pobrania - Gmina Rewal

Komentarze

Transkrypt

pobrania - Gmina Rewal
&" &#'$
!
?
#%
1
<
=
#
&#
)
$ " %#)
" &
" &
& +$ $")
& %
A5B
::5:;
")*
( &
%4
& ) :B
@;5<== &
4 B: <A= B9 ::
' B: <A= B9 ;B
% 8" & 4!
& ) #
#!
"
(
! "$ & &(
!
")
) ( %")+ &
")+ %
: &") /
<9 ) "&
!
) , % ! *$ % &
(
)
.$
(
"$ " %"#
& #!" &
# " & # .& !")( %
&!
) , &
)4 :<399 6 :A399
&
@3<9 6 :>3<9
") &
)* (
(
( & #!" &
# " &
!")( % *37 !
) , &
)4 :>399 6 :?399 6
") & -# 5 * " &# 6 ") &
)*
(
7 /"
&
)4 B399 6 ::399 6
%#, &
0
6
!") &
)* (
(
(
+
$ "
"
$ &(
)
* -#$&
( &&&4" & 4! 2 & )
(
,
# .&
(
# "& #
4
'&
/ "$ $
(&'
'*
(
"
-
)
$
+ ''
'
'
&
"'$%
!$
&
!
& #
+
( $
! ( ' % ) $*
2 - : , ' *($
6 0" )*0
.+0/+,$"& * 0( 0)" 0'/ * 0/ '# &/ 0 ."6$+0/ ! "'. +,/ #" " )(0(+, ."&/
,/%$( , #-: *(0)( 06, " , ' $,1* - 3( +"6
)(0/+$ 4 ( "' '+(. '" 0 -' -+0/ -*(
) #+$" ! !."%(./ $*/0/+ '" &(: 0 +,(
)(. 4 *(0.(#- &"'/ . % 0.3 +0 0 :
& &/ )( )"+ ' -&(./ 0 *06 &
*
+0 3$(.+$"& ' ( "' '+(. '" "'. +,/ #"
' ($(3( &%' 03(,/ !
"6$+0(84 0 )% '(
. '/ ! . * & ! ,/ ! 8*( $1. "'. +,/ #" ,(
"'. +,/ # ' $,1* &" +0$ 7 / 0 $ %"
/
"
2
!
&
#
(
% !(' "
&
!%
!( "
! & ! & ( '
$ !
' & +
100 "
$!('
!
"
&
-
0 +"6
('
"(.
( .
.
"
&"'/
. % (,*0/& 3( )"+& . $,1*/ !
$(&(*'"$
'" % (9'/ ' $ 0 3 .)3 '"
.+0 %$" ! 0( (."50 7 .(
&"'/ ' # (
$(',( /3( ,( % ' + ( *(&'5 )(* :$5 ('
,* ! ' " /%" 0 0(*" ',(. '" " )*0 +,* +0 '"
,/& * 0" # :
3 )"+&( 0(+, 3( + (*&-3(
. ' , $ ": )( 05,$(.( &( 3( +"6 ./ 4 :
* + , ."''/ # +, $(&(*'"$(." )* ." .
&"%"('/ 03(,/ !
/0# $(&(*'"$
* 0(
' + 0 +$( 0/3 % '" +, ,/ 0" 3 3 . * & !
)* . " &-+" %"8&/ - (+,6)'"4 &'
( $,1* .'"(+$(. 3
/
' !
"
$(',* ! ',1.
,
. '
" &" %"8&/ &(:%".(8 " 0 )( "
, &- ( '" ( $(7 ." 0" %"8&/ # $" +5
0 &" */ $(&(*'"$
/ /8&/ )( #*0 . %"
( 0 &" *0 &(: - 3( / +"6 ' & ' 0 +
0 *
(. 4 (',* ! ' " ( 0*(0-&" 3
)*0/ !( 0"%" ( *06 - &"'/ .0 -*0 '"
" :5 %" ./# 8'" 7 " ! " %"8&/ 0(+, ." 4
" ! 0 ,/& + &/ ! ."6 +, * %"8&/ +"6 # $ ' #
% )" # ./# 8'"4 0 "+,'" 35 +/,- #6 * (.
'" / /%" ( /+)(0/ #" (+1 $,1* (,*0/& 3/
, )"+&
+, & 0 -&"('/ : $(&(*'"$ '"
! " 3 0' % 94 "'' # *( " : '" )*1 (. 3 +"6
0 ' &" )(*(0-&" 4 ,/%$( ( * 0- +"6 '53 )(
, $" 8*( $" "&( .+0/+,$( # +, & &"% 0
+$( 0('/ * $ #5 %- 0" $,1*0/ . (+, , 0'/&
*(0* !-'$- ./$ 0 %" ." % 0*(0-&" '"
" ($ 0 %" ' & (% *0/&" .+) * "
( '" +
&(.", : )(,* "&/ . , $" # "6:$" # +/,- #"
/4 +(%" *'"
.
2 /' &" 0'/ *(0.1# '" +, ,/ 0 *(:('/
# +, */0/$" & 0 3-: '"
&
0" -:( +"6
"'. +,-#
0" )*0 )*(. 0 +"6 . :'
" $(+0,(.'
)*0 +"6.0"6 "
0 .+0
. !( 05 . *6 ( *(&' ' $3 / "' '+(.
/+($" 0 3-: '" ./&( 3( ' ' + ()*
(. '" 0*1.'(. :(' ( )% '- ' )* .
0 ( $,1*/ )(0.(%" +,()'"(.( +)3 4 3" # '( 0 8'" * %"0(. 4 ' #. :'" #+0 "'
. +,/ #
/,- # "' '+(. &"'/ )(.(%"
.*
( '(*&/
3( +"6 ' & )( )"+ 4
.+0/+,$" - ( / 0 '$ &" ."6 , * 0 )(
0(+, # ,/%$( - !. % '" - : ,- ' *($
/
%!"
$!
$ &
$
*
2 $ .+)(&'" 3 & (+( / $,1* (,*0/
& 3/ )"+& /3/ 0 0"."(' " 0 0(*" ',(
/
$
) & ) ' % ( + $ !(' $!('
"
&' ( &'! (%
# *
2
+0 068 " # +, ,( &(:%".
"6$+0(84
$(',* ! ',1. ,( ' +" &" +0$ 7 / $,1*/&
( *( , # &"'/ % :/ ' + * - " *(0-&" #5 :
"'. +,(. '" ,( '" ,/%$( )"6$'
*( "
" )%
% , : ./+($" $(+0,/
/
%)
!
&(
' +- ( /
( .3 8'" , ' '$ $(*0/+, 3
0 -+3- $(&(*'"$ $,1*/ ./+/3 3 +3 . ,'
)"+&
$,- %'" *(0)( 0/' &/ +,()'"(.5
+)3 ,6 0 3-: '" " ( 0/."8 " )(.(%" )*0/
(,(.-# &/ +"6
( + 0('- % ,'" (
0 068%"." #-: '" 3- ( 0 $(7 0/ +"6 *
.", %"0 #
&(*+$" # (% " 5+$(,(
*(. # " 0 /, $ .*1 " ' ,(*/ ( ' ) .'(
( "5:/ 0' 0'" ' +0 - : ,
+,6)-#
*1.'" : * (* '"0 # )* / *06 - &"'/
" # # # '(+, $ ( * '" 0 '" "'. +,/ #" " ./
,$1. " :5 / ! ( & ./ ' *(. 4 -:
(+0 06 '(8 " $,1* )(0.(%5 ' &
0
)" 0'" )*0 #84 )*0 0 *($
/
(&
$!
"$
(&
!
"(
"
$
$ *
2 " +, ,/ '" & : ' ( )* . $,1*
' $ 0/. 3( / $(&(*'"$(." ./+3 4 , $" )(
." (&" '"
(&(*'"$ )*0 8% "' (*& #
,/%$( ,/& (+( (& $,1* )*0 +3 3/ ( '" (
)"+&( 0 )(,." * 0 '" & ." *0/, %'(8 " '
*0 0 &"'/ . % * +0, $(',* ! ',1. '"
0(+, '" )("' (*&(. '
% , ( , : ( (."
50 $ )(." (&" '" ( - ( 0" " *0 &/ '
+" " " (+( "8 " ./8% &/ )"+& ( .+0/+,
$" ! ,/ ! $(',* ! ',1.
!
*
/
2 " *.+0/ ' # "6:+0/ , ) & &/ #-: 0
+( 5
+,/ 0'" )( 3- " ! ' ( # # !
)( )"+ %"8&/ (+, ,'"5 - ( 6 0
'$" &
(*
$ 3- " ($* + ' ( # #" +)(.(
(. '/ /3 '" -+,6)%".(8 "5 '$- $,1*/
! " 3 ./&1 ' ' + . , ' +)(+1 )( )"
+ '" '" $('" 0'" ' #$(*0/+,'" #+0 # %
! (
!
!
! (
"$
!
!
(
% ( ! (
'
(
"$
& -
%
!( &
! & ('
! ' %!( %
' -
WÓJT GMINY REWAL
w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) oraz na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. (Dz. U. Z 2004 r. nr 207 poz 2108 ze zm.)
OGŁASZA
ROKOWANIA
NA SPRZEDAŻ
PRAWA
WŁASNOŚCI
NIERUCHOMOŚCI
WYCIĄG
Z OGŁOSZENIA
Rokowania odbędą się 26
lutego 2014 r. o godzinie
10.00 w Sali Konferencyjnej
Urzędu Gminy w Rewalu
przy ulicy Mickiewicza 19.
Lp.
3RáRĪHQLH
1UG]LDáNL
1.
ĝOLZLQ, XO)LRáNRZD
554/6
ĝOLZLQ
Cena
brutto(PLN)
34 900
Zaliczka
(PLN)
6 000
Lp.
13.
352
KW SZ1G/00043189/2
2.
Pow.
(m2)
554/7
246
ĝOLZLQ
24 400
4 800
14.
ĝOLZLQ
554/8
241
23 900
4 700
15.
ĝOLZLQ
554/10
236
23 400
4600
16.
ĝOLZLQ
554/11
493
48 800
9700
17.
7.
Ogłoszenie o rokowaniach
zostało wywieszone w
Urzędzie Gminy Rewal oraz
opublikowane na stronie internetowej http://bip.rewal.pl
/dokumenty/5508.
Wszelkie informacje dotyczące rokowań udzielane są
w Urzędzie Gminy Rewal,
ul. Mickiewicza 19, 72-344
Rewal, pok. 107 i 108
tel. 91 38 49 021,
www.rewal.pl
e-mail:
[email protected]
8.
ĝOLZLQ
554/14
376
37 200
7 400
18.
554/15
386
38 200
7 600
19.
ĝOLZLQ
554/16
640
63 400
12 600
20.
ĝOLZLQ
554/17
433
42 900
8500
21.
ĝOLZLQ
554/18
406
40 200
8000
22.
ĝOLZLQ
XO)LRáNRZD
KW SZ1G/00043217/8
554/23
291
28 800
5 700
ĝOLZLQ
554/24
377
37 300
7 400
ĝOLZLQ
554/25
268
26 500
5 300
ĝOLZLQ
554/26
523
51 800
10 300
ĝOLZLQ
554/27
436
43 200
8 600
ĝOLZLQ
554/28
348
34 500
6 900
ĝOLZLQ
554/29
373
36 900
7 300
ĝOLZLQ
554/30
345
34 200
6 800
ĝOLZLQ
554/31
306
30 300
6 000
554/32
311
30 800
6 100
554/33
617
61 100
12 200
ul. Ogrodowa
KW SZ1G/00043210/9
554/19
593
58 700
11 700
23.
ul. Bratkowa
KW SZ1G/00043207/5
12.
ĝOLZLQ
ul. Ogrodowa
KW SZ1G/00043208/2
ul. Bratkowa
KW SZ1G/00043206/8
11.
7 100
ul. Ogrodowa
KW SZ1G/00043204/4
ul. Bratkowa
KW SZ1G/00043205/1
10.
35 600
ul. Bratkowa
KW SZ1G/00043203/7
ul. Makowa
KW SZ1G/00043200/6
9.
