CX501E - Clarion

Komentarze

Transkrypt

CX501E - Clarion
CX501E_EN.book Page 1 Thursday, November 11, 2010 1:16 PM
Owner’s manual
Mode d’emploi
Bedienungsanleitung
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de instrucciones
Bruksanvisning
Instrukcja użytkownika
Εγχειρίδιο κατόχου
CX501E
2-DIN Bluetooth® CD/USB/MP3/WMA RECEIVER
LECTEUR CD/USB/MP3/WMA Bluetooth® 2 DIN
Bluetooth®-CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER, 2-DIN
SINTOLETTORE CD/USB/MP3/WMA Bluetooth ® a 2 DIN
2-DIN Bluetooth® CD/USB/MP3/WMA-ONTVANGER
RECEPTOR CD/USB/MP3/WMA Bluetooth® 2-DIN
2-DIN Bluetooth® CD/USB/MP3/WMA-RECEIVER
ODBIORNIK 2-DIN Bluetooth® CD/USB/MP3/WMA
ΔΕΚΤΗΣ CD/USB/MP3/WMA 2-DIN Bluetooth®
CX501E_EN.book Page 2 Thursday, November 11, 2010 1:16 PM
CAUTIONS:
This appliance contains a laser system and
is classified as a “CLASS 1 LASER
PRODUCT”. To use this model properly,
read this Owner’s Manual carefully and keep
this manual for your future reference. In
case of any trouble with this player, please
contact your nearest “AUTHORIZED service
station”. To prevent direct exposure to the
laser beam, do not try to open the
enclosure.
OBS!
Apparaten innehåller laserkomponenten som
avger laserstrålning överstigande gränsen
för laserklass 1.
VAROITUS
Suojakoteloa si saa avata. Laite sisältää
laserdiodin, joka lähettää näkymätöntä
silmille vaarallista lasersäteilyä.
!CAUTION
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER
THAN THOSE SPECIFIED IN THE OWNER’S
MANUAL MAY RESULT IN HAZARDOUS
RADIATION EXPOSURE.
ADVARSEL.
Denne mærking er anbragt udvendigt på
apparatet og indikerer, at apparatet arbejder
med laserstråler af klasse 1, hvilket betyder,
at der anvendes laserstråler af svageste
klasse, og at man ikke på apparatets
yderside kan blive udsat for utilladelig
kraftig stråling.
APPARATET BØR KUN ÅBNES AF
FAGFOLK MED SÆRLIGT KENDSKAB TIL
APPARATER MED LASERSTRÅLER!
Indvendigt i apparatet er anbragt den her
gengivne advarselsmækning, som advarer
imod at foretage sådanne indgreb i
apparatet, at man kan komme til at udsaætte
sig for laserstråling.
2
CX501E
Bluetooth QD ID :
CX501E_PL.book Page 231 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Dziękujemy za zakup produktu firmy Clarion.
∗ Przed obsługą niniejszego sprzętu należy w całości przeczytać tę instrukcję użytkownika.
∗ Po przeczytaniu tej instrukcji należy przechowywać ją w pobliżu (np. w schowku na rękawiczki).
∗ Sprawdź treść dołączonej karty gwarancyjnej i przechowuj ją razem z niniejszą instrukcją.
Spis treści
1. FUNKCJE .................................................................................................................................... 232
2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI............................................................................................................ 232
3. ELEMENTY STERUJĄCE ........................................................................................................... 233
Nazwy przycisków i ich główne funkcje....................................................................................... 233
4. ZDALNE STEROWANIE.............................................................................................................. 234
Funkcje przycisków pilota............................................................................................................ 234
Wkładanie baterii.......................................................................................................................... 235
5. OBSŁUGA.................................................................................................................................... 236
Podstawy obsługi......................................................................................................................... 236
Obsługa radia ............................................................................................................................... 239
Obsługa RDS................................................................................................................................ 240
Obsługa CD/MP3/WMA ............................................................................................................... 243
Obsługa Bluetooth ....................................................................................................................... 246
Operacje wspólne dla każdego z trybów ..................................................................................... 251
6. AKCESORIA ................................................................................................................................ 254
Obsługa USB................................................................................................................................ 254
Obsługa urządzeń iPod®/iPhone® ............................................................................................... 256
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW............................................................................................. 259
8. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW......................................................................................................... 261
9. DANE TECHNICZNE................................................................................................................... 262
Polski
CX501E
231
CX501E_PL.book Page 232 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
1. FUNKCJE
• Wbudowana obsługa profilu głośnomówiącego Bluetooth® (HFP) i profilu strumieniowego
przesyłania dźwięku (A2DP i AVRCP)
• Wyjście 2V/4ch RCA z HPF/LPF oraz BEAT-EQ z 3-pasmowym korektorem parametrycznym
• 728-kolorowy wyświetlacz i podświetlane przyciski
2. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do 4-kołowych pojazdów
drogowych. Nie jest odpowiednie do
ciągników, podnośników widłowych,
buldożerów i pojazdów terenowych, 2- lub 3kołowych motocykli, łodzi lub innych pojazdów
specjalnych.
Ekran wyświetlania
INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW:
Informacje na temat
zarejestrowanych znaków itp.
PRODUCENT NIE ZEZWALA NA ZMIANY
LUB MODYFIKACJE NINIEJSZEGO
PRODUKTU I ICH WYKONANIE POWODUJE
UNIEWAŻNIENIE GWARANCJI.
Obchodzenie się z płytami
kompaktowymi
Polski
• W porównaniu do zwykłych płyt muzycznych
CD, płyty CD-R i CD-RW są bardzo podatne
na działanie wysokich temperatur i
wilgotności, a odtwarzanie niektórych płyt
CD-R i CD-RW może nie być możliwe.
Dlatego nie należy pozostawiać ich na długi
okres czasu w samochodzie.
• Nie wolno naklejać etykiet na powierzchni
płyt kompaktowych, lub pisać na
powierzchni za pomocą ołówka lub
długopisu.
232
CX501E
W bardzo niskich temperaturach, ruch na
ekranie może spowolnić się, a ekran może się
przyciemnić - jest to objaw normalny.
Ekran powróci do pełnej sprawności, gdy
temperatura spadnie do temperatury normalnej.
• “Made for iPod,” and “Made for iPhone” mean
that an electronic accessory has been
designed to connect specifically to iPod, or
iPhone, respectively, and has been certified
by the developer to meet Apple performance
standards.
Apple is not responsible for the operation of
this device or its compliance with safety and
regulatory standards.
Please note that the use of this accessory
with iPod or iPhone may affect wireless
performance.
iPhone and iPod are trademarks of Apple
Inc., registered in the U.S. and other
countries.
• Znak słowny Bluetooth® oraz logo są
własnością firmy Bluetooth® SIG, Inc. Każde
wykorzystanie tych znaków przez firmę
Clarion Co.,Ltd. jest objęte umową
licencyjną. Pozostałe znaki towarowe oraz
nazwy handlowe należą do odpowiednich
właścicieli.
CX501E_PL.book Page 233 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
3. ELEMENTY STERUJĄCE
Nazwy przycisków i ich główne funkcje
Jednostka źródłowa
[CD SLOT]
[MICRO
PHONE]
[DIRECT]
[ ]
[DIRECT]
[SCN]
[RPT]
[F-UP]
[RDM]
[F-DN]
[IR RECEIVER]
[SOURCE]
[BAND]
[
]
[
]
[RESET
RESET ]
[
]
[AUX]
[SOUND]
[DISP]
[ROTARY]
[MICROPHONE]
• Wbudowany mikrofon dla telefonu Bluetooth.
Przyciski [DIRECT]
• Zapisywanie stacji radiowych w pamięci lub ich
bezpośrednie przywoływanie w trybie radio.
Przycisk [SCN]
• Odtwarzanie początkowych fragmentów w
trybie CD/MP3/WMA/USB.
Przycisk [RPT]
• Odtwarzanie z powtarzaniem w trybie CD/
MP3/WMA/USB/iPod.
Przycisk [RDM]
• Odtwarzanie losowe w trybie CD/MP3/WMA/
USB/iPod.
Przycisk [IR RECEIVER]
Przycisk [SOURCE]
• Włączanie lub wyłączanie zasilania.
• Naciśnij, aby przełączyć źródło.
Przyciski [x], [v]
• Włączenie trybu szybkiego przewijania do
przodu lub do tyłu.
• Naciśnij, aby wyszukać w górę/w dół.
Przycisk [
]
• Skanowanie zaprogramowanych stacji w
trybie radio.
• Odtwarzanie lub zatrzymanie odtwarzania
(pauza) ścieżki w trybie CD/MP3/WMA/USB/
iPod.
• Odebranie połączenia.
Przycisk [SOUND]
• Naciśnij, aby przejść w tryb regulacji dźwięku.
• Zakończenie połączenia.
Przycisk [DISP]
• Przełączenie trybu wyświetlania.
Pokrętło [ROTARY]
• Przekręć, aby ustawić odpowiednią głośność.
• Przekręć, aby wybrać żądany element.
• Naciśnij, aby wybrać element.
Przycisk [TA]
• Naciśnij, aby ustawić tryb oczekiwania TA
(Wiadomości drogowe).
Gniazdo wejściowe [AUX]
Polski
• Odbiornik pilota.
(Zakres pracy: 30° we wszystkich kierunkach)
[TA]
• Gniazdo wejściowe do podłączania
urządzenia zewnętrznego.
Przycisk [BAND]
• Zmiana zakresu fal radiowych.
Przyciski [F-UP], [F-DN]
• Wybieranie folderów w trybie MP3/WMA/USB.
Przycisk [Q] (EJECT)
• Naciśnij, aby wysunąć płytę.
[CD SLOT]
• Tutaj należy wkładać płyty CD.
CX501E
233
CX501E_PL.book Page 234 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
4. ZDALNE STEROWANIE
Funkcje przycisków pilota
W przypadku zakupu urządzenia RCB-176-301 (sprzedawane oddzielnie), można korzystać z funkcji
zdalnego sterowania.
∗ Niektóre przyciski na pilocie mają inne funkcje niż odpowiadające im przyciski jednostki głównej.
Nadajnik sygnału
[SRC]
[ ], [ ]
[MUTE]
[TA]
[PS/AS]
[BND]
[
]
[
], [
]
[DISP]
[PTY]
[AF]
● Tryby współdzielone
Przycisk [DISP]
Przycisk [SRC]
• Naciśnij, aby przełączyć pomiędzy
wyświetlaczem głównym, wyświetlaniem
tytułu i wyświetlaniem CT (zegara).
• Służy do przełączania trybu pracy pomiędzy
różnymi trybami.
• Naciśnij, aby wyłączyć informacje o ruchu
drogowym, komunikaty awaryjne oraz
komunikaty PTY podczas przerwania TA,
PTY ALARM.
● Tryb radio (Radio Data System)
Przycisk [BND]
• Przełącza zakres fal radiowych.
Polski
Przyciski [w], [z]
Przyciski [x], [v]
• Zwiększa i zmniejsza głośność.
Przycisk [MUTE]
• Umożliwia przejście przez kanały zapisanych
stacji radiowych w górę i w dół.
• Włącza i wyłącza funkcję wyciszenia.
Przycisk [PS/AS]
Przycisk [TA]
• Włącza i wyłącza funkcję TA.
• Naciśnij, aby anulować wiadomości drogowe
podczas przerwania TA.
• Naciśnij, aby wykonać skanowanie
zaprogramowanych stacji.
• Naciśnij i przytrzymaj przycisk (2 sek.) dla
automatycznego zapisu.
Przycisk [PTY]
Przycisk [AF]
• Naciśnij, aby anulować komunikat PTY
podczas przerwania PTY.
234
CX501E
• Włączanie i wyłączanie funkcji AF.
• Naciśnij i przytrzymaj (1 sek.) w celu
włączania i wyłączania funkcji REG.
CX501E_PL.book Page 235 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Funkcje przycisków pilota
Przycisk [PTY]
● Tryb iPod/iPhone
• Włączanie i wyłączanie trybu PTY.
Przyciski [x], [v]
● Tryby CD/MP3/WMA i USB
• Naciśnij, aby przechodzić pomiędzy
utworami w górę i w dół.
• Naciśnij i przytrzymaj (1 sek.) w celu
przewijania do przodu/do tyłu.
Przyciski [x], [v]
• Naciśnij, aby przechodzić pomiędzy
utworami w górę i w dół.
• Naciśnij i przytrzymaj (1 sek.) w celu
przewijania do przodu/do tyłu.
Przycisk [
]
Przycisk [
]
• Przełącza pomiędzy trybem odtwarzania i
pauzy.
• Przełącza pomiędzy trybem odtwarzania i
pauzy.
Przycisk [AF]
Przycisk [PS/AS]
Przycisk [PTY]
• Naciśnij, aby odtwarzać początkowe
fragmenty.
• W trybach MP3/WMA i USB, naciśnij i
przytrzymaj (1 sek.) dla odtwarzania
początkowych fragmentów folderów.
• Naciśnij, aby odtwarzać losowo.
• Naciśnij i przytrzymaj (1 sek.), aby odtwarzać
wszystko losowo.
• Naciśnij, aby odtwarzać z powtarzaniem.
Przycisk [AF]
● Tryb Bluetooth
• Naciśnij, aby odtwarzać z powtarzaniem.
• W trybach MP3/WMA i USB, naciśnij i
przytrzymaj (1 sek.) dla odtwarzania folderu z
powtarzaniem.
