mcb kwartalnik 23.indd - Małopolskie Centrum Biotechniki

Komentarze

Transkrypt

mcb kwartalnik 23.indd - Małopolskie Centrum Biotechniki
Luty 2015
Aktualności
NASIENIE
BUHAJÓW
produkt bezpieczny
HUMPERT *TA
DE0944001466
Eliminujemy wady, zalety pozostają
NOWOŚCI PO WYCENIE 2014.3
1
Aktualności
Nr 1 (Rok IX, nr 23)
Szanowni Hodowcy,
„EURO GENOMICS – europejska współpraca
dla hodowli i hodowców bydła”
16 milionów zabiegów inseminacyjnych rocznie
200 000 zwierząt zgenotypowanych w 2014 r.
W ofercie 1500 buhajów wycenionych
genomowo każdego roku
W ciągu 5 lat dokładność oceny
dla wszystkich cech wzrosła o
30 000 buhajów
z oceną genomową i fenotypową:
• największa na świecie baza
referencyjna
• wysoka jakość informacji uzyskiwana
dzięki wykorzystaniu tej bazy
12%
Czip o niskiej gęstości dostosowany
do oznaczania genotypu dużej
liczby buhajów i krów: EuroG10k.
W tym roku europejskie konsorcjum genomowe EuroGenomics będzie obchodzić
swoje piąte urodziny! Zostało ono powołane
w 2009 r. przez organizacje będące własnością hodowców bydła holsztyńsko-fryzyjskiego. Celem konsorcjum od początku było dostarczenie hodowcom najlepszych narzędzi
służących do zwiększenia postępu genetycznego i lepszego zarządzania gospodarstwem.
Pomimo codziennej konkurencji na rynkach
europejskich, najważniejsze organizacje
hodowlane zdecydowały się połączyć siły
w celu zwiększenia wydajności i jakości uzyskiwanych wyników. Partnerzy wchodzący
w skład konsorcjum to:
– CRV, organizacja hodowlana działająca
w Holandii i Flandrii,
– DHV, niemiecka federacja zrzeszająca
organizacje hodowlane bydła holsztyńskiego oraz niemiecki ośrodek obliczeniowy VIT,
– UNCEIA, krajowa organizacja nadrzędna dla firm hodowlanych we Francji
(Gènes Diffusion, Evolu on, OrigenPlus)
– Viking Gene cs, firmy hodowlane
w krajach skandynawskich,
2
Od 2009 roku,
5, a później 7
europejskich partnerów łączy siły dla dalszego
doskonalenia selekcji genomowej:
–
CONAFE (od 2011), federacja hodowców bydła holsztyńskiego w Hiszpanii,
– Genomika Polska (od 2012), konsorcjum hodowców, stacji inseminacyjnych i ośrodków naukowych w Polsce.
Współpraca rozpoczęła się od wymiany
genotypów buhajów wycenionych na córkach. Pozwoliło to zbudować dużą bazę referencyjną służącą do obliczeń genomowej
wartości hodowlanej, co umożliwiło z kolei
wykorzystywanie w inseminacji młodych buhajów bez ich testowania. Dzisiaj EuroGenomics zarządza największą bazą referencyjną
na świecie, a obliczenia uzyskiwane w krajach
należących do konsorcjum charakteryzują się
dużą dokładnością – dokładność oceny wzrosła o 12% dla wszystkich cech od momentu
połączenia genotypów we wspólnej bazie.
Jednym z najnowszych projektów konsorcjum jest wymiana genotypów młodych
buhajów (ok. 1500 buhajów każdego roku).
Dzięki temu hodowcy mogą porównać najmłodszą genetykę, a szczególnie to, jak zmienia się wycena interesującego nas buhaja
w poszczególnych krajach i czy jest on równie
dobry w Szwecji, Niemczech jak i na przykład
we Francji.
Ścisła współpraca z uniwersytetami
i ośrodkami badawczymi w Europie
dla stworzenia nowoczesnych narzędzi
wykorzystywanych do doskonalenia cech
związanych z rozrodem, zdrowotnością
oraz cech produkcyjnych.
Dzięki wspólnym pracom nad rozwojem
czipa o małej gęstości, a poprzez to niskiej
cenie, coraz bardziej powszechne staje się
genomowanie populacji żenskiej, przede
wszystkim jałówek. W 2012 r. wprowadzono
nowy czip Illumina EuroG10K dla hodowców
europejskich, a uzyskiwane dane w przyszłości pozwolą na rozwój badań (szczgólnie
nad płodnością) i być może budowę żeńskiej
bazy referencyjnej. W ciągu ostatniego roku
zgenomowano w konsorcjum około 200 000
zwierząt, we Francji 90% zwierząt badanych
jest przy użyciu tego czipa.
W przyszłości hodowcy bydła mlecznego,
oprócz ekonomiki produkcji, będą musieli się
zmierzyć z zagadnieniami ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. W związku z tym
współpraca pomiędzy krajami konsorcjum
będzie coraz bardziej istotna w kontekście
tworzenia pla ormy wymiany informacji
i potrzeby tworzenia oceny dla nowych cech
dotyczących zdrowia, wykorzystania paszy
czy emisji metanu.
W związku z pięcioletnim funkcjonowaniem konsorcjum dokonuje się obecnie podsumowania działalności oraz wyznacza cele
na przyszłość. W zdefiniowanej wizji EuroGe-
Luty 2015
pomiędzy indeksami w poszczególnych krajach, większy postęp genetyczny).
Małopolskie Centrum Biotechniki bardzo aktywnie współpracuje z europejskim
konsorcjum, wdrażając te same wartości do
codziennej praktyki. Oferta, którą przedstawiamy pozwala polskim Hodowcom i Producentom na konkurencyjność właśnie dzięki
otrzymywanej jakości i rzeczywistemu postępowi – czołowe buhaje to buhaje posiadające ocenę genomową. Dzięki współpracy z innymi stacjami, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, jesteśmy rozpoznawalni i dobrze
kojarzeni z najlepszą genetyką – szczególnie
w rasie simentalskiej, polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej i czarno-białej.
Zarząd MCB Sp. z o. o. z/s w Krasnem
Nowe trendy w hodowli
holsztyno-fryza
w świetle wyceny 2014.3
Grudzień 2014 r. to miesiąc kończący realizację programu doskonalenia bydła rasy
polskiej holsztyńsko – fryzyjskiej w oparciu o testowanie buhajów i ich konwencjonalną ocenę na podstawie potomstwa. Wprowadzenie do praktycznego wykorzystania
metody szacowania wartości hodowlanej buhajów z zastosowaniem analizy genomu
i markerów DNA (ocena genomowa) umożliwiło poznanie genetycznego potencjału
buhajków wkrótce po ich urodzeniu, bez konieczności unasienień testowych i kilkuletniego oczekiwania na wycenę. Pierwsza oficjalna publikacja międzynarodowej oceny
genomowej w Polsce miała miejsce w sierpniu 2014 r.
Zastosowanie genomowej oceny wartości hodowlanej buhajów jest dokładniejsze
od oceny na podstawie rodowodu i pozwala
na wyeliminowanie trzech nieproduktywnych
lat życia buhaja. W ciągu roku można poddać
ocenie genomowej większą liczbę młodych
buhajków i przeprowadzić ich selekcję, wybierając spośród nich osobniki o najwyższych
wartościach hodowlanych, eliminując równocześnie najsłabsze buhaje, które przy tradycyjnej metodzie oceny trafiłyby do testowania.
Przy teście tradycyjnym pierwszą ocenę
buhaja uzyskujemy gdy ma on 5 lat, podczas
gdy dojrzałość do rozrodu osiągnął ponad 3
lata wcześniej. Tak więc nawet najlepszy buhaj
oceniony tradycyjnie na potomstwie w mo-
Ścieżka rozwoju programu dla PHF odmiany czerwono-białej
Luty 2015
AktualnoƑci
Eliminujemy wady, zalety pozostają
NASIENIE
BUHAJÓW
produkt bezpieczny
HUMPERT *TA
DE0944001466
nomics na kolejne lata możemy przeczytać:
„Konsorcjum EuroGenomics chce zapewnić
wysokiej jakości wsparcie europejskim firmom hodowlanym, aby mogły być bardziej
konkurencyjne dzięki jakości, postępowi
hodowlanemu i widoczności na arenie światowej w oparciu o współpracę, wiedzę i innowacyjność.” Ułatwienie wymiany danych,
maksymalizacja zysków wynikających z ich
łączenia oraz stymulacja rozwoju odpowiednich narzędzi z wykorzystaniem ich w terenie
są to cele na najbliższe lata. Charakterystyczna dla EuroGenomics ma być jakość (wzrost
dokładności oceny, wzrost zaufania do wyceny, większa liczba nowych cech), widoczność
(każdy będzię kojarzyć markę EuroGenomics
z jakością), wydajność (więcej danych, które
podlegają wymianie, zwiększenie zgodności
Aktualności
NOWOŚCI PO WYCENIE 2014.3
1
Słowo wstępne
2
Nowe trendy w hodowli
holsztyno-fryza
w świetle wyceny 2014.3
3
Nowości
w rasie simentalskiej
po wycenie 2014.3
13
Oferta buhajów
uczestniczących
w programie ochrony
zasobów genetycznych
19
Eliminujemy wady,
zalety pozostają
21
Buhaje proponowane
do krzyżówek SMxHF
23
Nasienie buhajów
– produkt bezpieczny
24
Aktualności redaguje zespół:
Jarosław Jędraszczyk, Katarzyna Łącka
Projekt graficzny, druk:
RS DRUK, tel. 17 85-40-790
e-mail: [email protected] www.rsdruk.pl
Artykuły do Aktualności prosimy nadsyłać na
adres e-mail: [email protected]
3
Aktualności
mencie publikacji wyników jest już buhajem
starym. To sprawia, że postęp genetyczny jest
powolny i kosztowny.