360
ul. Bratkowa
KW Z1G/00043202/0
ul. Makowa
KW
SZ1G/00043199/5
ĝOLZLQ
554/22
ul. Makowa
KW Z1G/00043201/3
XO)LRáNRZD
KW SZ1G/00043198/8
Termin wpłaty zaliczki
i złożenia oferty 21 luty
2014 r.
Zaliczka
(PLN)
XO)LRáNRZD
KW SZ1G/00043197/1
XO)LRáNRZD
KW SZ1G/00043194/0
6.
Cena
brutto(PLN)
XO)LRáNRZD
KW SZ1G/00043220/2
XO)LRáNRZD
KW SZ1G/00043193/3
5.
Pow.
(m2)
ul. )LRáNRZD
KW SZ1G/00043219/2
XO)LRáNRZD
KW SZ1G/00043191/3
4.
ĝOLZLQ
1UG]LDáNL
XO)LRáNRZD
KW SZ1G/00043218/5
XO)LRáNRZD
KW SZ1G/00043190/2
3.
3RáRĪHQLH
ĝOLZLQ
ul. Ogrodowa
KW SZ1G/00043211/6
554/21
347
34 400
6 800
24.
ĝOLZLQ
ul. Ogrodowa
KW SZ1G/00043180/9
"
" &
) !#
% !
! "&
$
")
)
"%
(! "
!
&
'*
***
,
" ! %
"!
</5! 0/%36 +2)?$7! !.!
5!1$/52+)%'/ 7.85 0176
0/-.)!<6 3? 2-43.> 01!5$?
)%,4 7 .!2 /$#(/$7) 7"63 276"+/
3!+) 20/28" /$27%$<
,)23/
0!$!
1 .!27 +/,%'! ,"). /*
+/52+) %-%163/5!.6 $<4'/,%3.)
01!#/5.)+ 17?$4 -).6 5 %
5!,4
"#+
25/)- $7)!<!.)4 ,"). +)%
1/5!< 2)? 7!527% $/"1%- -).6
) $/"1%- 5208<01!#/5.)+85
<4B6< 25/*> 5)%$7> "6< $,! +/,%
B!.%+ ) +/,%'85 01!5$7)56520!1#)%- ).3%,%+34!,.6,"). "6< #7</5)%+)%- 2+1/.6- $,! +381%'/ $/"1/ /'8,.% "6</
5!13/@#)> .!$17?$.> ) #%,%- $7)!
<!.)! 6< #7</5)%+)%- 17%3%,.6) /$0/5)%$7)!,.6- 56-!'!*>#6/$ 2)%")% ,%#7 7.!*$4*>#6- 5 +!
B$6- #7</5)%+4 $/"1% 231/.6
) $/"1% ).3%.#*%
6< 57/1%- 01!5$7)5%* $/
"1/#) 3!+)- 0/7/23!.)% .! 7!527%
5 .!27%* 0!-)?#)
Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
wyjątkowego człowieka
Ani Kusztelak
i Jej bliskim
Albina
Bojkowskiego
wyrazy głębokiego
współczucia i słowa
wsparcia
w związku ze śmiercią
wieloletniego pracownika Urzędu.
Szczere wyrazy współczucia rodzinie
TEŚCIOWEJ
składają
składają
Wójt Gminy z pracownikami Urzędu Gminy
Radni i Sołtysi Gminy Rewal
Zarząd Stowarzyszenia
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
oraz słuchacze
!+ .!01!5$? .)'$6
.)% 56/"1!B!<!2/")% B% $/ 3%'/
$/*$7)% !. ,"). 7!527%
56$!5!< 2)? .)%7.)27#7!,.6
*%$.!+ ;3%'/ 7*!5)2+!: .)%
4.)+.)%-6
/&.)*-6 2)? *%$.!+
5 #7!2)% %23 1/+
/
17?$4 -).6 0176#(/$7)
.)%@-)!<6 -?B#767.! 63!
/ 01!#? %23 %-%163/5!.65/*2+/56- ! 314$.> 26
34!#*? B6#)/5>
+41!3
75/,.)</ 2)? 08< %3!34
5 /"1/.)% #65),.%* 6<!53%$6 @5)%B/ 40)%#7/.6%+1%3!17%- -).6 !7%7 85#7%2.6- !#7%,.)+)%-).6 7$%#6$/5!,)@-6 B%
7!314$.)!-6 0!.! ,").!
)'$6 08A.)%* 3%'/ .)% B!</
5!,)@-6 !. ,"). 3%B "6<
.!- 7! 3/ 5$7)?#7.6 17%7
527623+)% ,!3! 01!#6 5
417?$7)% 7!527% 0/53!17!<
B% 36,+/ %5!, ;56#)>'.><
$/ .)%'/ 1?+?: 5 3!+
314$.6- $,! .)%'/ -/
-%.#)% B6#)!
018#7
01/5!$7%.)!
201!5 /"1/.6 #65),.%* $/
27<6 2<6..% +!13+) ! 08A.)%*
*4B .! #!<6 %3!3 0!. ,"). 7!*
-/5!< 2)? (!.$,%- ) 7!/0!
317%.)%- 417?$4 5 -!3%1)!<6
")41/5% ) 2017?3 / /+1%2)%
31!.2&/1-!#*)
1/+
017%*>< 20!56 /1'!.)7!#6*.%
) /"2<4'? 01!#6 !$ -).6
7)%,)< 3!+> -!2? /"/5)>
7+85 B% 5)%,% 1!76 5.)/
2+/5!<!- / )#( 7-)!.? !,%
.)% #(#)!< 74< 2)? 53%$6 0/
317%".6 )% 56/"1!B!< 2/")%
.!5%3 41,/04
(#)!< "6=
5 01!#6 1!#/5.)#6 417?$4
) .)% 36,+/ -)%,) .! ")%B>#/
#!<6 0/317%".6 2017?3 !./
7 !43/"424 .)82< 3/"/<+)
7 7!+40)/.6-) -!3%1)!<!-)
2<6#(!= "6</ 36,+/ 5 417?
$7)% ;0!.)% ,").)% 0!0)%1:
;0!.)% ,").)% +2%1/: )30
6<
7!527%
"!1$7/
4#76..6 '/3/56 $/ .)%2)%
.)! 0/-/#6 #7!2!-) !B $/
017%2!$6 +/273%- 25/)#( 2)<
) 7$1/5)! )%,% / 2/")% 5)%
$7)%,)@-6 /7-!5)!,)@-6
.! 18B.% 3%-!36 "/ 7 0!.%,").%- "6</ / #76- %'/
/#763!.)% ).3%,)'%.#*! )
/'1/-.! 5)%$7! 5618B.)!</
'/ 20/@18$ )..6#( 4B/ 2)?
/$
)%'/ 4#76<!/
$7)%..)% $/23!1#7!< .!- ./
5).%+ 9 36#( $/"16#( ) 7<6#(
)'$6 .)+/-4 .)% 4",)B6<
1/7-/5!#( 75<!27#7!
7 017%</B/.6-) 0176")%1!<
0/23!5? 7!2!$.)#7> 9 0/7/
23!</@= 0/ /+1%2)% 2<4B"6
5/*2+/5%*
)!<!- 7 .).!*5)?+276 +/.3!+3 2<4B"/
56 0/.)%5!B *%'/ 23!./
5)2+/ "6</ -) "%70/@1%$.)/
0/$,%'<% /#(/$7)</ *%27#7%
5)%,% 5/,.6#( $.) ) ./#6
20?$7/.6#( .! $6B41!#(
7 1!#*) 527%,+)#( 56"/185
1%&%1%.$85 )30
)% /7.!#7! 3/ B% .)% -)!<
5!$ ) 2<!"/23%+ )% "6</ 3/
3!*%-.)#> !,% +38B 7 .!2 )#(
.)% -! </@#)<!- 2)? 53%$6
.! )%'/ 6</ -4 3/ *%$.!+
56"!#7/.% "/ 45!B!,)@-6
'/ 7! "!1$7/ 5!13/@#)/5%'/
#7</5)%+! (#)%,)@-6 !"6
$/#7%+!< %-%163416
!+ -)*!<6 ,!3! 3% ,%027%
) 3% '/127% )%$6 7",)B!< 2)?
#7!2 /$%*@#)! .! %-%16341?
"!1$7/ 3/ 017%B6< !< 2)?
3%'/ -/-%.34 !#7>< #(/
1/5!= )%,% 1/7-!5)!,)@-6
.! 3%. 3%-!3 $%27,)@-6 .!
%-%16341? 5 36- 2!-61/+4 5 /$23?0)% +),+4 -)%
2)?#6 /B%'.!,)@-6 '/ 2%1
$%#7.)% $7)?+4*># 7! 527623
+/ )%$6 0/ +),+4 -)%2)>
#!#( 20/3+!<!- '/ -85)<
B% *%23 #)?B+/ B% .)% -/B%
2)? 0176756#7!)= 8A.)%*
*%$.!+ 235)%1$7)< B% *%23 ,%
0)%* #(/= .)% 5)%- .! ),% 3/
"6</ 27#7%1%
)!$/-/@= / *%'/ @-)%1#)
20!$<! .! -.)% *!+ '1// .)%-/B,)5% ! 0/'17%
")% 7$!<!- 2/")% 201!5? B%
20?$7),)@-6 5 01!#6 5 417?
$7)% 01!5)% ,!3
!+)#( ,4$7) 314$./ 7!0/
-.)%=
#4 *'%
$
" " !"
"
"
& $ "# ( %
"# # ! (
, #
"
# *" ( $
!
$ #
) ( $& #
-. !"% &
$
$
!" % $ " &
-, -20(1, & +
$ & !& %
#*
# (
"
% !
..
%*
//, & $
#
)
#"
'
&!,# "
& +'
!
#
$
#
" '
$ " '
%" $
$ "
%" ) $
& ,#
, &!
#
#
$
!$#
5
(.6 ( +.
!2 "
-, -20(1,
(.6 ( +.
!2 "
6#,1-4 9 , ( /"6'#( 6, ,# ./6#
-(# .-*0)'# ' 6 %/ ,'!6,# # / ,'
./6#" 0!#,; 4'"6-4'# 4./-4
"6#,' 4 "-0)-, 95 , 01/7( 4 ./6#
/4 !& 4501<.2 !&<1,'# 2!6#01,'
!65*' 4 *'!51 !( ./6#"+'-174
./6#) 6 ,5!& ./6#6 " /!65=!74
?/7" *'!51-4 ,5!& /6#!65 6,
* 69 0'< 45(;1)-45 $ ,1 8 -?+'%/ +-4 +-,#1 %+',5 #4 *
45)-, , 6 8 ) / 1-4#%- 69-1
./6#6
#,,'!< -*0);
/ 1#,
./6#) 6 9 47(1 +',5 #4 * #/1 )/ 2/0)'
-,#1 6-01 9
45*'!51-4 , 6
69 ./6#6
+'#06) ,)< - '#/-4
'!514 ,- /74,'#A !#/ +'!6,#%- ,'-9
2$2,"-4 ,#%- ./6#6 0-9150 - '#
/-4 4-,<
!& /!62) /<!6,'#
6"- '-,# 1 *#/6# ./6#) 6 ,# ./6#6
+',,5 ?/-"#) 2*12/5 0#/4#1<
45)-, ,; ./6#6 / A5,< <"9 )
-/ 6 4'#*# ',,5!& -/5%', *,5!&
./6#"+'-174
!6 0'# 1/4 ,' '+
./#65 -" 54 9 0'< 6
4 $ ,
1-4
.'<: 69-15!& ) A"5 +7%9
45*-0-4 : !'#) 4# % "A#15 %+',5
#4 * ./6#) 6 ,# ./6#6 #$#/ 1
2/5015)' ' /-+-!(' -/ 6 +',,5
?/-"#) 2*12/5 - 06!6<?*'4!74
1/ $'95 + ', ) *#," /6# )0';A)-4#
./6#4-",')' 12/5015!6,# )2 )'
. +';1)' %+',5 #4 * ) /,#15 ,
0'9-4,'# )-0+#15)' ' ( +
0)-1)' 4' 6"; 4'#!6-/2 59 /-!
