Pobierz plik pdf - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko

Komentarze

Transkrypt

Pobierz plik pdf - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko
DZIENNIK
Zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznych
Data i godzina
wprowadzenia zmian
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1
05.01.2010
12.10
Wiesława Murawska
2
05.01.2010
14.15
Mariusz Klimczewski
3
05.01.2010
10.20
Anna Sobierajska
4
5
06.01.2010
06.01.2010
9.50
10.05
Krzysztof Maciaszek
Monika Kajzer
6
06.01.2010
10.50
Paweł Chrustowski
7
8
9
06.01.2010
06.01.2010
06.01.2010
11.30
12.10
12.30
Grażyna Gawłowska
Beata Krzemińska
Wiesława Murawska
10
06.01.2010
13.45
Piotr Niedziałkowski
11
06.01.2010
14.05
Monika Kajzer
12
07.01.2010
9.15
Krzysztof Gąsior
13
07.01.2010
10.50
Mariusz Klimczewski
14
07.01.2010
11.00
Anna Sobierajska
15
07.01.2010
12.20
Grażyna Łączyńska
Uwagi
Praca - zamieszczenie wyników naboru - 81/09, 85/09
Praca - Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - informacja o
wyniku naboru na stanowisko referenta
Sejmik – Uzupełnienie uchwał z XLI sesji Sejmiku (Uchwały nr US-3-09-1008, 1009,
zmiana załącznika nr 4 do uchwały US-3-09-1020)
Finanse - Budżet na 2010r.
Sejmik - harmonogram sesji Sejmiku 2010r.
Organizacje pozarządowe, załatwiane sprawy - Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki
publicznej
Środowisko - Wykaz danych - formularz A 29/09
Elektroniczne dzienniki urzędowe
Praca - zamieszczenie wyników naboru - 83/09
Niepełnosprawni - sprawozdania 2009 - Zestawienie przyznanych dotacji ze środków
PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2009 roku - dofinansowanie
robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) dotyczących obiektów
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem
rozbiórki tych obiektów (stan na 31.12.2009r. dot. umów jednorocznych)
Zestawienie przyznanych dotacji ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu
Województwa w 2009 roku - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów (stan na 31.12.2009r. dot. umów
wieloletnich)
Sejmik - 14.01.2010 - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i
Poszanowania Energii
Ruch drogowy - Terminarz egzaminów weryfikacyjnych dla egzaminatorów i kandydatów
na egzaminatorów w 2010 roku
Praca - Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - informacja o
wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy
Sejmik – Uzupełnienie uchwał z XLI sesji Sejmiku (Uchwały nr US-3-09-1003, dodanie
załącznika do uchwały nr US-3-09-1002, zmiana załącznika do uchwały US-3-09-1001)
obwieszczenie 1/KW/2010 oraz obwieszczenia od 6-11/CP/2010
1
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
16
07.01.2010
13.40
Marek Bobek
17
07.01.2010
14.30
Piotr Niedziałkowski
18
08.01.2010
11.00
Beata Tyburska
19
08.01.2010
11.20
Piotr Kasprzycki
20
11.01.2010
9.30
Małgorzata Sadowska
21
11.01.2010
12.40
Marek Bobek
22
12.01.2010
9.50
Piotr Niedziałkowski
23
12.01.2010
13.35
Wiesława Murawska
24
12.01.2010
15.00
Marek Wiśniewski
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
12.01.2010
13.01.2010
13.01.2010
13.10.2010
13.10.2010
13.10.2010
13.01.2010
14.01.2010
14.01.2010
14.01.2010
15.15
11.25
12.30
13.10
13.40
14.40
14.45
11.30
12.30
12.45
Marcin Kosiński
Grażyna Łączyńska
Krzysztof Maciaszek
Wiesława Murawska
Waldemar Tomaszewski
Grażyna Łączyńska
Waldemar Tomaszewski
Grażyna Łączyńska
Waldemar Tomaszewski
Małgorzata Schick
35
14.01.2010
13.30
Karolina Kriger
36
14.01.2010
14.05
Aleksandra Gatyńska
37
14.01.2010
14.20
Karolina Kriger
38
15.01.2010
9.40
Wiesława Murawska
Uwagi
Środowisko - Wykaz danych - formularz A 03/10
Niepełnosprawni – Wykaz ZAZ na dzień 31.12.2009 i Zestawienie przyznanych i
wypłaconych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
będących w dyspozycji Samorządu Województwa do dnia 31.12.2009 r.
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Środowisko - Raport z konsultacji społecznych w sprawie projektu "Programu odbudowy
populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawsko-pomorskim"
Finanse - Druki wymienione w piśmie Nr FK.I.E.3012-2/2009, skierowanym do ośrodków
ruchu drogowego - aktualizacja
Środowisko - Wykaz danych - formularz A 04/10
Niepełnosprawni - Informacja dotycząca podziału środków PFRON w 2009 (stan na
20.10.2009)
Praca - zamieszczenie wyników naboru - 82/09
Turystyka, Organizacje pozarządowe - Zmiana regulaminu konkursu nr 12/2010
„Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki”
Obwieszczenia - 14/CP/2010 - 16/CP/2010
Obwieszczenia - 12/CP/2010 - 13/CP/2010
Druki do pisma FK.I.P.0725-2/10 dotyczące druków planistycznych na 2010 rok
Praca - oferty 1/2010, 2/2010
Prace zarządu, kalendarium za okres 21.11.2009 - 18.12.2009
Obwieszczenia - 17/CP/2010 - 18/CP/2010
Zarząd – uchwały nr 1610/09 – 1636/09
Obwieszczenie - 19/CP/2010
Zarząd – uchwały nr 1637/09 – 1674/09
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina
Zamówienia publiczne - Informacja o unieważnieniu postępowania - Postępowanie
AD.V.333/114/2009
Turystyka - TERMIN EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK
Zamówienia publiczne - Informacja o unieważnieniu postępowania - Postępowanie
AD.V.333/94/2009
Praca - zamieszczenie wyników naboru - 78/09
2
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
39
15.01.2010
10.10
Edyta Drężek
40
41
42
15.01.2010
15.01.2010
18.01.2010
10.50
12.20
13.10
Monika Kajzer
Adam Białek
Grażyna Łączyńska
43
18.01.2010
14.00
Paweł Chrustowski
44
19.01.2010
9.30
Monika Kajzer
45
19.01.2010
10.50
Joanna Szaciłło
46
47
48
19.01.2010
19.01.2010
19.01.2010
12.10
13.50
14.20
Monika Kajzer
Marcin Kosiński
Andrzej Narolewski
49
19.01.2010
15.30
Sylwia Lemańska
50
19.01.2010
15.40
Piotr Wierzbowski
51
19.01.2010
16.30
Anna Bartnicka
52
19.01.2010
16.50
Dorota Piekarek
53
54
55
20.01.2010
20.01.2010
20.01.2010
8.45
11.00
12.40
Maria Ciesielska
Monika Kajzer
Magdalena Czachorowska
56
21.01.2010
9.00
Małgorzta Kasprzak
57
21.01.2010
9.10
58
21.01.2010
12.10
Rita Załucka, Karolina
Warpechowska
Agnieszka Szpejna
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/2/2010 - Zaprojektowanie i remont
korytarza i pomieszczeń biurowych 317, 318, 331, 332, 333 oraz wymian drzwi w
pomieszczeniach biurowych 316, 333a, pomieszczeniu gospodarczym i korytarzu,
wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu 316 oraz zaprojektowanie i remont 2
istniejących łazienek i zmiana funkcji 1 pomieszczenia biurowego na łazienkę na II piętrze
budynku Urzędu Marszałkowskiego oraz wymiana stolarki okiennej w tych
pomieszczeniach
Sejmik - planowane posiedzenie komisji - 14.01.2010 - Komisja Rewizyjna
Sport - Otwarty konkurs ofert nr 16/2010
Obwieszczenie – 20/CP/2010
Rada organizacji - Zestawienie ofert z uchybieniami formalnymi do uzupełnienia - konkurs
14/2010
Sejmik - 28.01.2010 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
28.01.2010 - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
27.01.2010 - Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia
Środowisko - Gospodarowanie odpadami - aktualizacja; Raporty wojewódzkie dotyczące
wytwarzania i gospodarowania odpadami za 2008r oraz za 2007r
Raporty wojewódzkie dotyczące wytwarzania, importu, wewnatrzwspólnotowego nabycia,
eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań za 2008r. oraz za 2007r.
Sejmik - kalendarium radnych sejmiku - grudzień 2009
Obwieszczenie – 21/CP/2010
Regulamin Organizacyjny - 12.01.2010
Zdrowie, organizacje pozarządowe - Zestawienie ofert z uchybieniami formalnymi do
uzupełnienia ofert - konkurs nr 13/2010
Środowisko – Azbest
Sprawy Społeczne – granty, organizacje pozarządowe – Wykaz ofert niespełniających
wymagań formalnych (Konkursy nr 7, 8, 9/2010)
Sprawy Społeczne – granty, organizacje pozarządowe – Wykaz ofert niespełniających
wymagań formalnych (aktualizacja)
Rolnictwo - Fundusz Wsparcia 2010
Sejmik - 28.01.2010 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Środowisko - Informacja publiczna
Oświadczenie majątkowe w związku z wyborem na stanowisku Wicemarszałka
Województwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rada organizacji - uchybienia formalne - konkurs nr 4 oraz konkurs nr 5
Rada organizacji - uchybienia formalne - konkurs nr 3
3
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/1/2010 - Przeprowadzenie certyfikacji
systemu zarządzania jakością w celu wykazania jego zgodności z PN ISO 9001 w 18
jednostkach samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenie certyfikacji zintegrowanego
systemu jakości w celu wykazania jego zgodności z PN ISO 9001 i PN ISO 14001 w 3
jednostkach samorządu terytorialnego
59
21.01.2010
12.40
Karolina Kriger
60
61
21.01.2010
21.01.2010
13.10
13.15
Waldemar Tomaszewski
Marzanna Olszewska
62
21.01.2010
13.20
Edyta Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/105/2009 - Informacja o wyborze
63
21.01.2010
13.50
Monika Kajzer
Sejmik - 21.01.2010 - Komisja Współpracy Międzynarodwej i Promocji Województwa
64
22.01.2010
11.20
Małgorzata Sadowska
65
66
67
22.01.2010
22.01.2010
22.01.2010
11.55
12.25
12.40
Grażyna Łączyńska
Katarzyna Miler
Gabriela Gorbaczew
68
22.01.2010
12.55
Monika Kajzer
69
22.01.2010
13.10
Waldemar Tomaszewski
70
25.01.2010
12.10
Ewa Kamińska
71
72
25.01.2010
25.01.2010
13.15
12.10
Monika Kajzer
Waldemar Tomaszewski
73
26.01.2010
10.00
Karolina Kriger
74
26.01.2010
12.20
Marzanna Olszewska
75
76
77
78
26.01.2010
26.01.2010
26.01.2010
26.01.2010
13.10
14.30
14.40
15.00
Anna Sobierajska
Ewa Głodowska
Wiesława Murawska
Waldemar Tomaszewski
79
26.01.2010
15.45
Adam Białek
80
26.01.2010
15.55
Monika Kajzer
Uwagi
Zarząd – uchwały nr 1675/09 – 1707/09
Rada organizacji - uchybienia formalne - konkurs nr 2
Finanse - sprawozdania, aktualizacja druków dotyczących Jednostek Kultury, WORD i
ZOZ
Obwieszczenie nr 2/KW/2010
Obwieszczenie nr 22/CP/2010
Rozwój regionalny - informacja na sesję sejmiku 01.02.2010
Sejmik 28.01.2010 - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Zarząd – uchwały nr 1628a/09, 1/2010-5/2010
Mienie - Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu - sprzedaż działek położonych
w Tleniu
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 04.02.2010 - Komisja Rewizyjna
Zarząd – uchwały nr 6/2010-16/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/1/2010 – odpowiedzi na pytania
Rada organizacji pozarządowych, Kultura - Zestawienie ofert złożonych do otwartego
konkursu ofert nr 1/2010
- UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ KULTURY, SZTUKI, OCHRONA TRADYCJI I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO posiadających uchybienia formalne możliwe do
uzupełnienia do dnia 2 lutego 2010 r.
Sejmik – Materiały na XLII Sesję
Rada organizacji - zmiana regulaminów - konkursy nr 8/2010, 9/2010
Praca - oferty 3/2010 - 6/2010
Zarząd – uchwały nr 17/2010-24c/2010
Sport, Rada organizacji - Zestawienie ofert z uchybieniami formalnymi do uzupełnienia Konkurs nr 10/2010
Kalendarium radnych – aktualizacja (grudzień 2009)
4
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
81
26.01.2010
16.20
Dorota Kalinowska
82
26.01.2010
16.25
Dorota Kalinowska
83
84
26.01.2010
27.01.2010
16.30
9.50
Karolina Kriger
Marek Bobek
85
27.01.2010
11.00
Olgierd Sobkowiak
86
27.01.2010
12.00
Edyta Drężek
87
27.01.2010
13.10
Wiesława Murawska
88
27.01.2010
13.30
Iwona Wieczerzak
89
90
91
92
27.01.2010
27.01.2010
27.01.2010
28.01.2010
13.35
13.40
13.50
10.00
Dorota Kalinowska
Waldemar Tomaszewski
Marcin Kosiński
Waldemar Tomaszewski
93
28.01.2010
11.50
Krzysztof Maciaszek
94
28.01.2010
13.10
Monika Kajzer
95
96
97
28.01.2010
28.01.2010
28.01.2010
14.00
14.10
15.15
Monika Kajzer
Grażyna Łączyńska
Monika Kajzer
98
29.01.2010
8.45
Ewa Kamińska
99
29.01.2010
12.10
Małgorzata Sadowska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/3/2010 – Zakup materiałów biurowych
na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zamówienia publiczne – Postępowanie AD.V.333/110/2009 – informacja o udzieleniu
zamówienia
Zamówienia publiczne -Postępowanie AD.V.333/1/2010 – odpowiedzi na pytania
Środowisko - Wykaz danych - formularz A 05/10
Zamówienia publiczne - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWNIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Postępowanie AD.V.333/112/2009
Modyfikacja SIWZ, przedlużenie terminu skladania ofert do 9 lutego 2010, SIWZ uwzględniająca modyfikację - Postępowanie AD.V.333/2/2010
Praca - wyniki naboru 90/09
Edukacja, Stypendia - KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW w sprawie stypendiów w 2010 r.
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja - Postępowanie AD.V.333/3/2010
Zarząd – uchwały nr 25/2010-42/2010
Obwieszczenia - 22/CP/2010 – 25/CP/2010
Zarząd – uchwały nr 43/2010-54/2010
Fianse - Uchwała Nr 6/68/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21
stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2010.
Uchwała Nr 7/87/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za
2009 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych
będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych
Sejmik 01.02.2010 – Komisja Budżetu i Finansów
Kalendarium radnych – aktualizacja (listopad 2009)
Obwieszczenia Marszałka nr 26/CP/2010 - 31/CP/2010
Kalendarium radnych – aktualizacja (grudzień 2009)
Mienie -WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO OBCIĄŻENIA PRAWEM
ODPŁATNEGO UŻYTKOWANIA NA CZAS OKREŚLONY NA RZECZ
WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU
-WYKAZ DZIAŁEK NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Świecie
-WYKAZ DZIAŁEK NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Głogówko Królewskie
Finanse - sprawozdania, aktualizacja druków dotyczących WORD
5
L.P.
DATA
GODZINA
100
01.02.2010
9.10
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Dorota Kalinowska
Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert - Postępowanie AD.V.333/3/2010
Niepełnosprawni - Sprawozdania - Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym, na
podstawie art. 36 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 i
Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172)
101
01.02.2010
9.30
Piotr Niedziałkowski
102
103
01.02.2010
01.02.2010
9.40
9.45
Szymon Tomaszewski
Małgorzata Schick
104
01.02.2010
10.35
Anita Kubiak
105
106
107
01.02.2010
01.02.2010
02.02.2010
13.20
14.00
11.30
Wiesława Murawska
Waldemar Tomaszewski
Anna Brandyk
108
02.02.2010
12.30
Maria Ciesielska
109
110
02.02.2010
02.02.2010
14.50
15.00
Dorota Kalinowska
Marcin Kosiński
111
03.02.2010
8.50
Maryla Tosiek
112
03.02.2010
9.00
Waldemar Tomaszewski
113
03.02.2010
10.40
Marek Bobek
114
115
116
117
03.02.2010
03.02.2010
04.02.2010
04.02.2010
11.40
13.00
10.40
11.50
Waldemar Tomaszewski
Gabriela Kieres
Wiesława Murawska
Katarzyna Miler
118
04.02.2010
12.20
Piotr Kasprzycki
119
04.02.2010
13.40
Beata Gęstwa
120
121
04.02.2010
04.02.2010
13.45
15.00
Karolina Kriger
Anna Sobierajska
Uwagi
Środowisko - Sprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina
Środowisko - Wykaz danych - formularz A - numer wpisu: PZ/A/6/09
formularz B - numer wpisu: PZ/B/01/10
Praca - wyniki naboru 86/09 - 89/09
Zarząd – uchwały nr 55/2010-89/2010
Środowisko - wykaz danych 2009 - formularze A, formularze B
Fundusz Wsparcia - Mapa - gminy uprawnione do otrzymania dotacji z FW w 2010r.
Mapa - beneficjenci Fundusz Wsparca - lata 2007-2010r.
Wyjaśnienia do SIWZ - Postępowanie AD.V.333/3/2010
Obwieszczenia - 33/CP/2010 – 34/CP/2010
Środowisko - Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych w województwie kujawsko- pomorskim w 2009 roku
Zarząd – uchwały nr 1708/2009-1709/2009
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu: PWP/A/02/09
formularz B - numer wpisu: PWP/B/01/10
Prace zarządu, kalendarium za okres 01.01.2010 - 29.01.2010
Zarządzenie Marszałka nr 69-72/2009, 1,2/2010
Praca - oferta nr 7/2010
Obwieszczenia - 35/CP/2010 – 38/CP/2010
Środowisko - Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji...-Program odbudowy
populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawsko-pomorskim
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/4/2010 - dostawa papieru
kserograficznego
Zamówienia publiczne - AD.V.333/95/2009 - informacja o wyborze
Sejmik - Uchwały z XLII posiedzenia
6
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
122
04.02.2010
15.15
Marek Wiśniewski
123
05.01.2010
13.00
Karolina Kriger
124
08.02.2010
9.30
Daniel Grzymkowski
125
08.02.2010
9.40
Monika Kajzer
126
127
128
08.02.2010
08.02.2010
08.02.2010
13.10
13.15
13.40
Beata Gęstwa
Wiesława Murawska
Anita Kubiak
129
08.02.2010
13.50
Sylwia Świeczkowska
130
08.02.2010
14.20
Grażyna Łączyńska
131
08.02.2010
14.30
Piotr Niedziałkowski
132
08.02.2010
15.00
Anita Kubiak
133
09.02.2010
8.20
Monika Kajzer
134
09.02.2010
9.50
Monika Kajzer
135
09.02.2010
16.20
Marcin Kosiński
136
10.02.2010
10.00
Iwona Górska
137
10.02.2010
14.00
Anna Sobierajska
138
10.02.2010
14.40
Piotr Niedziałkowski
Uwagi
Rada organizacji, Turystyka - Zestawienie ofert z uchybieniami formalnymi do
uzupełnienia - 11/2010, 12/2010
Zamówienia publiczne – AD.V.333/1/2010 - informacja o wyborze
Edukacja, Praca - konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Toruniu
Sejmik - 25.02.2010 - Komisja Współpracy Międzynarodwej i Promocji Województwa,
Kalendarium radnych Styczeń 2010
Odpowiedź na pytanie - Postępowanie AD.V.333/4/2010
Praca - oferta nr 8/2010
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu: PZ/A/1/10
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu: PZ/A/01/10
formularz A - numer wpisu: PZ/A/02/10
formularz A - numer wpisu: PZ/A/28/09
formularz B - numer wpisu: PZ/B/27/09
formularz B - numer wpisu: PZ/B/28/09
Obwieszczenia - 39/CP/2010 – 42/CP/2010
Niepełnosprawni, Organizacje pozarządowe - Zestawienie oceny formalnej ofert do
konkursu nr 15/2010
Środowisko - Informacja publiczna
Sejmik - planowane posiedzenie komisji - 25.02.2010 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
25.02.2010 - Komisja Współpracy Międzynarodwej i Promocji Województwa
Sejmik – Komisje – Komisja Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa aktualizacja
Obwieszczenia – 43/CP/2010
Rolnictwo - wykaz wstępnie uznanych Grup Producentów owoców i warzyw
wykaz uznanych organizacji producentów owoców i warzyw
Sejmik - Protokół Nr XLI/09 z XLI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 21-23 grudnia 2009 r.
Niepełnosprawni - Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób
niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
7
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
139
11.02.2010
8.40
Krzysztof Maciaszek
140
11.02.2010
11.40
Grażyna Łączyńska
141
12.02.2010
10.10
Olgierd Sobkowiak
142
143
144
12.02.2010
12.02.2010
12.02.2010
10.35
10.40
11.20
Andrzej Narolewski
Adam Białek
Wiesława Murawska
145
15.02.2010
10.00
Monika Kajzer
146
15.02.2010
12.30
Beata Tyburska
147
148
15.02.2010
16.02.2010
13.00
10.00
Waldemar Tomaszewski
Wiesława Murawska
149
16.02.2010
11.30
Magdalena Czachorowska
150
151
152
153
154
16.02.2010
16.02.2010
16.02.2010
17.02.2010
17.02.2010
13.30
14.00
14.50
9.30
12.50
Waldemar Tomaszewski
Dorota Kalinowska
Katarzyna Miler
Barbara Komorowska
Katarzyna Miler
155
18.02.2010
9.30
Barbara Komorowska
156
157
158
18.02.2010
19.02.2010
19.02.2010
15.30
7.50
8.10
Katarzyna Miler
Magdalena Czachorowska
Paweł Chrustowski
159
19.02.2010
9.00
Paweł Chrustowski
160
161
19.02.2010
19.02.2010
10.15
13.00
Marzanna Olszewska
Monika Kajzer
Kultura - Wyniki otwartego konkursu ofert 2/2010
Kalendarium radnych - styczeń 2010 - aktualizacja
162
19.02.2010
14.15
Gabriela Gorbaczew
Rozwój regionalny - analizy - IV kwartał 2009, informacja dla radnych 01.03.2010
163
164
22.02.2010
22.02.2010
9.30
10.10
Sylwia Lemańska
Piotr Niedziałkowski
165
22.02.2010
10.25
Monika Kajzer
Zdrowie - Wyniki otwartego konkursu ofert nr 13/2010
Niepełnosprawni - Wykaz Warsztatów Terapii Zajęciowej - stan na 31.03.2008
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 26.02.2010 - Komisja Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury
25.02.2010 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
25.02.2010 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Uwagi
Budżet - Uchwała Nr 10/122/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4
lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2010
Obwieszczenia - 44/CP/2010 – 45/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/11/2010 - dostawa paliwa - etyliny
bezołowiowej (Pb95) oraz oleju napędowego (ON)
Departamenty - aktualizacja zadań
Sport - Stypendia sportowe
Praca - ogłoszenia nr 09,10,11,12/2010
Sejmik - 25.02.2010 – Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i
Poszanowania Energii
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Zarząd – uchwały nr 90/10 – 99/10, 101/10 – 104/10
Praca - ogłoszenia nr 13,14/2010
Wykaz Danych - formularze A,,formularze B
formularze A - numer wpisu: PZ/A/01/10, PZ/A/02/10
Zarząd – uchwały nr 105/10 – 109/10
Zamówienia publiczne - AD.V.333/3/2010 - informacja o wyborze
Obwieszczenia – 46/CP/2010
Zarząd – uchwała nr 105/10 – zmiana załącznika
Obwieszczenie nr 3/KW/2010
Zarząd – uchwała nr 105/10 – zmiana załącznika, uchwały nr 1107/09 – 1108/09 –
zamieszczenie załączników
Obwieszczenie nr 47/CP/2010
Środowisko - Informacje publiczne - Orlen, Can-Pack
Rada organizacji pozarządowych - konkurs nr 17/2010
Rada organizacji pozarządowych - wyniki konkursów 2010, Wyniki konkursu 13/2010
8
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
166
22.02.2010
13.00
Krzysztof Maciaszek
167
22.02.2010
14.00
Anna Jakubowska
168
169
170
171
172
173
174
175
176
22.02.2010
22.02.2010
24.02.2010
24.02.2010
24.02.2010
24.02.2010
24.02.2010
25.02.2010
26.02.2010
14.10
14.50
9.00
9.30
9.40
14.00
15.50
8.10
9.00
Wiesława Murawska
Anna Sobierajska
Anna Brandyk
Marzanna Olszewska
Waldemar Tomaszewski
Grażyna Łączyńska
Wiesława Murawska
Grażyna Łączyńska
Beata Gęstwa
177
27.02.2010
14.00
Beata Gęstwa
178
179
180
26.02.2010
26.02.2010
26.02.2010
14.00
14.10
14.30
Anna Brandyk
Piotr Niedziałkowski
Elżbieta Sudoł
181
01.03.2010
13.00
Justyna Gostkowska-Kunert
182
02.03.2010
12.00
Monika Kajzer
183
184
02.03.2010
02.03.2010
13.00
13.10
Monika Kajzer
Beata Gęstwa
185
02.03.2010
13.30
Anna Sobierajska
186
187
188
02.03.2010
02.03.2010
02.03.2010
14.00
15.00
15.15
Waldemar Tomaszewski
Dorota Kalinowska
Agnieszka Szpejna
189
03.03.2010
10.00
Edyta Drężek
190
191
192
193
194
03.03.2010
03.03.2010
04.03.2010
04.03.2010
04.03.2010
12.00
13.00
12.00
12.30
13.30
Katarzyna Miler
Magdalena Czachorowska
Włodzimierz Openchowski
Adam Białek
Anita Kubiak
Uwagi
Budżet - Uchwała Nr 12/154/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11
lutego 2010 r.zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2010
Rada organizacji pozarządowych - Wyniki otwartego konkursu ofert nr 14/2010 pn.
„Działalność wspomagająca rozwój organizacji pozarządowych”
Praca - wyniki naboru - oferty nr 80/09, 91/09, 1/2010, 2/2010
Materiały na XLIII sesję sejmiku
Środowisko - Informacja publiczna (3), Formularz A 2009, Formularz B 2009
Kultura – Wyniki Konkursu ofert nr1
Zarząd – uchwała nr 894/09 – załącznik
Obwieszczenia – 4/KW/2010
Praca - oferta nr 11 i 18/2010 – przerwanie naboru
Obwieszczenia - 48/CP/2010 – 54/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/4/2010 – informacja o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/10/2010 - dostawa tonerów do
kserokopiarek i drukarek oraz dostawa materiałów biurowych z podziałem na częsci
Środowisko - Formularz A 2010
Niepełnosprawni – sprawozdania 2009 – aktualizacja
Środowisko – wykaz stacji demontażu – aktualizacja
Planowanie przestrzenne – Ogłoszenie Marszałka – zmiana planu zagospodarowania
przestrzennego
Sejmik - Notatki z posiedzeń Komisji: Kom. Rewizyjna, Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Sejmik – Komisje – Usuniecie p. IX
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/8/2010 – informacja o wyborze
Sejmik - Protokół Nr XLII/09 z XLII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 1. lutego grudnia 2009 r.
Zarząd – uchwały nr 125/10 – 159/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/9/2010 – informacja o wyborze
Rada organizacji – Wyniki konkursów nr 3,4 i5
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/14/2010 - Wykonanie i dostarczenie
materiałów informacyjno - promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013
Obwieszczenia – 55/CP/2010
Środowisko – Informacja publiczna
Budżet – Załączniki do bilansu skonsolidowanego
Rada organizacji – Wyniki konkursu nr 10/2010
Środowisko - Informacja publiczna
9
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
195
196
197
04.03.2010
04.03.2010
05.03.2010
14.00
15.15
12.00
Beata Tyburska
Marek Bobek
Anna Sobierajska
198
08.03.2010
8.10
Barbara Izdebska
199
08.03.2010
8.15
Marek Bobek
200
08.03.2010
8.50
Waldemar Tomaszewski
201
08.03.2010
10.00
Olgierd Sobkowiak
202
08.03.2010
11.30
Monika Kajzer
203
08.03.2010
11.35
Wiesława Murawska
204
08.03.2010
13.00
Paweł Chrustowski
205
206
207
208
209
08.03.2010
09.03.2010
09.03.2010
09.03.2010
09.03.2010
14.20
8.50
9.10
10.40
10.45
Olgierd Sobkowiak
Beata Więckowska
Grażyna Gawłowska
Wiesława Murawska
Grażyna Gawłowska
210
09.03.2010
11.10
Krzysztof Maciaszek
211
212
213
214
09.03.2010
10.03.2010
10.03.2010
10.03.2010
12.20
10.30
10.45
10.50
Gabriela Kieres
Grażyna Gawłowska
Grażyna Łączyńska
Leszek Furman
Przedsiębiorczość – Rejestr OtiPT - aktualizacja
Środowisko - Formularz A i B
Sejmik – Uchwały z XLIII sesji
Finanse - Harmonogram 2010 r. dla Departamentów merytorycznych
- Harmonogram na 2010 Instytucje Kultury
- Harmonogramy na 2010 r. dla jednostek budżetowych
Wykaz Danych - formularz A - numer wpisu: PWP/A/01/09
formularz B - numer wpisu: PWP/B/02/10
Prace zarządu, kalendarium za okres 30.01.2010 - 26.02.2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/18/2010 - dostawa paliwa - etyliny
bezołowiowej (Pb95) oraz oleju napędowego (ON)
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 18.03.2010 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
10.03.2010 - Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia
Praca - informacja dot. Oferty 8/2010
Rada organizacji pozarządowych - Wyniki otwartego konkursu ofert nr 15/2010 w
zakresie: rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Unieważnienie - Postępowanie AD.V.333/11/2010
Edukacja - Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli
Środowisko - formularz A - numer wpisu: 2/10
Praca - zamieszczenie oferty nr 20/2010
Środowisko - formularz A - numer wpisu:4/10
Finanse - Budżet na 2010r. - Uchwała XLIII/1079/10 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu województwana 2010
rok
Zamieszczenie Zarządzeń Marszałka nr 3 - 6 /2010
Środowisko - formularz A - numer wpisu: 5/10
Obwieszczenia Marszałka nr 56/CP/2010 - 57/CP/2010
Mienie - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
215
10.03.2010
11.40
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/12/2010 - Usługi Inżyniera Kontraktu
216
217
10.03.2010
10.03.2010
12.40
13.00
Grażyna Gawłowska
Katarzyna Miler
218
11.03.2010
9.20
Anita Kubiak
Uwagi
Środowisko - formularz A - numer wpisu: 6/10
Obwieszczenie Marszałka nr 58/CP/2010
Środowisko - formularz A - numer wpisu: PZ/A/2/10
formularz A - numer wpisu: PZ/A/3/10
formularz A - numer wpisu: PZ/A/4/10
formularz A - numer wpisu: PZ/A/5/10
10
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/17/2010 - Opracowanie koncepcji,
przygotowanie scenariusza oraz kompleksowej organizacji artystycznej imprezy
plenerowej pt. „Mój region w Europie” w dniu 12 czerwca 2010 roku na Bulwarze
Filadelfijskim w Toruniu
Zarząd – uchwały nr 160/10 – 194/10
Niepełnosprawni - Informacja dotycząca podziału środków PFRON w 2010 (stan na dzień
11.03.2010 r.), dofinansowanie robót budowlanych
Obwieszczenia Marszałka nr 59/CP/2010 - 61/CP/2010
Zarząd – uchwały nr 195/10 – 229/10
219
11.03.2010
11.50
Edyta Drężek
220
11.03.2010
13.40
Waldemar Tomaszewski
221
11.03.2010
13.50
Piotr Niedziałkowski
222
223
11.03.2010
11.03.2010
13.55
14.30
Grażyna Łączyńska
Waldemar Tomaszewski
224
12.03.2010
11.40
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/10/2010 – Informacja o wyborze
225
12.03.2010
12.15
Edyta Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/14/2010 – Informacja o wyborze
226
12.03.2010
13.30
Wiesława Murawska
227
15.03.2010
9.30
Małgorzata Kasprzak
228
229
15.03.2010
15.03.2010
10.30
12.05
Edyta Drężek
Wiesława Murawska
230
15.03.2010
15.00
Monika Kajzer
231
16.03.2010
9.00
Edyta Drężek
232
16.03.2010
9.45
Edyta Drężek
233
234
16.03.2010
16.03.2010
9.50
15.00
Monika Kajzer
Waldemar Tomaszewski
235
16.03.2010
15.15
Edyta Drężek
236
17.03.2010
8.50
Monika Kajzer
237
17.03.2010
11.45
Ewa Kamińska
Uwagi
Praca – wyniki naboru: 3/2010, 9/2010, 10/2010, 12/2010, 14/2010
Oświadczenie w związku z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy - Mirosław Kielnik
Odpowiedzi na pytania - Postępowanie AD.V.333/14/2010
Praca - oferty nr 21/10, 22/10, 23/10
Sejmik - Planowane Posiedzenia Komisji 24.03.2010 - Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/14/2010 – omyłka pisarska i odpowiedzi
na pytania
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/17/2010 – modyfikacja SIWZ i zmiana
ogłoszenia
Sejmik - kalendarium radnych sejmiku - luty 2010
Zarząd – uchwała nr 223/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/17/2010 – zmiana terminu składania
ofert
Sejmik - Planowane Posiedzenia Komisji 18.03.2010 - Komisja Rewizyjna
Mienie - 3.1. Grunty stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego
przekazane w użytkowanie wieczyste wraz z prawem własności budynków wojewódzkim
samorządowym jednostkom organizacyjnym
3.2. Grunty stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazane w
użytkowanie wieczyste wraz z prawem własności budynków innym podmiotom niż
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne
3.3. Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych na gruntach obcych
3.4. Grunty i budynki stanowiące własność wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych z osobowością prawną - aktualizacja
11
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
238
239
240
17.03.2010
17.03.2010
18.03.2010
13.50
15.05
11.00
Katarzyna Miler
Olgierd Sobkowiak
Barbara Komorowska
241
19.03.2010
14.45
Monika Kajzer
242
22.03.2010
8.55
Ewa Kamińska
243
244
22.03.2010
22.03.2010
9.10
10.10
Grażyna Łączyńska
Gabriela Gorbaczew
245
22.03.2010
10.40
Edyta Drężek
246
22.03.2010
13.45
Monika Kajzer
247
23.03.2010
9.00
Monika Kajzer
248
249
23.03.2010
24.03.2010
13.40
7.10
Katarzyna Miler
Waldemar Tomaszewski
250
24.03.2010
9.00
Anna Sobierajska
251
24.03.2010
12.30
Katarzyna Miler
252
25.03.2010
10.30
Monika Kajzer
253
254
25.03.2010
25.03.2010
12.10
12.15
Olgierd Sobkowiak
Iwona Górska
255
25.03.2010
12.20
Edyta Drężek
256
25.03.2010
13.00
Karolina Kriger
257
25.03.2010
13.10
Anna Brandyk
258
25.03.2010
13.20
Anna Brandyk
259
26.03.2010
11.30
Edyta Drężek
260
26.03.2010
12.40
Dorota Kalinowska
Uwagi
Obwieszczenie Marszałka nr 62/CP/2010
Odpowiedź na pytania - Postępowanie AD.V.333/12/2010
Zarząd – uchwała nr 241/10 – usunięcie załącznika
Planowane posiedzenia komisji - 26.03.2010 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Mienie - Ogłoszenie o przetargach
-Świecie
-Głogówko Królewskie
Obwieszczenia Marszałka nr 63/CP/2010 - 67/CP/2010
Rozwój regionalny - analizy - informacja na sesję sejmiku 29.03.2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/21/2010 - Przygotowanie, realizacja i
koordynacja kampanii promocyjnej i Public Relations portalu mojregion.eu oraz portalu
kujawsko-pomorskie.pl
Kalendarium radnych - luty 2010 - aktualizacja
Sejmik – Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kalendarium Radnych, luty –
aktualizacja
Obwieszczenia - 68/CP/2010 – 70/CP/2010
Uchwały zarządu - 262/10 - 268/10
Planowany Porządek obrad XLIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 29 marca 2010 r.
Obwieszczenie Marszałka - 71/CP/2010
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 25.03.2010 - Komisja Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Kultury
Informacja o wyborze - Postępowanie AD.V.333/18/2010
Wykaz - grupy producentów rolnych - aktualizacja
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Pakiet A - Postępowanie
AD.V.333/10/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/16/2010 - Publikacja w gazecie
codziennej ogłoszeń w roku 2010 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz Departamentu Polityki Regionalnej
Informacje publiczne - 5szt
Środowisko - wykaz danych - formularze A
formularz B - numer wpisu: PWP/B/05/10
Odpowiedź na pytania - Postępowanie AD.V.333/21/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/20/2010 - najem sześciu samochodów
osobowych
12
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
261
26.03.2010
13.45
Karolina Prostojanek
262
29.03.2010
10.10
Monika Kajzer
263
29.03.2010
10.35
Marek Bobek
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
29.03.2010
29.03.2010
29.03.2010
30.03.2010
30.03.2010
30.03.2010
30.03.2010
31.03.2010
31.03.2010
31.03.2010
31.03.2010
31.03.2010
31.03.2010
31.03.2010
01.04.2010
01.04.2010
01.04.2010
01.04.2010
01.04.2010
13.15
13.20
15.00
9.10
11.30
12.10
13.00
10.10
10.25
12.30
12.40
13.05
13.20
14.50
7.40
7.50
9.00
11.10
12.30
Krzysztof Maciaszek
Dorota Kalinowska
Dorota Kalinowska
Dorota Kalinowska
Aleksandra Gatyńska
Waldemar Tomaszewski
Karolina Kriger
Waldemar Tomaszewski
Magdalena Czachorowska
Dorota Kalinowska
Katarzyna Miler
Adam Białek
Wiesława Murawska
Dorota Kalinowska
Anna Sąsiadek
Joanna Moczulska
Anna Sobierajska
Dorota Kalinowska
Anna Brandyk
283
01.04.2010
13.05
Anna Brandyk
284
01.04.2010
13.50
Anna Sobierajska
285
286
287
288
01.04.2010
01.04.2010
01.04.2010
02.04.2010
14.40
14.45
10.00
9.45
Edyta Drężek
Edyta Drężek
Waldemar Tomaszewski
Piotr Niedziałkowski
289
02.04.2010
10.00
Karolina Kriger
290
02.04.2010
9.15
Waldemar Tomaszewski
Uwagi
FOGR * Analiza wpływów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za okres od 01 stycznia do 31
grudnia 2009 roku według stanu na 31.12.2009 r
* Przyznane środki na dotacje z terenowego Funduszu Ochrony Guntów Rolnych w
roku 2009 według stanu na 31-12-2009 r.
Sejmik - kalendarium radnych sejmiku - styczeń 2010 - aktualizacja
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu: PW/A/03/10
formularz B - numer wpisu: PWP/B/03/10
Budżet - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
Odpowiedź na pytania - Postępowanie AD.V.333/20/2010
Modyfikacja SIWZ - Postępowanie AD.V.333/20/2010
Odpowiedź na pytania - Postępowanie AD.V.333/20/2010
Turystyka - Odwołanie terminu egzaminu dla kandydatów na pilotów wycieczek
Uchwały zarządu - 269/10 – 286/10
Modyfikacja SIWZ - Postępowanie AD.V.333/16/2010
Informacje z prac zarządu za okres 27.02-28.03.2010
Środowisko - informacja publiczna
Odpowiedź na pytania - Postępowanie AD.V.333/20/2010
Obwieszczenie Marszałka nr 72/CP/2010
Sport, Rada organizacji - Wyniki otwartego konkursu ofert nr 16/2010
Praca - wyniki naboru - oferty nr 7/2010, 15/2010, 16/2010, 19/2010
Zmiana terminu składania ofert - Postępowanie AD.V.333/20/2010
Zamówienia publiczne - Zaproszenie do składania ofert na audyt zewnętrzny
Sprawy społeczne - Kontakt - aktualizacja
Uchwaly sejmiku nr 1146/10 - 1167/10
Zmiana terminu wniesienia wadium - Postępowanie AD.V.333/20/2010
Środowisko - Informacje publiczne 3szt.
Środowisko - formularze A
formularz B - numer wpisu: PWP/B/05/10
Sejmik - Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 1 marca 2010 r.
