Prowadniki energii z tworzyw sztucznych

Komentarze

Transkrypt

Prowadniki energii z tworzyw sztucznych
Prowadniki energii z tworzyw sztucznych
Index
Wprowadzenie
4
Wersje zabudowy
5
Przewodnik wyboru produktów
6
Prowadniki energii z tworzyw sztucznych
7
Prowadnikie energii – MONO
Typoszereg 0100 - 0200 - 0300 - 0400 - 0600
8
Prowadniki energii – UNIFLEX
Typoszereg 0250
10
Prowadniki energii – UNIFLEX
Typoszeregi 0345 - 0455 - 0555 - 0665
12
Prowadniki energii
Typoszereg 0600
16
Prowadniki energii
Typoszereg KC-KE
18
Prowadniki energii z aluminiowymi rozpórkami
Typoszereg MC
20
Prowadniki energii
Typoszereg ME-MK
22
Prowadniki energii
Typoszereg MT
24
Systemy rozpórek rodzielaj¹cych
26
Klucz zamówieniowy prowadników energii
oraz systemów rozpórek rozdzielaj¹cych
27
Wersje przy³¹czeniowe
Wp³yw otoczenia / strefy zastosowania
28
Wytyczne dotycz¹ce u³o¿enia przewodów
29
Sk³adniki systemu
30
Kompletne systemy prowadz¹ce
31
Przyk³ady zastosowañ
32
Dodatkowe propozycje prowadników
33
Objaœnienia skrótów
aT
= wewnętrzna odległość łączników bocznych
środka, pierwsza/ostatnia rozpórka
ax = odległość środków rozpórki rozdzielającej
a1-4 = odległość podziału wysokości w rozpórce
rozdzielającej
BEF = szerokość całkowita prowadnika energii nad
przyłączem
BEF' = szerokość całkowita prowadnicy przy tarczach
ślizgowych
Bi = szerokość w świetle przekroju łańcucha/węża
Bk = szerokość prowadnika energii – łańcucha
Bs = szerokość prowadnika energii – węża
bA = odległość otworów przyłączeniowych
c
= odległość między otworami w rozpórkach
otworowych (cmin = 4 mm)
d
= średnica zewnętrzna przewodu
dR = średnica rury w rozpórce rolkowej z tworzywa
sztucznego
D
= średnica otworu
GK = ciężar prowadnika energii – węża - (bez
przyłącza)
GS = ciężar węża prowadnika energii (bez przyłącza)
hG = wysokość ogniwa łańcucha
Prowadniki energii z szerokościami stałymi
MONO
całkowicie wykonane z tworzyw sztucznych
ze stałymi lub otwieranymi kabłąkami
UNIFLEX
całkowicie wykonane z tworzyw sztucznych
mogą być otwierane i zamykane na zewnątrz lub do
wewnątrz w zależności od wyboru
otwarte, półzamknięte lub zamknięte rodzaje
Prowadniki energii z szerokościami
zmiennymi
Ściany boczne z tworzyw sztucznych połączone
z aluminium lub rozpórki z tworzyw sztucznych i/lub
system pokryw.
Seria K - kompaktowe łańcuchy wiodące energii
Typoszereg KC z rozpórkami z lekkich metali, wersje
szerokościowe z podziałką/zatrzaskiem 1 mm
Typoszereg KE z rozpórkami wkładanymi z tworzyw
sztucznych, wersje szerokościowe
z podziałką/zatrzaskiem 8 mm lub 16 mm
Seria M - wielorodzajowe prowadnice wiodące energii
Typoszereg MC z rozpórkami z lekkich metali, wersje
szerokościowe z podziałką/zatrzaskiem 1 mm
Typoszereg ME z rozpórką wkładaną względnie
z tworzyw sztucznych, wersje szerokościowe z podziałką/
zatrzaskiem 4 mm, 8 mm lub 16 mm
Typoszereg MK wersja z przegubami obrotowymi,
wersje szerokościowe z podziałką/zatrzaskiem 8 mm lub
16 mm
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
hG'
hi
hi'
H
Hi
KR
IA
I1-4
LB
Lf
Lk
LES
LS
nH
nZ
qz
t
= wysokość ogniwa łańcucha łącznie ze stopą
ślizgową
= wysokość w świetle przekroju łańcucha/węża
= wysokość w świetle nad punktem przegubu
= wysokość przyłączenia
= wysokość w świetle w składanej rozpórce
ramowej
= promień krzywizny łuku prowadnika energii
= długość członu przyłącza
= wymiary przyłączenia
= długość łuku
= długość odcinka samonośnego
= długość prowadnika energii – łańcucha
= długość prowadnika energii – węża
= maksymalna długość przemieszczenia
= liczba podziałów wysokościowych
= liczba zębów grzebieniowych (odciążenie
naciągu)
= dodatkowe obciążenie
= podziałka
sT
= grubość rozpórki rozdzielającej
sH
= grubość podziałów wysokościowych
Typoszereg MT z a m k n i ę t y p r o w a d n i k e n e r g i i
z systemem pokryw z metali lekkich lub tworzyw
sztucznych, wersje szerokościowe
z podziałką/zatrzaskiem 1 mm (metale lekkie) względnie 8
mm lub 16 mm (tworzywo sztuczne)
Objaśnienia dotyczące wersji rozpórek:
Wersje wykonania rozpórek:
RS = Rozpórka ramowa - standard
Profile aluminiowe, szybko otwierane do
wewnątrz oraz na zewnątrz
RV = Rozpórka ramowa - wykonanie wzmocnione
Profile aluminium/tworzywo sztuczne,
otwierane do wewnątrz oraz/lub na zewnątrz wysoka sztywność
RM = Rozpórka ramowa - wykonanie masywne
Profile aluminiowe obustronnie przykręcane –
najwyższy stopień sztywności
RMR = System rozporek rolkowych
Profile aluminiowe obustronnie przykręcane
z systemem rolek z tworzyw sztucznych
RE = Rozpórki wkładane z tworzyw sztucznych
Profile z tworzyw sztucznych z wymiarami
modułowymi – w zależności od typoszeregu
RD = Rozpórka ramowa - wersja z przegubami
obrotowymi
Profile z tworzyw sztucznych - obustronnie
otwierane i rozłączane
RDD = System pokryw z tworzyw sztucznych
Pokrywy z tworzywa sztucznego - obustronnie
otwierane i rozłączane
RMD = System pokryw z aluminium
Aluminiowy system pokryw - obustronnie
otwierane i rozłączane
RMA = Kombinacyjne rozpórki ramowe
Profile aluminiowe z adapterami z tworzyw
sztucznych - dla dużych przekrojów przewodów
LG = Rozpórka otworowa - wykonanie podziałowe
Profil aluminiowy - wykonanie indywidualne dla
klienta
Prowadniki energii z tworzyw sztucznych
Wprowadzenie
Prowadniki energii Kabelschlepp chronią
i prowadzą przewody elektryczne, wężowe.
Możecie Państwo wybrać czy prowadniki
mają być wykonane z tworzywa sztucznego
lub kombinacji tworzywa i aluminium.
Prowadniki energii stosowane są we
wszystkich branżach.
Dla każdego zastosowania oferujemy
Państwu optymalne rozwiązanie.
Jesteśmy Państwa partnerem
w kompleksowych rozwiązaniach dla danej
specyfiki zastosowania.
Podczas projektowania korzystajcie
z naszego doświadczenia.
Powodów zastosowania prowadników energii „Kabelschlepp”.
1
Mały ciężar własny
Prowadniki energii Kabelschlepp z uwagi na ich mały ciężar własny
i łatwość ruchu można zastosować do dużych prędkości i długich dróg
przemieszczania. Powstające siły przyspieszające oraz hamujące są
relatywnie niskie.
2
Niski stopień zużywania się kabli i węży.
3
Nowoczesne wzornictwo.
4
Korzystne ceny.
5
Prosty i szybki montaż.
6
Odporność na korozję i chemikalia.
7
Nie wymagają konserwacji.
8
Wielkości standardowe.
Dostępne z magazynów z natychmiastową dostawą.
9
Redukcja kosztów dzięki braku występowania czasów
zakłóceń i przerw w pracy.
10
Długotrwałość.
Nasze produkty poddano testom w ekstremalnych warunkach ilości
ponad 20 milionów pełnych cykli zmian obciążeń.
Uwaga
Niniejszy prospekt stanowi ujęcie
skrótowe mające dać Państwu pogląd na
nasz program związany z prowadnikami
energii.
Powrót do spisu treści
4
Celem opracowania indywidualnej oferty
prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy porady.
Na życzenie wyślemy szczegółowe katalogi
produktów.
Prowadniki energii z tworzyw sztucznych
Wersje zabudowy
poziomo
obrócone o 90o – proste
Umieszczenie
W razie konieczności istnieje możliwość
umieszczenia przewodów w większej liczbie
prowadnic z równoczesnym odpowiednim
ich rozmieszczeniem.
kombinowane
poziomo/pionowo
pionowo-stojące
pionowo-wiszące
Rozmieszczenie prowadnic
Punkt stały powinien być umieszczony
w środku drogi przemieszczania. Tego
rodzaju usytuowanie zapewnia najkrótsze
połączenie między punktem stałym oraz
ruchomym elementem użytkowym.
umieszczenie
przeciwbieżne
umieszczenie
jedno w drugim
umieszczenie
obok siebie
Długość łańcucha Lk/ Długość węża LES
w położeniu samonośnym.
LS
LB = KR x p
+2t
Lf
LS
2
hG
Ls
----+ LB
2
zaokrąglono do podziałki t
zabierak
LB
KR
zaokrąglono
do podziałki t.
LS
LS
2
LB
zabierak
KR
H
Ls
----- + L B + KR
2
H = 2 KR + hG
Schemat
w układzie samonośnym
Długość łańcucha Lk / długość węża LES
w ślizgowym umieszczeniu w kanale
prowadzącym.
Lk /LES
punkt stały (zamocowanie)
LS
Długie drogi przemieszczania
W przypadku długich dróg przemieszczania
prowadnica wiodąca energii z tworzywa
sztucznego ślizgając się w górnym i dolnym
odcinku wprowadzona zostaje w kanał
prowadzący.
Wysokość
przyłączenia
H
Lk /LES
Punkt stały (zamocowanie) środek
drogi przemieszczenia
Schemat przebiegu ruchem
ślizgowym w kanale prowadzącym
Przyłączenie
Przyłączenie prowadnicy energii odbywa się za pomocą standardowego
kątownika przyłączeniowego lub elementów przyłączeniowych do
członów końcowych prowadnicy energii.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Uwaga:
W przypadku dróg przemieszczania > 15 m oraz przyspieszeń > 1m/s2
występują pionowe drgania. W takich przypadkach prosimy o zlecenie
opracowania prowadnic wiodących energii przez nasze biuro
konstrukcyjne.