)-45 6#0.79 +.'/' 6 &-(,5
)17/5 6 %/ 9 !-3#/5 6, ,5!& .-*
0)'!& 6#0.-974 /-!)-45!& 1 )A#
04-(# 21-/0)'# 214-/5
#4 * 4 15+ /-)2 6 0'*' ) 0<
> )4-1;
69 # / ,-
-
69 4'<!#( ,'A 4 6#0695+ /-)2
*'!51 !(' 2" 9- 0'< 2650) :
69 #0.79 6)79 .-/1-45!& 4 #
4 *2 ./6#) 6 9
69
!6 0'#
#4 *'%' )'#"5 1 )A# )4##014 ,- 2" 9- 0'< 6# / :
69
/#6#,12(#+5 1 )A# ,'#-"9;
!6,5 #*#+#,1 4'#*2 '+./#6 %+',
,5!& ( )'+ (#01 4'#/06 6 ./65( @
,'-,#%- 6 %+',; #4 * 1 ,'09 4
4)2*'!6
'#/06 6-01 9 -"!65
1 ,5 4 !6 0'# #4 *'%'' , )17/#(
-" 59 0'< 6 '7/) , /6#!6
>
!2 "
&
(.6 ( +.
-*-,1 /'206# 6 '#/ *'
, 6 )2. 0./6<12 0.#
!( *'015!6,#%"*
"6'#!'<!#( +#"5!5,5 / 12,)-4#(
' %-",#( -.'#)' +#"5!6,#( 0#
,'-/74
+',
#4 * !- /-)2
49;!6 0'< "- 6 '7/)' 2A )'*) 15
%-",' 4!6#?,'#( 4 #0.-*# 6)79
.-/1-45!& 4 #4 *2 2!6,'-4'#
6-/% ,'6-4 *' )4#01< , /6#!6
$2," !('
1-+' 01 4 "6'#= $', 92
.- +'#(0!-4-?!' !& %+',5 !&"6'*' 4-*-,1 /'206# 6 '"#,15$')
1-/ +' ' !& / )1#/5015!6,5+'
.206) +' "- )17/5!& ) A"5 +7%9
4/62!': " 1#) , $2," !(< 2/)
40' )
-" 1)-4- 4 - '#
/-4'# %+',,5 061
>
6
/1; 6#$0 , !6#*# 6-/% ,'
6-4 9 '+./#6< )17/ ./65!';%,<9
*2"6' "- /#( 4-*' !&!;!5!&
40.-+7! 1; 06* !&#1,; ','!( 154<
#%-/-!6,5 $', 9
> /-6.!6;9 0'< - %-"6
0'< 4 - '#
/-4'# , 2* /2,4 *"6)'#(
./-4 "6'9 %- 4
'!&/-40)
/% ,'6 1-/65 ./65%-1-4 *' 4'#*#
1/ )!(' 8 ,'# 6 / )9- , .-(74
/-6%/6#4 (;!5!& ) 45 &#/ 15
, 4#1 %/6 ,#%- 4', .506,5!&
!' 01 )'#9 0#) )17/# +-A, 592.'#! ./65 4'#*)'+ -%,'0)2 +
./#6< $', 9-4; /-6.-!6;9 6#0.79
-+ 06
'/!65! )17/5 6 ./#
& "% &
$ "%
#
$ $ #
$
$
)
+ & 2 .(+21
" ! *+ &
*( 2 "(0
2 & ( & (&
*(%( 4 2 ".)+ ! & $
0 ( +(0 2 * 0& 1 ,
&
( 1$5 ,"# *(0
(#(
+" .4 " +& 1 +2 3 4
( +(0(4
2
( 2 )0
2 ( +(0 4 0(&
+ 2/"
8 ,($.1, ( +(0 4 +(#(0
)3 '," %/ 2
( +(0 4
+ 31&
$ " 2
(+2 4
0,21,." % / 2 ,.& "(% (+ 7
& 2 .(+(% 0 # 4 # (1(%4
,*($(0 2")$ *(+.(01
0
0 #/4
".(+
1# 4
% && %/ -+( "(0 /#./+1
(+ 2
+ .(0 /+1,.1" +(7
%( ! 6
)!$
!
!'/
$"#&
!
& $ &
$
$ 1
$
$ ,! .
"
% 0
#
"
$ . & !"
$, !.
$ &
% !" &
&#
&
"
& -0
#
#
%0 #!" $% &
$& 0
+
( "
-
$"#% ! $"#&
($ #$+ + ( '* !
% $!+1
# %+ + / !
! %#$+*
#!1
! *. ) $'!
* ! #$+* !'!)
%
!
! +
+ */ %' '
' #! + *. %
+ !)
) !%
- ! )* ' !)! & -1
*
$!, * / #$ )
+!$
1
+!)
+
+ #!
%*'(1
! ('$(
* $( #! + ")
# %+* '
. '"$ + $ +1
# + %')(/
(
'*)
!
+
$ +
%! + % ('
+ * #$ !) * $+ (
* )
!$ + ! !
") ) #$+ #$!) 1
+ )
! %( '
%#!' / *1
+ +! ! !%! * ! #!) +
+
!!$ * !)
756807569/
$+
* ) )*+ +* !1
$'
' $+* %
!. '"$* %' *%1
#!+*
%+
") ! #!
+ (
! # ' ( ) ! +
< 2 6:/85
3' / ;;> 6>5 :76. >6 8=9 >5 864. +
%'$! * ! !
") !
&.
'"$* )*+ +
+ !%! * #
1
*-($* ! ! !) 3' / ;>8 988
868. >6 8=; 9< ;;. >6 8=; 96 <74/
#$ !) ! $") - #* + )% + 1
! !& + !) ! !'$+*
+! &
%' ( ('$+*
) 1
& ) !
! %'
$ ( $! /
%#!
#* + #! +
% !)!& +
%')! ) + 1
+
/
+
!- #! $ ) !$
#
%'$! $ ) /#
#" &%
# &%!" 0
&- # $
"
0 1
'$
1%
$+ 0
& &- '$
+
0
#
0
$
&
&!"
&
#! . $& +#1 ! !
&%
&%
%
#
0
$+ 0
#$ 1
!. " 1
#'
$! '+$+ 0
#1%" $
$ &%!"%
!"
%
! % & &- & 0 &
'$
#
0
&
$ -& %
$ $
%
& % !"
!"' + "
$
!
'$
'$
&
#
+ 0
!"
!"
#!&
% #
" &%
&- # $ & ! & %
# &-" . # + " 0
#
#
&
% &
&%!& & /
&
&
&%$ %
"%! . % &+ "%
$%
- %
!
0 1 %
& %
# ! #" # - %
1
+
# & !& &
0 &
"'$
&+
. #!&
&
"
$ & ! #
# $+ 0
#
0
1 & !" , & #
!& %
$% + "% !&
$
"
* " & $ % !$ $%
&- & + #
# !&
.
$& % !"
$
)
&%
# '
0 1
1%
&
/ & &- %
0
"
& !" + $ + % &
0
1
$
!
&+ 0
& &- %
#
0
- '$ 1
$ -&
#!#$
& # % '$ !
- % &
1 , 1% # &
$#
&
'$
"
"
!
" !
%( ! "
!
&$%'
"
#
.8 1 2-!'/+- +( */
2/( . ! / %,% ' - *%
+#0.8 1 +?*% '
- %* )+ 32' % %+/- ; 3* !(!# % 3 '+8
% 3 !1 ( +- 3 !(!# % 3 -3: 0
!#%+* (*!#+ +(.'%!#+
1%:3'0
)!-2/41
!* %./41 % *1 (% 41
3 -2"%
,+/' *%! 0)%(%8 12
./;, '/4-2 1 3!>*%!&
&[email protected] )%!(% +' 3&! 1% 3%!9
* &)8+ .% 0 3*%+1%!
.3'+82 1 + %!-+1%!
' 3 8+ .%; @! 7 >
%
8#+.% 6 ,-32, 8
+ #0./0 / '@! % $
%!312'82
%+) % 3% '+)
Zarząd Koła Emerytów, Rencistów
+ ! *2) * 0-+ 32
#8+. +*%'% %
i Inwalidów z Pobierowa
*+.3!' 13-0.328
./+> %
i Przewodnicząca Koła Czesława
3! - *2 $ #+> %
3 3!#4(*: 1 3%; 3
Kowalik
.3 3!#4(*%!
*+>9
$ %!(% 2>)2
1/! 2 '%! 2 3 >,%!1 8 (%.': * ) 7 +(; ; ( *%!
+' 3 9 <./10 1!(%*%! % 18+1% %.3+) 3 .!! 3*! !3%*/!-!.+1*! ,-32&)+1 *%! * . 1 .1+%)
+ ! *2 $6 %!.32 * . 3 1.3! [email protected] "-!'1!* & * .,+
/' *% $
/2) -+'0 3 .3 32 %(% * . -41*%[email protected] .1+&:
+>-+ '0 % +' 321 *%! * ) @! &!./!>)2 /0 3 1.3! )%(!
+ ! *+> %: 3 ,-+.3!*% #+> %! .,+3 '+8 5 '. / *%
1% 3% *%
●
.3 0*'0 ( ,+(.'%!& /- 2 &% >1%:/ [email protected]!#+
-+ 3!*% .,+/' (%>)2 .%;
2 [email protected]
.+ %! @2 3!*% % - 3!) %!.329 .%; .1+&:
+ ! *+> %:
,+/' *%!
28+ +' 3&: + ,+1%
/ *% 1 * .3!& 1.,4(
*+ %! '.%; 3 ,-+ +.3
3
!*-2'
-.3 8
' '/4-2 * )
,+ 8+#+.8 1%8
@2 3: * 3%!%
% .%8 1 /2)
+12)
+'0
Życzenia
Z okazji Nowego Roku 2014
składamy wszystkim życzliwym
nam ludziom spełnianie
marzeń, oczekiwań
i nadziei.
.2/!/+1%
%!'0 1 !1 (0
$+/*% 3!& /- @2 [email protected] -*!& 1 +
%!-+1%! !*/-0) *"+-) &% -+
)+ &%
!'-! &% )%*2 !1 (
-3; +1% )%*2 !1 ( /- @2
)%**!& +- 3 +.+ +) 0 3!./*%
3: 2) 1 +* !- %! %#%(%&*2) 1
)%**2) >-+ '0 0(/0-2 1 !
1 (0
!
!
!
=1%;/
[email protected]!#+
-+ 3!*% /+
3 . ) #% 3*2 ,!8!* %!,8 - +> %
% 1% -2 1 + -+ /)+."!- /2 $
>1%:/ .'8 *% + -!"(!'.&% .,-32&
,+ .0)+1 *%+) /!#+ + 28+ % ,+
./ *+1%!*%+) * '+(!&*2 -+' 2
28 (!,%!& 12'+-32./ *2 12,!8
*%+*2 + ! *+> %: '+ $ *2 $ +.4
-/+ 1 /2) +'-!.%! 3 ./ *+1%9
.%; / '@! * (+.!) (0 3% %!.%!*%!
,+)+ 2 %
3%!(!*%! &!./ *%!
+ 8: 3*2) !(!)!*/!) 0 0 [email protected]+
* -+ 3!*%+1!#+ '/4-2 .,- 1% @!
$ !)2 29 (!,.% @! &!./!>)2 #+
/+1% ,+>1%; 9 .%; ( %**2 $ %!
.32)2 .%; *%!3)%!-*%! @! / '@!
1 )%*%! !1 ( 3* ( 38+ .%; 1%!(!
12&:/'+12 $ +.4 -+30)%!&: 2 $
& ' 1 @* &!./ ,+)+ & ' *%!1%!(!
/-3!
2 0.3 3;>(%1%9 -0#%!#+
38+1%!'
- #*%!)2 .!- ! 3*%! ,+ 3%;
'+1 9 5
!.,+8+1%
3'48
,+-/+12 $ 1 !1 (0 !.,+8+1%
3'+(*+ -3! .3'+(*!)0 1 %!
$+-30 +)%. -% /+1% +(% &% 1 !
1 (0 + + %:#+) !1 (
3%!
)%*2 !1 ( +8/2.+) *%1!-
"
-+ 3%* 1 #)%*%!