Informacja o wyniku - Postępowanie AD.V.333/17/2010
Informacja o wyniku - Postępowanie AD.V.333/12/2010
Uchwały zarządu - 287/10 – 303/10
Niepełnosprawni - Zestawienie oceny formalnej ofert do konkursu nr 17/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/24/2010 - zakup papieru
kserograficznego na potrzeby Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwały zarządu - 304/10 – 307/10
13
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
291
292
293
294
295
296
297
298
02.04.2010
06.04.2010
06.04.2010
07.04.2010
07.04.2010
07.04.2010
07.04.2010
07.04.2010
10.20
14.10
14.30
9.00
9.40
11.15
12.20
13.20
Marcin Kosiński
Katarzyna Miler
Aleksandra Gatyńska
Waldemar Tomaszewski
Monika Kajzer
Paweł Chrustowski
Katarzyna Miler
Monika Kajzer
299
09.04.2010
10.25
Edyta Drężek
300
09.04.2010
12.20
Krzysztof Maciaszek
301
302
303
09.04.2010
09.04.2010
12.04.2010
13.00
13.10
8.40
Magdalena Kopacz
Wiesława Murawska
Iwona Górska
304
12.04.2010
9.10
Beata Tyburska
305
12.04.2010
11.30
Aleksandra Gatyńska
306
12.04.2010
12.50
Monika Kajzer
307
12.04.2010
13.25
Małgorzata Schick
308
13.04.2010
15.20
Monika Kajzer
309
13.04.2010
15.25
Beata Tyburska
310
13.04.2010
15.40
Olgierd Sobkowiak
311
312
313
314
315
14.04.2010
14.04.2010
14.04.2010
14.04.2010
15.04.2010
10.10
11.00
13.05
13.20
8.30
Monika Kajzer
Artur Cyrankowski
Agnieszka Miąskowska
Emilia Paprocka
Waldemar Tomaszewski
Uwagi
Obwieszczenia - 73/CP/2010 – 74/CP/2010
Obwieszczenia Marszałka - 5/KW/2010 - 7/KW/2010, 75/CP/2010, 76/CP/2010
Turystyka - Odwołanie terminu egzaminu dla kandydatów na pilotów wycieczek
Uchwały zarządu – 308/10 – 321/10
Sejmik – 07.04.2010 Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rada organizacji pozarządowych - Wyniki konkursu nr 11/2010 i 12/2010
Obwieszczenia Marszałka - 8/KW/2010, 77/CP/2010 - 79/CP/2010
Kalendarium radnych - marzec 2010
Zamówienia publiczne – postępowanie AD.V.333/29/2010 - Wykonanie i dostarczenie
materiałów informacyjno -promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Budżet 2010 - Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2009 r. przez woj. kuj.-pom
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych w 2009 r. przez woj. osoby prawne
Załączniki do uchwały zarządu nr 608/09
Praca - informacja dot. Oferty 24/2010
Rejestr grup producentów rolnych - aktualizacja
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Turystka, Przedsiębiorczość - Termin egzaminu dla przewodników turystycznych
miejskich
Planowane posiedzenia komisji - 22.04.2010 - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
Planowane posiedzenia komisji - 20.04.2010 - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii
09.04.2010 - Komisja Rewizyjna
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/22/2010 - Usługi telefonii komórkowej
oraz internetu bezprzewodowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego i innych jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Kalendarium radnych - marzec 2010 - aktualizacja
Sport - usunięcie informacji
Infrastruktura - Procedura DIS
Zarządzenie Marszałka nr 8,9/2010
Uchwały zarządu - 322/10 – 352/10
14
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
316
317
15.04.2010
15.04.2010
9.15
9.30
Anna Brandyk
Anna Brandyk
318
15.04.2010
10.00
Agnieszka Miąskowska
319
15.04.2010
10.05
Monika Kajzer
320
15.04.2010
13.30
321
15.04.2010
14.50
Beata Gęstwa
322
323
324
325
326
16.04.2010
16.04.2010
16.04.2010
16.04.2010
19.04.2010
7.50
8.30
9.20
11.30
10.00
Anna Sobierajska
Waldemar Tomaszewski
Ewa Kamińska
Wiesława Murawska
Monika Kajzer
327
19.04.2010
13.30
Marek Bobek
328
19.04.2010
13.40
Grażyna Łączyńska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/26/2010 Organizacja i przeprowadzenie
szkoleń w zakresie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów z podziałem na
części
Sejmik - porządek obrad wraz z materiałami na XLV sesję Sejmiku
Uchwały Zarządu - 353/10 - 376/10
Informacja o wyniku przetargu
Praca - oferta nr 25/10
Sejmik - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Środowisko - formularz A - numer wpisu: PW/A/05/10
formularz B - numer wpisu: PWP/B/04/10
Obwieszczenia - 82/CP/2010 - 87/CP/2010
329
19.04.2010
14.00
Monika Kajzer
Sejmik - Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
330
331
332
333
334
335
336
19.04.2010
19.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
20.04.2010
14.00
14.15
8.50
11.20
14.30
15.00
15.30
Anna Brandyk
Przemysław Grabek
Edyta Drężek
Magdalena Czachorowska
Dorota Kalinowska
Grażyna Łączyńska
Gabriela Gorbaczew
337
20.04.2010
16.10
Dorota Kalinowska
338
339
20.04.2010
21.04.2010
16.40
9.30
Waldemar Tomaszewski
Karolina Kriger
340
21.04.2010
14.40
Dorota Kalinowska
341
22.04.2010
7.50
Emilia Paprocka
342
22.04.2010
7.55
Justyna Wrzos
343
344
22.04.2010
23.04.2010
9.40
10.15
Marzanna Olszewska
Katarzyna Miler
Uwagi
Środowisko - formularze A, formularze B
Środowisko - informacja publiczna
Jednostki organizacyjne - Zarząd Dróg Wojewódzkich - aktualizacja, dane dep.
Infrastruktury - aktualizacja
Planowane posiedzenie komisji - 26.04.2010 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Zezwolenia na rozpowszechnianie map, materiałów fotogrametrycznych - aktualizacja
Środowisko - Informacja publiczna
Rolnictwo - ogłoszenie naboru wniosków
Informacja o zmianie terminu składania ofert - Postępowanie AD.V.333/22/2010
Środowisko - Informacja publiczna
Zamówienia publiczne - informacja o wyborze AD.V.333/23/2010
Obwieszczenia - 89/CP/2010 - 93/CP/2010
Rozwój regionalny - analizy - informacja na sesję sejmiku 26.04.2010
Zamówienia publiczne - aktualizacja dotyczy postępowania o nr AD.V.333/16/2010
Uchwały zarządu - 383/10 - 391/10
Informacja o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/27/2010 - Zakup sprzętu
komputerowego współfinansowany z RPO, POKL, PROW, PO RYBY
Zarządzenie Marszałka nr 10,11/2010
Środowisko - Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu PM10
Kultura - Ogłoszenie o naborze
Obwieszczenia - 94/CP/2010
15
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
345
23.04.2010
11.20
Olgierd Sobkowiak
346
23.04.2010
13.15
Monika Kajzer
Odpowiedzi na pytania, Informacja o zmianie SIWZ, zmodyfikowany SIWZ Postępowanie AD.V.333/22/2010
Kalendarium Sejmiku - marzec 2010 - aktualizacja
347
26.04.2010
10.00
Monika Kajzer
Planowane posiedzenia komisji - 26.04.2010 - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
348
349
350
351
26.04.2010
26.04.2010
26.04.2010
26.04.2010
11.00
12.00
14.00
15.15
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski
Grażyna Łączyńska
Anna Brandyk
352
27.04.2010
10.20
Kamil Barański
353
354
355
356
27.04.2010
27.04.2010
27.04.2010
27.04.2010
12.25
11.00
12.10
13.35
Wiesława Murawska
Waldemar Tomaszewski
Anna Brandyk
Katarzyna Miler
357
27.04.2010
14.10
Anita Kubiak
Środowisko - Formularze A Formularze B (PZ/A/2/10-PZ/A/5/10, PZ/B/02/10-PZ/B/5/10)
358
27.04.2010
14.30
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/30/2010 - Budowa 14 budynków Astro
Baz na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z wyposażeniem ich w kopuły
astronomiczne
359
28.04.2010
9.40
Waldemar Openchowski
360
28.04.2010
11.00
Anna Sobierajska
361
29.04.2010
12.20
Sylwia Świeczkowska
362
29.04.2010
13.20
Kamil Barański
363
29.04.2010
14.35
Edyta Drężek
364
365
366
367
368
369
370
371
29.04.2010
29.04.2010
29.04.2010
29.04.2010
30.04.2010
30.04.2010
30.04.2010
30.04.2010
14.40
10.10
13.00
13.40
10.30
11.00
13.10
13.20
Edyta Drężek
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski
Krzysztof Maciaszek
Emilia Paprocka
Emilia Paprocka
Grażyna Łączyńska
Uwagi
Uchwały zarządu - 394/10 - 411/10
Uchwały zarządu - 377/10 - 382/10
Obwieszczenia - 95/CP/2010 - 98/CP/2010 i 9/KW/2010
Środowisko - Informacje publiczne
Zamówienia publiczne - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wystawy
plenerowej
Praca - wyniki naboru - 13/2010, 17/2010
Uchwały zarządu - 412/10 - 419/10
Środowisko - Formularze A Formularze B
Obwieszczenia - 99/CP/2010
Budżet - sprawozdania - Wzór sprawozdań RB-Z, RB-N, RB-UZ, RB-UN do pobrania
Uchwały sejmiku - nr 1169/10 - 1209/10
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu: PZ/A/04/10
formularz A - numer wpisu: PZ/A/05/10
formularz B - numer wpisu: PZ/B/01/10
formularz B - numer wpisu: PZ/B/02/10
Informacja o wyborze - Zamówienia publiczne - Zaproszenie do składania ofert na audyt
zewnętrzny
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie AD.V.333/29/2010
Informacja o unieważnieniu postępowania - Postępowanie AD.V.333/21/2010
Uchwały zarządu - 420/10 - 430/10
Prace zarządu - Od 27.03.2010 do 23.04.2010
Kalendarium - 27.03.2010 - 23.04.2010
Budżet - Uchwała Zarządu nr 34/478/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Zarząd - Zarządzenia Marszałka Nr 12 i 13
Zarząd - Zarządzenia Marszałka Nr 14
Obwieszczenia marszałka nr 10/KW/2010, 100/CP/2010, 101/CP/2010
16
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
372
373
04.05.2010
04.05.2010
14.00
15.30
Dorota Kalinowska
Anna Sobierajska
374
05.05.2010
9.40
Krzysztof Maciaszek
375
376
377
378
05.05.2010
05.05.2010
06.05.2010
06.05.2010
11.30
13.45
7.50
13.00
Olgierd Sobkowiak
Grażyna Łączyńska
Magdalena Czachorowska
Anita Kubiak
379
06.05.2010
13.25
Beata Gęstwa
380
381
382
383
07.05.2010
07.05.2010
07.05.2010
10.05.2010
10.45
12.00
13.20
12.20
Olgierd Sobkowiak
Katarzyna Miler
Katarzyna Miler
Emilia Paprocka
384
10.05.2010
12.25
Monika Kajzer
385
386
10.05.2010
10.05.2010
13.00
13.45
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski
387
10.05.2010
15.10
Aleksandra Gatyńska
388
11.05.2010
13.30
Edyta Drężek
389
390
391
392
393
394
395
396
12.05.2010
12.05.2010
12.05.2010
12.05.2010
12.05.2010
13.05.2010
13.05.2010
13.05.2010
09.00
12.05
14.40
15.20
15.25
7.50
9.00
10.00
Grażyna Łączyńska
Grażyna Gawłowska
Olgierd Sobkowiak
Katarzyna Miler
Waldemar Tomaszewski
Iwona Górska
Paweł Chrustowski
Waldemar Tomaszewski
397
13.05.2010
13.00
Edyta Drężek
398
13.05.2010
14.50
Grażyna Łączyńska
Uwagi
Zamówienia publiczne - AD.V.333/20/2010 - aktualizacja
Sejmik - protokół z XLIV sesji Sejmiku
Budżet - Uchwała Nr 34/476/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29
kwietnia 2010 r.
Zamówienia publiczne - AD.V.333/30/2010 - aktualizacja
Obwieszczenia marszałka - nr 102/CP/2010, 103/CP/2010
Środowisko - informacja publiczna
Środowisko - formularz A - numer wpisu: PZ/A/06/10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Postępowanie AD.V.333/26/2010
Odpowiedź na pytanie - Postępowanie AD.V.333/30/2010
Obwieszczenie 104/CP/2010
Obwieszczenie 105/CP/2010
Zarządzenie Marszałka - 15/2010
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 20.05.2010 - Komisja Promocji i Ochrony
Zdrowia
18.05.2010 - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Uchwały zarządu - 431/10 - 449/10
Uchwały zarządu - 450/10 - 475/10
Turystyka - NOWE TERMINY EGZAMINÓW DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW
WYCIECZEK
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/35/2010 - Wykonanie badania
ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na
realizację celów Strategii Lizbońskiej”
Obwieszczenia - 106/CP/2010
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu: 26-1/09
Informacja o wyniku - Postępowanie AD.V.333/22/2010
Obwieszczenia - 107/CP/2010
Uchwały zarządu - 476/10 - 507/10
Rolnictwo - rejestr grup producentó rolnych - aktualizacja
Organizacje pozarządowe - prawo - aktualizacja
Uchwały zarządu - 508/10 - 524/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/33/2010 Wykonanie studium techniczno
- ekonomiczno-środowiskowego dla zadania „Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz
Główna – Port Lotniczy w Bydgoszczy jako elementu podprojektu III Szybkiej Kolei
Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City”
Obwieszczenia Marszałka - 108/CP/2010 - 115/CP/2010
17
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
399
17.05.2010
10.45
Monika Kajzer
400
401
402
403
404
17.05.2010
17.05.2010
17.05.2010
17.05.2010
17.05.2010
12.00
12.20
12.30
14.30
15.00
Natalia Szczutkowska
Gabriela Gorbaczew
Gabriela Gorbaczew
Edyta Drężek
Monika Kajzer
405
18.05.2010
8.30
Małgorzata Kasprzak
406
18.05.2010
9.15
Małgorzata Schick
407
18.05.2010
10.20
Anna Sobierajska
408
18.05.2010
11.00
Monika Kajzer
409
410
18.05.2010
18.05.2010
12.00
13.30
Wiesława Murawska
Waldemar Tomaszewski
411
19.05.2010
12.00
Edyta Drężek
412
19.05.2010
15.20
413
20.05.2010
10.05
Anna Sobierajska
Anna Brandyk, Grażyna
Gawłowska
414
20.05.2010
10.15
Emilia Paprocka
Zarządzenia Marszałka - Zarządzenie nr 16 - 19 maj 2010 - zmieniające zarządzenie w
sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk lekarskich
i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do
prowadzenia staży podyplomowych
415
20.05.2010
13.15
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/41/2010 - Zakup materiałów biurowych
na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z SIWZ
416
20.05.2010
13.30
Grażyna Łączyńska
417
20.05.2010
14.00
418
419
420
421
21.05.2010
21.05.2010
24.05.2010
24.05.2010
7.45
9.20
10.00
10.30
Waldemar Tomaszewski
Ewa Kamińska
Waldemar Tomaszewski
Anita Kubiak
Uwagi
Sejmik - 24.05.2010 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
20.05.2010 - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
20.05.2010 - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Zamieszczenie oświadczeń majątkowych radnych za 2009r.
Rozwój regionalny - analizy - informacja na sesję sejmiku 24.05.2010
Rozwój regionalny - analizy - informacja na sesję sejmiku I kwartał 2010
Odpowiedź na pytania - Postępowanie AD.V.333/35/2010
Sejmik - Kalendarium kwiecień 2010
Oświadczenie majątkowe w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - Maria Kluz
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
Sejmik - Porządek obrad XLVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 24 maja 2010 r.
Sejmik - 20.05.2010 - Komisja Budżetu i Finansów
20.05.2010 - Komisja Rewizyjna
19.05.2010 - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Praca - oferta 26/10
Uchwały zarządu - 502/10
Odpowiedź na pytania, Załącznik nr 1 - orientacyjna trasa linii - Postępowanie
AD.V.333/33/2010
Uchwały sejmiku - nr 1168/10
Środowisko - wykaz danych - formularze A, formularze B, formularz A - numer wpisu:
7/10
Obwieszczenia - 116/CP/2010 - 117/CP/2010
Rybactwo - Obwieszczenie w sprawie wydłużenia okresu trwania obrębu ochronnego Nr 5
na rzece Drwęcy
Uchwały zarządu - 393/10
Mienie - informacja o wyniku przetargu - Świecie
Uchwały zarządu - 525/10 - 528/10
Środowisko - wykaz danych - formularz A
18
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
422
423
424
425
426
427
24.05.2010
24.05.2010
24.05.2010
24.05.2010
24.05.2010
25.05.2010
11.05
12.05
12.10
13.00
14.00
10.05
Emilia Paprocka
Anita Kubiak
Waldemar Tomaszewski
Grażyna Łączyńska
Grażyna Łączyńska
Marek Bobek
428
25.05.2010
15.00
Dorota Kalinowska
429
25.05.2010
15.05
Dorota Kalinowska
430
431
26.05.2010
26.05.2010
9.40
10.15
Krystyna Skonieczna
Katarzyna Miler
432
26.05.2010
12.20
Piotr Niedziałkowski
433
434
435
27.05.2010
27.05.2010
27.05.2010
07.55
11.00
12.30
Katarzyna Miler
Krzysztof Maciaszek
Anna Sobierajska
436
27.05.2010
15.25
Anna Sobierajska
437
438
439
28.05.2010
28.05.2010
31.05.2010
8.30
10.00
09.00
Anna Sobierajska
Grażyna Łączyńska
Grażyna Łączyńska
440
31.05.2010
11.40
Kamil Barański
441
442
31.05.2010
31.05.2010
12.10
12.35
Waldemar Tomaszewski
Anna Sobierajska
443
31.05.2010
13.30
Krzysztof Maciaszek
444
445
446
31.05.2010
31.05.2010
01.06.2010
14.20
14.40
07.45
Marek Bobek
Anna Brandyk
Marek Bobek
447
01.06.2010
08.00
Tomasz Skałecki
448
449
450
451
452
01.06.2010
01.06.2010
01.06.2010
01.06.2010
01.06.2010
10.10
12.00
14.00
14.10
14.30
Emilia Paprocka
Wiesława Murawska
Edyta Drężek
Marek Bobek
Dorota Kalinowska
Uwagi
Zarząd - Zarządzenia Marszałka Nr. 17
Środowisko - Informacja publiczna
Uchwały zarządu - 529/10 - 554/10
Obwieszczenia Marszałka nr 118/CP/2010 - 119/CP/2010
Odpublikowanie obwieszczeń z 04.2010 i 05.05.2010
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu PZ/A/06/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/27/2010 - aktualizacja - informacja o
najlepszym wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/41/2010 - aktualizacja -odpowiedzi na
pytania
Aktualizacja ewidencji obiektów hotelarskich
Obwieszczenia - 120/CP/2010
Niepełnosprawni - Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych aktualizacja
Obwieszczenia - 121/CP/2010
Uchwały sejmiku - XLVI/1210/10
Uchwały sejmiku - XLVI/1211/10 - XLVI/1239/10
Sejmik - Porządek obrad XLVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 24 maja 2010 r. - aktualizacja
Sejmik - uchwały sejmiku - stanowiska
Obwieszczenia - 122/CP/2010 - 124/CP/2010
Obwieszczenia - 106/CP/2010 - 115/CP/2010 - odpublikowanie
Informacja o wyniku - Zamówienia publiczne - Zaproszenie do składania ofert na
wykonanie wystawy plenerowej
Uchwały zarządu - 573/10 - 626/10
Sejmik - Protokół z XLV sesji Sejmiku
Budżet - Uchwała Nr 43/677/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27
maja 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych informacji z zakresu
finansów publicznych (za 2009 r.)
Środowisko - formularz A - numer wpisu PZ/A/8/10
Środowisko - informacje publiczne
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu PZ/A/09/10
Zmiana osobowa Klubów Radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marian Gołębiewski - PiS
Zarządzenie Marszałka - 18/2010
Praca - wyniki naboru 24/2010
Informacja o wyborze oferty - Postępowanie AD.V.333/35/2010
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu PZ/A/10/10
Informacja o wyborze oferty - pakiet B - Postępowanie AD.V.333/27/2010
19
L.P.
DATA
GODZINA
453
454
455
456
457
01.06.2010
01.06.2010
02.06.2010
02.06.2010
07.06.2010
15.30
15.55
13.10
14.50
14.00
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Grażyna Łączyńska
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski
Marek Bobek
Uwagi
Obwieszczenia - 125/CP/2010 - 126/CP/2010
Uchwały zarządu - 627/10 - 642/10
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 311/2001
Uchwały zarządu - 643/10 - 656/10
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu PZ/A/11/10
458
09.06.2010
09.40
Łukasz Domski
FOGR - Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 43/671/2010 z dnia 27
maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego robót rekultywacyjnych na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego w asortymencie budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych na rok 2010.
459
09.06.2010
13.05
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/44/2010 - Termomodernizacja budynku
Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym w Toruniu - wymiana stolarki okiennej
460
461
462
463
464
465
466
467
09.06.2010
10.06.2010
11.06.2010
11.06.2010
11.06.2010
14.06.2010
14.06.2010
14.06.2010
14.20
8.40
7.45
8.35
11.30
10.55
11.30
12.50
Katarzyna Miler
Grażyna Łączyńska
Grażyna Łączyńska
Waldemar Tomaszewski
Jarosław Przybył
Marek Bobek
Waldemar Tomaszewski
Marek Bobek
468
14.06.2010
13.15
Monika Kajzer
469
470
471
472
473
474
475
476
14.06.2010
15.06.2010
15.06.2010
15.06.2010
16.06.2010
16.06.2010
17.06.2010
17.06.2010
15.10
11.00
12.00
13.50
09.00
13.45
9.20
10.20
Marek Bobek
Marek Bobek
Monika Kajzer
Grażyna Łączyńska
Waldemar Tomaszewski
Katarzyna Miler
Wiesława Murawska
Anna Brandyk
477
17.06.2010
12.15
Anita Kubiak
478
17.06.2010
13.00
Monika Kajzer
479
17.06.2010
13.40
Anita Kubiak
480
17.06.2010
13.50
Anita Kubiak
481
17.06.2010
14.00
Wiesława Murawska
Obwieszczenia Marszałka nr - 127/2010 - 131/2010
Obwieszczenie 11/KW/2010
Obwieszczenia - 132/CP/2010 - 136/CP/2010
Uchwały zarządu - 657/10 - 681/10
Edukacja - zlikwidowanie podzakładki doskonalenia zawodowe
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu PZ/A/12/10
Uchwały zarządu - 682/10 - 705/10
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu PZ/A/13/10
Sejmik - 23.06.2010 - Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia
22.06.2010 - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu PZ/A/14/10
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu PZ/A/15/10
Sejmik - kalendarium radnych sejmiku - Maj 2010
Obwieszczenia - 140/CP/2010 - 143/CP/2010
Uchwały zarządu - 706/10 - 727/10
Obwieszczenie 144/CP/2010
Praca - wyniki naboru: 26/09, 4/10, 5/10, 6/10, 26/10
Środowisko - informacje publiczne - FAM Chełmno, Cergia Toruń
Środowisko - formularz A - numer wpisu PZ/A/7/09
formularz B - numer wpisu PZ/B/6/10
Sejmik - planowane posiedzenie komisji 24.06.2010 - Komisja Współpracy Międzynarodwej i Promocji Województwa
Środowisko - informacje publiczne - Ferma Mierzynek
Środowisko - formularz A - numer wpisu PZ/A/9/10
formularz B - numer wpisu PZ/B/7/10
Praca - oferty naboru: 27/10, 28/10
20
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
482
18.06.2010
8.05
Olgierd Sobkowiak
483
18.06.2010
8.30
Małgorzata Schick
484
18.06.2010
8.50
Anita Kubiak
485
486
18.06.2010
18.06.2010
9.25
12.20
Anita Kubiak
Emilia Paprocka
487
18.06.2010
12.25
Krzysztof Maciaszek
488
489
490
21.06.2010
21.06.2010
21.06.2010
8.20
9.30
10.50
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski
Andrzej Narolewski
491
21.06.2010
11.40
Małgorzata Sadowska
492
493
494
495
21.06.2010
21.06.2010
21.06.2010
21.06.2010
11.45
12.00
12.20
12.30
Anita Kubiak
Małgorzata Schick
Olgierd Sobkowiak
Wiesława Murawska
496
21.06.2010
14.35
Anna Sobierajska
497
498
499
500
501
21.06.2010
22.06.2010
22.06.2010
22.06.2010
22.06.2010
14.50
11.30
13.00
15.10
15.20
Olgierd Sobkowiak
Gabriela Gorbaczew
Edyta Drężek
Olgierd Sobkowiak
Olgierd Sobkowiak
502
22.06.2010
16.30
Karolina Kriger
503
504
505
23.06.2010
23.06.2010
23.06.2010
8.45
13.40
15.00
Grażyna Gawłowska
Katarzyna Miler
Marek Bobek
506
25.06.2010
10.10
Monika Kajzer
507
508
25.06.2010
25.06.2010
10.35
12.40
Małgorzata Schick
Karolina Kriger
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/50/2010 - Dostawa sprzętu do obsługi
połączenia teleinformatycznego pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w
Toruniu a Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Toruniu oraz dokonanie jego instalacji i
zestawienie łącza
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
Środowisko - formularz A - numer wpisu PZ/A/06/10
formularz B - numer wpisu PZ/B/8/10
Środowisko - formularz A
Zarządzenie marszałka nr 19/2010
Uchwała Nr 46/742/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca
2010 r. wraz z uzasadnieniem i załącznikami
Uchwały zarządu - 728/10 - 743/10
Uchwały zarządu - 745/10 - 733/10
Informacja o rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków w roku 2009
Budżet - Skorygowane druki planów finansowych na 2010 r. wymienione w piśmie Nr
FK.I.E.3012-2/2010, skierowanym do: zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury,
wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
Środowisko - informacja publiczna - Ferma Krusza Podlotowa
Przesiębiorczość - usunięcie menu
Odpowiedzi na pytania - Postępowanie AD.V.333/44/2010
Praca - oferta nr 29/2010
Porządek obrad XLVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28
czerwca 2010 r.
Sprostowanie - Postępowanie AD.V.333/50/2010
Rozwój regionalny - analizy - informacja na sesję sejmiku 28.06.2010
Informacja o unieważnieniu postępowania - Postępowanie AD.V.333/17/2010
Informacje dodatkowe - Postępowanie AD.V.333/50/2010
Informacje dodatkowe - Postępowanie AD.V.333/44/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/42/2010 - Wdrożenie systemu
mapowania luk kompetencyjnych, wdrożenie systemu szkoleń metodą blended-learning
oraz przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych dla pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Środowisko - Formularz A
Obwieszczenie 145/CP/2010
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu PZ/A/16/10
Sejmik - Informacje o pracy - 24.06.2010 - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
Dodanie SIWZ i załącznika - Postępowanie AD.V.333/42/2010
21
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
509
25.06.2010
12.50
Katarzyna Miler
510
28.06.2010
9.30
Dorota Kalinowska
511
28.06.2010
12.00
Grażyna Gawłowska
512
28.06.2010
14.00
Edyta Drężek
513
514
28.06.2010
28.06.2010
15.00
15.10
Grażyna Łączyńska
Grażyna Łączyńska
515
29.06.2010
9.10
Emilia Paprocka
516
517
29.06.2010
29.06.2010
11.00
12.35
Grażyna Gawłowska
Wiesława Murawska
518
29.06.2010
13.45
Dorota Kalinowska
519
520
29.06.2010
29.06.2010
14.10
14.30
Olgierd Sobkowiak
Monika Kajzer
521
30.06.2010
11.50
Karolina Kriger
522
30.06.2010
14.50
Grażyna Łączyńska
523
01.07.2010
9.00
Iwona Górska
Uwagi
Obwieszczenie 146/CP/2010 - 147/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/43/2010. Informacja o unieważnieniu
postępowania
Środowisko - Wykaz danych - Formularz A
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/36/2010. Wykonanie Studium
Wykonalności i wybranych dokumentów dla Podprojektu II pt. „Stworzenie
zintegrowanego systemu transportu publicznego wraz z budową wiaduktu w Solcu
Kujawskim”, realizowanego w ramach projektu pt. „Szybka Kolej Metropolitalna w
bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów
transportu miejskiego”.
Obwieszczenie 148/CP/2010
Obwieszczenie 12/KW/2010
Zarządzenia Marszałka - Zarządzenie nr 20 - 22 czerwiec 2010 - w sprawie ustalenia
zasad podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na studiach podyplomowych realizowanych w latach
2010-2011 w ramach projektu pn. "Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury
etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia
podyplomowe"
Środowisko - Wykaz danych - Formularz A
Praca - oferta nr 30/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/48/2010 Dostawa materiałów
eksploatacyjnych na potrzeby Wydziału Zarządzania PROW 2007-2013
Informacja o wyniku postępowania
Kalendarium - kwiecień, maj 2010 - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/56/2010 zakup systemu backup zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Obwieszczenie 13/KW/2010
Rolnictwo - Wykaz grupy producentów rolnych, grupy producentów owoców i warzyw
wstępne oraz uznane - aktualizacja
22
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Zamieszczenie oświadczeń majątkowych za 2009r.: Oświadzczenia majątkowe Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Skarbnika Województwa oraz Sekretarza
Województwa za rok 2009:
524
525
01.07.2010
01.07.2010
9.45
9.45
Małgorzata Kasprzak
Małgorzata Kasprzak
526
01.07.2010
10.00
Małgorzata Kasprzak
527
528
529
530
531
532
533
01.07.2010
01.07.2010
01.07.2010
01.07.2010
02.07.2010
02.07.2010
02.07.2010
10.10
12.00
13.20
14.25
10.10
10.50
11.00
Grażyna Łączyńska
Krzysztof Maciaszek
Małgorzata Kasprzak
Katarzyna Miler
Anna Brandyk
Magdalena Czachorowska
Magdalena Czachorowska
534
02.07.2010
11.10
Anna Sobierajska
535
536
02.07.2010
02.07.2010
12.55
14.00
Monika Kajzer
Katarzyna Miler
537
02.07.2010
14.30
Artur Cyrankowski
538
539
540
541
542
543
05.07.2010
05.07.2010
05.07.2010
05.07.2010
05.07.2010
06.07.2010
12.55
13.10
13.40
14.25
15.20
10.20
Grażyna Łączyńska
Grażyna Łączyńska
Karolina Kriger
Karolina Kriger
Karolina Kriger
Olgierd Sobkowiak
* Piotr Całbecki - Marszałek Województwa
* Hartwich Edward - Wicemarszałek Województwa
* Michał Korolko - Wicemarszałek Województwa (oświadczenie po korekcie PIT )
* Nowacki Bartosz - Członek Zarządu
* Złotnikiewicz Franciszek - Członek Zarządu
* Adamczyk Paweł - Skarbnik Województwa
* Smoczyk Marek - Sekretarz Województwa
Zamieszczenie oświadczeń majątkowych za 2009r.: Kierownicy wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członkowie organu
zarządzającego wojewódzką osobą prawną, osoby wydające decyzje administracyjne w
imieniu marszałka województwa
Informacje o decyzjach - Informacja o sposobie przyjmowania, załatwiania i rozstrzygania
spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach
organizacyjnych w 2009 roku.
Usunięcie obwieszczeń - CP i KW od 20.05.2010 - 16.06.2010r.
Budżet - budżet województwa 2010 rok - aktualizacja
Zamieszczenie oświadczenia majątkowego - Agnieszka Kruczyńska
Obwieszczenie 157/CP/2010 - 158/CP/2010
Środowisko - Informacje publiczne
Środowisko - wykaz danych - Formularze A
Środowisko - wykaz danych - Formularze B
Sejmik - Protokół Nr XLVI/10 z XLVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 maja 2010 r.
Sejmik - Kalendarium maj 2010 - aktualizacja
Obwieszczenie 159/CP/2010
Sport - Załączniki do umów o dofinansowanie inwestycji w ramach rozwoju bazy
sportowej
Obwieszczenia - 14/KW/2010
Obwieszczenia - 160/CP/2010 - 163/CP/2010
Odpowiedzi na pytania AD.V.333/42/2010
Odpowiedzi na pytania AD.V.333/56/2010
Odpowiedzi na pytania AD.V.333/42/2010
Informacja o wyniku postępowania - Postępowanie AD.V.333/50/2010
23
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
544
545
06.07.2010
06.07.2010
11.30
14.00
Karolina Kriger
Wiesława Murawska
546
06.07.2010
15.00
Dorota Kalinowska
547
06.07.2010
15.20
Edyta Drężek
548
07.07.2010
11.30
Marcin Kosiński
549
07.07.2010
13.40
Edyta Drężek
550
551
07.07.2010
08.07.2010
14.15
08.20
Monika Kajzer
Edyta Drężek
552
08.07.2010
11.35
Dorota Kalinowska
553
09.07.2010
9.30
Beata Tyburska
554
09.07.2010
11.10
Krzysztof Maciaszek
555
556
557
09.07.2010
12.07.2010
13.07.2010
11.30
10.50
8.20
Wiesława Murawska
Waldemar Tomaszewski
Marcin Kosiński
558
13.07.2010
10.00
Edyta Drężek
559
13.07.2010
10.30
Emilia Paprocka
560
13.07.2010
12.30
Wiesława Murawska
561
13.07.2010
14.40
Edyta Drężek
562
13.07.2010
16.30
Waldemar Tomaszewski
Uwagi
Odpowiedzi na pytania - Postępowanie AD.V.333/56/2010
Praca - oferta nr 31/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/47/2010 - Informacja o udzieleniu
zamówienia
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/53/2010 - Remont części południowej
budynku Urzędu Marszałkowskiego znajdującej się w byłym Wydziale Historii oraz
Instytutu Historii i Archiwistyki UMK przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu zgodnie z
dokumentacją projektową
Obwieszczenia - 164/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/54/2010 - Opracowanie programów
funkcjonalno-użytkowych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego, dla zadania „Budowa siedziby WOMP we Włocławku oraz
dziennych oddziałów psychiatrycznych”
Kalendarium - czerwiec 2010
Odpowiedzi na pytania - Postępowanie AD.V.333/36/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/59/2010 - Przebudowa głównego
wejścia do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
przy Pl. Teatralnym w Toruniu
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Budżet - Uchwała Nr 54/908/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8
lipca 2010 r.
Praca - oferty nr 32/2010, 33/2010
Prace zarządu, kalendarium - 22.05.2010 - 25.06.2010
Obwieszczenia nr 165/CP/2010 - 168/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/53/2010 - Odpowiedzi na pytania
Zarządzenie Marszałka - Zarządzenie nr 21 - 13 lipiec 2010 - w sprawie "Ramowej
procedury sporządzania programów wojewódzkich"
Praca - wyniki naboru 25/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/51/2010 - Opracowanie koncepcji,
przygotowanie scenariusza i repertuaru oraz kompleksowa organizacja 85 koncertów przy
zabytkach biorących udział w projekcie realizowanym przez województwo kujawskopomorskie wraz z 85 partnerami pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego woj. kujawskopomorskiego”
Uchwały zarządu - 774/10 - 782/10
24
L.P.
DATA
GODZINA
563
564
14.07.2010
14.07.2010
8.50
11.05
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Waldemar Tomaszewski
Emilia Paprocka
565
14.07.2010
14.00
Piotr Niedziałkowski
566
567
568
569
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
15.07.2010
8.35
11.35
12.00
13.00
Waldemar Tomaszewski
Magdalena Czachorowska
Grażyna Gawłowska
Dorota Kalinowska
569
15.07.2010
14.20
Karolina Kriger
570
16.07.2010
9.00
Olgierd Sobkowiak
571
572
573
16.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
11.20
12.00
12.10
Krystyna Skonieczna
Wiesława Murawska
Wiesława Murawska
574
16.07.2010
13.40
Edyta Drężek
575
576
577
578
579
580
19.07.2010
19.07.2010
19.07.2010
19.07.2010
19.07.2010
19.07.2010
9.00
10.30
11.30
12.50
13.15
13.45
Waldemar Tomaszewski
Ewa Dyla
Marek Bobek
Marcin Kosiński
Anna Brandyk
Anita Kubiak
Uwagi
Uchwały zarządu - 783/10 - 812/10
Zarządzenie Marszałka nr 22/2010
Niepełnosprawni - sprawozdania 2010 Zestawienie przyznanych dotacji ze środków
PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2010 roku - dofinansowanie
robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) dotyczących obiektów służących
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych
obiektów (stan na dzień 30.06.2010 r. dot. umów jednorocznych)
Wykaz Wnioskodawców, z którymi zostały zawarte umowy na dofinansowanie robót
budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych
obiektów na okres 2009-2011 (stan na dzień 30.06.2010 r.)
Zestawienie przyznanych i wypłaconych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2010 r. na
pokrycie kosztów tworzenia i kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów
aktywności zawodowej (stan na 30.06.2010 r.)
Uchwały zarządu - 813/10 - 834/10
Środowisko - informacje publiczne
Środowisko - formularz A - numer wpisu 29/09/10
Informacja o wyborze - Postępowanie AD.V.333/48/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/60/2010 - Organizacja koncertu
upamiętniającego wydarzenia sierpnia 1980 roku
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/61/2010 - Promocja Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych oraz na krajowych i międzynarodowych
trasach lotniczych
Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich - aktualizacja
Praca - oferty nr 34/2010, 35/2010, 36/2010
Praca - oferty nr 37/2010, 38/2010, 39/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/53/2010 - Odpowiedzi na pytania i
poprawiony załącznik 4
Uchwały zarządu - 835/10 - 855/10
Środowisko - informacja publiczna
Środowisko - formularz A - numer wpisu PZ/A/18/10
Obwieszczenia: 174/CP/2010, 175/CP/2010
Środowisko - informacja publiczna
Środowisko - informacja publiczna
25
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
581
582
583
584
19.07.2010
20.07.2010
20.07.2010
20.07.2010
14.00
8.10
10.15
11.45
Anna Brandyk
Waldemar Tomaszewski
Marek Bobek
Katarzyna Miler
585
20.07.2010
12.25
Edyta Drężek
586
587
20.07.2010
20.07.2010
13.00
13.20
Wiesława Murawska
Dorota Kalinowska
588
21.07.2010
9.45
Barbara Szymecka
589
590
591
21.07.2010
21.07.2010
21.07.2010
10.10
12.10
13.20
Katarzyna Miler
Waldemar Tomaszewski
Marek Bobek
592
22.07.2010
13.35
Edyta Drężek
593
594
595
596
597
598
599
600
22.07.2010
23.07.2010
23.07.2010
23.07.2010
26.07.2010
27.07.2010
27.07.2010
27.07.2010
13.50
8.10
10.15
10.30
9.50
8.20
10.00
10.05
Edyta Drężek
Waldemar Tomaszewski
Karolina Kriger
Anita Kubiak
Katarzyna Miler
Katarzyna Miler
Marek Bobek
Marek Bobek
601
27.07.2010
10.30
Dorota Kalinowska
602
27.07.2010
11.45
Olgierd Sobkowiak
603
604
605
606
607
608
27.07.2010
27.07.2010
27.07.2010
28.07.2010
28.07.2010
28.07.2010
13.00
13.10
14.00
8.50
9.00
9.45
Beata Gęstwa
Monika Kajzer
Katarzyna Miler
Katarzyna Miler
Waldemar Tomaszewski
Anna Brandyk
609
28.07.2010
10.45
Piotr Kasprzycki
Uwagi
Środowisko - informacje publiczne
Uchwały zarządu - 856/10 - 878/10
Środowisko - formularz A - numer wpisu PZ/A/19/10
Obwieszczenia: 176/CP/2010
Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacją SIWZ, Załącznik - TOM EN - Postępowanie
AD.V.333/53/2010
Praca - wyniki naboru - oferta nr 28/2010
Informacja o wyborze - Postępowanie AD.V.333/44/2010
Planowanie przestrzenne - Opracowania dotyczącego odnawialnych źródeł energii.