Korzyści, jakie przynosi ocena genomowa
w dużym stopniu wykorzystują już hodowcy
w innych krajach. W Niemczech w roku 2012
ponad 50% wszystkich inseminacji buhajami
holsztyńskimi wykonano nasieniem buhajów
młodych ocenionych genomowo.
Francuzi szacują, że postęp genetyczny
jest szybszy w porównaniu z buhajami ocenionymi tradycyjnie o 30%, a udział sprzedanego
nasienia buhajów ocenionych genomowo we
Francji w roku 2012 stanowił ponad 60%.
Zachęcamy więc naszych Hodowców do
wykorzystania szansy na szybsze i efektywniejsze doskonalenie swoich stad, co przyniesie
bezpośrednie korzyści ekonomiczne w produkcji mleka i pozwoli zaoszczędzić bezcenny czas
w osiąganiu założonych celów hodowlanych.
Niższa dokładność oceny (cechy produkcyjne i pokrojowe 54 – 74%, cechy płodności
40 – 60%) z pewnością zostanie zrekompensowana skróceniem odstępu między pokoleniami, a także wyeliminowaniem słabszych
genetycznie buhajów wprowadzanych dotychczas do testowania na podstawie danych
rodowodowych. Decydując się na użycie nasienia buhajów ocenionych genomowo należy
pamiętać, że stosując nasienie buhajów testowanych tradycyjnie, a także buhajów wycenionych, statystyczne prawdopodobieństwo
„trafienia” w bardzo dobre kojarzenie to około
50% (potomstwo dziedziczy po 50% cech ojca
i matki, ale nie mamy pewności, czy zawsze
będą to cechy pożądane). Słabsze potomstwo
zdarza się także po wybitnych rodzicach, jak
również od przeciętnych przodków zdarzają
się wybitne osobniki.
Jedną z głównych zasad testowania była
losowość kojarzeń, natomiast wybierając do
użycia nasienie buhajów ocenianych genomowo lub tradycyjnie mamy możliwosć wykorzystania ich wyceny i wyboru kojarzenia
odpowiedniego dla danej krowy lub stada
uwzględniając cechy, które chcemy poprawić.
Dzięki eliminacji słabych buhajów na etapie
preselekcji średnia wartości hodowlanych buhajów, ktorych użyje hodowca w miejsce testowania jest znacznie wyższa. Podejmowane
decyzje hodowlane będą szybsze i trafniejsze.
Nr 1 (Rok IX, nr 23)
Porównanie oceny konwencjonalnej i genomowej buhajów
Wiek buhaja Ocena
(lata)
konwencjonalna
1
Ocena
genomowa
Wyniki oceny
2
3
4
5
Użycie nasienia
w
inseminacji;
w każdym sezonie oceny nowe,
młode, najwyżej
ocenione buhaje
Testowanie buhaja
Oczekiwanie na wycenę
Oczekiwanie na wycenę
Wyniki oceny – użycie nasienia
w inseminacji; około 10% buhajów testowanych; oszacowana
wartość hodowlana niższa niż
w okresie testowania
Na czołowej pozycji plasuje się najmłodszy,
zaledwie roczny buhaj RIVER (ALTARIC RED x JERUDO) z indeksem PF 131 (wzrost o 1 punkt). RI
VER uzyskał najwyższe podindeksy dla ramy ciała
(117), siły mleczności (112) oraz nóg i racic (115).
Prezentuje wysoki potencjał w zakresie cech
produkcyjnych, poprawy składu mleka, budowy
wymienia (podindeks 115) oraz dobrą płodność,
zdrowotność wymienia i długowieczność.
Pod względem cech produkcyjnych prym
w dalszym ciągu wiodą synowie Lilaca (linia
Canvasa): LANCET ET, SK LISTER ET z podindeksami produkcyjnymi 124 i 120 oraz synowie
Fidelity (linia Kiana): SK FALLS ET, SK FLINSTON
z podindeksem produkcyjnym 124.
Z linii Kiana pochodzi także buhaj SK CURT
(Cur s x Lion King) z wysoko oszacowanymi cechami budowy wymienia (podindeks 118).
Hodowcom poszukującym buhajów „wydłużających” strzyki proponujemy buhaje:
LAWBULL (Lawn Boy x Kian), LARB (Lawn
Boy x Hilltop): wartość hodowlana dla długości
strzyków 114 oraz ROBERTO ET (Ralstorm x Talent) z wartością hodowlaną 104.
Te trzy buhaje polecamy w szczególności
do unasieniania córek Jerudo i jego synów (Golden, Jemidar, Jerubal, Garudo, Jerycho) z uwagi
Buhaje PHF odmiany
czerwono – białej proponowane
do wykorzystania po ocenie 2014.3
W sezonie 2014.3 w ocenie konwencjonalnej najwyżej wycenionym buhajem czerwono
– białym nadal jest DUC z PF 127 (wzrost o 5
punktów), indeksy PF pozostałych najlepszych
buhajów ocenionych na potomstwie mieszczą
się w zakresie 102 – 112.
W tabeli 1 prezentujemy buhaje czerwono
– białe z indeksem PF w przedziale 102 – 131
ocenione genomowo i tradycyjnie, w tym 12
nowości w ofercie. Porównując wartości hodowlane buhajów dla cech produkcyjnych, jak
i typu i budowy (szczególnie wymienia, nóg i racic) oraz komórek somatycznych i długowieczności po ocenie konwencjonalnej i genomowej
należy podkreślić, że buhaje ocenione genomowo niosą dużo większy potencjał.
4
Osięcinka, PL005247650148, o. Roberto ET
Korzyści
dla hodowcy
• Eliminacja buhajów „minus wariantów” na etapie
preselekcji.
• Możliwość użycia nasienia
trzy lata wcześniej, kiedy
buhaj ma swą najwyższą
wartość hodowlaną.
• Przyśpieszenie i zwiększenie postępu genetycznego.
na przekazywanie przez nich potomstwu bardzo krótkich strzyków.
ROBERTO ET to buhaj urodzony w 2010
roku z przeniesienia zarodka importowanego
z Niemiec, testowany w okresie lipiec – październik 2012. Ojcem Roberto jest Ralstorm
IT020500225053 RC (Storm x Skywalker). Matka Venedig DE0349747184 (Talent x Cadon)
w chwili wyboru na dawczynię pod potrzeby
naszego programu plasowała się na 20. pozycji
Toplisty krów czerwono – białych w Niemczech
z RZG 141 i oceną typu i budowy: 89 – 87 – 87
– 85 / 86.
Potwierdzeniem ogromnego potencjału
jest fakt, że córka buhaja Roberto ET Osięcinka PL005247650148 z hodowli OHZ Głogówek
zdobyła tytuł superczempiona w grupie jałowic
na ubiegłorocznej Śląskiej Wystawie Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim, zachwycając
swoim wyglądem komisję sędziowską i publiczność. Wygrała rywalizację z równie pięknymi jałowicami czarno – białymi z uznanych hodowli
Opolszczyzny i Śląska.
Buhaje wyróżniające się pod względem
długowieczności to: FLETCHER P (Lawn Boy
x Stadel), GRILLON (Fidji x Spencer), GERICO
(Dassi x Spencer) i LAWBULL.
Luty 2015
Aktualności
5
Aktualności
6
Nr 1 (Rok IX, nr 23)
Luty 2015
Aktualności
7
PL005238136408
FR2931257905
FR2923747217
PL005242641936
PL005242641882
FR2931364472
PL005281348964
PL005228290820
PL005258350556
FR5625523509
FR2931364848
PL005247378066
PL005269304333
FR2932576763
FR2931364836
PL005245280675
FR2931364664
PL005303837421
PL005253227181
FR2931364764
PL005258351027
FR2932723081
PL005303839975
FR2930875051
PL005191188346
PL005298737751
FR2931499098
FR2930875020
PL005184574569
DE0116525452
FR2931257905
FR5653851308
PL005184574569
DE0662956086
PL005158156845
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
* - nowość
RIVER *
DUC
GOLDEN *
SK FALLS ET
SK FORT ET
FLETCHER P
LANCET ET
JEMIDAR ET
SK LISTER ET *
GRILLON *
HYLAM
SK FLINSTON *
JERUBAL
GARUDO *
HENGELO
JERYCHO ET
GERICO *
LIVESTOCK
LAWBULL *
HERTZ P
SK CURT *
HOMELAND P
LARKIN BB ET *
HIRKUTSK
LARB *
ROBERTO ET *
GARATXI P
HELIOS P
KORON
LIT
VIKAN
DENVER
KILDEERE
ENRICO
LE FIGARO ET
Numer buhaja
Lp. Nazwa buhaja
ALTARIC RED CA9605778
SPENCER NL341882275
JERUDO DE0113878473
FIDELITY NL396647605
FIDELITY NL396647605
LAWN BOY RED US133080890
LILAC NL438792821
JERUDO DE0113878473
LILAC NL438792821
FIDJI NL487340213
FONTOY FR4432722584
FIDELITY NL396647605
JERUDO DE0113878473
JERUDO DE0113878473
DERTOUR NL535216372
JERUDO DE0113878473
DASSI FR3523006961
LILAC NL438792821
LAWN BOY RED US133080890
LARON P NL497740632
CURTIS NL368449693
FENO RED FR7216260249
LILAC NL438792821
DERTOUR NL535216372
LAWN BOY RED US133080890
RALSTORM IT020500225053
LARON P NL497740632
FLETCHER P FR2931364472
KIAN NL207288005
LAWN BOY RED US133080890
KIAN NL207288005
SUNNY NL243381922
KIAN NL207288005
ELAYO IT4902063469
LICHTBLICK DE0345785578
Nazwa i numer ojca buhaja
Typ oceny
GEN.