-*% !
3'% /- "%82 +
!1 ( % #)%*%!
*1 /' % 1 0
0 $ %0
+! *
/ +)* /
/% '+!(/ )*10 $. 4
5 &%$ . "
, % .1 :>199 4 :?99
% ' %% *1 / &+! 7
7
*'/+!
'. ,% $ .
- # $-
42"A .*//" 6 &6"-5 128710.*/"
0 128&3428&("/*5 8"1*396 &(5-".*/5
0 4287."/*5 [email protected]$* * 028=%,5
6 .*/*& &6"- $)6";" 2
"%7 .*/7 &6"- 8 %/*"
,6*&4/*"
2
";7 2&(5-".*/ 8/"+%= "?3460 /"
0'*$+"-/&+ 3420/*& */4&2/&406&+ (.*/7
&6"- 6 8",;"%$& * 10% "%2&3&.
-- ) 4 6 6 / / /5 ) 5 * / " 5 ) " 6
' !. $ %- 0 6=8 <=
5 )'%
, % .1 B199 4 ::199
% ' .+# / '2% !
&'. ,% $ . - # $-
!" /*&103128=4"/*& 10 360*. 1*&3,5
,4927 8"/*&[email protected]$* 4&2&/ 15
#-*$8/7 6;"@$*$*&- 13" .0A&
8034"< 5,"2"/7 ."/%"4&.
,"2/7. %0
8; 8(0%/*& 8
"24
0%&,35 7,20$8&? 6 [email protected],492&(0
Wójt
Gminy Rewal
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651
ze zmianami)
% '*$
' !'% 1%', /%'+1 %
')# - 1 )'+
% )+
#-)! + , "- $'
2:9;[email protected]
! (*%&
;[email protected] '% +0
- # $-
, ! . $ ;B
! 3 0 /# ,
" )+ 1' '/ 1 %0
+1 % *' 1% ')# -05
+- ' /%'7
";A0/,96 ,49287 6 47. 20,5 0#
$)0%8*< #>%= +5#*-&538
-&$*" -5#
-&$*" 10A7$*" .";A&?3,*&(0 : 8"12"
38".7 %0
6 &6"-5 10,
6
$&-5 %0,0/"/*" 8(;038&/*" "#7
04287."< 0%8/"$8&/*& 0% 2&87%&/4"
!(;038&/*" %0,0/"< .0(= 296/*&A
$8;0/,06*& 20%8*/7
8$8&(9;067$) */'02."$+* 5%8*&
-" *&206/*,
1 -A#*&4" &,29725-*,
!
●
# !
-(% %) (* , . &%(
$
$ % &( 6(* , .# 3
$ %$ + , " $' 2A?2:: . $ = ! (*%&
;9:: '17
/ :89< *5 /0%'+ == 1# / +-'+.%!. *' 1%0$5
&" * $ ! /- + ) , *' /- # $$ , , !+ +!1
3
, . ;: , % .1 A199 4 :>199 % &%$ . " + % & * +1
3,06&+ 6 ,"A%7 1*&26387 $86"24&, .*&3*=$" 0%
"
%0
/" 5-
&4/*
" '% !'%- !-'/0 =99 ;>9 >>8
podaje do publicznej
wiadomości
informację
o wywieszeniu wykazu
nieruchomości
przeznaczonych
do sprzedaży
oraz gruntów do oddania w dzierżawę.
Wykaz nieruchomości zostanie
wywieszony na tablicy
ogłoszeń w budynku
Urzędu Gminy w Rewalu,
ul. Mickiewicza 19.
4
(*'
'.
# $- , !
' * +'-(*'%#%
!1
, . :B
@;3<== , !
!1 B: <A= B9 <;0
B: <A= B9 :9
'
.+'
(!%$ 8' , !1&!
3
,,,1 (%3#
1&!0
!
+)'*-'/
%. %,(
&'%#% 8' , !1&!
'-' *
4
% '*
. 0 %
,%'0 %# (. *%!.0
0
'
.+'0 + (. -! 0
* #% .-
"*&
( ( "2!"
0!( '" 0 *, -+, ./ 0
" 0 "(*(./& ( )*(. 0
(!5 +0 , */ 3 0 0 "(*(.
( (."20-#2 2 (
&+
&+
%&$
2
.* -
*
$ , * 3+
'"
'"- 6
0 ()
'"
0 *.
* ( 0 "(*(./& 0 () ,*0 '"- . .( 3
" $1. ,# 0 0
* *
)(0
0 0&
,*0 '" . .( 3 " 0 "(*(. ( )*(. 0 '" 6 " $1.
+,/ 0'"
* ( '"
!*- '"
*
# %$ '( *
$, , 1)
* $ , * 3+
* # '(0%) /
*+'$ $2
" ', 2
$'( & ,$# *$ + ,1 # (($
" ', 2 $ %&$* , #+
,1 # (($
%&$
. % ) 0((
$ ,+', ,$#+
&(
)'(
*+3
+($* # )'( *+
' 0 ,# $%1 (
$# " #($*
, &$,! , # * *$ $" &, ,1 # (($
%&$
, &$,! , # * %&, 0(#+ #$&" ,)3+
*$ + ,1 # (($
%&$
DB
=
@[email protected]
A
$&./#
-! # $ -,)0/# $ 0/*,&+ (&)0 - $ , ) $ # $/ . ! -*/*, # ,/0&:
. $& 0 * / &,/ 0
*/*, #- &*(& )&. $ & ( # $ , ) $ # $/ . ! , 2 " (&)0 -6
. 2$ *0/# 0# $ # 0 . ),/# . 0# $ &$/#
-! # $
*, $&./ (& 0 "
* ! ,/.$ 0 ) $/ & ( '. &#-$ !$/ &
) $/
0(&+) $ & 0 , ) $- $ )- &#&+
&) 0 0# $ 0 *,&,! .&+ & &)- & ( '.6
4 . "( 13- 7: ; '1531# 419 /)$ 1#3 # .) +1.8/ ,/:.) !$;3164$#/)1 ; 7$4$/8 /)$48A
"(1.16") 1#!)$4 /$ !%# / 57%38* "$ &4 +"*$ 1#3 #29>
) ,
)&$/ )& &. *
&*(& )&. $
( # &#-$ !$/# )0 - # $/ . :
. !- 0 .
# 3 2 (& 0 *
*
/ # $/3 $ ?D ! *,&(
?=>@ )& - (& ,& (
,
- . " &,/ 0 / ) -!
*/*, #- &*(& )&. $ & ( # &#-$ !$/# $ , ) $ # $/
. !6 # $/ , ./$ "/ 0 $ ! 0/ ( ).*0 & ('")& 0 0 " $ $&. & */*, #- &*(& )&. $
& ( # &#-$ !$/# . # $
. ! . *0 0 '!$&+ & ) *- ! ,$ &3 ,')/ *, & ) * #
.0#&2&$ ()& & ( '. &#-$ !$/ $ , ) $ # $/ . !6
# $/ . . !- (& :
" $ *, (- . "/5
CB
@[email protected]
A
A
- . ! , & ) +!&$& $&./ *(&*' )&0! 0 $ /)$48"(1.16") 1 "( 4 +7$4;$ .)$5; /:.
;$ )- &#&+ ,') . 0 + *, $&. $ )- &#&+ 0 # *0 "
. 0 + $ )- &#&+ 3 $
,') $ 0 # *0 - # *0 % / (&.*, & ( / &#-$ !$ 3 $(6 $ )- &#&+ $ ,') 0 :
# *0 - # *0 % / ()&. 0&$ *, 0 " !$&+ &*(& ) 0 <6
> *,/ 0$ ?=>A )6 0 & $
0 .9. - . " 3 ! $ )- &#&+ # *0 $/ &(" , 0 &*(& )&. $ & (
# &#-$ !:
$/# *, $&. !& 0/$ !&+ 0-2/, .& / 0 $ $ )- &#&+ &) 0 -*, !&$ *, . &(" ,/ 0
&*(& )&. $ & ( # &#-$ !$/# 3 .
" $ )- &#&+ (& !
)&0! 0 $ - ,0.6 8*/*:
, # # .& $/#76
(&*' )&0! 0 $ /)$48"(1.16")= / +724:"( ; .)$5;+8* .)$5;+ 0": (&0&*,
0 0# $6
(" , 0 &*(& )&. $ & ( # &#-$ !$/# ! , & ,/(- $ )- &#&+ *, $&. !& 0/$
!&+ 0-2/, .& / 0 $ $ )- &#&+ &) 0 *, . &(" ,/ 0 &*(& )&. $ & (
#
&#-$ !$/# 6
, . &(" ,/ 0 &*(& )&. $ & ( # &#-$ !$/# & ." +
! $ )- &#&+
# *0 "/ &) 0 $ )- &#&+ # *0 $/ ./$&* H ;- .)$5)%";/)$ ; C .E ;8<:7$* 91#: ; #
/)$48"(1.16")? , . &(" ,/ 0 &*(& )&. $ & ( # &#-$ !$/# 2 ! & ( / &#-$
* 0 ) $ &
) $ . *(&*' * ! ,/.$/ ./$&* G ;- .)$5)%";/)$ ; C .E ;8<:7$* 91#: ; #
/)$48"(1.16")?
0 :
/$*
!$
/$*
$ &)#- #/3 2 0-2/ .& /
(& *, . -*, ! $ &(" ,/ 0 &*(& )&. $ & ( #
&#-$ !$/# *, $&. &(&# )&. $ 0-2/ .& / 0 $ )- &#&+ ; 41+ 3134;$#/) ;$ ! 2/
(&
0-2/ .& / 0 ?=>@ )6<3 -*, !&$ . &( ) - & .& &# )0 "'.$/3 0 ./" 0 $ # .& /
& ) $ &(&# )&. $ ;$(6 0-2/, $
! & )& $ 0 <6 &$ ,& 9 34;:3 #+8 !4 +8 131A
.) 419 /) 0-2/ .& / $ $ )- &#&+ !/ $ $ )- &#&+ -2/. $ *, .& 0 ." :
*$ & 3 -*, !&$& 2 (& *, . -*, ! $ &(" ,/ 0 &*(& )&. $ & (
# &#-$ !$/#
*, ()0
,$ $&)# 0-2/ .& / ./$&*0
@ #@ # * 0$ $ &*& ()0 /.
$ $ :
)- &#&+ 6
(&*' )&0! 0 $
&#-$ !$ (&0&*,
)- &#&+ *, $&.
*,&+ (&)0 - $
&#&+ &) 0 *, .
(& #$ & ." +
&#-$ !$ 5
< (&
< (&
< (&
< (&
#$&+
#$&+
#$&+
#$&+
/)$48"(1.16")= / +724:"( /)$ ; .)$5;+8* .)$5;+ 0": (&.*, & ( /
0 0# $6 (" , 0 &*(& )&. $ & ( # &#-$ !$/# ! ,
$ :
!& 0/$ ! 0 / (& #$ '. ;& ! 0&$/ 0 & $ 0 ) -! # $ # -,)0/# $ 0/:
, ) $ # $/ . !< 0 & ( # &#-$ !$/# (&.*, "/# $
$ $ )-:
&(" ,/ 0
$/ (& #$ 6 *, !&$& *, . &(" ,/ 0
$&) 0&. &()'2$ $
! $ )- &#&+ 3 $ ,')/ $ 0 # *0 - # *0 % /3 (&.*, & ( /
B= ! . .& >? 0"3
>?= ! . .& ?> 0"3
?A= ! . .& @D 0"3
>>== ! . .& >C= 0"6
2 ! & ( / &#-$ !$ 0 ) $ *
&
) $ . *(&*' * ! ,/.$/ -*, :
!&$& *, .
&(" ,/ 0
$&) 0&.