Przyciski [x], [v]
Przycisk [PTY]
Przycisk [
• Naciśnij, aby odtwarzać losowo.
• W trybach MP3/WMA i USB, naciśnij i
przytrzymaj (1 sek.) dla odtwarzania folderu
losowo.
• Przełącza pomiędzy trybem odtwarzania i
pauzy.
• Naciśnij, aby przechodzić pomiędzy
utworami w górę i w dół.
]
Wkładanie baterii
1 Odwróć pilota i przesuń pokrywkę w kierunku
pokazanym przez strzałkę na ilustracji.
2 Włóż baterię (CR2025) w prowadnice tak,
aby strona z nadrukowanym symbolem (+)
była skierowana do góry.
3 Wciśnij baterię w kierunku pokazanym przez
strzałkę, aby wsunęła się do kieszeni.
4 Załóż i przesuń pokrywkę, aż wskoczy na
miejsce.
Polski
CR20
25
Uwagi:
Niewłaściwe użycie może spowodować pęknięcie
baterii, wyciek płynu i obrażenia lub uszkodzenia
znajdujących się w pobliżu elementów. Zawsze
należy przestrzegać środków ostrożności:
• Należy używać wyłącznie wskazanej baterii.
• Podczas wymiany baterii należy włożyć z
zachowaniem prawidłowej polaryzacji +/–.
• Baterii nie wolno wystawiać na działanie ciepła,
ani wrzucać do ognia lub wody. Nie wolno
próbować demontować baterii.
• Zużyte baterie należy wyrzucić we właściwy
sposób.
Porady dotyczące
wkładania płyt
CX501E
235
CX501E_PL.book Page 236 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
5. OBSŁUGA
Uwaga:
• Należy przeczytać niniejszy rozdział, w którym opisane są elementy panelu przedniego przedstawione w
rozdziale „3. ELEMENTY STERUJĄCE” na str. 233.
Podstawy obsługi
PRZESTROGA
Przed wyłączeniem zasilania urządzenia lub
wyłączeniem stacyjki należy zmniejszyć
głośność. Urządzenie zapamiętuje ostatnie
ustawienie głośności.
Włączanie/wyłączanie zasilania
1. Naciśnij przycisk [SOURCE], aby włączyć
zasilanie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [SOURCE]
(1 sek.), aby wyłączyć zasilanie.
Wybieranie trybu
1. Naciśnij przycisk [SOURCE], aby zmienić
tryb pracy.
Radio ➜ CD/MP3/WMA ➜ USB/iPod ➜
BLUETOOTH ➜ AUX ➜ Radio...
∗ Odtwarzacz iPod można podłączyć do tego
urządzenia za pomocą złącza USB.
∗ Do tego systemu można również podłączyć
telefon iPhone, a określenie „iPod”
występujące w niniejszym podręczniku należy
traktować jak odnoszące się do urządzeń
„iPod/iPhone”.
Regulacja głośności
1. Przekręcenie pokrętła [ROTARY] w prawo
powoduje zwiększenie głośności, a
przekręcenie go w lewo powoduje
zmniejszenie głośności.
∗ Poziom głośności można ustawić w zakresie
od 0 (minimalny) do 33 (maksymalny).
Polski
Przełączanie wyświetlanych
informacji
Naciśnij przycisk [DISP], aby wybrać
wyświetlanie żądanych informacji.
236
CX501E
Regulacja dźwięku
Efekty dźwiękowe oraz jakość tonów można
dostosować do własnych preferencji.
Zmiana ustawień dźwięku
1. Naciśnij przycisk [SOUND], aby
przełączyć wyświetlacz na regulację
dźwięku.
∗ Fabrycznym ustawieniem domyślnym
dźwięku jest „BEAT EQ”.
2. Następnie naciśnij przycisk [x] lub
[v], aby wybrać tryb regulacji dźwięku.
Każde naciśnięcie przycisku [x] lub
[v] powoduje zmianę trybu regulacji
dźwięku w następującej kolejności:
„BEAT EQ” ↔ „M-B EX” ↔ „BALANCE”
↔ „FADER” ↔ „LPF” ↔ „S-W VOL” ↔
„PHASE” ↔ „HPF”
∗ Jeśli na wyświetlaczu miga komunikat
„ENT”, można nacisnąć pokrętło
[ROTARY] w celu dostosowania wartości
ustawienia.
3. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby
dostosować wybrany tryb dźwięku.
4. Po zakończeniu wprowadzania ustawień,
naciśnij przycisk [SOUND], aby wrócić do
poprzedniego trybu.
CX501E_PL.book Page 237 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Podstawy obsługi
● Ustawianie opcji BEAT EQ
● Regulacja opcji BASS/MID/TREBLE
To urządzenie ma zapisane w pamięci 4 tryby
efektów tonów dźwięków.
Wybierz preferowany tryb.
Tę regulację można wykonać tylko, gdy opcja
BEAT EQ ustawiona jest na „CUSTOM”.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „OFF”.
2-1. Wybierz opcję „BEAT EQ”.
3-1. Każde przekręcenie pokrętła [ROTARY]
powoduje zmianę efektu tonów w
następującej kolejności:
„CUSTOM” ↔ „EXCITE” ↔ „IMPACT” ↔
„B-BOOST” ↔ „OFF”
CUSTOM : ustawienie specjalne
użytkownika
EXCITE : tony niskie, wysokie i średnie
są uwypuklone
IMPACT : tony niskie i wysokie są
uwypuklone
B-BOOST : tony niskie są uwypuklone
OFF
: brak efektu dźwiękowego
Po wybraniu opcji „CUSTOM”:
3-1. Naciśnij pokrętło [ROTARY].
3-2. Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby
wybrać tryb „BASS”/„MID”/„TREBLE” do
regulacji.
3-3. Aby wybrać ustawienie płaskie, naciśnij
pokrętło [ROTARY], aby powrócić do trybu
„CUSTOM”, a następnie naciśnij i
przytrzymaj pokrętło [ROTARY] (1 sek.) charakterystyka tonów niskich/średnich/
wysokich będzie płaska.
Po wybraniu opcji „EXCITE/IMPACT/
B-BOOST”:
3-2. Naciśnij pokrętło [ROTARY].
3-3. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby
wyregulować ustawienie w zakresie od
–3 do +3.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „0”.
3-4. Naciśnij pokrętło [ROTARY], aby przejść
do poprzedniego trybu.
Uwaga:
• Jeśli podłączone są wzmacniacze zewnętrzne, nie
należy ustawiać wartości opcji „BASS”/„MID”/
„TREBLE” na poziomie maksymalnym. W
przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia
głośników.
3-2. Naciśnij pokrętło [ROTARY].
3-3. Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby
wybrać ustawienia w następującej
kolejności:
„BASS<G>” ↔ „BASS<F>” ↔
„BASS<Q>” „MID<G>” ↔ „MID<F>” ↔
„MID<Q>” „TREBLE<G>” ↔
„TREBLE<F>” ↔ „TREBLE<Q>”
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to
„BASS<G>”.
CX501E
237
Polski
3-4. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie.
BASS<G>:Fabryczne ustawienie
domyślne to „0”.
(Zakres regulacji: od +7 do –7)
BASS<F>:Fabryczne ustawienie
domyślne to „50”.
(Zakres regulacji: 50/100/200)
BASS<Q>:Fabryczne ustawienie
domyślne to „1”.
(Zakres regulacji: 0,7/1/1,4/2)
MID<G> : Fabryczne ustawienie
domyślne to „0”.
(Zakres regulacji: od +7 do –7)
MID<F> : Fabryczne ustawienie
domyślne to „500”.
(Zakres regulacji: 500/1K/2K)
MID<Q> : Fabryczne ustawienie
domyślne to „1”.
(Zakres regulacji: 0,7/1/1,4/2)
TREBLE<G>:Fabryczne ustawienie
domyślne to „0”.
(Zakres regulacji: od +7 do –7)
TREBLE<F>:Fabryczne ustawienie
domyślne to „10K”.
(Zakres regulacji: 5K/10K/15K)
TREBLE<Q>:Fabryczne ustawienie
domyślne to „1”.
(Zakres regulacji: 0,7/1/1,4/2)
3-5. Naciśnij pokrętło [ROTARY], aby przejść
do poprzedniego trybu.
CX501E_PL.book Page 238 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Podstawy obsługi
Ustawianie opcji MAGNA BASS
EXTEND
Opcja MAGNA BASS EXTEND nie powoduje
regulacji niskich częstotliwości, jak ma to
miejsce w przypadku normalnej funkcji regulacji
dźwięku, ale uwypukla częstotliwości głębokich
basów, aby zapewnić wrażenia dynamicznego
dźwięku.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „OFF” (wył.).
2-1. Wybierz opcję „M-B EX”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „ON” lub „OFF”.
● Regulacja balansu
2-1. Wybierz opcję „BALANCE”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby
wyregulować balans prawego i lewego
głośnika.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to
„CENTER” (środek). (Zakres regulacji: od
RIGHT12 do LEFT12 (od 12 na lewo do 12
na prawo))
● Regulacja przód/tył
2-1. Wybierz opcję „FADER”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby
wyregulować balans tylnych i przednich
głośników.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to
„CENTER” (środek). (Zakres regulacji: od
FRONT12 do REAR12 (od 12 z przodu do
12 z tyłu))
● Regulacja subwoofera
Można ustawić filtr dolnoprzepustowy
subwoofera.
Tę regulację można wykonać tylko, gdy opcja
„REAR/S-W” ustawiona jest na „S-WOOFER”
(str. 252).
2-1. Wybierz opcję „LPF”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienia w następującej kolejności:
„THROUGH” ↔ „60” ↔ „90” ↔ „120”
Polski
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to
„THROUGH”.
238
CX501E
● Regulacja głośności subwoofera
Można dostosować poziom głośności na
wyjściu subwoofera urządzenia.
Tę regulację można wykonać tylko, gdy opcja
„REAR/S-W” ustawiona jest na „S-WOOFER”
(str. 252).
2-1. Wybierz opcję „S-W VOL”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby
zwiększyć lub zmniejszyć głośność
subwoofera.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „0”.
(Zakres regulacji: od +6 do –6)
● Ustawianie opcji PHASE
Tę opcję można ustawić tylko, gdy opcja
„REAR/S-W” ustawiona jest na „S-WOOFER”
(str. 252).
2-1. Wybierz opcję „PHASE”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienia w następującej kolejności:
„NORMAL” ↔ „REVERSE”
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to
„NORMAL”.
● Regulacja opcji HPF
2-1. Wybierz opcję „HPF”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienia w następującej kolejności:
„THROUGH” ↔ „60” ↔ „90” ↔ „120”
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to
„THROUGH”.
Uwaga:
• Jeśli w trybie regulacji SOUND żadna czynność
nie zostanie wykonana przez ponad 10 sekund,
tryb ten może zostać anulowany i może nastąpić
powrót do poprzedniego trybu.
Funkcja CT (zegar)
Funkcja CT odbiera dane CT wysyłane ze stacji
„Radio Data System” i wyświetla czas.
∗ Jeśli dane CT nie są odbierane, na wyświetlaczu
wyświetlany jest komunikat „CT– –:– –”.
Uwaga:
• Dane CT nie są przesyłane w niektórych krajach i
przez niektóre stacje nadawcze. Ponadto, w
niektórych regionach dane CT mogą nie być
wyświetlane prawidłowo.
CX501E_PL.book Page 239 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa radia
Słuchanie radia
1. Naciśnij przycisk [SOURCE] i wybierz tryb
radio. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona
częstotliwość, lub dane PS i PTY.
∗ PS: Nazwa stacji
∗ PTY: Rodzaj programu
2. Naciśnij przycisk [BAND] i wybierz zakres fal
radiowych. Każde naciśnięcie przycisku
powoduje zmianę zakresu odbieranych fal
radiowych w następującej kolejności:
FM1 ➜ FM2 ➜ FM3 ➜ AM (MW/LW) ➜
FM1...
Dostrajanie
Dostępne są 3 typy dostrajania, strojenie
automatyczne, strojenie ręczne i wybór
zaprogramowanych stacji.
Strojenie automatyczne
2 typy strojenia automatycznego: DX SEEK i
LOCAL SEEK.
Typ DX SEEK może automatycznie dostrajać
do odbieranych stacji nadawczych; typ LOCAL
SEEK może dostrajać jedynie do stacji
nadawczych o dobrym sygnale.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DISP] (1 sek.) na
przednim panelu, a następnie naciśnij
kilkukrotnie przycisk [v], aż na wyświetlaczu
zostanie wyświetlony komunikat LO lub DX, a
następnie przekręć pokrętło w celu wybrania
trybu lokalnego lub odległego.
∗ Jeśli na wyświetlaczu świeci się kontrolka „TA”,
stacje TP wyszukiwane są automatycznie.
Strojenie ręczne
Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby ręcznie
dostroić się do stacji.
W pamięci dostępnych jest 24 pozycji do
zaprogramowania (6-FM1, 6-FM2, 6-FM3,
6-AM), w których można zapisać poszczególne
stacje radiowe. Naciśnij odpowiedni przycisk
[DIRECT], aby automatycznie przywołać
częstotliwość zapisanej stacji radiowej.
Pamięć ręczna
1. Wybierz żądaną stację za pomocą strojenia
automatycznego lub ręcznego.
2. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków
[DIRECT] (2 sek.), aby zapisać bieżącą
stację w pamięci zaprogramowanych stacji.
Zapisywanie automatyczne
Funkcja automatycznego zapisywania
umożliwia zapisanie do 6 stacji, które kolejno są
automatycznie dostrajane. Jeśli odbiór 6 stacji
nie jest możliwy, poprzednio zapisane na danej
pozycji w pamięci stacje nie są nadpisywane.
1. Naciśnij przycisk [BAND] i wybierz żądany
zakres fal radiowych (FM lub AM (MW/LW)).
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [
] (2 sek.).
Stacje o dobrym sygnale są automatycznie
zapisywane w kanałach zaprogramowanych
stacji.
∗ Jeśli funkcja automatycznego zapisu jest
wykonywana w zakresie fal radiowych FM,
stacje są zapisywane w zakresie FM3, nawet
jeśli do zapisania stacji wybrano zakres FM1
lub FM2.
Skanowanie zaprogramowanych
stacji
Skanowanie zaprogramowanych stacji
umożliwia odbiór stacji zapisanych w pamięci
zaprogramowanych stacji, po kolei. Ta funkcja
jest przydatna podczas wyszukiwania w
pamięci żądanej stacji.
1. Naciśnij przycisk [
].
2. Po dostrojeniu do żądanej stacji, naciśnij
ponownie przycisk [
] aby odbierać tę
stację.
Uwaga:
• Należy uważać, aby nie nacisnąć i nie
przytrzymać przycisku [
] (2 sek.), bo
spowoduje to uruchomienie funkcji
automatycznego zapisywania i urządzenie
rozpocznie zapisywanie stacji.
CX501E
239
Polski
● DX SEEK
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [x] lub [v]
(1 sek.), aby automatycznie wyszukać stację.
Po naciśnięciu przycisku [v] stacja
wyszukiwana jest w kierunku wyższych
częstotliwości; po naciśnięciu przycisku [x]
stacja wyszukiwana jest w kierunku niższych
częstotliwości.
● LOCAL SEEK
Jeśli przycisk [x] lub [v] zostanie
naciśnięty i przytrzymany przez przynajmniej
1 sekundę, włączone zostanie wyszukiwanie
lokalne. Wybierane będą stacje nadawcze o
dobrym sygnale.
Przywoływanie zaprogramowanej
stacji
CX501E_PL.book Page 240 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa RDS
RDS (Radio Data System)
Urządzenie korzysta z wbudowanego dekodera
sygnału RDS („Radio Data System”)
obsługującego stacje nadające dane zapisane
w systemie „Radio Data System”.
Aby skorzystać z funkcji „Radio Data System”,
należy ustawiać radio na pasmo FM.
Funkcja AF
Funkcja AF powoduje przełączenie na inną
częstotliwość w tej samej sieci, umożliwiając
utrzymanie optymalnej jakości odbioru.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „ON”.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DISP]
(1 sek.), aby przełączyć wyświetlacz na
regulację „Radio Data System”.
2. Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby wybrać
opcję „AF”.
3. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „ON” lub „OFF”.
• ON:
„AF” na wyświetlaczu zapala się i funkcja AF
włącza się.
• OFF:
„AF” na wyświetlaczu gaśnie i funkcja AF
wyłącza się.
4. Naciśnij przycisk [DISP], aby przejść do
poprzedniego trybu.
∗ Jeśli odbiór aktualnej stacji pogorszy się, na
wyświetlaczu zostanie wyświetlony
komunikat „SEARCH” i odbiornik radiowy
wyszuka tego samego programu na innej
częstotliwości.
Funkcja REG (program regionalny)
Polski
Kiedy funkcja REG jest włączona, odbiór
programów regionalnych jest optymalny. Kiedy
ta funkcja jest wyłączona, jeśli podczas jazdy
zmieni się obszar stacji regionalnej, radio
przełączy się na stację regionalną z nowego
regionu.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „OFF”.
Uwaga:
• Ustawienie funkcji REG na ON (Włączona) / OFF
(Wyłączona) jest aktywne tylko przy włączonej
funkcji AF.
240
CX501E
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DISP]
(1 sek.), aby przełączyć wyświetlacz na
regulację „Radio Data System”.
2. Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby wybrać
opcję „REG”.
3. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „ON” lub „OFF”.
• ON:
„REG” na wyświetlaczu zapala się i funkcja
REG włącza się.
• OFF:
„REG” na wyświetlaczu gaśnie i funkcja
REG wyłącza się.
4. Naciśnij przycisk [DISP], aby przejść do
poprzedniego trybu.
Ręczne wyszukiwanie regionalnej
stacji w tej samej sieci
1. Ta funkcja działa, gdy funkcja AF jest
ustawiona na ON (Włączona), a funkcja REG
na OFF (Wyłączona).
Uwaga:
• Tej funkcji można używać podczas odbierania
regionalnego programu z tej samej sieci.
2. Naciśnij dowolny z przycisków [DIRECT],
aby przywołać stację regionalną.
3. Jeśli jakość odbioru przywołanej stacji jest
niska, naciśnij ponownie przycisk [DIRECT]
o tym samym numerze. Urządzenie odbierze
stację lokalną w tej samej sieci.
TA (ang. Traffic Announcement komunikaty o ruchu drogowym)
W trybie gotowości do odbioru komunikatów o
ruchu drogowym, jeśli rozpocznie się
nadawanie komunikatu o ruchu drogowym,
radio przełączy się na odbiór tego komunikatu,
niezależnie od wybranego aktualnie trybu
pracy. Stacje nadające programy o ruchu
drogowym (TP) mogą również być
wyszukiwane automatycznie.
∗ Z tej funkcji można korzystać, tylko gdy na
wyświetlaczu świeci się „TP”. Kiedy świeci się
symbol „TP”, oznacza to, że stacja działająca w
trybie „Radio Data System” nadaje programy na
temat ruchu drogowego.
CX501E_PL.book Page 241 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa RDS
● Ustawienie trybu gotowości odbioru
komunikatów o ruchu drogowym (TA)
Po wciśnięciu przycisku [TA] gdy na
wyświetlaczu świeci się jedynie symbol „TP”,
symbole „TP” i „TA” zaświecą się na
wyświetlaczu, a urządzenie zostanie
przełączone w tryb gotowości do odbioru
komunikatów o ruchu drogowym (TA), aż do
momentu odbioru takiego komunikatu. Kiedy
rozpocznie się nadawanie komunikatu ruchu
drogowym, na wyświetlaczu pojawi się „TRA
INFO”. Wciśnięcie przycisku [TA] podczas
odbioru komunikatu o ruchu drogowym
powoduje anulowanie odbioru komunikatu i
przełączenie urządzenia w tryb gotowości do
odbioru komunikatów o ruchu drogowym (TA).
● Anulowanie trybu gotowości odbioru
komunikatów o ruchu drogowym (TA)
Gdy na wyświetlaczu świecą się symbole „TP” i
„TA”, naciśnij przycisk [TA]. „TA” na
wyświetlaczu gaśnie i tryb gotowości do
odbioru komunikatów o ruchu drogowym (TA)
zostaje wyłączony.
∗ Jeśli symbol „TP” nie świeci się, naciśnięcie
przycisku [TA] spowoduje wyszukanie stacji TP.
● Wyszukiwanie stacji TP
Gdy symbol „TP” nie świeci się, po naciśnięciu
przycisku [TA], symbol „TA” na wyświetlaczu
zaświeci się, a urządzenie automatycznie
odbierze stację TP.
Funkcja automatycznego
zapisywania stacji TP
Ta funkcja pozwala na słuchanie programów
wybranego typu, nawet jeśli wybrany jest inny
tryb pracy urządzenia niż radio.
∗ W niektórych krajach funkcja PTY nie jest
obsługiwana przez stacje radiowe.
∗ W trybie gotowości do odbioru komunikatów o
ruchu drogowym (TA), stacje TP mają wyższy
priorytet od stacji PTY.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „OFF”.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DISP]
(1 sek.), aby przełączyć wyświetlacz na
regulację „Radio Data System”.
2. Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby wybrać
opcję „PTY”.
3. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „ON” lub „OFF”.
• ON:
„PTY” na wyświetlaczu zaświeci się, a tryb
gotowości PTY zostanie włączony. Po
rozpoczęciu nadawania wybranej stacji PTY,
nazwa PTY zostanie wyświetlona na
wyświetlaczu.
• OFF:
„PTY” na wyświetlaczu gaśnie i tryb
gotowości PTY zostaje wyłączony.
4. Naciśnij przycisk [DISP], aby przejść do
poprzedniego trybu.
● Anulowanie komunikatu przerwania PTY
Naciśnij przycisk [SOURCE] podczas
komunikatu przerwania PTY, aby anulować
przerwanie PTY i powrócić do trybu gotowości
PTY.
Polski
W pamięci zaprogramowanych stacji można
automatycznie zapisać do 6 stacji TP. Jeśli
liczba możliwych do odebrania stacji TP jest
mniejsza od 6, stacje już zapisane w pamięci
nie są nadpisywane.
Gdy na wyświetlaczu świeci się symbol „TA”,
naciśnij i przytrzymaj przycisk [
] (2 sek.).
Stacje TP o dobrym sygnale zostaną zapisane
w pamięci zaprogramowanych stacji.
PTY (ang. Programme Type – rodzaj
programu)
∗ Nawet jeśli wybrano pasmo FM1 lub FM2, stacja
TP zapisywana jest w pamięci dla pasma FM3.
CX501E
241
CX501E_PL.book Page 242 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa RDS
Wybieranie opcji PTY
Audycja alarmowa
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DISP]
(1 sek.), aby przełączyć wyświetlacz na
regulację „Radio Data System”.
2. Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby wybrać
opcję „PTY SELECT”.
3. Naciśnij pokrętło [ROTARY].
4. Naciśnij dowolny z przycisków [DIRECT].
Alternatywnie, przekręć pokrętło [ROTARY],
aby wybrać żądaną opcję PTY.
5. Naciśnij przycisk [DISP], aby przejść do
poprzedniego trybu.
W przypadku odebrania audycji alarmowej,
wszystkie działania trybu funkcji są
zatrzymywane. Na wyświetlaczu wyświetlany
jest komunikat „ALARM!” i słychać audycję
alarmową.
● Anulowanie audycji alarmowej
Po naciśnięciu przycisku [SOURCE], odbiór
audycji alarmowej jest anulowany.
∗ Poniżej przedstawiono fabryczne ustawienia
domyślne zapisane pod przyciskami
[DIRECT].
∗ Tryb wyboru PTY anulowany jest
automatycznie po upływie 7 sekund od
wybrania opcji PTY.
Wyszukiwanie PTY
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DISP]
(1 sek.), aby przełączyć wyświetlacz na
regulację „Radio Data System”.
2. Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby wybrać
opcję „PTY SELECT”.
3. Naciśnij pokrętło [ROTARY].
4. Naciśnij przycisk [v], aby wyszukać
nadawania PTY w kierunku wyższych
częstotliwości; naciśnij przycisk [x], aby
wyszukać w kierunku niższych
częstotliwości.
∗ Jeśli nie można odebrać żadnej stacji o
wybranej opcji nadawania PTY, urządzenie
powróci do trybu wyboru opcji PTY.
Pamięć zaprogramowanych stacji
PTY
Polski
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DISP]
(1 sek.), aby przełączyć wyświetlacz na
regulację „Radio Data System”.
2. Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby wybrać
opcję „PTY SELECT”.
3. Naciśnij pokrętło [ROTARY].
4. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
żądaną opcję PTY.
Można wybrać 29 typów PTY.
5. Po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego z
przycisków [DIRECT] (2 sek.), wybrana
opcja PTY zapisywana jest w pamięci kanału
zaprogramowanej stacji.
242
CX501E
Przełączanie języka wyświetlania
opcji PTY
Można wybrać jeden z 4 języków (angielski,
niemiecki, szwedzki lub francuski) do
wyświetlania opcji PTY na wyświetlaczu.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „ENGLISH”.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DISP]
(1 sek.), aby przełączyć wyświetlacz na
regulację.
2. Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby wybrać
opcję „LANGUAGE”.
3. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
żądany język.
4. Naciśnij przycisk [DISP], aby przejść do
poprzedniego trybu.
Ustawianie głośności komunikatu
drogowego (TA), audycji alarmowej
(Alarm) i opcji PTY
Głośność komunikatu drogowego (TA), alarmu i
opcji PTY można ustawić podczas trwania
komunikatu drogowego, alarmu lub opcji PTY.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „15”.
Podczas trwania komunikatu drogowego (TA),
alarmu lub opcji PTY, przekręć pokrętło
[ROTARY], aby ustawić żądany poziom
głośności (od 0 do 33).
∗ Po zakończeniu komunikatu drogowego (TA),
alarmu lub opcji PTY, głośność powróci od
wcześniejszego poziomu.
CX501E_PL.book Page 243 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa CD/MP3/WMA
To urządzenie może odtwarzać pliki
MP3/WMA
Uwaga:
• W przypadku odtwarzania pliku zawierającego
rozwiązania cyfrowego zarządzania prawami
autorskimi DRM (ang. Digital Rights Management
- cyfrowe zarządzanie prawami autorskimi) z
włączonym WMA, dźwięk nie będzie odtwarzany
(wskaźnik WMA miga).