Obwieszczenia: 177/CP/2010, 179/CP/2010
Zmiana uzasadnienia do uchwały zarządu nr 786/10
Środowisko - formularz A - numer wpisu PZ/A/20/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/52/2010 - Wykonanie badania
ewaluacyjnego pt. „Ocena celowości wydatkowania środków EFRR poprzez osiągnięcie
założonych wskaźników w RPO WK-P”
Informacja o wyborze - Postępowanie AD.V.333/33/2010
Uchwały zarządu - 895/10 - 910/10
Informacja o wyborze - Postępowanie AD.V.333/56/2010
Środowisko - formularz A - numer wpisu PZ/A/10/10
Obwieszczenia: 180/CP/2010 - 182/CP/2010
Obwieszczenia: 183/CP/2010 - 184/CP/2010
Środowisko - informacja publiczna
Środowisko - formularz A - numer wpisu PZ/A/21/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/63/2010 - Przebudowa głównego
wejścia do budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
przy Pl. Teatralnym w Toruniu
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/31/2010 - Dostawa 2346 zestawów
tablic interaktywnych i 632 wizualizerów
Odpowiedzi na pytania - Postępowanie AD.V.333/52/2010
Sejmik - kalendarium radnych sejmiku - Czerwiec 2010 - aktualizacja
Obwieszczenia: 185/CP/2010
Obwieszczenia: 186/CP/2010 - 187/CP/2010
Uchwały zarządu - 911/10 - 919/10
Środowisko - informacja publiczna
Środowisko - Programy - Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie
kujawsko-pomorskim.
26
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
610
28.07.2010
13.10
Olgierd Sobkowiak
611
28.07.2010
13.50
Anna Brandyk
612
613
614
28.07.2010
29.07.2010
29.07.2010
14.50
7.45
10.15
Waldemar Tomaszewski
Katarzyna Miler
Waldemar Tomaszewski
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/65/2010 - Świadczenie usług
publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego
Środowisko - formularz A - numer wpisu PWP/A/01/10, formularz B - numer wpisu
PWP/B/01/10
Uchwały zarządu - 920/10 - 949/10, 951/10 - 952/10
Obwieszczenia: 188/CP/2010
Uchwały zarządu - 908/10, 909/10 - aktualizacja
Finanse - budżet 2010 - Uchwała Nr XLVIII/1253/10 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej.
615
29.07.2010
11.05
Karina Mach
Uchwała Nr 58/990/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca
2010 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu
uchwały budżetowej na rok 2011.
Uchwała Nr 58/994/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca
2010 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania
budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o udzielonych umorzeniach
niepodatkowych należności budżetowych na koniec II kwartału 2010 r.
Sprostowanie - Postępowanie AD.V.333/31/2010
Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 56/950/10 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2010 r.
Obwieszczenia: 189/CP/2010
Praca - Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i
Niepełnopsrawnych nr 1 w Ciechocinku - starszy referent
616
29.07.2010
12.55
Olgierd Sobkowiak
617
30.07.2010
13.00
Andrzej Narolewski
618
30.07.2010
13.05
Katarzyna Miler
619
02.08.2010
12.50
Ewa Giza
620
02.08.2010
13.20
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/64/2010 - Zaprojektowanie i
przeprowadzenie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków
placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
621
02.08.2010
14.10
Ewa Giza
Jednostki organizacyjne - Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zamieszczenie
adresu strony internetowej
27
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
622
02.08.2010
14.35
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne Postępowanie AD.V.333/65/2010 - Dodanie załączników:
SIWZ
# Załącznik 3A
# Załącznik 3B
# Załącznik 3C
# Załącznik 3D
# Załącznik 3E
# Załączniki do umów pakiety A,B,C,D
# Załączniki do umów pakiety E
623
03.08.2010
12.30
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/60/2010 - Informacja o wyborze
624
03.08.2010
14.15
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/54/2010 - Informacja o wyborze
625
03.08.2010
14.30
Olgierd Sobkowiak
626
03.08.2010
15.55
Olgierd Sobkowiak
627
04.08.2010
10.00
Waldemar Tomaszewski
628
04.08.2010
15.10
Olgierd Sobkowiak
629
05.08.2010
7.20
Waldemar Tomaszewski
630
05.08.2010
9.00
Małgorzata Kasprzak
631
05.08.2010
11.10
Olgierd Sobkowiak
632
05.08.2010
13.00
Grażyna Łączyńska
633
05.08.2010
13.05
Edyta Drężek
634
05.08.2010
13.10
Dorota Kalinowska
635
05.08.2010
13.50
Katarzyna Miler
636
05.08.2010
14.40
Dorota Kalinowska
637
06.08.2010
8.40
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
#
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/65/2010 - Informacja o sprostowaniu,
Wyjaśnienie
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/50/2010 - INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY W TRYBIE ART. 94 UST 3 ustawy pzp
Uchwały zarządu nr 953/10 - 968/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/57/2010 - Dostawa wyposażenia 14
Astro-Baz
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 950/2010
Oświadczenie w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w
imieniu Marszałka Województwa - Tomasz Kwiesielewicz
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/65/2010 -Wyjaśnienia - cennik biletów,
Wyjaśnienia - tabor użyczony, Wyjaśnienia - tabor użyczony
Zdjęcie obwieszczeń nr 145/Cp/2010 - 179/CP/2010, 12/KW/2010, 13/KW/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/51/2010 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Informacja o wyborze - Postępowanie AD.V.333/48/2010
Obwieszczenia Marszałka nr 190/CP/2010, 191/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - Dostawa serwerów i szaf
serwerowych wraz z instalacją we wskazanych miejscach
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/61/2010 - Odpowiedź na pytanie z 3
sierpnia 2010 roku
28
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Załatwiane sprawy: Zezwolenie na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi.
Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w
Rzeczypospolitej Polskiej
Uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych w ramach
działalności gospodarczej regulowanej - aktualizacja nr telefonu (56 656 11 95 fax 56 656
10 65)
638
06.08.2010
11.00
Małgorzata Schick
639
06.08.2010
11.50
Wiesława Murawska
640
06.08.2010
13.30
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/62/2010 - Usługi Inżyniera Kontraktu
641
642
643
06.08.2010
09.08.2010
09.08.2010
13.40
11.20
12.10
Wiesława Murawska
Katarzyna Miler
Dorota Kalinowska
644
10.08.2010
8.00
Beata Tyburska-Myrta
Praca - zamieszczenie oferty nr 45/2010
Zamieszczenie obwieszczenia Marszałka nr 192/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/63/2010 - Sprostowanie
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
645
10.08.2010
11.00
Olgierd Sobkowiak
646
10.08.2010
11.25
Olgierd Sobkowiak
647
10.08.2010
11.35
Karolina Kriger
648
10.08.2010
12.50
Olgierd Sobkowiak
649
10.08.2010
13.05
Małgorzata Schick
650
10.08.2010
14.00
Anna Brandyk
651
10.08.2010
14.20
Olgierd Sobkowiak
652
10.08.2010
15.20
Olgierd Sobkowiak
653
11.08.2010
15.05
Ewa Dya
654
12.08.2010
8.05
Olgierd Sobkowiak
655
12.08.2010
8.40
Katarzyna Miler
Zamieszczenie obwieszczenia Marszałka nr 193/CP/2010, 194/CP/2010, 195/CP/2010
656
12.08.2010
8.45
Ewa Dyla
657
12.08.2010
12.40
Iwona Górska
Środowisko - informacja publiczna
Rolnictwo - rejestry grup producentów rolnych i wstępnie uznanych owoców i warzyw aktualizacja
Praca - zamieszczenie ofert nr 40/2010 - 44/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/57/2010 - Odpowiedź na pytanie
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/31/2010 - Informacja o interpretacji
treści SIWZ
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/42/2010 - Informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - Zamieszczenie SIWZ oraz
załączników
Urząd Marszałkowski - Ewidencje - Ewidencja pozwoleń na hurtowy handel napojami
alkoholowymi - aktualizacja.
Środowisko - Informacje publiczne - (44, 50, 51, 52)
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/57/2010 - Odpowiedź na pytanie
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/57/2010 - Ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia
Środowisko - informacje publiczne
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/65/2010 - Kopia Odwołania
Wniesionego w dniu 11 sierpnia 2010 roku
29
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
658
12.08.2010
13.05
Natalia Szczutkowska
659
12.08.2010
14.20
Dorota Kalinowska
660
13.08.2010
9.00
Andrzej Narolewski
Uwagi
Sejmik - radni województwa - 1.Marian Krzysztof Gołębiewski zmiana z
wiceprzewodniczący na przewodniczący Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
2.Piotr Wolski dopisnie Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego
3.Piotr Wolski zmiana przewodniczący na członek Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
4.Aleksander Kmiećkowiak dopisanie wiceprzewodniczący Komisji Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/63/2010 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Jednostki organizacyjne - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zmiana adresu www.
Rolnictwo - FOGR - # Analiza wpływów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za okres od
01 stycznia do 30 czerwca 2010 roku według stanu na 30.06.2010 r
# Przyznane środki na dotacje z terenowego Funduszu Ochrony Guntów Rolnych w roku
2010 według stanu na 30.06.2010 r.
661
13.08.2010
11.10
Karolina Prostojanek
662
663
664
665
13.08.2010
16.08.2010
16.08.2010
16.08.2010
14.00
9.00
9.05
9.20
Olgierd Sobkowiak
Monika Kajzer
Monika Kajzer
Waldemar Tomaszewski
666
16.08.2010
11.00
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/31/2010 - Odpowiedzi na pytania
667
16.08.2010
12.05
Grażyna Łączyńska
668
16.08.2010
12.15
Monika Kajzer
669
16.08.2010
12.40
Grażyna Łączyńska
Obwieszczenia Marszałka nr 196/CP/2010
Sejmik - Informacje o pracy - 26.08.2010 - Komisja Współpracy Międzynarodowej i
Promocji Województwa
Odpublikowanie obwieszczeń z dni od 26.07.2010 do 30.07.2010
670
17.08.2010
12.10
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/31/2010 - Odpowiedzi na pytania
671
17.08.2010
15.20
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/31/2010 - Odpowiedzi na pytania
672
673
18.08.2010
18.08.2010
8.30
13.00
Waldemar Tomaszewski
Katarzyna Miler
674
18.08.2010
13.20
Grażyna Łączyńska
675
18.08.2010
14.55
Ewa Giza
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/65/2010 -Zmiana odwołania
Sejmik - Informacje o pracy - 24.08.2010 - Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia
Sejmik - Informacje o pracy - 25.08.2010 - Komisja Rewizyjna
Uchwały zarządu - 969/2010 - 997/2010
Uchwały zarządu - 998/2010 - 1023/2010
Obwieszczenia Marszałka nr 197/CP/2010, 198/CP/2010, 199/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - Odpowiedzi na pytania
Praca - Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i
Niepełnopsrawnych nr 1 w Ciechocinku - zamieszczenie listy kandydatów na stanowisko
starszy referent
30
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
676
19.08.2010
8.15
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/31/2010 - Odpowiedzi na pytania
677
19.08.2010
8.15
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/31/2010 - Odpowiedzi na pytania
678
679
19.08.2010
19.08.2010
10.10
11.50
Marek Bobek
Monika Kajzer
Środowisko - formularz A - numer wpisu PZ/A/24/10
Sejmik - Kalendarium lipiec 2010
680
19.08.2010
13.50
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - Odpowiedzi na pytania
681
682
20.08.2010
20.08.2010
7.35
8.00
Emilia Paprocka
Katarzyna Miler
683
20.08.2010
9.00
Olgierd Sobkowiak
684
685
20.08.2010
20.08.2010
10.15
11.00
Waldemar Tomaszewski
Marek Bobek
686
20.08.2010
11.45
Beata Gęstwa
687
20.08.2010
11.50
Monika Kajzer
Sejmik - Informacje o pracy - 30.08.2010 - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
688
20.08.2010
12.45
Gabriel Gorbaczew
689
20.08.2010
12.50
Gabriel Gorbaczew
690
691
23.08.2010
23.08.2010
8.30
10.10
Anna Sobierajska
Karolina Bocian
692
23.08.2010
12.00
Monika Kajzer
Rozwój regionalny - analizy - informacja na sesję sejmiku 30.08.2010
Rozwój regionalny - analizy - Wdrażanie podstaw wsparcia Wspólnoty w województwie
kujawsko-pomorskim - 2010 rok - II kwartał 2010r.
Sejmik - Informacje o pracy - 30.08.2010 - XLIX Sesja III Kadencji
Rolnictwo - KONKURS „PRZYJAZNA WIEŚ”
Sejmik - Informacje o pracy - 27.08.2010 - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii
693
23.08.2010
12.10
Monika Kajzer
Sejmik - Informacje o pracy - 30.08.2010 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
694
23.08.2010
12.15
Marek Bobek
Środowisko - Formularz A - numer wpisu PZ/A/25/10
695
23.08.2010
12.50
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/31/2010 - Odpowiedzi na pytania
696
23.08.2010
13.00
Katarzyna Miler
697
23.08.2010
14.20
Waldemar Tomaszewski
698
23.08.2010
14.45
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/31/2010 - Odpowiedzi na pytania
699
23.08.2010
15.20
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - Odpowiedzi na pytania
700
24.08.2010
8.30
Dorota Kalinowska
Uwagi
Zarządzenie Marszałka nr 23/2010
Obwieszczenia Marszałka nr 200/CP/2010, 201/CP/2010, 202/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/31/2010 - Odpowiedzi na pytania
Uchwały zarządu - 1024/2010 - 1030/2010
Środowisko - formularz A - numer wpisu PZ/A/23/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie: AD.IV.333/66/2010 – Usługa udzielenia
długoterminowego kredytu bankowego w 2010 roku
Obwieszczenia Marszałka nr 203/CP/2010, 204/CP/2010, 205/CP/2010, 206/CP/2010
Uchwały zarządu - zamiana załącznika uchwały 995/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/31/2010 - Odpowiedzi na pytania aktualizacja linku
31
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
701
24.08.2010
10.30
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - Informacja o wniesieniu
odwołania
702
24.08.2010
11.00
Krzysztof Rydlewski
Urząd Marszałkowski - Wydział geodezji i mienia - zmiana danych teleadresowych
703
24.08.2010
14.05
Waldemar Tomaszewski
704
24.08.2010
14.10
Monika Kajzer
705
24.08.2010
14.15
Monika Kajzer
706
24.08.2010
14.40
Dorota Kalinowska
707
24.08.2010
14.55
Grażyna Łączyńska
708
24.08.2010
15.05
Edyta Drężek
709
24.08.2010
15.40
Dorota Kalinowska
710
711
712
713
24.08.2010
25.08.2010
25.08.2010
25.08.2010
16.20
07.50
9.00
9.10
Grażyna Łączyńska
Ewa Giza
Emilia Paprocka
Edyta Drężek
714
25.08.2010
9.20
Marek Bobek
715
716
25.08.2010
25.08.2010
10.40
11.20
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski
717
25.08.2010
11.55
Beata Gęstwa
718
25.08.2010
13.40
Katarzyna Miler
719
26.08.2010
8.30
Dorota Kalinowska
720
26.08.2010
10.00
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/67/2010 - Odpowiedzi na pytania
721
26.08.2010
13.20
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/67/2010 - Modyfikacja SIWZ
722
27.08.2010
9.00
Beata Gęstwa
723
27.08.2010
10.20
Dorota Kalinowska
724
27.08.2010
15.00
Karolina Kriger
Uwagi
Uchwały zarządu - 1031/10 - 1039/10
Sejmik - Informacje o pracy - 27.08.2010 - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Sejmik - Informacje o pracy - 30.08.2010 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/67/2010 - Zakup kserokopiarek na
potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Obwieszczenia Marszałka nr 207/CP/2010, 208/CP/2010, 209/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/36/2010 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/52/2010 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Obwieszczenia Marszałka nr 210/CP/2010
Praca - Informacja o wyniku wyboru
Zarządzenia Marszałka nr 24/2010, 25/2010, 26/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/66/2010 - SIWZ
Środowisko - formularz A - numer wpisu PZ/A/01/10 , formularz B - numer wpisu
PZ/B/03/10
Uchwały zarządu - 1040/10 - 1057/10
Uchwały zarządu - 1058/10 - 1062/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - odpowiedzi na pytania
Obwieszczenia Marszałka nr 211/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/61/2010 - Zmiana terminu składania i
otwarcia ofert
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - odpowiedzi na pytania
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - Informacja o wniesieniu
odwołania - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/70/2010 - opracowanie scenariusza
oraz realizacja przedsięwzięcia pn. „Gęsina na św. Marcina”, którego celem jest promocja
gęsi kołudzkiej oraz rypińskiej i województwa kujawsko-pomorskiego
32
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
725
726
727
728
729
30.08.2010
31.08.2010
31.08.2010
31.08.2010
31.08.2010
13.00
8.40
11.05
12.35
13.05
Grażyna Łączyńska
Małgorzata Kruszewska
Katarzyna Miler
Wiesława Murawska
Katarzyna Miler
730
31.08.2010
13.50
Monika Kajzer
731
732
733
31.08.2010
31.08.2010
31.08.2010
14.00
14.50
15.45
Monika Kajzer
Anna Brandyk
Monika Kajzer
734
31.08.2010
16.00
Monika Kajzer
735
736
737
738
1.09.2010
1.09.2010
1.09.2010
1.09.2010
8.00
8.20
8.40
10.10
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski
Katarzyna Miler
739
1.09.2010
11.15
Beata Gęstwa
740
1.09.2010
12.45
Beata Gęstwa
741
1.09.2010
13.10
Krzysztof Maciaszek
742
1.09.2010
14.40
Ewa Głodowska
Organizacje pozarządowe - Rada Organizacji Pozarządowych - Działalność - aktualizacja
743
2.09.2010
7.45
Magdalena Czachorowska
744
2.09.2010
9.00
Marek Bobek
Środowisko - informacja publiczna
Środowisko - wykaz danych - Formularz A numer wpisu PZ/A/02/10, Formularz B numer
wpisu PZ/B/04/10
745
2.09.2010
11.10
Beata Gęstwa
746
2.09.2010
11.50
Katarzyna Miler
747
2.09.2010
14.15
Marek Bobek
748
2.09.2010
14.40
Olgierd Sobkowiak
749
2.09.2010
14.50
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Obwieszczenie Marszałka nr 212/CP/2010
Regulamin Pracy - aktualizacja
Obwieszczenie Marszałka nr 213/CP/2010
Praca - wyniki naboru - oferta nr 33/2010
Obwieszczenie Marszałka nr 214/CP/2010, 215/CP/2010
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 15.09.2010 - Komisja Promocji i Ochrony
Zdrowia
14.09.2010 - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Kluby radnych - Regina Ostrowska - zamiana klubu z PO na PIS
Środowisko - Wykaz danych - Formularze A, Formularze B
Kalendarium sejmiku - czerwiec, lipiec 2010 - aktualizacja
Sejmik - radni województwa - aktualizacja wpisów:W. Achramowicz, Ryszard Bober, Piotr
Całbecki, S. Drozdowski, W. Giziński, R. Grobelski, W. Jaranowski, M. Kazimierski, L.
Kawski, P. Kiszka, A. Kmiećkowiak, S. Kopyść, I. Kozłowska, B. Lewandowski, B.
Nowacki, S. Oczkowska, J. Rogacki, G. Schreiber, K. Sikora, J. Szopiński, P. Wolski
Kalendarium prac Zarządu w okresie 25.06.10 - 17.08.10
Kalendarium prac Zarządu w okresie 16.08.10 - 27.08.10
Prace zarządu - od 26.06.2010 do 18.08.2010, od 19.08.2010 do 27.08.2010
Obwieszczenie Marszałka nr 216/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/65/2010 - Odpowiedzi na pytania 1,
Odpowiedzi na pytania 2
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/65/2010 - Sprostowanie
Budżet - Uchwała Nr 66/1125/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
26 sierpnia 2010 r. wraz z uzasadnieniem i ząłącznikami
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - Odpowiedzi na pytania
Obwieszczenia Marszałka nr 217/CP/2010, 218/CP/2010
Środowisko - wykaz danych - Formularz A numer wpisu PZ/A/02/10, Formularz B numer
wpisu PZ/B/04/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/61/2010 - Informacja o zmianie treści
SIWZ
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/65/2010 - Odpowiedzi na pytania
33
L.P.
DATA
GODZINA
750
2.09.2010
15.00
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Olgierd Sobkowiak
751
2.09.2010
15.10
Marek Bobek
752
3.09.2010
8.55
Marek Bobek
753
3.09.2010
9.55
Beata Gęstwa
754
3.09.2010
11.15
Karolina Kriger
755
3.09.2010
13.30
Anna Sobierajska
756
3.09.2010
13.40
Marek Bobek
757
3.09.2010
13.50
Magdalena Więczkowska
758
6.09.2010
7.45
Marek Bobek
759
6.09.2010
7.50
Marek Bobek
760
6.09.2010
10.50
Grzegorz Kaczmarek
761
6.09.2010
13.30
Iwona Górska
762
763
6.09.2010
6.09.2010
14.00
14.50
Edyta Drężek
Krzysztof Maciaszek
764
7.09.2010
8.30
Małgorzata Schick
765
7.09.2010
8.50
Anna Sobierajska
766
7.09.2010
11.10
Edyta Drężek
767
7.09.2010
12.40
Monika Kajzer
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/57/2010 - Informacja o wyniku
postępowania
Środowisko - wykaz danych * formularz A - numer wpisu PZ/A/04/10
* formularz B - numer wpisu PZ/B/06/10
* formularz A - numer wpisu PZ/A/15/10
* formularz B - numer wpisu PZ/B/07/10
Środowisko - wykaz danych * formularz A - numer wpisu PZ/A/05/10
* formularz B - numer wpisu PZ/B/08/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/31/2010 - Informacja o wniesieniu
odwołania
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/70/2010 - Odpowiedzi na pytania
Uchwały sejmiku nr 1304/10 - 1339/10, Stanowisko Sejmiku z dnia 30.08.2010
Środowisko - wykaz danych * formularz A - numer wpisu PZ/A/08/10
* formularz B - numer wpisu PZ/B/11/10
* formularz A - numer wpisu PZ/A/06/10
* formularz B - numer wpisu PZ/B/09/10
* formularz A - numer wpisu PZ/A/07/10
* formularz B - numer wpisu PZ/B/10/10
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert komplementarność
Środowisko - wykaz danych * formularz A - numer wpisu PZ/A/09/10
* formularz B - numer wpisu PZ/B/12/10
Środowisko - wykaz danych * formularz A - numer wpisu PZ/A/18/10
* formularz B - numer wpisu PZ/B/13/10
Planowanie przestrzenne - Opracowania dotyczącego odnawialnych źródeł energii
aktualizacja
Aktualizacja rejestrów Grup Producentów Rolnych, Wstępnie Uznanych Grup
Producentów Owoców i Warzyw oraz Uznanych Organizacji Producentów Owoców i
Warzyw
Odpowiedź na pytania wraz z załącznikami
Budżet - Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja; zmiana nr telefonu
Sejmik - Protokół Nr XLVIII/10 z XLVIII sesji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r.
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/53/2010 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Kalendarium radnych - lipiec 2010 - aktualizacja
34
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
768
769
770
771
7.09.2010
8.09.2010
8.09.2010
8.09.2010
14.50
9.50
10.20
10.30
Monika Kajzer
Emilia Paprocka
Artur Cyrankowski
Małgorzata Kasprzak
772
8.09.2010
11.05
Ewa Głodowska
773
8.09.2010
15.10
Kalendarium radnych - sierpień 2010
Zarządzenia Marszałka nr 27/2010, 28/2010
Sport - Załączniki do „informacji dotyczącej bazy sportowej w gminach
Oświadczenia majątkowe - wzór oświadczenia - aktualizacja informacji
Rada Organizacji Pozarządowych - Wybory do III kadencji Rady Organizacji
Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego; Wojewódzka Rada Działalności
Pożytku Publicznego
Marek Bobek
Środowisko - Wykaz danych - # formularz A - numer wpisu PZ/A/12/10
# formularz A - numer wpisu PZ/A/11/10
# formularz A - numer wpisu PZ/A/22/10
# formularz A - numer wpisu PZ/A/10/10
# formularz A - numer wpisu PZ/A/20/10
# formularz A - numer wpisu PZ/A/16/10
# formularz B - numer wpisu PZ/B/19/10
# formularz B - numer wpisu PZ/B/18/10
# formularz B - numer wpisu PZ/B/16/10
# formularz B - numer wpisu PZ/B/14/10
# formularz B - numer wpisu PZ/B/15/10
# formularz B - numer wpisu PZ/B/17/10
Środowisko - Wykaz danych - * formularz A - numer wpisu PZ/A/13/10
* formularz A - numer wpisu PZ/A/17/10
* formularz A - numer wpisu PZ/A/14/10
* formularz A - numer wpisu PZ/A/21/10
* formularz B - numer wpisu PZ/B/20/10
* formularz B - numer wpisu PZ/B/21/10
* formularz B - numer wpisu PZ/B/22/10
* formularz B - numer wpisu PZ/B/23/10
774
9.09.2010
8.40
Marek Bobek
775
9.09.2010
12.20
Magdalena Czachorowska
776
10.09.2010
8.30
Olgierd Sobkowiak
777
10.09.2010
8.50
Piotr Wierzbowski
778
10.09.2010
12.40
Grażyna Łączyńska
Uwagi
Informacja publiczna o wydanej decyzji dla CAN-PACK S.A. w Krakowie - Fabryka
Puszek
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/61/2010 - Informacja o zmianie terminu
otwarcia i składania ofert
Środowisko - Azbest - Wykaz podmiotów posiadających decyzję zatwierdzającą program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w wyniku prowadzenia prac
budowlanych związanych z usuwaniem i demontażem materiałów izolacyjnych i
konstrukcyjnych zawierających azbest
Obwieszczenia Marszałka nr 220/CP/2010, 221/CP/2010
35
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/66/2010 - Odpowiedź na pytania wraz z
załącznikami
Odpowiedź na pytania wraz z załącznikami
prognoza finansowa
wykaz akcji i udziałów wojewodztwa
wykaz jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z Województwem
wykaz zobowiązań kredytowych Województwa
wykaz zobowiązań kredytowych Województwa
779
10.09.2010
13.00
Edyta Drężek
780
10.09.2010
13.20
Olgierd Sobkowiak
781
10.09.2010
13.50
Beata Gęstwa
782
10.09.2010
13.55
Gabriel Gorbaczew
783
10.09.2010
14.05
Anna Sobierajska
784
13.09.2010
9.20
Grażyna Łączyńska
785
13.09.2010
9.40
Artur Cyrankowski
786
13.09.2010
9.50
Grażyna Łączyńska
787
13.09.2010
14.00
Beata Gęstwa
788
14.09.2010
10.20
Monika Kajzer
789
14.09.2010
12.10
Anna Sobierajska
790
14.09.2010
16.50
Olgierd Sobkowiak
791
792
15.09.2010
15.09.2010
9.45
12.10
Waldemar Tomaszewski
Wiesława Murawska
793
15.09.2010
13.25
Edyta Drężek
794
795
796
797
15.09.2010
16.09.2010
16.09.2010
16.09.2010
15.25
9.40
11.05
11.10
Monika Kajzer
Anna Sobierajska
Katarzyna Miler
Magdalena Kopacz
798
16.09.2010
11.40
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/67/2010 - Informacja o wyborze
799
16.09.2010
11.50
Monika Kajzer
Sejmik - zadania sejmiku oraz przewodniczącego sejmiku
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/61/2010 - zmiana treści SIWZ
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - Informacja o modyfikacji
SIWZ i zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Rozwój regionalny - analizy - Miesięczna Informacja na sesję Sejmiku_20_09_2010 r.
Sejmik - Planowany porządek obrad L sesji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego wraz z załącznikami
Obwieszczenie Marszałka nr 222/CP/2010
Sport - Załączniki do „informacji dotyczącej bazy sportowej w gminach - Zmiana
załącznika nr 2, zamieszczenie sprostowania
Odpublikowanie obwieszczeń z dni od 05.08.2010 do 25.08.2010, oraz od 17.08.2009 do
01.09.2009
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - zmiana terminu otwarcia ofert
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 17.09.2010 - Komisja Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury
16.09.2010 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejmik - informacje o pracy - 20100920 - druk nr 315
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/57/2010 - Informacja o odrzuceniu
oferty i unieważnieniu postępowania w części B
Uchwały zarządu - 1063/2010 - 1083/2010
Praca - wyniki naboru - oferty nr 27/2010, 34/2010, 35/2010, 37/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie: AD.IV.333/66/2010 - Odpowiedź na pytania wraz
z załącznikiem
Kalendarium radnych - aktualizacja (czerwiec 2010, lipiec 2010, sierpień 2010)
Zmiana uchwał sejmiku nr 1312/2010, 1316/2010, 1321/2010
Zamieszczenie obwieszczeń Marszałka nr 223/2010, 224/2010
Uchwały zarządu - 1324/2009 - załączniki
36
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
800
16.09.2010
12.35
Grzegorz Kaczmarek
801
802
803
804
805
806
807
808
809
16.09.2010
16.09.2010
16.09.2010
17.09.2010
17.09.2010
17.09.2010
17.09.2010
17.09.2010
17.09.2010
12.45
13.10
13.20
9.00
11.50
11.55
12.15
12.20
12.30
Magdalena Czachorowska
Emilia Paprocka
Anna Brandyk
Małgorzta Kasprzak
Olgierd Sobkowiak
Wiesława Murawska
Katarzyna Miler
Anna Brandyk
Anna Brandyk
810
17.09.2010
13.40
Olgierd Sobkowiak
811
20.09.2010
10.00
Karina Mach
812
20.09.2010
10.20
Krzysztof Maciaszek
813
20.09.2010
10.30
Olgierd Sobkowiak
814
20.09.2010
10.50
Beata Gęstwa
815
816
817
818
20.09.2010
20.09.2010
20.09.2010
21.09.2010
11.00
12.20
14.30
10.50
Justyna Wrzos
Beata Tyburska-Myrta
Grażyna Łączyńska
Waldemar Tomaszewski
819
21.09.2010
13.20
Małgorzata Kasprzak
820
821
822
823
824
825
826
827
21.09.2010
21.09.2010
21.09.2010
22.09.2010
22.09.2010
22.09.2010
22.09.2010
22.09.2010
13.30
14.50
15.00
11.50
12.10
12.15
12.40
14.40
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski
Monika Kajzer
Beata Gęstwa
Anna Brandyk
Katarzyna Miler
Waldemar Tomaszewski
828
22.09.2010
15.00
Beata Gęstwa
Uwagi
Planowanie przestrzenne - Opracowanie dotyczące odnawialnych źródeł energii aktualizacja
Środowisko - Wykaz danych - formularze A, formularze A, formularze A
Zarządzenia Marszałka nr 29/2010, 30/2010, 31/2010
Środowisko - informacje publiczne
Redakcja BIP - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/61/2010 - Modyfikacja SIWZ
Praca - oferta nr 46/2010
Obwieszczenie Marszałka nr 225/CP/2010
Środowisko - Informacja publiczna
Środowisko - wykaz danych - formularze A, formularze B
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/61/2010 - Modyfikacja załącznika nr 3
do SIWZ
Budżet - Planowane wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2010 r.
Budżet - Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób
prawnych za I półrocze 2010 r.
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/61/2010 - Sprostowanie
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - Odpowiedzi na pytania
Środowisko - wykaz danych - # formularze A, # formularze B, # formularze H
Turystyka - informacja o odwołaniu egzaminu w dniach 27-28 września 2010 r.
Obwieszczenia marszałka nr 226/CP/2010, 227/CP/2010
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 1084/2010 - 1102/2010
Wybory 2010 - zamieszczenie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu
wyborów samorządowych oraz linku do strony PKW, dającej dostep do programu
umożliwiającego wypełnianie dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego
Uchwały zarządu nr 1103/10 - 1133/10
Kalendarium prac Zarządu w okresie 28.08.10 - 08.09.10
Prace zarządu - od 28.08.2010 do 08.09.2010, od 09.09.2010 do 17.09.2010
Sejmik - planowane posiedzenie komisji - 22.09.2010 - Komisja Rewizyjna
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - Sprostowanie
Środowisko - informacja publiczna
Obwieszczenia Marszałka nr 228/CP/2010 - 230/CP/2010
Uchwały zarządu nr 1134/10 - 1150/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - Odpowiedź na pytanie
37
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
829
23.09.2010
7.50
Małgorzta Kasprzak
830
831
832
833
23.09.2010
23.09.2010
23.09.2010
23.09.2010
8.00
9.35
11.40
12.20
Waldemar Tomaszewski
Katarzyna Miler
Edyta Drężek
Anna Sobierajska
834
23.09.2010
13.10
Małgorzata Kasprzak
835
836
23.09.2010
24.09.2010
13.55
10.45
Waldemar Tomaszewski
Emilia Paprocka
837
24.09.2010
11.20
Krzysztof Ryszewski
838
839
840
841
842
843
844
845
846
24.09.2010
24.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
27.09.2010
12.05
12.40
9.30
9.40
10.20
12.15
12.45
14.00
15.05
Anna Brandyk
Grażyna Łączyńska
Przemysław Grabek
Waldemar Tomaszewski
Wiesława Murawska
Edyta Drężek
Barbara Komorowska
Justyna Wrzos
Agnieszka Foksińska
847
28.09.2010
8.45
Olgierd Sobkowiak
848
849
28.09.2010
28.09.2010
10.50
13.50
Monika Kajzer
Grażyna Łączyńska
850
28.09.2010
15.20
Olgierd Sobkowiak
851
852
853
854
855
28.09.2010
28.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
16.45
16.50
13.40
15.10
15.20
Barbara Komorowska
Monika Kajzer
Katarzyna Miler
Krzysztof Skowroński
Krzysztof Skowroński
Uwagi
Wybory 2010 - Informacja o liczbie mieszkaców w poszczególnych gminach połoonych
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego według stanu na 31 grudnia 2009 r.
- Informacja o miejscu i czasie przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomie o
utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
Uchwały zarządu nr 1151/10 - 1159/10
Zamieszczenie obwieszczenia nr 231/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/66/2010 - Informacja
Uchwały sejmiku nr 1340/10 - 1351/10, Stanowisko Sejmiku z dnia 20.09.2010
Wybory 2010 - Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów na członków: gminnych,
miejskich, powiatowych i wojewódzkiej, komisji wyborczych w wyborach samorządowych
zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Uchwały zarządu nr 1160/10 - 1175/10
Zarządzenie Marszałka nr 32/2010
Budżet - Uchwała Nr L/1342/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20
września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010
Środowisko - Informacja publiczna
Zdjęcie obwieszczeń nr 212/CP/2010 - 221/CP/2010
Rolnictwo - nabór wniosków - Spółki wodne
Uchwały zarządu nr 1176/10 - 1180/10, 1182/10 - 1188/10
Praca - oferta nr 50/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie: AD.IV.333/66/2010 - Informacja
Uchwały zarządu nr 1189/10 - 1199/10
Środowisko - wykazy danych - formularze A
Mienie - informacja w wywieszeniu wykazu
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/31/2010 - Odpis postanowienia KIO w
sprawie odwołania
Sejmik - Kalendarium radnych - sierpień 2010 - aktualizacja
Obwieszczenie Marszałka nr 232/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/61/2010 - Informacja o zmianie tresci
SIWZ
Uchwały zarządu nr 1200/10 - 1212/10
Kalendarium radnych - lipiec 2010, sierpień 2010 - aktualizacja
Obwieszczenie Marszałka nr 233/CP/2010
Zarząd - Kompetencje członków Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Sejmik - Zadania Przewodniczącego Sejmiku
38
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Wybory 2010 - Wyjaśnienia o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów
oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów
wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności
(biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
856
30.09.2010
10.00
Małgorzata Kasprzak
Informacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na
wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada
2010 r.
Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
857
858
859
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
10.55
12.00
13.05
Wiesława Murawska
Wiesława Murawska
Grażyna Łączyńska
860
30.09.2010
14.00
Olgierd Sobkowiak
861
862
863
01.10.2010
01.10.2010
04.10.2010
7.40
13.00
9.00
Małgorzata Kasprzak
Małgorzata Schick
Barbara Komorowska
864
04.10.2010
10.20
Justyna Wrzos
865
04.10.2010
12.10
Anna Sobierajska
866
04.10.2010
13.20
Katarzyna Portianko-Gaca
867
04.10.2010
13.50
Katarzyna Miler
868
04.10.2010
15.10
Beata Gęstwa
869
870
871
05.10.2010
05.10.2010
05.10.2010
12.20
14.10
14.15
Magdalena Czachorowska
Grażyna Łączyńska
Anita Kubiak
Praca - oferta nr 51/2010
Praca - wyniki oferty nr 43/2010
Obwieszczenia Marszałka nr 234/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/31/2010 - Informacje o wyniku
postępowania
Wybory 2010 - Obwieszczenie o podziale Województwa na okręgi wyborcze
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja;
Uchwały zarządu nr 1213/10 - 1214/10
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu PS/A/11/10
formularz H - numer wpisu 3/10
Sejmik - Protokół Nr XLIX/10 z XLIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 13.10.2010 - Komisja Promocji i Ochrony
Zdrowia
12.10.2010 - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Obwieszczenia Marszałka nr 235/CP/2010 - 237/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/72/2010 - Dostawa wyposażenia dla 14
Astro-Baz
Środowisko - Informacja publiczna - Zachem
Obwieszczenie marszałka nr 238/CP/2010
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu PZ/A/11/10
39
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
872
05.10.2010
14.00
Krzysztof Maciaszek
Budżet - Uchwała Nr 78/1277/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2010
wraz z uzasadnieniem i załącznikami
873
06.10.2010
9.10
Małgorzta Kasprzak
Wybory 2010 - Postanowienie Nr 383/10 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 5
października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych na obszarze
objętym właściwością Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy
874
06.10.2010
11.20
Iwona Górska
875
06.10.2010
9.50
Krzysztof Maciaszek
876
877
878
879
880
881
07.10.2010
07.10.2010
07.10.2010
07.10.2010
07.10.2010
07.10.2010
10.00
10.10
11.15
11.50
12.40
13.20
Gabriel Gorbaczew
Emilia Paprocka
Anna Brandyk
Katarzyna Miler
Emilia Paprocka
Wiesława Murawska
882
07.10.2010
14.35
Edyta Chmielewska-Drężek
883
07.10.2010
14.55
Małgorzata Kasprzak
884
08.10.2010
9.15
Beata Gęstwa
885
08.10.2010
10.40
Beata Tyburska-Myrta
886
08.10.2010
13.00
Olgierd Sobkowiak
887
888
08.10.2010
11.10.2010
13.10
9.55
Emilia Paprocka
Anna Brandyk
889
11.10.2010
12.15
Andrzej Narolewski
890
11.10.2010
12.40
Dorota Kalinowska
Uwagi
Rejestry rup Producentów Rolnych, Wstępnie Uznanych Grup Producentów Owoców i
Warzyw oraz Uznanych Organizacji Producentów Owoców i Warzyw
Budżet - Uchwała Nr 79/1286/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
05 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok
2010 wraz z uzasadnieniem i załącznikami
Rozwój regionalny - analizy - Miesięczna Informacja na sesję Sejmiku 18.10.2010
Zarządzenia marszałka nr 33/2010, 34/2010
Środowisko - Informacja publiczna PHU Marcin
Obwieszczenie marszałka nr 289/CP/2010
Zarządzenie marszałka nr 35/2010
Praca - wyniki naboru - oferta 40/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/66/2010 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Oświadczenia majątkowe - Oświadczenie w związku z powierzeniem obowiązków
dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy - Jarosław Cegielski
Oświadczenie w związku w związku z rozwiązaniem stosunku pracy - Edward Grądziel
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/55/2010 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/70/2010 - Informacja o wyniku
postępowania
Zarządzenie marszałka nr 36/2010
Informacja publiczna o wydanej decyzji dla Soda Polska Ciech
Jednostki organizacyjne - Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego - p.o.
dyrektora Jacek Cegielski
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/71/2010 - Termomodernizacja budynku
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - remont i ocieplenie elewacji
40
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
891
11.10.2010
13.00
Olgierd Sobkowiak
892
12.10.2010
9.10
Małgorzata Kasprzak
893
12.10.2010
9.15
Monika Kajzer
894
12.10.2010
11.00
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/62/2010 - Informacja o unieważnieniu
895
12.10.2010
11.15
Marek Bobek
896
12.10.2010
12.20
Anna Brandyk
897
898
899
12.10.2010
12.10.2010
12.10.2010
13.10
13.40
14.00
Marek Bobek
Emilia Paprocka
Barbara Komorowska
900
12.10.2010
14.55
Olgierd Sobkowiak
Środowisko - wykaz danych - Formularz A - numer wpisu PZ/A/27/10
Środowisko - Informacja Publiczna - Spółka Wodna Kapuściska, Informacja Publiczna Soda Polska Ciech
Środowisko - wykaz danych - Formularz A - numer wpisu PZ/A/28/10
Zarządzenia marszałka nr 37/2010, 38/2010
Uchwały zarządu nr 1215/10 - 1223a/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/73/2010 - Dostawa nowego
czteroczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego
901
12.10.2010
16.30
Wiesława Murawska
902
13.10.2010
9.30
Monika Kajzer
903
904
905
13.10.2010
13.10.2010
13.10.2010
10.05
11.25
13.40
Barbara Komorowska
Monika Kajzer
Wiesława Murawska
906
13.10.2010
14.15
Karolina Kriger
907
13.10.2010
15.05
Magdalena Masewicz
908
14.10.2010
8.40
Anna Sobierajska
909
910
14.10.2010
14.10.2010
10.50
14.30
Magdalena Masewicz
Marcin Kosiński
911
15.10.2010
8.30
Gabriel Gorbaczew
912
18.10.2010
10.35
Wiesława Murawska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/61/2010 - Informacja o wyniku
postępowania
Wybory 2010 - Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu z dnia 9
października 2010r.