&()'2$ $ (& #$ & ." +
! $ :
)- &#&+ 3 $ ,')/ $ 0 # *0 # *0 % /3 (&.*,
& ( / &#-:
$ !$ 5
< (&
< (&
< (&
< (&
#$&+
#$&+
#$&+
#$&+
B= ! . .& D 0"3
>?= ! . .& >B 0"3
?A= ! . .& @= 0"3
>>== ! . .& >@> 0"6
< 7$+784 ) 3 3)$4= ,') $ ! 2/ )&# 0 . .&)
3
1 (& #$
&!&)-
A
< .$7 ,= 13 +19 /) 9)$,1. 7$4) -19$ ) 7914;:9 5;78";/$= ,') $ ! 2/ )&# :
0 . .&)
1 (& #$
&!&); &,/ 0 * & ( / )&# 0&$
/"/ . .&) - &!&)- 0 ).&$ &<3
< 13 +19 /) 5;+, /$ ; 0
1 (& #$
&!&)-
).$
&!&)&. <3 ,') $ ! 2/ )&# 0 . .&)
3
< 1#3 #: 1'41#19$ 8,$' * "$ !)1#$'4 # "*) ;! + 3 ,) . <3 ,') $ ! 2/ )&# 0
. .&)
(& #$
&!&)6
# $ 0 * ()&. 0 $ * ! ,/.$ 0 ') & ( '. ./$ 0 (&,)0 / - $&! $ */*:
, #- 0 0 * # ()0/ ,/# ()0 0 !&./ . 0
#$
. &.& ) 0 3 ,') & # $
. !
*, 0"&$ #6 #!)24 914+29 +1,148 ";$491/$'1 !%#;)$ 3419 #;1/: #1 "; 58 9:";$43 /)
; 3 529?
$& 0 +$ ()0/(&# $ #/3 2 .&) & * ! ,/.$ 0 ') & ( '. #&2$ (& )
.* 0
('"
& &
. !3 -!6 &0$ %* @> . & )&. 6
$$ & ( / 0
. ! $ ! 2/ ()0
) $ 0 & $ 0
0
& 0 &*(&
-! # $ # -,)0/# $ 0/*,&+ (&)0
)&. $ . $ *, (- / *(&*' 5
-$ , ) $
< 34;$7$4.)/19 /$ ,$+) $ ! 2/ &*, ) 0/ & -$ ,- ! ,/.$
. & )&. !- & (& #$ '. 0!& ! 0&. $/ . (,
0 )&. 0!& ! 0&. $/ $ , ) $ # $/4
< ;8<:7$ ! 7$4)$ $ ! 2/ &*, ) 0/ & -$ ,- ! ,/.$
')
)&. !- & (& #$ '. 0!& ! 0&. $/ . * ! ( 3 . )0
. *0 &" 3
# $/
')
( '.
1 &+)&
0
( '. . &:
# $/
1
< ;8<:7$ +8.8, 714: $ ! 2/ -# *0 0 . (& #$
()0/ *,
& *"* #& & '. !- &*, ) 0/ & -$ ,- ! ,/.$
')
( '. . & )&. 6
& , &.& . ) 0/ . )& - 0 & $ 0 )#&$& ) # # .* 0 $/# $ *,)&$
$, )$ ,&./ -)0 - &) 0 ()0 * &) / &
)
&& ( /
&$ &
:
) $
0(&+) $ & 0 $ )- &#&+ . 0 * 0 ') & 0 &./ 3
< ;8<:7: 534;%7 $,$+74:";/: ) $,$+741/)";/: $ ! 2/ &*, ) 0/ & -$ ,- ! ,/.$
')
( '. . & )&. 6 & , &.& . ) 0/ . )& - 0 & $ 0 )#&$&:
) # # .* 0 $/# $ *,)&$
$, )$ ,&./ -)0 - &) 0 ()0 * &) / &
:
)
&& ( /
0 &$ &
) $/ 0(&+) $ & 0 $ )- &#&+ . 0 *
0 ') & 0 &./ 3
< .$!,$ ) )//$ 1#3 #: 9)$,+1' ! 4:719$ ; '1531# 4579 #1.19:"( $ ! 2/ &*, ):
0/ & -$ ,- ! ,/.$
')
( '. . & )&. 6 & , &.& . ) 0/
. )& - 0 & $ 0 )#&$& ) # # .* 0 $/# $ *,)&$
$, )$ ,&./ -)0 &) 0 ()0 *
&) / &
)
&& ( /
&$ &
) $
0(&+) $ &
0 $ )- &#&+ . 0 * 0 ') & 0 &./ 3
< 1#3 #: !8#19, /$ ) 41;!)24+19$ 31"(1#; "$ ; '1531# 4579 #1.19:"( $ ! 2/
&*, ) 0/ & -$ ,- ! ,/.$
')
( '. . & )&. 3
< ;8<:7$ 131/: $ ! 2/ 0&*, . . (-$ ,
./# $/ &(&$ !- &*, ) 0/ & -$ ,! ,/.$
')
( '. . & )&. 6 & , &.& . ) 0/ . )& - 0 & $
0 )#&$& ) # # .* 0 $/# $ *,)&$
$, )$ ,&./ -)0 - &) 0 ()0 * :
&) / &
)
&& ( /
0 &$ &
) $/ 0(&+) $ & 0 $ )- &#&+
. 0 * 0 ') & 0 &./ 6
< 1#3 #: !8#19, /$ ) 41;!)24+19$ /)$31"(1#; "$ ; '1531# 4579 #1.19:"( $ :
! 2/ )&# 0 . *(
!$/
&$, $ )
()0 0/. (& # &,&# -() .$ &$/#
&
& &)- !- ,) $*(&),- $ (& *, . $ /. - !$ & 0 "&*0 $ ." +
!
$
& &*0,6
< 1#3 #: 9)$,+1' ! 4:719$ 14 ; 534;%7 $,$+74:";/: ) $,$+741/)";/: $ (& & 0 /
0 &*(& )*,. &#&./ $ ! 2/ ()0 0/. (& # &,&# -() .$ &$/# &
& :
&)- !- ,) $*(&),- $ (& *, . $ /. - !$ & 0 "&*0 $ ." +
! $
&
&*0,6
?
'% -' / %'/0$
$ % $ "%
% +- ).
ZŽĚnjĂũŽĚƉĂĚſǁ
Zmieszane odpady
komunalne
." $ % .-*10$ % 10+-', )'*1 !. % - * %
1 +-'-" /', ' '*. ' ) (/ !'$.% "%0 4
NieruchomoƑĐŝ
njĂŵŝĞƐnjŬĂųĞ
ϭdžŶĂƚLJĚnjŝĞŷ
$ %0
/ " .+- "'%'
EŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝǁĐnjħƑĐŝnjĂŵŝĞƐnjŬĂųĞŝǁĐnjħƑĐŝ
ŶŝĞnjĂŵŝĞƐnjŬĂųĞ;ƚnjǁ͘ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŵŝĞƐnjĂŶĞͿ
ŽƌĂnjŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝŶĂŬƚſƌLJĐŚŶŝĞnjĂŵŝĞƐnjŬƵũČ
ŵŝĞƐnjŬĂŷĐLJ͕ĂƉŽǁƐƚĂũČŽĚƉĂĚLJŬŽŵƵŶĂůŶĞ
tƐnjLJƐƚŬŝĞƉŽnjŽƐƚĂųĞ
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝƵũħƚĞ
Gastronomia
w Regulaminie utrzymania
ĐnjLJƐƚŽƑĐŝƉŽƌnjČĚŬƵ
na terenie gminy Rewal
ǁΑϵƵƐƚϮ͘
7 x w tygodniu
2 x w tygodniu w sezonie
w sezonie letnim/
letnim/
1 x w tygodniu poza
1 x w tygodniu poza sezonem
sezonem
ϮdžŶĂŵŝĞƐŝČĐ
2 x w tygdniu
w sezonie letnim1 /
2 x w ŵŝĞƐŝČĐu poza
sezonem
Metal, opakowania wielomateriaųŽǁĞ͕ƚǁŽƌnjLJǁĂ
sztuczne
FB
' (# 1
1 % 11
.*
+ '+
@[email protected]
9
9
3
9
A
A
=
?
@[email protected]
A
2 x w tygodniu w sezonie
letnim/
2 x w ŵŝĞƐŝČĐƵ
poza sezonem
+ 1'% " -% )*10 -' '!* + ' ? " )
' A? + *)% 5 !' +-*'%'$ *'1.$ +
!# (/ ). " 1% ' 20/ % 4 *(/3 +-'#(/ !3 . -(/ '* 1 1 # "%', .+#. '/ 1/
) /% % $ ) #% ' /020/ % )*1 1% 1'% ' ' 1)',* % !'%+.$) / * +/ -' * +- .*
+ $'' +#. '/ ' *.
)'+ #! 7% /0%'+6 1 ".
1$
/# 1
1 % 5
+- " $ %- $ /+)'$
0$ +0+- $ + " !-0/% 1 (*! ' ) (/ !'$.% "%0
$ + $ 1 +'/ ' $ 10%'/ % + " !-0/% 1 * %0 ' ) (/ !'$.% "%0 )' '9
1 0 1 - * %. $ %0 / " - !2 $ + $ 1 +'/ ' $ 10%'/ % )*10 '-'/0/ % '
' '*. ' ) (/ !'$.% "%0 + " !-0/% 1 * %0 )' ' 1 0 1 - * %(/ .20- 1%',
). " 1% 5
." -0% % '*$
. " 1%
*1 . $ %0 / / ". - !2 % +-*'% %- *% 9
-'/ $ %0 .$ +1 1'%0 1'+- % /0! 1 ' ) (/ '* 1 1 + 0
)*10 $'/ %
- !2 ' 1 %0
9.5 # ,
" % *. '$', $ $'2" /', / /# +%0$ 1 !* + % /# +%0 !'+1'-/ *
'+- * 10 + " !-0/% 1 * % ' ) 0 !'$.% "% '
9. / ' 1 %
' '-/ * 5
GB
Opakowania szklane
(bezbarwne i kolorowe)
Papier i tektura
(w tym opakowania)
Odpady ogrodowe
ulegaũČĐĞďŝŽĚĞŐƌadacji
A
#'+1 % 1 )'-*1 '/ % % ' -!'/ .+#. ,/
1'% )*1 1 $ % / 1 !* + '
* %
' ) (/ !'$.% "%0 ' /# ,
" % *. '$', '* 1 1 '+)' *'/ % -0 ' ) (/ ' %
1 . / # %*
8AC?8?A / +)* /
' -!'/0 .+#. ,/
1'%0 )*1 1 $ % / 1 !* +
' '*. ' ) (/ !'$.% "%0 ' /# ,
" % *. '$', 1 '+)' *'/ % -0 ' ) (/
'* 1 /0+'!',
% 1 - .+#. 3 /# ,
" % *. '$', $'2 1 #'+ 1 )'-*1 '/ % %
% +- ).
*' 1
' -!'/0 .+#. 4
:
%'* 1'/0 ' (* 1$ +1 %0 ' ) (/ !'$.% "%0 1 * %0 / )' $% !. ". /'*!.
' )' $%', D> " -*(/ : F3>> 1#
:
%'* 1'/0 ' (* 1$ +1 %0 ' ) (/ !'$.% "%0 1 * %0 / )' $% !. ". /'*!.
' )' $%', [email protected]> " -*(/ : ?D3>> 1#
:
%'* 1'/0 ' (* 1$ +1 %0 ' ) (/ !'$.% "%0 1 * %0 / )' $% !. ". /'*!.
' )' $%', @B> " -*(/ : A>3>> 1#
:
%'* 1'/0 ' (* 1$ +1 %0 ' ) (/ !'$.% "%0 1 * %0 / )' $% !. ". /'*!.
' )' $%', ??>> " -*(/ : ?A?3>> 1#
: )' +- / %
' (* !'%- % * )*1 1% 1'% ' % ' ) 0 . '/" %
*'1 (*!'/
3
: ?C>3>> 1#8?
: )' +- / % ' (* !'%- % * )*1 1% 1'% ' % 1$ +1 % ' ) 0 . '/" % *'1 (*9
!'/ : ABB3>> 1#8?
3
: )' +- / %
' (* !'%- % * )*1 1% 1'% ' % ' ) 0 / "!'
*0-'/
: B>F3>> 1#8?
3
+#. ' -!'/ /0!'%0/ % + % /% '+ ! /# ,
" % *. '$', 5 % '+ ! $'2% )'9
* / ." -0% % '*$
. " 1% 4 --)488///5 )5* / "5)"8 '!.$ %-08$ %.8EF : ; ,. $,
85.8(* $1$ 7,19%?