TRAD
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
TRAD
TRAD
TRAD
TRAD
TRAD
TRAD
TRAD
Powt. oceny
mlecznej
0,64
0,84
0,65
0,65
0,65
0,74
0,65
0,72
0,63
0,64
0,51
0,65
0,65
0,65
0,53
0,66
0,64
0,64
0,66
0,57
0,65
0,51
0,65
0,52
0,68
0,71
0,57
0,51
0,81
0,86
0,97
0,77
0,82
0,88
0,90
WH dla kg mleka
326
554
-49
248
326
259
1027
217
1255
114
169
557
6
205
3
74
149
661
240
-386
413
583
781
-205
348
30
-42
-176
-61
568
67
227
272
414
648
Tłuszcz kg
37,4
40,4
38,5
45,5
30,4
4,9
31,2
37,1
31,4
31,2
22,8
44,3
24,9
25,9
2,3
33,9
1,6
18,8
2,4
8,4
30,3
21,5
16,5
12,3
15,1
29,3
15,8
5,9
25,7
15,3
23,8
32,1
33,0
11,2
6,8
Tłuszcz %
0,29
0,21
0,53
0,44
0,21
-0,07
-0,13
0,35
-0,23
0,34
0,20
0,25
0,32
0,22
0,03
0,39
-0,06
-0,10
-0,10
0,33
0,16
-0,03
-0,19
0,28
0,01
0,36
0,23
0,18
0,37
-0,10
0,27
0,28
0,27
-0,08
-0,24
Indeks kg
Białko %
Białko kg
29,5 0,23 96,4
41,7 0,28 123,8
22,5 0,31 83,5
38,1 0,37 121,7
34,5 0,29 99,4
29,7 0,26 64,3
43,1 0,10 117,4
23,8 0,21 84,8
37,3 -0,06 106,0
27,9 0,31 87,0
25,0 0,24 72,7
38,0 0,23 120,4
24,7 0,32 74,3
23,7 0,21 73,3
14,5 0,19 31,4
25,1 0,29 84,1
23,3 0,23 48,1
34,2 0,14 87,2
20,6 0,16 43,5
5,6 0,25 19,6
25,1 0,14 80,5
31,2 0,14 83,9
29,2 0,03 75,0
12,9 0,26 38,1
18,2 0,08 51,5
16,0 0,19 61,3
7,2 0,11 30,3
20,7 0,35 47,3
20,1 0,29 66,0
28,4 0,11 72,2
16,1 0,18 55,9
21,4 0,17 74,8
28,1 0,24 89,2
24,9 0,13 61,0
20,9 -0,01 48,7
Indeks PF
131
127
126
125
124
124
123
123
123
123
121
121
120
120
119
119
119
118
118
117
117
117
117
116
115
114
114
113
112
108
107
106
104
103
102
Podindek
produkcyjny
117
125
113
124
118
113
124
114
120
115
111
124
111
111
100
114
105
115
103
96
113
114
112
101
105
107
99
104
109
111
106
111
115
108
105
Pokroju ogólny
119
96
109
110
113
113
106
106
111
106
112
106
107
103
120
103
114
111
111
121
116
113
110
113
110
116
117
107
101
96
101
95
91
105
93
117
87
100
111
111
97
108
103
112
104
101
103
102
100
110
95
111
103
90
102
108
112
102
99
93
103
102
88
109
100
98
103
100
115
84
Ramy ciała
Podindeksy pokrojowe
112
87
99
110
103
102
109
103
104
101
110
97
104
102
106
107
98
108
99
108
109
106
100
105
98
108
106
102
96
95
95
102
93
104
97
Siły mleczności
Wartość hodowlana dla cech produkcji
115
97
110
111
112
102
105
106
107
99
103
103
109
105
105
110
101
101
108
108
105
110
102
104
97
108
107
103
113
86
108
96
96
101
82
Nóg i racic
8
115
101
109
105
110
118
104
104
109
109
114
108
104
101
124
99
119
114
115
126
118
110
113
116
119
117
121
111
94
105
99
94
90
104
105
Wymienia
Tabela 1. Lista buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany RW proponowanych do wykorzystania w sztucznym unasienianiu w sezonie 2014.3 uszeregowana wg indeksu PF
Podindek
płodności
109
114
113
89
88
104
105
111
98
107
97
76
106
111
118
102
99
98
104
105
75
87
110
118
103
96
101
107
103
91
95
94
89
92
106
WH dla komórek
somatycznych
101
112
117
100
108
102
94
119
103
102
117
108
113
115
105
112
110
93
106
112
116
98
100
106
108
101
112
106
105
98
106
103
87
87
97
WH dla
długowieczności
115
104
111
114
117
123
99
103
102
122
115
117
111
113
109
112
129
107
131
122
113
115
94
108
115
104
118
112
109
117
113
108
110
99
106
Aktualności
Nr 1 (Rok IX, nr 23)
Luty 2015
Nowości w odmianie czarno – białej
Buhaje zaproponowane do użycia w inseminacji po wycenie sierpniowej, w sezonie 2014.3 w większości utrzymały, a niektóre nawet poprawiły swe wyceny (SPLENDOR wzrost PF ze 130 na 141, METANOL
wzrost PF ze 130 na 135).
Naszą ofertę w tej odmianie uzupełniliśmy o buhaje odmienne rodowodowo: IMPERATOR ET (Mogul x Oman) z PF 132 i wysokimi pod-
Aktualności
indeksami pokrojowymi, płodności i długowieczności, ojciec buhajów;
MAESTRO KR (Massey x Outstanding) z PF 122 i podindeksem wymienia 120, bez Jus ce w rodowodzie;
STOLNIK KZ (Stallion x Buckeye) z PF 121, podindeksem pokroju 127
i długością strzyków 106, bez Jus ce w rodowodzie;
ROTMISTRZ (Ruble x Support) z PF 121, bez Jus ce w rodowodzie.
Szczegółowe informacje o tych buhajach prezentujemy w Tabeli 2.
Opracowanie Grażyna Białek
9
Aktualności
10
Nr 1 (Rok IX, nr 23)
Luty 2015
Aktualności
11
PL005309114090
DE0354436665
FR2241421918
FR4972760241
PL05228264159
FR2941260624
DE0354312294
NL767081298
PL005287362018
PL005235281828
DE0354598701
PL005246635832
PL005132477003
DE0354562951
DE0353330113
PL005289323765
PL005189450752
DE0353347367
PL005273150759
PL005273401103
PL005194131134
PL005272263474
PL005284372195
PL005273053272
PL005193407537
PL005142071642
PL005273150803
PL005210523080
DE0352491798
PL005198390667
FR3545820334
PL005273052954
FR5943284863
PL005210523127
PL005185709984
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
* - nowość
SPLENDOR
GILBERT
CARRASSO
FORCIOLO
METANOL
CAPORAL ET
ASTOR
IMPERATOR ET*
HILLEK KZ
BALATON
MARCO
SUZUKI ET
HOBBIT
SASCHA
BONNY
LIDER
PASTEL
BASTIAN
STILO
MAESTRO KR*
AVOKADO
STOLNIK KZ*
ROTMISTRZ*
FILL*
BASIO-MCHIRZ
GRUZIN
EMBARGO BB*
LEN
BENNY
JUSTYN KZ
DANCOURT
LIONLIKE ET*
EYOTA
LIR ET
ARIUSZ
Numer buhaja
Lp. Nazwa buhaja
SUDAN US62768990
GERARD US52805723
ROUMARE FR2217051448
BRONCO US135774702
HAYDEN US135695137
ROUMARE FR2217051448
ALTAIOTA US61898306
MOGUL US3006972816
HILL US62942427
BEACON US136800233
OMAN US135746776
SUPER US62065919
JUSTICE US122358313
SNOWMAN NL388965513
BOGARUS US135257546
LILAC NL438792821
PARAMOUNT NL339291027
BOGARUS US135257546
SUPER US62065919
MASSEY US63026939
AIRRAID US131688542
STALLION US50750432
RUBLE US63210210
FIDELITY NL396647605
BOLTON US131823833
GOLDWYN CA10705608
EMERALD US62297934
STOL JOC FR4747063250
BERTIL NL355478033
JANGO DE0347136242
MAXWELL US131866683
LION KING US134266156
MILLION US61547476
MAXWELL US131866683
AIRRAID US131688542
Nazwa i numer ojca buhaja
Rodzaj oceny
GEN.
GEN.
TRAD.
GEN.
GEN.
TRAD.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
GEN.
TRAD.
GEN.
GEN.
GEN.
TRAD.
GEN.
GEN.
GEN.
TRAD.
GEN.
GEN.
GEN.
TRAD.
TRAD.
GEN.
TRAD.
TRAD.
TRAD.
TRAD.
GEN.
TRAD.
TRAD.
TRAD.