Planowane posiedzenia komisji: 18.10.2010 - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
14.10.2010 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Praca - Informacje o wynikach naboru Oferta nr 21/2010, 22/2010, 23/2010, 41/2010
Sejmik - planowane posiedzenie komisju - 15-10-2010 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki , 18.10.2010 - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i
Poszanowania Energii
Uchwały zarządu nr 1224/10 - 1238/10, 1240/10
Kalendarium radnych - wrzesień 2010
Praca - Zamieszczenie informacji dot. ofert nr 20/2010, 45/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/79/2010 - Wykonanie projektu
polegającego na wyjeździe Kół Gospodyń Wiejskich i promocji tradycyjnych produktów
regionalnych i regionalnych receptur kujawsko-pomorskich w regionie
Rolnictwo - spółki wodne rozstrzygnięcie
Sesje sejmiku - Planowany Porządek obrad LI sesji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w dniu 18 października 2010 r.
Rolnictwo - spółki wodne rozstrzygnięcie - Aktualizacja wykazu
Obwieszczenia marszałka nr 240/CP/2010 - 242/CP/2010
Rozwój regionalny - analizy - INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA POLITYKI
SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
Stan na koniec III kwartału 2010 r.
Praca - oferty nr 52/2010, 53/2010
41
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
913
18.10.2010
11.30
Olgierd Sobkowiak
914
915
18.10.2010
18.10.2010
12.05
12.10
Marcin Kosiński
Barbara Komorowska
916
18.10.2010
12.30
Anna Jakubowska
917
918
18.10.2010
18.10.2010
13.55
14.40
Barbara Komorowska
Sylwia Lemańska
919
18.10.2010
15.10
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/73/2010 - Zamieszczenie SIWZ
920
19.10.2010
9.45
Andrzej Narolewski
921
19.10.2010
10.20
Monika Kajzer
922
923
19.10.2010
19.10.2010
10.50
12.30
Monika Kajzer
Grażyna Gawłowska
924
19.10.2010
13.50
Małgorzata Kasprzak
925
20.10.2010
8.00
Waldemar Tomaszewski
Informacje nieudostępnione w BIP
Planowane posiedzenia komisji: 19.10.2010 - Komisja Rewizyjna
15.10.2010 - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu 29/09
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu 29/09
Wybory 2010 - Postanowienie w sprawie zmian w składzie Wojewódzkiej Komisji
Wyborczej
Prace zarządu - Od 07.10.2010 do 15.10.2010; Od 18.09.2010 do 06.10.2010
926
20.10.2010
8.15
Waldemar Tomaszewski
Kalendarium prac zarządu - Od 07.10.2010 do 15.10.2010; Od 18.09.2010 do 06.10.2010
927
20.10.2010
8.45
Barbara Komorowska
928
20.10.2010
11.30
Karolina Kriger
929
20.10.2010
14.30
Edyta Chmielewska-Drężek
930
20.10.2010
14.50
Dorota Kalinowska
931
21.10.2010
12.45
Emilia Paprocka
932
21.10.2010
15.15
Marek Bobek
933
22.10.2010
10.45
Grażyna Łączyńska
934
22.10.2010
12.30
Edyta Chmielewska-Drężek
935
22.10.2010
13.15
Katarzyna Miler
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/71/2010 - Modyfikacja SIWZ i zmiana
terminu składania ofert
Zarządzenie marszałka nr 39/2010
Środowisko - wykaz danych - Formularz B - numer wpisu PZ/A/24/10, Formularz A numer wpisu PZ/A/28/09
Obwieszczenia marszałka nr 244/CP/2010, 245/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/80/2010 - Modyfikacja SIWZ i
odpowiedź na pytania; Załącznik nr 3 - uwzgledniający modyfikację
Obwieszczenie marszałka nr 246/CP/2010
936
22.10.2010
13.20
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/79/2010 - Odpowiedzi na pytania
937
25.10.2010
9.45
Krzysztof Gąsior
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/73/2010 - Zamieszczenie sprostowania
ogłoszenia
Obwieszczenie marszałka nr 243/CP/2010
Uchwały zarządu nr 1241/10 - 1259/10
Organizacje pozarządowe - Konsultacje Programu współpracy na rok 2011 zakończone
Uchwały zarządu nr 1260/10 - 1277/10
Zdrowie - Tryb bezkonkursowy (uproszczony)
Uchwały zarządu nr 1278/10 - 1290/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/79/2010 - Modyfikacja SIWZ i zmiana
terminu składania ofert
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/80/2010 - Druk, zabezpieczenie w
procesie druku oraz zapakowanie kart do głosowania w związku z wyborami do Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2010 roku.
Ruch drogowy - Egzamin 6,7 listopada 2010r.
42
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
938
939
25.10.2010
25.10.2010
10.20
10.30
Anna Sobierajska
Barbara Komorowska
940
25.10.2010
10.50
Anna Sobierajska
941
25.10.2010
14.50
Dorota Kalinowska
942
26.10.2010
10.10
Krzysztof Maciaszek
943
26.10.2010
11.40
Olgierd Sobkowiak
944
945
26.10.2010
26.10.2010
12.10
13.20
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Jarosław Przybył
946
26.10.2010
15.50
Krzysztof Maciaszek
947
26.10.2010
16.00
Małgorzata FranckowskaKruszewska
948
26.10.2010
16.20
Beata Gęstwa
949
950
951
952
953
954
27.10.2010
27.10.2010
27.10.2010
27.10.2010
27.10.2010
28.10.2010
8.45
9.30
10.00
12.00
13.00
10.00
Jarosław Bochenek
Jarosław Bochenek
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Emilia Paprocka
Wiesława Murawska
Monika Kajzer
955
28.10.2010
11.15
Olgierd Sobkowiak
956
28.10.2010
12.00
Grażyna Łączyńska
957
28.10.2010
14.40
Olgierd Sobkowiak
958
29.10.2010
10.35
Barbara Komorowska
959
29.10.2010
12.00
Edyta Chmielewska - Drężek
Uwagi
Sejmik - uchwały sejmiku nr LI/1352/10 - LI/1381/10
Uchwały zarządu nr 1239/10, 1292/10 - 1314/10
Sejmik - Protokół Nr L/10 z L sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
20 września 2010 r.
Odpowiedź na pytanie - Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/71/2010
Budżet - Uchwała Nr LI/1362/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18
października 2010 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010 wraz z
uzasadnieniem i załącznikami
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/73/2010 - Informacja o wniesieniu
odwołania
Kopia odwołania
Obwieszczenie marszałka nr 247/CP/2010, 15/KW/2010
Sport - „Moje Boisko-Orlik 2012”
Budżet - Uchwała Nr 84/1394/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
26 października 2010 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości
informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych na koniec III kwartału
2010 r.
Praca - Oferta nr 46/2010 - Wyniki naboru
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/72/2010 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Sprawy społeczne - Kontakt - aktualizacja
Sprawy społeczne - Stypendia - Zdolni na start, Krok w przyszłość
Obwieszczenie marszałka nr 248/CP/2010, 249/CP/2010
Zarządzenie marszałka nr 40/2010, 41/2010
Praca - zamieszczenie ofert nr 54/2010, 55/2010
Sejmik - Kalendarium radnych - sierpień 2010, wrzesień 2010 - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/71/2010 - Druga modyfikacja SIWZ i
zmiana terminu składania ofert
Obwieszczenie marszałka nr 250/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/73/2010 - Modyfikacja treści SIWZ,
Zmiana treści ogłoszenia
Uchwały zarządu nr 1315/10 - 1332/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/82/2010 - Badanie sprawozdań
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2010 rok
43
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Edyta Chmielewska - Drężek
960
29.10.2010
13.45
961
29.10.2010
13.50
962
29.10.2010
13.55
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Dorota Kalinowska
963
02.11.2010
9.00
Marek Bobek
964
02.11.2010
11.15
Beata Tyburska-Myrta
965
02.11.2010
11.50
Dorota Kalinowska
966
02.11.2010
12.40
Anna Brandyk
967
968
02.11.2010
03.11.2010
14.00
10.00
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Małgorzata Kruszewska
969
03.11.2010
10.10
Edyta Chmielewska - Drężek
970
03.11.2010
11.30
Olgierd Sobkowiak
971
03.11.2010
12.00
Katarzyna Miler-Kwasigroch
972
03.11.2010
13.10
Krzysztof Maciaszek
973
974
03.11.2010
04.11.2010
13.40
9.20
Krzysztof Skowroński
Katarzyna Miler-Kwasigroch
975
04.11.2010
14.50
Dorota Kalinowska
976
04.11.2010
14.55
Dorota Kalinowska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/82/2010 - Badanie sprawozdań
finansowych za 2010 rok w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu,
Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy, Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego we Włocławku, Operze Nova w Bydgoszczy, Filharmonii Pomorskiej w
Bydgoszczy, Muzeum Etnograficznym w Toruniu
Praca - Oferta nr 42/2010 - Wyniki naboru
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/71/2010 - Modyfikacja SIWZ
Środowisko - formularz A - numer wpisu PZ/A/23/10
formularz B - numer wpisu PZ/B/25/10; Informacja Publiczna - Regionalny Zakład
Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” sp. z o. o.
Załatwiane sprawy: Organizatorzy turystyczni i pośrednicy turystyczni (biura podróży) aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/78/2010 - Zaprojektowanie i
przeprowadzenie robót budowlanych związanych z termomodernizację budynków
placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
Toruniu i w Bydgoszczy
Środowisko - Informacja Publiczna - Przedsiębiorstwo Hodowli Zarodowej i Nasiennictwa
„DĘBNO” Sp. z o.o. gm.Sadki
Obwieszczenia marszałka nr 251/CP/2010, 252/CP/2010
Praca - wyniki naboru - ofert nr 44/2010, 48/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/80/2010 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/73/2010 - Załączniki do Specyfikacji
Technicznej
Obwieszczenie marszałka nr 253/CP/2010
Budżet - Uchwała Nr 85/1436/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok
2010
Zarządzenia Marszałka nr 42/2010, 43/2010
Obwieszczenie marszałka nr 254/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/87/2010 - Wykonanie i dostarczenie
materiałów informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/78/2010 - Uzupełnienia PFU PAKIET A
iB
44
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
977
05.11.2010
8.30
Wojciech Rzemykowski
978
979
980
05.11.2010
05.11.2010
08.11.2010
11.20
12.50
11.25
Emilia Paprocka
Barbara Komorowska
Wiesława Murawska
Uwagi
Wybory 2010 - O B W I E S Z C Z E N I A WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W
TORUNIU z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko -Pomorskiego zarządzonych na dzień
21 listopada 2010 r.
Departament Administracji - atualizacja danych
Uchwały zarządu nr 1333/10 - 1350/10
Praca - oferty nr 56/2010, 57/2010, 58/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/81/2010 - Zaprojektowanie i wykonanie
zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku warsztatów szkolnych przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1 Dla Dzieci i Młodzieży słabo Widzącej i
Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy przy ul. Krasińskiego 10”
981
08.11.2010
14.00
Edyta Chmielewska - Drężek
982
983
08.11.2010
08.11.2010
14.25
15.05
Wiesława Murawska
Katarzyna Miler-Kwasigroch
984
08.11.2010
15.15
Dorota Kalinowska
985
09.11.2010
14.50
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/87/2010 - Odpowiedzi na pytania
986
09.11.2010
15.40
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/84/2010 - Dostawa papieru
kserograficznego
987
10.11.2010
8.50
Sylwia Lemańska
988
10.11.2010
9.40
Katarzyna Miler-Kwasigroch
989
10.11.2010
11.25
Edyta Chmielewska-Drężek
990
10.11.2010
13.50
Karolina Kriger
991
10.11.2010
14.10
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/78/2010 - Odpowiedzi na pytania
992
10.11.2010
15.10
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/78/2010 - Odpowiedzi na pytania
993
10.11.2010
15.25
Beata Gęstwa
994
12.11.2010
12.10
Edyta Chmielewska-Drężek
995
12.11.2010
12.40
Olgierd Sobkowiak
Praca - oferta nr 59/2010
Obwieszczenia marszałka nr 255/CP/2010 - 262/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/86/2010 - Dostawa materiałów
eksploatacyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego
Zdrowie - Tryb bezkonkursowy (uproszczony) – decyzja Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele
zdrowy duch – inauguracja Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”
Obwieszczenie marszałka nr 263/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/88/2010 - Badanie sprawozdania
finansowego za 2010 rok Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/79/2010 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/85/2010 - Dostawa materiałów
biurowych z podziałem na części
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/93/2010 - Dostawa stolików
multimedialnych dla potrzeb promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/73/2010 - Odpowiedzi na pytania z dnia
09.11.2010; Odpowiedzi na pytania z dnia 12.11.2010
45
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
996
12.11.2010
13.15
Dorota Kalinowska
997
12.11.2010
13.20
Beata Gęstwa
998
12.11.2010
13.40
Dorota Kalinowska
999
15.11.2010
9.15
Monika Kajzer
1000
15.11.2010
9.50
Małgorzata FranckowskaKruszewska
1001
15.11.2010
10.20
Emilia Paprocka
1002
15.11.2010
10.25
Dorota Kalinowska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/83/2010 - Zakup komputerów na
potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/85/2010 - Zamieszczenie
sprostowania, załącznika 2C - poprawionego
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/86/2010 - Odpowiedzi na pytania
Kluby Radnych - aktualizacja dot. Klubu Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz
Bogdana Lewandowskiego
Praca - wyniki naboru - oferta nr 47/2010
Zarządzenia marszałka - Zarządzenie nr 44 - 15 listopad 2010 - w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/78/2010 - Odpowiedzi na pytania
FOGR - Analiza wpływów Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za okres od 01 stycznia
do 30 września 2010 roku według stanu na 30.09.2010 r; Przyznane środki na dotacje z
terenowego Funduszu Ochrony Guntów Rolnych w roku 2010 według stanu na
30.09.2010 r.
1003
15.11.2010
11.30
Karolina Prostojanek
1004
15.11.2010
12.20
Olgierd Sobkowiak
1005
1006
15.11.2010
15.11.2010
13.00
13.25
Monika Kajzer
Dorota Kalinowska
1007
16.11.2010
8.10
Małgorzata Kasprzak
1008
1009
1010
1011
16.11.2010
16.11.2010
16.11.2010
16.11.2010
11.45
14.00
14.05
14.45
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Wiesława Murawska
Edyta Chmielewska-Drężek
Magdalena Czachorowska
1012
16.11.2010
15.35
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/78/2010 - Odpowiedź na pytanie
1013
1014
16.11.2010
17.11.2010
15.40
13.30
Emilia Paprocka
Magdalena Czachorowska
1015
17.11.2010
13.45
Edyta Drężek-Chmielewska
1016
1017
1018
17.11.2010
18.11.2010
18.11.2010
14.25
8.15
9.45
Anna Brandyk
Krzysztof Ryszewski
Dorota Kalinowska
Zarządzenie marszałka nr 45/2010
Środowisko - wykaz danych - formularze A i B
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/85/2010 - Odpowiedzi na pytania,
poprawione załączniki 2A, 2C, 2F
Środowisko - Informacja Publiczna - Ferma Dąbionek
Budżet - Projekt Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/83/2010 - modyfikacja SIWZ
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/73/2010 - Postanowienie KIO o
umorzeniu postępowania odwoławczego
Kalendarium prac sejmiku - październik 2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/78/2010 - Modyfikacja
Jednostki organizacyjne - Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego - aktualizacja
adresu strony internetowej
Obwieszczenie marszałka nr 264/CP/2010
Praca - zamieszczenie ofert nr 60/2010 - 65/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/81/2010 - Wyjaśnienia
Środowisko - wykaz danych - formularze A i B
46
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1019
18.11.2010
12.00
Edyta Chmielewska-Drężek
1020
18.11.2010
14.45
Edyta Chmielewska-Drężek
1021
18.11.2010
13.35
Justyna Wrzos
1022
18.11.2010
13.45
Anna Brandyk
1023
18.11.2010
13.50
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/82/2010 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/89/2010 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Środowisko - wykaz danych - formularz B - numer wpisu PS/B/10/10
formularz B - numer wpisu HE/B/8/10
formularz B - numer wpisu HE/B/9/10
Środowisko Informacja Publiczna - Gospodarstwo Rolne Krąpiewo Sp. z o.o.
- Informacja Publiczna - Toruńska Energetyka Cergia SA
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/83/2010 - modyfikacja 2 SIWZ
1024
18.11.2010
14.10
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/81/2010 - Odpowiedź na pytania
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
18.11.2010
19.11.2010
19.11.2010
19.11.2010
19.11.2010
19.11.2010
22.11.2010
22.11.2010
15.00
8.30
11.25
11.50
12.35
15.00
10.30
11.00
Grażyna Łączyńska
Anna Brandyk
Elżbieta Sudoł
Dorota Kalinowska
Krystyna Skonieczna
Dorota Kalinowska
Emilia Paprocka
Grażyna Gawłowska
1033
22.11.2010
13.00
Małgorzata Schick
1034
1035
1036
23.11.2010
23.11.2010
23.11.2010
8.45
11.45
13.45
Małgorzata Kruszewska
Justyna Wrzos
Waldemar Tomaszewski
1037
23.11.2010
14.50
Marek Bobek
1038
23.11.2010
15.20
Marek Bobek
1039
23.11.2010
16.00
Olgierd Sobkowiak
1040
24.11.2010
9.05
Waldemar Tomaszewski
1041
24.11.2010
10.30
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/87/2010 - Informacja o wyborze
1042
24.11.2010
10.35
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/71/2010 - Informacja o wyborze
Uwagi
Obwieszczenia marszałka nr 265/CP/2010 - 267/CP/2010
Środowisko - wykaz danych - formularze A i B
Środowisko - wykaz danych - formularze A i B
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/78/2010 - modyfikacja 2 SIWZ
Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/78/2010 - informacja
Zarządzenie marszałka nr 46/2010
Środowisko wykaz danych - Formularz A numer wpisu 15/10
Załatwiane sprawy - Zezwolenie na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami
alkoholowymi - aktualizacja oświadczeń.
Praca - wyniki naboru - oferty nr 49/10, 51/10
Środowisko wykaz danych - Formularz B numer wpisu PS/B/11/10
Uchwały zarządu nr 1380/10 - 1413/10
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu PZ/A/27/10
formularz B - numer wpisu PZ/B/26/10
Środowisko - wykaz danych - formularz A - numer wpisu PZ/A/28/10
formularz B - numer wpisu PZ/B/27/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/74/2010 - Wykonanie dokumentacji
projektowej na remont i rozbudowę budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z
uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji w tym
pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
Zmiana uchwały zarządu nr 6/70/2010
47
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1043
24.11.2010
10.45
Dorota Kalinowska
1044
24.11.2010
12.00
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1045
24.11.2010
14.00
Dorota Kalinowska
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
25.11.2010
25.11.2010
26.11.2010
26.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
11.30
12.35
8.50
11.40
9.50
10.00
10.30
11.50
12.50
1055
29.11.2010
14.30
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
29.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
30.11.2010
30.11.2010
30.11.2010
14.30
15.00
16.25
16.40
12.50
13.00
15.30
Wiesława Murawska
Waldemar Tomaszewski
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Anna Brandyk
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Waldemar Tomaszewski
Monika Kajzer
Monika Kajzer
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Wiesława Murawska
Małgorzata Brzykcy
Małgorzata Brzykcy
Małgorzata Brzykcy
Monika Kajzer
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski
1063
30.11.2010
16.20
Olgierd Sobkowiak
1064
1065
1.12.2010
1.12.2010
8.10
10.20
Monika Kajzer
Anna Sobierajska
1066
1.12.2010
10.55
Piotr Wierzbowski
1067
1.12.2010
12.30
Beata Gęstwa
1068
1.12.2010
14.00
Dorota Kalinowska
1069
1070
1.12.2010
2.12.2010
15.00
12.40
Anna Brandyk
Emilia Paprocka
1071
2.12.2010
12.45
Małgorzata Schick
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.V.333/64/2010 - Informacja o unieważnieniu
Obwieszczenie marszałka nr 268/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/94/2010 - Zakup komputerów na
potrzeby Biura Markowego RPO
Praca - oferta nr 69/2010
Uchwały zarządu nr 1414/10 - 1456/10
Obwieszczenie marszałka nr 269/CP/2010
Środowisko - Informacja Publiczna - DGS Włocławek, PROTECH Rypin
Obwieszczenie marszałka nr 270/CP/2010
Uchwały zarządu nr 1457/10 - 1474/10
Radni - przeniesienie informacji do zakłądki - Radni Województwa III kadencji
Radni Województwa - aktualizacja
Obwieszczenia marszałka nr 271/CP/2010-273/CP/2010
Praca - wyniki naboru - oferta 20/2010
Praca - zdjęcie wyników naboru - oferta 47/2010
Prezydium Sejmiku - aktualizacja
Radni sejmiku - aktualizacja
Skład Zarządu Województwa - aktualizacja
Sejmik - Zadania Przewodniczącego Sejmiku - aktualizacja
Uchwały zarządu nr 1475/10 - 1525/10
Uchwały zarządu nr 1526/10 - 1557/10
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/96/2010 - Dostawa 30 laptopów wraz z
oprogramowaniem
Prezydium Sejmiku - aktualizacja danych kontaktowych
Sejmik - informacja o sesji 6.12.2010
Środwisko - Wykaz podmiotów posiadających decyzję zatwierdzającą program
gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia prac budowlanych związanych
z usuwaniem i demontażem materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających
azbest. - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/85/2010 - Informacja o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/94/2010 - Uzupełnienie + wzór umowy
Środowisko - Informacja Publiczna - ProNatura
Zarządzenie marszałka nr 47/2010
Urząd Marszałkowski - Ewidencje - Ewidencja pozwoleń na hurtowy handel napojami
alkoholowymi - aktualizacja.
48
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1072
1073
1074
2.12.2010
2.12.2010
2.12.2010
12.50
12.55
15.20
Małgorzata Schick
Katarzyna Miler
Anna Sobierajska
1075
6.12.2010
8.05
Anna Brandyk
1076
6.12.2010
8.10
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1077
6.12.2010
8.50
Krzysztof Maciaszek
1078
6.12.2010
10.40
Monika Kajzer
1079
6.12.2010
11.40
Małgorzata Kasprzak
1080
6.12.2010
12.10
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1081
6.12.2010
12.30
Beata Gęstwa
1082
6.12.2010
13.35
Anna Brandyk
1083
6.12.2010
14.15
Monika Kajzer
1084
7.12.2010
13.45
Ewa Głodowska-Morawska
1085
1086
1087
7.12.2010
7.12.2010
7.12.2010
15.10
15.20
15.30
Sylwia Lemańska
Marek Bobek
Edyta Drężek-Chmielewska
1088
8.12.2010
8.35
Andrzej Pabian
1089
8.12.2010
8.45
Andrzej Pabian
1090
1091
1092
1093
1094
1095
8.12.2010
8.12.2010
8.12.2010
8.12.2010
8.12.2010
8.12.2010
8.50
9.30
9.35
9.40
12.10
12.50
Marek Bobek
Anna Bartnicka
Waldemar Tomaszewski
Anna Sobierajska
Anna Sobierajska
Agata Słoma
1096
8.12.2010
14.50
Olgierd Sobkowiak
1097
1098
9.12.2010
9.12.2010
8.20
9.30
Beata Peplińska
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Uwagi
Wykaz telefonów pracowników - Departament Polityki Regionalnej - aktualizacja
Obwieszczenia marszałka nr 274/CP/2010, 275/CP/2010
Sejmik - uchwały nr I/1/10 - I/5/10
Środowisko - informacje publiczne - Informacja Publiczna - Karat
Informacja Publiczna - NITRO_CHEM
Informacja Publiczna - Rogoziński
Obwieszczenia marszałka nr 276/CP/2010
Budżet - Uchwała Nr 91/1636/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
23 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2010
Sejmik - utworzenie zakładek II kadencja, III kadencja
Oświadczenia majątkowe w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Członków Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Bartosz Nowacki, Franciszek Złotnikiewicz
Obwieszczenia marszałka nr 277/CP/2010 - 279/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/84/2010 - Informacja o wyborze
Środowisko - wykaz danych - # formularze A, # formularze B, # karty informacyjne 76/2010 - 80/2010
Komisje sejmiku
Rada Organizacji Pozarządowych - Konkursy 2011 - ogłoszenia, formularze, informacje
praktyczne
Zdrowie - Konkurs ofert nr 10/2011
Środowisko - wykaz danych - karta informacyjna - 67/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/88/2010 Kultura - departament informuje - OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W
ZAKRESIE KULTURY
Kultura - departament informuje - Informacja dla ubiegających się o stypendia artystyczne
Marszałka Województwa
Środowisko - wykaz danych - karta informacyjna - 69/2010
Sprawy Społeczne - Konkursy 2011
Uchwały Zarządu nr 1558/2010 - 1585/2010, 1587/2010, 1590/2010-1592/2010
Prace sejmiku - Planowany Porządek Obrad III sesji sejmiku - 20.12.2010
Uchwały sejmiku - US-4-10-6 - US-4-10-50
Niepełnosprawni - otwarte konkursy ofert nr 12/2010, 15/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/73/2010 -Informacja o unieważnieniu
przetargu
Uchwały Zarządu - zamieszczenie załączników do uchwały nr 1253/10
Obwieszczenie marszałka nr 280/CP/2010
49
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1099
1100
9.12.2010
9.12.2010
11.50
13.25
Adam Białek
Adam Białek
1101
9.12.2010
14.25
Dorota Sierakowska
1102
9.12.2010
15.20
Beata Gęstwa
1103
10.12.2010
10.25
Dorota Kalinowska
1104
10.12.2010
11.25
Emilia Paprocka
1105
10.12.2010
11.45
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/83/2010 - Informacja o wyborze
1106
10.12.2010
12.30
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/94/2010 - Informacja o wyborze
1107
1108
1109
10.12.2010
10.12.2010
10.12.2010
12.45
13.00
13.20
Emilia Paprocka
Adam Białek
Grażyna Łączyńska
1110
13.12.2010
10.40
Olgierd Sobkowiak
1111
1112
13.12.2010
13.12.2010
12.20
12.30
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Małgorzata Schick
Zarządzenie marszałka nr 50/2010
Zmiana wykazu - zaproszonych na spotkanie medalistów MŚ, ME
Obwieszczenie marszałka nr 281/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/96/2010 - Informacja o wyniku
postępowania
Obwieszczenia marszałka nr 282/CP/2010
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
1113
13.12.2010
13.05
Małgorzata Kasprzak
1114
13.12.2010
13.50
1115
1116
1117
1118
1119
1120
14.12.2010
14.12.2010
14.12.2010
14.12.2010
14.12.2010
15.12.2010
9.30
10.00
10.40
12.10
12.35
10.45
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Grażyna Łączyńska
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Waldemar Tomaszewski
Gabriel Gorbaczew
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski
1121
15.12.2010
11.25
Beata Gęstwa
1122
1123
16.12.2010
16.12.2010
8.50
9.30
Marek Bobek
Barbara Komorowska
1124
16.12.2010
10.00
Piotr Wierzbowski
1125
16.12.2010
10.10
Grażyna Łączyńska
Uwagi
Sport - Informacja - spotkanie - medaliści
Sport - informacja - konkurs ofert
FOGR - uchwała Nr 31/420/2010 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia
20 kwietnia 2010r.
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/97/2010 - Dostawa prasy w 2011 roku
na potrzeby Urzędu Marszalkowskiego
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/86/2010 - Informacja o wyborze
Zarządzenia marszałka nr 48/2010, 49/2010
Oświadczenie majątkowe wraz z informacjami złożone przez p. Dariusza Kurzawę w
związku z wyborem na stanowisko Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Praca - wyniki naboru - oferty nr 54/2010, 58/2010, 59/2010
Zdjęcie obwieszczeń marszałka nr 240/CP/2010 - 273/CP/2010
Zamieszczenie obwieszczenia marszałka nr 286/CP/2010
Uchwały zarządu nr 1593/2010-1596/2010
Rozwój regionalny - Analizy - Informacje 2010 - październik 2010r, listopad 2010
Uchwały zarządu nr 1597/2010-1640/2010
Uchwały zarządu nr 1641/2010 - 1648/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/97/2010 - Odpowiedź na pytania
Środowisko - informacja publiczna - Giebnia, karta informacyjna 38/2010
Uchwały zarządu nr 1351/10 - 1373/10
Środowisko - Raport wojewódzki dotyczący wytwarzania i gospodarowania odpadami za
2009r.
Obwieszczenie marszałka nr 287/CP/2010
50
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1126
16.12.2010
10.35
Beata Gęstwa
1127
16.12.2010
10.50
Monika Kajzer
1128
1129
17.12.2010
17.12.2010
9.10
12.15
Barbara Komorowska
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1130
17.12.2010
12.24
Edyta Chmielewska Drężek
1131
20.12.2010
10.00
Emilia Paprocka
1132
20.12.2010
10.40
Małgorzata Schick
1133
20.12.2010
12.35
Włodzimierz Openchowski
1134
20.12.2010
12.50
Karina Mach
1135
20.12.2010
14.30
Anna Brandyk
Budżet 2010 - wzory formularzy sprawozdawczych dla szkół, załączonych do pisma
FK.I.P.3012-35/ 22 /2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. skierowanego do wojewódzkich
jednostek oświatowych
Środowisko - informacja publiczna - Mrozowo
1136
20.12.2010
14.50
Monika Kajzer
Radni sejmiku - aktualizacja - usunięcie Ryszarda Girczyca (który złożył rezygnację)
1137
20.12.2010
15.00
Anna Brandyk
Środowisko - informacja publiczna - Zachem
1138
21.12.2010
8.45
Krzysztof Ryszewski
1139
1140
1141
21.12.2010
21.12.2010
21.12.2010
9.05
11.55
11.55
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Marek Bobek
Anna Brandyk
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/97/2010 - Modyfikacja SIWZ
Formularz cenowy - poprawiony
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Uchwały zarządu nr 1374/10 - 1379/10
Obwieszczenie marszałka 288/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/81/2010 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zarządzenie marszałka nr 51/2010
Załatwiane sprawy - Zezwolenie na obrót alkoholami - zmiana załącznika - Informacja o
wielkości sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa i
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa
Budżet - sprawozdania - Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał 2010
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - II kwartał 2010, III kwartał
2010
Budżet - Uchwała Nr 42/2010 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wdania opinii o
projekcie budżetu na 2011 rok Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uchwała Nr
42/2010 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z
dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2011-2036 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 20112036 Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uchwała Nr 34/2010 Składu Orzekającego
Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2010 roku w
sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Obwieszczenie marszałka nr 289/CP/2010
Środowisko - publiczna informacja - Sulnówko, karta informacyjna 71/2010
Środowisko - publiczna informacja - Lubostroń
51
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1142
21.12.2010
13.30
Beata Gęstwa
1143
21.12.2010
13.35
Krzysztof Gąsior
1144
22.12.2010
9.10
Monika Kajzer
1145
22.12.2010
9.55
Iwona Górska
1146
22.12.2010
11.40
Dorota Kalinowska
1147
1148
22.12.2010
22.12.2010
11.50
12.35
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Andrzej Narolewski
1149
22.12.2010
13.30
Małgorzata Kruszewska
1150
1151
1152
1153
1154
1155
22.12.2010
27.12.2010
27.12.2010
27.12.2010
27.12.2010
27.12.2010
14.40
7.40
7.45
9.35
10.15
13.20
Andrzej Narolewski
Monika Kajzer
Emilia Paprocka
Krzysztof Skowroński
Barbara Komorowska
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1156
27.12.2010
15.10
Dorota Kalinowska
1157
28.12.2010
8.40
Małgorzata Kasprzak
1158
28.12.2010
15.30
Krzysztof Ryszewski
1159
29.12.2010
7.40
Waldemar Tomaszewski
1160
29.12.2010
7.50
Małgorzata Kasprzak
Wybory 2010 - O B W I E S Z C Z E N I E Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia
17 grudnia 2010 r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1161
29.12.2010
8.20
Andrzej Narolewski
1162
29.12.2010
8.30
Katarzyna Osenkowska
1163
29.12.2010
8.35
Barbara Komorowska
Regulamin organizacyjny - aktualizacja regulaminu oraz załącznika nr 2
Środowisko - ogłoszenia - rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na
przedstawiciela organizacji ekologicznych; rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów
na przedstawiciela samorządów gospodarczych
Uchwały zarządu nr 2/29/2010 - 2/49/2010
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/97/2010 - Informacja o wyborze
Ruch drogowy - Zmiana zasad wnoszenia opłat za egzaminy weryfikacyjne dla
egzaminatorów
Zamieszczenie oświadzczeń majątkowych radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w związku z zakończeniem kadencji - lata 2006-2010
Grupy Producentó Rolnych - wykaz - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/95/2010 - Racjonalizacja gospodarki
energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych
Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Włocławku, Toruniu,
Inowrocławiu i Ciechocinku
Obwieszczenia marszałka nr 290/CP/2010 - 294/CP/2010
Zamieszczenie Regulaminu Organizacyjnego UMWKP
Praca - zamieszczenie wyników naboru - oferty nr 52/2010, 56/2010, 57/2010, 60/2010,
61/2010
Departamenty - aktualizacja zadań
Sejmik - Kluby Radnych
Zarządzenie marszałka nr 52/2010
Zarządzenie marszałka nr 53/2010
Uchwały zarządu nr 1/1/2010 - 1/22/2010
Obwieszczenia marszałka nr 295/CP/2010 - 300/CP/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/95/2010 - * Odpowiedzi na pytania; *
Modyfikacja; * Formularz ofertowy - nowy; * Wzór umowy - nowy
Oświadczenie majątkowe wraz z informacjami złożone przez p. Sławomira Kopyścia w
związku z wyborem na członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Budżet - Uchwała Nr III/54/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20
grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010 z uzasadnieniem i
załącznikami
Uchwała zarządu nr 4/90/2010
52
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1164
29.12.2010
9.40
Małgorzata Kasprzak
1165
29.12.2010
11.05
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1166
29.12.2010
13.10
Anna Sobierajska
1167
1168
30.12.2010
30.12.2010
9.40
11.55
Anna Sobierajska
Wiesława Murawska
1169
30.12.2010
13.40
Piotr Niedziałkowski
1170
31.12.2010
9.50
Grażyna Łączyńska
1171
31.12.2010
10.45
Małgorzata Kasprzak
1172
31.12.2010
10.55
Anna Brandyk
1173
31.12.2010
12.55
Małgorzata Kasprzak
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
03.01.2011
03.01.2011
03.01.2011
03.01.2011
03.01.2011
03.01.2011
03.01.2011
8.20
10.45
10.50
10.55
11.55
12.40
13.30
Barbara Komorowska
Barbara Komorowska
Ewa Głodowska-Morawska
Małgorzata Schick
Anna Brandyk
Anna Brandyk
Małgorzata Kruszewska
1181
04.01.2011
9.55
Dorota Kalinowska
1182
1183
1184
04.01.2011
04.01.2011
04.01.2011
10.05
10.10
14.05
Barbara Komorowska
Andrzej Pabian
Marek Bobek
1185
04.01.2011
14.10
Małgorzata Schick
1186
1187
04.01.2011
04.01.2011
14.30
15.00
Grażyna Łączyńska
Grażyna Łączyńska
Uwagi
Oświadczenie majątkowe wraz z informacjami złożone przez p. Edwarda Hartwicha w
związku z wyborem na stanowisko wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Obwieszczenia marszałka nr 301/CP/2010
Porządek obrad III sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 20 grudnia
2010 r.
Uchwały sejmiku - III/51/10 - III/65/10
Praca - oferta nr 70/2010
Organizacje pozarządowe - nowa zakładka "Zlecanie zadań - tryb uproszczony" wraz z
zawartością
Obwieszczenie 304/CP/2010
Oświadczenie majątkowe wraz z informacjami złożone przez p. Michała Korolko w
związku złożonych w związku z wyborem na stanowisko Członka Zarządu Województwa
Środowisko - informacje publiczne - Inowrocław, Polanowice
Oświadczenie majątkowe wraz z informacjami złożone przez p. Piotra Całbeckiego w
związku z wyborem na Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwały zarządu - 3/56/10 - 3/64/10
Uchwały zarządu - 4/66/10 - 4/83/10
Organizacje pozarządowe - Zlecanie zadań - tryb uproszczony - aktualizacja
Zezwolenie na obrót alkoholami - aktualizacja numeru konta
Środowisko - Informacja publiczna - Trzaski
Środowisko - Informacja publiczna - pobór kruszywa z rzeki Wisły
Praca - wyniki naboru - oferty nr 50/2010, 53/2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/95/2010 - Odpowiedzi na pytania
Uchwały zarządu - 4/84/10 - 4/88/10
Jednostki organizacyjne - aktualizacja danych - Opera "Nova" w Bydgoszczy
Środowisko - wykaz danych - karta informacyjna - 72/2010
Załatwiane sprawy - Uzyskanie zaświadczenia o charakterze, okresie i rodzaj działalności
wykonywanej w RP - zmiana nr konta bankowego
Obwieszczenia marszałka nr 305/CP/2010 - 310/CP/2010
Zdjęcie obwieszczeń nr 274/CP/2010 - 289/CP/2010
53
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
1188
05.01.2011
9.10
Małgorzata Kruszewska
1189
05.01.2011
9.30
Barbara Komorowska
1190
05.01.2011
9.40
Waldemar Tomaszewski
1191
05.01.2011
9.40
Waldemar Tomaszewski
1192
05.01.2011
11.30
Barbara Komorowska
Uwagi
Praca - zdjęcie zarządzenia nr 7/2009, zamieszczenie Regulaminu naboru kandydatów
na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz na
stanowiska kierowników niektórych wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych oraz zamiana załącznika nr 2
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 89/1588/2010, 89/1589/2010
Zarząd Województwa - Prace Zarządu Od 09.12.2010 do 17.12.2010
Od 06.12.2010 do 08.12.2010
Zarząd Województwa - Kalendarium Kalendarium prac Zarządu w okresie 09.12.10 - 17.12.10
Kalendarium prac Zarządu w okresie 06.12.10 - 08.12.10
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 1/23/2010, 1/28/2010, 3/50/2010
Środowisko - wykaz danych - * karta informacyjna - 15/2010
* karta informacyjna - 15/2010
* karta informacyjna - 16/2010
* karta informacyjna - 16/2010
* karta informacyjna - 17/2010
* karta informacyjna - 17/2010
* karta informacyjna - 18/2010
* karta informacyjna - 18/2010
* karta informacyjna - 19/2010
* formularz A - numer wpisu HE/A/12/10
* formularz A - numer wpisu HE/A/13/10
* formularz A - numer wpisu HE/A/14/10
* formularz B - numer wpisu HE/B/12/10
* formularz B - numer wpisu HE/B/13/10
* formularz B - numer wpisu HE/B/14/10
1193
05.01.2011
15.10
Justyna Wrzos
1194
05.01.2011
15.15
Krzysztof Maciaszek
Finanse i mienie - Budżet - Uchwała Nr 5/114/10 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
województwa na rok 2010 wraz z uzasadnieniem i załącznikami
1195
1196
1197
1198
07.01.2011
07.01.2011
07.01.2011
07.01.2011
10.30
11.20
11.50
11.55
Anna Brandyk
Emilia Paprocka
Elżbieta Sudoł
Grażyna Łączyńska
Środowisko - formularze A, formularze B, karty informacyjne
Załatwiane sprawy - Udostępnianie informacji publicznej - aktualizacja
Środowisko - formularze A, formularze B
Obwieszczenie marszałka nr 1/CP/2011
54
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1199
10.01.2011
12.00
Krzysztof Maciaszek
1200
1201
10.01.2011
10.01.2011
13.00
14.25
Joanna Szaciłło
Elżbieta Sudoł
1202
10.01.2011
14.30
Andrzej Pabian
1203
11.01.2011
10.20
Barbara Komorowska
1204
11.01.2011
12.00
Małgorzata Kasprzak
1205
11.01.2011
12.35
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1206
11.01.2011
13.45
Anna Brandyk
1207
11.01.2011
14.40
Barbara Komorowska
1208
12.01.2011
8.40
Małgorzta Kasprzak
1209
1210
1211
12.01.2011
12.01.2011
12.01.2011
9.05
10.00
10.20
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Wiesława Murawska
Elżbieta Sudoł
1212
12.01.2011
10.30
Przemysław Gierat
1213
12.01.2011
11.10
Barbara Komorowska
1214
12.01.2011
11.50
Krzysztof Maciaszek
Uwagi
Finanse i mienie - Budżet 2011, Wzory formularzy będących załącznikiem do pisma
skierowanego do wojewódzkich jednostek budżetowych o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków tych jednostek w 2011 roku
Środowisko - Wytwarzanie i gospodarowanie odpadami - aktualizacja
Środowisko - wykaz danych - karty informacyjne
Kultura - departament informuje - stypendia marszałka dla twórców i opiekunów
dziedzictwa - druk sprawowania do pobrania - aktualizacja
Uchwały zarządu nr 4/89/2010, 4/91/2010
Oświadczenie majątkowe w związku z zatrudnieniem na stanowisko dyrektora KujawskoPomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku - Franciszek
Złotnikiewicz
Obwieszczenia marszałka nr 2/CP/2011 - 4/CP/2011
Środowisko - ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania wodnoprawnego - GR
Grocholin
Załączniki do uchwał zarządu nr 1624/10, 1626/10, 1632/10
Oświadczenie majątkowe p. Mariana Wilmanowicza, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w związku z rozwiązaniem
stosunku pracy
Obwieszczenie marszałka nr 1/KW/2011
Praca - oferta nr 1/2011
Wykaz stacji demontażu pojazdów - aktualizacja
Jednostki organizacyjne - Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Włocławku, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we
Włocławku, Centrum Edukacyjne WILGA - wykreślenie
Uchwały zarządu - 5/92/2010 - 5/118/2010, 5/120/2010 - 5/124/2010
Budżet 2010 - uchwała Nr 6/141/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
28 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2010
wraz z uzasadnieniem i załącznikami
Jednostki organizacyjne - dodanie - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie, Brodnicki Park Krajobrazowy, Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy,
Górznieńsko –Lidzbarski Park Krajobrazowy, Krajeński Park Krajobrazowy, Tucholski
Park Krajobrazowy, Wdecki Park Krajobrazowy, Zespół Parków Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
1215
12.01.2011
12.15
Przemysław Gierat
1216
12.01.2011
12.55
Natalia Szczutkowska
Oświadczenia majątkowe radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z
rozpoczęciem kadencji - lata 2010-2014
1217
13.01.2011
10.00
Joanna Szaciłło
Środowisko - Wytwarzanie i gospodarowanie odpadami - aktualizacja aktów prawnych
55
L.P.