Powrót do spisu treści
5
Przewodnik wyboru produktów
Prowadniki energii ze stałymi szerokościami
Symbol produktu
Mono
lschlep
be
p
Ka
lschlep
be
p
Ka
lschlep
be
lschlep
be
p
Ka
lepp
sch
p
Ka
lschlep
be
p
Kabel
Ka
lschlep
be
lschlep
be
p
Ka
Kabelschlep
p
Ka
lschlep
be
Ka
Ka
lschle
be
lschle
be
p
lschlep
be
lepp
sch
Kabel
Ka
p
lschlep
be
Ka
p
lschlep
be
Ka
p
lschlep
be
Ka
p
lschlep
be
Ka
p
lschlep
be
Ka
p
lschlep
be
Ka
p
lschlep
be
Ka
p
Ka
p
Ka
lschle
be
Kabelschlep
p
Kab
chlep
els
Ka
lschle
be
Ka
lschle
be
UNIFLEX
Szereg konstrukcyjny/
typoszereg
Dane
techniczne
patrz
strona
9 + 10
9 + 10
9 + 10
9 + 10
9 + 10
9 + 10
9 + 10
9 + 10
11 + 12
13 - 16
13 - 16
13 - 16
13 - 16
13 - 16
13 - 16
13 - 16
13 - 16
17 + 18
0130
0132
0180
0182
0202
0320
0450
0625
0250.030
0345.030/.040/.050
0345.060
0455.030/.040/.050
0455.060
0555.030/.040/.050
0555.060
0665.030/.040/.050
0665.060
0600.080
Wysokość
w świetle hi
w mm
10
10
15
15
11
19
28
42
17.5
20
19.5
26
25
38
36
44
42
44
Szerokość przejścia Bi
w mm
Promienie krzywizny
łuku w mm
od
do
min.
max.
6
6
10
10
6
13
29
65
20
15
15
25
25
50
50
50
50
50
20
40
40
40
20
37
103
169
80
90/90/65
65
130
130
150
150
250
175
125
20
20
28
28
18
37
52
75
28
38
75
52
95
63
100
75
120
100
37
37
50
50
50
100
200
300
100
150
150
225
225
230
230
300
300
200
Droga przemieszczania Ls w mm (przy średnim
dopuszczalnym obciążeniu dodatkowym)
max droga
układ
samonośny przemieszczania
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
2.4
3.0
5.0
2.7
3.0
3.0
4.0
4.0
5.0
5.0
5.5
5.5
3.5
40
40
70
70
70
80
120
130
60
80
80
120
120
125
125
150
150
100
Prowadniki energii ze zmiennymi szerokościami
Szereg
konstrukcyjny/
typoszereg
KC/KE
MC / ME / MK
MT
Objaśnienia
KC 0650
KE 0650
KC 0900
KE 0900
MC 0320
ME 0320
MK 0475
MT 0475
MC 0650
ME 0650
MK 0650
MT 0650
MC 0950
ME 0950
MK 0950
MT 0950
MC 1250
ME 1250
MK 1250
MT 1250
19
19
19
19
21
23
23
25
21
23
23
25
21
23
23
25
21
23
23
25
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
20
20
20
20
22
24
24
26
22
24
24
26
22
24
24
26
22
24
24
26
Wysokość
w świetle hi
w mm
38
42
58
58
19
19
28
26
38
42
42
38.5
58
58
58
54.5
72
72
72
68.5
Szerokość przejścia Bi
w mm
Promienie krzywizny
łuku w mm
od
do
min.
max.
75
68
100
81
25
25
24
24
50
50
50
50
100
45
45
77
100
103
103
103
600
260
700
561
280
149
280
280
400
266
266
500
600
557
557
600
800
551
551
800
75
75
130
130
37
37
55
75
75
75
75
95
140
140
140
140
180
180
180
220
300
300
385
385
200
200
300
300
350
350
350
350
350
380
380
380
500
500
500
500
Droga przemieszczania Ls w m (przy średnim
dopuszczalnym obciążeniu dodatkowym)
max droga
układ
samonośny przemieszczania
5.0
5.0
8.0
8.0
2.6
2.6
3.0
3.0
5.0
5.0
5.0
5.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
10.0
10.0
10.0
220
220
260
260
80
80
120
100
220
220
220
170
260
260
260
230
320
320
320
270
• UNIFLEX Type 0.50
Wykonanie standardowe
Wykonanie specjalne
* Maksymalna prędkość przemieszczania przy przekroczonej samonośnej długości zależy przede
wszystkim od zamontowanego dodatkowego ciężaru. W przypadku ciężarów większych od podanych
prosimy o kontakt !
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
6
Dane
techniczne
patrz
strona
Prowadniki energii z tworzyw sztucznych
Dynamika
Systemy pokryw
Wersje otwierane
wewnątrz + prędkość przemieszczania
zewnątrz zewnątrz
vmax w m/s
przyspieszenie
amax w m/s2
układ poukład poukład
układ
samonośny ślizgowy * samonośny ślizgowy **
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
10
10
10
10
10
10
10
8
10
10
10
10
10
9
9
8
8
6
•
•
•
•
RV
RM
RMR
RE
RD
RDD / RMD RMA
30
30
30
30
30
25
20
15
30
25
25
20
20
20
20
15
15
15
Dynamika
Wersje rozpórek - członów
RS
50
50
50
50
50
50
50
40
50
50
50
50
50
45
45
40
40
35
LG
prędkość przemieszczania
vmax w m/s
przyspieszenie
amax w m/s2
układ poukład poukład
układ
samonośny ślizgowy * samonośny ślizgowy **
8
8
6
6
10
10
10
10
8
8
8
8
6
6
6
6
5
5
5
5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.5
2.5
5.0
5.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
40
40
30
30
50
50
50
40
40
40
40
35
30
30
30
25
25
25
25
20
15
15
10
10
25
25
20
18
15
15
15
13
10
10
10
8
6
6
6
5
** Maksymalne przyspieszenie przemieszczania przy przekroczonej długości samonośnej zależy od wielkości przemieszczanej masy
tzn. ciężaru własnego prowadnicy wiodącej energii oraz ciężaru dodatkowego (przewodów).
Podane wartości są wielkościami wskaźnikowymi dla średniego zakresu długości oraz szerokości. W przypadku przekroczenia
wymienionych wartości prosimy o konsultację.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
7
Prowadniki energii – MONO
Typoszereg 0100 - 0200 - 0300 - 0400 - 0600
BAUART
GEPRÜFT
TÜV
Rheinland
Product Safety
TYPE
APPROVED
system odkryty
ze stałym lub otwieranym kabłąkiem w zależności od zamówienia
szybka i łatwa instalacja
końcówka przyłączenia z zintegrowanym zwolnieniem odciągu
szeroki wachlarz typów dostępny seryjnie w każdym miejscu na świecie
zgodność z systemem TÜV norma 2PfG 1036/10.97
Typoszereg 0130
Podziałka łańcucha t: 13 mm - otwierany
Typoszereg 0132
Podziałka łańcucha t: 13 mm - rama zamknięta
Typoszereg 0180
Podziałka łańcucha t: 18 mm - otwierany
Typoszereg 0182
Podziałka łańcucha t: 18 mm - rama zamknięta
Typoszereg 0202
Podziałka łańcucha t: 20 mm - rama zamknięta
Typoszereg 0320
Typoszereg 0320.41
Typoszereg 0320.20 + .30
Typoszereg 0320.42/.52/.62
Typoszereg 0320.44/.46
Typoszereg 0320.64
Podziałka łańcucha t: 32 mm
Rama otwarta, z taśmą zamykającą
Rama zamknięta - bez płóz
Rama zamknięta - z płozami
Rama zamknięta - z płozami
i stałą rozpórką rozdzielającą
Rama zamknięta - z płozami i dwiema
stałymi rozpórkami rozdzielającymi
Typoszereg 0450
Typoszereg 0450.20 /.40/.60/.85
Typoszereg 0450.22/.32/.42/.62/.82
Typoszereg 0450.24 /.34/.44
Typoszereg 0450.21 /.41/.61/.63/.81
5
Ciężar dodatkowy qz w kg/m
Podziałka łańcucha t: 62.5 mm
Typoszereg 0625.22/.40/.42
Rama zamknięta - hi = 34 mm
Typoszereg 0625.23/.43
Z otwieranymi na zewnątrz
kabłąkami - h i = 34 mm
Typoszereg 0625.25/.45/.55/.65/.75
Z otwieranymi na zewnątrz
kabłąkami - h i = 42 mm
Informacje o materiałach - patrz str. 28
0450
Wykres obciążeń
samonośna długość Lf *
w zależności od dodatkowego obciążenia
2
0320
1
Typoszereg 0625
0625
4
3
Podziałka łańcucha t: 45 mm
Rama zamknięta - hi = 24 mm
Rama zamknięta - hi = 28 mm
Rozpórki specjalne (na życzenie),
rama zamknięta
Z otwieranymi na zewnątrz
kabłąkami - hi = 24 mm
0202
*) W przypadku długich dróg przemieszczania, prowadnik energii montowany
jest swą górną częścią w kanale prowadzącym, ślizgając się w nim dolną
częścią (patrz str. 5).
