elektryczny kocio³ centralnego ogrzewania

Komentarze

Transkrypt

elektryczny kocio³ centralnego ogrzewania
EPCO
elektryczny kocio³ centralnego ogrzewania
Elektryczny kocio³ EPCO przeznaczony jest do
instala-cji wodnych centralnego ogrzewania. Zapewnia
wysoki komfort cieplny i precyzyjn¹ regulacjê
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
y
w ogrzewanych pomieszczeniach.
Przy instalacji kot³a elektrycznego nie potrzeba budowy
komina, wk³adów kominowych ani specjalnych pomieszczeñ na kot³owniê. Ze wzglêdu na niskie koszty inwestycji
kocio³ jest czêsto stosowany w miejscach, gdzie nie ma
gazu lub sieæ gazowa bêdzie doprowadzona
w przysz³oœci oraz gdzie kocio³ wykorzystywany jest
okazyjnie, np. domki letniskowe. Kocio³ doskonale nadaje
siê do ogrzewania obiektów, w których jest ograniczona
mo¿liwoœæ budowy komina, np. kamienice i obiekty
zabytkowe.
Kot³y w wersjach EPCO.L i EPCO.Lp
(do ogrzewania pod³ogowego)
wyposa¿one s¹ w elektroniczny panel
sterowania
mikroprocesor zarz¹dzaj¹cy prac¹ kot³a
automatyczne za³¹czanie optymalnej
mocy grzewczej (3 stopnie mocy)
regulacja temperatury wody w instalacji
w wersji EPCO.L - od 30oC do 85oC,
w wersji EPCO.Lp - od 31 oC do 58oC
sterowanie prac¹ pompy cyrkulacyjnej:
automatyczne za³¹czanie oraz praca
w trybie letnim
Nowoczesna technologia
sterowanie
mikroprocesorem
elektroniczne elementy
za³¹czaj¹ce
podzespo³y najwy¿szej
jakoœci
Komfort
³atwa i czysta obs³uga
Kot³y w wersjach EPCO.L i EPCO.Lp nale¿y wyposa¿yæ
w odpowiedni sterownik temperatury, który pozwoli na
oszczêdn¹ ekspoatacjê dostosowan¹ do indywidualnych
potrzeb.
bezg³oœna praca w cyklu
automatycznym
Oszczêdnoœæ
niskie koszty inwestycyjne
minimalne koszty
obs³ugi i konserwacji
Kocio³ w wersji EPCO.M Cogito
wyposa¿ony jest w mikroprocesorowy
sterownik pogodowy
najwiêksze oszczêdnoœci energii
najwy¿szy komfort eksploatacji
automatyczna reakcja na zmianê temperatury zewnêtrznej
optymalny dobór parametrów pracy
mo¿liwoœæ ustawienia temperatury: komfortowej, komfortowej podwy¿szonej,
komfortowej obni¿onej oraz ekonomicznej w cyklu 20-minutowym
temperatura przeciwzamro¿eniowa
+7oC
programowanie w cyklu tygodniowym
z wykorzystaniem 5 programów fabrycznych oraz 2 indywidualnych
sprawnoϾ energetyczna 99,4%
automatyczny dobór mocy
Bezpieczeñstwo
uk³ad kontroli
przep³ywu wody
zawór bezpieczeñstwa
ogranicznik temperatury
automatyczny zawór
odpowietrzaj¹cy
Ekologia
kocio³ nie wydziela spalin,
ani innych zanieczyszczeñ
EPCO
elektryczny kocio³ centralnego ogrzewania
Kocio³ nale¿y do najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ
tego typu w Europie.
Zastosowana technologia
oraz uk³ady elektroniczne
gwarantuj¹ automatyczn¹ ,
bezpieczn¹ i bezawaryjn¹
pracê.
elektroniczny panel sterowania
wyposa¿ony w mikroprocesor
zarz¹dza prac¹ kot³a
wy³¹cznik termiczny WT3 zabezpiecza
kocio³ przed awaryjnym przegrzaniem
zespó³ mocy wykonany
z elementów pó³przewodnikowych
zapewnia niezawodn¹ i bezg³oœn¹ pracê
zespó³ grzejny wykonany z miedzi
czujnik przep³ywu wody
Sieæ Autoryzowanych
Punktów Serwisowych
zapewnia profesjonalne,
b e z p ³ a t n e
uruchomie-nie
zerowe kot³a.
Kocio³ EPCO
posiada dopuszczenie
Urzêdu Dozoru Technicznego
oraz potwierdzenie zgodnoœci
z normami europejskimi
szwedzkiego instytutu PREKAM
Budowa
EPCO. LF
EPCO. LFp
EPCO.MF Cogito
Typ kot³a
Moc znamionowa
Pobór mocy
I stopieñ
II stopieñ
kW
4
6
4
6
8
12
15
18
21
24
kW
1,3
2,6
2
4
1,3
2,6
2
4
2,6
5,3
4
8
5
10
6
12
7
14
8
16
6
4
6
8