1218
DATA
13.01.2011
GODZINA
12.45
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Edyta Chmielewska-Drężek
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/4/2011 - Wykonanie kompleksowego
nadzoru inwestorskiego dla realizacji zadania pn. „Nadbudowa i przebudowa budynku
warsztatów szkolnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1 Dla Dzieci
i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy przy ul.
Krasińskiego 10”
1219
13.01.2011
14.10
Małgorzata Sadowska
Budżet 2011 - Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2011 rok
* instytucje kultury
* wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
* zakłady opieki zdrowotnej
Skorygowane plany finansowe wojewódzkich osób prawnych na 2011 rok
* instytucje kultury
* wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
* zakłady opieki zdrowotnej
1220
14.01.2011
8.30
Agnieszka Sosnowska
Środowisko - informacja dot. opłat za korzystanie ze środowiska
1221
14.01.2011
9.20
Piotr Niedziałkowski
1222
1223
14.01.2011
14.01.2011
9.25
11.15
Waldemar Tomaszewski
Barbara Komorowska
1224
14.01.2011
12.55
Iwona Górska
1225
1226
17.01.2011
18.01.2011
14.50
8.00
Monika Kajzer
Wiesława Murawska
Rada organizacji pozarządowych - Oferta z dnia 13 stycznia 2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
Załączniki do uchwał zarządu nr 16/213/2010, 16/214/2010
Zmiana uzasadnienia do uchwały zarządu nr 88/1540/2010
Rejestry grup producentów rolnych, grup producentów owoców i warzyw, uznanych
organizacji producentów owoców i warzyw - aktualizacja
Kalendarium Radnych - Grudzień 2010
Praca - oferta nr 2/2011
1227
18.01.2011
8.15
Anna Sobierajska
Sejmik - * Protokół Nr II/10 z L sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
6 grudnia 2010 r.
* Protokół Nr I/10 z L sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29
listopada 2010 r.
* Protokół Nr LI/10 z L sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 i 19
października 2010 r.
1228
18.01.2011
8.30
Anna Sobierajska
Porządek obrad IV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24
stycznia 2011 r.
1229
18.01.2011
9.15
Agata Paribek
Środowisko - Opłaty środowiskowe - Opłaty za korzystanie ze środowiska - aktualizacja
1230
18.01.2011
10.20
Barbara Komorowska
Zamieszczenie uchwał zarządu nr - 6/125/2010 - 6/141/2010, 6/157/2010 - 6/159/2010
1231
18.01.2011
11.40
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/4/2011 - Odpowiedź na pytanie
56
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1232
18.01.2011
11.45
1233
1234
18.01.2011
18.01.2011
12.20
12.30
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Przemysław Gierat
Marek Bobek
1235
18.01.2011
12.50
Andrzej Pabian
1236
18.01.2011
13.50
Monika Kajzer
1237
18.01.2011
14.10
Edyta Chmielewska-Drężek
1238
1239
1240
19.01.2011
19.01.2011
19.01.2011
8.30
10.05
10.25
Karol Liczmański
Barbara Komorowska
Wiesława Murawska
1241
19.01.2011
10.45
Piotr Wierzbowski
1242
19.01.2011
10.55
Przemysław Gierat
1243
20.01.2011
8.20
Monika Kajzer
1244
20.01.2011
8.50
Monika Kajzer
1245
20.01.2011
10.10
Krzysztof Ryszewski
1246
20.01.2011
10.40
Monika Kajzer
1247
20.01.2011
11.00
Piotr Niedziałkowski
1248
20.01.2011
11.20
Emilia Paprocka
1249
1250
20.01.2011
20.01.2011
11.40
12.05
Gabriela Gorbaczew
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Uwagi
Praca - wyniki naboru - oferta nr 69/2010
Jednostki organizacyjne - aktualizacja
Wykaz danych - karta informacyjna - 1/2011
Kultura - Wykaz Instytucji Kultury dla których Organizatorem jest Samorząd
Województwa - aktualizacja
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 21.01.2011 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
20.01.2011 - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/1/2011 - Wykonanie badania
ewaluacyjnego pt.
„Ewaluacja działań informacyjno - promocyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P
oraz nowego portalu o funduszach – www.mojregion.eu”.
Departamenty - Dep. Infrastruktury - aktualizacja danych dot. dyrektora dep.
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 5/119/2010, 6/142/2010 - 6/152/2010
Praca - oferta nr 3/2011
Departamenty - Dep. Departament Środowiska i Geologii - aktualizacja danych dot.
dyrektora dep.
Kompetencje Członków Zarządu oraz Sekretarza Województwa
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 18.01.2011 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
13.12.2010 - Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego
13.12.2010 - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Kalendarium Radnych - Grudzień 2010 - aktualizacja
Budżet - UCHWAŁA NR III/52/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036
Komisje Sejmiku - aktualizacja
Organizacje pozarządowe - Zlecanie zadań - tryb uproszczony - Oferta z dnia 13 stycznia
2011 r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej
Jednostki organizacyjne - dodatkowy podział: Alfabetycznie, Kultura, Zdrowie, Oświata,
Pozostałe, Aktualizacja danych dot. przedstawicielstwa we Włocławku
Rozwój Regionalny>Analizy>Informacje 2010 - grudzień 2010
Obwieszczenia marszałka nr 5/CP/2011 - 10/CP/2011
57
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1251
20.01.2011
13.15
Olgierd Sobkowiak
1252
21.01.2011
10.20
Piotr Niedziałkowski
1253
1254
21.01.2011
21.01.2011
11.40
11.50
Waldemar Tomaszewski
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1255
21.01.2011
12.40
Jarosław Przybył
1256
21.01.2011
13.50
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/74/2010 - Informacja o wyniku
postępowania
Zdjęcie informacji: Rada organizacji pozarządowych - Oferta z dnia 13 stycznia 2011 r.
złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z
zakresu kultury
Zmiana uzasadnienia do uchwały zarządu nr 4/91/2010
Obwieszczenia marszałka nr 11/CP/2011, 12/CP/2011, 2/KW/2011
Edukacja - usunięcie zakładki Uczelnie Wyższe, połączenie zakładek Stypendia,
Nagrody, aktualizacja zakładki "szkoły i placówki oświatowe"
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/92/2011 - Zaprojektowanie i wykonanie
zadań pn. „Rozbudowa budynku warsztatowego przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen.
Stanisława Maczka w Bydgoszczy przy ul. Akademickiej 3” oraz „Rozwój i poprawa
infrastruktury edukacyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J.
Korczaka w Toruniu w celu dostosowania umiejętności młodzieży niepełnosprawnej do
potrzeb rynku pracy”- rozbudowa obiektu warsztatów na terenie Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego nr 1 im. J. Korczaka w Toruniu
1257
24.01.2011
8.40
Jarosław Przybył
Edukacja - załatwiane sprawy - Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego – szkoły/placówki prowadzonej przez Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego, z mocy prawa.; Akt nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego – szkoły/placówki prowadzonej przez Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie przeprowadzonego postępowania
egzaminacyjnego.; Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli
1258
24.01.2011
9.45
Jarosław Przybył
Edukacja - Stypendia i nagrody - Nagrody Marszałka, Nagrody Zarządu - aktualizacja
1259
1260
1261
24.01.2011
24.01.2011
24.01.2011
10.20
10.30
10.50
Barbara Komorowska
Jarosław Przybył
Anna Brandyk
1262
24.01.2011
10.55
Sylwia Lemańska
1263
24.01.2011
13.20
Włodzimierz Openchowski
1264
24.01.2011
14.45
Jarosław Przybył
1265
1266
1267
25.01.2011
25.01.2011
25.01.2011
9.20
12.00
14.20
Barbara Komorowska
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Piotr Wierzbowski
Uchwały zarządu nr 3/51/2010 - 3/55/2010; 4/153/2010, 4/155/2010, 4/156/2010
Edukacja - opis zakresu działania
Środowisko - Informacje - publiczne - MWiK Bydgoszcz
Zdrowie - Konkurs ofert nr 10/2011 - Zestawienie ofert z uchybieniami formalnymi do
uzupełnienia
Finanse - Sprawozdania - Formularze sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN
Edukacja - Stypendia i nagrody - KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW w sprawie stypendiów
w 2011 r.
Uchwały zarządu - 1/1/2011 - 1/6/2011
Obwieszczenia marszałka nr 13/CP/2011 - 17/CP/2011
Środowisko - Pojazdy wycofane z eksploatacji
58
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
25.01.2011
25.01.2011
25.01.2011
26.01.2011
26.01.2011
26.01.2011
26.01.2011
14.45
15.00
15.40
8.50
10.10
10.40
12.30
Małgorzata Kasprzak
Adam Białek
Piotr Wierzbowski
Anna Sobierajska
Barbara Komorowska
Anna Brandyk
Monika Kajzer
1275
26.01.2011
13.10
Karolina Kriger
1276
26.01.2011
14.10
Tomasz Wojtczak
1277
26.01.2011
14.25
Emilia Paprocka
1278
1279
27.01.2011
28.01.2011
10.30
8.30
Piotr Wierzbowski
Wiesława Murawska
1280
28.01.2011
12.20
Piotr Niedziałkowski
1281
31.01.2011
8.40
Barbara Komorowska
1282
31.01.2011
11.20
Edyta Michalska
1283
31.01.2011
11.20
Katarzyna Portianko-Gaca
1284
31.01.2011
11.30
Edyta Michalska
1285
31.01.2011
11.45
Ewa Matuszewska
1286
31.01.2011
12.05
Wiesława Murawska
Turystyka - Wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 11/2011 na
wykonywanie zadań publicznych z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w
2011 r. pn. UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA, które zawierają
uchybienia formalne
Praca - oferta nr 6/2011
1287
31.01.2011
13.20
Iwona Górska
Rolnictwo - wykaz wstępnie uznanych Grup Producentów owoców i warzyw - aktualizacja
1288
31.01.2011
13.30
Edyta Chmielewska-Drężek
1289
31.01.2011
14.50
Jarosław Bochenek
1290
1.02.2011
11.50
Sylwia Lemańska
1291
1.02.2011
13.55
Wiesława Murawska
Uwagi
Redakcja BIP - aktualizacja spisu redaktorów BIP
Sport - Otwarty konkurs ofert nr 16/2011
Środowisko - Azbest - Wykaz aktów normatywnych - aktualizacja
Uchwały sejmiku nr IV/66/11 - IV/77/11, oraz stanowisk podjętych na sesji
Zmiana uzasadnień do uchwał zarządu nr 4/65/2010 - 4/72/2010
Środowisko - Informacje publiczne - Solec Kujawski
Komisje Sejmiku - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/92/2011 - Odpowiedzi na pytania
Środowisko - wykaz danych - karta informacyjna - 7/2010
Jednostki organizacyjne - usunięcie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu i
Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu
Środowisko - azbest - Wykaz podmiotów - aktualizacja
Praca - oferty nr 4/2011, 5/2011
Organizacje pozarządowe - zdjęcie informacji dot.: Oferta z dnia 13 stycznia 2011 r.
złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej
Uchwały zarządu nr 2/7/2011 - 2/25/2011
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 17.01.2011 - Komisja Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 31.01.2011 - Komisja Promocji i Ochrony
Zdrowia
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/1/2011 - modyfikacja SIWZ i zmiana
terminu składania ofert
Niepełnosprawni - konkursy - Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne - konkursy
nr 12/2011, 15/2011
Jednostki organizacyjne - dodanie - Obwód Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, aktualizacja - Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.
Brudzińskiego w Bydgoszczy
Praca - oferty nr 7/2011, 8/2011
59
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1292
1.02.2011
14.05
Katarzyna Portianko-Gaca
1293
2.02.2011
9.45
Natalia Szczutkowska
1294
3.02.2011
9.00
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1295
3.02.2011
9.30
Beata Urbańska
1296
3.02.2011
9.40
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1297
3.02.2011
9.50
Karolina Kriger
1298
3.02.2011
10.25
Jarosław Wolak
1299
1300
1301
3.02.2011
3.02.2011
3.02.2011
11.45
12.00
12.05
Barbara Komorowska
Wiesława Murawska
Wiesława Murawska
1302
3.02.2011
12.25
Natalia Szczutkowska
1303
3.02.2011
13.00
Dorota Kalinowska
1304
3.02.2011
13.05
Beata Urbańska
1305
3.02.2011
13.10
Małgorzata Schick
1306
3.02.2011
14.25
Justyna Wrzos
1307
3.02.2011
14.45
Karol Liczmański
1308
3.02.2011
14.55
Emilia Paprocka
1309
3.02.2011
15.05
Katarzyna Portianko-Gaca
1310
4.02.2011
9.50
Elżbieta Sudoł
1311
4.02.2011
11.30
Andrzej Pabian
1312
4.02.2011
13.55
Wiesława Murawska
1313
7.02.2011
8.40
Ewa Dyla
1314
7.02.2011
10.40
Wiesława Murawska
Uwagi
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 17.02.2011 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Obwieszczenia marszałka nr 18/CP/2011, 19/CP/2011
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 17.02.2011 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Obwieszczenia marszałka nr 20/CP/2011, 21/CP/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/92/2011 - Informacja o unieważnieniu
Turystyka - Terminy egzaminów na 2011 r. dla kandydatów w na pilotów wycieczek i
przewodników turystycznych
Uchwaly zarządu nr 3/26/2011 - 3/40/2011
Praca - oferty pracy nr 9/2011 - 15/2011
Praca - wyniki naboru - oferta 68/2010; lista kandydatów - oferta nr 2/2011
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 15.02.2011 - Komisja Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
14.02.2011 - Komisja Rewizyjna
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/78/2010 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 15.02.2011 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Ewidencje pozwoleń na hurtowy handel napojami alkoholowymi - aktualizacja
Środowisko - wykaz danych - # karta informacyjna - 1/2011; # karta informacyjna 2/2011; # karta informacyjna - 3/2011; # karta informacyjna - 4/2011; # karta informacyjna
- 5/2011
Załatwiane sprawy - Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów - aktualizacja nr
konta
Zarządzenie marszałka nr 1/2011
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 14.02.2011 - Komisja Promocji i Ochrony
Zdrowia
Środowisko - wykaz danych - karty informacyjne 14/2011 – 42/2011
Kultura - Nabór wniosków o dotacje na wykonanie w roku 2011 prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze województwa.
Praca - informacja dotycząca oferty 70/2011
Środowisko - informacja publiczna - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla MONDI S.A.,
Świecie”
Praca - oferta nr 16/2011
60
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1315
7.02.2011
11.40
Małgorzata Kasprzak
1316
8.02.2011
9.15
Anna Sawka
1317
8.02.2011
10.40
Sylwia Lemańska
1318
8.02.2011
12.00
Przemysław Górski
1319
8.02.2011
13.00
Maryla Majtczak
1320
8.02.2011
14.00
Andrzej Pabian
1321
8.02.2011
14.10
Edyta Chmielewska-Drężek
1322
1323
1324
1325
8.02.2011
8.02.2011
8.02.2011
9.02.2011
15.05
15.45
16.20
9.30
Grażyna Łączyńska
Wiesława Murawska
Grażyna Łączyńska
Barbara Komorowska
1326
9.02.2011
10.30
Waldemar Tomaszewski
1327
1328
9.02.2011
10.02.2011
12.40
9.10
Kamila Czyżak
Kamila Czyżak
1329
10.02.2011
12.10
Barbara Komorowska
1330
10.02.2011
15.15
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1331
11.02.2011
10.35
Małgorzata Schick
1332
11.02.2011
11.20
Krzysztof Gąsior
1333
1334
11.02.2011
14.02.2011
13.20
10.35
Emilia Paprocka
Anna Sobierajska
1335
14.02.2011
13.20
Gabriela Gorbaczew
1336
14.02.2011
13.50
Natalia Szczutkowska
1337
14.02.2011
14.05
Iwona Górska
Uwagi
Oświadczenie majątkowe p. Aleksandra Szczęsnego w związku z powołaniem na
stanowisko Prezesa Zarządu spółki z o.o. Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne
Budżet - Harmonogram 2011 r. - departamenty merytoryczne; Harmonogram na 2011 Instytucje Kultury; Harmonogramy na 2011 r. - jednostki budżetowe
Jednostki organizacyjne - Aktualizacja danych dotyczących jednostek zdrowia
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 17.02.2011 - Komisji Współpracy
Międzynarodowej i Promocji Województwa
Sejmik - Protokół Nr III/10 z III sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
20 grudnia 2010 r.
Kultura - Stypendia artystyczne Marszałka Województwa - ogłoszenie wyników
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/4/2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Obwieszczenie marszałka nr 22/CP/2011
Praca - oferta nr 17/2011
Obwieszczenie marszałka nr 3/KW/2011
Uchwały zarządu nr 4/41/2011 - 4/48/2011
Prace zarządu oraz kalendarium za okres: 18.12.10 - 12.01.11, 13.01.11 - 21.01.11
Rozwój Regionalny - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - aktualizacja
Rozwój Regionalny - NSS 2007-13 - aktualizacja
Uchwały zarządu nr: 5/49/2011 - 5/59/2011, dodanie załącznika do uchwały zarządu nr
2/9/2011 , zmiana uzasadnienia do uchwały nr 4/46/2011
Obwieszczenie marszałka nr 23/CP/2011
Załatwiane sprawy - Uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i
płacowych w ramach działalności gospodarczej regulowanej - aktualizacja
Ruch drogowy - HARMONOGRAM EGZAMINÓW WERYFIKACYJNYCH DLA
EGZAMINATORÓW I KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW w 2011 roku
Praca - lista kandydatów - oferta nr 3/2011
Sejmik - Planowany porządek obrad - V Sesja IV Kadencji
Rozwój Regionalny>Analizy>Informacje 2011 - styczeń 2011, Wdrażanie podstaw
wsparcia Wspólnoty w województwie kujawsko-pomorskim - IV kwartał
Oświadczenie majątkowe - radny Jan Wadoń
Rolnictwo - REJESTR WSTĘPNIE UZNANYCH GPOiW I UZNANYCH ORGANIZACJI;
Wniosek o Wydanie Decyzji w Sprawie Wstępnego Uznania Grupy Prod. O i W; Wniosek
o Wydanie Decyzji w Sprawie Uznania Org. Prod. O i W
61
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1338
1339
1340
15.02.2011
15.02.2011
15.02.2011
10.45
11.05
14.20
Małgorzata Schick
Natalia Szczutkowska
Emilia Paprocka
1341
15.02.2011
14.30
Małgorzata Kasprzak
1342
15.02.2011
14.50
Beata Kwintal
Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych - aktualizacja
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia
Praca - wyniki naboru 67/2010, lista kandydatów 8/2011
Oświadczenie majątkowe Bartosza Nowackiego, Dyrektora Departamentu Infrastruktury
w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu
Marszałka Województwa
Budżet - Uchwała Nr 1/2011 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie opinii o możliwości
sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Województwa KujawskoPomorskiego na 2011 rok oraz Uchwala Nr 1/2011 Składu Orzekającego Nr 11
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 stycznia 2011 roku w sprawie
wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa KujawskoPomorskiego
Środowisko - karta informacyjna 1/2011; Wniosek o zmianę decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WSiR-III-EŚ/6811/26/06/06 z dnia 16.02.2006 r. - odprowadzanie wód
opadowych
i roztopowych do wód i do ziemi w miejscowości Gajewo, gm. Nowe
1343
15.02.2011
15.50
Grażyna Gawłowska
1344
1345
1346
1347
15.02.2011
16.02.2011
16.02.2011
16.02.2011
16.25
10.55
11.00
11.05
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Emilia Paprocka
Barbara Komorowska
Barbara Komorowska
1348
16.02.2011
14.05
Anna Brandyk
1349
1350
16.02.2011
17.02.2011
14.10
9.50
Piotr Niedziałkowski
Emilia Paprocka
1351
17.02.2011
10.00
Piotr Wierzbowski
1352
1353
17.02.2011
18.02.2011
12.45
9.00
Emilia Paprocka
Marek Bobek
1354
18.02.2011
10.30
Natalia Szczutkowska
Sejmik - Komisja doraźna do opracowania zmian do Statutu Województwa KujawskoPomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Marek Bobek
Środowisko - Karta Informacyjna – 67/2010 (Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu); Karta Informacyjna –
69/2010 (Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Miasta Chełmno: instalacja –
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Osnowie)
1355
18.02.2011
10.50
Uwagi
Obwieszczenia marszałka nr 4/KW/2011, 24/CP/2011, 25/CP/2011
Praca - informacja dotycząca oferty 66/2010
Uchwały zarządu - 6/61/2011 - 6/75/2011
Zmiana załącznika do uchwały zarządu nr 896/10
Środowisko - wykaz danych - karty informacyjne 1/2011-5/2011; informacja publiczna Linia brzegowa rzeki Wisły we Włocławku
Organizacje pozarządowe - tryb uproszczony - Stowarzyszenie „Młode Dęby”
Zarządzenie marszałka nr 2/2011
Środowisko - Wytwarzanie i gospodarowanie odpadami - dodanie Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. (Dz.U. Nr 152, poz. 1735), formularzy w
formacie DOC
Zarządzenie marszałka nr 3/2011
Środowisko - wykaz danych - karta informacyjna 2/2011
62
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
1356
18.02.2011
11.20
Beata Urbańska; Katarzyna
Portianko-Gaca
1357
1358
1359
18.02.2011
21.02.2011
21.02.2011
12.25
7.50
9.00
Emilia Paprocka
Justyna Gostkowska-Kunert
Barbara Komorowska
1360
21.02.2011
12.00
Monika Butowska
1361
1362
1363
21.02.2011
21.02.2011
21.02.2011
12.05
13.55
14.40
1364
22.02.2011
7.45
Maryla Majtczak
Barbara Komorowska
Waldemar Tomaszewski
Edyta Michalska, Krzysztof
Czarnecki
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji: Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Praca - lista kandydatów - oferta nr 6/2011
Obwieszczenie marszałka 26/CP/2011
Uchwały zarządu nr 7/76/2011 - 7/78/2011
Kultura - Wnioski o dotacje na prace konserwatorskie - dodanie: Treść uchwały Nr
XXXIX/952/09
Sejmik - Zmieniony porządek obrad V sesji Sejmiku w dniu 21 lutego 2011 r.
Uchwały zarządu nr 6/69/2011 - 6/70/2011
Prace zarządu oraz kalendarium za okres: 22.01.2011 - 18.02.2011
Sejmik - informacje z prac komisji - Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury; Komisja Rewizyjna
1365
22.02.2011
8.10
Przemysław Górski
Sejmik - Posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa
1366
1367
22.02.2011
22.02.2011
8.15
9.45
Katarzyna Portianko-Gaca
Elżbieta Sudoł
Uwagi
7.03.2011 - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Środowisko - Karty informacyjne 45/2011 – 61/2011
Środowisko - Karta informacyjna – 3/2011 (Wniosek o odwodnienie terenu pod budowę
obiektu inżynierskiego WA-178 w km 192+429, Pikutkowo, gm. Brześć Kujawski); Karta
informacyjna – 4/2011 (Wniosek - pobór wód powierzchniowych z rzeki Wisły oraz wód
podziemnych z ujęcia "Ustroń" przez Anwil S.A. we Włocławku); Informacja publiczna Wniosek - pobór wód powierzchniowych z rzeki Wisły oraz wód podziemnych z ujęcia
"Ustroń" przez Anwil S.A. we Włocławku; Informacja publiczna - Wniosek o odwodnienie
terenu pod budowę obiektu inżynierskiego WA-178 w km 192+429, Pikutkowo, gm.
Brześć Kujawski
1368
22.02.2011
9.50
Grażyna Gawłowska
1369
22.02.2011
10.00
Natalia Szczutkowska
1370
22.02.2011
10.45
Anna Sobierajska
1371
22.02.2011
12.10
Barbara Komorowska
Sejmik - komisje - doraźna Komisja Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
Sejmik - Protokół Nr IV/11 z IV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia
24 stycznia 2011 roku
Uchwaly zarządu - 8/79/2011 - 8/100/2011
1372
22.02.2011
12.50
Piotr Wierzbowski
Środowisko - Gospodarowanie odpadami - wzory sprawozdań 2006-2010 - wersja DOC
1373
22.02.2011
13.25
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.8.2011 - Zakup kserokopiarek i
drukarek na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1374
22.02.2011
13.30
Emilia Paprocka
Zarządzenie marszałka nr 4/2011
63
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1375
22.02.2011
14.05
Emilia Paprocka
Załatwiane sprawy - udostępnianie informacji publicznej - dodanie zarządzenia nr 4/2011;
Informacje nieudostępnione - dodanie zarządzenia nr 4/2011, zmiana nr konta
1376
22.02.2011
15.00
Beata Gęstwa
Zamówienie publiczne - Postępowanie AD-IV.272.5.2011 - dostawa materiałów biurowych
z podziałem na części
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.3.2011 - Nadzór inwestorski dot. robót
termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych podległych Samorządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Włocławku, Toruniu, Inowrocławiu i
Ciechocinku
Środowisko - Karta informacyjna – 71/2010 (Pozwolenie zintegrowane dla
Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów EKO-WISŁA Sp. z o.o.: instalacja –
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sulnówko, gm.
Świecie); Pozwolenie zintegrowane dla Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów
EKO-WISŁA Sp. z o.o.: instalacja – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w miejscowości Sulnówko, gm. Świecie
1377
22.02.2011
15.20
1378
22.02.2011
15.30
Marek Bobek
1379
23.02.2011
10.10
Anna Brandyk
1380
1381
1382
23.02.2011
23.02.2011
23.02.2011
11.10
13.20
13.45
Emilia Paprocka
Barbara Komorowska
Kamila Czyżak
1383
23.02.2011
14.30
Beata Gęstwa
1384
24.02.2011
9.00
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1385
24.02.2011
9.40
Piotr Niedziałkowski
1386
24.02.2011
13.20
Ewa Dyla
1387
24.02.2011
13.40
Grażyna Łączyńska
Środowisko - karty informacyjne 1-5/2011 - aktualizacja, Pozwolenie wodnoprawne dla
Biogaz Inwestor Sp. z o.o. w Toruniu
Zarządzenie marszałka nr 5/2011
Uchwały zarządu nr 9/101/2011 - 9/113/2011
Ukrycie menu - Fundusze strukturalne, Inne programy
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.6.2011 - Dostawa materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku
Obwieszczenia marszałka nr 27/CP/2011, 28/CP/2011
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - usunięcie oferty Stowarzyszenie „Młode
Dęby”
Środowisko - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla KEMIRA Sp. z o.o. w
Świeciu
Obwieszczenia marszałka nr 29/CP/2011, 30/CP/2011, 5/KW/2011
1388
24.02.2011
13.45
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/95/2010 - Informacja o wyborze
1389
1390
24.02.2011
24.02.2011
14.30
14.40
Przemysław Munich
Wiesława Murawska
1391
24.02.2011
14.55
Beata Gęstwa
1392
1393
25.02.2011
25.02.2011
9.40
10.05
Dorota Bułakowska
Anna Sobierajska
Uwagi
Środowisko - Szkolenie dla przedsiębiorców
Praca - wyniki naboru - oferta nr 2/2011
Zamówienie publiczne - Postępowanie AD-IV.272.5.2011 - Odpowiedzi na pytania
Sejmik - kalendarium radnych styczeń, luty 2011
Sejmik - uchwały nr V/78/11 - V/96/11 oraz stanowiska podjęte na V sesji
64
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1394
25.02.2011
11.40
Marek Bobek
1395
28.02.2011
9.50
Barbara Komorowska
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Karta informacyjna – 2/2011 (Zmiana pozwolenia
zintegrowanego dla ECO - POL Sp. z o.o.: instalacja – składowisko odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest w miejscowości Małociechowo, gm. Pruszcz)
Uchwały zarządu - 10/115/2011 - 10/130/2011
Organizacje pozarządowe - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 29 grudnia 2010 r. złożonej
przez Fundację Haskala z Torunia na zadanie pn. Tydzień Kultury Żydowskiej
Rozstrzygnięcie oferty z dnia 13 stycznia 2011 r. złożonej przez Towarzystwo PolskoWłoskie na zadanie pn. Eurotalent
1396
28.02.2011
10.30
Piotr Niedziałkowski
1397
28.02.2011
12.30
Dorota Kalinowska
1398
1399
28.02.2011
28.02.2011
12.50
13.30
Andrzej Pabian
Barbara Komorowska
1400
28.02.2011
14.10
Dorota Kalinowska
1401
28.02.2011
14.14
Beata Gęstwa
1402
28.02.2011
14.35
Edyta Chmielewska-Drężek
1403
28.02.2011
15.15
Sylwia Lemańska
1404
1.03.2011
9.10
Piotr Wierzbowski
1405
1.03.2011
10.00
Piotr Niedziałkowski
1406
1407
1408
1.03.2011
1.03.2011
1.03.2011
11.15
12.10
12.25
Natalia Szczutkowska
Natalia Szczutkowska
Natalia Szczutkowska
Środowisko/Wykaz danych/2010 - Karta informacyjna – 17/2010 (Wniosek – budowa
mostu na rzece Tężyna).
Środowisko/Informacje Publiczne - Wniosek – budowa mostu na rzece Tężyna.
Organizacje pozarządowe - Konkursy 2011 - WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU
OFERT NR 1/2011 do 14/2011
Sejmik - Kujawsko-Pomorska Rada Innowacji
Kalendarium radnych - luty 2011 - aktualizacja
Sejmik - Planowane posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
1409
1.03.2011
13.00
Natalia Szczutkowska
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
1410
1.03.2011
14.15
Piotr Niedziałkowski
1411
1.03.2011
15.00
Beata Gęstwa
1412
2.03.2011
11.20
Natalia Szczutkowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.7.2011 - Wykonanie prac remontowobudowlanych pomieszczeń II piętra Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w
Inowrocławiu
Kultura - otwarty konkurs ofert nr 1/2011 - wyniki
Uchwały zarządu - 5/60/2011, 5/60a/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.8.2011 - Odpowiedź na pytania
Zamówienie publiczne - Postępowanie AD-IV.272.5.2011 - Modyfikacja SIWZ i zmiana
terminu; Załącznik 2A poprawiony; Załącznik 2B poprawiony
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/1/2011 - informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zdrowie - Wyniki otwartego konkursu ofert nr 10/2011 pn. "Ochrona i promocja zdrowia"
Organizacje pozarządowe - Zlecanie zadań - tryb uproszczony - Oferta z dnia 22 lutego
2011 r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej.
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.6.2011 - Modyfikacja SIWZ i zmiana
terminu, Formularz ofertowy poprawiony
Sejmik - planowane posiedzenie Komisji Rewizyjnej
65
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1413
2.03.2011
11.30
Natalia Szczutkowska
1414
2.03.2011
12.30
Wiesława Murawska
1415
2.03.2011
14.55
Justyna Gostkowska-Kunert
1416
03.03.2011
9.00
Beata Gęstwa
1417
03.03.2011
12.30
Piotr Wierzbowski
Środowisko - informacje publiczne - Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego dla
Struga S.A.
1418
03.03.2011
13.00
Joanna Dombek
Budżet, finanse i mienie - Sprawozdania - Formularze sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ
oraz Rb-UN dla jednostek z osobowością prawną oraz pozostałych jednostek.
1419
1420
03.03.2011
03.03.2011
13.20
13.50
Joanna Dombek
Wiesława Murawska
1421
03.03.2011
14.30
Beata Gęstwa
Uwagi
Sejmik - planowane posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Praca - listy kandydatów spełniających wymagania formalne z ofert nr 1/2011 i 16/2011
Turystyka - Wynik otwartego konkursu ofert nr 11/2011
Zamówienie publiczne - Postępowanie AD-IV.272.5.2011 - Odpowiedzi na pytania
Budżet, finanse i mienie - Rachunki bankowe - aktualizacja
Praca - informacja o wynikach naboru – oferta 3/2001
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.6.2011 - odpowiedzi na pytania
1422
04.03.2011
11.20
Piotr Wierzbowski
1423
1424
04.03.2011
04.03.2011
11.30
12.30
Joanna Dombek
Natalia Szczutkowska
Środowisko - Ogłoszenie Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego o
przystąpieniu do aktualizacji „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki
odpadami województwa kujawsko – pomorskiego” na lata 2011 – 2014 z perspektywą na
lata 2015 – 2018.
Środowisko - Opłaty środowiskowe - Opłaty za baterie i akumulatory
Sejmik - Kalendarium radnych - luty 2011r. - aktualizacja
1425
04.03.2011
13.10
Krystyna Skonieczna
Urząd - załatwiane sprawy - Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich
1426
04.03.2011
13.20
Justyna Gostkowska-Kunert
Turystyka - Wyniki otwartego konkursu ofert nr 11/2011 - aktualizacja załączników
66
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Finanse - sprawozdania - Sprawozdania dla osób prawnych
- Instytucje kultury
* Sprawozdanie Rb-N
* Sprawozdanie Rb-UN roczne
* Sprawozdanie Rb-Z
* Sprawozdanie RB-UZ roczne
- Osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw
1427
07.03.2011
9.00
Barbara Izdebska
* Sprawozdanie Rb-N
* Sprawozdanie Rb-UN roczne
* Sprawozdanie Rb-Z
* Sprawozdanie Rb-UZ roczne
- Zakłady Opieki Zdrowotnej
* Sprawozdanie Rb-N
* Sprawozdanie Rb-UN roczne
* Sprawozdanie Rb-Z
* Sprawozdanie Rb-UZ roczne
1428
07.03.2011
9.30
Marcin Kosiński
Obwieszczenia marszałka - 31/CP/2011, 32/CP/2011
Środowisko - informacje publiczne: Ustanowienie linii brzegowej rzeki Brdy w Bydgoszczy
– działka nr 119
Ustanowienie linii brzegowej rzeki Brdy w Bydgoszczy przy Bulwarach
Ustanowienie linii brzegowej rzeki Brdy w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu Gospodarstwa Rolnego Orle
1429
07.03.2011
9.45
Anna Brandyk
1430
07.03.2011
10.20
Krystyna Skonieczna
Urząd - Załatwiane sprawy - Sprawy z zakresu usług turystycznych - Organizatorzy
turystyczni i pośrednicy turystyczni (biura podróży) - aktualizacja - Wniosku o wpis do
rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
Środowisko - Informacja publiczna - Odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i
roztopowych z Autostrady Płatnej A-1, Sekcja 6: Warlubie - Nowe Marzy w km 75+000 do
89+450; wykaz danych - Karta informacyjna – 1/2010 (Odprowadzanie oczyszczonych
wód opadowych i roztopowych z Autostrady Płatnej A-1, Sekcja 6: Warlubie - Nowe
Marzy w km 75+000 do 89+450)
1431
07.03.2011
11.00
Grażyna Gawłowska
1432
07.03.2011
13.00
Edyta Michalska
Sejmik - informacje o pracy komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
67
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1433
1434
1435
08.03.2011
08.03.2011
08.03.2011
10.05
11.15
14.45
Natalia Szczutkowska
Justyna Gostkowska-Kunert
Justyna Gostkowska-Kunert
1436
08.03.2011
15.00
Natalia Szczutkowska
1437
08.03.2011
15.20
Justyna Gostkowska-Kunert
1438
08.03.2011
15.30
Natalia Szczutkowska
1439
08.03.2011
15.45
Natalia Szczutkowska
1440
08.03.2011
16.00
Dorota Kalinowska
1441
09.03.2011
9.40
Ewa Dyla
1442
1443
1444
1445
1446
09.03.2011
09.03.2011
09.03.2011
10.03.2011
10.03.2011
9.45
10.30
12.25
12.00
12.10
Anna Sobierajska
Barbara Komorowska
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Barbara Komorowska
Wiesława Murawska
1447
10.03.2011
15.05
Piotr Niedziałkowski
1448
14.03.2011
9.20
Maryla Majtczak
1449
14.03.2011
12.30
Dorota Kalinowska
1450
1451
15.03.2011
15.03.2011
9.10
9.50
Natalia Szczutkowska
Wiesława Murawska
1452
15.03.2011
12.55
Krystyna Brykała
1453
15.03.2011
14.30
Maria Ciesielska
1454
15.03.2011
15.10
Wiesława Murawska
Uwagi
Kalendarium radnych - luty 2011 - aktualizacja
Obwieszczenia marszałka - 33/CP/2011 - 35/CP/2011
Obwieszczenie marszałka - 36/CP/2011
Sejmik - Informacje z Posiedzeń Komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
Obwieszczenie marszałka - 36/CP/2011
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
Planowane Posiedzenia Komisji - 14.03.2011 - Komisja Pracy,Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa oraz Promocji i Ochrony Zdrowia
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.9.2011 - Utrzymanie zieleni i czystości
na terenie przyległym do Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku
Środowisko - informacje publiczne - Decyzja – wydanie pozwolenia zintegrowanego dla
GDF SUEZ ENERGIA POLSKA S.A.
Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Wytwórni Pianek Poliuretanowych Sp.
z o.o. w Bydgoszczy
Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego dla ANWIL S.A. we Włocławku (Kompleks
Tworzyw Sztucznych)
Zmiana uchwały sejmiku nr V/92/11
Uchwały zarządu nr 11/132/2011 - 11/150/2011
Obwieszczenia marszłka nr 37/CP/2011, 38/CP/2011
Uchwały zarządu - 12/151/2011 - 12/165/2011
Praca - wyniki naboru - oferty nr 62/2010, 63/2010, 64/2010, 65/2010
Rada organizacji pozarządowych - Tryb uproszczony - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 09
lutego 2011 r. złożonej przez Stowarzyszenie "Młode Dęby w Słaboszewku na zadanie
pn.„Lokalny Animator Ekonomii Społecznej”.