0180
0130
0
0
0.5
1.0
1.5
Długość samonośna L f w m
2.0
2.5
Systemy podpórek rozdzielających - patrz strona 26
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
8
Prowadniki energii – MONO
Typoszereg 0100 - 0200 - 0300 - 0400 - 0600
Wymiary w mm / ciężary w kg/m
Przekroje łańcuchów,
ciężary łańcuchów,
promienie krzywizn łuku
oraz wymiary przyłączeniowe
Typ
łańcucha Bi
KR
hi
hG
Przekrój łańcucha - otwierany
(Typ 0130 + 0180)
Bi
Bk
KR
hi
hG
Przekrój łańcucha - zamknięty
(Typ 0132, 0182 + 0202)
Bi
Bk
KR
hi
hG
Przekrój łańcucha z taśmą
zamykającą (typ łańcucha 0320.41)
Bi
Bk
KR
hi
hG
Przekrój łańcucha - zamknięty
(np. typ łańcucha 0450.60)
Bi
Bk
KR
hi
hG
Przekrój łańcucha - otwierany
(np. typ łańcucha 0625.43)
Bi
Bk
l3
l3
d
l2
l1
Człon przyłącza
zabieraka
d
l2
l1
Człon przyłącza
stałego
nz
k
bA
nz
k
bA
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Bk
hi
hG
GK
Dostarczone promienie
krzywizny łuku
Wymiary przyłączeniowe
bA l1 l2 l3 d k n z
0130.06
6
12
10 12.5 0.13
20
28
37
- 27.5 8 14.5 3.2 -
1
0130.10
10
16
10 12.5 0.14
20
28
37
- 27.5 8 14.5 3.2 -
1
0130.15
15
21
10 12.5 0.15
20
28
37
- 27.5 8 14.5 3.2 -
2
0130.20
20
26
10 12.5 0.16
20
28
37
- 27.5 8 14.5 3.2 -
2
0132.06
6
12
10 12.5 0.13
20
28
37
- 27.5 8 14.5 3.2 -
1
0132.10
10
16
10 12.5 0.14
20
28
37
- 27.5 8 14.5 3.2 -
1
0132.15
15
21
10 12.5 0.15
20
28
37
- 27.5 8 14.5 3.2 -
2
0132.20
20
26
10 12.5 0.16
20
28
37
- 27.5 8 14.5 3.2 -
2
0132.30
30
36
10 12.5 0.18
20
28
37
22 27.5 - 14.5 3.2 -
3
0132.40
40
46
10 12.5 0.20
20
28
37
32 27.5 - 14.5 3.2 -
4
0180.10
10
18
15
18 0.23
28
37
50
- 32.5 8 14.5 3.2 -
1
0180.15
15
23
15
18 0.24
28
37
50
- 32.5 8 14.5 3.2 -
2
0180.20
20
28
15
18 0.25
28
37
50
- 32.5 8 14.5 3.2 -
2
0180.30
30
38
15
18 0.28
28
37
50
- 32.5 8 14.5 3.2 -
3
0180.40
40
48
15
18 0.30
28
37
50
32 32.5 - 18.5 3.2 -
4
0182.10
10
18
15
18 0.23
28
37
50
- 32.5 8 14.5 3.2 -
1
0182.15
15
23
15
18 0.24
28
37
50
- 32.5 8 14.5 3.2 -
2
0182.20
20
28
15
18 0.25
28
37
50
- 32.5 8 14.5 3.2 -
2
0182.30
30
38
15
18 0.28
28
37
50
- 32.5 8 14.5 3.2 -
3
0182.40
40
48
15
18 0.30
28
37
50
32 32.5 - 18.5 3.2 -
4
0202.06
6
13
11
15 0.14
18
28
38
50
- 32.5 8 14.5 3.2 -
1
0202.10
10
17
11
15 0.15
18
28
38
50
- 32.5 8 14.5 3.2 -
1
0202.15
15
22
11
15 0.16
18
28
38
50
- 32.5 8 14.5 3.2 -
2
0202.20
20
27
11
15 0.17
18
28
38
50
- 32.5 8 14.5 3.2 -
2
0320.20
13
24
19
25 0.32
37
47
77
----
-
62 14 21 7 1.5 1
0320.30
19
30
19
25 0.35
37
47
77
----
-
62 14 21 7
0320.41
24
35
16
25 0.38
37
---
77
----
11.5 62 14 21 7 1.5 2
0320.42
24
35
19
27 0.39
37
47
77
100
11.5 62 14 21 7 1.5 2
0320.52
29
40
19
27 0.44
37
47
77
100 16.5 62 14 21 7 1.5 3
0320.62
37
48
19
27 0.47
37
47
77
100 24.5 62 14 21 7 1.5 4
0450.20
38
54
24
34 0.65 52 --- --- 94 --- 125 150 200 24 52
-
21 6.1 4
0450.21
38
54
24
40 0.75 52 --- --- 94 --- 125 150 200 24 52
-
21 6.1 4
3
0450.22
38
54
28
40 0.75 52 60 75 94 110 125 150 200 24 52
-
21 6.1 4
3
0450.40
58
74
24
34 0.78 52 --- --- 94 --- 125 150 200 44 52
-
21 6.1 4
5
0450.41
58
74
24
40 0.85 52 --- --- 94 110 125 150 200 44 52
-
21 6.1 4
5
0450.42
58
74
28
40 0.85 52 60 75 94 110 125 150 200 44 52
-
21 6.1 4
5
0450.60
78
94
24
34 0.92 52 --- --- 94 --- 125 150 200 64 52
-
21 6.1 4
7
0450.61
78
94
24
40 0.92 52 --- --- 94 --- 125 150 200 64 52
-
21 6.1 4
7
0450.62
78
94
28
40 0.95 52 60 75 94 110 125 150 200 64 52
-
21 6.1 4
7
0450.81 103 119
24
40 1.20 52 --- --- 94 --- 125 150 200 89 52
-
21 6.1 4
9
0450.82 103 119
28
40 1.10 52 60 75 94 110 125 150 200 89 52
-
21 6.1 4
9
0450.85 103 119
24
34 1.20 52 --- --- 94 --- 125 150 200 89 52
-
21 6.1 4
9
3
2
3
0625.22
65
93
34
62 1.55 --- 90 125 --- 200 --- 300 47 90
-
40 9
8
5
0625.23
65
93
34
62 1.55 --- 90 125 150 200 250 300 47 90
-
40 9
8
5
0625.25
65
93
42
62 1.74 --- 90 125 150 200 250 300 47 90
-
40 9
8
5
0625.40 108 126
34
56 1.40 75 90 125 --- 200 --- 300 90 90
-
40 9
8
9
9
0625.42 108 136
34
62 1.70 75 90 125 --- 200 --- 300 90 90
-
40 9
8
0625.43 108 136
34
62 1.70 75 90 125 150 200 250 300 90 90
-
40 9
8
9
0625.45 108 136
42
62 2.06 --- 90 125 150 200 250 300 90 90
-
40 9
8
9
0625.55 125 153
42
62 2.07 --- 90 125 150 200 250 300 107 90
-
40 9
8 10
0625.65 150 178
42
62 2.15 --- 90 125 150 200 250 300 132 90
-
40
9
8 11
0625.75 169 197
42
62 2.37 --- 90 125 150 200 250 300 151 90
-
40
9
8 13
Elementy przyłączeniowe szeregów konstrukcyjnych 0100/0200/0300/0400
z tworzyw sztucznych, szeregu konstrukcyjnego 0600 ze stali
Powrót do spisu treści
9
Prowadniki energii – UNIFLEX
Typoszereg 0250
BAUART
GEPRÜFT
TÜV
Rheinland
Product Safety
TYPE
APPROVED
system odkryty
w zależności od zamówienia może być otwierany
na zewnątrz lub do wewnątrz
wysoka odporność na wstrząsy
końcówka przyłączenia z zintegrowanym zwolnieniem odciągu
profil otwarty, pół-zamknięty i zamknięty
niski koszt profilu w standardzie
zgodność z systemem TÜV norma 2PfG 1036/10.97
Podziałka t: 25.0 mm
Typoszereg 0250
Ciężar dodatkowy qz w kg/m
2.0
Informacje o materiałach - patrz str. 28
0250
Wykres obciążeń
samonośna długość Lf *
w zależności od dodatkowego obciążenia
1.5
1.0
0.5
Systemy podpórek rozdzielających - patrz strona 26
0
0
0.5
1
1.5
Długość samonośna L f w m
Przekroje łańcuchów
oraz promienie krzywizny
łuku typoszeregu 0250
Prowadniki energii - rodzaj konstrukcji 030
jednostronnie otwierane na zewnątrz
Promienie krzywizny łuku
hi
Wymiary w mm
hG
Bk
Typoszereg
t
KR
Bi
0250
Dostarczane promienie krzywizny łuku KR
28
38
Dane techniczne/ciężar
Systemy rozpórek rozdzielających
- patrz strona 26
Typoszereg
0250
t
hi
25.0 17.5
hG
23
45
60
75
100
Wymiary w mm/ciężar w kg/m
Dostarczane szerokości Bi
Ciężar
Bk
20
30
40
50
65
80
B + 10
0.26 0.31 0.33 0.35 0.38 0.41 i
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
10
Prowadniki energii – UNIFLEX
Typoszereg 0250
Element przyłączeniowy
Elementy przyłączeniowe z obustronnie zintegrowanymi
grzebieniowymi odciążeniami naciągu (ZLK - A)
Grzebieniowe odciążenia naciągu są na stałe umieszczone
w elemencie przyłączeniowym.
Wymiary przyłącza punktu stałego oraz przyłącza zabieraka
są identyczne.
Elementy przyłączeniowe ze
integrowanym odciążeniem
naciągu ZLK-A.
Bi
d1
l4
l1
l3
Tablica wymiarów
Wymiary w mm
Elementy przyłączeniowe z tworzyw sztucznych z grzebieniowymi
odciążeniami naciągu
TypobA
l1
l2
l3
l4
d1
k
Bi
ZLK nZ
szereg
20
-52
-19
13 6.5
2
A
1
30
15
52 21.5 --6.5
2
A
2
40
23
52 21.5 --6.5
2
A
3
0250
50
33
52 21.5 --6.5
2
A
4
65
48
52 21.5 --6.5
2
A
5
80
63
52 21.5 --6.5
2
A
6
d1
bA
Bi
nz
l2
l1
Systemy rozpórek rozdzielających
- patrz strona 26
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
11
Prowadniki energii – UNIFLEX
Typoszeregi 0345 - 0455 - 0555 - 0665
Typoszeregi 0345
Typoszeregi 0455
Typoszeregi 0555
Typoszeregi 0665
podziałka t: 34.5 mm
podziałka t: 45.5 mm
podziałka t: 55.5 mm
podziałka t: 66.5 mm
Rodzaj konstrukcji 030 i 040:
Rodzaj
konstrukcji
030
Prowadniki energii z obustronnie otwieranymi lub zdejmowanymi
kabłąkami, według wyboru - na zewnątrz (rodzaj 30) lub do wewnątrz
(rodzaj 40).
Całkowicie nowo opracowane kabłąki łączące, umożliwiające łatwe
manipulowanie również w trudniejszych warunkach montażowych. Układ
w niezawodny sposób zapobiega błędnemu montażowi a tym samym
zmniejszeniu stabilności pracy łańcucha.
Rodzaj
konstrukcji
040
Rodzaj konstrukcji 050:
Przykryte od zewnątrz łańcuchy prowadzące energii. Z obustronnie
otwieranymi i zdejmowanymi kabłąkami od wewnątrz.
Rodzaj
konstrukcji
050
Rodzaj konstrukcji 060:
Zamknięte prowadzenie energii
- przykryte od zewnątrz
- od wewnątrz wyposażone w obustronnie otwierane oraz zdejmowane
elementy pokrywające.
Rodzaj
konstrukcji
060
Ciężar dodatkowy qz w kg/m
Informacje o materiałach - patrz str. 28
0665
10
Specjalnie w przypadku zastosowania węży hydraulicznych z małymi
promieniami krzywizn łuku, zalecamy kabłąki łączące z mechanizmami
ryglującymi o szczególnie silnym zamknięciu. Warianty otwierania jak
wymieniono uprzednio. Rysunki rodzajów konstrukcji 035, 045, 055.
8
0555
6
0345
2
0
Wykres obciążeń
0455
4
0
Doskonałe dla wszystkich zastosowań wymagających szczególnej ochrony
przewodów energii.
0.5
1
1.5
2
Długość samonośna L f w m
2.5
3.0
3.5
samonośna długość Lf *
w zależności od dodatkowego obciążenia
*) W przypadku długich dróg przemieszczania, prowadnik energii montowany
jest swą górną częścią w kanale prowadzącym, ślizgając się w nim dolną
częścią (patrz str. 5).
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
12
Prowadniki energii – UNIFLEX
Typoszeregi 0345 - 0455 - 0555 - 0665
Przekroje łańcuchów oraz promienie krzywizn
łuków typoszeregu
0345 - 0455 - 0555 - 0665
Prowadniki energii - rodzaj konstrukcji 030
z obustronnie otwieranymi i zdejmowanymi
kabłąkami zamykającymi - na zewnątrz
Kabłąki zamykające mogą być łatwo i szybko otwierane za
pomocą wkrętaka.
hi
Bi
Bk
t
KR
hG
Prowadniki energii - rodzaj konstrukcji 035*
z obustronnie otwieranymi i zdejmowanymi kabłąkami
zamykającymi - na zewnątrz oraz mechanizmem
ryglującym (niewidoczny na rysunku)
*Mechanizm ryglujący jest niedostępny dla rodzaju 0250.
