Aktywność fizyczna Polaków

Komentarze

Transkrypt

Aktywność fizyczna Polaków
Aktywność fizyczna Polaków
Na zlecenie marki Coca-Cola, Instytut Badawczy TNS OBOP przeprowadził, ogólnopolskie badanie opinii publicznej
na próbie reprezentatywnej 1000 osób w wieku 15-19 lat oraz na próbie reprezentatywnej 1000 rodziców młodzieży
w wieku 12-19 lat. Celem badania było sprawdzenie, w jakim stopniu młodzież w Polsce jest aktywna fizycznie oraz
poznanie opinii rodziców, na temat zaangażowania, ich własnego oraz ich dzieci w sport.
Z badania wynika, że zarówno rodzice młodzieży (88%) jak i sama młodzież (97%), deklarują, że młodzi ludzie
uprawiają sport poza zajęciami WF w szkole. Młodzież najczęściej przyznaje się do aktywności fizycznej poza
zorganizowanymi zajęciami (poza szkołą) – 63% respondentów, najczęściej kilka razy w tygodniu (41% deklaracji).
Do najbardziej popularnych zajęć ruchowych zalicza się piłka nożna (38%), jazda na rowerze (35%) oraz bieganie
(31%), czyli takie sporty, które nie wymagają dostępu do specjalnych obiektów sportowych (poza boiskami np.
przyszkolnymi), czy pomocy trenera.
Jak wskazuje badanie, częstotliwość uprawiania sportu spada wraz z wiekiem. O ile prawie 100% młodzieży w wieku
15-19 lat potwierdza aktywność fizyczną, o tyle odsetek tych osób jest zdecydowanie niższy w grupie rodziców:
w wieku 28-39 lat wynosi 81%, w wieku 40-49 lat to 72%, a w najstarszej badanej grupie 60+ wynosi 23%. Spadek
ten jest wynikiem braku czasu, związanego z rosnącymi obowiązkami zawodowymi i domowymi oraz brakiem
motywacji.
Z deklaracji respondentów wynika, że zachęcająca do podjęcia aktywności fizycznej byłaby możliwość uprawiania
wybranej dyscypliny w pobliżu miejsca zamieszkania (41% młodzieży) i pod okiem trenera (45% rodziców dzieci
w wieku 12-19 lat). Na poziom zainteresowania sportem wpływ mają, także postawy rodziców – ich własne
zainteresowanie sportem (74% deklaracji), podejmowanie przez nich aktywności fizycznej (74% deklaracji), a także
uprawianie sportu razem z dziećmi (54% deklaracji rodziców). Ponad jedna czwarta (27%) młodzieży jest często
zachęcana przez rodziców do uprawiania sportu.
Zarówno młodzież (44%) jak i ich rodzice (60%) uważają za potrzebne, aby w okolicy miejsca
ich zamieszkania obecny był animator sportu – osoba, która organizowałaby zajęcie sportowe.
Ponad połowa badanych (59% młodzieży i 60% rodziców) miała już styczność z lokalnymi animatorami sportu.
Rodzice oceniają przydatność tych osób wyżej niż młodzież, jednak w obu grupach ponad połowa badanych sądzi, że
są oni potrzebni.

Podobne dokumenty