RB 2016 56

Komentarze

Transkrypt

RB 2016 56
BIOTON S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 02.12.2016 r. Spółka otrzymała od:
1) pani Dezhao Kong, obywatelki Chińskiej Republiki Ludowej, zamieszkałej w Pekinie,
(„Dezhao Kong”); oraz
2) Perfect Trend Ventures Limited z siedzibą w NovaSage Chambers, Wickham’s Cay II, Road
Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod
numerem 1911582, („Perfect Trend Ventures”);
zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) oraz 69a ust. 1 pkt. 3 w zw. z art.
69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2016 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) o:
1) pośrednim nabyciu przez Dezhao Kong, poprzez Perfect Trend Ventures; oraz
2) bezpośrednim nabyciu przez Perfect Trend Ventures;
w wyniku transakcji nabycia dokonanej poza rynkiem regulowanym zawartej w dniu 30 listopada 2016
r. i rozliczonej w dniu 01 grudnia 2016 r. 8.586.419 akcji Spółki, stanowiących około 9,99% kapitału
zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 8.586.419 głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki, stanowiących około 9,99% łącznej liczby głosów, na walnym zgromadzeniu Spółki
(„Transakcja”).
Przed rozliczeniem Transakcji zarówno Dezhao Kong jak również Perfect Trend Ventures nie posiadali
akcji Spółki.
Na dzień zawiadomienia, po rozliczeniu Transakcji, Perfect Trend Ventures posiada bezpośrednio, a
Dezhao Kong pośrednio poprzez Perfect Trend Ventures, 8.586.419 akcji Spółki, stanowiących około
9,99% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 8.586.419 głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 9,99% łącznej liczby głosów, na walnym zgromadzeniu
Spółki.
Dezhao Kong oraz Perfect Trend Ventures nie są stronami umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt.
3 lit. c Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania
prawa głosu. Nie istnieją również inne podmioty zależne od Dezhao Kong oraz Perfect Trend Ventures,
które posiadają akcje Spółki. Dezhao Kong oraz Perfect Trend Ventures nie posiadają również
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7 i 8 Ustawy o Ofercie.

Podobne dokumenty