Prowadniki energii - rodzaj konstrukcji 040
z obustronnie otwieranymi i zdejmowanymi
kabłąkami zamykającymi - do wewnątrz
Kabłąki zamykające mogą być łatwo i szybko otwierane za
pomocą wkrętaka.
Prowadniki energii - rodzaj konstrukcji 050
hi
Bi
Bk
t
z obustronnie otwieranymi i zdejmowanymi kabłąkami
zamykającymi - do wewnątrz oraz mechanizmem
ryglującym (niewidoczny na rysunku)
KR
hG
*Mechanizm ryglujący jest niedostępny dla typu 0250.
Promienie krzywizny łuku dla rodzaju
030/035 i 040/045
Typoszereg
0345
0455
0555
0665
Wymiary w mm
Dostarczane promienie krzywizny łuku KR
38
52
63
75
50
65
80
100
75
95
100
120
100
125
125
140
125
150
160
200
150
180
200
250
-200
230
300
-225
---
Dane techniczne/ciężar dla rodzaju
Wymiary w mm/ciężar w kg/m
030/035 i 040/045
TypoDostarczane szerokości Bi
Bk
t
h i hG
Ciężar
szereg
15 20 25 38 50 65 90 -- -0345 34.5 20 28
B i + 13
Systemy rozpórek rozdzielających
- patrz strona 26
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
0455
45.5 26 36
0555
55.5 38 50
0665
66.5 44 60
0.43 0.45 0.46 0.50 0.53 0.57 0.71
--
--
25 38 58 78 103 130 --
--
--
0.81 0.88 0.95 1.02 1.15 1.27
--
--
--
50 75 100 125 150 --
--
--
--
1.47 1.60 1.72 1.86 1.98
--
--
--
--
50 75 100 125 150 175 200 225 250
2.06 2.22 2.37 2.53 2.68 2.85 3.00 3.16 3.31
B i + 18
B i + 22
B i + 27
Powrót do spisu treści
13
Prowadniki energii
– UNIFLEX
Prowadniki energii - rodzaj konstrukcji 050
Typoszeregi 0345 - 0455 - 0555 - 0665
Prowadniki energii - rodzaj konstrukcji 055*
przykryte od zewnątrz z obustronnie otwieranymi
i zdejmowanymi do wewnątrz kabłąkami zamykającymi
z obustronnie otwieranymi i zdejmowanymi
kabłąkami zamykającymi - do wewnątrz oraz mechanizmem
ryglującym (niewidoczny na rysunku)
Promienie krzywizny łuku
Typoszereg
Dostarczane promienie krzywizny łuku KR
0345
0455
0555
0665
hi
Bi
Bk
t
KR
hG
Wymiary w mm
38
52
63
75
50
65
80
100
75
95
100
120
100
125
125
140
125
150
160
200
Dane techniczne/ciężar
Typoszereg
0345
34.5 20 28
0455
45.5 26 36
0555
55.5 38 50
0665
66.5 44 60
-200
230
300
-225
---
Wymiary w mm/ciężar w kg/m
Dostarczane szerokości Bi
h i hG
t
150
180
200
250
Bk
Ciężar
15
20
25
38
50
65
0.46
0.49
0.52
0.59
0.66
0.75
25
38
58
78
103
130
0.89
0.97
1.10
1.22
1.40
1.58
50
75
100
125
150
--
1.64
1.81
1.98
2.16
2.33
--
50
75
100
125
150
175
2.26
2.53
2.79
3.06
3.33
3.60
B i + 13
B i + 18
B i + 22
B i + 27
Prowadniki energii zamknięte
- rodzaj konstrukcji 060
przykryte od zewnątrz - z obustronnie otwieranymi
i zdejmowanymi do wewnątrz kabłąkami zamykającymi
Promienie krzywizny łuku
Typoszereg
hi
Bi
Bs
t
KR
hG
Wymiary w mm
Dostarczane promienie krzywizny łuku KR
0345
0455
0555
0665
75
95
100
120
100
125
125
140
125
150
160
200
150
180
200
250
Dane techniczne/ciężar
Typoszereg
Systemy rozpórek rozdzielających
- patrz strona 26
t
hi
hG
0345
34.5 19.5
28
0455
45.5
25
36
0555
55.5
36
50
0665
66.5
42
60
-200
230
300
-225
---
Wymiary w mm/ciężar w kg/m
Dostarczane szerokości Bi
Bk
Ciężar
15
20
25
38
50
65
0.48
0.52
0.56
0.65
0.74
0.85
25
38
58
78
103
130
0.92
1.01
1.16
1.31
1.51
1.72
50
75
100
125
150
--
1.72
1.95
2.17
2.39
2.61
--
50
75
100
125
150
175
2.36
2.69
3.00
3.32
3.64
3.95
B i + 13
B i + 18
B i + 22
B i + 27
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
14
Prowadniki energii – UNIFLEX
Typoszeregi 0345 - 0455 - 0555 - 0665
Elementy przyłączeniowe
Elementy przyłączeniowe ze zintegrowanym odciążeniem
naciągu ZLK-A.
Elementy przyłączeniowe z przykręconym odciążeniem
naciągu ZLK-L.
Grzebieniowe odciążenia naciągu dostarczane są zazwyczaj łącznie
z elementami przyłączeniowymi.
Grzebienie mogą być:
- zamocowane na kątownikach przyłączeniowych i skręcone z nimi,
lub
- skręcone przez dodatkowe otwory w dowolnej odległości
za elementami przyłączeniowymi .
elschle
ab
pp
K
Wymiary przyłączenia punktu stałego oraz przyłączenia
zabieraka są identyczne!
Elementy przyłączeniowe ze
zintegrowanym odciążeniem
naciągu ZLK-A.
Bi
d1
l4
l3
elschle
ab
Elementy przyłączeniowe ze
przykręconym odciążeniem
naciągu ZLK-L.
Bi
bA
k
pp
K
l1
nz
d1
l2
elschle
ab
pp
K
l1
d
bA
BEF
Przyłączenie
uniwersalne
l2
l1
Wymiary przyłącza
punktu stałego
oraz przyłącza zabieraka
są identyczne.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Tablice wymiarów (dla wszystkich rodzajów konstrukcji)
Elementy przyłączeniowe z tworzyw sztucznych z grzebieniowymi
odciążeniami naciągu
TypoBi
bA
l1
l2
l3
l4
d1
k
ZLK nZ
szereg
15
-62
-17
14
6.5
-A
1
20
-62
-17
14
6.5
-A
1
25
13
62
22
--6.5
-A
2
0345
38
24
62
22
--6.5
2
A
3
50
36
62
22
--6.5
2
A
4
65
51
62
22
--6.5
2
A
5
25
11
72 23.5 --6.2
3
A
2
38 23.5 74 25.5 19.5 14
6.2 3.5
L
3
58 43.5 74 25.5
--6.2 3.5
L
4
0455
78 63.5 74 25.5
--6.2 3.5
L
6
103 88.5 74 25.5
--6.2 3.5
L
8
130 115.5 74 25.5
--6.2 3.5
L
10
6.4
5
L
2
50
30
94 26.5 19.5 14
75
55
94 26.5
--6.4
5
L
3
0555
100 80
94 26.5
--6.4
5
L
4
125 105 94 26.5
--6.4
5
L
6
150 130 94 26.5
--6.4
5
L
8
50
30 92.5 35
25
20
8.4
8
L
4
75
55 92.5 35
--8.4
8
L
6
100 80 92.5 35
--8.4
8
L
8
125 105 92.5 35
--8.4
8
L
10
0665
150 130 92.5 35
--8.4
8
L
12
175 155 92.5 35
--8.4
8
L
14
200 180 92.5 35
--8.4
8
L
16
225 205 92.5 35
--8.4
8
L
18
250 230 92.5 35
--8.4
8
L
20
Uniwersalne łączniki z odlewów aluminiowych.
Typoszereg
BEF
bA
l1
l2
d
Śruby
0345
0455
0555
0665
B i + 30
B i + 30
B i + 40
B i + 44
Bi + 20
Bi + 20
Bi + 28
Bi + 28
36
47
57
68
9
10.5
13.5
14.5
5.5
5.5
6.5
8.5
M 5 x 12 DIN 912
M 5 x 16 DIN 912
M 6 x 20 DIN 912
M 8 x 20 DIN 912
Powrót do spisu treści
15
Prowadniki energii
BAUART
GEPRÜFT
Typoszereg 0600
TÜV
Rheinland
Product Safety
Typoszereg 0600
TYPE
APPROVED
podziałka t: 60.0 mm
Zamknięty prowadnik energii o lekkiej konstrukcji.
W celu szybkiej instalacji przewodów może być otwierany na zewnątrz.
Zapewnia szczególną ochronę ułożonych przewodów przed różnego
rodzaju zanieczyszczeniami i wilgocią.
Dostępne również z kabłąkami.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania
dodatkowych informacji.
Informacje o materiałach - patrz str. 28
Wykres obciążeń
8.0
Ciężar dodatkowy qz w kg/m
0600
samonośna długość Lf *
w zależności od dodatkowego obciążenia
6.0
*) W przypadku długich dróg przemieszczania, prowadnik energii
montowany jest swą górną częścią w kanale prowadzącym, ślizgając się
w nim dolną częścią (patrz str. 5).
4.0
2.0
0
0
0.5
1.0
1.5
2.0
Długość samonośna L f w m
Przekrój węża oraz promienie krzywizny łuku
typoszeregu 0600
Prowadnik energii rodzaj konstrukcji 080 z otwieranym
na zewnątrz systemem pokrywowym
hG
hi
Promienie krzywizny łuku
t
KR
Bi
Bs
Typoszereg
Dostarczane promienie krzywizny łuku KR
100
0600
125
Dane techniczne/ciężar
TypohG
t
hi
szereg
0600
60
Wymiary w mm
44
61
150
175
200
Wymiary w mm/ciężar w kg/m
Dostarczane szerokości Bi
Ciężar
50
1.60
75
1.88
100
2.15
125
2.42
Bk
B i + 18
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
16
Prowadniki energii - wê¿e
Typoszereg 0600
Element przyłączeniowy
Uniwersalne przyłączenie, które może być zamontowane
od dołu, czoła i góry prowadnika.
Element przyłączeniowy wykonany z aluminiowego odlewu.
Uniwersalny człon przyłączeniowy z odlewu aluminiowego.
Typoszereg
BEF
bA
l1
l2
d
Śruby
0600.080
B i + 31
Bi + 21
74
14
6.5
M 6x 20 DIN 912
ř6.5
22
Wymiary przyłącza punktu stałego oraz zabieraka są identyczne!
Bi + 21
Bi + 31
System rozpórek rozdzielczych może być przesunięty lub ustalony
w 10 mm zapadce.
Dalsze informacje patrz strona 26.