Sejmik - Porządek obrad VI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
21 marca 2011 r.
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.9.2011 - Odpowiedzi na pytania
Kalendarium sejmiku - luty 2011 - aktualizacja
Praca - oferta nr 18/2011
Rolnictwo - PDO - Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie kujawskopomorskim na rok 2011
Rolnictwo - Fundusz Wsparcia - Informacja dotycząca realizacji w 2010 roku
inwestycyjnych zadań w gminach z udziałem Funduszu Wsparcia, Informacja z realizacji
zadań dotowanych z Funduszu Wsparcia w 2010 roku
Praca - oferta nr 19/2011
68
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Ruch drogowy - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię
psychologiczną, Wpis psychologa do ewidencji psychologów uprawnionych do
wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu - zmiana danych
departamentu załatwiającego sprawę
1455
16.03.2011
7.35
Karol Liczmański
1456
16.03.2011
7.40
Piotr Niedziałkowski
1457
16.03.2011
10.00
Natalia Szczutkowska
1458
16.03.2011
10.05
Anna Brandyk
1459
16.03.2011
10.10
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.8.2011 - Informacja o wyborze
1460
16.03.2011
10.15
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.3.2011 - Informacja o wyborze
1461
16.03.2011
11.30
Wiesława Murawska
1462
16.03.2011
11.50
Jarosław Wolak
1463
16.03.2011
15.05
Wiesława Murawska
1464
17.03.2011
8.00
Beata Urbańska
1465
17.03.2011
8.50
Anna Brandyk
1466
17.03.2011
11.00
Barbara Komorowska
1467
17.03.2011
12.00
Karolina Prostojanek
1468
17.03.2011
12.05
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1469
17.03.2011
12.30
Maria Ciesielska
1470
1471
17.03.2011
17.03.2011
12.50
13.50
Emilia Paprocka
Agata Słoma
Uwagi
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - zamieszczenie oferty Towarzystwa Autyzmu
w Toruniu
Kalendarium sejmiku - luty 2011 - aktualizacja
Środowisko - informacje publiczne - Ustanowienie linii brzegowej rzeki Brdy w
Bydgoszczy przy ulicy Unii Lubelskiej
Praca - lista kandydatów - oferta nr 12/2011
Turystyka - Terminy egzaminów na 2011 r. dla kandydatów w na pilotów wycieczek i
przewodników turystycznych - aktualizacja
Praca - listy kandydatów spełniających wymagania formalne z ofert nr 9/2011, 10/2011,
11/2011, 13/2011; informacji dot. ofert 14/2011, 15/2011, 17/2011
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Środowisko - wykaz danych - zamiana kart informacyjnych: "Karty informacyjne - 1/2011 5/2011
Informację wprowadził: Wojciech Czarnecki
Data wprowadzenia: 23.02.2011
Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Brandyk na :
Karty informacyjne - pozwolenia wodnoprawne
Karty informacyjne - linie brzegowe
Zamieszczenie uchwał zarządu 13/166/2011 - 13/195/2011, 13/197/2011 - 13/202/2011
FOGR - Przyznane oraz wykorzystane środki na rekultywację gruntów oraz dotacje z
terenowego Funduszu Ochrony Guntów Rolnych w roku 2010 według stanu na 31-122010 r.
Obwieszczenia marszałka nr 39/CP/2011 - 43/CP/2011
Rolnictwo - Informacja dotycząca realizacji w 2010 r. zadania związanego z usuwaniem –
likwidacją skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.
Informacja dotycząca realizacji w 2010 r. zadań z Funduszu dla miast do 5 tys.
mieszkańców na realizację projektów w zakresie rewitalizacji
Zarządzenie marszałka nr 6/2011
Niepełnosprawni - Wyniki otwartego konkursu ofert nr 15/2011 - zmiana wykazu
69
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1472
18.03.2011
9.05
1473
18.03.2011
12.10
Wiesława Murawska
1474
18.03.2011
14.00
Beata Gęstwa
1475
1476
21.03.2011
21.03.2011
10.30
11.20
Emilia Paprocka
Barbara Komorowska
1477
21.03.2011
12.40
Beata Gęstwa
1478
21.03.2011
13.40
Beata Gęstwa
1479
1480
21.03.2011
22.03.2011
15.15
8.40
Krzysztof Czarnecki
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1481
22.03.2011
9.45
Tomasz Wojtczak
1482
22.03.2011
10.05
Agnieszka Kłos
1483
22.03.2011
12.40
Agnieszka Puchałka
1484
22.03.2011
13.40
Dorota Bułakowska
Uwagi
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Rewizyjna
Edyta Michalska, Krzysztof
Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Czarnecki, Katarzyna PortiankoWspólne posiedzenie Komisji
Gaca
Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Praca - wyniki naboru - oferty nr 6/2011, 8/2011, lista kandydatów 7/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.10.2011 - usługa całodobowego
fizycznego dozoru i ochrony nieruchomości położonej we Włocławku
Zarządzenie marszałka nr 7/2011
Uchwały zarządu nr 14/207/2011 - 14/223/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.10.2011 - Sprostowanie, nowy wzór
umowy
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.10.2011 - odpowiedzi na pytania
Sejmik - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Obwieszczenie marszałka nr 44/CP/2011
Środowisko - wykaz danych - Wygaszenie pozwolenia zintegrowanego dla
Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „DRESAR” Sp. z o. o. – Ferma drobiu w miejscowości
Siemoń 7/A, gm. Zławieś Wielka
Ruch drogowy - rejestr pracowni psychologicznych - aktualizacja
Środowisko - opłata produktowa - Wzór sprawozdania OŚ-OP1 o wysokości należnej
opłaty produktowej - 2010r.
Kalendarium sejmiku - luty 2011 - aktualizacja
1485
22.03.2011
14.05
Grażyna Gawłowska
Środowisko - Karta informacyjna – 14/2010 (Odprowadzanie oczyszczonych wód
opadowych i roztopowych i wykonanie urządzeń wodnych z projektowanej drogi łączącej
węzeł Grudziądz na Autostradzie A-1 z drogą krajową nr 55)
Informacja publiczna - Odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych i
wykonanie urządzeń wodnych z projektowanej drogi łączącej węzeł Grudziądz na
Autostradzie A-1 z drogą krajową nr 55
Karta informacyjna – 2/2011 (Wykonanie urządzenia wodnego - kładki rowerowej na
Strudze Łysomickiej)
Informacja publiczna - Wykonanie urządzenia wodnego - kładki rowerowej na Strudze
Łysomickiej
1486
22.03.2011
14.30
Grażyna Łączyńska
Obwieszczenie marszałka nr 44/CP/2011
1487
22.03.2011
16.30
Beata Gęstwa
Zamówienie publiczne - Postępowanie AD-IV.272.5.2011 - Informacja o wyborze
70
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1488
22.03.2011
16.50
Beata Gęstwa
1489
23.03.2011
8.00
Dorota Bułakowska
1490
23.03.2011
8.15
Andrzej Pabian
1491
23.03.2011
11.50
Beata Gęstwa
1492
23.03.2011
14.40
Małgorzata Kasprzak
1493
24.03.2011
9.35
Marcin Habel
1494
1495
24.03.2011
24.03.2011
10.15
10.50
Monika Butowska
Małgorzata Kasprzak
1496
24.03.2011
12.55
Dorota Kalinowska
1497
24.03.2011
14.10
Beata Gęstwa
1498
24.03.2011
14.15
Dorota Kalinowska
1499
1500
24.03.2011
25.03.2011
14.45
10.00
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Wiesława Murawska
1501
25.03.2011
11.30
Dorota Bułakowska
1502
28.03.2011
8.45
Anna Sobierajska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.12.2011 - Wybór najkorzystniejszej
oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
zapytania o cenę na usługę transportową polegającą na przewozie pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na trasie Toruń-Przysiek-Toruń
Sejmik - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21.03.2011
Kultura - Wyniki naboru na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.6.2011 - Informacja o wyborze
Praca - oferta pracy - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - pracownik Działu
Zamówień Publicznych
Załatwiane sprawy - Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę
Kultura - Zapytanie ofertowe
Świadczone Usługi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.9.2011 - Informacja o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.10.2011 - Odpowiedź na pytania,
modyfikacja SIWZ, zmiana terminów, nowy wzór umowy
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.13.2011 - INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o
cenę na obsługę cateringową szkoleń organizowanych w budynku Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy Pl. Teatralnym 2
w ramach projektu „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy
i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe”
Obwieszczenia marszałka nr 46/CP/2011, 47/CP/2011
Praca - wyniki naboru - oferta nr 1/2011
Sejmik - informacje z posiedzeń komisjii - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
24.03.2011
Sejmik - Protokół Nr V/11 z V sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia
21 lutego 2011 roku
71
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
1503
28.03.2011
9.50
Justyna Wrzos
1504
1505
28.03.2011
28.03.2011
11.40
11.55
Grażyna Łączyńska
Grażyna Łączyńska
1506
28.03.2011
14.00
Justyna Wrzos
1507
28.03.2011
14.15
Marek Bobek
1508
28.03.2011
14.45
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1509
28.03.2011
14.55
Marek Bobek
1510
28.03.2011
15.25
Anna Brandyk
1511
29.03.2011
9.45
Edyta Michalska
Uwagi
Środowisko - wykaz danych:
Karta informacyjna – 2.1/11 (STRUGA S.A. – Decyzja na wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza).
Karta informacyjna – 3.1/11 (Polanowice – przyjęcie zgłoszenia na wprowadzanie gazów i
pyłów do powietrza).
Karta informacyjna – 4.1/11 (RSP SADKI – Decyzja na wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza).
Karta informacyjna – 5.1/11 (Ferma Drobiu Kleszcz – Decyzja na wprowadzanie gazów
lub pyłów do powietrza).
Obwieszczenie marszałka nr 54/CP/2011, 55/CP/2011, 6/KW/2011
Obwieszczenie marszałka nr 48/CP/2011
Środowisko - Wykaz danych:
Karta informacyjna - GDF SUEZ Energia Polska S.A. - Wniosek o wydanie pozwolenia
na handel uprawnieniami do emisji CO2
Karta informacyjna - Lafarge Cement S.A. - Wniosek o wydanie pozwolenia na handel
uprawnieniami do emisji CO2 - wyrażenie zgody na przeniesienie uprawnień pomiędzy
okresami rozliczeniowymi dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach
obrotowych o zdolności produkcyjnej > 500 Mg na dobę
Karta informacyjna - Soda Polska CIECH Sp. z o.o. - Wniosek o wydanie pozwolenia na
handel uprawnieniami do emisji CO2 - wyrażenie zgody na przeniesienie uprawnień
pomiędzy okresami rozliczeniowymi dla instalacji elektrociepłowni w Janikowie i
Inowrocławiu
Karta informacyjna - GDF SUEZ zgłoszenie instalacji
Środowisko - Wykaz danych - Pozwolenie zintegrowane dla Składowiska Odpadów
Komunalnych, Wawrzynki 35, 88-400 Żnin dla instalacji – składowisko odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w m. Wawrzynki, gm. Żnin.
Obwieszczenie marszałka nr 49/CP/2011 - 53/CP/2011
Środowisko - informacje publiczne - Pozwolenie zintegrowane dla Składowiska Odpadów
Komunalnych, Wawrzynki 35, 88-400 Żnin dla instalacji – składowisko odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w m. Wawrzynki, gm. Żnin.
Środowisko - Informacje publiczne - Wprowadzanie ścieków przemysłowych do miejskich
urządzeń kanalizacyjnych Rypina z firmy MAMAUTO s.j. w Starorypinie Rządowym
Sejmik - Informacje o pracy - Planowane posiedzenia komisji:
- 14.04.2011 - Komisja Rewizyjna
- 11.04.2011 - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
72
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1512
29.03.2011
13.15
Marek Bobek
1513
29.03.2011
15.40
Grażyna Łączyńska
1514
29.03.2011
15.45
Dorota Kalinowska
1515
1516
1517
29.03.2011
29.03.2011
29.03.2011
15.50
16.00
16.55
Małgorzata Schick
Emilia Paprocka
Waldemar Tomaszewski
1518
30.03.2011
11.30
Piotr Niedziałkowski
1519
30.03.2011
11.45
Piotr Niedziałkowski
Środowisko - Wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Eco-Pol Sp. z
o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz dla instalacji – składowisko odpadów
niebezpiecznych, zawierających azbest, w m. Małociechowo gm. Pruszcz
Obwieszczenie marszałka nr 56/CP/2011, 57/CP/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.7.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina
Zarządzenie marszałka nr 8/2011
Uchwały zarządu - 15/225/2011 - 15/254/2011
Organizacje pozarządowe - Zlecanie zadań - tryb uproszczony - Oferta z dnia 29.03.2011
r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z
pomocy i integracji społecznej
Organizacje pozarządowe - Konkursy 2011 - WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU
OFERT NR 15/2011, 16/2011
1520
30.03.2011
13.30
Piotr Wierzbowski
Środowisko - Wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla dla
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Ks. P.
Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław, dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Inowrocławiu.
1521
30.03.2011
13.35
Piotr Wierzbowski
Środowisko - wykaz danych - Wniosek w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej
instrukcje eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.
Lipno.
1522
31.03.2011
9.10
Andrzej Pabian
Kultura - Informacja o drugim naborze wniosków o dotacje na wykonanie w roku 2011
prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa.
1523
1524
1525
1526
31.03.2011
31.03.2011
31.03.2011
31.03.2011
9.45
10.00
10.20
13.00
Waldemar Tomaszewski
Natalia Szczutkowska
Natalia Szczutkowska
Waldemar Tomaszewski
1527
31.03.2011
14.00
Agata Paribek
1528
31.03.2011
14.10
Dorota Kalinowska
Uwagi
Uchwały zarządu - 16/255/2011 - 16/260/2011
Sejmik - Uchwały z VI sesji Sejmiku
Sejmik - uzupełnienie uchwał: załącznik nr 2 do uchwały XLIV/1147/10
Uchwały zarządu - 17/261/2011 - 17/272/2011
Środowisko - Opłaty środowiskowe - Opłaty za korzystanie ze środowiska - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.14.2011 - INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o
cenę na najem sali szkoleniowej, zakwaterowanie oraz wyżywienie uczestników szkoleń
organizowanych w ramach projektu „Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury
etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia
podyplomowe” na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
73
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1529
1.04.2011
10.20
Waldemar Tomaszewski
1530
1.04.2011
12.20
Małgorzata Kasprzak
1531
1.04.2011
12.25
Krzysztof Czarnecki
1532
1.04.2011
12.30
Emilia Paprocka
1533
1.04.2011
13.30
Katarzyna Portianko-Gaca
1534
4.04.2011
8.50
Natalia Szczutkowska
1535
4.04.2011
9.10
Joanna Dombek
1536
1537
1538
4.04.2011
4.04.2011
4.04.2011
10.50
12.50
14.10
Waldemar Tomaszewski
Emilia Paprocka
Grażyna Łączyńska
1539
4.04.2011
14.20
Krzysztof Czarnecki
1540
5.04.2011
10.20
Waldemar Tomaszewski
1541
5.04.2011
12.00
Piotr Niedziałkowski
1542
1543
1544
6.04.2011
6.04.2011
6.04.2011
10.30
14.00
15.00
Waldemar Tomaszewski
Wiesława Murawska
Grażyna Łączyńska
1545
7.04.2011
8.30
Piotr Niedziałkowski
1546
7.04.2011
12.10
Łukasz Domski
1547
7.04.2011
13.40
Anna Brandyk
1548
8.04.2011
12.00
Ewa Dyla
1549
11.04.2011
11.00
Elżbieta Sudoł
Uwagi
Uchwały zarządu nr 18/273/2011 - 18/287/2011
Oświadczenia majątkowe - Oświadczenie p. Macieja Puto (wraz dodatkowymi
informacjami) w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury i Sztuki "Stara Ochronka w Bydgoszczy
Sejmik - planowane posiedzania komisji - 14.04.2011 - Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Zarządzenie nr 9 - 1 kwiecień 2011 - w sprawie utworzenia formacji obronnej w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Sejmik - planowane posiedzania komisji - 11.04.2011 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Sejmik - Komisje Sejmiku - aktualizacja danych osób do kontaktu
Finanse - sprawozdania - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - IV
kwartał 2010 - zmiana
Uchwały zarządu nr 19/288/2011 - 19/311/2011
Zarządzenia marszałka nr 10/2011, 11/2011
Obwieszczenie marszałka nr 61/CP/2011
Planowane Posiedzenia Komisji - 14.04.2011 - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Uchwały zarządu nr 20/312/2011 - 20/323/2011
Rada organizacji pozarządowych - Tryb uproszczony - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 22
lutego 2011 r. złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy Toruń na
zadanie pn.„Przygoda z historią - warsztaty kulturalno-historyczne-czyli Warszawa
wczoraj i dziś"
Zmiana załączników do uchwały zarządu nr 71/1192/2010
Praca - lista kandydatów - oferta nr 18/2011
Obwieszczenia marszałka 62/CP/2011 - 65/CP/2011
Zdjęcie informacji: Rada organizacji pozarządowych - Oferta z dnia 29.03.2011 r. złożona
w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z pomocy i
integracji społecznej - Nazwa oferenta: Fundacja PRACOWNIA DIALOGU, ul.
Sukiennicza 6/3, 87-100 Toruń
Nazwa zadania: „Weź sprawy w swoje ręce – masz prawo do mediacji”
Rolnictwo - Wykaz - grupy producentów rolnych, REJESTR WSTĘPNIE UZNANYCH
GPOiW I UZNANYCH ORGANIZACJI - aktualizacja
Środowisko - wykaz danych - Karty informacyjne - pozwolenia wodnoprawne
Środowisko - informacje publiczne - KEMIRA Sp. z o.o. – decyzja - zmiana pozwolenia
zintegrowanego
PPH HETMAN – zmiana PZ dla spalarni odpadów
Środowisko - wykaz danych - Karty informacyjne 63/2011 – 155/2011
74
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1550
11.04.2011
12.00
Anna Sobierajska
1551
11.04.2011
12.10
Jarosław Wolak
1552
1553
11.04.2011
11.04.2011
12.20
13.10
Emilia Paprocka
Wiesława Murawska
1554
11.04.2011
14.40
Barbara Izdebska
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
11.04.2011
11.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
12.04.2011
13.04.2011
15.00
15.05
9.30
12.50
13.00
14.40
15.30
15.35
15.40
9.40
Wiesława Murawska
Emilia Paprocka
Waldemar Tomaszewski
Natalia Szczutkowska
Dorota Bułakowska
Wiesława Murawska
Dorota Bułakowska
Anna Brandyk
Anna Brandyk
Emilia Paprocka
1565
13.04.2011
14.00
Edyta Chmielewska-Drężek
1566
13.04.2011
15.25
Magdalena Masewicz
1567
14.04.2011
10.00
Olgierd Sobkowiak
1568
14.04.2011
10.05
Małgorzata Kasprzak
1569
1570
14.04.2011
14.04.2011
10.35
11.15
Edyta Michalska
Waldemar Tomaszewski
Uwagi
Porządek obrad VII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 18
kwietnia 2011 r.
Turystyka - NOWE TERMINY EGZAMINÓW DLA KANDYDATÓW NA PILOTOW
WYCIECZEK NA 2011 r.
Zarządzenie marszałka nr 12/2011
Praca - wyniki naboru - oferty nr 7/2011, 19/2011
Finanse - Sprawozdania - Wzory sprawozdań RB-Z, RB-N, RB-UZ, RB-UN do pobrania aktualizacja plików
Praca - zamieszczenie ofert nr 20/2011, 21/2011, 22/2011
Zarządzenie marszałka nr 13/2011
Uchwały zarządu - 21/324/2011 - 21/361/2011
Sejmik - VII sejsa - zmiana druku nr 37
Sejmik - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Praca - oferty nr 23/2011, 24/2011
Sejmik - Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Środowisko - Informacje publiczne - Linia brzegowa rzeki Wisły w Bydgoszczy
Środowisko - Wykaz danych - linie brzegowe
Zarządzenia marszałka nr 14/2011, 15/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie - AD-IV.272.17.2011 - Zaprojektowanie i
wykonanie robót termomodernizacyjnych – docieplenie stropodachu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Rolnictwo - Konkurs dla przedsiębiorczych rolników „Agricola-Syn Ziemi” - III edycja
Zamówienia publiczne - Postępowanie - AD-IV.272.21.2011 - Opracowanie Programów
ochrony środowiska przed hałasem w oparciu o mapę akustyczną opracowaną dla
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie dla czterech wytypowanych
odcinków dróg:
odcinek numer 5_45_6 Bydgoszcz – Przyłęki (długość 12,038 km)
odcinek numer 1_198_ Czerniewice – Nowy Ciechocinek (długość 4,563 km)
odcinek numer 5_33_2 Osielsko – Bydgoszcz (długość 1,865 km)
odcinek numer 25_155_7 Przyłęki – Brzoza (długość 2,845 km)
Oświadczenie p. Marzeny Baczyńskiej, zastępcy dyrektora w Departamencie
Infrastruktury w związku upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w
imieniu Marszałka Województwa
Sejmik - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Uchwały zarządu - 22/362/2011 - 22/373/2011
75
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
1571
14.04.2011
13.30
Krzysztof Ryszewski
1572
14.04.2011
14.05
Wiesława Murawska
1573
14.04.2011
14.45
Szymon Tomaszewski
1574
14.04.2011
14.55
Beata Gęstwa
1575
15.04.2011
9.30
Natalia Szczutkowska
1576
15.04.2011
10.00
Marek Bobek
Uwagi
Finanse - budżet 2011 - -sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa KujawskoPomorskiego za 2010 r.,
-sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2010
r.,
-sprawozdanie o udzielonych dotacjach za 2010 r.
Praca - oferta nr 25/2011
Środowisko - ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU Z UISZCZANIEM OPŁAT ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.23.2011 - Organizacja i
przeprowadzenie szkoleń w zakresie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów z
podziałem na części
Sejmik - kalendarium radnych - marzec 2011
Środowisko - wykaz danych - Wniosek w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej
instrukcję eksploatacji składowiska odpadów dla Toruńska Energetyka Cergia S.A., ul.
Ceramiczna 6, 87-100 Toruń.
1577
15.04.2011
10.10
Piotr Wierzbowski
Środowisko - Wykaz podmiotów posiadających decyzję zatwierdzającą program
gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia prac budowlanych związanych
z usuwaniem i demontażem materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających
azbest. - aktualizacja
1578
18.04.2011
10.00
Krzysztof Czarnecki
Sejmik - Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
1579
18.04.2011
12.00
Krzysztof Czarnecki
Sejmik - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
1580
1581
18.04.2011
18.04.2011
12.05
12.35
Beata Urbańska
Marcin Kosiński
1582
18.04.2011
12.40
Maryla Majtczak
1583
19.04.2011
12.10
Waldemar Tomaszewski
1584
19.04.2011
15.00
Beata Gęstwa
1585
20.04.2011
9.20
Dorota Kalinowska
1586
20.04.2011
10.30
Sandra Borys-Wysocka
1587
1588
20.04.2011
21.04.2011
13.30
11.50
Waldemar Tomaszewski
Jarosław Bochenek
Sejmik - Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Obwieszczenia marszałka nr 66/CP/2011 - 70/CP/2011
Sejmik - Sesje sejmiku - Porządek obrad VII sesji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w dniu 18 kwietnia 2011 r. po zmianach
Uchwały zarządu - 23/374/2011 - 24/387/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.10.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.16.2011 - Świadczenie usług
pocztowych powyżej 50 g
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - wykonanie usługi audytu zewnętrznego działań
w ramach Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na rok 2010r.
Uchwały zarządu - 25/388/2011 - 25/396/2011
Sprawy Społeczne - zmiana pełnomocnika - obecnie p. Elżbieta Rachowska
76
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1589
21.04.2011
14.30
Grażyna Gawłowska
1590
22.04.2011
8.15
Grażyna Łączyńska
1591
22.04.2011
10.15
Edyta Chmielewska-Drężek
1592
22.04.2011
11.20
Sandra Borys-Wysocka
1593
26.04.2011
9.10
Natalia Szczutkowska
1594
1595
26.04.2011
26.04.2011
9.50
10.00
Anna Sobierajska
Edyta Michalska
1596
26.04.2011
10.10
Waldemar Tomaszewski
1597
26.04.2011
10.20
Edyta Michalska; Dorota
Bułakowska
1598
26.04.2011
10.55
Dorota Kalinowska
1599
26.04.2011
12.25
Waldemar Tomaszewski
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Karta informacyjna 4/2011 (Decyzja - pobór wód
powierzchniowych z rzeki Wisły oraz wód podziemnych z ujęcia "Ustroń" przez Anwil S.A.
we Włocławku)
Obwieszczenia marszałka - 71/CP/2011 - 80/CP/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie - AD-IV.272.17.2011 - Odpowiedź na pytania
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - wykonanie usługi audytu zewnętrznego działań
w ramach Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na rok 2010r. - Poprawka terminu składania ofert
Sejmik - Protokół Nr V/11 z V sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
21 lutego 2011 roku
Uchwały sejmiku nr VII/111/11 - VII/126/11
Sejmik - Komisja Rewizyjna
Prace Zarządu:
Od 19.03.2011 do 06.04.2011
Od 07.02.2011 do 15.03.2011
Planowane posiedzenia komisji - 19.05.2011 - Komisja Rewizyjna
16.05.2011 - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
16.05.2011 - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.16.2011 - Zmiana terminu składania i
otwarcia ofert
Uchwała zarządu nr 386/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.29.2011
Opracowanie dokumentacji do Programów ochrony powietrza w oparciu o roczną ocenę
jakości powietrza za rok 2007 dla:
1600
26.04.2011
14.50
Olgierd Sobkowiak
1601
27.04.2011
9.30
Waldemar Tomaszewski
aglomeracji bydgoskiej pod względem przekroczeń dopuszczalnych benzenu,
miasta Włocławek pod względem przekroczeń dopuszczalnych dwutlenku azotu,
dla wszystkich 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem
przekroczeń dopuszczalnych benzo(a)piranu (aglomeracja bydgoska, miasto Grudziądz,
miasto Toruń, miasto Włocławek, powiat bydgoski, powiat inowrocławski, powiat
lipnowski, powiat nakielski, powiat toruński, strefa brodnicko-rypińska, strefa chełmińskoświecka, strefa dobrzyńsko-wąbrzeska, strefa mogileńsko-żnińska, strefa sępoleńskotucholska, strefa włocławsko-aleksandrowska)
Uchwały zarządu - 26/397/2011 - 26/428/2011
77
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1602
27.04.2011
10.55
Małgorzata Kasprzak
1603
27.04.2011
12.15
Małgorzata Kasprzak
1604
27.04.2011
13.50
Anna Brandyk
1605
27.04.2011
8.35
Dorota Kalinowska
1606
1607
28.04.2011
28.04.2011
9.10
11.10
Grażyna Łączyńska
Waldemar Tomaszewski
1608
28.04.2011
11.30
Dorota Kalinowska
1609
28.04.2011
11.40
Dorota Kalinowska
1610
28.04.2011
12.10
Beata Urbańska
1611
28.04.2011
12.45
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.29.2011 - Odpowiedzi na pytania
Uwagi
Oświadczenie majątkowe p. Marka Błaszkiewicza, powołanego na Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Brodnicy i Włocławku
Oświadczenie p. Marka Błaszkiewicza, powołanego na Prezesa Zarządu
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Brodnicy i Włocławku
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek o pozwolenie wodnoprawne dla
Przedsiębiorstwa Unieszkodliwiania Odpadów "EKO-Wisła" Sp. z o.o. w Sulnówku na
odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.16.2011 - Odpowiedzi na pytania i
modyfikacje; Formularz ofertowy - nowy; Wzór umowy - nowy
Obwieszczenia marszałka - 81/CP/2011 - 85/CP/2011
Zmiana uchwały zarządu nr 26/404/11
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD.IV.333/95/2010 - Unieważnienie części
postępowania
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.3.2011 - Unieważnienie części
postępowania
Sejmik - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1612
28.04.2011
12.55
Dorota Kalinowska
Zamówinia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.27.2011 - Doposażenie obecnej
infrastruktury serwerowej HP Blade System, zakup oprogramowania wirtualizacyjnego
oraz jego wdrożenie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego
1613
28.04.2011
13.10
Dorota Kalinowska
Zamówinia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.28.2011 - Publikacja w gazecie
codziennej ogłoszeń w roku 2011 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
1614
28.04.2011
15.05
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.26.2011 - Racjonalizacja gospodarki
energetycznej poprzez termomodernizację budynków placówek oświatowych podległych
Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego we Włocławku i Toruniu
1615
28.04.2011
15.10
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.25.2011 - Nadzór inwestorski dot. robót
termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych podległych Samorządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Włocławku, Toruniu i Inowrocławiu
1616
29.04.2011
9.00
Joanna Dombek
1617
29.04.2011
11.45
Beata Gęstwa
1618
02.05.2011
8.10
Emilia Paprocka
1619
02.05.2011
12.50
Olgierd Sobkowiak
Budżet - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji za I kw. 2011 r.
Zamówienia publiczne - AD-IV.272.24.2011 - Dostawa wyposażenia dodatkowego dla 14
Astro Baz
Zarządzenie Marszałka nr 16/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.29.2011 - Informacja o zmianie terminu
składania i otwarcia ofert
78
L.P.
DATA
GODZINA
1620
04.05.2011
9.40
1621
1622
04.05.2011
04.05.2011
9.50
10.30
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Anna Brandyk
Środowisko - wykaz danych - Karty informacyjne - pozwolenia wodnoprawne
Karty informacyjne - linie brzegowe
Anna Brandyk
Środowisko - Publiczne informacje - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
FAM - Technika Odlewnicza Sp. z o.o. w Chełmnie
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Międzygminnego Składowiska
Odpadów Komunalnych w Osnowie gm. Chełmno
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla GAMET S.A. w Toruniu
Tomasz Wojtczak
Środowisko - wykaz danych - Karta informacyjna - Pozwolenia zintegrowane dla
Gospodarstwa Specjalistycznego Hodowla Drobiu Szymon Frischke, Makowiska 19, 86050 Solec Kujawski
Karta informacyjna - Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Wojewodę
Kujawsko-Pomorskiego, znak: WSRIRW-III-JK/6618/11/07 dla Gospodarstwa Rolnego
Hodowla Drobiu Izabela i Kazimierz Frischke, Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski
1623
04.05.2011
11.05
Marek Bobek
1624
1625
1626
04.05.2011
04.05.2011
05.05.2011
14.40
15.10
9.00
Grażyna Łączyńska
Małgorzata Kruszewska
Waldemar Tomaszewski
1627
05.05.2011
9.40
Grażyna Gawłowska
1628
05.05.2011
12.10
Marek Bobek
1629
05.05.2011
13.30
Dorota Kalinowska
1630
05.05.2011
13.40
Dorota Kalinowska
1631
05.05.2011
14.20
Jarosław Jurzysta
1632
1633
1634
06.05.2011
06.05.2011
06.05.2011
9.10
11.30
12.30
Grażyna Łączyńska
Małgorzata Kruszewska
Grażyna Łączyńska
1635
09.05.2011
10.00
Aleksandra Gatyńska
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Karta informacyjna - Karta informacyjna - Wniosek w
sprawie wydania decyzji zatwierdzającej instrukcje eksploatacji składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne dla Toruńskiej Energetyki Cergia S.A., ul.
Ceramiczna 6, 87-100 Toruń
Obwieszczenia marszałka nr 86/CP/2011, 87/CP/2011
Praca - oferty nr 26/2011 - 29/2011
Uchwały zarządu 27/430/2011 - 27/444/2011
Środowisko – wykaz danych -Karta informacyjna 3/2011 – Decyzja o odwodnieniu terenu
pod budowę obiektu inżynierskiego WA-178 w km 192+429, Pikutkowo gm. Brześć
Kujawski
Środowisko – wykaz danych - Wniosek w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej
instrukcje eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.
Bladowo, gm. Tuchola dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o., ul.
Świecka 68, 89-500 Tuchola.
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.16.2011 - Unieważnienie
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.31.2011 - Świadczenie usług
pocztowych powyżej 50 g
Rolnictwo - Rejestr wstępnie uznanych GPOiW i uznanych organizacji - aktualizacja
Obwieszczenia marszałka - 88/CP/2011 - 90/CP/2011
Praca - oferty nr 34/2011 - 36/2011
Obwieszczenia marszałka - 91/CP/2011 - 93/CP/2011
Turystyka - NOWE TERMINY EGZAMINÓW DLA KANDYDATÓW NA PILOTOW
WYCIECZEK NA 2011 r.
79
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
1636
09.05.2011
14.20
Piotr Niedziałkowski
1637
10.05.2011
9.30
Edyta Chmielewska-Drężek
1638
10.05.2011
9.40
Olgierd Sobkowiak
1639
10.05.2011
10.30
Joanna Dombek
1640
10.05.2011
12.05
Wiesława Murawska
1641
10.05.2011
15.45
Beata Urbańska
1642
11.05.2011
8.15
Justyna Gostkowska-Kunert
1643
11.05.2011
12.40
Małgorzata Kasprzak
Uwagi
Rada organizacji pozarządowych - - Oferta z dnia 06.05.2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu Wsparcia
działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi.
Nazwa oferenta: Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, ul. Św. Jana
Bosko 1, 64-920 Piła
Nazwa zadania: „Nie jesteś sam”
- Oferta z dnia 05.05.2011 r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na
realizację zadania publicznego z zakresu wspierania aktywności i integracji Społecznej
seniorów
Nazwa oferenta: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej , ul. Św. Antoniego 4, 87-100 Toruń
Nazwa zadania: „Wolontariusz z seniorem, dla seniora i u seniora”
- Oferta z dnia 04.05.2011 r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na
realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia zajęć rozwojowych dla dzieci i
młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Domu Dziecka Nr 3 , ul. Bydgoska 74, 87-100
Toruń
Nazwa zadania: Realizacja programu psychoprofilaktycznego „Razem w społeczeństwie”
zakończonego spływem kajakowym po rzece Drawa
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV272.35.2011 - Zakup elektrycznych
czteroczłonowych zespołów trakcyjnych (dopuszcza się możliwość zakupu używanych
jednostek)
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.29.2011 - Odpowiedzi na pytania
Finanse - Uchwała Nr 55/2011 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o
sprawozdaniu z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2010 rok
Praca - wyniki naboru - oferty nr 12/2011, 18/2011
Sejmik - planowane posiedzenia komisji: 18.05.2011 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
16.05.2011 – Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Obwieszczenia marszałka nr 94/CP/2011, 95/CP/2011
Oświadczenie p. Wacława Filara złożonego w związku z odwołaniem ze stanowiska
Prezesa Zarządu Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.
80
L.P.
1644
DATA
11.05.2011
GODZINA
12.50
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Piotr Niedziałkowski
Uwagi
Rada organizacji pozarządowych - Oferta z dnia 04.05.2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu Wsparcia
działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi.
Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego ul. Św.
Parkowa 8, 89-100 Nakło
Nazwa zadania:biwak
Rada organizacji pozarządowych - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 6 maja 2011 r. złożonej
przez Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile Oddział w Bydgoszczy
na zadanie pn. „NIE JESTEŚ SAM”.
1645
11.05.2011
13.00
Piotr Niedziałkowski
1646
1647
1648
1649
1650
11.05.2011
11.05.2011
12.05.2011
12.05.2011
12.05.2011
13.20
14.20
9.20
11.10
14.10
Justyna Gostkowska-Kunert
Wiesława Murawska
Emilia Paprocka
Wiesława Murawska
Wiesława Murawska
1651
12.05.2011
15.10
Beata Gęstwa
1652
13.05.2011
9.30
Barbara Komorowska
1653
13.05.2011
13.00
Krzysztof Czarnecki
1654
16.05.2011
8.50
Anna Sobierajska
1655
16.05.2011
9.00
Olgierd Sobkowiak
1656
16.05.2011
9.40
Marek Bobek
Rozstrzygnięcie oferty z dnia 4 marca 2011 r. złożonej przez Towarzystwo Autyzmu w
Toruniu na zadanie pn. Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym
przewlekle chorych na autyzm z terenu Pomorza i Kujaw poprzez integrację z otoczeniem
oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa i wsparcia psychologicznego”.
Obwieszczenie marszałka nr 7/KW/2011
Praca - lista kandydatów - oferta nr 22/2011
Zarządzenia marszałka nr 17/2011, 18/2011
Praca - lista kandydatów - oferta nr 21/2011
Praca - lista kandydatów - oferta nr 20/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.23.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Uchwała zarządu nr 131/2011
Sejmik - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku
Województwa
Sejmik - Porządek obrad VIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
23 maja 2011 r.
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV272.35.2011 - Zamieszczenie SIWZ
Środowisko - wykaz danych - Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zmiany
decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów dla Cergia Toruń
S.A.
81
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
1657
16.05.2011
9.45
Tomasz Wojtczak
1658
16.05.2011
11.10
Tomasz Wojtczak
1659
16.05.2011
11.35
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1660
16.05.2011
11.45
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego z dnia 27
kwietnia 2007 roku, znak: WSiR/DW-I-EB/6618/4/07 z późn. zm. dla ANWIL S.A.
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
14 czerwca 2006 roku, znak: WSiR/DW-I-EB/6618/2/06 dla ANWIL S.A.
Wygaszenie pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Wojewodę KujawskoPomorskiego dla Spółki Pracowniczej „ROLMIL” Sp. z o.o. Mileszewy, 87-330 Jabłonowo
Pomorskie.
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego wydanego
przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/6/07 dla
Drumet Liny i Druty S.A., ul. Polna 26/74
Obwieszczenia marszałka nr 8/KW/2011, 96/CP/2011
Anna Brandyk
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
KOM-ROL Kobylniki Gospodarstwo Rolne Bąkowo.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla KOM-ROL Kobylniki Gospodarstwo
Rolne Piaski.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla KOM-ROL Kobylniki Gospodarstwo
Rolne Kobylniki.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Toruńskich Wodociągów.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gospodarstwa Rolnego Orle
Środowisko - wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego przez
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, znak: WSiR/DW-I-EB/6618/4/07 z późn. zm. dla
ANWIL S.A.
Zmiana pozwolenia zintegrowanego wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
znak: WSiR/DW-I-EB/6618/2/06 dla ANWIL S.A.
1661
16.05.2011
13.10
Tomasz Wojtczak
1662
16.05.2011
14.05
Łukasz Domski
1663
17.05.2011
8.40
Aleksandra Gatyńska
1664
1665
17.05.2011
17.05.2011
10.30
11.20
1666
17.05.2011
12.10
Waldemar Tomaszewski
Dorota Bułakowska
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Uwagi
Rolncitwo - Wykaz - grupy producentów rolnych, REJESTR WSTĘPNIE UZNANYCH
GPOiW I UZNANYCH ORGANIZACJI - grupy producentów owoców i warzyw
Turystyka - ZMIANA MIEJSCA EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW
WYCIECZEK W DNIU 7 CZERWCA 2011 r.
Uchwały zarządu - 28/445/2011 - 28/457/2011
Sejmik - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Praca - listy kandydatów - oferty nr 23/2011, 24/2011, 25/2011
82
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1667
17.05.2011
14.00
Beata Gęstwa
1668
18.05.2011
9.20
1669
18.05.2011
9.30
Grzegorz Czajka
Małgorzata FranckowskaKruszewska
1670
18.05.2011
11.15
Piotr Niedziałkowski
1671
1672
18.05.2011
18.05.2011
11.45
12.50
1673
18.05.2011
13.30
Edyta Michalska
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Małgorzata FranckowskaKruszewska
1674
19.05.2011
8.05
Gabriela Gorbaczew
1675
19.05.2011
8.55
Karol Liczmański
1676
19.05.2011
14.10
Edyta Drężek
1677
19.05.2011
14.20
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.27.2011 - Informacja o wyborze
1678
19.05.2011
14.25
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.31.2011 - Informacja o unieważnieniu
1679
19.05.2011
14.50
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.28.2011 - Informacja o unieważnieniu
1680
19.05.2011
15.00
Olgierd Sobkowiak
1681
20.05.2011
9.10
Piotr Niedziałkowski
1682
20.05.2011
11.10
Dorota Bułakowska
1683
1684
1685
20.05.2011
20.05.2011
23.05.2011
11.50
12.50
9.30
Wiesława Murawska
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Barbara Komorowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie - AD-IV.272.21.2011 - Informacja o wyniku
postępowania
Rada organizacji pozarządowych - Konkurs ofert nr 17/2011
Sejmik - Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania
Energii
Praca - oferty nr 38/2011, 39/2011
Obwieszczenia marszałka nr 103/CP/2011 - 105/CP/2011
Uchwały zarządu nr 29/458/2011 - 29/483/2011
1686
23.05.2011
9.50
Łukasz Domski
REJESTR WSTĘPNIE UZNANYCH GPOiW I UZNANYCH ORGANIZACJI - aktualizacja
1687
23.05.2011
10.00
Barbara Komorowska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.22.2011 - Informacja o unieważnieniu
postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości na
potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku
Mienie - Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2010 r.