Powt. oceny
mlecznej
0,64
0,73
0,90
0,74
0,66
0,91
0,73
0,65
0,64
0,66
0,72
0,65
0,97
0,71
0,88
0,64
0,93
0,90
0,65
0,65
0,88
0,65
0,64
0,66
0,88
0,95
0,65
0,86
0,88
0,83
0,89
0,71
0,89
0,85
0,89
WH dla kg
mleka
1141
1196
1151
1263
1290
1556
958
861
1275
658
875
765
1678
1344
423
1351
999
725
986
731
1584
707
795
537
512
267
505
1262
858
393
864
725
957
333
403
Tłuszcz kg
45,6
27,1
28,7
31,1
41,5
37
40,3
10,7
27,2
19,8
24,7
6,5
35,4
31,7
26,2
23,6
13,7
36,7
-1,6
24,3
36,5
32,4
24,8
32,0
19,9
22,9
28,5
9,8
14,1
12,0
22,5
32,5
6,8
13,6
9,7
Tłuszcz %
-0,02
-0,26
-0,22
-0,24
-0,14
-0,30
0,00
-0,29
-0,29
-0,09
-0,14
0,30
-0,37
-0,27
0,10
-0,36
-0,32
0,08
-0,49
-0,07
-0,32
0,03
-0,10
0,11
-0,02
0,15
0,09
-0,48
-0,25
-0,05
-0,16
0,03
-0,38
0,00
-0,09
Białko kg
37,6
50,2
42,5
29,9
40,8
47,1
40,1
28,2
29,8
28,8
37,5
26,0
53,1
30,4
17,0
37,6
39,0
23,9
28,9
29,5
18,2
13,6
33,9
37,3
11,9
15,7
27,7
34,8
34,1
25,0
26,3
25,4
13,9
19,0
10,6
Białko %
-0,01
0,11
0,04
-0,14
-0,03
-0,06
0,09
-0,01
-0,15
0,08
0,09
0,00
-0,04
-0,16
0,03
-0,09
0,06
-0,01
-0,05
0,06
-0,38
-0,12
0,08
0,23
-0,07
0,08
0,13
-0,09
0,06
0,14
-0,03
0,01
-0,21
0,1
-0,04
Indeks kg
120,9
127,5
113,8
90,9
123,1
131,3
120,6
67,1
86,7
77,3
99,7
58,5
141,6
92,6
60,1
98,8
91,7
84,6
56,1
83,4
72,9
59,7
92,5
106,6
43,7
54,4
84,0
79,3
82,3
62,0
75,1
83,4
34,6
51,6
31,0
Indeks PF
141
139
136
135
135
134
132
132
131
130
129
129
129
128
128
126
126
125
122
122
122
121
121
119
118
118
117
116
116
115
114
113
112
111
108
Podindeks
produkcyjny
124
127
123
116
125
127
124
110
115
112
119
108
131
116
107
119
117
113
108
114
110
106
117
120
102
105
114
114
114
108
112
113
101
105
99
pokroju
ogolny
123
116
118
130
120
118
116
126
133
127
122
125
102
129
126
120
112
117
117
118
125
127
119
105
123
114
118
105
108
108
103
117
120
107
106
Ramy ciała
119
112
109
121
111
113
114
115
116
121
118
106
106
112
115
113
105
107
99
96
103
125
118
102
121
104
118
102
112
103
94
117
96
105
103
115
114
120
127
110
113
112
115
119
117
124
113
109
122
123
107
94
112
107
104
114
123
114
95
118
110
114
111
105
104
93
114
105
101
94
Siły
mleczności
Podindeksy pokrojowe
121
107
117
122
115
111
107
116
116
112
110
106
117
128
115
112
111
118
99
113
116
122
112
111
118
98
104
105
104
106
98
107
115
108
111
Nóg i racic
Wartość hodowlana dla cech produkcji
Wymienia
116
116
111
123
118
116
114
125
133
127
119
132
90
121
124
120
113
111
126
120
126
118
116
102
116
120
119
103
107
108
108
116
122
106
104
Podindeks
płodności
107
99
113
96
94
104
98
112
100
99
102
90
92
87
105
101
111
100
86
92
91
95
96
89
106
112
80
95
91
106
100
79
89
111
102
117
109
109
118
112
105
99
108
94
105
95
122
103
96
115
93
101
104
117
101
111
104
93
101
106
110
112
115
105
98
111
98
107
98
117
WH dla komórek
somatycznych
12
111
127
106
113
112
98
122
120
109
118
110
134
118
117
116
101
106
118
134
113
103
108
97
111
105
104
98
102
107
113
102
100
114
100
107
WH dla
długowieczności
Tabela 2. Lista buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany HO proponowanych do wykorzystania w sztucznym unasienianiu w sezonie 2014.3 uszeregowana wg indeksu PF
Aktualności
Nr 1 (Rok IX, nr 23)
Luty 2015
Aktualności
Nowości w rasie simentalskiej
po wycenie 2014.3
HUMPERT – ten bardzo ceniony buhaj
uzyskał właśnie swoją pierwszą wycenę na córkach. Mimo iż wcześniej dysponował jedynie
wyceną genomową, już w tym momencie jest
ojcem kolejnych 16 buhajów przeznaczonych
do unasieniania w niemieckich i austriackich
stacjach. Najsłabszy z nich w ostatniej wycenie uzyskał wysokie 127 punktów GZW, natomiast dwóch najlepszych osiągnęło aż 141
punktów! Na pewno już niedługo więcej o nich
usłyszymy. Indeks mleczny Humperta wynosi MW 119, składa się na niego bardzo dobra
wydajność mleka na poziomie +876 kg, a także +28 kg tłuszczu (-0,10%) oraz +24 kg białka
(-0,08%). Humpert daje dobre kalibrowo córki o poprawnie zbudowanych wymionach (E
116). Jednak największe wrażenie robi indeks
dla cech mięsnych (FW 128), uwagę zwracają
parametry dla przyrostów ne o (NTZ 134), wydajności rzeźnej (AUS 107) oraz klasa handlowa (HKL 116). Buhaj sprawdzi się w krzyżówkach z rasą holsztyńsko-fryzyjską, jak również
w dalszych kojarzeniach z F1 i F2.
SMOLNIK – syn Samuta (o. Samurai) i Żanety (O. Borneo) z hodowli pana Jana Wrony
z Brzegów Dolnych. Jego córki ustabilizowały
produkcję na poziomie: +358 kg mleka, +12,5
kg tłuszczu (-0,01%), +10,9 kg białka (+0,03%),
co daje indeks produkcyjny na poziomie +34,3
kg. Jego matka w maksymalnej – czwartej laktacji wyprodukowała 7752 kg mleka o zawartości 4,11% tłuszczu i 3,47% białka. Panu Janowi Wronie gratulujemy wysokich wyników
w pracy hodowlanej.
ROMEO – syn Romtella (o. Romel) i Wiśni
(O. Rumba) z hodowli pana Zbigniewa Gaca
z Nadolan. Wartość hodowlana dla produkcji
mleka to +206 kg przy indeksie produkcyjnym
24,3 kg. W maksymalnej – czwartej laktacji,
jego matka dała 7010 kg mleka o zawartości
4,28 % tłuszczu i 3,50% białka. Romeo jest
ojcem laureatki wystawy w Rudawce Rymanowskiej w 2014 r., zdobywczyni tytułu Superczempiona, znakomicie zbudowanej krowy
Sonii z hodowli Pana Jerzego Stączka z Jaćmierza. Obu hodowcom serdecznie gratulujemy!
VITAMIN*TA – buhaj pochodzi ze wspólnego programu prowadzonego przez Małopolskie Centrum Biotechniki wraz z BVN Neustadt.
Jest synem Vanadina i krowy Bombe (o. Winnipeg). Vitamin daje córki o zrównoważonych
parametrach pokroju, jednak na pierwszy plan
wysuwa się umięśnienie (B 121) oraz budowa
nóg (F 112). Wskaźniki dla cech produkcyjnych
prezentują się w następujący sposób: +675 kg
mleka, +23 kg tłuszczu (-0,06%) oraz +19 kg
Sonia – o. Romeo, superczempionka X Krajowej Wystawy Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej w 2014 r. (hodowca Jerzy Stączek).
białka (-0,06%). Imponująco przedstawia się
indeks cech mięsnych Vitamina (FW 135), na
który składają się wysokie wskaźniki dla przyrostów ne o (NTZ 135), wydajności rzeźnej (AUS
118) oraz klasa handlowa (HKL 125)! Wśród
parametrów dla cech użytkowych uwagę zwracają: długowieczność (ND 118), wytrwałość laktacji (Pers 116), co w efekcie daje wysoki wskaźnik cech użytkowych (122 FIT).
WERTARBEIT*TA – buhaj, który również
pochodzi z programu prowadzonego przez
MCB z BVN Neustadt. Syn Waterberga i krowy
o specyficznym imieniu: B 763 (O. Weinreg).
Wśród jego wielu zalet znajdzie się na pewno wysoki indeks cech produkcyjnych, który
prezentuje się w następujący sposób: +881 kg
mleka, +34 kg tłuszczu (-0,03%) oraz +27 kg
białka (-0,04%). Buhaj dysponuje również dobrym indeksem mięsnym FW 112. Kolejnym
walorem Wertarbeita są parametry w zakresie
cech użytkowych, gdzie właściwie nie znajdziemy słabych punktów, a które dają razem wysoki
indeks FIT 117. Córki buhaja charakteryzują się
dobrze zbudowanymi wymionami, lecz uwagę
zwraca przede wszystkim wysoki podindeks budowy nóg F 121.
