Relacje sektora organizacji pozarządowych ze światem biznesu i

Komentarze

Transkrypt

Relacje sektora organizacji pozarządowych ze światem biznesu i
Relacje sektora organizacji pozarządowych ze
światem biznesu i administracją państwową
Magdalena Zimoch
Waldemar Żbik
Maj, 2008 r.
Społeczna Odpowiedzialność
Biznesu
Corporate Social Responsibility (CSR)
Jest to strategia, która zakłada dobrowolne
uwzględnianie przez firmę interesów społecznych
przy dążeniu do osiągania celów ekonomicznych,
podejmowaniu decyzji i działań.
CSR zakłada dbałość o zasady etyczne, prawa
pracowników, prawa człowieka, otoczenie
społeczne i środowisko naturalne.
Społeczna Odpowiedzialność
Biznesu
• U podstaw tej strategii leży koncepcja firmy
zorientowanej na interesariuszy.
• Interesariusze (stakeholders) to grupy lub
jednostki, które mogą wpływać lub są pod
wpływem działania przedsiębiorstwa za
pośrednictwem jego produktów, strategii i
procesów wytwórczych, systemów
zarządzania i procedur.
Społeczna Odpowiedzialność
Biznesu
Komisja Europejska definiuje społeczną odpowiedzialność
biznesu jako koncepcję, zgodnie z którą przedsiębiorstwa
dobrowolnie decydują się przyczyniać do poprawy życia
społeczeństwa oraz czystości środowiska.
Społeczna odpowiedzialność biznesu może przejawiać się
w dwóch wymiarach:
1. wewnętrznym
2. zewnętrznym
Społeczna Odpowiedzialność
Biznesu
Wymiar wewnętrzny:
• Bezpieczeństwo i higiena pracy
• Szkolenia i rozwój pracowniczy
• Zarządzanie ochroną środowiska
Społeczna Odpowiedzialność
Biznesu
Wymiar zewnętrzny:
• Partnerzy handlowi, dostawcy, klienci
• Edukacja, rozwój społeczeństwa obywatelskiego
CSR a społeczne zaanga żowanie
biznesu
Społeczne zaangażowanie biznesu jest pojęciem
węższym od społecznej odpowiedzialności biznesu.
Odnosi się do różnych aktywności podejmowanych
przez firmę w społeczności.
Obejmuje różne metody zaangażowania firmy, takie
jak:
• wsparcie finansowe,
• pomoc rzeczową,
• wolontariat pracowniczy.
Przykłady społecznego zaangażowania
firm
•
Avon Cosmetics Polska
•
TBWA Grupa Reklamowa
•
Tygodnik Polityka
Fundacje korporacyjne – nowy trend
w realizacji strategii CSR
• 30 z 50 fundacji firmowych ma siedzibę w woj. mazowieckim
(fundacje zakładane są zwykle przez duże firmy)
• Najwięcej fundacji założyły firmy z branży finansowej,
mediowej i wydawniczej oraz paliwowo-energetycznej
• Fundacje korporacyjne najczęściej wspierają instytucje
publiczne np. szpitale, domy dziecka, szkoły (75%), a także
organizacje pozarządowe (62%)
• Większość, badanych fundacji, posiada status organizacji
pożytku publicznego
Fundacje korporacyjne – nowy trend
w realizacji strategii CSR
Przykłady:
– Fundacja Polsat
– Fundacja TVN „Nie Jesteś Sam”
– Fundacja ORLEN „Dar Serca”
Antyprzykłady prospołecznego
zaangażowania firm
1. CSR jako przysłowiowy „kwiatek do
kożucha” – budowanie wśród
interesariuszy wizerunku firmy
odpowiedzialnej społecznej w momencie
gdy reputacja firmy gwałtownie się
załamuje (przykład – firmy Reebok)
2. Problem nieodpowiedzialnego biznesu
(przykład niszczenia podróbek markowej
odzieży )
Współpraca samorządu lokalnego z
podmiotami III sektora
Organizacje pozarządowe
• Dostarczają usług obywatelom, nierzadko
wypełniając lukę, której nie zapełnia sektor
publiczny i rynkowy.
• Realizują zadania, które wynikają z polityki
państwa, lub te, których mimo istniejącego
zapotrzebowania, ani podmioty publiczne ani
prywatne zorientowane na zysk, nie podejmują.