6.5
60
14
74
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
17
Prowadniki energii
Typoszereg KC-KE
BAUART
GEPRÜFT
TÜV
Rheinland
Product Safety
TYPE
APPROVED
Seria K
różne szerokości w zakresie 1, 8 i 16 mm
100% tworzywa sztucznego z aluminiowymi rozpórkami
bardzo duża wytrzymałość wynikająca z mocnej konstrukcji ścian bocznych
zwarty system konstrukcji niewrażliwy na zanieczyszczenia
szybka możliwość otwarcia z obu stron
z opcją zwolnienia naciągu
zgodność z systemem TÜV norma 2PfG 1036/10.97
Typoszereg KC
Człony łańcuchów łączone są aluminiowymi rozpórkami.
Rozpórki produkowane są w 1 mm przedziałach, w celu spełnienia oczekiwań
odbiorcy.
Typoszereg KC 0650
Typoszereg KC 0900
KC
Podziałka łańcuchowa t: 65 mm
Wysokość członu hG: 57.5 mm
Wersja rozpórki:
rozpórka ramowa RS
Podziałka łańcuchowa t: 90 mm
Wysokość członu hG: 78.5 mm
Wersja rozpórki:
rozpórka ramowa RS
rozpórka ramowa RV
Typoszereg KE
Typoszereg KE w serii K wykonany jest całkowicie z tworzywa
sztucznego.
D o s t ę p d o p r z e k r o j u ł a ń c u c h a j e s t s z y b k i i ł a t w y, p o p r z e z
obrót kabłąków łączących (brak połączeń śrubowych).
Typoszereg KE 0650
Podziałka łańcuchowa t: 65 mm
Wysokość członu hG: 57.5 mm
Wersja rozpórki:
rozpórka ramowa RE
Typoszereg KE 0900
Podziałka łańcuchowa t: 90 mm
Wysokość członu hG: 78.5 mm
Wersja rozpórki:
rozpórka ramowa RE
KE
Informacje o materiałach - patrz str. 28
Tarcze ślizgowe
Przy długich drogach przemieszczania tarcze ślizgowe służą
do zachowania odległości między prowadnicą energii i ścianą
kanału.
Zintegrowane płozy ślizgowe
Przy długich drogach przemieszczania gwarantują minimalne
zużycie podczas ślizgania się wzajemnie po sobie taśm
łańcuchowych .
KC/KE 0900
Ciężar dodatkowy qz w kg/m
30
Wykres obciążeń
KC/KE 0650
20
samonośna długość Lf *
w zależności od dodatkowego obciążenia
10
*) W przypadku długich dróg przemieszczania, łańcuch prowadzący energii,
ślizgając się górnym/dolnym cięgnem, wprowadzony jest do kanału
prowadzącego (patrz strona 5).
0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
Długość samonośna L f w m
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
18
Prowadniki energii
Typoszereg KC-KE
Promienie krzywizny łuku
Wymiary w mm
Typoszereg
Dostarczane promienie krzywizny łuku
KC / KE 0650
75
115
145
175
220
300
KC / KE 0900
130
150
190
245
300
385
Wersje rozpórek
RS - standard
Profile łączące ze stopu aluminium. Łatwe do otwarcia do wewnątrz oraz
na zewnątrz poprzez obrót o 90o prętów kształtowych .
KR
hi
hG
hG'
Tarcza ślizgowa
Rozpórka ramowa
Bi
Bk
BEF'
RS
KR
hi
hG
hG'
Tarcza ślizgowa
Rozpórka ramowa
Bi
Bk
BEF'
RV - wzmocniona
Profile łączące ze stopu aluminium z nasadkami z tworzyw sztucznych.
Łatwe do otwarcia do wewnątrz oraz na zewnątrz poprzez obrót o 90o
prętów kształtowych .
RV
Profile łączące łatwe do otwarcia do wewnątrz oraz na zewnątrz
poprzez obrót prętów kształtowych .
KR
hi
hG
hG'
Tarcza ślizgowa
Rozpórka ramowa RE - wkładana z tworzyw sztucznych
Bi
Bk
BEF'
RE
Dane techniczne/ciężar
Typo- Wersja
B
szereg rozpórki i min
Bi
l1
Bi max
1.87
400
Podział
(max) ustalający
hi
Bk
BEF’
3.60
1
38
Bi + 28
Bi + 36
RS
KE 0650
RE
68
1.75
260
2.60
8
42
Bi + 28
Bi + 36
RS
100
2.80
400
5.80
1
58
Bi + 31
Bi + 45
RV
100
3.20
500
7.00
1
58
Bi + 31
Bi + 45
RE
81
2.95
561
6.00
16
58
Bi + 31
Bi + 45
KE 0900
l2
s
d
l3
(min)
GK
KC 0650
KC 0900
lA
75
Wymiary w mm/ciężar w kg/m
GK
bA
BEF
Systemy rozpórek rozdzielających
- patrz strona 26
Wymiary w mm
Standardowe wymiary przyłączeniowe
Przyłącze punktu stałego = przyłącze zabieraka
Typod
s
BEF
bA
l1
l2
l3
lA
szereg
KC/KE 0650
Bi + 14
95
40
10
142.5
6.5
KC/KE 0900
Bi + 15.5
125
50
15
190
6.5
21.5 Bi + 35.5
26
Bi + 41
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
19
Prowadniki energii
z aluminiowymi
rozpórkami
Typoszereg MC
BAUART
GEPRÜFT
TYPE
APPROVED
TÜV
Rheinland
Product Safety
Typoszereg MC
różne szerokości w 1 mm przedziałach
łańcuch z tworzywa sztucznego w połączeniu z aluminiowymi rozpórkami
bardzo duża wytrzymałość wynikająca z mocnej konstrukcji ścian bocznych
zwarty system konstrukcji niewrażliwy na zanieczyszczenia
szybka możliwość otwarcia z obu stron
standardowy zestaw łączników z odlewów aluminiowych pasujących do
każdego rodzaju złożenia
szeroki wybór poprzeczek i sposobu separacji kabli
z opcją zwolnienia naciągu
zgodność z systemem TÜV norma 2PfG 1036/10.97
Typoszereg MC
Typoszereg MC 0320
podziałka łańcucha t: 32 mm
wysokość członu h G: 27.5 mm
profile połączeniowe zdejmowane
do wewnątrz!
Typoszereg MC 0320.01
Typoszereg MC 0320.02
profile połączeniowe zdejmowane
na zewnątrz!
Typoszereg MC 0650
podziałka łańcucha t: 65 mm
wysokość członu h G: 57 mm
wersje rozpórek: rozpórka ramowa RS
rozpórka ramowa RMA
rozpórka otworowa LG
podziałka łańcucha t: 95 mm
wysokość członu hG: 80 mm
Wersje rozpórek:
rozpórka ramowa RS + RV
rozpórka ramowa RM,RMR + RMA
rozpórka otworowa LG
Typoszeregi MCL 0650/MCL 0950 w wersji cichobieżnej
Typoszereg MC 1250
podziałka łańcucha t: 125 mm
wysokość członu
: hG 96 mm
Wersje rozpórek:
rozpórka ramowa RV
rozpórka ramowa RM,RMR + RMA
rozpórka otworowa LG
Typoszereg MC 0950
Informacje o materiałach - patrz str. 28
Wymiary połączeń - patrz str. 25
Wymienne stopy ślizgowe (nie występuje w MC 0320)
MC 1250
50
Ciężar dodatkowy qz w kg/m
wykonane z tworzyw sztucznych, o zredukowanym współczynniku tarcia
i zużycia, przy długich drogach przebiegu. W przypadku prędkości
przemieszczenia większych od 2,5 m/s stosowany jest materiał specjalny
odporny na ścieranie .
40
MC 0950
30
MC 0650
20
Wykres obciążeń
10
5
MC 0320
0
0
1
2
3
4
5
samonośna długość Lf *
w zależności od dodatkowego obciążenia
*) W przypadku długich dróg przemieszczania, prowadnik energii montowany
jest swą górną częścią w kanale prowadzącym, ślizgając się w nim dolną
częścią (patrz str. 5).
Długość samonośna L f w m
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
20
Prowadniki energii
Typoszereg MC
KR
hi
hG
hG'
Promienie krzywizny łuku
Wymiary w mm
Typoszereg
Dostarczane promienie krzywizny łuku
Bi
Bk
RS
Stopy ślizgowe
MC 0320
MC 0650
MC 0950
MC 1250
37
75
140
180
47
95
170
220
77
115
200
260
100 200
145 175
260 290
300 340
--220
320
380
--275
-----
--300
380
500
--350
-----
Wersje rozpórek
KR
hi
hG
hG'
Produkowane w szerokościach zależnych od indywidualnych
potrzeb odbiorcy.
Bi
Bk
RV
Stopy ślizgowe
Rozpórka ramowa RS - standard
Profile łączące ze stopu aluminium, łatwe do otwierania do wewnątrz
oraz na zewnątrz poprzez 90o obrót prętów kształtowych.
Rozpórka ramowa
Rozpórka ramowa
KR
RM 2
Rozpórka ramowa
Bi
Bk
Stopy ślizgowe
RM
hi
hG
hG'
KR
Bi
Bk
Stopy ślizgowe
RMR
RMR - rozpórka rolkowa z tworzywa sztucznego
Dla większych wymogów - chronione miejsca osadcze przewodów.
Aluminiowe profile łączące z systemem rolek z tworzyw
sztucznych.
Rozpórka ramowa
dR
RM - do pracy w ciężkich warunkach
Profile łączące ze stopów aluminium. Duża stabilność - dla maksymalnych
szerokości rozpórek. Pręty kształtowe wewnątrz i zewnątrz obustronnie
skręcone z taśmami łańcuchowymi.
hi
hG
hG'
RM 1
RV - wzmocnione
Profile łączące ze stopu aluminium z nasadkami z tworzyw sztucznych, łatwe do
otwierania do wewnątrz oraz na zewnątrz poprzez 90o obrót prętów
kształtowych.
RMA - zespolona
Składana rozpórka ramowa ze standardową rozpórką łańcuchową. Dostarczana
z wysokością przelotu Hi wynoszącą 130, 160 i 200 mm. Według wyboru
rozpórka składana montowana wewnątrz lub na zewnątrz w promieniu łuku
krzywizny.
Montaż do wewnątrz
przestrzegać minimalny promień łuku krzywizny!
Montaż na zewnątrz
uwzględnić wysokość przebiegu oraz zabudowy!
hi
hG
hG'
Hi
Rozpórka otworowa
KR
sT
Bi1
Bi2
Bi
Bk
Dane techniczne/ciężar
Bi3
Stopy ślizgowe
RMA
Typoszereg
Wersja
rozpórki
MC 0320
RS
RS
RMA
LG
RS
RV
RM
RMR
RMA
LG
RV
RM
RMR
RMA
LG
KR
D
hi
hG
hG'
MC 0650
c
BSt
Bk
Stopy ślizgowe
LG - dzielona
Najlepszy sposób układania przewodów. W rozpórkach uwzględniona jest
w przekroju zarówno liczba jak i położenie przewodów, które prowadzone są
w neutralnej strefie zginania. Nie występują żadne wzajemne względne ruchy
przewodów oraz rozpórki.
Rozpórki otworowe wykonuje się indywidualnie zgodnie z Państwa
wymaganiami.
Materiał: stop aluminium (dla MC 0950 i MC 1250 rozpórki otworowej, wkładki
dostępne są również z tworzywa sztucznego).