Praca - wyniki naboru - oferty nr 9/2011, 10/2011, 13/2011
Rada organizacji pozarządowych - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 23 marca 2011 r.
złożonej przez Fundację Pracownia Dialogu w Toruniu na zadanie pn. „Weź sprawy w
swoje ręce – masz prawo do mediacji”
Sejmik - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Obwieszczenia marszałka nr 97/CP/2011 - 102/CP/2011
Praca - oferta nr 37/2011
Rozwój regionalny - Analizy - Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w
Województwie Kujawsko-Pomorskim 2011 rok - I kwartał 2011
Karty usług - dep. infrasrtuktury - aktualizacja karty - Uzyskanie wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary
niebezpieczne
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.33.2011 - Wykonanie usług w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych w województwie kujawskopomorskim
Uchwała zarządu nr 429/2011
83
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1688
1689
23.05.2011
23.05.2011
10.05
11.55
Emilia Paprocka
Maryla Majtczak
1690
23.05.2011
13.25
Krzysztof Czarnecki
Uwagi
Zarządzenie marszałka nr 19/2011
Sejmik - zamieszczenie porządku obrad VIII sesji sejmiku po zmianach
Sejmik - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku
Województwa
1691
23.05.2011
14.00
Anna Brandyk
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
CAN - PACK S.A. w Bydgoszczy.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla RZGW Warszawa - remont Stopnia
Wodnego we Włocławku
1692
23.05.2011
14.30
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie stażu
podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na temat profilaktyki zakażeń HIV,
diagnostyki i leczenia choroby AIDS
1693
23.05.2011
14.50
Justyna Wrzos
1694
1695
1696
24.05.2011
24.05.2011
24.05.2011
12.30
14.00
14.50
Beata Urbańska
Natalia Szczutkowska
Beata Urbańska
1697
24.05.2011
15.00
Dorota Kalinowska
Środowisko - INFORMACJA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO O WYSTĄPIENIU PRZEKROCZENIA LIMITU DOPUSZCZALNEJ
CZĘSTOŚCI PRZEKRACZANIA POZIOMU DOPUSZCZALNEGO DLA PYŁU PM10
Sejmik - Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Kalendarium radnych - kwiecień 2011
Sejmik - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.25.2011 - Informacja o wyborze
Edukacja - ogłoszenia o konkursach - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora:
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80
1698
25.05.2011
7.45
Iwona Wieczerzak
-Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na
stanowiska dyrektora:
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 4
-Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na
stanowiska dyrektora:
Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu przy ul. Bartkiewiczówny 93
1699
25.05.2011
9.35
Edyta Michalska
1700
25.05.2011
13.50
Krystyna Skonieczna
1701
25.05.2011
13.55
Dorota Kalinowska
Sejmik - Komisja Rewizyjna
Załatwiane sprawy - Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.41.2011 - Publikacja w gazecie
codziennej ogłoszeń w roku 2011 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
84
L.P.
DATA
GODZINA
1702
25.05.2011
14.45
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Beata Gęstwa
1703
26.05.2011
7.45
Piotr Niedziałkowski
1704
26.05.2011
8.50
Marek Bobek
1705
26.05.2011
8.55
Krystyna Skonieczna
1706
26.05.2011
9.30
Piotr Niedziałkowski
1707
26.05.2011
10.50
Natalia Szczutkowska
1708
26.05.2011
11.20
Natalia Szczutkowska
1709
26.05.2011
12.30
Anna Sobierajska
1710
27.05.2011
9.30
Dorota Kalinowska
1711
27.05.2011
12.00
Wiesława Murawska
1712
27.05.2011
13.00
Beata Gęstwa
1713
30.05.2011
10.10
Barbara Komorowska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.34.2011 - Dostawa papieru
kserograficznego z podziałem na części
Rada organizacji pozarządowych - Oferta z dnia 23.05.2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z pomocy i integracji
społecznej.
Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Domu Dziecka nr 3 w Toruniu, ul. Bydgoska 74,
87-100 Toruń
Nazwa zadania: „Program psychoprofilaktyczno – wychowawczy „Żyję zdrowo – rozwijam
się duchowo” realizowany w trakcie Pieszej Pielgrzymki Bielsko-Biała - Częstochowa”
Środowisko - wykaz danych - karta 4/2011, informacje publiczne - Wniosek o pozwolenie
zintegrowane dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o., dla instalacji –
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bladowo gm. Tuchola.
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Rada organizacji pozarządowych - Konkursy 2011 - Wyniki otwartego konkursu ofert nr
13/2011
Oświadczenia majątkowe radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2010:
Andrysiak Lucyna; Ardanowski Jan, Banaszak Adam, Bober Ryszard, Całbecki Piotr,
Flejter Zenon, Gajewski Jacek, Hartwich Edward, Jaranowski Wojciech, Kania Barbara,
Kobiak Andrzej, Kopyść Sławomir, Kozłowska Iwona, Krzyżanowska Elżbieta, Kurzawa
Dariusz, Łapińska Ewa, Łuczak Krystian, Niedźwiecki Janusz, Nowak Marek, Oczkowska
Silvana, Pawlak Stanisław, Piniewska Elżbieta, Pluciński Leszek, Przybylski Przemysław,
Schreiber Grzegorz, Socha Zbigniew, Świątkowski Maciej, Szymański Tomasz, Wadoń
Jan, Witkowski Marek, Zaborowski Tadeusz, Zgórzyński Paweł
Sejmik - Protokół Nr VII/11 z VII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia
18 kwietnia 2011 r.
Uchwały sejmiku nr VIII/127/11 - VIII/141/11 oraz stanowisk podjętych na VIII sesji
sejmiku
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.41.2011 - Odpowiedzi na pytanie
Praca - zamieszczenie list kandydatów - oferty 4/2011, 5/2011, 36/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.34.2011 - Odpowiedzi na pytanie
Uchwały zarządu nr 30/484/2011 - 30/504/2011, 30/506/2011
85
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1714
1715
1716
1717
1718
30.05.2011
30.05.2011
30.05.2011
30.05.2011
30.05.2011
10.40
10.50
13.35
14.30
14.30
Kinga Żuchowska
Emilia Paprocka
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Wiesława Murawska
Wiesława Murawska
1719
30.05.2011
14.40
Łukasz Domski
1720
31.05.2011
8.15
Jolanta Rudnicka
1721
31.05.2011
11.05
Marek Bobek
1722
31.05.2011
12.40
Marek Bobek
1723
31.05.2011
15.40
Waldemar Tomaszewski
1724
31.05.2011
15.50
Grażyna Łączyńska
1725
31.05.2011
16.55
Krzysztof Ryszewski
1726
1727
1.06.2011
1.06.2011
8.15
9.15
1728
1.06.2011
11.30
Barbara Komorowska
Beata Gęstwa
Małgorzata FranckowskaKruszewska
1729
1.06.2011
11.45
1730
1.06.2011
14.00
Marek Bobek
Tomasz Wojtczak
Uwagi
Środowisko - Projekt Waste to Energy
Zarządzenia marszałka nr 20/2011, 21/2011
Obwieszczenia marszałka nr 106/CP/2011 - 108/CP/2011
Praca - zamieszczenie ofert nr 40/2011, 41/2011
Praca - zamieszczenie list kandydatów - oferty 26/2011, 32/2011, 33/2011
REJESTR WSTĘPNIE UZNANYCH GPOiW I UZNANYCH ORGANIZACJI - aktualizacja
Fundusze strukturalne - Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu zmian RPO WK-P.
Środowisko - Wniosek w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji
składowiska odpadów dla Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych ProNatura Sp. z o. o., ul. Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz
Środowisko - Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Międzygminny
Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o. o., ul.
Prądocińska 28, 85-893 Bydgoszcz
Zamieszczenie informacji oraz kalendarium prac zarządu za okres: 16.04 - 11.05; 12.05 20.05
Obwieszczenia marszałka nr 109/CP/2011 i 110/CP/2011
Finanse - UCHWAŁA NR 37/615/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości
niektórych informacji z zakresu finansów publicznych dotyczących 2010 roku
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 31/507/2011 - 31/511/2011
Zamówienia publiczne - AD-IV.272.24.2011 - Informacja o wyborze
Praca - listy kandydatów - oferty nr 27/2011, 28/2011, 29/2011, 31/2011
Środowisko - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1-go Maja 63, 97-400 Bełchatów,
Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz.
Środowisko - Decyzja - wygaszenie pozwolenia zintegrowanego wydanego przez
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dnia 30 października 2007 roku, znak: WSiRW-IIIJK/6618/07 wydanego dla Spółki Pracowniczej „ROLMIL” Sp. z o.o. Mileszewy, 87-330
Jabłonowo Pomorskie
86
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 23.05.2011 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia działań z
zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi
Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Domu Dziecka nr 3 , ul. Bydgoska 74, 87-100
Toruń
Nazwa zadania: „Program Profilaktyczno-wychowawczy „Żyję zdrowo-rozwijam się
duchowo” realizowany w trakcie Pieszej Pielgrzymki Bielsko-Biała - Częstochowa”
1731
1.06.2011
15.05
Piotr Niedziałkowski
Oferta z dnia 30.05.2011 r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na
realizację zadania publicznego z zakresu wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i
młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nazwa oferenta: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa, ul. Św. Józefa 23/35, 87100 Toruń
Nazwa zadania: „Poznajemy najstarsze góry Polski”
Oferta z dnia 31.05.2011 r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na
realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia działań z zakresu opieki nad osobami
przewlekle chorymi
Nazwa oferenta: Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom” , ul.
Dominikańska 40 , 86 - 200 Chełmno
Nazwa zadania: Realizacja programu psychoprofilaktycznego „Aktywnie, Twórczo,
Zdrowo i Wesoło” – Wypoczynek 2011 dla Mieszkańców Domu Pomocy SPołecznej
1732
1733
02.06.2011
02.06.2011
9.00
9.30
Grażyna Łączyńska
Tomasz Wojtczak
Marek Bobek
Obwieszczenia marszałka – 111/CP/2011, 9/KW/2011
Środowisko - - Pozwolenie zintegrowane dla Fermy Kur Niosek P. Czarnowski
- Wniosek w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Toruniu.
- Wniosek w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Anwil S.A., ul. Toruńska 222, 87-805
Włocławek
87
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
1734
02.06.2011
10.30
Małgorzata Kasprzak
1735
02.06.2011
10.35
Łukasz Domski
1736
1737
1738
02.06.2011
02.06.2011
02.06.2011
10.45
12.05
14.30
Emilia Paprocka
Barbara Komorowska
Grażyna Łączyńska
1739
02.06.2011
14.40
Edyta Chmielewska Drężek
1740
1741
1742
3.06.2011
3.06.2011
3.06.2011
8.45
10.40
12.20
Wiesława Murawska
Barbara Komorowska
Edyta Michalska
1743
3.06.2011
13.50
Beata Gęstwa
1744
6.06.2011
10.00
Dorota Bułakowska
1745
6.06.2011
12.00
Grażyna Gawłowska
Uwagi
Oświadczenia za rok 2010: Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Edward Hartwich Wicemarszałek Województwa Dariusz Kurzawa - Wicemarszałek Województwa
Sławomir Kopyść - Członek Zarządu Michał Korolko - Członek Zarządu Paweł
Adamczyk - Skarbnik Województwa Marek Smoczyk - Sekretarz Województwa
Adamczak Stanisław Bicki Roman Bielecki Ryszard Brodowska Mariola Brzezińska
Agnieszka Budziak Andrzej Byczkowski Stanisław Cegielski Jarosław Chmielewski
Jarosław Cyl-Żółkiewicz Izabela Czachowski Hubert Czarnecka Marianna Delik Dariusz
Domżalska Ewa Drozdowski Andrzej Dybska Magdalena Dzięgielewski Bronisław
Figas Maciej Filar Wacław Giza Ewa Grodzki Lech Halota Waldemar Harendarska
Eleonora Hinz Piotr Horbulewicz Adam Jackowska Anna Jakubowska Renata Janas
Artur Jurewicz Anna Kaczmarek Mirosław Kielnik Mirosław Klimczewski Mariusz Kluz
Maria Kondrusiewicz Tadeusz Król Jan Kruczyńska Agnieszka Krupa Mariusz
Krysińska-Błaszczyk Ewa Kwaśniewska Jolanta Kwiesielewicz Tomasz Łysek Stefan
Maciejewska Izabela Majewska Urszula Matowska Marzena Mikiewicz Artur
Modrzejewski Bartosz Neumann Michał Nowakowski Piotr Oleradzka-Świątek Jadwiga
Pająkowski Jarosław Pawłowicz Zbigniew Pawski Antoni Polaszewska-Muszyńska
Mirosława Popielarz Remigiusz Rakowski Andrzej Rataj Beata Rochowiak Jerzy
Rzepecki Jan Sass Roman Sieradzki Andrzej Skonieczna Ewa Skowroński Adam
Stasiek Alfons Staszczyk Marek Stelmachowska Ewa Strawińska Elżbieta
REJESTR WSTĘPNIE UZNANYCH GPOiW I UZNANYCH ORGANIZACJI - aktualizacja
Zarządzenia marszałka nr 22/2011
Uchwały zarządu - 32/512/2011 – 32/516/2011, 32/518/2011-32/523/2011
Obwieszczenia marszałka – 112/CP/2011,113/CP/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.33.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Praca - lista kandydatów - oferta nr 30/2011
Uchwały zarządu - 33/524/2011 - 33/545/2011
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 6.06.2011-Komisja Rewizyjna
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.42.2011 - Dostawa materiałów
eksploatacyjnych
Sejmik - Informacje o pracy - planowane posiedzenia komisji: 20.06.2011 - Komisja
Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Środowisko - wykaz danych - informacja publiczna - Karta informacyjna 12/2010 Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzanie
wód opadowych i roztopowych do ziemi, z projektowanej drogi łączącej węzeł Turzno na
Autostradzie A-1 z drogą krajową nr 15.
88
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
1746
7.06.2011
8.30
Małgorzata Kasprzak
1747
1748
7.06.2011
7.06.2011
11.30
13.50
Barbara Komorowska
Wiesława Murawska
1749
7.06.2011
14.20
Marek Bobek
1750
7.06.2011
14.20
Marek Bobek
Uwagi
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 - kierownicy jednostek:
Kalinowski Marek
Kawka-Patek Emilia
Kuliński Wojciech
Żółtowska-Gimińska Ksenia
Uchwały zarządu nr 34/546/2011 - 34/548/2011, 34/550/2011 - 34/574/2011
Praca - zamieszczenie oferty nr 42/2011
Środowisko - Wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Mondi Świecie
S.A.
Środowisko - Informacje publiczne - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Mondi
Świecie S.A.
Budżet, finanse i mienie - Sprawozdania
- Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji - I kwartał 2011.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał 2011.
Obwieszczenia marszałka - nr 114/CP/2011 - 117/CP/2011
Zarządzenia marszałka nr 23/2011 - 26/2011
Zamówienia publiczne - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w zakresie stażu
podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na temat profilaktyki zakażeń HIV,
diagnostyki i leczenia choroby AIDS - Informacja o wyborze.
Uchwały zarządu nr 34/575/2011 - 34/593/2011
Odpublikowanie przetargów publicznych zamieszczonych od dnia 12.01.2007 do dnia
16.07.2010
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.42.2011 - Dostawa materiałów
eksploatacyjnych - odpowiedzi na pytania
1751
7.06.2011
14.55
Joanna Dombek
1752
1753
8.06.2011
8.06.2011
8.05
11.00
Grażyna Łączyńska
Emilia Paprocka
1754
8.06.2011
12.10
Beata Gęstwa
1755
9.06.2011
8.35
Barbara Komorowska
1756
9.06.2011
14.00
Beata Gęstwa
1757
9.06.2011
14.20
Beata Gęstwa
1758
9.06.2011
14.35
Edyta Chmielewska-Drężek
1759
9.06.2011
15.00
Piotr Niedziałkowski
Zlecenie zadań - tryb uproszczony - zdjęcie ofert
1760
9.06.2011
15.10
Piotr Niedziałkowski
Zlecenie zadań - tryb uproszczony - Wyniki - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 5 maja 2011 r.
złożonej przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Antoniego w Toruniu
na zadanie pn. „Wolontariusz z seniorem, dla seniora i u seniora”
1761
9.06.2011
15.30
Olgierd Sobkowiak
1762
10.06.2011
11.00
Edyta Michalska
1763
10.06.2011
11.10
Edyta Michalska
Zamówienia publiczne - Postępowanie - AD-IV.272.17.2011 - Informacja o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.29.2011 - Informacja o wynikach
postępowania
Sejmik - informacje o pracy - planowane posiedzenia komisji - 20.06.2011 - Komisja
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Rewizyjna
89
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
1764
10.06.2011
11.30
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.44.2011 - Wykonanie badania
ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja wpływu realizowanych projektów w ramach wybranych
programów z perspektywy 2007-2013 na przekształcenia obszarów wiejskich w
Województwie Kujawsko-Pomorskim”.
1765
10.06.2011
13.00
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.45.2011 - Wykonanie i dostarczenie
materiałów informacyjno - promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
1766
14.06.2011
8.50
Marek Bobek
Środowisko - wykaz danych 2011:
- Decyzja zmieniająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów dla Anwil S.A.
- Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów dla
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
- Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa
Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
1767
14.06.2011
9.00
Anna Brandyk
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
PURINOVA Bydgoszcz - wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji.
1768
14.06.2011
9.05
Piotr Niedziałkowski
1769
14.06.2011
10.40
Natalia Szczutkowska
1770
1771
14.06.2011
14.06.2011
13.10
13.20
Justyna Gostkowska-Kunert
Wiesława Murawska
1772
14.06.2011
14.10
Marek Bobek
1773
14.06.2011
14.15
Barbara Komorowska
1774
15.06.2011
9.00
Justyna Gostkowska-Kunert
Uwagi
Organiazacje pozarządowe - Zlecenie zadań - tryb uproszczony - wyniki:
Rozstrzygnięcie oferty z dnia 4 maja 2011 r. złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Oddziału Powiatowego w Nakle nad Notecią na zadanie pn."Biwak"
Rozstrzygnięcie oferty z dnia 4 maja 2011 r. złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Domu
Dziecka nr 3 w Toruniu na zadanie pn. „Realizacja programu psychoprofilaktycznego
„Razem w społeczeństwie” zakończonego spływem kajakowym po rzece Drawa”
Oświadczenia majątkowe - radni województwa - Oświadczenia majątkowe radnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2010: Dorota Jakuta.
Obwieszczenia marszałka - nr 118/CP/2011 - 120/CP/2011
Praca - zamieszczenie oferty nr 43/2011
Środowisko - wykaz danych 2011:
- Decyzja zmiana pozwolenia zintegrowanego dla MKUO ProNatura Sp. z o. o.
- Decyzja zmieniająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów dla MKUO ProNatura
Sp. z o. o.
Zamieszczenie brakującej Uchwały Zarządu podjęte przez Zarząd III kadencji 2010r. nr
1291/10
Obwieszczenia marszałka - nr 121/CP/2011
90
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Środowisko - wykaz danych 2011:
Karty informacyjne - pozwolenia wodnoprawne
Karty informacyjne - linia brzegowa
Karty informacyjne - odszkodowania
1775
15.06.2011
15.10
Anna Brandyk
1776
15.06.2011
15.20
Grażyna Gawłowska
Środowisko - wykaz danych 2011:
Karta informacyjna 10/2010 – Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie
wód opadowych i roztopowych do ziemi, z projektowanej Autostrady Płatnej A-1, sekcja 6:
Warlubie - Nowe Marzy w km. 75+000 do 89+450
1777
15.06.2011
15.30
Barbara Komorowska
Uchwały zarządu nr 13/204/2011 - 13/206/2011
1778
16.06.2011
9.00
Olgierd Sobkowiak
1779
16.06.2011
11.30
Łukasz Domski
1780
16.06.2011
11.50
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.44.2011 - Odpowiedzi na pytania
1781
16.06.2011
12.05
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.45.2011 - Odpowiedzi na pytania
1782
16.06.2011
14.00
Wiesława Murawska
1783
16.06.2011
14.30
Natalia Szczutkowska
1784
16.06.2011
14.40
Beata Gęstwa
1785
16.06.2011
14.45
Beata Gęstwa
1786
1787
16.06.2011
17.06.2011
15.25
8.50
Barbara Komorowska
Grażyna Łączyńska
1788
17.06.2011
9.00
Karol Liczmański
1789
17.06.2011
11.10
Beata Urbańska
1790
1791
1792
20.06.2011
20.06.2011
20.06.2011
10.35
12.30
14.45
Wiesława Murawska
Wiesława Murawska
Dorota Bułakowska
1793
21.06.2011
8.20
Marek Bobek
1794
21.06.2011
8.30
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV272.35.2011 - Odpowiedzi na pytania
Rolnictwo - REJESTR WSTĘPNIE UZNANYCH GPOiW I UZNANYCH ORGANIZACJI
Wykaz uznanych organizacji producentów owoców i warzyw - aktualizacja
Praca - listy kandydatów - oferty nr 34/2011, 35/2011
Sejmik - informacje o pracy - Sesje Sejmiku Województwa IV Kadencji - Porządek obrad
X sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.34.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.39.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Uchwały zarządu nr 36/594/2011 - 36/603/2011
Obwieszczenia marszałka nr 10/KW/2011, 122/CP/2011, 123/CP/2011
Karty usług - dep. infrasrtuktury - zamieszczenie załączników do kart TD.5, TD.9, TD.10,
TD.11, TD.12, TD.13
Sejmik - lanowane posiedzenia komisji: 21.06.2011 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
20.06.2011 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Praca - listy kandydatów - oferty nr 38/2011, 39/2011, 40/2011
Praca - listy kandydatów - oferta 41/2011
Sejmik - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zamknięcie kwatery nr II dla PUO „Eko –Wisła”
Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.44.2011 - Odpowiedzi na pytania
91
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1795
21.06.2011
10.30
Sylwia Lemańska
1796
1797
21.06.2011
21.06.2011
11.00
13.00
Przemysław Górski
Barbara Komorowska
1798
21.06.2011
16.20
Dorota Kalinowska
1799
21.06.2011
16.25
Dorota Kalinowska
1800
22.06.2011
10.15
Barbara Komorowska
Uwagi
Zdrowie - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął zarys założeń polityki
zdrowotnej dla regionu
Sejmik - Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa
Zamieszczenie załączników do uchwały zarządu 362/11
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.38.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.26.2011 - Informacja o wyborze
Uchwały zarządu - 604/2011 - 616/2011
1801
22.06.2011
10.50
Piotr Niedziałkowski
Organizacje pozarządowe - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 30 maja 2011 r. złożonej przez
Rzymskokatolicką Parafię p.w. Świętego Józefa w Toruniu na zadanie pn.„POZNAJEMY
NAJSTARSZE GÓRY POLSKI”
- Rozstrzygnięcie oferty z dnia 31 maja 2011 r. złożonej przez Fundację Wspierania Osób
Niepełnosprawnych „Nasz Dom” w Chełmnie na zadanie pn.„Aktywnie, Twórczo, Zdrowo i
Wesoło - Wypoczynek 2011 dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej”
- Rozstrzygnięcie oferty z dnia 23 maja 2011 r. złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół
Domu Dziecka nr 3 w Toruniu na zadanie pn. „Program psychoprofilaktyczno –
wychowawczy „Żyję zdrowo – rozwijam się duchowo” realizowany w trakcie Pieszej
Pielgrzymki Bielsko-Biała – Częstochowa”
1802
22.06.2011
11.15
Wiesława Murawska
Praca - wyniki naboru - oferta 5/2011, 16/2011, 20/2011, 22/2011, 23/2011, 24/2011
1803
22.06.2011
13.30
Katarzyna Miler-Kwasigroch
1804
22.06.2011
13.35
Dorota Kalinowska
1805
22.06.2011
14.10
Edyta Chmielewska-Drężek
1806
24.06.2011
10.00
Krystyna Skonieczna
1807
24.06.2011
12.10
Dorota Bułakowska
1808
24.06.2011
14.40
Olgierd Sobkowiak
1809
27.06.2011
8.50
Barbara Komorowska
Obwieszczenie marszałka nr 124/CP/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.26.2011 - Podmiana pliku z informacją
o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.44.2011 - Odpowiedź na pytania
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę; Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów
Hotelarskich - aktualizacja
Sejmik - Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.43.2011 - Promocja Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Miasta Bydgoszczy oraz Miasta Torunia w liniach lotniczych oraz
na międzynarodowych trasach lotniczych
Uchwała zarządu nr 196/2011
92
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Środowisko - Wykaz danych - Decyzja w sprawie odprowadzenia oczyszczonych wód
opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych i do ziemi z projektowanej
Autostrady Płatnej A-1 Gdańsk – Toruń – Łódź – Częstochowa – Katowice – granica
państwa: dla inwestycji – na odcinku: teren woj. Kujawsko – Pomorskiego, sekcja 5b:
granica województwa – Warlubie w km 65+789,13 do 75+000,00
1810
27.06.2011
9.00
Grażyna Gawłowska
1811
1812
27.06.2011
27.06.2011
10.35
11.55
Waldemar Tomaszewski
Małgorzata Kasprzak
Prace zarządu oraz kalendarium: 09.06.11 - 24.06.11; 21.05.11 - 08.06.11
Zarządzenia marszałka nr 28/2011
1813
27.06.2011
12.30
Sandra Borys-Wysocka
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - wykonanie usługi audytu zewnętrznego działań
w ramach Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na rok 2010r. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
1814
27.06.2011
13.50
Edyta Michalska
1815
27.06.2011
14.05
Marek Bobek
1816
27.06.2011
14.25
Grażyna Łączyńska
1817
27.06.2011
14.35
Beata Gęstwa
1818
27.06.2011
15.20
1819
28.06.2011
8.05
1820
1821
28.06.2011
28.06.2011
10.20
10.55
Natalia Szczutkowska
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Natalia Szczutkowska
Krzysztof Czarnecki
1822
28.06.2011
11.45
Janusz Pawlak
1823
1824
28.06.2011
28.06.2011
13.45
13.55
1825
28.06.2011
14.30
Grażyna Łączyńska
Beata Gęstwa
Małgorzata FranckowskaKruszewska
1826
28.06.2011
16.00
1827
28.06.2011
16.20
1828
1829
1830
1831
1832
29.06.2011
29.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
11.00
11.40
12.55
13.00
14.15
Dorota Kalinowska
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Emilia Paprocka
Barbara Komorowska
Przemysław Górski
Barbara Komorowska
Barbara Komorowska
Uwagi
Sejmik - Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Środowisko - Wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Eco-Pol Sp. z o.o.
Obwieszczenia marszałka nr 125/CP/2011 - 130/CP/2011
Postępowanie AD-IV.272.30.2011 - Dostawa materiałów biurowych z podziałem na części
Sejmik - Porządek obrad X sesji Sejmiku w dniu 27.06.2011 r. po zmianach
Praca - lista kandydatów - oferta 37/2011
Sejmik - kalendarium radnych - maj 2011
Sejmik - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.43.2011 - Zamieszczenie SIWZ
Obwieszczenie marszałka nr 131/CP/2011
Postępowanie AD-IV.272.30.2011 - Odpowiedzi na pytania
Praca - oferta pracy nr 44/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.41.2011 - Informacja o wyborze
Praca - lista kandydatów - oferta 42/2011
Zarządzenie marszałka nr 29/2011
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 617/2011 - 629/2011, 631/2011, 632/2011
Sejmik - Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 330/2011
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 633/2011 - 669/2011
93
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1833
30.06.2011
14.30
Beata Gęstwa
1834
1835
30.06.2011
30.06.2011
15.00
15.30
Magdalena Mikie
Andrzej Narolewski
1836
01.07.2011
10.05
Beata Gęstwa
1837
01.07.2011
11.00
Anna Sobierajska
1838
01.07.2011
11.05
Małgorzata Schick
1839
01.07.2011
12.30
Marek Bobek
1840
04.07.2011
8.40
Grażyna Łączyńska
1841
1842
04.07.2011
04.07.2011
9.50
14.05
Barbara Komorowska
Beata Gęstwa
1843
04.07.2011
15.30
Joanna Dombek
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.42.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zdjęcie załączników do uchwały zarządu 628/2011
Zamieszczenie Regulaminu Organizacyjnego
Postępowanie AD-IV.272.30.2011 - Sprostowanie
Załącznik 2A - zmieniony
Zamieszczenie uchwał sejmiku X/142/2011 - X/162/2011, X/194/2011
Załatwiane sprawy - Aktualizacja danych - zmiana nazwy departamentu - Departament
Rozwoju Gospodarczego
Środowisko - Zmiana decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska
odpadów dla Toruńskiej Energetyki Cergia S.A.
Obwieszczenie marszałka nr 11/KW/2011, 12/KW/2011, 132/CP/2011 - 134/CP/2011
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 670/2011 - 677/2011
Postępowanie AD-IV.272.30.2011 - Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu
Budżet, finanse i mienie - UCHWAŁA NR X/149/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami
prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowegoc
UCHWAŁA Nr 44/777/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu
wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich
jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2011 roku
1844
05.07.2011
8.45
Anna Sobierajska
1845
1846
1847
05.07.2011
05.07.2011
05.07.2011
10.10
14.00
15.00
Natalia Szczutkowska
Andrzej Narolewski
Grażyna Łączyńska
1848
05.07.2011
15.15.
Edyta Chmielewska-Drężek
Sejmik - Protokół Nr IX/11 z IX uroczystej sesji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego dnia 7 czerwca 2011 r.
Protokół Nr VIII/11 z VIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23
maja 2011 r.
Sejmik - zamieszczenie załączników do uchwały nr 143/2011
Urząd - Departamenty - aktualizacja
Obwieszczenie marszałka nr 13/KW/2011, 135/CP/2011 - 137/CP/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.45.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
94
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1849
06.07.2011
8.50
Agnieszka Malinowska-Pelczar
1850
1851
1852
06.07.2011
06.07.2011
07.07.2011
12.50
13.45
13.30
Marcin Kosiński
Barbara Komorowska
Anna Sobierajska
1853
07.07.2011
14.00
Andrzej Pabian
1854
07.07.2011
14.20
Edyta Chmielewska-Drężek
1855
1856
1857
1858
08.07.2011
11.07.2011
11.07.2011
12.07.2011
10.50
8.05
13.00
15.00
Andrzej Pabian
Agnieszka Sosnowska
Małgorzata Schick
Natalia Szczutkowska
1859
12.07.2011
15.30
Wiesława Murawska
Praca - zamieszczenie wyników naboru - oferty nr 26/2011, 28/2011, 30/2011 - 36/2011
1860
12.07.2011
15.40
Marek Bobek
Środowisko - wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu
1861
13.07.2011
12.00
Marek Bobek
Oświadczenie p. Adama Horbulewicza w związku z zaprzestanie zatrudnienia na
stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
Uwagi
Niepełnosprawni - Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych ogłoszenie
Obwieszczenia marszałka nr 138/CP/2011, 139/CP/2011
Uchwaly zarządu nr 678/2011 - 706/2011
Zamieszczenie uchwał sejmiku X/163/2011 - X/193/2011
Kultura - Ogłoszenie o zamiarze zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w części dotyczącej zakresu działania i
lokalizacji filii.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.46.2011 - Wywóz odpadów
komunalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
podziałem na części
Kultura - Ogłoszenie wyników naboru
Środowisko - Szkolenia z opłat za korzystanie ze środowiska w powiatach
Ewidencje pozwoleń na hurtowy handel napojami alkoholowymi - aktualizacja
Sejmik - kalendarium radnych - czerwiec 2011
Budżet - UCHWAŁA NR X/149/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za
pierwsze półrocze roku budżetowego - zmiana załącznika nr 2
1862
13.07.2011
13.00
Joanna Dombek
1863
13.07.2011
13.45
Małgorzata Kasprzak
1864
14.07.2011
9.00
Edyta Chmielewska-Drężek
1865
14.07.2011
11.30
Natalia Szczutkowska
Oświadczenie p. Adama Horbulewicza w związku z zaprzestanie zatrudnienia na
stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.44.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Sejmik - kalendarium radnych - czerwiec 2011 - aktualizacja
1866
14.07.2011
11.45
Edyta Chmielewska-Drężek
Postępowanie AD-IV.272.30.2011 - Iinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
1867
15.07.2011
10.50
Marek Bobek
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Pozwolenie zintegrowane dla
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Spółka z o.o.
95
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
1868
15.07.2011
13.00
Krzysztof Ryszewski
Budżet - UCHWAŁA NR X/149/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za
pierwsze półrocze roku budżetowego - zmiana załącznika nr 2
1869
18.07.2011
13.45
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenie majątkowe p. Artura Janasa w związku z zatrudnieniem na stanowisku
dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
1870
19.07.2011
14.30
Marcin Kosiński
Obwieszczenia marszałka nr 14/KW/2011, 15/KW/2011, 140/CP/2011 - 143/CP/2011
Uwagi
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
MWiK Bydgoszcz - budowa oczyszczalni ściekow opadowych na terenie zagrożenia
ppow.
Informacja Publiczna
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla LAFARGE - pobór wody i
odprowadzenie ścieków
Informacja Publiczna
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla GDF SUEZ Energia Polska SA wykonanie urządzeń wodnych, pobór wody powierzchniowej i odprowadzenie ścieków
chłodniczych do Wisły.
1871
19.07.2011
14.50
Anna Brandyk
Informacja Publiczna
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla GR Tupadły gm. Kcynia - pobór wd
podziemnych i odprwadzenie wód popłucznych.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Zławieś Wielka - przerzut
międzyzlewniowy wody, regulacja Głównego Kanału i wykonanie urządzeń wodnych.
Informacja Publiczna
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla NOVA TRADING Toruń odprowadzenie ściekow opadowych do basenu Portu Drzewnego.
Informacja Publiczna
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla MWiK Bydgoszcz - budowa
oczyszczalni ściekow opadowych na terenie zagrożenia ppow.
96
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy - budowa oczyszczalni wód opadowych na obszarze
zagrożenia powodziowego (w-8).
Informacja Publiczna
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy bodowa oczyszczalni wód opadowych na obszarze zagrożenia powodziowego.
1872
19.07.2011
15.10
Anna Brandyk
Informacja Publiczna
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla STRABAG - pobór kruszywa z koryta
rzeki Wisły w rejonie Torunia.
Informacja Publiczna
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp.
z o.o. - Gazociąg Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie
Informacja Publiczna
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy budowa oczyszczalni wód opadowych na obszarze zagrożenia powodziowego (w-3).
1873
19.07.2011
15.25
Grażyna Gawłowska
1874
19.07.2011
15.30
Anna Brandyk
1875
19.07.2011
15.30
Grażyna Gawłowska
Środowisko - wykaz danych - Likwidacja studni w Trzaskach - Karta informacyjna 8/2011
1876
20.07.2011
8.25
Sylwia Lemańska
Świadczone Usługi - dep. zdrowia - karta usług - Wydawanie zezwoleń zakładom opieki
zdrowotnej na prowadzenie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych
1877
20.07.2011
12.30
Barbara Komorowska
1878
20.07.2011
15.05
Anna Brandyk
Środowisko - informacje publiczne - Likwidacja studni w Trzaskach
Środowisko - wykaz danych - Karty informacyjne - odszkodowania
Karty informacyjne - linia brzegowa
Karty informacyjne - pozwolenia wodnoprawne
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 42/707/2011 - 42/745/2011
Środowisko - wykaz danych - Informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla PW AUTO - COMPLEX Andrzej Lewandowski, Wielowieś wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej Gniewkowo.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla PGKiM Sp. z o.o. w Inowrocławiu wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej.
97
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
1879
21.07.2011
13.30
Piotr Niedziałkowski
1880
1881
1882
21.07.2011
22.07.2011
22.07.2011
14.00
11.05
11.40
Agnieszka Pelczar
Wiesława Murawska
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Uwagi
Rada ogranizacji pozarządowych - Oferta z dnia 18.07.2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej (wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz wspieranie działań na rzecz rodzin ze szczególnym
uwzględnieniem rodzin wielodzietnych )
Nazwa oferenta: Fundacja „Nadzieja dla Rodzin”, ul. Warszawska 4/5, 87-100 Toruń
Nazwa zadania: „Święto Rodziny”
Sprawy Społeczne - aktualizacja danych kontaktowych
Praca - wyniki naboru - oferty nr 27/2011, 39/2011, 40/2011, 41/2011
Zamieszczenie obwieszczeń marszałka nr 144/CP/2011 - 150/CP/2011
Środowisko - wykaz danych - Karta informacyjna - GDF SUEZ Energia Polska S.A. Decyzja - zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do spalania paliw
Karta informacyjna - Soda Polska CIECH Sp. z o.o. - Decyzja - zezwolenie na handel
uprawnieniami do emisji CO2 - wyrażenie zgody na przeniesienie uprawnień pomiędzy
okresami rozliczeniowymi dla instalacji elektrociepłowni w Janikowie i Inowrocławiu.
1883
22.07.2011
11.50
Justyna Wrzos
Karta informacyjna - Lafarge Cement S.A. Oddział w Bielawach - Decyzja - zezwolenie
na handel uprawnieniami do emisji CO2 - wyrażenie zgody na przeniesienie uprawnień
pomiędzy okresami rozliczeniowymi dla instalacji do produkcji klinkieru cementowego w
piecach obrotowych.
Karta informacyjna - GDF SUEZ Energia Polska S.A. - Wniosek o wydanie zezwolenia
na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do spalania paliw
1884
22.07.2011
12.50
Emilia Paprocka
1885
22.07.2011
12.55
Edyta Chmielewska-Drężek
1886
22.07.2011
13.00
Wiesława Murawska
Zarządzenie marszałka nr 30/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.46.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Praca - zamieszczenie ofert nr 45/2011, 46/2011
98
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Karta informacyjna - PLASTICA Sp. z o.o. wniosek o
wydanie zezwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Karta informacyjna - PLASTICA Sp. z o.o. - Decyzja na wprowadzanie gazów lub pyłów
do powietrza
1887
22.07.2011
13.20
Justyna Wrzos
Karta informacyjna - Toruńska Energetyka Cergia SA - Wniosek o wydanie zezwolenia
na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do spalania paliw
Karta informacyjna - Toruńska Energetyka Cergia SA - Decyzja - zezwolenie na emisję
gazów cieplarnianych z instalacji do spalania paliw
Środowisko - wykaz danych - Karta informacyjna - Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. Decyzja - zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji
chemikaliów organicznych
1888
25.07.2011
8.20
Justyna Wrzos
Karta informacyjna - Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. - wniosek o wydanie zezwolenia
na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji chemikaliów organicznych
Karta informacyjna - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół
Elektrociepłowni Bydgoszcz - wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów
cieplarnianych z instalacji do spalania paliw
1889
25.07.2011
12.35
Piotr Niedziałkowski
1890
1891
25.07.2011
26.07.2011
13.40
12.05
Barbara Komorowska
Barbara Komorowska
1892
26.07.2011
13.20
Olgierd Sobkowiak
Organizacje pozarządowe - Zamieszczenie wyników otwartego konkursu ofert nr 17/2011
Uchwały zarządu - 745/2011 - 763/2011
Zmiana uchwały zarządu nr 17/267/11
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP-272.53.2011 - Zakup elektrycznych
czteroczłonowych zespołów trakcyjnych (dopuszcza się możliwość zakupu używanych
jednostek)
99
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Pozwolenie wodnoprawne dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie drogi łączącej węzeł Grudziądz na Autostradzie A-1 z drogą
krajową nr 55
Karta informacyjna - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół
Elektrociepłowni Bydgoszcz - Decyzja - zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z
instalacji do spalania paliw.
1893
26.07.2011
15.00
Justyna Wrzos
Karta informacyjna - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. - wniosek o wydanie
zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji chemikaliów,
zlokalizowanych we Włocławku.
Karta informacyjna - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. - Decyzja - zezwolenie na
emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji chemikaliów, zlokalizowanych we
Włocławku.
Środowisko - wykaz danych - Karta informacyjna - ANWIL S.A. - wniosek o wydanie
zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji chemikaliów.