WAMP (testowy) – PL-005266654400, ur.
16.03.2013 r. (Willenberg x Gamb [Inder]) Po-
chodzi z hodowli pana Zenona Morawskiego
z Grochowisk Szlacheckich w województwie
kujawsko-pomorskim. Ojciec buhaja – Willenberg, to buhaj o bardzo wysokim GZW 129.
Wydajność produkcyjna jego córek przedstawia
się następująco: +537 kg mleka, +32 kg tłuszczu
(+0,12%) i +19 kg białka (0,00%). Dobrze prezentuje się również indeks cech mięsnych – FW
116. Willenberg może pochwalić się wysokimi
wskaźnikami cech użytkowych (FIT 120), gdzie
wśród podindeksów uwagę zwracają bardzo
wysokie parametry dla wytrwałości laktacji
(Pers 121) i długowieczności (ND 117). Matka
Wampa – krowa imieniem Gamb (o. Inder),
w swojej pierwszej i zarazem najlepszej laktacji wyprodukowała 9301 kg mleka o składzie
3,59% tłuszczu i 3,44% białka. Wartości hodowlane dla cech produkcyjnych prezentują
się następująco: +519 kg mleka, +13,4 kg tłuszczu i +10,9 kg białka. Ocena ogólna krowy pod
względem typu i budowy wyniosła 83 pkt.
Na kolejnych stronach prezentujemy
szczegółowe wyceny buhajów rasy simentalskiej z oferty MCB.
Tabela 3 zawiera pełną ofertę niemieckich buhajów SM w sezonie 2014.3.
Tabela 4 zawiera pełną ofertę polskich
buhajów SM w sezonie 2014.3.
Opracował Dariusz Mroczka
13
Aktualności
14
Nr 1 (Rok IX, nr 23)
Luty 2015
Aktualności
15
Aktualności
16
Nr 1 (Rok IX, nr 23)
Luty 2015
Aktualności
17
VITAMIN*TA**
DE0947331697
DE0948352685
DE0948419959
DE0948120682
DE0947428330
DE0947770617
DE0943304203
DE0944001466
DE0946967541
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VANADIN / WINNIPEG
VLAX / WINNIPEG
VANADIN / WINNIPEG
Ojciec /
ojciec matki
WILLEM *TA
MANUTIUS *TA
WINNING
VORSPRUNG
ISERDOCH
HUTSTEIN *TA
IMPRESSION *TA
MAILER
IMMINENT
MALACHEN
HIMMELHOCH *TA
HOCHBURG
REISELBERG Pp *TA RALMESBACH PS/WEIPORT Trad.
MALTE
ROMSTEIN
14 DE0943004439
15 DE0662708266
16 DE0944367389
17 DE0944644352
18 DE0947435891
19 DE0942684556
20 DE0663283092
21 DE0943101150
22 DE0941223119
23 DE0942685710
24 DE0942351629
25 DE0943026311
26 DE0663187830
27 DE0942010664
** - nowość
HIMEROS
13 DE0941035802
ROMTELL TA / WEINOLD
MANITOBA / POLDI
HOCHKOGL / HOCHTOR
HIRMER / WATERBERG
MALACH / ROCHEN
IMPOSIUM / ZAMUR
MANITOBA / HIPPO
IMPOSIUM / ROMEL (A)
HUTOED / VANSTEIN
RESOLUT / ROMEL (A)
RUMGO / EILIG *TA
WINNIPEG / REGIO
MANITOBA / SAFIR
WINNIPEG / ROMEL (A)
HIRMER / RUAP
Trad.
Trad.
Trad.
Trad.
Trad.
Trad.
Trad.
Trad.
Gen.
Gen.
Gen.
Trad.
Trad.
Trad.
Trad.
Gen.
12 DE0942690610
IKEBANA / VANSTEIN
IKONOSTAS *TA
Gen.
Gen.
11 DE0946187280
HULKOR *TA / VODACH
Trad.
Trad.
Gen.
Gen.
HORBIT *TA
WEINFUR *TA / IMPOSIUM
HUMAT / REALTO
MANDELA / GEBER
BUSSERL / GS RAU
WILLE / ROMTELL TA
Gen.
Gen.
Gen.
Gen.
Rodzaj wyceny
10 DE0947434561
WEIGAND *TA
HUMPERT *TA
MANIGO
BUSSARD*TA**
WILLIG *TA
WERTARBEIT*TA** WEINREG / WATERBERG
VENDT*TA**
VASILI**
Nazwa
Lp. Numer
Rok urodzenia
2007
2008
2008
2007
2008
2007
2008
2008
2009
2012
2010
2009
2006
2008
2006
2008
2012
2012
2012
2009
2008
2012
2012
2013
2013
2013
2012
GZW
indeks hodowlany
112
113
116
119
120
120
121
122
122
123
123
124
125
125
127
127
128
128
129
129
131
131
131
132
134
135
137
MW - indeks mleczny
111
107
112
114
111
115
120
122
122
117
122
116
114
120
109
116
118
124
117
119
119
123
127
123
118
117
116
FW - indeks mięsny
114
93
104
104
117
94
88
109
95
95
115
102
108
94
119
113
97
109
126
128
110
106
102
112
126
117
135
FIT – indeks cech użyt.
93
116
110
114
106
117
117
F% - tłuszcz %
-0.06
-0.06
E% - białko %
-0.03
-0.21
-0.04
-0.04
-0.10
0.23
-0.08
0.00
-0.05
-0.03
-0.06
-0.12
-0.11
-0.13
0.16
0.17
-0.08
0.16
-0.09
-0.06
-0.02
0.18
0.07
446
133
239
713
342
359
143
575
0.14
0.08
-0.22
0.07
-0.03
0.30
0.08
-0.16
0.29
0.15
0.01
-0.09
0.10
0.04
0.19
0.09
-0.16
0.15
345 +0.14 +0.09
972
723
631
403
156
395
453 +0.21 +0.01
926
406 +0.04 +0.10
876
838
841 +0.01
918 +0.00 +0.01
881
818
334 +0.12 +0.09
675
Mkg - mleko kg
99 1214
109
121
100
120
119
117
123
117
127
107
110
106
123
117
110
117
117
128
122
ND – długowieczność
93
117
104
109
116
109
108
102
112
112
99
111
108
107
112
121
120
104
106
105
116
113
108
113
112
119
118
104
102
101
107
103
103
94
101
99
110
95
93
120
99
119
120
127
97
109
90
99
97
107
102
110
109
116
Pers - wytrwałość
laktacji
18
103
103
116
99
106
121
113
95
109
104
107
120
106
106
103
92
110
106
97
92
120
107
110
106
108
109
100
Kp - porody czyn.
ojcowowski
Tabela 3. Lista buhajów niemieckich rasy simentalskiej proponowanych do wykorzystania w sztucznym unasienianiu w sezonie 2014.3
EGW - zdrowotność
wymienia
91
103
104
117
82
106
115
97
102
115
99
119
119
113
116
102
112
109
106
108
117
112
104
105
111
120
106
Mbk. - szybkość udoju
102
110
92
83
116
100
90
104
101
91
100
111
100
97
109
97
100
110
99
101
97
116
113
105
110
113
97
R - kaliber
112
106
97
100
110
100
99
109
102
108
102
99
95
117
107
107
101
106
105
115
104
97
105
104
101
106
107
B - umięśnienie
103
96
91
116
119
113
94
109
103
121
104
94
98
99
114
129
101
104
112
99
110
95
96
94
123
110
121
F - nogi
97
114
102
107
106
96
100
104
111
104
106
98
99
103
114
115
104
101
101
99
132
95
123
121
106
108
112
E – wymię
106
117
101
102
107
97
100
108
125
124
101
107
104
112
105
102
115
112
98
116
102
121
101
111
101
117
109
Aktualności
Nr 1 (Rok IX, nr 23)
Luty 2015
Aktualności
proponowanych do wykorzystania w sztucznym
25,6
24,3
18,5
18,0
12,5
10,8
8,9
6,8
5,3
7,8
-0,01
0,30
0,02
0,04
-0,01
0,02
0,05
0,17
-0,14
0,04
22,9
10,6
12,8
10,6
10,9
7,0
7,7
6,5
7,0
3,8
0,03 71,4 0,68 101 99 101
0,06 45,5 0,56 98 94 99
-0,02 44,1 0,69 98 98 104
-0,10 39,2 0,72 104 110 123
0,03 34,3 0,62 104 101 102
-0,03 24,80 0,71 112 111 94
0,04 24,3 0,62 105 103 100
0,12 19,8 0,72 104 107 99
-0,06 19,3 0,6 109 108 105
-0,05 15,4 0,79 108 105 101
Ocena ogólna
665
296
428
448
358
249
206
49
319
125
Umięśnienie
Białko kg
0,71
0,59
0,81
0,76
0,56
0,77
0,55
0,71
0,68
0,84
Wymię
Tłuszcz %
Vanstein DE0934586859
Ruap DE0918105400
Roberto DE0932204616
Humid PL000609006253
Samut DE0930988845
Humid PL000609006253
Romtell DE0935491281
Ratgeber DE0935281577
Dionis AT447242233
Roberto DE0932204616
Nogi i racice
Tłuszcz kg
PL005180666046
PL005135913713
PL005111959421
PL005055875863
PL005208033065
PL005051287264
PL005202642607
PL005142198462
PL005129090475
PL005096279101
Typ i budowa
WH dla kg mleka
Wołosaty
Raby
Robot
Hiundaj
Smolnik*
Hizop
Romeo*
Ratan
Dodek
Romario
Wartość hodowlana dla cech pokroju
Kaliber
Nazwa i numer ojca
buhaja
Indeks kg
Numer buhaja
Białko %
Nazwa
buhaja
Powt. oceny
mlecznej
Wartość hodowlana dla cech produkcji
Powtarzalność
Tabela 4. Krajowa lista polskich buhajów rasy simentalskiej
unasienianiu w sezonie 2014.3
99
98
112
115
99
101
101
101
106
104
97
94
99
94
100
124
105
109
103
106
99
95
103
108
100
113
104
106
108
106
* - nowość
Oferta buhajów uczestniczących w programie
ochrony zasobów genetycznych
Programem ochrony zasobów genetycznych w Polce objęte są 4 rasy bydła:
 rasa polska czerwona,
 rasa polska czerwono-biała,
 rasa polska czarno-biała,
 rasa białogrzbieta.