● Wyłączanie funkcji DRM (ang. Digital
Rights Management - cyfrowe
zarządzanie prawami autorskimi)
1. W przypadku korzystania z odtwarzacza
Windows Media Player 9/10/11, kliknij
zakładkę TOOL ➜ OPTIONS ➜ MUSIC
RECORD, a następnie w ustawieniach
nagrywania zaznacz pole wyboru RECORD
PROTECTED MUSIC. Następnie,
zrekonstruuj pliki.
Osobiście zrekonstruowanych plików WMA
używa się na własną odpowiedzialność.
Ostrzeżenia dotyczące tworzenia
plików MP3/WMA
∗ W przypadku odtwarzania plików MP3/WMA,
pomiędzy utworami może wystąpić chwila
ciszy.
Funkcja wysuwania płyty
Naciśnięcie przycisku [Q] powoduje wysunięcie
płyty nawet, gdy zasilanie urządzenia nie jest
włączone.
1. Naciśnij przycisk [Q]. Wyjmij płytę po jej
wysunięciu.
Uwagi:
• Wciskanie płyty CD do szczeliny na siłę może
spowodować uszkodzenie płyty CD.
• Jeśli płyta CD (12 cm) zostanie pozostawiona w
pozycji wysuniętej przez 15 sekund, zostanie
automatycznie wsunięta do urządzenia (funkcja
automatycznego wsuwania).
CX501E
243
Polski
● Użyteczne częstotliwości próbkowania i
przepływności
1. MP3: częstotliwość próbkowania
8 kHz - 48 kHz,
przepływność 8 kbps - 320 kbps / VBR
(zmienna)
2. WMA: przepływność 5 kbps - 320 kbps
● Rozszerzenia plików
1. Zawsze dodawaj rozszerzenie pliku „.MP3”
lub „.WMA” do plików MP3 i WMA,
korzystając ze znaków jednobajtowych. Jeśli
doda się inne rozszerzenia, niż podane
powyżej lub zapomni się dodać
rozszerzenie, plików nie będzie można
odtworzyć.
2. Pliki nie zawierające danych MP3/WMA nie
będą odtwarzane. Zamiast tego, na
wyświetlaczu w miejscu czasu odtwarzania
wyświetlony zostanie komunikat „– –:– –”.
● Format logiczny (System plików)
1. Podczas zapisywania plików MP3/WMA na
płycie CD-R lub CD-RW, jako format
oprogramowania do zapisywania należy
wybrać ISO9660 poziomu 1 lub 2, JOLIET,
bądź Romeo lub APPLE ISO. Jeśli płyta
zostanie nagrana w innym formacie,
normalne odtwarzanie może być
niemożliwe.
2. Nazwy folderów i plików mogą być
wyświetlane jako tytuły podczas
odtwarzania plików MP3/WMA, ale tytuł
może składać się z maksymalnie 64
jednobitowych liter alfabetu i cyfr (wliczając
rozszerzenie).
3. Nie nadawaj plikom nazw takich, jak nazwa
folderu, w którym się znajdują.
● Struktura folderów
1. Nie są również obsługiwane płyty z folderem
posiadającym więcej, niż osiem poziomów
hierarchicznych.
● Liczba plików lub folderów
1. Urządzenie rozpoznaje do 256 plików w
jednym folderze. Urządzenie może
odtwarzać do 999 plików.
2. Utwory są odtwarzane w kolejności ich
nagrywania na płycie. (Utwory mogą nie być
zawsze odtwarzane w kolejności, w jakiej
były wyświetlone na komputerze PC).
3. Mogą występować pewne szumy w
zależności od rodzaju oprogramowania
kodującego stosowanego podczas
nagrywania.
CX501E_PL.book Page 244 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa CD/MP3/WMA
Odtwarzanie płyty już włożonej do
urządzenia
Wciśnij przycisk [SOURCE], aby wybrać tryb
CD/MP3/WMA.
Kiedy urządzenie przełączy się w tryb CD/MP3/
WMA, odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
Jeśli płyta nie jest załadowana, na wyświetlaczu
zamiast tytułu wyświetlany będzie komunikat
„NO DISC”.
Wkładanie płyty CD
1. Włóż płytę CD do środka szczeliny płyty
zadrukowaną stroną do góry. Po włożeniu
odtwarzanie płyty CD rozpocznie się
automatycznie.
Uwagi:
• Nigdy nie wkładaj żadnych ciał obcych w
szczelinę płyty.
• Jeśli włożenie płyty CD jest utrudnione, w
mechanizmie urządzenia może znajdować się
inna płyta CD lub urządzenie może wymagać
naprawy.
• Odtwarzanie płyt nie oznaczonych symbolem
lub
i płyt CD-ROM w tym
urządzeniu jest niemożliwe.
• Słuchanie niektórych płyt CD przegranych na
płytę CD-R/RW może być niemożliwe.
Wstrzymywanie odtwarzania
1. Naciśnij przycisk [
], aby wstrzymać
odtwarzanie.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony
komunikat „PAUSE”.
2. Aby wznowić odtwarzanie płyty CD,
ponownie wciśnij przycisk [
].
Polski
244
CX501E
Wyświetlanie tytułów płyt CD
To urządzenie może wyświetlać dane dla płyt
CD-text/MP3/WMA oraz tytuły wprowadzone
na tym urządzeniu przez użytkownika.
1. Każdorazowe naciśnięcie przycisku [DISP]
powoduje zmianę wyświetlania tytułu.
● Płyta CD-TEXT
Utwór ➜ Płyta/Wykonawca➜ Zegar ➜ Utwór ...
● Płyta MP3/WMA
Utwór ➜ Folder ➜ Tytuł/Album ➜ Wykonawca
➜ Zegar ➜ Utwór ...
Uwagi:
• Jeśli odtwarzana płyta CD to nie płyta CD-text,
lub jeśli użytkownik nie wprowadził tytułu, na
wyświetlaczu wyświetlany jest komunikat „NO
TITLE”.
• Jeśli płyta MP3/WMA nie zawiera znaczników
(TAGów), na wyświetlaczu wyświetlany jest
komunikat „NO TITLE”.
• W przypadku plików MP3, obsługiwane są
znaczniki ID3 V2.3/2.2/1.1/1.0.
• Priorytet mają znaczniki V2.3/2.2.
• W przypadku znaczników albumów w plikach
WMA, wyświetlane są informacje zapisane w
nagłówku rozszerzenia.
• Dla znaczników wyświetlane są tylko znaki ASCII.
Wybór utworu
● Następny utwór
1. Naciśnij przycisk [v], aby przejść do
początku następnego utworu.
2. Każde naciśnięcie przycisku [v] powoduje
przejście do początku następnego utworu.
● Poprzedni utwór
1. Naciśnij przycisk [x], aby cofnąć się do
początku bieżącego utworu.
2. Naciśnij przycisk [x] dwa razy, aby cofnąć
się do początku poprzedniego utworu.
CX501E_PL.book Page 245 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa CD/MP3/WMA
Przewijanie do przodu/przewijanie
do tyłu
● Przewijanie do przodu
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [v] (1 sek.).
● Przewijanie do tyłu
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [x] (1 sek.).
∗ W przypadku płyt MP3/WMA rozpoczęcie
wyszukiwania i przełączanie utworów
rozpoczyna się z pewnym opóźnieniem. Poza
tym występuje pewien margines błędu
dotyczący czasu odtwarzania.
Wybór folderu
Ta funkcja pozwala na wybranie folderu
zawierającego pliki MP3/WMA i rozpoczęcie
odtwarzania od pierwszego utworu w folderze.
1. Naciśnij przycisk [F-UP] lub [F-DN].
Naciśnij przycisk [F-UP], aby przejść do
następnego folderu. Naciśnij przycisk
[F-DN], aby przejść do poprzedniego
folderu.
2. Aby wybrać utwór, wciśnij przycisk [x] lub
[v].
Inne funkcje odtwarzania
● Odtwarzanie początkowych
fragmentów
Ta funkcja pozwala na odtwarzanie pierwszych
10 sekund wszystkich utworów nagranych na
płycie.
1. Naciśnij przycisk [SCN], aby włączyć
odtwarzanie początkowych fragmentów.
● Odtwarzanie z powtarzaniem
Ta funkcja umożliwia wielokrotne odtwarzanie
bieżącej ścieżki.
1. Naciśnij przycisk [RPT], aby włączyć
odtwarzanie z powtarzaniem.
● Odtwarzanie folderu z powtarzaniem
Ta funkcja umożliwia wielokrotne odtwarzanie
aktualnie odtwarzanego utworu z folderu MP3/
WMA.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [RPT] (1 sek.),
aby włączyć odtwarzanie z powtarzaniem.
● Odtwarzanie losowe
Ta funkcja pozwala na odtwarzanie w
kolejności losowej wszystkich utworów
nagranych na płycie.
1. Naciśnij przycisk [RDM], aby włączyć
odtwarzanie losowe.
● Odtwarzanie losowe folderu
Ta funkcja pozwala na odtwarzanie wszystkich
utworów ze wszystkich folderów nagranych na
płycie MP3/WMA w kolejności losowej.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [RDM]
(1 sek.), aby włączyć odtwarzanie losowe
folderu.
● Anulowanie odtwarzania
1. Naciśnij poprzednio wybrany przycisk
funkcji.
∗ Dany tryb odtwarzania jest anulowany, a na
wyświetlaczu przez 2 sekundy wyświetlany
jest komunikat o wyłączeniu danego trybu
odtwarzania.
● Odtwarzanie początkowych
fragmentów folderów
Ta funkcja pozwala na odtwarzanie pierwszych
10 sekund pierwszego utworu wszystkich
folderów na płycie MP3/WMA.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [SCN]
(1 sek.), aby odtwarzać początkowe
fragmenty folderów.
Polski
CX501E
245
CX501E_PL.book Page 246 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa Bluetooth
Funkcja Bluetooth umożliwia wykorzystywanie
samochodowego systemu audio do obsługi
głośnomówiącego zestawu telefonii
komórkowej lub odtwarzacza muzycznego.
Niektóre telefony komórkowe Bluetooth
posiadają wbudowane funkcje audio, a niektóre
przenośne odtwarzacze audio obsługują
standard Bluetooth.
Urządzenie umożliwia odtwarzanie danych
audio zapisanych w urządzeniu dźwiękowym
Bluetooth.
Samochodowy odtwarzacz stereofoniczny z
wbudowaną funkcją Bluetooth umożliwia
wyszukiwanie kontaktów w książce
telefonicznej, odbieranie połączeń, wybieranie
numerów, pomijanie połączeń, obsługę
połączeń przychodzących i wychodzących oraz
słuchanie muzyki.
Uwagi:
• Urządzenie może nie działać lub działać
nieprawidłowo z niektórymi odtwarzaczami
dźwiękowymi Bluetooth.
• Szczegółowe informacje na temat
współpracujących odtwarzaczy audio Bluetooth
znajdują się na naszej stronie WWW:
www.clarion.com
• Po nawiązaniu komunikacji z urządzeniem audio,
następujące funkcje działają tak samo jak w trybie
płyty CD:
∗ Pauza
∗ Wybór utworu
∗ Przewijanie do przodu
∗ Przewijanie do tyłu
• Tytuły i czas odtwarzania nie mogą być
wyświetlane na wyświetlaczu.
Szczegółowe informacje zawiera rozdział
„Obsługa CD/MP3/WMA” (str. 243-245).
Podstawy obsługi
Wybór funkcji Bluetooth
1. Naciśnij przycisk [SOURCE], aby przełączyć
źródło.
2. Można nacisnąć i przytrzymać przycisk
[SOUND], aby odłączyć aktualnie
podłączone urządzenie.
Przełączanie wyświetlanych
informacji
Naciśnij przycisk [DISP], aby wybrać
wyświetlane informacje, w następującej
kolejności:
„BT TEL” ↔ „BT AUDIO” ↔ „– –:– –”
∗ Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona nazwa
podłączonego urządzenia.
Nawiązywanie połączenia
Istnieją 4 sposoby wykonywania połączenia
wychodzącego.
● Bezpośrednie wybieranie numeru
Połączenie wychodzące można wykonać
wprowadzając numer telefonu bezpośrednio za
pomocą samochodowego odtwarzacza
stereofonicznego.
W numerach telefonów używane są znaki 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, *, # oraz +.
1. Naciśnij przycisk [BAND], aby wybrać opcję
„DIAL NUMBER”.
2. Naciśnij pokrętło [ROTARY].
3. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
cyfry.
4. Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby
wprowadzić lub usunąć cyfrę.
5. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło [ROTARY]
(1 sek.), aby zadzwonić pod wybrany numer
telefonu.
Polski
∗ Naciśnij przycisk [SOUND], aby zakończyć
połączenie.
246
CX501E
CX501E_PL.book Page 247 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa Bluetooth
● Nawiązywanie połączenia z książki
telefonicznej
Użytkownik może wyszukać nazwę kontaktu w
książce telefonicznej i nawiązać połączenie.
Alternatywnie użytkownik może nawiązać
połączenie z telefonu komórkowego.
1. Naciśnij przycisk [BAND], aby wybrać opcję
„PHONE BOOK”.
2. Naciśnij przycisk [v], aby przejść do trybu
nazwy kontaktu (w takim przypadku należy
przekręcić pokrętło [ROTARY] w celu
wybrania żądanej nazwy kontaktu).
3. Po wyświetleniu nazwy kontaktu, naciśnij
przycisk [v] lub [x], aby wybrać numer
telefonu kontaktu.