MC 0950
LG
Wymiary przyłączeniowe - patrz str. 25
Systemy rozpórek rozdzielających
- patrz str. 26
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
MC 1250
Bi min
BSt min
25
75
190
50
100
100
100
150
240
100
100
100
100
240
100
GK
(min )
0.42
2.00
3.00
2.20*
3.20
3.50
3.40
3.70
5.40
3.80*
4.40
4.50
4.20
5.40
4.80*
Bi max
BSt max
280
400
600
500
400
500
600
600
700
600
600
800
800
700
800
Wymiary w mm/ciężar w kg/m
hi
s
Hi max dT BSt
Bk
(max) Dmax
R
1.16 19
-- -- -- Bi + 11
3.80 38
-- -- -- Bi + 34
5.30 38 200 15 -- Bi + 34
5.00* 40
-- -- Bi + 4 BSt + 30
4.70 58
-- -- -- Bi + 39
5.90 58
-- -- -- Bi + 39
6.60 54
-- -- -- Bi + 39
6.60 51
-- 10 -- Bi + 39
7.70 58 200 15 -- Bi + 39
8.60* 53
-- -- Bi + 5 BSt + 34
6.30 72
-- -- -- Bi + 45
8.40
69
-- -- -- Bi + 45
8.90 66
-- 10 -- Bi + 45
8.70 72 200 15 -- Bi + 45
11.00* 74
-- -- B i + 5 BSt + 40
GK
* Ciężar rozpórki aluminiowej wynosi 50% jej średnicy.
Powrót do spisu treści
21
Prowadniki energii
Typoszereg ME-MK
BAUART
GEPRÜFT
TÜV
Rheinland
Product Safety
TYPE
APPROVED
Typoszereg ME-MK
różne szerokości w przedziałach 4, 8 i16 mm
łańcuch z tworzywa sztucznego w połączeniu z rozpórkami tworzywa
sztucznego
bardzo duża wytrzymałość wynikająca z mocnej konstrukcji ścian bocznych
zwarty system konstrukcji niewrażliwy na zanieczyszczenia
szybka możliwość otwarcia z obu stron
standardowy zestaw łączników z aluminiowych odlewów pasujących do
każdego rodzaju złożenia
szeroki wybór poprzeczek i sposobu separacji kabli
z opcją zwolnienia naciągu
zgodność z systemem TÜV norma 2PfG 1036/10.97
Typoszereg ME
Łańcuch z tworzywa sztucznego z rozpórkami tworzywa sztucznego.
Profile rozpórek zdejmowane przez obrót z zewnątrz i od wewnątrz.
ME
Typoszereg ME 0320
podziałka t: 32 mm - wysokość ogniwa hG: 27.5 mm
wersja rozpórek: rozpórka ramowa RE
Typoszereg ME 0650
podziałka t: 65 mm - wysokość ogniwa hG: 57 mm
wersja rozpórek: rozpórka ramowa RE
Typoszereg ME 0950
podziałka t: 95 mm - wysokość ogniwa hG: 80 mm
wersja rozpórek: rozpórka ramowa RE
Typoszereg ME 1250
podziałka t: 125 mm - wysokość ogniwa hG : 96 mm
wersja rozpórek: rozpórka ramowa RE
Typoszereg MK
Łańcuch z tworzywa sztucznego z kształtkami z tworzywa sztucznego.
Kabłąki rozpórek obustronnie otwierane przez obrót z zewnątrz i od wewnątrz.
Typoszereg MK 0475*
Typoszereg MK 0650
Typoszereg MK 0950
Typoszereg MK 1250
MK
podziałka t: 47.5 mm - wysokość ogniwa hG:
podziałka t: 65 mm - wysokość ogniwa hG:
podziałka t: 95 mm - wysokość ogniwa hG:
podziałka t: 125 mm - wysokość ogniwa hG :
39 mm
57 mm
80 mm
96 mm
* W typoszeregu MK 0475 kabłąki rozpórek otwierane wg wyboru
do wewnątrz - wersja otwierana 01 lub na zewnątrz - wersja 02.
Informacje o materiałach - patrz str. 28
Wymiary połączeń - patrz str. 25
Wymienne stopy ślizgowe (nie występuje w MC 0320)
wykonane z tworzyw sztucznych, z zredukowanym współczynnikiem tarcia do
minimum i zużywania przy długich drogach przebiegu. W przypadku prędkości
przemieszczenia większych od 2,5 m/s stosowany jest odporny na ścieranie
materiał specjalny.
50
Ciężar dodatkowy qz w kg/m
40
30
20
Wykres obciążeń
samonośna długość Lf *
w zależności od dodatkowego obciążenia
ME
K
/M
*) W przypadku długich dróg przemieszczania, prowadnik energii montowany
jest swą górną częścią w kanale prowadzącym, ślizgając się w nim dolną
częścią (patrz str. 5).
12
50
05
50
06
MK 0475
09
K
/M
5
0
K
/M
ME
ME
10
ME 0320
0
1
2
3
4
5
Długość samonośna L f w m
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
22
Prowadniki energii
Typoszereg ME-MK
KR
hi
hG
hG'
Typoszereg ME
z rozpórką ramową RE (rozpórka wkładana)
Pręty kształtowe zdejmowane na zewnątrz i od wewnątrz.
Zdejmowanie prętów kształtowych odbywa się przez obrót brak połączeń śrubowych.
Bi
Bk
Stopy ślizgowe
RE
KR
hi
hG
hG'
Typoszereg MK
z rozpórką ramową RD
Bi
Kabłąk rozpórkowy otwierany i zdejmowany obustronnie na
zewnątrz.
Profil łączący zdejmowany do wewnątrz przez obrót.
(w typoszeregach MK 0475 otwierane kabłąki rozpórkowe.
Według wyboru: do wewnątrz - wersja otwierana 01,
na zewnątrz - wersja otwierana 02)
Bk
Stopy ślizgowe
RD
Promienie krzywizny łuku
Wymiary w mm/ciężar w kg/m
Typoszereg
Dostarczane promienie krzywizny łuku
ME 0320
MK 0475
ME/MK 0650
ME/MK 0950
ME/MK 1250
37
55
75
140
180
47
75
95
170
220
77
100
115
200
260
100
130
145
260
300
GK
Bi
200
160
175
290
340
--200
220
320
380
----275
-----
Dane techniczne/ciężar
Wymiary przyłączeniowe - patrz str. 25
Systemy rozpórek rozdzielających
- patrz str. 26
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
--250
300
380
500
--300
350
-----
Wymiary w mm
Typoszereg
ME 0320
Wersja
rozpórki
RE
ME 0650
RE
ME 0950
RE
ME 1250
RE
MK 0475
RD
24
0.79
280
3.00
8
28
Bi + 17
MK 0650
RD
50
1.68
266
3.06
8
42
Bi + 34
MK 0950
RD
77
3.02
557
6.30
16
58
Bi + 39
MK 1250
RD
103
4.50
551
5.80
16
72
Bi + 45
Bi
min
(min)
max
Podział
(max) ustalający
GK
hi
Bk
25
0.45
149
0.86
4
19
Bi + 11
50
1.68
266
3.06
8
42
Bi + 34
77
3.02
557
6.30
16
58
Bi + 39
103
4.50
551
5.80
16
72
Bi + 45
Powrót do spisu treści
23
Prowadniki energii - wê¿e
Typoszereg MT
BAUART
GEPRÜFT
TÜV
Rheinland
Product Safety
TYPE
APPROVED
Typoszereg MT
różne szerokości w przedziałach 4, 8 i 16 mm
łańcuch z tworzywa z systemem pokryw z tworzyw sztucznych lub aluminium
bardzo duża wytrzymałość wynikająca z mocnej konstrukcji ścian bocznych
zwarty system konstrukcji niewrażliwy na zanieczyszczenia
szybka możliwość otwarcia z obu stron
standardowy zestaw łączników, całkowicie zamkniętych nawet w punktach
łączenia
szeroki wybór poprzeczek i sposobu separacji kabli
z opcją zwolnienia naciągu
zgodność z systemem TÜV norma 2PfG 1036/10.97
Typoszereg MT z systemem pokryw z tworzyw sztucznych (RDD)
Zamknięte prowadzenie energii z obustronnie otwieranym na zewnątrz systemem pokryw
ochronnych.
Typoszereg MT 0475*
Typoszereg MT 0650
Typoszereg MT 0950
Typoszereg MT 1250
podziałka t: 47.5 mm - wysokość ogniwa h G:
podziałka t: 65 mm - wysokość ogniwa h G:
podziałka t: 95 mm - wysokość ogniwa h G:
podziałka t: 125 mm - wysokość ogniwa h G:
39 mm
57 mm
80 mm
96 mm
* W typoszeregach MK 0475 otwierane kabłąki rozpórek według wyboru:
do wewnątrz - wersja otwierana 01, na zewnątrz - wersja otwierana 02.
Typoszereg MT z systemem pokryw z aluminium (RMD)
Zamknięte prowadzenie energii z obustronnie otwieranym na zewnątrz systemem pokryw
ochronnych.
Typoszereg MT 0475*
Typoszereg MT 0650
Typoszereg MT 0950
Typoszereg MT 1250
podziałka t: 47.5 mm - wysokość ogniwa h G:
podziałka t: 65 mm - wysokość ogniwa h G:
podziałka t: 95 mm - wysokość ogniwa h G:
podziałka t: 125 mm - wysokość ogniwa h G:
39 mm
57 mm
80 mm
96 mm
* W typoszeregach MK 0475 otwierane kabłąki rozpórek według wyboru:
do wewnątrz - wersja otwierana 01, na zewnątrz - wersja otwierana 02.
Informacje o materiałach - patrz str. 28
Wymiary połączeń - patrz str. 25
Wymienne stopy ślizgowe
wykonane z tworzyw sztucznych, o minimalnym współczynniku tarcia
i zużycia, przy długich drogach przebiegu. W przypadku prędkości
przemieszczenia większych od 2,5 m/s stosowany jest materiał specjalny
odporny na ścieranie .
50
30
20
0
0
0
samonośna długość Lf *
w zależności od dodatkowego obciążenia
25
95
65
5
Wykres obciążeń
1
MT
0
MT
10
0
MT
Ciężar dodatkowy qz w kg/m
40
MT 0475
0
0
1
2
3
Długość samonośna L f w m
4
5
*) W przypadku długich dróg przemieszczania, prowadnik energii montowany
jest swą górną częścią w kanale prowadzącym, ślizgając się w nim dolną
częścią (patrz str. 5).
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
24
Prowadniki energii - wê¿e
Typoszereg MT
Promienie krzywizny łuku - Typoszereg MT
Wymiary w mm
Dostarczane promienie krzywizny łuku
KR
h i'
hi
hG
hG'
Typoszereg
Bi
BS
MT 0475
75
100
130
160
200
MT 0650
95 *
115
145
175
220
MT 0950
140 * 170 * 200
260
290
MT 1250
220 * 260
300
340
380
*) nie dotyczy systemu pokryw aluminiowych RMD
--275
-----
250
300
320
500
300
350
380
---
Typoszereg MT
RDD
hi'
hi
hG
hG'
Stopy ślizgowe
Pokrywy ochronne otwierane i zdejmowane od zewnątrz i od wewnątrz.