Małopolskie Centrum Biotechniki jako jedyna firma inseminacyjna w Polsce realizuje
większość z nich. Do dwóch programów: dla
rasy polskiej czerwonej i polskiej czerwono-białej realizowanych już wcześniej, w 2014 r.
dołączono program dla rasy polskiej czarno-białej.
W tym czasie spółka zakupiła 3 buhaje
z tego programu, a nasienie dwóch z nich
(Faraon i Grom) jest już dostępne w ofercie,
zabezpieczając odpowiednią ilość porcji na
potrzeby stad uczestniczących w programie.
W rasie polskiej czerwono-białej oferta obejmuje 11 buhajów, w tym 2 nowe:
BRUTUS PL005296133265 i SK BIWAK
PL005416228055. Obydwa pochodzą po buhaju BRYK PL000602207298.
19
Aktualności
Nr 1 (Rok IX, nr 23)
W rasie polskiej czerwonej prezentujemy Państwu 11 buhajów, 4
z nich posiadają ocenę na potomstwie, pozostałe mają oszacowaną
wartość hodowlaną na podstawie rodowodu.
20
PL005174976090
PL005040979170
PL005250242675
PL005258070881
PL005005453486
PL005007992310
PL005294237941
PL005004214897
PL005171440570
PL005188229625
PL005003302625
3
4
2
1
8
5
2
7
3
2
4
305
305
305
305
297
305
305
305
305
305
305
9684
9048
6368
6935
8062
9159
8324
4881
5333
5110
7535
% białka
15,82 ZGADULA
22,25 ŚRODA 121
13,97 MIMI
7,56 PIWNA 195
29,5 PANDA 1
22 UMONA
22,6 BABILA 183
10,5 WIŚNIA
18,75 PENEA
19,57 RÓŻA
18 BONA
Kg białka
AKRON PL005216218850
EMIR PL000603007495
BRYK PL000602207298
BRYK PL000602207298
JUNIN PL005047827474
JABAR PL000603123992
ALLAN PL000600902995
EMIR PL000603007495
EMIR PL000603007495
JABAR PL000603123992
ROLF PL000600903294
Matka
numer
% tłuszczu
PL005225530264
PL005262301216
PL005296133265
PL005416228055
PL005164693754
PL005202279742
PL005258350884
PL005310834864
PL005266224955
PL005233254336
PL005196511156
ACHMET
SK EMANUEL
BRUTUS
SK BIWAK
JAKOB
JUMON
SK ALUŚ
EMPIRYK
ERYK
JARBLIK
ROBUST
Udział
HF % Matka
nazwa
Kg tłuszczu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nazwa i numer ojca
Kg mleka
Numer buhaja
Dni laktacji
Lp. Nazwa
buhaja
Max laktacja
Krajowa lista buhajów rasy polskiej czerwono-białej proponowanych do wykorzystania w sztucznym unasienianiu w sezonie 2014.3
402
374
278
260
289
393
330
236
236
221
295
4,15
4,13
4,37
3,75
3,58
4,29
3,96
4,84
4,43
4,33
3,91
335
296
225
221
251
322
294
155
180
175
222
3,46
3,28
3,54
3,19
3,11
3,51
3,54
3,17
3,37
3,43
2,94
Na szczególną uwagę zasługuje buhaj FRED PL005201307118
z indeksem produkcyjnym 57,9 i bardzo wysoką przewagą kilogramów mleka +614.
Luty 2015
Aktualności
Krajowa lista buhajów rasy polskiej czerwonej proponowanych do wykorzystania w sztucznym unasienianiu w sezonie 2014.3
* – buhaje z wartością hodowlaną szacowaną na podstawie rodowodu
Ocena ogólna
102
104
97
102
103
98
104
97
103
101
104
108
100
114
110
Nogi i racice
Powtarzalność
-0,02 16,4 -0,04 57,9
0,19 10,0 -0,02 40,3
0,22 9,2 0,06 36,3
0,11 8,3 -0,07 33,4
0,06 8,0 -0,01 29,3
0,27 6,5 0,05 27,4 0,62
0,13 6,7 0,04 25,1
-0,13 7,5 0,01 22,8 0,45
-0,02 7,0 -0,02 23,4
0,16 3,9 0,10 14,2 0,57
0,17 2,7 0,03 12,5
Wymię
25,2
20,3
17,9
16,7
13,3
14,4
11,8
7,8
9,4
6,4
7
Typ i budowa
614
371
281
342
277
207
200
258
236
53
69
Wartość hodowlana dla cech pokroju
Kaliber
0,30
0,28
0,29
0,31
0,31
0,73
0,29
0,58
0,51
0,78
0,23
Indeks kg
FJEMBE PL000609002879
SŁOWIK PL000607007938
SŁOWIK PL000607007938
PAGET PL000606404133
PAGET PL000606404133
LUKAS PL000609000271
CZAR PL000607007633
DERBY PL000602456971
PAGET PL000606404133
CAL PL000601381633
PARKOSZ PL000603316034
Białko %
PL005201307118
PL005170569661
PL005316743214
PL005184751243
PL005201307224
PL000607002938
PL005201307163
PL000601389530
PL000607005530
PL000607007738
PL005224291456
FRED*
SODEK*
SOKOLIK*
PAGON*
PAKT S*
LUBCZYK
CZEK*
DEBIUT
PASZKOT
CELNIK
PIEŃ*
Białko kg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Wartość hodowlana dla cech produkcji
Tłuszcz %
Nazwa i numer ojca buhaja
Tłuszcz kg
Numer buhaja
Powt. oceny
mlecznej
WH dla kg
mleka
Lp. Nazwa
buhaja
Opracowała Marta Nykiel
Eliminujemy wady, zalety pozostają
Z troski o dobro hodowli bydła rasy simentalskiej w Polsce, a co za tym idzie z troski o interes hodowców, przygotowując oferty buhajów po kolejnych wycenach,
już od dłuższego czasu zwracamy baczną uwagę na buhaje – nosicieli wad genetycznych. Celem jest skuteczna eliminacja ryzyka rozprzestrzeniania się wadliwych
genów w populacji, co pozwoli skutecznie zmniejszać niebezpieczeństwo ujawniania się patologii w przyszłości.
Nasza firma, jako lider rasy simentalskiej,
pierwsza w Polsce podejmuje profilaktyczne
działania walcząc z problemem. A że kłopotem warto zająć się już dziś, niech świadczy
fakt, że kraje takie jak Niemcy, Austria czy
Szwajcaria, gdzie hodowla popularnego simentala stoi na najwyższym poziomie, zaczęły poruszać tę kwes ę, mimo różnego
udziału wadliwych genów w poszczególnych
populacjach.
Zrezygnowaliśmy z wyboru nosicieli jako
ojców buhajów w ramach realizacji Programu Doskonalenia Rasy Simentalskiej, mając
na uwadze, iż brak w Polsce odpowiednich
narzędzi, by dokonać skutecznej selekcji,
również pod kątem przenoszenia wspomnianych chorób. Dzięki nam można być spokojnym o przyszłość hodowli bydła simentalskiego w Polsce.
Wzorem naszych zachodnich sąsiadów
wprowadziliśmy jasny podział wad genetycznych na trzy kategorie.
Buhaje, u których wykryto wady pierwszej i drugiej kategorii nie są dostępne
w ofercie katalogowej, tak aby hodowcy
mieli pewność, że dostają materiał genetyczny najwyższej jakości.
Trzecia kategoria wad to takie, które nie
powodują szkód w populacji. BMS dotyczy
płodności i ogranicza się jedynie do osobników męskich. Natomiast FH4 powoduje jedynie spadek skuteczności pierwszych pokryć
o 0,35%. Stąd skłaniamy się raczej do nazywania FH4 „cechą osobniczą”, aniżeli wadą
genetyczną.
Kategoria 1.
ZDL – niedobór cynku/choroba skóry
Ta wada rozpowszechniła się w głównej
mierze za pośrednictwem potomków z linii
rodowodowej byka imieniem STREITL (ur.
1984 r.). Jest homozygotyczna i objawia się
wcześnie w fazie rozwoju cielaka. Następuje
rogowacenie (keratynizacja) naskórka. Dziedziczenie autosomalne recesywne.
Występuje u ok. 1% populacji. Oznaczana jest literami ZDL.
A – zespół arachnomelii
Zespół deformacji szkieletu nóg, kręgosłupa i czaszki. Nogi są chudsze i wydają się
dłuższe niż zwykle z powodu mniejszej średnicy trzonu kości. To powoduje, że są delikatne, co w połączeniu ze sztywnością stawów
przyczynia się do częstych złamań podczas
porodów. Pęcina również ulega deformacji.