A
. / " - .+- "'%'3 *< 9 ; /* 0 ; 8*5;";10 34;%; 9. 6"*"*%- 0*%48")1/16"* 13. 7& ;
(1531$ 419 0*% 1$3 $ /* ,1/80 -0:/*>
?=
% "%0
=%
=+
1)',* % ' ' /# ,
" % *. '$', '
* + % +- ).
* ! ' ) (/ !'$.9
4
+ * '/ % 1$ +1 % ' ) 0 !'$.% "%
" !-0/% 1 * % ' ) 0 !'$.% "% 4
: ) ) * - !-.* / -0$ ') !'/ % 1 ) ) *. - !-.*03
: ') !'/ % 1 +1!# 3
: 1$ +1 % ' ) 0 ') !'/ &4
; / -0$ -/'*10/ +1-. 1% '* 1 ') !'/ % 1 -/'*10/ +1-. 1%0 3
;$ - "
; ') !'/ % / "'$ - * #'/ 3
: ' ) 0 1 ' *' (/ ) *!(/ ."
'
*
@= / +0+- $ 1 (*! ' 1 '/ 4
: 1.20-0 +)*1 - " !-*0 1%0 " !-*'% 1%03
: ' ) 0 / "!'
*0-'/ 3
: 1.20- *
!.$." -'*03
: 1.20- ')'%0 1.20- ')'%03
A=
).%!
" !-0/%
(*!
) (/ <
='
* %
% +- ).
* !
' ) (/ !'$.% "%0 4
: ) ) * - !-.* / -0$ ') !'/ % 1 ) ) *. - !-.*0 / "', % ' * % 1'% 3
: ') !'/ % 1 +1!# / "', % ' * % 1'% 3
: +1!#' / "', % ' * % 1'% 3
: -/'*10/ +1-. 1% '* 1 ') !'/ % 1 -/'*10/ +1-. 1%0 / "', % ' * % 1'% 3
: $ - " '* 1 ') !'/ % 1 $ - " ') !'/ % / "'$ - * #'/ / "', % ' * % 1'% 3
: ' ) 0 1 ' *' (/ ) *!(/ ."
'
*
/ "', % ' * % 1'% 3
: 1.20-0 +)*1 - " !-*0 1%0 " !-*'% 1%0 / "', % ' * % 1'% 3
: ' ) 0 / "!'
*0-'/ / "', ?> +1-.!8*'!
: 1.20- *
!.$." -'*0 / "', : ? !.$." -'* *' 1% 3 - * / "', % ' * % 9
1'% 3
: ' ) 0 . '/" % *'1 (*!'/ / "', @ $A *' 1%
: " ! / "', % ' * % 1'%
: ' 1 2 - !+-0" / "', % ' * % 1'%
: 1.20- ')'%0 / "', B +1-.! 8*'!5
?
1 +-'-" /', /0/'1. 1$ +1 %0 ' ) (/ !'$.% "%0 '* 1 ' ) (/ 1 * %0 / +)'+(
+ " !-0/%0 1 - * %. % *. '$', 1'+- # /+! 1 % / - " )'/02 5 (*! ' 1 '/ ' ) (/
!'$.% "%0 ' 0/ +
' % $% @ * 10 / *'!.5
(* ' ) (/ !'$.% "%0 1 - * %(/
)" 2 ! ) " +! - !2 ." ' 0/ +
1 1 1 +-'-" /', 1 ) /%
.-*10$ % 10+-',
)'*1 !.5
(* ' ) (/ !'$.% "%0 )'/+- #0 / -* !
$)* 1 ' 0/ +
1 %
2 ' '* 1 1)',* % ' )'
1 !'& 1 % .5
(* ' ) (/ 1 - * %(/ 1 $!% -0 % " 20
'+-'+'/ / #. )'-*1 1 1 +-'-" /', 1 ) /%
.-*10$ % 10+-', )'*1 !.5
HB
@[email protected]
A
1$57 919:/ 1!19* ;,*%/ '14/ -0:/ ;9* ; 0:/ ; 019:/ 5:57%/%/ (1531$ 419 0*
1$3 $ /* ,1/80 -0:/*= ,724: "* <: 0 9. 6"*"*%- ") 0*%48")1/16"* +%57 ;.1<%0*% $1 4;&$8
/*0: $%,- 4 "+* 1 9:51,16"* 13. 7 ; (1531$ 419 0*% 1$3 $ /* ,1/80 -0:/*? 1/ 1!. 1 )*109
$ )*1 1
$ %0 %'/0 +- / ! ')# - 1 '+)' *'/ % ' ) $ !'$.% "%0$ 3 !-(*
' '/ 1. ' ? +-0 1% @>?B *53 ! 2 0 /# ,
" % *. '$', $.+ )'%'/% 1#'20
!" *
' /0+'!', ')# -05 !" *
+- %'/ -0-.# /0!'% / 103 % )' +- / !-(* ' /# ,
" % *.9
'$',
+- 1' '/ 1 %0 . , /0" 1'% ')# - 1 '+)' *'/ % ' ) $ !'$.% "%0$ 5
!" *
$'2% 1#'20 / '*$ ) + $% / !* - *
*1 . $ %0 ". 1 )'$'
,*' !(/ !'$.% !
" !-*'% 1% 5 #'2 %
!" *
" !-*'% 1% % +- ). )')*1 1 /0) 9
#% % )*1 +# % '*$." *1 " !-*'% 1% ' .$ +1'% ' %
5 #'2 %
!" *
/- !
'*$ /0$
)' ) + % '*$." *1 " !-*'% 1%0$ )' ) + $ !/ " !'/ %0$ ". )*' " $ 1 9
. %0$
5
19 $%,- 4 "+& 0 -%<: ;.1<:# $1 DH -87%(1 ECDG 4? 13*%41 31 ;.1<%0*8 019%+ $%,- 4 "+* 9. A
6"*"*%- 0*%48")1/16"* !&$;*% /2(. 4%(8-19 # 13. 7& 9 019%+ 9:51,16"*?
*.! %'/
!" *
'+- )%0 / ." -0%
!.$ %-08$ %.8EF : 9 ; ,. $"% $%,- 4 "+ 5
% '*$
. " 1% 4 --)488///5 )5* / "5)"8 '9
'% -' )*10)'$ % $03 2 /# ,
" % *. '$', ' '/ 1 % + . +1 1 ')# - 1 '+)'9
*'/ % ' ) $ !'$.% "%0$ $ + 1% 3 1 / 1/ %
' ?>9 ' % ! 2
'$ +
5
)# - % " 20 . , % * .% ! %!'/0 *1 .4
FF KFJI CCCD ECCE CCDC HEGE CCDF
1 ') +! $ ')# - 1 '+)' *'/ %
'$', 3 !-(* '-0 10 /)# - 5
' )
$ !'$.% "%0$ 3 $ 3 % 1/ +!'3
* + % *.9
65
%&$
%* -
(((0$ ( 0#
$" "
516) !-=)4 ;7 51-2:+- 4<*1)689?-? ;<9>:;@= ) :?+?-/@461- 97
,?16> ? ,?1-F51 4);-/7 =)9;7 87
5>K4-F 7 16;-9-:<2G+>+0 :87:7*)+0
89-?-6;7=)61) =)[email protected]= ;<9>:;>+?
6>+0 9-/176< :31-97=)6>+0 =E)K61,7 6)25E7,:?>+0 ;<9>:;@= 7,=1,?)2G+>+0 =>*9?-M- 9-=)4:31- )
79>/16)46> 875>:E =8),E) ?)89?>
2)L6176) ? /516G !-=)4 .195)
#
# !' 3;@9) 789)+7=)E) /7
;7=- ,7 =>,9<3< 374797=)631
89?-,:;)=1)2G+- 6)2=1H3:?- );9)3+251-2:+7=7K+1 /516> !-=)4 5 16
9-=)4:31- 3<;9> 9?-L*H
)E-/7
:1H+1) = !-=)4< 4);)961H 579:3G
= 1-+079?<
),579:3G 74-2
%G:37;797=G 9<16> 37K+17E)
= #9?H:)+?< 1 =1-4- 166>+0
)M,> =E)K+1+1-4 7*1-3;@= 67+
4-/7=>+0 57M- *-?8E);61- ?)51K+1F 6) :=72-2 :;9761- 16;-96-;7=-2
*)6-9 89?-? 3;@9> *H,?1- 57M6)
:)57,?1-461- =>,9<37=)F 374797
=)631 1 <,7:;H861F 2- =>87+?>=)
2G+>5 ? 97,?1+)51 5)4<+075 3;@961- ;>437 *H,G :1H ,7:376)4- *)=1F
)4- 1 87?6)2G 81H367 /516> !-=)4
)6-9 89?-31-97=<2- 6) ,-,>37
=)6G ,4) )I:;=) 7*1-3;< 374797
=)63H ?)=1-9)2G+G
A ?-:;)= :+-6-3 ? )I:;=) 51-2
:+7=7K+1 1 =)9;>+0 7,=1-,?-61)
51-2:+ = 73741+>
A 6)?=H )I:;=) 51-2:+7=7K+1
A ,)6- ;-4-),9-:7=- )I:;=)
7*1-3;< ;G +?HKF 374797=)631
57/G )I:;=7 -,>;7=)F ? 8)6-4<
341-6;)
A 374797=)63) 2-:; = .795)+1+7 ?)8-=61) *-?897*4-57=>
=>,9<3
7,)=)6- 374797=)631 )<;7
5);>+?61- :1H )3;<)41?<2G ,4) 3)
M,-/7 7*1-3;<
%:?>:;31+0 ?)16;-9-:7=)6>+0
?)89):?)5> ,7 376;)3;< ?
#
# !' ;-4
*1<97 6-;.)+;79> 84
"() #"$&
!$
9 (*- ." ! $)" - ! "- , ! (. # $'.-(* . $ ! " $" $ &$'* + "* '" *$, $
,,,2' , 2& 2
7 89)=1- 973< 7, 7/E7
:?-61) =>[email protected]= 376
3<9:< <,)E7 :1H ?)37I
+?>F 89)+H 6), 57,-961
?)+2G :;976> 3;@9) ?>
:3)E) +)E31-5 67=> 1 79>/16)46>
=>/4G, 972-3;)6; :;976> !7*-9;
)2+?)3 7, 3143< 4); =:[email protected])+<
2G+> ? 6):?G /516G ?)89-?-6;7=)E
*)9,?7 1667=)+>26- 97?=1G?)61)
B
89?-,:;)=1E
2-,67+?-K617:?+?H,6G 1 67=7+?-:6G .795H
[email protected]=6- -4-5-6;> :3<81)2G :1H
89?-,- =:?>:;315 6) );9)3+>267K+1
;<9>:;>+?6-2 /516> !-=)4 #E7 +)E-2
:;976> :;)67=1G 9-=)4:31- 84)M7*1-3;> ?)*>;37=- 1 +0)9)3;-9>
:;>+?6- ,4) 51-2:+7=7K+1 6),579
:31+0 39)27*9)?> :;7;6>5 <,7
/7,61-61-5
?)8978767=)6-2
:;976> 2-:; 897:;) 6)=1/)+2) ?)5>
3)2G+) :1H = ?):),?1- D;9?-+0
[email protected]=C B 7?6)+?) ;7 M- <M>;
37=61+> 87 ;9?-+0 341361H+1)+0
?6)2,<2G :1H = =>*9)6>5 ,?1)4972-3; =1H+ :8-E61) 87,:;)=7=G
?):),H .<63+276)467K+1 879;)41
16;-96-;7=>+0 781-9)2G+G :1H 6)
:?>*315 1 897:;>5 ,7:;H81- ,7 16
.795)+21
";976) 5) 6) +-4< <E);=1-61<M>;37=61375 ,7;)9+1) ,7 16;-9:<2G+>+0 1+0 ,?1)[email protected]=
7,?1)E
:;976> 6) ;9?> :;9-.> 51-:?3)I+)
;<9>:;>+?6G 1 *1?6-:< 87?=)4) 7,
:?<3)F = [email protected];315 +?):1- ;- =1),7
57K+1 3;@9- :G 6)2*)9,?1-2 87
;9?-*6- 1 7,87=1),)2G 897.147=1
<M>;37=613)
000 #"&$* !) %&
# '%*"() /
$ . * "$, $ '$ + *$ . ( '%/"- &$(* "$, #2 $/ , '*$
- $ - ( '$,
" *- $ " (
1
* / " '+
$
. $,
1 4 31 . ! " " 4*-31 4$" 31 4$" 30
>;)61- ;7 :;)=1)6- 2-:; = 376
;-3K+1- 89?-,:1H=?1H+1) = 3;@9>5
=?1H41 <,?1)E <+?617=1- (-:87E<
"[email protected] /@4673:?;)E+G+>+0 = 7
*1-97=1- 87, 3761-+ 516176-/7
973< #7 8972-3; D%+?79)2 2<;97
,?1K 87;9?-*6> 2-:; 84<:?7=> 51KC
?79/)61?7=)6> 89?-? 6:;>;<; ,)/7/131 $61=-9:>;-;< "?+?-+1
I:31-/7 = ?=1G?3< ? 7*+07,)51
J=1);7=-/7
61)
4<:?7=-/7
1:1)
-4-5 89?-,:1H=?1H+1) *>E7 87
?>:3)61- K97,[email protected]= 5);-91)46>+0
79)? ?)*)=-3 3:1GM-3 /1-9 )9;>
3<[email protected]= :?3746>+0 ,4) 8)+2-6;@= ?
