wykaz nieruchomości położonej przy ulicy Broniewskiego

Komentarze

Transkrypt

wykaz nieruchomości położonej przy ulicy Broniewskiego
Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050. 275.2016 z dnia 16.06.2016r.
WYKAZ
Obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Będzin położoną w Będzinie przy ul. Broniewskiego przeznaczoną do oddania
w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.
Oznaczenie nieruchomości
Działka oznaczona
nr geod. 15/22
o powierzchni 19 m2
karta mapy 25
obręb Będzin
Księga wieczysta
KA1B/00000476/0
jednostka rejestrowej
ewidencji gruntów Nr 5989
Wartość
działki
Wysokość stawki
procentowej
I opłaty za ustanowienie
prawa wieczystego
użytkowania
nieruchomości
i termin
jej wniesienia
Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Będzina
Ustalenia
miejscowego planu
zagospodarowania
4.110,00 zł
25% wartości
przestrzennego
dla
działki nr 15/22 tj.
przedmiotowej
1.027,50 zł netto
nieruchomości
plus VAT 23 %, tj.
przestały
236,32 zł
obowiązywać
z
łącznie:
dniem 01.01.2004r.
1.263,82 zł brutto
płatne przed przed
podpisaniem
umowy notarialnej
Sposób zagospodarowania
nieruchomości
Na działce nr 15/22
zlokalizowany jest garaż
wybudowany przed
dniem 05.12.1990r.
zgodnie z decyzją
o pozwoleniu na budowę.
Nakłady na wybudowanie
obiektu garażowego
zostały poniesione przez
jego najemcę.
W związku z powyższym
najemcy przedmiotowego
garażu – który złożył
wniosek o uwłaszczenie
przed dniem 31.12.2000r. służy roszczenie z art. 211
ustawy o gospodarce
nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997r.
o oddanie gruntu
w użytkowanie wieczyste
oraz nieodpłatne
przeniesienie własności
garażu.
Wysokość stawek
procentowych opłat
rocznych z tytułu
użytkowania
wieczystego
i termin ich wnoszenia
3% wartości
działki nr 15/22 tj.
123,30 zł netto plus
VAT 23 %, tj.
28,35 zł
łącznie:
151,65 zł brutto
płatne do 31 marca
każdego roku
Aktualizacja
opłaty rocznej z
tytułu
użytkowania
wieczystego
nieruchomości
Aktualizacja opłaty
rocznej następować
będzie nie częściej
niż raz na trzy lata,
jeżeli wartość
nieruchomości
ulegnie zmianie.
Zaktualizowaną
opłatę roczną ustala
się przy
zastosowaniu
3% stawki,
od wartości
nieruchomości
określonej na dzień
aktualizacji opłaty.
Informacje dodatkowe
Opłaty notarialne
i sądowe ponosi nabywca
nieruchomości.
Termin złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia1997 roku
o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz.1774 z późn.zm. )
upływa z dniem
29.07.2016r.
w razie uchybienia powyższego
terminu pierwszeństwo wygasa.

Podobne dokumenty