 = 67,5 ).
Je?li ogólna liczba punktów uzyskanych przy uboju nie przekracza 40 to do dobrostanu nie wnosi si?
uwag, je?li liczba tych punktów mie?ci si? pomi?dzy 41-80 wskazuje to na ?redni poziom dobrostanu,
gdy liczba tych punktów jest wi?ksza od 80 wskazuje to na niski poziom dobrostanu.
Czyli kurnik z przyk?adowego wyliczenia uznany zosta?by za spe?niaj?cy ?redni poziom dobrostanu.
Wyniki ka?dego badania s? odnotowane w ksi??ce badania poubojowego.
Autor: Maria Gwizda?a
Autorka jest g?ównym specjalist? Pomorskiego O?rodka Doradztwa Rolniczego ds. hodowli trzody
chlewnej. Je?eli posiadasz pytania zwi?zane z tym zagadnieniem zapraszamy do kontaktu.
1/2
Jak oceni? dobrostan kurcz?t metod? FPD? - 01-12-2016
by Alicja ?epek - Blog dla Rolnika - http://strefa.agro.pl
_______________________________________________
PDF generated by Kalin's PDF Creation Station
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)