Zdejmowanie odbywa się przez obrót do wewnątrz.
(w typoszeregach MT 0475 otwierane kabłąki rozpórkowe.
(według wyboru: do wewnątrz - wersja otwierana 01, na zewnątrz wersja otwierana 02)
KR
Typoszereg MT
Bi
BS
RMD
Stopy ślizgowe
z systemem pokryć z tworzyw sztucznych (RDD)
z systemem pokryć z aluminium (RMD)
Pokrywy ochronne otwierane i zdejmowane od zewnątrz i od wewnątrz.
Zdejmowanie odbywa się przez obrót do wewnątrz.
(w typoszeregach MT 0475 otwierane kabłąki rozpórkowe.
(według wyboru: do wewnątrz - wersja otwierana 01, na zewnątrz wersja otwierana 02)
Dane techniczne/ciężar
Typoszereg
MT 0475
Systemy rozpórek rozdzielających
- patrz strona 26
MT 0650
MT 0950
MT 1250
Wersja
rozpórki
RDD
RMD
RDD
RMD
RDD
RMD
RDD
RMD
Bi
min
24
24
50
100
77
100
103
150
GS
(min)
0.92
1.20
2.40
3.80
4.30
6.40
5.70
9.10
Bi
Wymiary w mm/ciężar w kg/m
GS Podział h
h’
B
max (max) ustalający
280
180
258
500
349
600
359
800
4.41
4.90
3.85
10.00
7.70
17.00
8.90
26.40
8
1
8
1
16
1
16
1
i
26
26
38.5
38.5
54.5
54.5
68.5
68.5
i
14
14
21
21
29
29
36
36
S
Bi + 17
Bi + 17
Bi + 34
Bi + 34
Bi + 39
Bi + 39
Bi + 45
Bi + 45
Wymiary przyłączeń dla typoszeregu MC/ ME / MK / MT
Wymiary przyłączeniowe
d
h1
h2
bA
BEF
Wymiary w mm
h1
h2
d
MC/ME/MK/MT 0650 Bi + 37 Bi + 15 87.5 22.5 20.5 6.5
--
22
43
6.5
MC/ME/MK/MT 0950 Bi + 44 Bi + 24.5 136
35 24.5 8.5
80
45
--
8.5
MC/ME/MK/MT 1250 Bi + 51 Bi + 28 168
35
31 10.5 94.5 45
--
11
l4
l3
l5
l2
l1
dla uniwersalnych łączników z odlewów aluminiowych
Typoszereg
BEF
bA
l1
l2
l3
l4
l5
Wymiary przyłączeniowe
bA
Bi
k
lAW
l3 l2
d
l1
dla łączników ze stalowych płytek
Wymiary w mm
TypobA
Przyłącze punktu stałego = przyłącze zabieraka
l1
l2
l3
lAW
d
k
szereg
Punkt stały Zabierak
ME/MC 0320
Bi - 15
Bi - 11
45
--- 7.5
30
7
2
MK/MT 0475
Bi - 18
Bi - 18
73
24 6.5
37
6.5
2
MC/ME/MK/MT 0650 Bi - 16
Bi - 16
117 30 15
60
6.4 10
MC/ME/MK/MT 0950 Bi - 26
Bi - 26 164.5 40 20
80
8.4 10
MC/ME/MK/MT 1250 Bi - 32
Bi - 32
212 50 25 100 10.5 10
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Wymiary przyłącza punktu stałego oraz zabieraka są identyczne!
Powrót do spisu treści
25
Systemy rozpórek rodzielaj¹cych
(rysunki schematyczne)
System rozpórek rozdzielających
typ TS 0
System rozpórek rozdzielających
typ TS 1
System rozpórek rozdzielających
typ TS 2 / TS 3
bez podziału wysokości
z przelotowym podziałem wysokości
z podziałem zatrzaskowym
KR
sT
położenie i liczba
podziałów wysokości nH
A-rozpórki rozdzielające przesuwne
B-rozpórki rozdzielające stałe
położenie i liczba
podziałów wysokości nH
A-rozpórki stałe z podziałem wysokościowym,
zatrzaski przesuwne
B-zatrzaski stałe
A-rozpórki rozdzielające przesuwne
B-rozpórki rozdzielające stałe
Tablica wymiarów
Typoszereg
0130 / 0132
0180/0182
0202
0250.030
0320
0345.030
0345.040
0345.050
0345.060
MC 0320
ME 0320
0450
0455.030
0455.040
0455.050
0455.060
MK 0475
MT 0475 **
0555.030
0555.040
0555.050
0555.060
0600.080
0625
0665.030
0665.040
0665.050
0665.060
KC 0650
KE 0650
MC 0650
ME 0650
MK 0650
MT 0650 **
KC 0900
KE 0900
MC 0950
ME 0950
MK 0950
MT 0950 **
MC 1250
ME 1250
MK 1250
MT 1250 **
TS 0 TS 0
h i Vers.A Vers.B
10
15
11
17.5
19
20
20
20
19.5 19
19
24*
28
26
26
26
25
28
26
38
38
38
36
44
34
42
44
44
44
42
38
42
38
42
42
38.5
#
58
#
58
#
#
#
58
58
#
#
58
#
#
54.5
#
72
#
72
#
#
72
#
#
68.5
#
a1
a2
a3
a4
8
64
21
3
5
79
sH
hi
a1
a2
a3
hi
sT
KR
sT
KR
hi
sH
6
4
2
1
3
5
7
Wymiary w mm
TS 1 TS 1
sT Vers.A Vers.B
2
2
2
2
2
2
2.5
4.2
2.5
2.5
3
3
2.8
2.8
2.5
2.5
3
3
3.5
4
3
3
5
5
3
4.2
3
4.2 #
#
4.2 #
#
4.2
#
4
6
4
6
6
6
6
8
8
8
-
System rozpórek rozdzielających TS 2/3 TS 2
sT sH a1
a2
a3 Vers.A Vers.B
2
2
2
2
4.2
2.5
2.5
2.8
2.8
2.5
2.5
3
4
3
3
3
4.2
3
4.2
4.2
4.2
4
6
4
6
6
6
6
8
8
8
2
2
2
2
4
2
2
2.4
2.4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
10
10
10
10
10
10
15
15
14
14
14
15
14
14
15
22
15
10
10
10
15
22
15
22
22
22
15
32
32
32
28
28
28
22
22
22
30
30
30
-
45
-
-
#
#
-
-
-
#
-
-
-
-
-
-
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
-
sT
2
2
4.2
5
5
2.8
2.8
5
5
6
8
8
8
8
8
8
8
4.2
8
8
sH a1
4
10
10
4
4
15
2.4 10
2.4 10
2.4 15
2.4 15
2.4 12
2.4 12
4
15
4
14
4
14
4
14
4
14
4
14
4
14
4
14
4
10
4
14
4
14
a2
28
28
28
28
28
28
28
22.5
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
a3
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
a4
56
56
56
56
*nie występuje w typie 0450.85
**w typoszeregu MT wysokość dolnych komór zmniejsza się o różnicę hi MK - h i MT!
Na życzenie wykonamy projekt podziału wewnętrznego według Państwa danych !
Powrót do spisu treści
26
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Klucz zamówieniowy prowadników energii
oraz systemów rozpórek
Klucz zamówieniowy prowadników energii
rozdzielaj¹cych.
Prowadniki ze stałymi szerokościami
0450.61 - 94 - 900
Typoszereg
Promień krzywizny łuku KR w mm
Długość prowadnicy Lk w mm
0555.040.050.075 - 1110
Typoszereg
Rodzaj konstrukcji
Szerokość w świetle Bi w mm
Promień krzywizny łuku KR w mm
Długość prowadnicy Lk w mm
Prowadnice wiodące ze zmiennymi szerokościami
KC 0900.225 - RV - 150 - 1800
Typoszereg
Szerokość w świetle B i w mm
Wersja rozpórki
Promień krzywizny łuku KR w mm
Długość prowadnicy Lk w mm
ME 1250.407 - RE - 340 - 6000
Typoszereg
Szerokość w świetle B i w mm
Wersja rozpórki
Promień krzywizny łuku KR w mm
Długość prowadnicy Lk w mm
MK 0475.128 - 02 - 100 - 1425
Typoszereg
Szerokość w świetle B i w mm
Wersja otworów (w typoszeregu MK/MT 075)
Promień krzywizny łuku KR w mm
Długość prowadnicy Lk w mm
Klucz zamówieniowy systemów rozpórek rozdzielających
TS 0A - nT 3
System rozpórek rozdzielających bez podziału wysokościowego
rozpórki rozdzielające przesuwne
Liczba rozpórek rozdzielających w przekroju (np. 3)
TS 1B - V D 23 - nT 4
System rozpórek rozdzielających z przelotowym podziałem wysokości
rozpórki rozdzielające stałe
Wersja - podział przelotowy
Położenie podziału w rozpórce rozdzielającej (np. 2 oraz 3)
Liczba rozpórek rozdzielających w przekroju (np. 4)
TS 2 - K 1 - VB 0 / 20
- K 2 - VB 1 / 60
- K 3 - VB 0 / 20
System rozpórek rozdzielających z podziałem zatrzaskowym
Podział zatrzaskowy
Numery komór (z lewa do prawa)
Wersja podziału systemem regałowym
Położenie podziału w rozpórce rozdzielającej (komora 1-0/K2-1/K3-0)
Odległość środków rozpórek rozdzielających w mm
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
27
Prowadniki energii
Wersje
przyłączeniowe
Klucz zamówieniowy dla przyłącza
Przyłącze
punktu
stałego F
Przykład zamówienia:
Przyłącze FAI/MFA
A
I
Punkt stały
K
H
F
U
Przyłącze
zabieraka
I
A
X . X.X
M
A
I
Zabierak
K H
F
U
I
A
Typoszeregi
UNIFLEX
Mono
0130 / 0132
0180 / 0182
0202
0320
0450
0625
0250
0345
0455
0555
0665
0600.080
KC / KE 0650
KC / KE 0900
MC / ME 0320
MK / MT 0475
MC/ME/MK/MT 0650
MC/ME/MK/MT 0950
MC/ME/MK/MT 1250
Objaśnienie:
Wykonanie standardowe
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Z ograniczeniami
X Dane nie są wymagane
Wpływ otoczenia / strefy zastosowania
Dopuszczalne zakresy temperatur
Materiał
K 7426 S
"
- 25 0 C to + 100 0 C
materiał standardowy
KS-PA /HT
KS-PA /LT
"
"
to + 185 0 C
to
- 40 0 C
Odporność na środki chemiczne
Prowadnice wiodące energii z tworzyw sztucznych
są w szerokim zakresie odporne na działanie
środków chemicznych
wyjątki: kwasy/chlorowce (halogeny)
W razie wątpliwości prosimy o kontakt
Prowadnice wiodące energii do chłodni
Dla prowadnic z tworzyw sztucznych
przewidzianych do stosowania w chłodniach
stosowany jest specjalny materiał.
Prowadnice wiodące energii
w otoczeniu zagrożonym wybuchem
Prowadnice wiodące energii przewidziane do
stosowania w pomieszczeniach z zagrożeniem
wybuchowym, wykonywane są ze specjalnego
materiału i oznakowane są wytłoczonym znakiem
„ex”.
