Ulotka RED UNI DR.cdr

Komentarze

Transkrypt

Ulotka RED UNI DR.cdr
RED UNI DR
Stalowy, trójci¹gowy kocio³ przeznaczony do dolnego spalania drewna.
Korpus kot³a wykonany jest przy u¿yciu najnowoczeœniejszych technologii obróbki metalu z atestowanych blach stalowych.
Konstrukcja kot³a oparta jest na wysokowydajnym, p³omieniówkowym wymienniku ciep³a.
Nad komor¹ paleniskow¹ znajduje siê charakterystyczna dla wyrobów firmy Heiztechnik kolumna grzewcza, o du¿ej powierzchni
grzewczej, która zmniejsza tendencje do kondensacji.
Obszerna komora paleniskowa umo¿liwia ³atwy za³adunek du¿ej iloœci drewna o d³ugoœci szczap dochodz¹cej do 50 cm.
Dolne spalanie pozwala na pracê kot³a ze sta³¹ moc¹ niezale¿nie od iloœci za³adowanego paliwa. Odpowiedni system powietrza
wtórnego powi¹zany z elementami stalowymi pe³ni¹cymi rolê katalizatorów polepsza sprawnoœæ spalania i powoduje niemal¿e
ca³kowite spalenie cz¹stek znajduj¹cych siê w paliwie.
Uk³ad nadmuchu oparty na modulowanej pracy wentylatora nadmuchowego pozwala na p³ynn¹ regulacjê mocy kot³a, oraz
wp³ywa na jakoœæ spalania. Prac¹ kot³a steruje nowoczesna automatyka, która w zale¿noœci od wersji wyposa¿enia, steruje prac¹
pompy CWU i pomp¹ obiegu grzewczego, oraz zaworem mieszaj¹cym który mo¿e pracowaæ w trybie pogodowym. Do
regulatora mo¿na pod³¹czyæ termostat pokojowy na którym programuje siê temperaturê w pomieszczeniu. U¿ycie takiego
sterownika stabilizuje temperaturê w pomieszczeniu i zmniejsza zu¿ycie paliwa. Automatyka wyposa¿ona jest w program
rozpalania kot³a.
Automatyka
HT-tronic 300
Paliwo
6 - 40 kW
HT-tronic 400*
* Opcja
Drewno opa³owe
60 - 400 m
2
Kocio³ wyposa¿ony w ruszt ¿eliwny wysokiej jakoœci.
Kocio³ zapewnia efektywne wykorzystanie energii zawartej w
paliwie zmniejszaj¹c tym samym koszty ogrzewania.
Wykorzystanie w produkcji kot³a
atestowanych blach
stalowych oraz najnowszych rozwi¹zañ w dziedzinie obróbki
stali zapewnia d³ug¹ ¿ywotnoœæ urz¹dzenia.
Q PLUS DR - Przekrój kot³a Q PLUS DR 30
Min. ci¹g kominowy
Przy³¹cze instalacji
Przy³¹cze komina
Masa kot³a
Szerokoœæ kot³a
G³êbokoœæ korp.
WysokoϾ korp.
Wys. do œr. kom.
Wys. kr. pow.
“
mm
kg
cm
cm
cm
cm
cm
6 - 20
85
95
27
1 1/2
159
315
68
76
139
110
36,5
30
9 - 30
85
115
29
1 1/2
159
360
68
86
139
110
36,5
40
12 - 40
85
125
31
1 1/2
159
385
68
96
139
110
36,5
X
kW
kW
Q PLUS DR 20
20
Q PLUS DR 30
Q PLUS DR 40
Max. temperatura
pracy
Pa
Zakres mocy
L
Moc znamionowa
C
Nazwa kot³a
PojemnoϾ wodna
Q PLUS DR - Podstawowe wymiary i dane techniczne
o
Podane wymiary mog¹ ró¿niæ siê od wymiarów rzeczywistych do 2%.
W celu ulepszania naszych wyrobów Heiztechnik zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposa¿enia. Powy¿szy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
Pozosta³e produkty
Dystrybutor
Kot³y do tradycyjnego spalania
wêgla i drewna z automatyk¹ i
wentylatorem.
RED NL
www.red-blue.pl
Uniwersalne kot³y do spalania mia³u
wêglowego, wêgla i drewna z
wentylatorem i automatyk¹.
RED UNI NL