4. Naciśnij pokrętło [ROTARY], aby zadzwonić
pod wybrany numer telefonu.
∗ Naciśnij przycisk [SOUND], aby zakończyć
połączenie.
● Odbieranie połączenia
1. Połączenie przychodzące można odebrać
naciskając przycisk [
].
∗ Naciśnij przycisk [SOUND], aby odrzucić
połączenie przychodzące.
● Przełączanie na połączenie poufne
1. Naciśnij przycisk [BAND], aby przejść do
trybu połączenia poufnego.
∗ Po przejściu do trybu połączenia poufnego,
połączenie nie będzie słyszane za
pośrednictwem zestawu, a jedynie w telefonie
komórkowym.
● Historia połączeń odebranych/
wykonanych/nieodebranych
Istnieje możliwość ponownego wybrania
numeru.
1. Naciśnij przycisk [BAND], aby wybrać opcję
„REDIAL”.
2. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło [ROTARY]
(1 sek.), aby ponownie zadzwonić pod
wybrany numer telefonu.
∗ Naciśnij przycisk [SOUND], aby zakończyć
połączenie.
Zmiana ustawień regulacji funkcji
Bluetooth
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DISP]
(1 sek.), aby przełączyć wyświetlacz na
regulację funkcji Bluetooth.
2. Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby
wybrać „nazwê pozycji”.
„PAIRING” ↔ „SELECT” ↔ „DELETE” ↔
„DISCONNECT” ↔ „ADD PHONE BOOK”
↔ „DEL NO. PHONE BOOK” ↔
„HISTORY DELETE ALL” ↔ „MIC GAIN”
↔ „RING VOL” ↔ „TONE SEL” ↔
„NOISE” ↔ „AUTO ANS” ↔ „AUTO CON”
↔ „PASS KEY” ↔ „ADDRESS” ↔
„BT NAME” ↔ „BT FW”
3. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
„żądaną wartość ustawienia”.
∗ Jeśli na wyświetlaczu miga komunikat
„ENT”, można nacisnąć pokrętło
[ROTARY] w celu dostosowania wartości
ustawienia.
∗ Po zakończeniu wprowadzania ustawień,
naciśnij przycisk [DISP], aby wrócić do
poprzedniego trybu.
● PAIRING (Nawiązanie połączenia)
Ta opcja używana jest do nawiązania
komunikacji Bluetooth z telefonem
komórkowym lub urządzeniem audio.
Można nawiązać połączenie z maksymalnie 5
telefonami komórkowymi i urządzeniami audio.
2-1. Wybierz opcję „PAIRING”.
3-1. Naciśnij pokrętło [ROTARY].
3-2. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
opcję „TELPHONE” lub „AUDIO”, a
następnie naciśnij pokrętło [ROTARY].
3-3. Po wybraniu opcji „TELPHONE”, naciśnij i
przytrzymaj pokrętło [ROTARY] (1 sek.) w
celu zapamiętania.
CX501E
247
Polski
Można przeszukiwać historię połączeń
odebranych/wykonanych/nieodebranych.
1. Naciśnij przycisk [BAND], aby wybrać opcję
„HISTORY”.
2. Naciśnij przycisk [v], aby przejść do trybu
nazwy kontaktu (w takim przypadku należy
przekręcić pokrętło [ROTARY] w celu
wybrania żądanej nazwy kontaktu).
3. Po wyświetleniu nazwy kontaktu, naciśnij
przycisk [x] lub [v], aby wybrać numer
telefonu kontaktu.
4. Naciśnij pokrętło [ROTARY], aby zadzwonić
pod wybrany numer telefonu.
● Ponowne wybieranie numeru
CX501E_PL.book Page 248 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa Bluetooth
4-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „SEARCH” lub „WAIT”.
5-1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło [ROTARY]
(1 sek.).
∗Po wyświetleniu komunikatu
„SEARCHING”, można nacisnąć pokrętło
[ROTARY] w celu przerwania wyszukiwania
i wyświetlenia listy wyników.
Tryb „SEARCH”: Użytkownik może
wyszukać telefon komórkowy lub
urządzenie audio Bluetooth.
Tryb „WAIT”: Użytkownik może wyszukać
to urządzenie za pomocą telefonu
komórkowego lub urządzenia audio.
6-1. Po wyszukaniu, przekręć pokrętło
[ROTARY], aby wybrać żądany telefon
komórkowy Bluetooth.
7-1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło [ROTARY]
(1 sek.), aby nawiązać komunikację.
Uwaga:
• Po pomyślnym nawiązaniu komunikacji, numery z
książki telefonicznej można zapisać w pięciu
pamięciach, z pośród których każda może
pomieścić 100 numerów telefonów.
● SELECT (Wybór)
To ustawienie umożliwia użytkownikowi
wybranie jednego z telefonów komórkowych, z
którymi nawiązano komunikację.
2-1. Wybierz opcję „SELECT”.
3-1. Naciśnij pokrętło [ROTARY], aby
wyświetlić na wyświetlaczu telefony
komórkowe, z którymi nawiązano
komunikację.
4-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
jeden z 5 telefonów komórkowych.
5-1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło [ROTARY]
(1 sek.), aby podłączyć.
Podłączone urządzenie będzie mogło
wykorzystywać wszystkie dostępne
funkcje.
Polski
248
CX501E
● DELETE (Usuń)
To ustawienie umożliwia użytkownikowi
usunięcie z listy jednego z urządzeń, z którym
nawiązano komunikację.
2-1. Wybierz opcję „DELETE”.
3-1. Naciśnij pokrętło [ROTARY], aby
wyświetlić na wyświetlaczu urządzenie, z
którym nawiązano komunikację.
4-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
jeden z 5 telefonów komórkowych i
urządzeń audio.
5-1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło [ROTARY],
aby usunąć urządzenie, z którym
nawiązano komunikację.
Uwagi:
• Usunięte urządzenie nie zostanie automatycznie
umieszczone na liście urządzeń, z którymi
nawiązano komunikację.
• Po usunięciu urządzenia usuwana jest również
książka telefoniczna i historia połączeń.
● DISCONNECT (Odłącz)
Ta opcja służy do odłączania aktualnie
podłączonego urządzenia.
2-1. Wybierz opcję „DISCONNECT”.
3-1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło [ROTARY]
(1 sek.), aby odłączyć.
∗Naciśnij i przytrzymaj przycisk [SOUND]
(2 sek.), aby odłączyć.
● ADD PHONE BOOK (Dodaj książkę
telefoniczną)
Ta opcja jest używana do dodawania jednego z
numerów telefonów.
2-1. Wybierz opcję „ADD PHONE BOOK”.
3-1. Naciśnij pokrętło [ROTARY] (1 sek.), aby
na wyświetlaczu został wyświetlony
komunikat „CHECKING”.
∗Jeśli telefon wyposażony jest w funkcję
PBAP, na wyświetlaczu zostanie
wyświetlony komunikat „RECEIVING”, a
numer telefonu zostanie odebrany
automatycznie. Po zakończeniu transferu na
wyświetlaczu przez 2 sek. będzie
wyświetlany komunikat „COMPLETED”.
Następnie wyświetlacz powróci do trybu
„ADD PHONE”.
∗Jeśli telefon nie posiada funkcji PBAP, na
wyświetlaczu zostanie wyświetlony
komunikat „WAITING”. Po wysłaniu numeru
telefonu z książki telefonicznej telefonu, z
którym nawiązano komunikację, na telefonie
komórkowym zostanie wyświetlony
komunikat informujący o tym, czy operacja
przebiegła pomyślnie. Następnie urządzenie
powraca do trybu „ADD PHONE”.
CX501E_PL.book Page 249 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa Bluetooth
∗Niektóre telefony komórkowe nie mogą
wysyłać książki telefonicznej do tego
urządzenia z powodu ilości słów oraz typu
języka. Obecnie należy poddać książkę
telefoniczną w innym języku edycji, a
następnie przesłać ją ponownie.
3-2. Naciśnij ponownie pokrętło [ROTARY],
aby zatrzymać odbieranie numeru telefonu
- na wyświetlaczu przez 2 sek. będzie
wyświetlany komunikat „CANCEL”,
następnie przez 1 sek. komunikat
„CANCEL ED”. Następnie urządzenie
powróci do trybu „ADD PHONE”.
● DEL NO. PHONE BOOK (Usuń numer
z książki telefonicznej)
Ta opcja jest używana do usuwania jednego lub
wszystkich numerów telefonów z dodanej
książki telefonicznej.
2-1. Wybierz opcję „DEL NO. PHONE BOOK”.
3-1. Naciśnij pokrętło [ROTARY].
4-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „1 DEL” lub „ALL DEL”.
5-1. Po wybraniu opcji „1 DEL”, naciśnij
pokrętło [ROTARY], a następnie przekręć
[ROTARY] w celu wybrania jednego z
żądanych numerów telefonów.
6-1. Naciśnij pokrętło [ROTARY], aby
wyświetlić na wyświetlaczu komunikat
„DELETE?”.
7-1. Naciśnij pokrętło [ROTARY] (1 sek.), aby
usunąć.
Uwaga:
• W przypadku konieczności transferu lub
przekazania tego urządzenia, wykonaj funkcje
„DELETE”, „ADD PHONE BOOK” oraz „DEL
NO. PHONE BOOK”, aby usunąć wszystkie
informacje osobiste.
● HISTORY DELETE ALL (Usuń całą
historię)
Wzmocnienie mikrofonu można ustawić dla
każdego telefonu komórkowego, z którym
nawiązano komunikację. Każde zarejestrowane
urządzenie posiada unikalne ustawienie
wzmocnienia mikrofonu.
2-1. Wybierz opcję „MIC GAIN”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby zmienić
ustawienie wzmocnienia mikrofonu.
∗Fabryczne ustawienie domyślne to „3”.
(Zakres regulacji: od 1 do 5)
● RING VOL (Głośność dzwonka)
Ta opcja używana jest do zmiany głośności
dzwonka każdego telefonu komórkowego, z
którym nawiązano komunikację.
2-1. Wybierz opcję „RING VOL”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby zmienić
głośność dzwonka.
∗Fabryczne ustawienie domyślne to „5”.
(Zakres regulacji: od 1 do 10)
● TONE SEL (Wybór tonu)
Po nawiązaniu połączenia Bluetooth, jeśli
telefon komórkowy nie może dzwonić, może to
robić system.
2-1. Naciśnij przycisk „TONE SEL”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „INTERNAL” lub „AUTO”.
∗Ustawienie urządzenia to „AUTO”.
„INTERNAL”: Regulacja tonu w
samochodowym systemie Bluetooth.
„AUTO”: Automatyczna regulacja
włączona jest w telefonie komórkowym, z
którym nawiązano komunikację.
● NOISE (Szum)
Ta opcja używana jest do ustawienia poziomu
szumu w samochodowym systemie Bluetooth.
2-1. Naciśnij przycisk „NOISE”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „LOW” lub „HIGH”.
∗Fabryczne ustawienie domyślne to „LOW”.
Polski
Ta opcja używana jest do usunięcia całej historii
połączeń.
2-1. Wybierz opcję „HISTORY DELETE ALL”.
3-1. Naciśnij pokrętło [ROTARY], aby
wyświetlić na wyświetlaczu komunikat
„CONFIRM?”.
4-1. Naciśnij pokrętło [ROTARY] (1 sek.), aby
na wyświetlaczu został wyświetlony
komunikat „DELETING” i aby cała historia
połączeń została pomyślnie usunięta.
● MIC GAIN (Wzmocnienie mikrofonu)
CX501E
249
CX501E_PL.book Page 250 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa Bluetooth
● AUTO ANS (Automatyczne
odbieranie)
To ustawienie umożliwia określenie, czy
połączenie przychodzące będą odbierane
automatycznie czy ręcznie.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „OFF”.
2-1. Wybierz opcję „AUTO ANS”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „ON” lub „OFF”.
ON: Każde połączenie przychodzące jest
automatycznie odbierane po 5 sekundach.
OFF: Użytkownik musi ręcznie odebrać
połączenie.
● AUTO CON (Automatyczne łączenie)
Ta opcja umożliwia funkcji Bluetooth
automatyczne łączenie się z poprzednio
podłączonym urządzeniem. Połączenie można
nawiązać w dowolnym trybie źródła.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „OFF”.
2-1. Wybierz opcję „AUTO CON”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „ON” lub „OFF”.
ON: Automatyczne łączenie jest włączone.
OFF: Automatyczne łączenie jest
wyłączone.
● PASS KEY (Hasło)
To hasło używane jest w trybie nawiązywania
komunikacji. Za pomocą samochodowego
odtwarzacza stereofonicznego można zmienić
maksymalnie 10 cyfr.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne hasła to „1234”.
2-1. Wybierz opcję „PASS KEY”.
3-1. Naciśnij pokrętło [ROTARY].
4-1. Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby
przemieścić kursor.
5-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
żądane cyfry.
6-1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło [ROTARY]
(1 sek.), aby zapisać w pamięci.
Polski
250
CX501E
● ADDRESS (Adres)
Ta opcja zawiera unikalny adres Bluetooth.
Adres składa się z 16 liter.
2-1. Wybierz opcję „ADDRESS”.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlonych 8
liter adresu Bluetooth.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby
wyświetlić.
● Nazwa Bluetooth
Ta opcja umożliwia wyświetlenie nazwy
Bluetooth.
2-1. Wybierz opcję „BT NAME”.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona
nazwa Bluetooth.