W przypadku kręgosłupa dochodzi kifoza
i skolioza. Czaszka: krótka żuchwa, wklęsła
kość czołowa. W roku 2007 w Niemczech
Kategorie wad oraz decyzje
podejmowane w przypadku buhajów,
u których potwierdzono nosicielstwo
wad genetycznych
Kategoria 1.
Defekty genetyczne, które muszą być usuwane z populacji:
• ZDL – niedobór cynku
• A – zespół arachnomelii
Kategoria 2.
Niepożądane efekty części kojarzeń
– wady, które potrzebują uwagi:
• DW – karłowatość
• FH2 – defekt wzrostu
• TP – trombopa a
planowanie kojarzeń niwelujących ryzyko ujawnienia się wady w przyszłych
pokoleniach
Kategoria 3.
Wady, których status jest monitorowany:
• BMS – bezpłodność osobników męskich
• FH4 – wczesne obumieranie zarodka (skutkuje spadkiem skuteczności
pierwszych pokryć o 0,35%, stąd nie
jest nazywana wadą, a raczej specyfiką genetyczną osobnika – niem.
Genet. Besonderheiten)
Są to cechy, które mimo iż mogą być
przekazywane, to ze swej natury nie
są źródłem zagrożeń z punktu widzenia
hodowców.
21
Aktualności
liczba zgłoszonych przypadków arachnomelii wyniosła 136. Buhajem, który w dużej
mierze przyczynił się do rozprzestrzenienia
wadliwych genów był Romel. W odpowiedzi
na zagrożenie wynikające z ekspansji tego
defektu rozpoczęto badania buhajów w stacjach unasieniania, a następnie wyeliminowano nosicieli z oferty.
Stąd, przeglądając drzewo genealogiczne osobnika możemy natknąć się na buhaja,
Nr 1 (Rok IX, nr 23)
który przy imieniu ma przypis (A), co oznacza,
że był on nosicielem arachnomelii. Natomiast
buhaje wolne od tej wady, jeszcze zanim genomowanie buhajów stało się tak powszechne, oznaczano przypisami „*TA”, bądź „TA”
(w zależności, czy byk był pod tym kątem testowany genetycznie, czy empirycznie).
Kategoria 2
Karłowatość (DW – ang. dwarfism) –
wada genetyczna znana już wielu hodowcom.
Ten defekt był przenoszony przez potomków
linii po byku Polzer (ur. 1959 r.). Ujawnia
się tylko u osobników homozygotycznych.
Dziedziczy się w sposób recesywny. Cielęta
z karłowatością zdarzają się niezwykle rzadko. Mają małą wagę urodzeniową (ok. 15 kg)
i rosną wolniej niż rówieśnicy.
Nosiciele tej wady oznaczeni są literami
DW. Częstotliwość jej występowania w rasie
simentalskiej to obecnie ok. 1%.
FH2 – defekt wzrostu/niska budowa
ciała
Wada objawia się problemem z przetwarzaniem glukozy przez organizm zwierzęcia.
To z kolei przekłada się na redukcję wzrostu.
Jest dziedziczona recesywnie, co oznacza, że
wada może wystąpić jedynie w przypadku,
gdy wadliwe allele zostaną odziedziczone od
obojga rodziców.
Częstotliwość występowania tej wady
w rasie simentalskiej wynosi ok. 4%.
Trombopa a (ang. Trombopathy)
Homozygotyczne pod względem genu
trombopa i osobniki mają problem z krze-
pliwością krwi. Nie zachodzi koagulacja.
Jeśli jedno z naczyń wewnętrznych takiego
zwierzęcia zostanie uszkodzone, możliwy
jest nawet efekt śmiertelny. Osobniki heterozygotyczne nie mają jednak problemów
z krzepliwością, ani nie wiąże się to z innymi
negatywnymi skutkami (prócz możliwego
nosicielstwa).
Występuje u ok. 7-8% populacji simentalskiej. Nosiciele oznaczani są literami TP.
Kategoria 3
BMS (ang. Bovine male sub-fer lity
– bezpłodność osobników męskich).
Homozygotyczne byki są prawie kompletnie bezpłodne. Co ciekawe, homozygotyczne występowanie tego genu wśród
samic nie wywołuje żadnych niepożądanych
skutków. Natomiast byki heterozygotyczne,
podobnie jak samice – nie wykazują żadnych negatywnych pod tym względem cech
i mogą być stosowane bez wahania.
Występuje u ok. 4% populacji simentalskiej. Oznacza się ją jako BMS.
FH4 (ang. SIMMENTAL HAPLOTYPE 4)
– przedwczesne obumieranie zarodka
Przedwczesne obumieranie zarodka następuje w kilku pierwszych tygodniach po
poczęciu. Zwykle kolejna ruja pojawia się
w ciągu 21 dni. To powoduje, że współczynnik zapłodnień po pierwszym pokryciu spada
średnio o jedyne 0,35%. Stąd nie jest nazywana wadą, a raczej specyfiką genetyczną osobnika – niem. Genet. Besonderheiten. Występuje u ok. 3,5% populacji żeńskiej (2013).
Opracował Dariusz Mroczka
Informacje na temat wad genetycznych przenoszonych przez danego
buhaja można znaleźć poniżej opisu parametrów buhaja np. na stronie
h p://www.fleckvieh.at/zuchtwertdatenbank.html
Na zdjęciach od góry: Manigo, Humpert, Manu us, czyli buhaje wolne od wad genetycznych, gwarantujące najwyższą jakość.
Słowniczek:
Träger von – nosiciel
Frei von: wolny od
Genet. Besonderheiten – genetyczna
specyfika osobnicza
Korzystając z oferty Małopolskiego Centrum Biotechniki,
Hodowcy nie muszą wybierać między bezpieczeństwem a jakością.
22
Luty 2015
Aktualności
Buhaje proponowane do krzyżówek
SM x HF
Z uwagi na duże zainteresowanie nasieniem
simentalskim wśród hodowców bydła rasy
holsztyno-fryzyjskiej celem krzyżowania
międzyrasowego, przygotowaliśmy listę buhajów, które świetnie sprawdzą się pod tym
względem. Znajdują się w niej suges e nie
tylko dotyczące kojarzeń z czystorasowymi
holsztyno-fryzami, lecz także propozycje dla
kolejnych pokoleń mieszańców. Zestawienie to jest oparte o obserwacje poczynione przez pracowników działu hodowli BVN
Neustadt.
Cechy charakteryzujące
krzyżówkę simental x HF:
• wyższa produkcja mleka
(efekt heterozji),
• możliwość uzyskania dodatkowych
przychodów (mięso, dobre cielę,
białko w mleku),
• mniej problemów metabolicznych,
• lepsza zdrowotność,
• lepsze parametry związane
z płodnością,
• wyższy procent łatwych porodów,
• większy procent żywotnych cieląt,
• lepsze nogi i racice,
• wyraźnie wyższe dochody niż w czysto-rasowej hodowli holsztyno-fryza.
Nazwa
GZW – indeks hodowlany
MW – indeks mleczny
FW – indeks mięsny
FIT – indeks cech użytkowych
Mkg – mleko kg
F% – tłuszcz %
E% – białko %
ND – długowieczność
Pers – wytrwałość laktacji
Kp – porody czyn. ojcowski
EGW – zdrowotność wymienia
Mbk. – szybkość udoju
R – kaliber
B – umięśnienie
F – nogi
E – wymię
1
2
3
4
5
6
7
8
DE0943304203
DE0942405989
DE0944001466
DE0939777029
DE0941688886
DE0942690610
DE0941035802
DE0943004439
MANIGO
MANTON
HUMPERT *TA
WEINFUR
HUTERA
HIMEROS
WILLEM *TA
MANUTIUS *TA
2008
2006
2009
2005
2006
2008
2006
2008
131
129
129
129
127
127
127
125
119
122
119
116
126
116
109
120
110
103
128
123
115
113
119
94
123
117
106
111
98
117
123
117
838
981
876
388
977
395
156
403
+0.23
-0.15
-0.10
+0.04
+0.11
-0.08
+0.17
+0.16
0.00
-0.03
-0.08
+0.13
-0.02
+0.16
+0.07
+0.18
116
117
105
107
98
121
112
107
99
95
90
113
103
120
119
99
120
115
92
96
100
92
103
106
117
96
108
101
95
102
116
113
97
101
101
116
101
97
109
97
104
102
115
113
117
107
107
117
110
111
99
105
98
129
114
99
132
110
99
111
101
115
114
103
102
119
116
105
111
102
105
112
9
10
11
12
13
DE0941546536
DE0662708266
DE0942684556
DE0663283092
DE0941223097
RINGWANDL
WINNING
IMPRESSION *TA
MAILER
BUSSERL
2006
2006
2009
2008
2006
125
125
122
122
120
120 96 116 584 -0.03
114 108 119 631 -0.13
122 95 109 446 +0.29
122 109 99 1214 -0.16
116 110 102 829 -0.20
+0.11
-0.02
+0.15
-0.16
-0.07
105 102 101 121 96 110 94 96 97 HO, F1
108 120 106 119 100 95 98 99 104 HO, F1, F2
112 99 109 102 101 102 103 111 125 HO
102 101 95 97 104 109 109 104 108 HO, F1, F2
108 99 110 98 122 96 104 119 97 HO
Polecany do krzyżówek
Lp. Numer
Rok urodzenia
Opracował Dariusz Mroczka
HO, F1, F2
HO, F1, F2
HO, F1, F2
HO, F2, F3
HO, F1, F2
HO
HO, F1, F2
HO, F1, F2
23
Aktualności
Nr 1 (Rok IX, nr 23)
Siedziba spółki w Krasnem z wydzielonym sektorem ze zwierzętami i sektorem z laboratorium i bankiem nasienia
NASIENIE BUHAJÓW produkt bezpieczny
Wymogi sanitarne dotyczące produkcji
nasienia obejmują: warunki organizacyjno-techniczne centrum pozyskiwania nasienia,
nadzór weterynaryjny, warunki wprowadzania buhajów do centrum, obowiązujące badania diagnostyczne oraz wymogi dla
produkowanego nasienia. Najważniejszym
celem jest utrzymanie statusu SPF (Specyfic
Pathogen Free - wolny od specyficznych patogenów) dla centrum i produkcja „zdrowego” nasienia. Służy temu skuteczny system
izolacji, stopniowe wprowadzanie buhaja do
stada i kompleksowe badania diagnostyczne
na każdym etapie jego pobytu w centrum.