12
15
18
21
24
3x30,3
3x34,6
III stopieñ
4
Napiêcie znamionowe
400 V 3 N~
230V ~
Nominalny pobór pr¹du
A
17,4
26,0
Pr¹d znamionowy
wy³¹cznika nadpr¹dowego
A
20
32
Minimalny przekrój
przewodu zasilaj¹cego YDY
mm
3 x 2,5
3x4
2
Temperatura wylotowa
o
Temperatura dopuszczona
o
3x5,7
3x8,7
3x11,7
3x17,3
3x21,7
3x26,0
10
16
20
25
32
5x1
5 x 1,5
5x4
5x6
100
C
MPa
Wymiary
mm
0,3
2
660 x 380 x 175
kg
~18
G 1/2"
Króciec przy³¹czeniowy kot³a
Orientacyjna powierzchnia
grzewcza*
5 x 2,5
40
30 - 85 ( 31 - 58 dla wersji EPCO. LFp i EPCO.Lp )
C
Ciœnienie dopuszczone
Masa
EPCO. L
EPCO. Lp
EPCO. M Cogito
30 - 50
40 -70
30 - 50
40 - 70
60 - 100
100 - 140
130 - 180
150 - 220
180 - 250
220 - 300
* moc kot³a nale¿y dobraæ na podstawie bilansu cieplnego obiektu
Dane techniczne
EPCO
elektryczny kocio³ centralnego ogrzewania
Uk³ady centralnego ogrzewania z kot³em EPCO wymagaj¹
minimalnych nak³adów inwestycyjnych, zapewniaj¹ wysoki
komfort obs³ugi i energooszczêdnoœæ.
2
12
5
4
1
Kocio³ EPCO jako samodzielne Ÿród³o ciep³a mo¿e
2
ogrzewaæ pomieszczenia o powierzchni nawet do 300 m .
Najbardziej efektywna jest wspó³praca z systemem c.o.
o ma³ej objêtoœci wodnej.
Wspó³praca z elektrycznym przep³ywowym podgrzewaczem wody na zasadzie pierwszeñstwa zapewnia
energooszczêdne ogrzewanie i zaopatrzenie
w ciep³¹ wodê.
Podgrzewacz Bonus elektronik wyposa¿ony jest
fabrycznie w prze³¹cznik priorytetu pracy.
3
6
9
8
10
11
Wspó³praca kot³a EPCO z termokominkiem (np. firmy CTM) lub z kot³em na paliwo
sta³e.Taki uk³ad zapewnia niskie koszty przy zachowaniu wysokiego komfortu eksploatacji.
7
16
15
17
13
14
18
Kocio³ wspó³pracuj¹cy równolegle z innym kot³em gazowym lub olejowym jako
alternatywne / dodatkowe Ÿród³o ciep³a. Kocio³ w takim uk³adzie mo¿e pracowaæ podczas
taniej II taryfy oraz jako awaryjne Ÿród³o ciep³a.
Energooszczêdny uk³ad kombinowany,
z pomp¹ ciep³a lub uk³adem solarnym
19
gdzie kocio³
EPCO pracuje
równolegle
22
20
21
Pod³¹czenie kot³a w wersji EPCO.L do zasobnika ciep³ej wody u¿ytkowej. Uk³ad taki
pozwala uzyskaæ bardzo du¿e iloœci ciep³ej wody - zasobnik o pojemnoœci kilkuset litrów.
Temperatura na panelu sterowania kot³a powinna byæ nastawiona na maksymalne wartoœci
pow.80OC
1. Elektryczny kocio³ c.o. EPCO
2. Sterownik temperatury
3. Przeponowe naczynie wzbiorcze
4. Grzejnik
5. Elektryczny przep³ywowy podgrzewacz wody
6. Zawór kulowy
7. Filtr siatkowy
8. Zawór zwrotny
9. Pompa
10. Wymiennik ciep³a
11. Termokominek
12. Naczynie wzbiorcze otwarte
13. Zawór upustowy
14. Inny kocio³
15. Sterownik pompy ciep³a
16. Pompa ³aduj¹ca
17. Sprê¿arkowa pompa ciep³a
18. Zbiornik buforowy
19. Zawór trójdro¿ny
20. Termostat
21. Zasobnik C.W.U.
22. Uk³ad sterowania
23. Rozdzielacz
24. Obwód grzejny
Uwaga! Przedstawione rysunki prezentuj¹ jedynie schematy pogl¹dowe.
S¹ to przyk³ady czêsto stosowanych rozwi¹zañ. Wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania dobranej do indywidualnych potrzeb nale¿y
powierzyæ specjalistycznej firmie.
Do ogrzewania pomieszczeñ o bardzo du¿ych kubaturach (np. hale produkcyjne)
stosowane jest po³¹czenie kaskadowe kot³ów, które pozwala uzyskaæ odpowiednio du¿¹
moc ciepln¹
23
24
Kocio³ w wersji EPCO.Lp przeznaczony jest do instalacji ogrzewania pod³ogowego.
o
Uk³ad sterowania pozwala na regulacjê temperatury wody w instalacji w zakresie od 31 C
o
do 58 C. Instalacja taka nie wymaga monta¿u zaworów mieszaj¹cych ani dodatkowej
armatury, co znacz¹co obni¿a koszt inwestycji.

Podobne dokumenty