● Wersja oprogramowania Bluetooth
Ta opcja umożliwia wyświetlenie wersji
oprogramowania Bluetooth.
2-1. Wybierz opcję „BT FW”.
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona
wersja oprogramowania Bluetooth.
CX501E_PL.book Page 251 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Operacje wspólne dla każdego z trybów
Zmiana ustawień
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DISP]
(1 sek.), aby przełączyć wyświetlacz na
regulację.
2. Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby
wybrać „nazwê pozycji”.
„CONTRAST” ↔ „COLOR” ↔ „CODE”
↔ „SCRN SVR” ↔ „SCROLL” ↔
„DIMMER” ↔ „BLINKLED” ↔
„REAR/S-W” ↔ „INT-SW” ↔ „RESET”
3. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
„żądaną wartość ustawienia”.
∗ Jeśli na wyświetlaczu miga komunikat
„ENT”, można nacisnąć pokrętło
[ROTARY] w celu dostosowania wartości
ustawienia.
∗ Po zakończeniu wprowadzania ustawień,
naciśnij przycisk [DISP], aby wrócić do
poprzedniego trybu.
● Ustawianie kontrastu
Kontrast wyświetlacza można wyregulować,
aby dostosować go do konta instalacji
urządzenia.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „10”.
(Poziom regulacji: od 1 do 16)
2-1. Wybierz opcję „CONTRAST”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby
wyregulować kontrast.
● Ustawianie podświetlania przycisków
2-1. Wybierz opcję „COLOR”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
typ koloru.
• Ustawianie
trybu COLOR SCAN
(Skanowanie kolorów)
Po wybraniu opcji „CLR SCAN”, kolor zmienia
się automatycznie.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „CLR SCAN”.
∗ Po upływie 3 sekund kolor zmienia się na inny.
• Ustawianie
trybu USER (Użytkownik)
Fabryczne ustawienie domyślne to „RED 8”
(czerwony), „GREEN 8” (zielony), „BLUE 8”
(niebieski).
Po wybraniu opcji „USER COLOR 1, 2, 3”,
naciśnij pokrętło [ROTARY], aby wprowadzić
ustawienie.
1. Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby wybrać
opcję „RED”, „GREEN” lub „BLUE”.
2. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
wartość od 0 do 8.
3. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło [ROTARY]
przez 2 sekundy, aby zapisać kolor w
pamięci i wyjść z trybu ustawień.
● Ustawianie funkcji antykradzieżowej
(CATS)
„CATS” to skrót od „Clarion Anti-Theft
System” (System antykradzieżowy Clarion). Po
ustawieniu kodu PIN (nazywanego „Kodem
osobistym”), kradzież uniemożliwiana jest
poprzez zablokowanie działania urządzenia
podczas kradzieży.
•
Ustawianie kodu osobistego
2-1. Wybierz opcję „CODE”.
3-1. Naciśnij pokrętło [ROTARY].
Zostanie wyświetlony ekran ustawiania
kodu osobistego.
4-1. Naciśnij przyciski [DIRECT] [1]-[6], aby
wprowadzić wybrany 4-cyfrowy kod
osobisty.
5-1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło [ROTARY]
(2 sek.).
Wprowadzony kod osobisty zostanie
ustawiony i urządzenie wróci do
poprzedniego ekranu.
Uwaga:
• Kod osobisty należy zapisać, aby go nie
zapomnieć.
•
Usuwanie kodu osobistego
CX501E
251
Polski
2-1. Wybierz opcję „CODE”.
3-1. Naciśnij pokrętło [ROTARY].
Zostanie wyświetlony ekran ERASE
PERSONAL CODE.
4-1. Wprowadź aktualny kod osobisty.
5-1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło [ROTARY]
(2 sek.) lub dłużej.
Tryb wprowadzania kodu osobistego
zostanie anulowany.
CX501E_PL.book Page 252 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Operacje wspólne dla każdego z trybów
•
Po wyświetleniu ekranu ENTER
PERSONAL CODE
Ekran ENTER PERSONAL CODE zostanie
wyświetlony po włączeniu stacyjki lub po
wykonaniu następujących czynności:
• Wymiana akumulatora samochodowego.
• Odcięcie zasilania zapasowego.
• Naciśnięcie przycisku [RESET].
Uwaga:
• W przypadku utraty kodu osobistego należy
skontaktować się z działem obsługi klienta firmy
Clarion.
1. Wprowadź aktualnie ustawiony kod
osobisty.
2. Po wprowadzeniu kodu osobistego,
urządzenie zostanie ponownie uruchomione
i wyświetlony zostanie ekran początkowy.
Uwagi:
• W przypadku wprowadzenia złego kodu
osobistego, wyświetlony zostanie komunikat
„LOCK - - - -”, a wprowadzanie kodu osobistego
zostanie na pewien czas zabronione. Czas ten
uzależniony jest od liczby błędnie
wprowadzonych kodów:
• Od 1 do 6 razy: 15 sekund
• 7 i więcej razy: 15 minut
● Włączanie i wyłączanie funkcji
wygaszacza ekranu
To urządzenie wyposażone jest w funkcję
wygaszacza ekranu, która umożliwia
wyświetlanie w losowej kolejności rozmaitych
wzorów i znaków w obszarze wyświetlania
stanu pracy na wyświetlaczu. Tę funkcję można
włączyć lub wyłączyć. W przypadku naciśnięcia
przycisku gdy funkcja wygaszacza ekranu jest
włączona, wyświetlacz wyświetli tekst
stosowny do wykonanej za pomocą przycisku
czynności, a po upływie 30 sekund powróci do
wyświetlania wygaszacza ekranu.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „ON”.
Polski
2-1. Wybierz opcję „SCRN SVR”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie.
Każde przekręcenie pokrętła [ROTARY]
powoduje zmianę ustawienia w
następującej kolejności:
„ON” ↔ „OFF”
252
CX501E
● Ustawienie metody przewijania tytułu
Ustaw sposób przewijania tytułu CD-TEXT i
MP3/WMA.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „ON”.
2-1. Wybierz opcję „SCROLL”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „ON” lub „OFF”.
• ON:
Przewijanie automatyczne.
• OFF:
Przewijanie jednokrotne.
● Ustawianie poziomu przyciemnienia
Przyciemnienie można ustawić na „ON” lub
„OFF”.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „ON”.
2-1. Wybierz opcję „DIMMER”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „ON” lub „OFF”.
● Wskaźnik antykradzieżowy
Czerwony wskaźnik antykradzieżowy to funkcja
zapobiegająca kradzieżom. Gdy stacyjka jest
wyłączona, wskaźnik ten miga.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „OFF”.
2-1. Wybierz opcję „BLINKLED”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „ON” lub „OFF”.
● Wybieranie głośników tylnych lub
subwoofera
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „REAR”.
2-1. Wybierz opcję „REAR/S-W”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „REAR” lub „S-WOOFER”.
● Ustawienie przerywania dla telefonu
komórkowego
W przypadku podłączenia tego urządzenia do
telefonu komórkowego za pomocą
sprzedawanego oddzielnie kabla, można
słuchać rozmów telefonicznych za pomocą
głośników samochodowych.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „OFF”.
2-1. Wybierz opcję „INT-SW”.
3-1. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie.
Każde przekręcenie pokrętła [ROTARY]
powoduje zmianę ustawienia w
następującej kolejności:
„OFF” ↔ „ON” ↔ „MUTE”
CX501E_PL.book Page 253 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Operacje wspólne dla każdego z trybów
• OFF:
Urządzenie kontynuuje normalną pracę
nawet, gdy używany jest telefon
komórkowy.
• ON:
Można słuchać rozmów telefonicznych za
pomocą głośników podłączonych do tego
urządzenia.
∗ Podczas słuchania rozmów za pomocą
głośników samochodowych, można
wyregulować głośność przekręcając
pokrętło [ROTARY].
• MUTE:
Dźwięk z tego urządzenia jest wyciszany
podczas rozmów telefonicznych.
Uwaga:
• W przypadku podłączania zestawu
głośnomówiącego, aby odbierać dźwięk z
telefonu za pośrednictwem systemu, należy
upewnić się, że ustawienie jest włączone.
(Wyjście dźwięku z gniazda AUX.)
● Wykonywanie resetu pamięci
Funkcja AUX
System posiada na przednim panelu
zewnętrzne gniazdo wejściowe, umożliwiające
odtwarzanie dźwięku i muzyki z urządzeń
zewnętrznych podłączonych do tego
urządzenia.
● Wybieranie czułości gniazda AUX IN
Wprowadź poniższe ustawienia, aby wybrać
czułość w przypadku, gdy dźwięki z urządzeń
zewnętrznych podłączonych do tego
urządzenia są z trudem słyszalne, nawet po
wyregulowaniu głośności.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „MID”.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DISP]
(1 sek.).
2. Wybierz opcję „AUX SENS”.
3. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „HIGH”, „MID” lub „LOW”.
Uwaga:
• Czułość AUX IN można ustawić po wybraniu
trybu AUX.
Ta funkcja umożliwia zresetowanie ustawień
zmienionych w pamięci.
Za pomocą tej funkcji można sformatować
zapisane ustawienia, takie jak ostatni tryb
pracy, ustawienie głośności, kanały
zaprogramowanych stacji, ustawienia pracy
RDS, ustawienie MAGNA BASS EXTEND,
ustawienia trybu regulacji i ustawienia trybu
dźwięku.
Uwaga:
• Ustawienia pozostaną w pamięci nawet po
wyłączeniu zasilania lub naciśnięciu przycisku
resetowania.
Polski
2-1. Wybierz opcję „RESET”.
3-1. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło [ROTARY]
(1 sek.).
Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony
komunikat „RESET”, a następnie
urządzenie zostanie automatycznie
uruchomione ponownie, a pamięć
wyczyszczona.
CX501E
253
CX501E_PL.book Page 254 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
6. AKCESORIA
Obsługa USB
Obsługa pamięci USB
Uwaga:
• Poniższe czynności są takie same jak w trybie CD:
∗ Pauza
∗ Wybór utworu
∗ Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu
(z wyjątkiem pliku DRM)
∗ Odtwarzanie początkowych fragmentów
∗ Odtwarzanie z powtarzaniem
∗ Odtwarzanie losowe
∗ Wybór folderu
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz
„CD/MP3/WMA Operations” (str. 243-245).
Informacje na temat pamięci USB
• USB to skrót od Universal Serial Bus, który
odnosi się do standardu magistrali
zewnętrznej obsługującej szybkości transferu
danych rzędu 12 Mb/s.
• To urządzenie jest zgodne ze standardem
USB 1.1/2.0 o maksymalnej szybkości
transferu danych 12 Mb/s.
• Urządzenia pamięci USB, które można
odtwarzać poprzez podłączenie do kabla
USB urządzenia, to wyłączenie te, które
zostaną rozpoznane jako „Urządzenia klasy
pamięci masowej USB”; nie można
zagwarantować działania wszystkich
urządzeń pamięci USB.
∗ Urządzenia zgodne z urządzeniami „Klasy
pamięci masowej USB” mogą być używane
poprzez podłączenie do urządzenia hosta,
bez konieczności użycia specjalnych
sterowników czy oprogramowania.
Polski
• Skontaktuj się z producentem urządzenia
pamięci USB, aby uzyskać informacje na
temat tego, czy urządzenie wspiera standard
„Klasy pamięci masowej USB”.
• Pliki dźwiękowe, które można odtwarzać na
tym urządzeniu ograniczone są do plików
MP3/WMA. Więcej informacji zamieszczono
w rozdziale „MP3/WMA” (str. 243).
254
CX501E
• Nie można odtwarzać plików podcastów ze
sklepu iTunes Store zapisanych na
urządzeniu pamięci USB. Ponadto, dane
poddane edycji w programach takich jak
programy do edycji znaczników, mogą nie
być odtwarzane.
• Aby uniknąć przypadkowej utraty danych,
zawsze należy wykonywać kopię zapasową
danych na komputerze.
• To urządzenie nie obsługuje połączeń z
komputerem. Ponadto, połączenia wykonane
przy użyciu koncentratora USB również nie
są obsługiwane.
• Gdy urządzenie pamięci USB składa się z
dwóch lub więcej napędów, tylko jeden z
tych napędów zostanie wykryty.
• Nie można odtwarzać urządzeń pamięci USB
wyposażonymi w funkcje zabezpieczeń.
• Kolejność, w jakiej utwory są zapisywane,
różni się w zależności od podłączonego
urządzenia pamięci USB (rzeczywista
kolejność odtwarzania może nie być taka
sama jak wyświetlana na ekranie komputera).
PRZESTROGA
• Urządzenie pamięci USB należy podłączać
i odłączać tylko, gdy nie jest używane.
Podłączanie lub odłączanie urządzenia w
następujących sytuacjach może
doprowadzić do utraty danych:
- Jeśli urządzenie pamięci USB zostanie
odłączone lub gdy zasilanie zostanie
odłączone podczas zapisu do
urządzenia.
- Gdy urządzenie zostanie wystawione na
działanie elektryczności statycznej lub
szumu elektronicznego.
• Nie należy pozostawiać urządzenia
pamięci USB bez nadzoru w samochodzie.
Wystawienie na działanie bezpośrednich
promieni słońca lub wysokich temperatur
może spowodować deformację lub inną
awarię urządzenia pamięci USB.