Powrót do spisu treści
28
Ognioodporność
Materiał standardowy odpowiada według
warunków badań VDE 0304 część 3 (05.70) klasie
IIc.
Klasyfikacja “UL 94 HB”.
Odporność na warunki atmosferyczne
Tworzywo sztuczne stosowane przez
Kabelschlepp doskonale odpowiada warunkom
pracy na wolnym powietrzu.
KS 7426 s jest odporne na działanie promieni UV.
Odporność na działanie
promieniowania radioaktywnego
Przy dawce promieniowania do 1 megaradu nie
występuje żadne oddziaływanie na materiał
Przy wzroście do 100 megaradów następuje
stopniowy wzrost łamliwości materiału. Przy 100
megaradach właściwości mechaniczne spadają
o 30 %.
Warunki próżni
Prowadnice wiodące energii z tworzyw sztucznych
można stosować w warunkach próżniowych.
W każdym przypadku prosimy
o zapytanie.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Rozpórka rozdzielająca
<d
d
Pręt rozdzielający
Rozpórka ramowa
Wąż
Kabel
płaski
h
1.1 h
Przewód
elektryczny
d
1.1 d
Rozpórka
ramowa
d
1.2 d
d
1.1 d
Rozpórka
otworowa
KR
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
29
Sk³adniki systemu
Przewody elektryczne - LIFE-LINE
Celem skompletowania systemów prowadzenia energii oferujemy wysokiej
jakości przewody elektryczne z giętkimi, trwałymi oraz odpornymi na działanie
chemikaliów płaszczami zewnętrznymi. Nowoczesne powłoki zewnętrzne typu
KS-TPM i oporności większej niż 30 W
x km, zwiastuje nową erę w technologii
powłok izolacyjnych.
Kabelschlepp oferuje rozwiązania odpowiednie dla Państwa oczekiwań
wprost z szeregu naszych standardowych produktów. Jesteśmy w trakcie
ciągłego rozbudowywania naszej szerokiej gamy produktów, kładąc nacisk na
różnorodność poszczególnych składników naszego systemu.
Będziemy szczęśliwi mogąc udzielić Państwu więcej szczegółowych
informacji na ten temat.
Odciążenia naciągów
Ważnym składnikiem pełnego systemu przewodzenia energii jest poprawne
odciążenie naciągu przewodów elektrycznych.
Siły przenoszone przez prowadniki energii nie mogą być przenoszone na
przewody.
Kabelschlepp oferuje:
Odciążenia naciągów bezpośrednio na przyłączu prowadnika za pomocą
zaostrzonych lub swobodnych grzebieniowych odciążeń naciągów.
Odciążenia naciągów za przyłączem łańcucha uzyskiwane przy pomocy
profili grzebieniowych z tworzyw sztucznych.
Odciążenia naciągów bezpośrednio przy/w przyłączu prowadnika za
pomocą zaczepu lub opaski blokowej z rynnami kształtowymi.
Rynny spoczynkowe
Dla sprawnego i pewnego odwijania prowadników energii wymagana jest
zawsze równa, płaska powierzchnia osadcza.
W przypadku gdy istniejące warunki tego nie zapewniają, powinna być
zastosowana rynna spoczynkowa.
Na życzenie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu rynnę o zadanym
wymiarze gotową do instalacji.
Kanały prowadzące z blachy stalowej lub aluminium
W przypadku długich dróg przemieszczania kanały prowadzące stanowią
współodpowiedzialny element niezawodności działania prowadników energii
wykonanych z tworzyw sztucznych.
Górna część prowadnika przewieszona jest wzdłuż kanału i ślizga się w nim
dolną częścią lub na płaszczyźnie ślizgowej kanału prowadzącego.
System modułowy o długościach standardowych dostarcza szybkich
rozwiązań. Łatwy i szybki montaż lekkiej konstrukcji umożliwia technologia
niewymagająca spawania.
Celem zmniejszenia oporu poślizgu i ścierania, między prowadnikiem energii a
podporą, można zastosować specjalny rodzaj blachy poślizgowej.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
30
Kompletne systemy prowadz¹ce
Korzyści wynikające z zastosowania systemu Kabelschlepp
Profesjonalny system doradczy
Rozwiązania inżynierskie
Projekty wolne od dodatkowych opłat
Tylko jeden numer zamówienia i pozycji
Redukcja kosztów składowania
Kompletny system dostarczany tylko z jednego źródła
Kompletna instalacja na życzenie klienta
Elementy naszych systemów posiadają gwarancję i certyfikaty jakości
Gotowość do natychmiastowej instalacji
Nasze produkty są gotowe do natychmiastowej
instalacji u odbiorcy - system “plug in and play”
Elementy dostosowane do Twoich oczekiwań
Wasze zamówienia są odpowiednio pakowane
w naszym dziale wysyłkowym
Prosta logistyka
Zredukowane koszty
Kompletna gwarancja
Kompletna instalacja z ramką transportującą
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
31
Przyk³ady zastosowañ
Prowadnik typu MT 0950
oraz typu UNIFLEX 0665
w tokarce sterowanej numerycznie
Na zdj.: MAKA - Max Mayer Maschinenbau GmbH
Prowadnik typu 0161
w drzwiach przesuwnych
samochodu
Seria UNIFLEX na wyposażeniu
automatu frezarskiego do kół zębatych.
Na zdj.: Lenhard Maschinenbau GmbH
Przenośnik ROBOTRAX
na ramieniu robota
Na zdj.:Reis Robotics – Arthur Bräuer GmbH & Co. KG
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
32
Dodatkowe propozycje prowadników
Szerokość
przelotowa Bk*
w mm
Promienie krzywizny Droga przemieszczania
Ls w m
łuku w mm
min.
max.
max droga
układ
samonośny przemieszczania
0600
0900
S 0650
S 0950
31
46
70
125
400
600
75
125
300
410
6
9
60
60
1200
S 1250
S 1252
72
72
130
130
800
800
145
145
1000
700
12
12
150
150
S 1800
S 1802
S 2500
104
180
1000
265
1405
18
200
104
180
180
250
1000
1200
265
365
890
1395
18
24
200
S 3200
S 5000
220
150
250
150
1500
1000
470
500
1785
1200
25
12
S 6000
240
200
1200
700
1500
18
S 7000
SX 0650
370
31
300
70
1500
400
1100
75
2400
300
25
4
60
SX 1252
72
130
800
145
700
8
80
SX 1802
SX 2500
104
180
180
250
1000
1200
265
365
890
1395
13
16
120
SX 3200
SX 5000
220
150
250
150
1500
1000
470
500
1785
1200
17
12
SX 6000
240
200
1200
700
1500
18
SX 7000
MF 030
370
24
300
----
1500
26
1100
-----
2400
80
25
3
---
MF 050
44
----
45
75
200
3
---
MF 080
MF 110
78
108
-------
80
109
100
150
200
300
4
4
-----
MF 170
167
----
170
190
365
5
---
XLC 1650
108
104
200
200
1000
1000
250
250
550
550
12
X LT 1650
11
350
300
Q 040
28
28
284
60
180
2.7
100
Q 060
38/42
38
500
100
300
4.0
150
Q 080
Q 100
58
72
50
70
600
600
170
180
500
600
5.0
6.0
180
200
1800
MOBIFLEX
2500
3200
5000
6000
7000
0600
1200
1800
2500
3200
5000
6000
7000
XL-Series
Prowadniki energii
z taśmami
łańcuchowymi
ze stali stopowej
nierdzewnej
Prowadniki energii
giętkie
ze stali lub ze
stali
i tworzywa
sztucznego
Prowadniki energii
o zmiennych szerokościach
Szereg
Typoszekonstrukreg
cyjny
QUANTUM
Produkt
Prowadniki energii
z taśmami łańcuchowymi
ze stali stopowej
ocynkowanej*
Symbol produktu
Wysokość
w świetle hi *
w mm
Inne prowadniki energii
Prowadniki energii PROTUM
Prowadniki energii ROBOTRAX
System Festoon / Rolki przewodów
Objaśnienia
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
na żądanie * max wartości
W celu spełnienia Państwa oczekiwań prosimy o kontakt
z naszymi ekspertami.
Powrót do spisu treści
33
Dodatkowe propozycje prowadników
ROBOTRAX – trójwymiarowe prowadzenie energii
najlepsze dla trójwymiarowych ruchów elementów maszyn
racjonalny rozwiązanie – nawet zwykłe przewody mogą być
wstawione do prowadnika
łatwość w sprawowaniu kontroli wynikająca z otwartej konstrukcji
prowadnika
dokładnie zdefiniowany minimalny promień gięcia
doskonałe w zastosowaniu przy obrotowych i przegubowych
ruchach ramion robota; ten sam system dla ramion i podstaw
optymalne warunki dla zapewnienia długiego okresu życia
przewodów: minimalny promień gięcia nie podcina przewodów
przewody odseparowane są od siebie przez ułożenie ich w jednej
z osobnych komór
szybko otwierające się zatrzaski do podłączenia indywidualnie do
urządzenia
PROTUM – superlekkie prowadniki o minimalnych
wymiarach zewnętrznych
superlekka konstrukcja
racjonalny rozwiązanie – nawet zwykłe przewody mogą być
wstawione do prowadnika
pozbawione wibracji podczas pracy – minimalny efekt wieloboku
dodatkowe ruchów przestrzennych
ochrona przewodów, wynikająca z prawie nie występującego
efektu wieloboku
długie drogi przebiegu możliwe są w przypadku ślizgania się
prowadnika
łączenie elementów z dodatkowym odciążeniem naciągu
dostępność 4 rozmiarów – dopasowane do każdego zastosowania
typy: P 0160, P 0240, P 0300, P 0450
Bi w zakresie od 15 mm do 2x40 mm
Hi w zakresie od 15 mm do 30 mm
Podziałka T w zakresie od 16 mm do 45 mm
PROFILE bezogniwowe prowadniki energii
prowadniki modularne, produkowane w postaci ciągłych wstęg,
przycinanych na wymiar
różne konfiguracje, od poszczególnych modułów do całkowicie
skompletowanego prowadnika
łatwość w wyposażeniu w przewody i węże – nie jest wymagane
otwarcie prowadnika
standardowe moduły w celu dopasowania prowadnika do
wymaganej średnicy przewodu Ř
w zakresie od Ř 6 do Ř 30 mm
specjalne moduły dla średnic przewodów
od Ř 4 do Ř 17 mm
specjalne moduły dla płaskich przewodów
Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
zmian danych technicznych.
Powrót do spisu treści
34
www.kabelschlepp.com.pl
www.kabelschlepp.de
www.kabelschlepp.com
Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:
Kabelschlepp Sp. z o.o.
ul. Piękna 13, 85-303 Bydgoszcz, Poland
tel. +48 (prefix) 52 348 77 10
tel. +48 (prefix) 52 348 77 11
fax +48 (prefix) 52 348 77 15
e-mail: [email protected]
Serwis 24 h: 0-507 029 622
PILA
KOSZALIN
SZCZECIN
GDANSK
WARSZAWA
TORUN
POZNAN
KONIN

Podobne dokumenty