Współpraca samorządu lokalnego z
podmiotami III sektora
Istnieją 3 akty prawne regulujące mechanizmy
wspierania podmiotów ekonomii społecznej przez
administrację publiczną.
1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (z dnia 24 kwietnia 2003 r.)
2. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym (z dnia 13
czerwca 2003 r.)
3. Ustawa o spółdzielniach socjalnych (z dnia 27
kwietnia 2006 r.)
Współpraca samorządu lokalnego z
podmiotami III sektora
• Władze lokalne w obecnym stanie prawnym dysponują
szeregiem narzędzi i możliwości wspierania rozwoju ekonomii
społecznej.
• Różnorodność form wspierania daje również możliwość
dostosowywania ich do różnych faz rozwoju podmiotu
ekonomii społecznej i wdrażania „strategii wyjścia”
polegającej na znaczącym wsparciu na etapie powstawania i
rozwoju działalności oraz stopniowym jego ograniczaniu wraz
z rozwojem i wzrostem samodzielności konkretnego
przedsiębiorstwa.
Sześć dżentelmeńskich zasad
współpracy
Współpraca samorządu z organizacjami winna
opierać się na zasadach okre ślonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego:
–
–
–
–
–
–
pomocniczo ści,
suwerenności,
partnerstwa,
efektywności,
uczciwej konkurencji,
jawności.
Formy wspierania ES przez
samorządy lokalne
Do stosunkowo łatwo dostępnych, wartych
upowszechniania form wspierania ekonomii społecznej
przez samorządy należy zaliczyć:
1.
Dotowanie działających jako odrębne podmioty
przedsięwzięć o charakterze paragospodarczym.
2.
Kontraktowanie podmiotom ekonomii społecznej realizacji
zadań publicznych w formie zlecenia lub powierzenia,
Formy wspierania ES przez
samorządy lokalne
3. Tworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób
wykluczonych społecznie przy zlecaniu,
powierzaniu organizacjom pozarządowym lub
wspieraniu realizacji zadań publicznych
4. Udzielanie podmiotom ekonomii społecznej
zamówień publicznych, które ułatwiają rozruch i
umożliwiają funkcjonowanie podmiotu ekonomii
społecznej na otwartym rynku
Formy wspierania ES przez
samorządy lokalne
5. Udzielanie podmiot om ekonomii spo łecznej
wsparcia rzeczowego w postaci udostępniania
na preferencyjnych warunkach sprzętu lub
nieruchomości na potrzeby prowadzenia
działalności
6. Udzielanie niemat erialnego wsparcia
polegającego na tworzeniu przez władze
lokalne pozytywnego klimatu w stosunku do
działań ekonomii społecznej
Przykłady ciekawego
współdziałania
Pomoc Społeczna: pracownicy socjalni jako osoby
mające stały i bezpośredni kontakt z osobami
wykluczonymi społecznie, mogą kształtować wśród
swoich klientów postawy dynamiczne i
samopomocowe oraz służyć im jako cenne źródło
informacji i wsparcia.
- Ośrodek Pomocy Spo łecznej, Żoliborz
- Miejski Ośrodek Pomocy Spo łecznej, Płock
Rządowe struktury wsparcia
Informacji nt. funduszy poręczeniowych i pożyczkowych
dostarcza, administrowany przez agencję Ministerstwa
Gospodarki i Pracy, Krajowy System Usług dla Małych i Średnich
Przedsiębiorstw (http://ksu.parp.gov.pl/pl)
Więcej informacji o dotacjach, usługach doradczych oraz
szkoleniach można znaleźć na stronach:
• Departament Pożytku Publicznego (http://www.pozytek.gov.pl/)
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczość (http://www.parp.gov.pl/)
• Portal Innowacji (http://www.pi.gov.pl/)
Dziękuję za uwagę !!!
Magdalena Zimoch
Waldemar Żbik
Stowarzyszeni e Współpracy Regionalnej
032 273 26 62
[email protected], [email protected]