konspekt LO serce

Komentarze

Transkrypt

konspekt LO serce
KONSPEKT LEKCJI W KLASIE I – BIOLOGIA
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY …........................................................
TEMAT LEKCJI: Transport wewnętrzny – budowa i rola układu krążenia
DATA: …....................
KLASA …...........
GODZ. …..............
HASŁO PROGRAMOWE: Funkcjonowanie organizmu człowieka jako zintegrowanej całości
ZAKRES TREŚCI:
•
funkcje układu krążenia
•
topografia układu krwionośnego
•
budowa serca – automatyzm serca
•
ciśnienie krwi
CELE NAUCZANIA:
WIADOMOŚCI: Uczeń potrafi:
•
wymieni funkcje układu krążenia
•
rozpozna na modelach, w atlasach anatomicznych narządy ukł. krwionośnego
•
wyjaśni na czym polega automatyzm serca
•
wyjaśni wpływ wysiłku fizycznego na częstotliwość tętna
UMIEJĘTNOŚCI: Uczeń potrafi:
•
charakteryzuje organizację anatomiczną układu krążenia
•
zmierzy tętno spoczynkowe i wysiłkowe
•
analizuje pracę serca
•
analizuje przystosowania w budowie serca do pełnionych funkcji
POSTAWY: Uczeń potrafi:
•
zdaje sobie sprawę z rozlicznych funkcji pełnionych przez układ krążenia
•
jest świadomy niebezpieczeństwa, wynikającego z wykonywania niektórych ćwiczeń fizycznych
TYP LEKCJI:
Służąca opracowaniu nowego materiału
FORMY PRACY:
Zbiorowa, indywidualna, grupowa (grupy dwuosobowe) jednym frontem
METODY:
OBSERWACYJNA: obserwacja fragmentów filmu “Czynności serca” oraz “Praca zastawek serca”,
obserwacja środków dydaktycznych zastępczych: plansza ze schematem budowy układu krążenia,
doświadczenie – mierzenie tętna spoczynkowego i wysiłkowego
SŁOWNA: elementy wykładu o obiegach krwi, praca z tekstem “praca serca”, pogadanka na temat
treści filmów
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
plansza ze schematem budowy układu krążenia, tekst “praca serca”, film “Czynności serca” oraz
“Praca zastawek serca”, podręcznik, ćwiczenie na kartkach ksero
LITERATURA DLA UCZNIA:
Podręcznik WSiP – BIOLOGIA pod red. A. Jerzmanowskiego
LITERATURA DLA NAUCZYCIELA:
“Zarys fizjologii lekarskiej” E. Miętkiewski, “Atlas Anatomii Człowieka”
TOK LEKCJI:
I FAZA WPROWADZAJĄCA
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe
•
Powitanie
•
Sprawdzenie listy obecności
2. Przypomnienie przez uczniów funkcji krwi w postaci zapisania jednej z nich na kartkach.
Wywieszenie na tablicy kartek zawierających pracę uczniów. Podsumowaniem pracy uczniów są
wnioski dotyczące funkcji ukł. krążenia – w postaci zapisu na tablicy.
3. Zapisanie tematu lekcji
4. Notatka dotycząca funkcji ukł. krążenia
II FAZA REALIZACYJNA
1. Obserwacja topografii ukł. krwionośnego na planszy.
–
analiza budowy ukł. krwionośnego ze wskazaniem narządów budujących ten układ
–
przypomnienie oznaczenia kolorów naczyń krwionośnych oraz sposobu wyznaczania prawej i
lewej strony ciała
–
podkreślenie istnienia dwóch obiegów krwi – analiza rysunku w podręczniku
2. Podanie instrukcji do pracy związanej z analizą filmów “Czynności serca”, “Praca zastawek
serca”
3. Włączenie filmów – obserwacja treści filmów – analiza treści filmów:
•
budowa i położenie serca
•
synchroniczność skurczów przedsionków i komór
•
budowa i funkcja zastawek
4. Wykonanie ćwiczenia – uzupełnienie rysunku budowy serca
5. Praca w grupach dwuosobowych z tekstem źródłowym
•
cykl pracy serca
6. Omówienie pracy w grupach
7. Wykonanie ćwiczenia badania tętna w spoczynku oraz po wysiłku – omówienie wyników
III FAZA PODSUMOWUJĄCA
1. Podsumowanie lekcji poprzez zadawanie pytań sprawdzających