CX501E_PL.book Page 255 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa USB
Podłączanie urządzenia pamięci
USB
1. Podłącz urządzenie pamięci USB do złącza
USB.
Odtwarzanie zostanie rozpoczęte od
pierwszego pliku zapisanego na urządzeniu.
∗ Po podłączeniu urządzenia USB,
automatycznie zostanie włączony tryb USB.
Jeśli urządzenie nie zostanie rozpoznane,
naciśnij przycisk [SOURCE], aby przełączyć
źródło na urządzenie.
∗ Urządzenie zawsze należy dobrze podłączać
do złącza. Niepełne połączenie może
doprowadzić do nierozpoznania urządzenia.
∗ W zależności od liczby zapisanych utworów,
wczytanie wszystkich do urządzenia może
chwilę potrwać.
∗ Kolejność, w jakiej utwory są zapisywane,
różni się w zależności od podłączonego
urządzenia (rzeczywista kolejność
odtwarzania może nie być taka sama jak
wyświetlana na ekranie komputera).
PRZESTROGA
Urządzenia pamięci USB nie należy
odłączać, gdy wybrany jest tryb USB,
ponieważ może to doprowadzić do utraty
lub uszkodzenia danych na urządzeniu
pamięci USB.
Zawsze należy wykonać kopię zapasową
ważnych danych na komputerze.
2. Odłącz urządzenie pamięci USB od złącza
USB.
Odtwarzanie utworów z
podłączonego urządzenia pamięci
USB
1. Naciśnij przycisk [SOURCE], aby przełączyć
źródło. Po wybraniu urządzenia pamięci
USB, odtwarzanie (z wyjątkiem plików DRM)
zostanie rozpoczęte od miejsca, w którym
zostało wcześniej zatrzymane.
∗ Po podłączeniu urządzenia pamięci USB,
wyświetlony zostanie tryb USB.
∗ Gdy urządzenie pamięci USB zostanie
odłączone, a następnie ponownie
podłączone, odtwarzanie zostanie rozpoczęte
od początku urządzenia pamięci USB.
Zatrzymywanie odtwarzania
1. Naciśnij przycisk [SOURCE] i przełącz
funkcję na źródło inne niż pamięć USB.
Polski
CX501E
255
CX501E_PL.book Page 256 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa urządzeń iPod®/iPhone®
Odtwarzacz iPod można podłączyć za pomocą
kabla połączeniowego dostarczonego z
odtwarzaczem iPod, ale w takim przypadku
można cieszyć się jedynie jakością dźwięku.
Aby odtwarzać firmy wideo zapisane na
odtwarzaczu iPod przy użyciu tego urządzenia,
należy użyć specjalnego kabla połączeniowego
(CCA-723)/(CCA-748) oraz monitora, które
sprzedawane są oddzielnie.
W niniejszym rozdziale opisano funkcje
dostępne po podłączeniu odtwarzacza iPod
firmy Apple do złącza USB.
Uwagi:
• Szczegółowe informacje na temat warunków
obsługi znajdują się z Podręczniku użytkownika
odtwarzacza iPod.
• Urządzenie może nie działać lub może nie działać
prawidłowo w przypadku nieobsługiwanych
wersji.
• Aby uzyskać listę kompatybilnych odtwarzaczy
iPod firmy Apple należy skontaktować się z
przedstawicielem firmy Clarion lub przejść na
stronę www.clarion.com.
Podłączanie odtwarzacza iPod
Po podłączeniu odtwarzacza do gniazda USB
slot, funkcja „Shuffle” ustawiona na
odtwarzaczu iPod będzie działać następująco:
• Odtwarzanie „Shuffle (Albums)” ➜
Odtwarzanie losowe
• Odtwarzanie „Shuffle (Songs)” ➜
Odtwarzanie losowe wszystkich utworów
Odtwarzacz iPod posiada dwa tryby, „Tryb
odtwarzania” oraz „Tryb menu iPod”
umożliwiające wybieranie ścieżek. Aby
przełączać się pomiędzy tymi trybami, naciśnij i
przytrzymaj przycisk [BAND] przez przynajmniej
1 sekundę.
Uwaga:
• Aby podłączyć odtwarzacz iPod, użyj kabla USB
dostarczonego z odtwarzaczem iPod.
Polski
Wybieranie trybu odtwarzacza iPod
1. Naciśnij przycisk [SOURCE].
Odtwarzanie rozpocznie się od ostatniego
pliku, który był odtwarzany na odtwarzaczu
iPod.
256
CX501E
Uwagi:
• Poniższe czynności działają w trybie odtwarzania
tak samo jak w trybie CD:
∗ Wybór utworu: [x], [v]
∗ Przewijanie do przodu/do tyłu: [x], [v]
∗ Pauza: [
]
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz
„CD/MP3/WMA Operations” (str. 243-245).
• Po zakończeniu odtwarzania pliku podcastu
wyświetlony zostanie ekran pauzy lub ekran
pozycji końca ścieżki. W takiej sytuacji należy
ponownie wybrać plik muzyczny.
Ustawianie trybu prostego
odtwarzacza iPod
Tej funkcji należy użyć do obsługi odtwarzacza
iPod podłączonego do tego urządzenia za
pomocą kabla USB.
∗ Fabryczne ustawienie domyślne to „OFF”.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [DISP]
(1 sek.).
2. Naciśnij przycisk [x] lub [v], aby wybrać
opcję „S-CTRL”.
3. Naciśnij pokrętło [ROTARY].
4. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ustawienie „ON” lub „OFF”.
•ON:
Obsługa możliwa jest poprzez odtwarzacz
iPod.
•OFF:
Obsługa nie jest możliwa poprzez odtwarzacz
iPod.
5. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło [ROTARY]
(1 sek.), aby zapisać ustawienie i powrócić
do poprzedniego trybu.
Uwagi:
• Podczas obsługi odtwarzacza iPod przy użyciu
prostego trybu sterowania, czynności należy
wykonywać powoli. W przypadku zbyt szybkiego
wykonania kolejnych czynności, może dojść do
wystąpienia nieprzewidywalnych błędów.
• Podczas obsługi odtwarzacza iPod przy użyciu
prostego trybu sterowania, nie należy w tym
samym czasie obsługiwać odtwarzacza iPod za
pomocą urządzenia, ponieważ może to
doprowadzić do nieprzewidzianych sytuacji.
• Niektóre modele odtwarzaczy iPod nie obsługują
tej funkcji. Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem lub witryną internetową firmy
Clarion aby sprawdzić, które modele nie
obsługują tej funkcji.
CX501E_PL.book Page 257 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa urządzeń iPod®/iPhone®
Inne funkcje odtwarzania
(w trybie odtwarzania)
Wybór kategorii z menu
odtwarzacza iPod
Uwagi:
• Te funkcje nie są obsługiwane w trybie menu
odtwarzacza iPod.
• Funkcja odtwarzania losowego ustawiona na
odtwarzaczu iPod pozostaje taka sama po
podłączeniu/odłączeniu odtwarzacza iPod.
• Funkcja odtwarzania z powtarzaniem na
odtwarzaczu iPod zostanie zmieniona po
podłączeniu/odłączeniu odtwarzacza iPod od
urządzenia.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [BAND], aby
wybrać tryb menu odtwarzacza iPod.
Zostaną wyświetlone kategorie menu
odtwarzacza iPod.
● Odtwarzanie z powtarzaniem
Odtwarzanie wielokrotne jednego utworu.
1. Naciśnij przycisk [RPT].
● Odtwarzanie losowe
Odtwarzanie wszystkich albumów z wybranej
kategorii w kolejności losowej. (Odpowiada
poleceniu „Shuffle (Albums)” na odtwarzaczu
iPod.)
1. Naciśnij przycisk [RDM].
● Odtwarzanie losowe wszystkich
utworów
Odtwarzanie wszystkich utworów z wybranej
kategorii w kolejności losowej. (Odpowiada
poleceniu „Shuffle (Songs)” na odtwarzaczu
iPod.)
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [RDM]
(1 sek.).
● Anulowanie odtwarzania
1. Naciśnij ponownie ten sam przycisk
odtwarzania.
2. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
opcję „Music” lub „Video”.
3. Naciśnij pokrętło [ROTARY].
4. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby
przełączyć pomiędzy kategoriami.
Kategorie menu odtwarzacza iPod zmieniają
się w następującej kolejności:
• W trybie muzyki:
„PLAYLISTS” ↔ „ARTISTS” ↔
„ALBUMS” ↔ „SONGS” ↔ „GENRES” ↔
„COMPOSERS”...
• W trybie wideo:
„MOVIES” ↔
„MUSIC VIDEOS” ↔ „TV SHOWS” ↔
„VIDEO PODCASTS” ↔ „RENTALS”
Uwagi:
Tryb menu odtwarzacza iPod można anulować
wykonując jedną z poniższych czynności:
• Naciśnij przycisk [BAND].
• Po wyświetleniu ekranu wyboru kategorii, naciśnij
pokrętło [ROTARY].
5. Naciśnij pokrętło [ROTARY], aby wybrać
kategorię.
6. Podczas wyświetlania nazwy utworu,
naciśnij pokrętło [ROTARY].
Odtwarzanie zostanie rozpoczęte od
pierwszej ścieżki w wybranej kategorii, a
tryb menu iPod zostanie anulowany.
∗ Podfoldery mogą być wyświetlane, w
zależności od kategorii.
W takim przypadku, przekręć pokrętło
[ROTARY], aby przełączyć się pomiędzy
podfolderami, a następnie naciśnij pokrętło
[ROTARY], aby wybrać żądany podfolder.
∗ Podczas wyświetlania nazwy utworu,
naciśnięcie przycisku [x] spowoduje
powrót do wyświetlania nazwy aktualnie
odtwarzanego folderu.
CX501E
257
Polski
Uwagi:
• W przypadku anulowania trybu odtwarzania z
powtarzaniem, po odtworzeniu wszystkich
utworów z wybranej kategorii, odtwarzanie
zostanie rozpoczęte od pierwszego utworu z
wybranej kategorii.
• Podczas odtwarzania ostatniego utworu w
wybranej kategorii w trybie odtwarzania
losowego, jeśli stacyjka zostanie wyłączona, a
następnie włączona, odtwarzanie zostanie
rozpoczęte od innego utworu.
• Mimo iż domyślnym ustawieniem odtwarzacza
iPod jest „All Repeat”, wskazanie trybu nie
będzie wyświetlane.
• Podczas obsługi przy użyciu prostego trybu
sterowania, nie należy wyłączać odtwarzania
losowego w odtwarzaczu iPod.
Uwagi:
• Tryby odtwarzania z powtarzaniem i odtwarzania
losowego nie są obsługiwane w trybie menu
odtwarzacza iPod.
• W trybie menu odtwarzacza iPod, po naciśnięciu
przycisku [x]/[v] lub po szybkim
przekręceniu pokrętła [ROTARY], odtwarzanie
może nie zostać rozpoczęte.
CX501E_PL.book Page 258 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Obsługa urządzeń iPod®/iPhone®
7. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ścieżkę w kategorii.
Wyszukiwanie alfabetyczne w
menu odtwarzacza iPod
Ta funkcja umożliwia wyszukiwanie
podfolderów według liter alfabetu.
1. Naciśnij przycisk [BAND], aby wybrać tryb
menu odtwarzacza iPod.
2. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby
przełączyć pomiędzy kategoriami.
3. Naciśnij pokrętło [ROTARY].
∗Podfoldery mogą być wyświetlane, w
zależności od kategorii.
W takim przypadku można przekręcić
pokrętło [ROTARY], aby przełączyć się
pomiędzy podfolderami, a następnie nacisnąć
pokrętło [ROTARY], aby przejść do
następnego poziomu podfolderów.
4. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło [ROTARY]
(1 sek.).
5. Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
żądaną literę do wyszukania.
6. Naciśnij pokrętło [ROTARY], aby wykonać
wyszukiwanie.
∗ Podczas wyszukiwania naciśnij pokrętło
[ROTARY], aby anulować wyszukiwanie.
7. Naciśnij pokrętło [ROTARY] na liście
utworów, aby wybrać utwór.
8. Naciśnij przycisk [v], aby wyszukać
kolejny utwór rozpoczynający się na daną
literę.
Wybieranie kategorii za pomocą
pamięci predefiniowanej
Polski
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk [BAND]
(1 sek.), aby wybrać tryb menu odtwarzacza
iPod.
Kategorie mogą być w następujący sposób
ustawione dla przycisków [DIRECT] (1-6).
[1] : PLAYLISTS
[2] : ARTISTS
[3] : ALBUMS
[4] : SONGS
[5] : GENRES
[6] : COMPOSERS
258
CX501E
2. Naciśnij żądany przycisk [DIRECT] (1-6), aby
wybrać kategorię.
∗ Podfoldery mogą być wyświetlane, w
zależności od kategorii.
W takim przypadku, przekręć pokrętło
[ROTARY], aby przełączyć się pomiędzy
podfolderami, a następnie naciśnij pokrętło
[ROTARY], aby wybrać żądany podfolder.
3. Podczas wyświetlania nazwy utworu,
naciśnij pokrętło [ROTARY].
Odtwarzanie zostanie rozpoczęte od
pierwszej ścieżki w wybranej kategorii, a
tryb menu iPod zostanie anulowany.
∗ Przekręć pokrętło [ROTARY], aby wybrać
ścieżkę w kategorii.
