Wymagane dokumenty

Komentarze

Transkrypt

Wymagane dokumenty
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
M i n i s t e r s t w a S p r a w We w n ę t r z n y c h i A d m i n i s t r a c j i
z Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i m C e n t r u m O n k o l o g i i
w Olsztynie
Wymagane dokumenty
Stanowisko: Audytor Wewnętrzny
Zgłaszający się kandydat powinien złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko: Audytor Wewnętrzny
2) życiorys (CV) z opisanym przez kandydata przebiegiem pracy zawodowej, numerem telefonu,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie,
jeżeli stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu),
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dorobek i kwalifikacje zawodowe
kandydata (dyplom, certyfikaty, inne zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),
5) kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę,
6) podpisane własnoręcznie oświadczenia:
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych przez
kandydata dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Podobne dokumenty