W naszym kraju kwes a ta regulowana jest
przepisami zawartymi w Dz.U. poz. 69 z 15
stycznia 2014 r.
Teren centrum produkcji, zatwierdzony
i nadzorowany przez urzędowego lekarza
weterynarii, podzielony jest na sektory i zabezpieczony przed kontaktem ze zwierzętami z zewnątrz, aby uniknąć bezpośredniego
przeniesienia infekcji. Powiatowy lekarz weterynarii upoważnia lekarza weterynarii centrum, posiadającego specjalizację w zakresie
rozrodu zwierząt i odpowiedzialnego za codzienne przestrzeganie określonych w rozporządzeniu wymagań weterynaryjnych, do
prowadzenia centrum pozyskiwania nasienia
lub centrum przechowywania nasienia.
Buhaje wprowadzane są na teren centrum z gospodarstw urzędowo wolnych od
chorób zakaźnych: gruźlicy bydła, brucelozy
u bydła, enzootycznej białaczki bydła.
24
Rozładunek buhajków.
Wydzielony budynek na kwarantannę zwierząt.
Luty 2015
Aktualności
Wprowadzenie buhajów do stada poprzedza 28-dniowa kwarantanna. W tym czasie, w zatwierdzonym pomieszczeniu buhaje
poddaje się badaniom na choroby zakaźne:
gruźlicę bydła, brucelozę bydła, enzootyczną
białaczkę bydła, zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt, wirusową biegunkę bydła i chorobę błon śluzowych. Pomieszczenie do kwarantanny izolowane jest w sposób efektywny od
stada produkcyjnego oraz dziko żyjących zwierząt, które mogą być źródłem chorób.
Zwierzęta wprowadzane do stada przebywają w pomieszczeniach położonych na
terenach wolnych od chorób zakaźnych określonych w przepisach.
W centrum prowadzony jest rejestr buhajów podający szczegóły odnośnie do rasy, daty
urodzenia, oznakowania zwierzęcia, a także
wszystkich przeprowadzanych badań.
Raz w roku buhaje poddaje się badaniom
w kierunku chorób:
1) gruźlicy bydła
2) brucelozy u bydła
3) enzootycznej białaczki bydła
4) zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy/
otręt bydła
5) choroby mętwikowej bydła
6) zarazy rzęsistkowej bydła
7) wirusowej biegunki bydła i choroby błon
śluzowych.
Przepisy określają cykliczność kontroli
weterynaryjnych w centrum pozyskiwania
nasienia. Nie mogą być one rzadsze niż dwa
razy w roku. Kontrole zapewniają bezpieczeństwo oraz ochronę produktu. Powiatowy lekarz weterynarii kontroluje: informacje
o stanie zdrowia zwierzęcia, wyniki badań
kontrolnych, historię chorób i wyniki wszystkich przeprowadzonych testów, przypadki
leczenia i przeprowadzone szczepienia, przemieszczenia zwierząt, w tym daty ich przybycia i opuszczenia centrum.
Narzędzia i sprzęt używane do pozyskiwania nasienia są czyszczone, odkażane, sterylizowane, a sprzęt jednorazowego użytku
niszczony po użyciu.
Obróbka nasienia odbywa się w pomieszczeniach wyłącznie do tego przeznaczonych,
w warunkach zapewniających przestrzeganie
higieny i zapobiegających rozprzestrzenianiu
chorób zakaźnych zwierząt.
Pobrany ejakulat – oznakowany – poddawany jest szczegółowym badaniom organoleptycznym: oględziny cech fizycznych
(kolor, konsystencja, zapach) oraz badaniu
mikroskopowemu (ruch indywidualny, falowy masy plemników), jak również badaniom
okresowym (morfologia, pH, bakteriologia).
W dawce inseminacyjnej znajduje się
20 mln plemników, z czego 50% to plemniki
żywe o ruchu postępowym.
Zabiegi pielęgnacyjne na sektorze
Pomieszczenia, w których przebywają zwierzęta poddawane są cyklicznemu oczyszczaniu i dezynfekcji
Maneż (pomieszczenie do pobierania nasienia).
Pobieranie nasienia od buhaja wspinającego się na
fantom.
Odkażanie użytych pochew.
Sterylizacja pochew.
Sterylna pochwa ze zbiorniczkiem w cieplarce gotowa do użycia.
Sterylizator na pochwy.
Po obróbce nasienia następuje sterylizacja elementów szklanych oraz metalowych w suszarce. Badanie koncentracji nasienia – fotometr.
Obraz morfologiczny plemników:
Prawidłowy plemnik.
Z kroplą protoplazmatyczną Podwójna witka.
bliższą.
Pętla witki.
Zapętlona witka.
25
Aktualności
15 % wad głównych to górny limit (wg.Bloma), jaki można przyjąć dla normalnego nasienia. Zły wynik morfologii nasienia świadczy o istnieniu ważnych czynników obniżających
płodność u samca, a tym samym daje możliwość wykrycia
i eliminacji takiego czynnika.
Do sporządzenia rozrzedzalnika i konserwacji nasienia stosuje się preparaty sporządzone z produktów pochodzenia zwierzęcego, które nie stanowią zagrożenia
dla zdrowia zwierząt lub które przed użyciem zostały
poddane obróbce wykluczającej takie zagrożenie, bądź
ze składników zastępujących je, ale zatwierdzonych stosownymi przepisami. Ponadto dodawane są antybiotyki
ściśle określone w rozporządzeniu.
Do napełniania słomek używa się jednorazowego
sprzętu, bądź takiego, który sterylizuje się w suszarce.
Dawka nasienia oznakowana jest w sposób zapewniający identyfikację tego nasienia, nadrukowana informacja
zawiera dane umożliwiające oznaczenie podmiotu, który
dokonał obróbki nasienia.
Na słomce powinny znajdować się kolejno:
1. dane identyfikacyjne buhaja, od którego pozyskano
nasienie, w tym:
a. rasa buhaja zgodnie z kodami wynikającymi z systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt
b. nazwa buhaja, od którego pozyskano nasienie
c. numer identyfikacyjny buhaja
2. weterynaryjny numer identyfikacyjny centrum pozyskiwania nasienia poprzedzony kodem państwa pochodzenia według ISO
3. datę pozyskania nasienia składającą się z 6 cyfr (2 to
rok, 3 następne to kolejny dzień roku, ukośnik, kolejny nr ejakulatu w danym dniu).
Nasienie przechowywane jest w zatwierdzonych warunkach (pomieszczenia, sprzęt) przez okres 30 dni od dnia
pobrania. Celem tej izolacji jest zagwarantowanie, że nie zostanie wprowadzona do obrotu żadna porcja nasienia pochodzącego od buhajów będących źródłem chorób zakaźnych.
Centrum przechowywania nasienia (bank nasienia)
znajduje się pod stałym nadzorem lekarza weterynarii. Wyposażone jest w taki sposób, aby urządzenia do przechowywania nasienia były łatwe do czyszczenia i odkażania.
Sprzęt, materiały, ciekły azot, pojemniki do transportu
mające kontakt z nasieniem podlegają procesom dezynfekcji
i sterylizacji, aby uniknąć wtórnego zakażenia.
Dystrybucji nasienia towarzyszą szczegółowe rejestry
istotne, aby zapewnić możliwość śledzenia każdego ruchu
nasienia.
Kontrole stacji pobierania nasienia są istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony produktu.
Równie ważne jest wykształcenie personelu umożliwiające
pełne zrozumienie zagadnień związanych z bioasekuracją.
Obowiązujące przepisy regulujące wprowadzenie buhaja do centrum produkcji nasienia i jego pobyt gwarantują
pozyskiwanie nasienia „bezpiecznego” przeznaczonego do
obrotu.
Opracowała Małgorzata Olewicz
Nr 1 (Rok IX, nr 23)
0braz ruchu plemników pod mikro- Określenie pH ejakulatu (właściwe dla buhajów
skopem.
6,2-7,0).
Napełnianie słomek rozrzedzonym nasieniem.
Gotowa, napełniona i opisana dawka nasienia.
Rozrzedzanie nasienia.
Rozcieńczone nasienie umieszczone
jest w temperaturze co najmniej 5 °C
na okres nie krótszy niż 45 minut-jest
Bank Nasienia.
to tzw. ekwilibracja.
Mrożenie nasienia w parach azotu sterowane programem komputerowym.
26
30-dniowa kontumacja nasienia.
Luty 2015
Aktualności
27

Podobne dokumenty