Powrót z listy menu odtwarzacza
iPod
Po wyjściu z trybu menu odtwarzacza iPod:
∗ Po naciśnięciu przycisku [BAND] nastąpi powrót
do poprzedniego trybu listy podfolderu.
∗ Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku [BAND]
(1 sek.) nastąpi powrót do trybu listy kategorii.
Informacje na temat wyświetlania
tytułu
To urządzenie obsługuje wyświetlanie
informacji o tytule, przesyłanej z
podłączonego odtwarzacza iPod.
• Kodowanie znaków to UTF-8; znaki, które
mogą być wyświetlane obejmują
angielskie znaki alfanumeryczne, niektóre
symbole oraz niektóre znaki umlaut.
• Nieobsługiwane znaki zostaną zastąpione
gwiazdkami (*).
CX501E_PL.book Page 259 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Ogólne
Problem
Zasilanie nie
włącza się.
(Brak emisji
dźwięku.)
Brak dźwięku w
przypadku
korzystania z
urządzenia z
podłączonymi
wzmacniaczami
lub zasilaną
anteną.
Nic nie dzieje się
po naciśnięciu
przycisków.
Wyświetlacz nie
jest dokładny.
Nie słychać
dźwięku
Przyczyna
Przepalony bezpiecznik.
Działanie naprawcze
Wymień bezpiecznik na nowy o takim samym
amperażu. Jeśli bezpiecznik zostanie ponownie
przepalony, skontaktuj się z punktem zakupu.
Nieprawidłowe okablowanie. Skontaktuj się z punktem zakupu.
1. Wyłącz urządzenie.
Przewód zasilanej anteny
został zwarty do masy, lub
2. Usuń wszystkie przewody podłączone do
zbyt duży prąd jest
przewodu zasilanej anteny. Za pomocą
wymagany do zdalnego
omomierza sprawdź, czy żaden z przewodów nie
włączenia wzmacniaczy lub
został zwarty do masy.
zasilanej anteny.
3. Włącz urządzenie.
4. Podłącz ponownie pojedynczo każdy ze zdalnych
przewodów wzmacniacza do przewodu zasilanej
anteny. Jeśli wzmacniacze wyłączą się przed
podłączeniem wszystkich przewodów, użyj
zewnętrznego przekaźnika w celu dostarczenia
zasilania dla zdalnego włączania (wymagany jest
nadmierny prąd).
Doszło do awarii
Za pomocą cienkiego
Przycisk resetowania
mikroprocesora w wyniku
pręcika naciśnij przycisk
zakłóceń itp.
resetowania na około 2
sekundy.
Jeśli przycisk RESET
zostanie naciśnięty, gdy
załadowana będzie płyta, przed ponowną próbą
odtwarzania płyty wyjmij ją, a następnie włóż
ponownie.
Styki jednostki głównej są
Zetrzyj brud za pomocą miękkiej ściereczki zwilżonej
zabrudzone.
alkoholem czyszczącym.
Działa obwód ochronny
1. Zmniejsz głośność. Działanie można również
głośników.
przywrócić wyłączając, a następnie ponownie
włączając zasilanie. (Głośność głośnika jest
automatycznie zmniejszana po zadziałaniu
obwodu ochronnego głośnika).
2. Jeśli dźwięk zostanie ponownie wyciszony,
skontaktuj się z działem serwisu.
Polski
CX501E
259
CX501E_PL.book Page 260 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
Problem
Nie słychać
dźwięku
USB/iPod
CD/MP3/WMA
Dźwięk
przeskakuje lub
jest zaszumiony.
Przyczyna
Brak plików MP3/WMA na
płycie.
Pliki nie zostały rozpoznane
jako pliki MP3/WMA.
System plików jest
nieprawidłowy.
Płyta kompaktowa jest
brudna.
Płyta kompaktowa jest
bardzo porysowana lub
wygięta.
Pliki MP3/WMA nie są
prawidłowo zakodowane.
Polski
Dźwięk jest
obcinany lub
pomijany.
Generowany jest
szum lub szum
wymieszany jest z
dźwiękiem.
Tuż po włączeniu Gdy samochód zaparkowany
zasilania jakość
jest w miejscu o wysokiej
dźwięku jest zła. wilgotności, na
wewnętrznych soczewkach
mogą formować się krople
wody.
Nieprawidłowa
System plików jest
nazwa pliku
nieprawidłowy.
Nie słychać
Urządzenie nie zawiera
dźwięku
plików MP3/WMA.
Pliki nie mają prawidłowego
formatu MP3/WMA.
Połączenia są luźne.
Niektóre przenośne
odtwarzacze muzyczne USB
mogą pobierać prąd, który
przekracza możliwości USB.
W takim przypadku włącza
się obwód ochrony przed
przeciążeniem prądowym i
odtwarzanie muzyki jest
zatrzymywane.
Dźwięk jest
Pliki MP3/WMA są
przerywany lub
nieprawidłowo zakodowane.
słychać szum.
Urządzenie nie
Urządzenie jest uszkodzone.
jest
Połączenia są luźne.
rozpoznawane.
Zależnie od stanu działania
urządzenia, dochodzi do
awarii komunikacji.
Nie można
Urządzenie zostało
podłączyć
podłączone nieprawidłowo.
urządzenia.
Połączenie jest przerwane.
260
CX501E
Działanie naprawcze
Zapisz prawidłowo pliki MP3/WMA na płycie.
Użyj plików MP3/WMA zakodowanych we właściwy
sposób.
Użyj systemu plików ISO9660 poziom 1, 2 lub
JOLIET, Romeo bądź APPLE ISO.
Wyczyść płytę kompaktową za pomocą miękkiej
ściereczki.
Wymień płytę kompaktową na płytę bez rys.
Użyj plików MP3/WMA zakodowanych we właściwy
sposób.
Należy poczekać około 1 godziny na wyschnięcie
urządzenia przy włączonym zasilaniu.
Użyj systemu plików ISO9660 poziom 1, 2 lub
JOLIET, Romeo bądź APPLE ISO.
Nagraj prawidłowo pliki MP3/WMA na urządzeniu.
Używaj wyłącznie prawidłowo zakodowanych plików
MP3/WMA.
Odłącz urządzenie i ponownie dobrze je podłącz.
Sprawdź prace przenośnego odtwarzacza
muzycznego.
Używaj wyłącznie prawidłowo zakodowanych plików
MP3/WMA.
Odłącz urządzenie i ponownie je podłącz. Jeśli
urządzenie wciąż nie jest rozpoznawane, spróbuj
wymienić je na inne.
Odłącz urządzenie i ponownie je podłącz.
Spróbuj odwrócić kierunek podłączenia urządzenia
(zwykle ścianka z nazwą firmy powinna być
skierowana w lewo).
Wymień urządzenie na nowe.
CX501E_PL.book Page 261 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
8. WYŚWIETLANIE BŁĘDÓW
W przypadku wystąpienia błędu, wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów.
Wykonaj opisane poniżej działania naprawcze, aby wyeliminować problem.
USB/iPod
CD/MP3/WMA
Komunikat o
błędzie
ERROR 2
ERROR 3
ERROR 6
ERROR 7
(tryb
odtwarzacza
iPod)
ERROR 7
ERROR 7
Przyczyna
Działanie naprawcze
Płyta CD została
zablokowana wewnątrz
odtwarzacza CD i nie jest
wysuwana.
Płyta CD nie może być
odtwarzana, ponieważ jest
porysowana itp.
Płyta CD została włożona do
odtwarzacza CD na odwrót i
nie jest odtwarzana.
Podłączony odtwarzacz iPod
nie jest rozpoznawany.
Jest to awaria mechanizmu odtwarzacza CD i należy
skontaktować się z punktem zakupu.
Wykryto przeciążenie
prądowe.
Odłącz urządzenia i ponownie je podłącz. Jeśli
urządzenia wciąż nie są rozpoznawane, spróbuj
wymienić je na inne.
Wymień płytę na nieporysowaną i nie wygiętą.
Wysuń płytę, a następnie włóż ją prawidłowo.
Odłącz i ponownie podłącz odtwarzacz iPod.
Nieobsługiwany koncentrator Nie wolno używać koncentratorów (HUB).
(HUB).
W przypadku wyświetlenia komunikatu o błędzie innego niż przedstawione poniżej, naciśnij przycisk
resetowania. Jeśli problem pozostanie, wyłącz zasilanie i skontaktuj się z punktem zakupu.
Polski
CX501E
261
CX501E_PL.book Page 262 Tuesday, November 16, 2010 9:39 AM
9. DANE TECHNICZNE
Sekcja radiowa
Ogólne
System strojenia: tuner syntezatorowy PLL
Odbierane częstotliwości:
FM : od 87,5 do 108 MHz
(w krokach co 0,05 MHz)
MW : od 531 do 1 602 kHz
(w krokach co 9 kHz)
LW : od 153 do 279 kHz
(w krokach co 3 kHz)
Moc wyjściowa: 25 W ✕ 4 (DIN 45324, +B=14,4V)
Napięcie zasilania:
14,4 V DC (dopuszczalne od 10,8 do 15,6 V),
ujemne uziemienie
Pobór mocy: mniej niż 15 A
Impedancja głośników: 4 Ω (dopuszczalna od
4 do 8 Ω)
Waga:
Jednostka główna: 1,51 kg
Wymiary:
Jednostka główna:
178 (szer.) ✕ 100 (wys.) ✕ 155 (gł.) mm
Sekcja odtwarzacza CD
System: cyfrowy system audio na płyty
kompaktowe
Pasmo przenoszenia: od 20 Hz do 20 kHz (± 1 dB)
Współczynnik sygnału do szumu: 100 dB (1 kHz)
Zakres dynamiczny: 80 dB (1 kHz)
Zniekształcenia: 0,03%
Bluetooth
Specyfikacja: Bluetooth wer. 2.0 + EDR
Profil:
HSP (profil zestawu słuchawkowego)
HFP (profil zestawu głośnomówiącego)
Książka telefoniczna OPP (profil wysyłania
obiektów)
A2DP (zaawansowany profil dystrybucji
dźwięku)
AVRCP (profil zdalnego sterowania audio/
wideo)
PBAP (profil dostępu do książki telefonicznej)
Czułość nadawania/odbierania: klasa 2
Uwaga:
• Specyfikacje i wygląd podlegają zmianie bez uprzedzenia, z uwagi na wprowadzanie ulepszeń.
Polski
262
CX501E
CX501E_EN.book Page 275 Tuesday, November 16, 2010 11:21 AM
English:
Español:
Declaration of conformity
Declaración de conformidad
We Clarion declares that this model
Clarion declara que este modelo
CX501E is following the provision of
CX501E cumple con los requisitos
Directive 1999/5/EC with the essential
esenciales y otras disposiciones
requirements and the other relevant
aplicables descritos en la Directiva
regulations.
1999/5/CE.
Français:
Svenska:
Déclaration de conformité
Intyg om överensstämmelse
Nous, Clarion, déclarons que ce
Härmed intygar Clarion att denna
modèle CX501E est conforme aux
modell CX501E uppfyller kraven i
exigences essentielles et aux autres
direktiv 1999/5/EG gällande
dispositions pertinentes de la directive
väsentliga egenskaper och övriga
1999/5/CE.
relevanta bestämmelser.
Deutsch:
Polski:
Konformitätserklärung
Deklaracja zgodności Firma Clarion
Wir, Clarion, erklären, dass diese
niniejszym oświadcza, że model
Modell CX501E den Bestimmungen
CX501E jest zgodny z istotnymi
der Richtlinie 1999/5/EG im Hinblick
wymogami oraz innymi odpowiednimi
auf die grundlegenden Anforderungen
postanowieniami Dyrektywy
und andere relevante Bestimmungen
1999/5/WE.
entspricht.
Ελληνικά:
Italiano:
Δήλωση συμμρφωσης
Εμείς στην Clarion δηλώνουμε τι
Dichiarazione di conformità
αυτ το μοντέλο CX501E τηρεί τις
Clarion dichiara che il presente
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ
modello CX501E è conforme ai
σχετικά με τις ουσιώδεις
requisiti essenziali e alle altre
απαιτήσεις και τους άλλους
disposizioni pertinenti stabiliti dalla
σχετικούς κανονισμούς.
direttiva 1999/5/CE.
Nederlands:
Conformiteitsverklaring
Clarion verklaart dat het model
CX501E in overeenstemming is met
de essentiële eisen en andere
relevante voorschriften van de
bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Italy:
Dichiarazione di conformità:
Io mandatario nell’ UE: Clarion Europe
S.A.S. Z.I. du Pré à Varois, Route de
Pompey,54670 Custines,
FranciaDichiaro che il prodotto
CX501E è conforme al DM 28-08-1995
ottemperando alle prescrizioni dei DM
25-06-1985 e DM 27-08-1987.
ministerial authorization FI DM
27-08-1987 n° of protocol: 0075782
date 09/11/2010
Authorized Representative
Clarion Europe S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois, Route de Pompey, 54670 Custines, France
telephone: +33 (0)3 83 49 44 00 facsimile: +33 (0)3 83 49 44 21
Clarion Co., Ltd.
2010/11
All Rights Reserved. Copyright © 2010: Clarion Co., Ltd.
Printed in China / Imprimé en Chine / Gedruckt in China / Stampato in Cina
Gedrukt in China / Impreso en China / Tryckt i Kina / Wydrukowano w Chinach / Εκτυπώθηκε στην Κίνα
PE-3403E-A
280-8975-00

Podobne dokumenty