2. Zapisanie pracy domowej dla wszystkich: Narysuj wykres wyników badania tętna w spoczynku i
po wysiłku (Y – tętno – liczba uderzeń na minutę, X – czas w minutach)
3. Praca domowa dla chętnych: Poszukaj w domu wyników badań serca – EKG, przeanalizuj i
przynieś na lekcję
4. Ocena aktywności uczniów
ZAŁĄCZNIK:
Przepływ krwi odbywa się jednocześnie w w całym układzie krwionośnym dzięki skoordynowanej pracy serca.
Pojedynczy cykl pracy serca składa się z pauzy, czyli fazy spoczynkowej, skurczu przedsionków oraz skurczu komór
(podręcznik str. 33 ryc. 25).
Podczas pauzy całe serce pozostaje w rozkurczu. Jamy serca wypełniają się krwią wolno napływającą z żył. Zastawki
półksiężycowate są zamknięte a ciśnienie krwi jest niskie. Pod koniec pauzy we włóknach węzła zatokowo
przedsionkowego samorzutnie powstają impulsy skurczowe, które rozprzestrzeniają się w sercu. Najpierw pobudzają do
skurczu oba przedsionki.
Rozpoczyna się druga faza cyklu pracy serca.
Kurczące się przedsionki wtłaczają krew do komór. Zastawki półksiężycowate pozostają zamknięte.
Impulsy z węzła zatokowo – przedsionkowego docierają do komór, inicjują ich skurcz, czyli trzecią fazę cyklu pracy
serca. Kurczące się ściany komór podwyższają ciśnienie krwi. Powoduje to najpierw zamknięcie zastawek
przedsionkowo – komorowych. Kiedy wartość ciśnienia krwi w komorach przekroczy wartość ciśnienia krwi w
tętnicach, otwierają się zastawki półksiężycowate i “porcja” krwi zostaje wtłoczona do tętnic. W chwilę później komory
wiotczeją i ciśnienie krwi w ich wnętrzu szybko się zmniejsza. Gdy jego wartość spadnie poniżej wartości ciśnienia krwi
w tętnicach
zamykają się zastawki półksiężycowate. W ten sposób kończy się jeden cykl pracy serca i zaczyna następny.
Praca domowa
Narysuj wykres wyników badania tętna w spoczynku i po wysiłku (Y – tętno – liczba uderzeń na minutę, X – czas w
minutach)
Przepływ krwi odbywa się jednocześnie w w całym układzie krwionośnym dzięki skoordynowanej pracy serca.
Pojedynczy cykl pracy serca składa się z pauzy, czyli fazy spoczynkowej, skurczu przedsionków oraz skurczu komór
(podręcznik str. 33 ryc. 25).
Podczas pauzy całe serce pozostaje w rozkurczu. Jamy serca wypełniają się krwią wolno napływającą z żył. Zastawki
półksiężycowate są zamknięte a ciśnienie krwi jest niskie. Pod koniec pauzy we włóknach węzła zatokowo
przedsionkowego samorzutnie powstają impulsy skurczowe, które rozprzestrzeniają się w sercu. Najpierw pobudzają do
skurczu oba przedsionki.
Rozpoczyna się druga faza cyklu pracy serca.
Kurczące się przedsionki wtłaczają krew do komór. Zastawki półksiężycowate pozostają zamknięte.
Impulsy z węzła zatokowo – przedsionkowego docierają do komór, inicjują ich skurcz, czyli trzecią fazę cyklu pracy
serca. Kurczące się ściany komór podwyższają ciśnienie krwi. Powoduje to najpierw zamknięcie zastawek
przedsionkowo – komorowych. Kiedy wartość ciśnienia krwi w komorach przekroczy wartość ciśnienia krwi w
tętnicach, otwierają się zastawki półksiężycowate i “porcja” krwi zostaje wtłoczona do tętnic. W chwilę później komory
wiotczeją i ciśnienie krwi w ich wnętrzu szybko się zmniejsza. Gdy jego wartość spadnie poniżej wartości ciśnienia krwi
w tętnicach
zamykają się zastawki półksiężycowate. W ten sposób kończy się jeden cykl pracy serca i zaczyna następny.
Praca domowa
Narysuj wykres wyników badania tętna w spoczynku i po wysiłku (Y – tętno – liczba uderzeń na minutę, X – czas w
minutach)

Podobne dokumenty