416131 -5);747/11 1 63747/11
?1-+1H+-2 = "?+?-+161- ) ;)3M- ,4)
87,781-+?6>+0 ()+07,61787579
:31-/7
7:81+2<5 ,4)
?1-+1
$+?617=1- (" =>3)?)41 ,<M- ?)
)6/)M7=)61- (-*9)41 [email protected]:;=7
84<:?)[email protected]= 8<??41 ?-:?>;@= 3:1
GM-3 1;8 %+?-K61-2 ,7,);37=7 =>
376)41 89)+- 84):;>+?6- 1 6)81:)41
=1-9:?- 79)? 787=1),)61) ? 51
:1-5 = 9741 /[email protected]=6-2
% 9)5)+0 89)+> K=1-;41+ :?374
6>+0 ,?1-+1 5E7,:?>+0 1 :;)9:?>+0
<+?617=1- 89?>/7;7=)41 :E71+?31 ?
517,-5 ?)3E),31 ,7 3:1GM-3
3)9;31 51:1- *9)6:74-;31 7*9)?31
89?-?6)+?76- 6) 31-95):?
%:?>:;37 ;7 ?7:;)E7 ?)=1-?17641:;78),) ,7 "?+?-+16) ,73G,
=>*9)E7 :1H ;9?>,?1-:;77:7*7=)
/9<8) <[email protected]= ? ;9?-5) 6)<+?>
+1-43)51 1 ,>9-3;79 74)6;G >;4):
*+07,> 61) 4<:?7=-/7 1:1)
?79/)61?7=)67 = *<,>63< &
1
+-<5 /@4673:?;)E+G+-/7 = "?+?+161) 51-2:+< +?-3)E7 6) 6):
[email protected]:;=7 );9)3+21
)25E7,:1
<+?-:;61+> 57/41 68 7,=1-,?1F 41
613H 4<:?7=-/7 1:1) 4<* 7*-29?-F
*)23H = 89?>/7;7=)6-2 :)41 31
67=-2 ()16;-9-:7=)61- 89?>+1
G/)E> ;)3M- ,7K=1),+?-61) +051+?6- :;<,17 ;);<)M< 79)? 3<9:>
81-9=:?-2 8757+>
1E7K61375
:879;< 6)2*)9,?1-2 89?>8),E ,7
/<:;< ;9-616/ ? ?)=7,61+?3)51 7
/761 )4;1+) "?+?-+16
%1-9?>5> M- 6):?) 8757+
=:8)9+1- 1 +?>66> <,?1)E = 897
2-3+1- =>=7E)E> =1-4- 87?>;>=
6>+0 -57+21 1 <[email protected]= 6) ;=)
9?)+0 5)E>+0 8)+2-6;@=
1
2
1
"(
% %1
"
1- =:?>:+> 2-:?+?- =1-,?G M=>:;)9+?> =>:E)F 2-,-6 :5: )*>
7;9?>5>=)F *-?8E);6- 16.795)+27 ;-9516)+0 7,*179< 7,8),@= 6)
;-9-61- /516> !-=)4 97+-,<9)
9-2-:;9)+>26) 2-:; *)9,?7 897:;)
1 :?>*3)
)4-M> =>:E)F :5: 7 ;9-K+1
&$ "' 886 555 755
1 =1),757K+1 872)=1)F :1H *H,G
= :39?>6+- 7,*179+?-2 ;-4-.76< 37
[email protected]=-/7
1H,?> =81:>=)6>51 :E7=)51
5<:1 *>F 7,:;H8 %1-437KF 41;-9 615) ?6)+?-61)
[email protected]+? 16.795)+21 7 7,*179?7,8),@= 375<6)46>+0 1 =1-437
/)*)9>;7=>+0 = 9)5)+0 <:E</1
D
C 89?-3)?>=)6- *H,G
=1),757K+1 ,7;>+?G+- 51-:?3)I
[email protected]= 79)? 89?-,:1H*[email protected]= ,?1)E)
2G+>+0 6) ;-9-61- /516> !-=)4
H,G ;7 5 16 16.795)+2- 7 ?-*9)
61)+0 =1-2:31+0 1 :-:2)+0 !),>
!
66 47568
.&
!) (
,*+- $
,+
3 &$
516> 87=1),751-61) 7 )=)
91)+0 1 89)+)+0 376:-9=)+>26>+0
:1-+1 =7,7+1G/7=>+0 1 3)6)41?)
+>26>+0 2)3 ;-M 7:;9?-M-61) 7 /=)
E;7=6>+0 ?51)6)+0 =)9<[email protected]=
);57:.-9>+?6>+0 79)? 166>+0 ?)
/97M-61)+0
*> )6<47=)F <:E</H =>:;)9+?>
=>:E)F :5: 7 ;9-K+1
&$ "' 886 555 7552
-,679)?7=) 78E);) ?) :5: 9-2:;9<2G+> 4<* =>9-2-:;97=<2G+> ? :-9
=1:< 6)41+?)6) 2-:; =-,E</ :;)=-3
=E):6-/7 78-9);79) :1-+1 [email protected]
37=-2
6.795)+2- =>:>E)6- 89?-?
:-9=1: " " 16.7!-=)4 :G +)E37
●
=1+1- *-?8E);6-
,"- 2$
$ -*
-
1
,**+ $
#
+.,$
)$
$,
$
+22* $
( $ $
$ +/2+
%
"
'
!
&#
■ ;55 *, $'&&" * $
, %&$"! (,/* -0*
+
)
■ 955 *, $'&&" * $
(,/* +1/
)
+ :5<
■ 7:5 *, $'&&" * $
(+,/ +1/
)
+ 7:<
■ 675 *, $'&&" * $
2/
)$
+ (+,/
# ( $
&!# 25
(
#*
( $ *
), (
1%9?5'- 31-6 51 9#749' [email protected] 36%* 0# 1$+'-5#%* 421351
78%* 42171&17#08 239'37? 9+
/17? + 2398)1517#0+#/+ -.6$:7
42135178%* &1 4'9106 7+14'0
0')1
13517%8 21,#7+.+ [email protected]
7 )/+0+' '7#. ,6E
458%90+#
+ 239'$87#> [email protected]&? 0# 9)36217#0+6
&1
458%90+# " 58/ %9#4+'
123:%9 3')6.#308%* %8-.+ 53'0+0)1
78%* -5:3' 1&$87#,? [email protected] 0# 1$+'5#%* 42135178%* 7 +'%*1396 + '
7#.6 2+=-#39' 1)10+ 319')3#,?
4215-#0+# -10531.0' 7 1$+'
317+' 9 &36E80#/+ 9 2+'3749', .+)+
" 2+'37498/ 42#3+0)6 -5:38
1&$8= [email protected]
458%90+# 21&12+'%90+
#3+649 "&17%98-# 6.').+ 2+'37
491.+)17', *1,0+%9#0%' *1,0+%'
/+',4%' 7 5#$'.+
&0+
2:D0+', 49%9'%+A4%8 2+=-#39' 239'
)3#.+ 9 .15? B7+016,C%+'
21
98%,#
!39'%+ /'%9 9 3-?
&80+# 9#,/6,?%?
/+',4%' 7
.+&9' 23980+:4= -1.',0? 213#[email protected]
13517%1/ 58/ 3#9'/
%98
7+C%+' 213#E-+ 9 &36E80#/+ 9 0+
E49', .+)+ 0+' 217+008 9$850+1 0+'
21-1+> -+$+%:7 1)10+ $17+'/ 4?
10' 7.+%910' 7 3898-1 2398 7231
7#&9#0+6 0178%* 7#3+#05:7 5#58%908%* + 3'#.+917#0+6 9#=1E'A
53'0+0)178%*
+'-#7145-? ,'45
#*) $
# * #)(
((
" * $& ) 5 $ $ #' $
(
$" #& ( ( ( '-
(
#
# * #)(
(
22-
=
AH:@@
AH:DE
AI:[email protected]
[email protected]:AE
BA:@@
23-
-
'$* /( %#
()
'0
$ '& *
$*) $&#*
-
$ '& *
AIGG
&#
() # *" *
$" #& ( ( ( ' &#
(#-5 E' 21&%9#4 21$856 7 )/+0+'
'7#. 2+=-#39' 1)10+ 78-1398
45#.+ =#)1&0? 9+/17? #[email protected] + 4-1
39845#.+ 9 1('358 42'%,#.0', 7821E8
%9#.0+ 317'3:7 '7#. +-' 845'/
#- 7+&#> 317'3 51 60+7'34#.08
C31&'- 53#0421356 9 -5:3')1 /1E0#
-139845#> 239'9 1-3?)=8 31.' 1)1A 9%9'%+0 51 0+' ,'
&808 -.6$ 2+=-#34-+ -139845#,?%8 9
1$+'-5:7 42135178%* )/+08
'
BB
AI
A;
AI
AC
AA
H
F
D
B;
* *
$ $&#*
)
+&) .$427
>
,3 1 !5 )?
>
&(.* ' 5& 3(.52(&
,3 1 !5 )?
C; 4( 27 /'3.5& 7
> 47!4+ 17"2 7?
, &!# ( %
* " #* *
=
AI:@@
AI:DE
[email protected]:[email protected]
"#*
'7#. $'%0+' 7 3'7#.4-+', *#.+
4213517', 53'06,? 2+=-#39' 9 -#
&'/++ 213517', 1/139' 239'$8
7#,?%8%* 7=#C0+' 0# 1$19+' 9+/1
78/ 7 '7#.6
=1&9+ 2+=-#39'
31%90+-#
+
53'06,?
21& 1-+'/ $8=8%* 2+=-#398 '-453#
-.#48
=#71/+3# "1,%+'%*17
4-+')1
#517+%'
'%*+#
&#A4- #8'30 10#%*+6/
1
/+0+-# 9#,-+ '%*+# &#A4- 13#9
25-
(
BB
AH
9 G;@B;[email protected]
(5!, ! +
&7., AIGG
47!4+ 17"2 7
1&,( ! +
9 AD;@B;[email protected]
7&(&! 1*6 .5
47!4+
) .'! 6 17!8!
!5 )2(&!
3. 7,&.5&!
BA:AE
!( " 21-
A;
B;
C;
D;
E;
F;
G;
H;
(
=
AH:@@
AH:DE
AI:[email protected]
[email protected]:AE
#
9 BD;@A;[email protected]
=
24-
*(!# ,
7&(&! 1*6 .5
3. 7,&.5&!
(5!, ! +
1&,( ! +
3. 7,&.5&!
AH:@@
AH:DE
AI:[email protected]
[email protected]:AE
'7 (
#- &15?& ,'&80? &36E80?
-5:3# 0+' 239')3#=# ,'49%9'
E#&0')1 /'%96 219145#,'
58.-1
#05#3 '7#.
'&0#- 0+'(135600' 3'/+48
9 -7'0'/ + 9+-+/+ 3=#/+ 2.#
46,? [email protected] &[email protected] 9#.'&7+' 0#
/+',4%6 7 5#$'.+ +'3749' /+',4%'
+ 5856= .+&'3# '7#.+)+ 1& -+.-6 -1
.','- 2+#456,' 3+0- !'#/ -5:38 %1
23#7&# 210+:4= ,6E ,'&0? 213#[email protected]
#.' )3# 9# 51 $#3&91 3:701 + 7 &#.
498/ %+?)6 67#E#08 ,'45 9# )=:7
0')1 (#71385# 7 7#.%' 1 /+
453914571 '7#.+)+
#,[email protected]? ,'&0#- 0+'421
&9+#[email protected] 7 5')131%90', '&8%,+
3'7#.4-+', .+)+ 423#7+.+ 471+/
-+$+%1/ .&$1,' -5:398 9 /'%96
0# /'%9 )3#,? %13#9 .'2+', + 21
-1.',-#%* 9#,/6,? /+',4%' 7 5#
$'.+
'C.+ %*1&9+ 1 0#,4-65'%90+',
498%* 4539'.%:7 51 &1/+06,? 56
&7#, 9#71&0+%8
#05#3
'7#. #/+. 1)649 + +-1=#,
7+#5-174-+
-5:398 1&
2+'3749', -1.',-+ 2317#&9?
7 3#0-+0)6 +'45'58 539'%+'
/+',4%' 453#%+= 3984951( 645'3
.&$1,' 0# -1398C> 0+'978-.'
4-65'%90')1 7 145#50+%* 539'%* -1
.',-#%* <6-#49# ":,517+%9# 3'
23'9'056,?%')1 69'6/ [email protected]#%9
!# 0+'42158-#0# &842198%,# 4539'
.'%-# <6-#49# ,'45 $'9 7?52+'0+#
9#4=6)? %#=')1 9'421=6 9'49=131%9
0')1 5386/(#513# '7#.+)+ -5:38
145#50+1 7 [email protected]/ 458.6 78)387#
749845-+' 471,' /'%9' 45#3#,?% [email protected]
7 5'0 4214:$ 1&31$+> 453#58 260517' + 9#539'> 9=' 73#E'0+' 21 (#.
●
45#3%+' 7 360&9+' ,'4+'00',
'&$ ' '+ *
# 3125 #- *
.3; . !13
* $
9 G;@C;[email protected]
47!4+
&7., AIGG
,3 1 !5 )
) .'! 6 17!8!
!5 )2(&!
. 25-14-3125AD
)(
* #'" ( '
" #& (
#* -
$8=')1 3'23'9'05#05# 1.4-+ ; !1
/#49#
#7+&174-+')1
'%*+#
&#A4/+%# "310-+ "+4=#
3#-:7 6E 7-3:5%' &1 2+=-#398
&1=?%9? ,'49%9' /=1&4+ -1.'&98
31%90+-:7
+
"49845-+/ 2+=-#391/ + +%* 53'
0'31/ E8%98/8 6&#08%* 9)36
217#A 13#9 7+'.6 42135178%* 46%'4:7 7 0178/ 4'910+'
●
# '
() #)(
BB $14 ,& [email protected] 1; +*. 7& 0&*( 17!
6 17!8
!5 )2(&!$. 57&")&
4 7& * 5 5& 3! 7,6+ 41,&!'4
).5!' &*(& .8,!' 5 +&!,&4
.+.12(&+; '")& 14$&! +&!'2 !;
341,&!'4 57&"*. 4 7& * F 7!<
20.*/5 1. 7,&( [email protected]@D 7 3!1!,4
, 27!$. 1!$&.,4; .7$165(& 01.<
5 7.,! 6*6 2623!+!+ ( 8 6
7 ( 8 6+;
2& 0&*( 17! 7 '")&
B; +&!'2 !9 017!$165 '
,&!<
7, 7,&! 36)(. '! !, +! 7 @:A
7 ( !+& &*( 12( .*. 17!$9
(3/1 .23 3! 7,&! 756 &"86*
5 341,&!'4; 17! &! +&!'2 ! 7 '")&
0&*( 17! ,3 1 7&5,/5; !23 3.
(.)!',6 . 16 5623"0 , 276 %
+*. 6 % 0&*( 176 = .5. 01 6
27(.)!,&.5!' 31!,!1/5 7 $+&,6
!5 );
. 7,&( [email protected]@D 31!,.5 ,6 '!23
. ! ,&! 017!7 1.2* 5
*. 1<
76( 9 (3/1!+4 2!1 ! 7,&! $1 34<
)4'!+6 (.)!',!$. 20.13.5!$.
24( !24 ' ( 1/5,&!8 2(.- 7!,&
(4124 7(.*6 1!,!1/5 5
1<
27 5&! & 7 . 6 & )& !, '& 31!,!1
= 0&!1527!' () 26; .<
'+69 8! 1!( *. 1 76( '!23
'! ,6+ 7 ,&!5&!)4 27(.)!,&.5 /5
5 , 276+ 5.'!5/ 735&!9 +.<
$ 6 % 0.27 76 & 2&" 3 ( 562.<
(&+& (5 )&#&( ' +& 31!,!12(&+&;
●
12
Spotkanie
strefa sportowa
G
www.rewal.pl
z reprezentantem Polski
26 grudnia 2013 r. w hali sportowej w Rewalu odbyło się spotkanie z Grzegorzem Krychowiakiem,
reprezentantem Polski w piłce nożnej. Spotkanie zorganizował Zarząd klubu LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal.
rzegorz Krychowiak
jest wychowankiem
klubu
sportowego
Orzeł Mrzeżyno. Swą
karierę piłkarską Grzegorz kontynuował w Żakach Kołobrzeg, potem grał jeszcze w Stali
Szczecin, Arce Gdynia, Girondins
Bordeaux i FC Nantes. Obecnie
reprezentuje barwy klubu Ligue 1
Stade de Reims. Grzegorz Krychowiak był uczestnikiem Mistrzostw
Świata U-20 w 2007 roku. To właśnie po jego bramce, strzelonej w 23
min. Polska pokonała Brazylię.
W seniorskiej reprezentacji
Polski Grzegorz Krychowiak zadebiutował 14 grudnia 2008 r. Do dzisiaj w barwach biało-czerwonych
rozegrał 16 spotkań. Jako 23-letni
zawodnik jest nadzieją polskiej
piłki nożnej i już dziś wzbudza zainteresowanie menadżerów wielu
klubów ligi angielskiej i hiszpańskiej.
Podczas spotkania w hali sportowej w Rewalu zawodnik mówił
o swojej karierze piłkarskiej i odpowiadał na pytania licznie zgromadzonej publiczności, wśród
których nie zabrakło młodych piłkarzy rewalskiego klubu. Reprezentant Polski zdradził m.in., że
najbardziej lubi oglądać mecze angielskiej ligi Premiership, a jego
ulubionym zespołem jest FC Liverpool. Jeśli chodzi o polską ekstraklasę, to Grzegorz kibicuje Wiśle
Kraków. Największym jego marzeniem jest występ w kadrze Polski
w finałach Mistrzostw Europy
w 2016 r. Prywatnie jest człowiekiem świadomym ekologicznie
– na co dzień jeździ samochodem
o napędzie elektrycznym.
Podczas rewalskiej prelekcji
Grzegorz Krychowiak dał się poznać jako sympatyczny, młody
człowiek z dużym poczuciem humoru. Po spotkaniu chętnie rozdawał autografy i pozował do
zdjęć. Na zakończenie reprezentant
Polski rozegrał mecz z najmłodszymi zawodnikami Wybrzeża Rewalskiego, co wywarło ogromne
wrażenie zarówno na piłkarzach,
jak i ich rodzicach.
Zarząd klubu LKS Wybrzeże
Rewalskie Rewal dziękuje wszystkim zaangażowanym osobom za
pomoc w zorganizowaniu spotkania. Szczególnie podziękowania
dla Małgosi Sobolak i jej rodziny
oraz dla pracowników CIPR w Rewalu.
MARIUSZ MAMIŃSKI
Serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi za przybycie i życzliwość
i życzymy mu spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych osobistych jak i związanych
z karierą piłkarską.
Rewaliga zagrała w orkiestrze Zapraszamy
W piątek, 17 stycznia ruszył
Biały Orlik w Trzęsaczu. Lodowisko otwarte będzie codziennie,
a z obiektu będzie można korzystać bezpłatne.
Długo czekaliśmy na nadejście
zimy i odpowiednio niskie temperatury, które umożliwiłyby ostateczne zmrożenie lodu. Maksymalna temperatura otoczenia, przy
której było to możliwe to 3 stopnie
powyżej zera. Obecnie tafla jest już
stabilna i umożliwia przeprowadzanie codziennego serwisu, który
jest niezbędny do zapewnienia odpowiedniego standardu lodu i bezpiecznego korzystania ze sztucznego lodowiska. Jeśli warunki
pogodowe będą sprzyjające i temperatura nie wzrośnie powyżej 7-8
stopni Celsjusza, lodowisko w Trzęsaczu będzie otwarte do marca.
Zapraszamy codziennie wszystkich amatorów jazdy na łyżwach
na lodowisko w Trzęsaczu. Wykorzystajmy zimową aurę do spędzenia wolnego czasu w zdrowy i ak●
tywny sposób.
Godziny otwarcia:
Dni powszednie (pon.-pt.):
14:00-21:00
Weekendy (sob.-nd.):
12:00-20:00
Serwis lodowiska – codziennie
w godz. 17.00-17:30
Wypożyczenie łyżew: 5 zł/para
Kupicza (Muzeum Trzęsacz),
karnet 10 wejść na korty tenisowe
(Stoczniowiec), piłka (Bizon 1977),
piłka z podpisami zawodników
(Dzikie Orły), zestaw akcesoriów
do wina od RMFMAXX oraz oryginalna koszulka Beach Soccer Polska
od pracowników obiektu sportowego w Niechorzu.
Organizatorzy Rewaligi oraz
organizatorzy WOŚP w gminie
Rewal serdecznie dziękują wszystkim osobom, które włączyły się do
akcji i wsparły szczytny cel, jakim
podczas XXII. finału była zbiórka
pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz zapewnienie
godnej opieki dla seniorów.
●
Fot. Robert Dajczak
Podczas 9. kolejki Rewaligi rozegrane zostały tylko 3 spotkania
i padło zaledwie 18 bramek.
Sędziowie: Krzysztof Pluciński
i Waldemar Ignaszewski wręczyli
natomiast wyjątkowo dużo, bo aż
7 żółtych kartek. Zgodnie z zasadami, wprowadzonymi przez organizatorów specjalnie na okoliczność
finału WOŚP, wszystkie kary wykupione zostały u organizatorów za
symboliczne 10 złotych, a kwota zasiliła konto fundacji Jurka Owsiaka.
W tym roku organizatorzy Rewaligi
oraz drużyny, grające w lidze postanowili po raz pierwszy wesprzeć
ideę Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W czasie rozgrywek zbierane były datki przez wolontariuszki, a w przerwach pomiędzy
meczami zorganizowane zostały licytacje przedmiotów, podarowanych przez drużyny i ofiarodawców indywidualnych.
Łącznie z licytacji, zbiórki oraz
wykupu żółtych kartek konto fundacji Jurka Owsiaka zasiliło 563 zł.
Licytowane były m.in. piłka z podpisem Szymona Jabłońskiego
(Drink Team), medal okolicznościowy, proporczyk, koszulka piłkarska i bluza piłkarska (Oldboje),
ortalion sportowy (CIPR Jantar
Rewal), medale za I i III miejsce Rewaligi, zegarek dla najlepszego zawodnika kolejki MALF Mariusza
na lodowisko w Trzęsaczu
Fot. Robert Dajczak
W piątek, 10 stycznia, odbyła się 9. kolejka Rewaligi. Oprócz rozgrywek ligowych
w hali sportowej w Rewalu odbyła się kwesta na rzecz
XXII. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Podobne dokumenty