Karta informacyjna - ANWIL S.A. - Decyzja - zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
z instalacji do produkcji chemikaliów.
Karta informacyjna - SODA POLSKA CIECH Sp. z o.o. ZAKŁAD SODA MĄTWY w
Inowrocławiu - wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji
do produkcji węglanu sodowego i wodorowęglanu sodu.
1894
26.07.2011
15.15
Justyna Wrzos
Karta informacyjna - SODA POLSKA CIECH Sp. z o.o. ZAKŁAD SODA MĄTWY w
Inowrocławiu - Decyzja - zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do
produkcji węglanu sodowego i wodorowęglanu sodu.
Karta informacyjna - SODA POLSKA CIECH Sp. z o.o. Zakład produkcyjny
JANIKOSODA w Janikowie - wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów
cieplarnianych z instalacji do produkcji sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej.
Karta informacyjna - SODA POLSKA CIECH Sp. z o.o. Zakład produkcyjny
JANIKOSODA w Janikowie - Decyzja - zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z
instalacji do produkcji sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej.
1895
27.07.2011
9.15
Katarzyna Miler-Kwasigroch
Obwieszczenie marszałka nr 151/CP/2011
100
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Finanse - sprawozdania - Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał 2011
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - II kwartał
1896
27.07.2011
11.45
Agnieszka Wirska
1897
27.07.2011
12.05
Anna Brandyk
1898
27.07.2011
12.50
Anna Brandyk
1899
1900
1901
1902
1903
27.07.2011
27.07.2011
28.07.2011
28.07.2011
28.07.2011
14.40
15.00
9.00
9.20
10.50
Barbara Bulak
Barbara Komorowska
Andrzej Pabian
Barbara Komorowska
Emilia Paprocka
1904
28.07.2011
13.30
Dorota Kalinowska
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
28.07.2011
28.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
29.07.2011
1.08.2011
1.08.2011
1.08.2011
1.08.2011
15.10
15.15
8.10
8.15
8.40
9.50
12.20
10.30
11.25
13.15
14.15
Emilia Paprocka
Wiesława Murawska
Olgierd Sobkowiak
Emilia Paprocka
Barbara Komorowska
Wiesława Murawska
Barbara Komorowska
Olgierd Sobkowiak
Marcin Kosiński
Emilia Paprocka
Barbara Komorowska
1916
2.08.2011
9.30
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP-272.48.2011 - Uzupełnienie dokumentów;
Kosztorys ślepy Roboty elektryczne; Kosztorys ślepy Roboty sanitarne
1917
2.08.2011
9.35
Piotr Niedziałkowski
Organizacje pozarządowe - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 5 lipca 2011 r. złożonej przez
Stowarzyszenie „Centrum Badań nad Mniejszościami Religijnymi” w Toruniu pn:
"Profilaktyka przed destrukcyjnym wpływem sekt dla młodzieży i członków całych rodzin”
1918
1919
2.08.2011
2.08.2011
12.50
14.05
Małgorzata Schick
Wiesława Murawska
Zamieszczenie kart świadczonych usług przez Dep. Rozwoju Gospodarczego
Praca - zamieszczenie ofert nr 47/2011, 48/2011
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Gdańsk Transport Company SA w Sopocie (autostrada A1) - odprowadzanie ścieków
bytowych z MOP Gajewo II i Gajewo III do ziemi.
Środowisko - wykaz danych - Karty informacyjne - odszkodowania
Karty informacyjne - pozwolenia wodnoprawne
Finanse - budżet - Uchwała w sprawie przyjęcia informacji za I-II kw. 2011 r.
Uchwały zarządu - 764/2011 - 800/2011, 802/2011
Kultura - Informacja o przyznanych stypendiach w drugim półroczu w 2011
Zdjęcie załącznika nr 1 do uchwały zarządu nr 802/2011
Zarządzenie marszałka nr 31/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP-272.48.2011 - Adaptacja i przystosowanie
pomieszczeń NKJO w Toruniu na potrzeby K-PCEN w Toruniu
Zarządzenie marszałka nr 32/2011
Praca - lista kandydatów - oferta 43/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.43.2011 - Modyfikacja SIWZ
Świadczone usługi - zamieszczenie kart usług dep. organizacyjnego
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 801/2011
Praca - zamieszczenie wyników naboru - oferty nr 37/2011, 38/2011, 42/2011
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 809/2011 - 815/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP-272.53.2011 - Zamieszczenie SIWZ
Zamieszczenie obwieszczeń marszałka nr 152/CP/2011 - 158/CP/2011
Zamieszczenie zarządzeń marszałka nr 33/2011, 34/2011, 35/2011
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 803/2011 - 808/2011
101
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Rada ogranizacji pozarządowych - Oferta z dnia 28.07.2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu realizacji
zadań wspomagających rozwój trzeciego sektora w województwie kujawsko-pomorskim.
1920
2.08.2011
16.00
Piotr Niedziałkowski
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, 87-214 Płużnica
Nazwa zadania: „Pozarządówki się integrują”
1921
1922
1923
1924
1925
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
03.08.2011
8.50
9.25
10.15
10.50
11.05
Anna Sobierajska
Barbara Komorowska
Barbara Komorowska
Wiesława Murawska
Marcin Kosiński
1926
03.08.2011
13.30
Łukasz Domski
1927
4.08.2011
10.00
Krystyna Skonieczna
1928
1929
1930
4.08.2011
4.08.2011
5.08.2011
10.05
12.15
10.45
Wiesława Murawska
Barbara Komorowska
Marcin Kosiński
1931
5.08.2011
13.05
Olgierd Sobkowiak
1932
8.08.2011
8.50
Aleksandra Gatyńska
1933
8.08.2011
11.10
Gabriela Gorbaczew
1934
1935
1936
1937
8.08.2011
9.08.2011
9.08.2011
9.08.2011
14.00
12.00
14.00
14.10
Barbara Szymecka
Barbara Komorowska
Sylwia Fydrych
Wiesława Murawska
1938
9.08.2011
15.35
Małgorzata Kasprzak
1939
1940
1941
9.08.2011
10.08.2011
10.08.2011
16.10
12.20
14.40
Natalia Szczutkowska
Karol Liczmański
Wiesława Murawska
Zmiana załącznika do uchwały sejmiku nr 179/2011
Usunięcie uchwały zarządu nr 745/2011 z dnia 28.06.2011
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 816/2011 - 821/2011
Praca - zamieszczenie ogłoszenia o naborze nr 49/2011
Zamieszczenie obwieszczeń marszałka nr 16/KW/2011, 17/KW/2011
Rolnictwo - grupy producentów - Wykaz - grupy producentów rolnych, Uznane
Organizacje Producentów, Wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw aktualizacja
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Praca - zamieszczenie oferty pracy nr 50/2011
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 822/2011, 824/2011 - 840/2011
Obwieszczenie marszałka nr 159/CP/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP-272.51.2011 - Opracowanie dokumentacji
projektowej dotyczącej konstrukcji i pokrycia dachu warsztatów szkolnych w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy
Załatwiane sprawy- Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni
Rozwój regionalny - Analizy - Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w
Województwie Kujawsko-Pomorskim 2011 rok - II kwartał 2011
Obwieszczenia marszałka nr 160/CP/2011 - 162/CP/2011
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 841/2011 - 873/2011
Świadczone usługi - karty - Departament Nadzoru Właścicielskiego i Mienia
Praca - lista kandydatów - oferta nr 44/2011; oferty pracy nr 51/2011, 52/2011
Oświadczenie majątkowe p. Marka Kalinowskiego w związku z odwołaniem ze
stanowiska Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu
Sejmik - kalendarium radnych - lipiec 2011
Karty usług - Departament Infrastruktury Drogowej - karty usług
Praca - oferta nr 53/2011
102
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1942
1943
11.08.2011
11.08.2011
9.10
9.20
Karol Liczmański
Natalia Szczutkowska
1944
11.08.2011
9.50
Marek Bobek
1945
11.08.2011
11.20
Marek Bobek
1946
11.08.2011
14.00
Wiesława Murawska
1947
12.08.2011
8.30
Beata Urbańska
1948
12.08.2011
8.35
Joanna Łukojć
1949
1950
1951
12.08.2011
16.08.2011
16.08.2011
10.30
10.00
10.20
Barbara Szymecka
Emilia Paprocka
Kamila Czyżak
1952
16.08.2011
10.25
Piotr Niedziałkowski
1953
16.08.2011
12.05
Beata Gęstwa
1954
17.08.2011
11.50
Małgorzata Kruszewska
1955
17.08.2011
14.25
Beata Urbańska
1956
18.08.2011
14.25
Małgorzata Schick
1957
18.08.2011
14.40
Edyta Chmielewska-Drężek
1958
19.08.2011
9.35
Barbara Komorowska
1959
19.08.2011
12.50
Edyta Chmielewska-Drężek
1960
19.08.2011
13.30
Olgierd Sobkowiak
1961
22.08.2011
8.20
Kamila Czyżak
1962
22.08.2011
9.20
Natalia Szczutkowska
Uwagi
Karty usług - Departament Transportu Publicznego - karty usług
Sejmik - kalendarium radnych - lipiec 2011 - aktualizacja
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę decyzji zatwierdzającej instrukcję
eksploatacji składowiska odpadów dla Miasta Chełmno
Środowisko - wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Eco-Pol Sp. z
o.o.;Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Miasta Chełmno
Praca - oferta nr 54/2011
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 19.08.2011 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 22.08.2011 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Obwieszczenia marszałka nr 163/CP/2011 - 165/CP/2011
Zmiana zarządzenia marszałka nr 35/2011
Karty usług - Departament Rozwoju Regionalnego
Organizacje pozarządowe - Usunięcie - Oferta z dnia 28.07.2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu realizacji
zadań wspomagających rozwój trzeciego sektora w województwie kujawsko-pomorskim.
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, 87-214 Płużnica
Nazwa zadania: „Pozarządówki się integrują”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.54.2011 - Dostawa wraz z montażem
wyposażenia placów zabaw szczegółowo określonych w SIWZ i jej załącznikach
Praca - lista kandydatów - oferta nr 46/2011
Sejmik - Planowane posiedzenie komisji - 22.08.2011 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.54.2011 - Odpowiedź na pytania
Uchwały zarządu nr 874/2011 - 922/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.59.2011 - Zakup siedmiu samochodów
na potrzeby parków krajobrazowych i Departamentu Środowiska
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.43.2011 - Odpowiedź na pytania
Zmiana ogłoszenia
Obwieszczenia marszałka nr 166/CP/2011 - 168/CP/2011
Sejmik - informacje o pracy - Sesje Sejmiku Województwa IV Kadencji - Porządek obrad
XI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
103
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1963
1964
22.08.2011
22.08.2011
9.50
15.00
Barbara Komorowska
Małgorzata Kruszewska
1965
23.08.2011
9.00
Natalia Szczutkowska
1966
23.08.2011
12.20
Magdalena Masewicz
Uchwały zarządu nr 923/2011
Praca - lista kandydatów - oferta 49/2011
Sejmik - Informacje o pracy - Planowane posiedzenie komisji - 23.08.2011 - Komisja
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Świadczone usługi - Dep. Rolnictwa - Karty usług - aktualizacja
1967
23.08.2011
13.00
Natalia Szczutkowska
Sejmik - informacje z posiedzeń - Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
1968
23.08.2011
14.05
Beata Gęstwa
1969
23.08.2011
14.10
Olgierd Sobkowiak
1970
23.08.2011
14.40
Natalia Szczutkowska
1971
23.08.2011
15.00
Natalia Szczutkowska
1972
23.08.2011
15.20
Natalia Szczutkowska
1973
23.08.2011
16.00
Beata Gęstwa
1974
23.08.2011
16.50
Emilia Paprocka
1975
24.08.2011
13.20
Edyta Chmielewska-Drężek
1976
24.08.2011
13.30
Natalia Szczutkowska
1977
24.08.2011
14.00
Kamila Czyżak
1978
25.08.2011
10.25
Olgierd Sobkowiak
1979
25.08.2011
14.00
Kamila Czyżak
1980
26.08.2011
8.30
Emilia Paprocka
1981
26.08.2011
12.40
Edyta Michalska
1982
29.08.2011
12.00
Piotr Niedziałkowski
1983
29.08.2011
12.05
Piotr Niedziałkowski
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.54.2011 - Odpowiedź na pytania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.43.2011 - Modyfikacja SIWZ
Zmiana istotnych postanowień umowy
Sejmik - informacje z posiedzeń - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Sejmik - Informacje o pracy - 25.08.2011 - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Sejmik - Informacje z posiedzeń - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i
Poszanowania Energii
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.54.2011 - Odpowiedź na pytania
Jednostki organizacyjne - zmiana dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa
Psychiatrycznego w Toruniu
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.59.2011 - Odpowiedzi na pytania,
Zmiana załącznika nr 3
Sejmik - Informacje z posiedzeń - Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia
Urząd Marszałkowski - Departamenty - Zmiana lokalizacji Departmentu Wdrażanie RPO
oraz numerów telefonu i fax
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.55.2011 - Informacja o wyniku
postępowania
Obwieszczenia marszałka nr 169/CP/2011 - 173/CP/2011
Zamieszczenie zarządzeń marszałka nr 36/2011, 37/2011, 38/2011, 39/2011, 40/2011,
41/2011
Sejmik - Informacje z posiedzeń - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organizacje pozarządowe - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 29 lipca 2011 r. złożonej przez
Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica w Płużnicy na zadanie pn:
"Pozarządówki się integrują”
Organizacje pozarządowe - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 20 lipca 2011 r. złożonej przez
Fundację "Nadzieja dla Rodzin" w Toruniu na zadanie pn: "Święto Rodziny"
104
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
1984
29.08.2011
13.10
Waldemar Tomaszewski
Zarząd Województwa:
Kalendarium prac Zarządu w okresie 17.08.11 - 26.08.11
Kalendarium prac Zarządu w okresie 25.06.11 - 16.08.11
1985
29.08.2011
14.00
Waldemar Tomaszewski
Zarząd Województwa - Prace Zarządu:
Od 17.08.2011 do 26.08.2011
Od 25.06.2011 do 16.08.2011
1986
29.08.2011
15.00
Krystyna Skonieczna
Załatwiane Sprawy:
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę
Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich
Sejmik Województwa - Komisje:
- Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury - aktualizacja
kontaktu
- Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia - aktualizacja kontaktu
- Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa - aktualizacja kontaktu
- Komisji doraźnej do opracowania zmian do Statutu Województwa KujawskoPomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - usunięcie
kontaktu.
1987
30.08.2011
11.00
Natalia Szczutkowska
1988
30.08.2011
14.30
Marek Bobek
1989
30.08.2011
14.40
Marek Bobek
1990
30.08.2011
16.30
Barbara Komorowska
1991
30.08.2011
16.45
Magdalena Balcerak
1992
31.08.2011
10.00
Barbara Komorowska
1993
1994
1995
31.08.2011
31.08.2011
31.08.2011
10.25
11.20
11.25
Emilia Szymczak
Natalia Szczutkowska
Natalia Szczutkowska
1996
31.08.2011
12.30
Anna Sobierajska
1997
31.08.2011
14.00
1998
31.08.2011
14.30
1999
31.08.2011
14.45
Barbara Szymecka
Małgorzaty FranckowskiejKruszewskiej
Natalia Szczutkowska
2000
1.09.2011
10.00
Piotr Wierzbowski
Uwagi
Środowisko - wykaz danych 2011 - Wniosek o pozwolenie zintegrowane dla Zakładu
Instalacji Sanitarnych Władysław Lewandowski
Środowisko - Informacje publiczne 2011 - Wniosek o pozwolenie zintegrowane dla
Zakładu Instalacji Sanitarnych Władysław Lewandowski
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 924/2011 - 948/2011
Sejmik - informacje z posiedzeń - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i
Infrastruktury
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 949/2011 - 954/2011, 956/2011 - 976/2011, 978/2011 988/2011, 991/2011 - 998/2011
Zamieszczenie zarządzeń marszałka nr 42/2011, 43/2011
Kalendarium Radnych - lipiec 2011 - aktualizacja
Kalendarium Radnych - sierpień 2011
Sejmik - Protokół Nr X /11 z X sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
27 czerwca 2011 r.
Obwieszczenia marszałka nr 174/CP/2011 - 176/CP/2011
Praca - oferta nr 55/2011
Kalendarium Radnych - czerwiec 2011
Środowisko - stworzenie zakładki: Miejsca odbioru oraz zbierający zużyte baterie i
akumulatory oraz umieszczenie wykazu miejsc odbioru zużytych baterii lub zużytych
akumulatorów i wykaz zbierających zużyte baterie i akumulatory.
105
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2001
1.09.2011
10.30
Piotr Wierzbowski
2002
2003
1.09.2011
1.09.2011
12.00
12.20
Natalia Szczutkowska
Barbara Komorowska
2004
1.09.2011
12.30
Małgorzata Kasprzak
2005
1.09.2011
13.00
Wiesława Murawska
2006
1.09.2011
13.10
Olgierd Sobkowiak
2007
2008
2009
2010
2011
2.09.2011
2.09.2011
2.09.2011
2.09.2011
2.09.2011
9.00
9.30
11.00
12.40
12.45
Natalia Szczutkowska
Barbara Komorowska
Natalia Szczutkowska
Wiesława Murawska
Wiesława Murawska
Uwagi
Środowisko - wykaz danych 2011 - Zmiana decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji
składowiska odpadów dla Toruńskiej Energetyki Cergia S.A.
Sejmik - Komisja Rewizyjna
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 955/2011, 989/2011, 990/2011
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek - Oświadczenie majątkowe p. Beaty
Piskorskiej, Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, w związku z
upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Marszałka
Województwa
Praca - zamieszczenie informacji o wynikach naboru ofert nr 43/2011, 44/2011, 46/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP-272.51.2011 - Informacja o wynikach
postępowania
Kalendarium Radnych - sierpień 2011 - aktualizacja
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 1000/2011, 1001/2011
Zamieszczenie uchwał sejmiku XI/195/2011 - XI/201/2011
Praca - oferta nr 56/2011
Praca - lista kandydatów - oferta nr 54/2011
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 29.08.2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z pomocy i integracji
społecznej
Nazwa oferenta: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, ul.
Krasińskiego 121/113, 87-100 Toruń
Nazwa zadania: „ALTERNATYWA”
2012
2.09.2011
13.00
Piotr Niedziałkowski
2013
2.09.2011
13.10
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.59.2011 - Informacja o uniewanieniu
postpowania
2014
2.09.2011
13.56
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.64.2011 - Zakup siedmiu samochodów
na potrzeby parków krajobrazowych i Departamentu Środowiska z podziałem na części
2015
5.09.2011
9.15
Edyta Michalska
2016
5.09.2011
13.15
Edyta Chmielewska-Drężek
2017
5.09.2011
13.45
Joanna Łukojć
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 19.09.2011 - Komisja Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2011 - Usługa udzielenia
długoterminowego kredytu bankowego w 2011 roku
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 19.09.2011 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
106
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
2018
5.09.2011
13.55
Beata Kwintal
2019
06.09.2011
9.00
Emilia Szymczak
2020
06.09.2011
9.05
Małgorzata Kasprzak
2021
06.09.2011
10.00
Wojciech Czarnecki
2022
06.09.2011
10.20
Marek Bobek
2023
2024
2025
2026
06.09.2011
06.09.2011
06.09.2011
7.09.2011
10.30
12.45
14.30
9.10
Dorota Kalinowska
Jarosław Przybył
Joanna Andrzejewska
Aleksandra Gatyńska
2027
7.09.2011
12.20
Krzysztof Czarnecki
2028
7.09.2011
14.15
Edyta Chmielewska-Drężek
2029
2030
2031
2032
8.09.2011
8.09.2011
8.09.2011
8.09.2011
8.15
8.30
10.00
11.05
Barbara Komorowska
Monika Marchlewicz
Dorota Rochnowska
Emilia Szymczak
2033
8.09.2011
11.40
Edyta Chmielewska-Drężek
2034
8.09.2011
12.05
Wiesława Murawska
2035
8.09.2011
13.00
Krzysztof Czarnecki
2036
8.09.2011
13.45
Beata Urbańska
2037
8.09.2011
14.00
Beata Gęstwa
2038
8.09.2011
14.45
Dorota Kalinowska
2039
8.09.2011
14.50
Beata Gęstwa
Uwagi
Finanse i mienie - budżet 2011 - Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu
województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek
organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2011r.
Zarządzenie marszałka nr 44/2011, 45/2011
Oświadczenie majątkowe Oświadczenie majątkowe p. Janusza Czajkowskiego w związku
z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Marszałka
Województwa
Świadczone Usługi – Departament Promocji i Turystyki
Środowisko - Informacje publiczne 2011, Wykaz danych - Wniosek o pozwolenie
zintegrowane dla Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Białkowie
Zmiana uchwały zarządu nr 598/2011
Edukacja – Szkoły i placówki oświatowe – aktualizacja danych NKJO Bydgoszcz
Świadczone Usługi – Departament Spraw Społecznych
Turystyka - egzaminy - odwołanie terminu egzaminu
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 19.09.2011 r. - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.64.2011 - Odpowiedź na pytania
Uchwały zarządu nr 1002/2011 - 1026/2011
Zmiana załączników nr 2,6 do uchwały zarządu nr 998/2011
Środowisko - APLIKACJA do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.
Zarządzenie marszałka nr 46/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.64.2011 - Odpowiedź na pytania
Praca - lista kandydatów - oferta nr 51/2011
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 23.09.2011 - Komisja Promocji i Ochrony
Zdrowia
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 19.09.2011 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.54.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP-272.48.2011 - Informacja o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2011 - Wykonanie i dostarczenie
materiałów informacyjno-promocyjnych
107
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2040
8.09.2011
15.20
Olgierd Sobkowiak
2041
8.09.2011
15.35
Beata Gęstwa
2042
9.09.2011
10.15
Beata Kwintal
2043
9.09.2011
11.30
Edyta Chmielewska-Drężek
2044
9.09.2011
11.40
Olgierd Sobkowiak
2045
9.09.2011
11.45
Edyta Chmielewska-Drężek
2046
9.09.2011
12.35
Olgierd Sobkowiak
2047
2048
12.09.2011
12.09.2011
12.25
13.30
Wiesława Murawska
Marcin Kosiński
2049
13.09.2011
11.05
Beata Gęstwa
2050
13.09.2011
13.50
Małgorzata Czachorowska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV272.35.2011 - Informacja o wyniku
postępowania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.58.2011 - Wykonanie i dostawa
publikacji nt. regionalizmu
Budżet, finanse i mienie - Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych za 2010 rok
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2011 - Zamieszczenie SIWZ
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.43.2011 - Odpowiedzi na pytania z dnia
31 sierpnia 2011 roku
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.66.2011 - Opracowanie akcji
promocyjnej, w ramach której zostanie przygotowany scenariusz i repertuar oraz
kompleksowa organizacja 83 koncertów w zabytkach biorących udział w projekcie
realizowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie pn. „Ochrona i zachowanie
materialnego dziedzictwa regionu kujawsko-pomorskiego”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.60.2011 - Opracowanie elementów
strategii promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w postaci scenariusza promocji
oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych
oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej zgodnie z wymaganiami wskazanymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Praca - zamieszczenie list kandydatów - oferty nr 45/2011, 47/2011, 48/2011
Obwieszczenia marszałka nr 177/CP/2011 - 183/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.62.2011 - Dostawa materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla
STRUGA S.A
108
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Kujawsko - Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
na likwidację studni na ujęciu Jedwabno.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Urzędu Miasta Torunia na wykonanie
obiektów pn. "Taras widokowy przy Bulwarze Filadejfijskim".
2051
13.09.2011
15.00
Anna Brandyk
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla JANKOWSKI AUTO-HANDEL
CHODECZ - wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i odprowadzania
ścieków opadowych do ziemi.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
na likwidację studni na ujęciu Mała Nieszawka.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Urzędu Miasta Torunia na wykonanie
obiektów pn. "Taras widokowy na Kępie Bazarowej".
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla ARKEMA Sp. z o.o. Inowrocław wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
2052
13.09.2011
16.35
Beata Urbańska
2053
14.09.2011
10.00
Olgierd Sobkowiak
2054
14.09.2011
10.20
Wiesława Murawska
2055
14.09.2011
13.05
Dorota Kalinowska
2056
2057
2058
15.09.2011
15.09.2011
15.09.2011
8.50
9.25
10.10
Magdalena Ostrowska
Edyta Michalska
Emilia Szymczak
2059
15.09.2011
13.15
Piotr Niedziałkowski
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 21.09.2011 - Wspólne posiedzenie Komisji
Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.43.2011 - Odpowiedzi na pytania z dnia
12 września 2011 roku i zmiana terminu składania ofert
Praca - lista kandydatów - oferta 50/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.60.2011 - Odpowiedź na pytanie
Obwieszczenia marszałka nr 186/CP/2011, 187/CP/2011
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Rewizyjna
Zarządzenie marszałka nr 47/2011
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 13.09.2011 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu realizacji zadań
wspomagających rozwój trzeciego sektora w województwie kujawsko-pomorskim.
109
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2060
15.09.2011
14.45
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.64.2011 - Informacja o wyborze
2061
16.09.2011
12.45
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2011 - Odpowiedź na pytania
Załączniki do SIWZ, RB 27s i RB 28s
2062
16.09.2011
13.45
Piotr Niedziałkowski
2063
16.09.2011
13.55
Edyta Chmielewska-Drężek
2064
16.09.2011
14.00
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Uwagi
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 16.09.2011 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu realizacji zadań
wspomagających rozwój trzeciego sektora w województwie kujawsko-pomorskim. Nazwa
oferenta: Polski Związek Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski, ul. Powstańców
Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz. Nazwa zadania: „Warsztaty wyborcze”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.66.2011 - Odpowiedź na pytania
Praca - wyniki naboru - oferta 49/2011
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 16.09.2011 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu realizacji zadań
wspomagających rozwój trzeciego sektora w województwie kujawsko-pomorskim.
2065
19.09.2011
9.20
Piotr Niedziałkowski
Nazwa oferenta: Polski Związek Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski, ul.
Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz.
Nazwa zadania: „Warsztaty wyborcze”
2066
2067
19.09.2011
19.09.2011
9.50
12.30
Barbara Komorowska
Małgorzata Schick
2068
19.09.2011
14.00
Dorota Kalinowska
2069
19.09.2011
14.05
Joanna Łukojć
2070
20.09.2011
9.50
Małgorzata Kasprzak
2071
2072
20.09.2011
20.09.2011
10.50
14.05
Magdalena Ostrowska
Joanna Łukojć
2073
20.09.2011
15.00
Edyta Chmielewska-Drężek
2074
2075
21.09.2011
21.09.2011
9.00
9.05
Barbara Komorowska
Anna Sobierajska
Uchwały zarządu nr 1027/11 - 1050/11
Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.65.2011 - Zakup sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem i urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa kujawsko-Pomorskiego
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 23.09.2011 - Komisja Budżetu i Finansów
Oświadczenie majątkowe p. Macieja Grześkowiaka, Dyrektora Departamentu Promocji i
Turystyki w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu
Marszałka Województwa
Obwieszczenia marszałka nr 184/CP/2011, 185/CP/2011
Sejmik - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.66.2011 - Odpowiedź na pytania
Uchwały zarządu nr 1051/11 - 1075/11
Zmiana uchwały sejmiku nr US-4-11-200
110
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2076
21.09.2011
9.30
Anna Sobierajska
2077
21.09.2011
9.50
Anna Sobierajska
Uwagi
Sejmik - III Kadencja - Informacje o pracy - 26.10.2009 - XXXIX Sesja Sejmiku III
Kadencji - zmiana załącznika nr 5 podpunktu 5 porządku obrad.
Sejmik - Materiały na sesję sejmiku - 26.09.2011
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o pozwolenia wodnoprawngo dla Firmy K.
Pietrzak w Cieślinie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie
ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego, do obcej kanalizacji
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla KOM-ROL Kobylniki dot. udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
2078
21.09.2011
11.45
Anna Brandyk
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla FHU "MAŁGORZATA" Stawki - dot.
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych,
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do obcej
kanalizacji
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy dot.
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę oczyszczalni ścieków opadowych przy
wylocie W-10 na terenie bezpośredniego zagrożenia powodziowego
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla MWiK Sp. z o.o. w Bydgoszczy dot.
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę oczyszczalni ścieków opadowych przy
wylocie W-1 na terenie bezpośredniego zagrożenia powodziowego
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla DRUMET Włocławek dot. udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do obcej kanalizacji
2079
21.09.2011
11.50
Marek Bobek
2080
21.09.2011
12.15
Małgorzata Kruszewska
Środowisko - Wykaz danych - Zamknięcie składowiska odpadów w Górnej Grupie
Zmiana decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów dla Miasta
Chełmno
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Miasta Chełmno
Zamieszczenie Regulaminu Pracy
111
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
2081
21.09.2011
13.10
Jarosław Przybył
Karty usług - Edukacja - Departament Edukacji i Sportu - Stypendia dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przyznawane w ramach projektu
współfinansowanego ze środków POKL 9.1.3 pod nazwą „Zdolni na start – III edycja”
Stypendia dla doktorantów przyznawane w ramach projektu współfinansowanego ze
środków POKL 9.1.3 pod nazwą „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV
edycja””
2082
22.09.2011
10.30
Jarosław Przybył
Edukacja - Szkoły i placówki - aktualizacja danych - Biblioteka Pedagogiczna im. gen.
bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
2083
22.09.2011
12.00
Edyta Chmielewska-Drężek
2084
22.09.2011
12.10
Edyta Michalska
2085
23.09.2011
10.15
Olgierd Sobkowiak
2086
23.09.2011
11.10
Magdalena Czachorowska
2087
23.09.2011
11.10
Marek Bobek
2088
23.09.2011
13.20
Joanna Dombek
2089
26.09.2011
9.30
Beata Gęstwa
2090
26.09.2011
9.35
Olgierd Sobkowiak
2091
2092
2093
26.09.2011
26.09.2011
27.09.2011
9.50
12.35
9.10
Edyta Michalska
Marcin Kosiński
Anna Sobierajska
2094
27.09.2011
9.40
Beata Urbańska
2095
27.09.2011
12.20
Wiesława Murawska
2096
27.09.2011
16.35
Olgierd Sobkowiak
2097
28.09.2011
10.00
Barbara Komorowska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2011 - Odpowiedź na pytania
Załącznik do odpowiedzi
Załącznik 1B
Sejmik - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.65.2011 - SIWZ , Formularz ofertowy,
Specyfikacja techniczna
Środowisko - informacje publiczne - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Lafarge
Cement S.A.
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla
Toruńskiej Energetyki Cergia S.A.
Finanse - Uchwała Nr 50/2011 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o
przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.58.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.43.2011 - Odpowiedzi na pytania z dnia
22 września 2011 roku
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 20.10.2011 - Komisja Rewizyjna
Obwieszczenie marszałka nr 188/CP/2011 - 194/CP/2011
26.09.2011 - XII Sesja IV Kadencji - Zmiana Informacji z prac zarządu
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Praca - lista kandydatów 55/2011, wyniki naboru - oferty nr 45/2011, 47/2011, 48/2011,
54/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.43.2011 - Odpowiedzi na pytania z dnia
27 września 2011 roku
Uchwały zarządu - 1076/11 - 1099/11
112
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2098
28.09.2011
10.10
Magdalena Balcerak
2099
28.09.2011
13.15
Beata Gęstwa
2100
28.09.2011
13.55
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2011 - Odpowiedź na pytania
Załącznik do odpowiedzi
2101
28.09.2011
14.00
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.69.2011 - Wynajem dwóch
samochodów osobowych dla pracowników zaangażowanych w realizację PO KL
2102
28.09.2011
14.50
Piotr Niedziałkowski
2103
29.09.2011
13.00
Wiesława Murawska
2104
29.09.2011
14.10
Beata Gęstwa
2105
29.09.2011
14.55
Edyta Chmielewska-Drężek
2106
30.09.2011
8.40
Wiesława Murawska
Uwagi
Sejmik - Wspólne posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i
Infrastruktury z Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Organizacje pozarządowe - Oferty - Oferta z dnia 22.09.2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie inicjatywa Kulturalna „Bard”, 85-317 By Bydgoszcz, ul.
Dmowskiego 5/13
Nazwa zadania: „Festiwal Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy” .
Praca - wyniki naboru - oferta nr 51/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.70.2011 - Przebudowa instalacji
centralnego ogrzewania w ZSS w Toruniu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.66.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Praca - zamieszczenie ofert nr 57/2011, 58/2011, 59/2011
Środowisko - Informacje publiczne - Projekty Programów ochrony powietrza dla 15 stref
województwa kujawsko-pomorskiego: aglomeracja bydgoska, miasto Grudziądz, miasto
Toruń, miasto Włocławek, powiat bydgoski, powiat inowrocławski, powiat lipnowski,
powiat nakielski, powiat toruński, strefa brodnicko-rypińska, strefa chełmińsko-świecka,
strefa dobrzyńsko-wąbrzeska, strefa mogileńsko-żnińska, strefa sępoleńsko-tucholska,
strefa włocławsko-aleksandrowska (w tym dwie strefy uzdrowiskowe: uzdrowisko
Inowrocław /ul. Solankowa/ w powiecie inowrocławskim; uzdrowisko Ciechocinek /ul.
Tężniowa/, w strefie włocławsko-aleksandrowskiej) pod względem ponadnormatywnych
stężeń benzo(a)pirenu, miasta Bydgoszczy w zakresie przekroczeń stężeń
dopuszczalnych benzenu oraz miasta Włocławek w zakresie przekroczenia stężeń
dopuszczalnych dwutlenku azotu.
2107
30.09.2011
9.35
2108
30.09.2011
9.40
Justyna Wrzos
2109
30.09.2011
11.40
Anna Sobierajska
Środowisko - Wykaz danych - Projekty Programów ochrony powietrza dla województwa
kujawsko-pomorskiego
Protokół Nr XI/11 z XI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
29.08.2011 r.
113
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2110
30.09.2011
12.10
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2011 - Odpowiedź na pytania
2111
30.09.2011
13.40
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.65.2011 - Odpowiedź na pytania
2112
3.10.2011
8.50
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.65.2011 - Sprostowanie ogłoszenia
2113
3.10.2011
9.25
Anna Sobierajska
2114
3.10.2011
10.00
Waldemar Tomaszewski
2115
3.10.2011
10.30
Małgorzata Kasprzak
2116
3.10.2011
12.40
Beata Gęstwa
2117
3.10.2011
14.00
Małgorzata Czachorowska
2118
3.10.2011
14.00
Marek Bobek
2119
3.10.2011
14.00
Marek Bobek
2120
3.10.2011
14.45
Emilia Szymczak
2121
4.10.2011
9.05
Emilia Szymczak
2122
2123
2124
2125
2126
2127
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
5.10.2011
6.10.2011
6.10.2011
8.50
10.30
11.05
13.30
10.10
10.40
Magdalena Ostrowska
Wiesława Murawska
Emilia Szymczak
Natalia Szczutkowska
Marcin Kosiński
Wiesława Murawska
2128
6.10.2011
13.00
Edyta Chmielewska-Drężek
2129
6.10.2011
15.20
Piotr Niedziałkowski
Uwagi
Zamieszczenie uchwał sejmiku oraz stanowiska sejmiku - XII sesja - XII/202/11 XII/222/11
Prace zarządu oraz kalendarium: 27.08.11 - 13.09.11; 14.09.11 - 22.09.11
Oświadczenie majątkowe p. Wiesławy Berek-Telmińskiej, Naczelnika Wydziału
Transportu Zintegrowanego w Departamencie Transportu Publicznego w związku z
upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Marszałka
Województwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.69.2011 - Odpowiedzi na pytania
Środowisko - Informacje publiczne - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Zakładów
Chemicznych ZACHEM S.A.
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek o pozwolenie zintegrowane dla
EKOSYSTEM Sp. z o. o..
Środowisko - Wykaz danych - Wniosek o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji
składowiska odpadów dla EKOSYSTEM Sp. z o. o.
Wniosek o pozwolenie zintegrowane dla EKOSYSTEM Sp. z o. o..
Opis czynności i kompetencji Sekretarza Województwa Kujawsko-Pomorskiego aktualizacja
Jednostki organizacyjne - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy zmiana danych dot. dyrektora - Iwona Kretek
Obwieszczenia marszałka nr 195/CP/2011 - 199/CP/2011
Praca - wyniki naboru - oferta nr 29/2011
Zarządzenia marszałka nr 27/2011, 48/2011 - 57/2011
Sejmik - Kalendarium radnych - wrzesień 2011
Obwieszczenie marszałka nr 200/CP/2011
Praca - oferta nr 60/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2011 - Uzupełnienie odpowiedzi na
pytania
Organizacje pozarządowe - Tryb uproszczony - Wyniki - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 29
sierpnia 2011 r. złożonej przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją
ICIMSS w Toruniu na zadanie pn:ALTERNATYWA
114
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
2130
7.10.2011
9.20
Olgierd Sobkowiak
2131
2132
7.10.2011
7.10.2011
12.30
12.35
Wiesława Murawska
Wiesława Murawska
2133
7.10.2011
12.55
Beata Gęstwa
2134
10.10.2011
10.00
Barbara Komorowska
2135
10.10.2011
10.05
Emilia Szymczak
2136
10.10.2011
13.50
Beata Urbańska
2137
11.10.2011
9.10
Edyta Michalska
2138
11.10.2011
14.40
Edyta Chmielewska-Drężek
2139
11.10.2011
14.50
Joanna Łukojć
2140
12.10.2011
11.05
Dorota Kalinowska
2141
12.10.2011
11.20
Wiesława Murawska
2142
13.10.2011
13.50
Olgierd Sobkowiak
2143
13.10.2011
13.55
Krzysztof Czarnecki
2144
13.10.2011
14.30
Krzysztof Czarnecki
2145
13.10.2011
15.00
Edyta Chmielewska-Drężek
2146
13.10.2011
15.10
Magdalena Balcerak
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.68.2011 - Przygotowanie 1030 tablic
informacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi oraz montażem w miejscach realizacji
projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji
Przestrzennej” i „e-Usługi-e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla
jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego
Praca - wyniki naboru - oferta nr 55/2011
Praca - Lista kandydatów - oferta nr 56/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.70.2011 - Odpowiedzi na pytania
Uchwały zarządu nr 57/1100/2011 - 57/1134/2011
Jednostki organizacyjne - aktualizacja danych dot. dyrektora Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Bydgoszczy – od 1.09.2011 r. stanowisko to zostało powierzone p. Ewie
Pronobis-Sosnowskiej
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 17.10.2011 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 17.10.2011 - Komisja Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2011 - Opinia RIO
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 17.10.2011 – Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.65.2011 - Odpowiedź na pytania
Praca - lista kandydatów - oferta 52/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.68.2011 - Odpowiedź na pytania z dnia
11 października 2011 roku
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 20.10.2011 - Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 17.10.2011 - Komisja Promocji i Ochrony
Zdrowia
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.19.2011 - Wykonanie dokumentacji
projektowych na rozbudowę budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego oraz jego remont i przebudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia
zewnętrznego i nadzór autorski nad realizacją tych robót
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 19.10.2011 - Komisja Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury
115
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2147
14.10.2011
10.10
Anna Brandyk
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
ProNatura w Bydgoszczy, na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
obcego podmiotu.
2148
14.10.2011
10.10
Marek Bobek
Środowisko - Zmiana decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska
odpadów dla RZUOK „Rypin” Sp. z o. o.
Wniosek o zmianę decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla RZUOK „Rypin” Sp. z o. o.
2149
14.10.2011
10.45
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.68.2011 - Informacja o zmianie terminu
składania i otwarcia ofert
2150
14.10.2011
10.50
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.65.2011 - Odpowiedź na pytania
2151
14.10.2011
12.45
Beata Urbańska
2152
14.10.2011
12.50
Beata Gęstwa
2153
17.10.2011
10.10
Anna Sobierajska
2154
17.10.2011
10.50
Krystyna Skonieczna
2155
17.10.2011
12.50
Beata Gęstwa
2156
18.10.2011
10.10
Beata Urbańska
2157
18.10.2011
11.30
Edyta Chmielewska-Drężek
2158
18.10.2011
11.35
Olgierd Sobkowiak
2159
18.10.2011
13.15
Waldemar Tomaszewski
Uwagi
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 19.10.2011 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.62.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Sejmik - Porządek obrad XIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
24 października 2011 r.
Aktualizacja ewidencji organizatorów i pośredników turystycznych
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2011 - Dostawa 5 specjalistycznych
wózków inwalidzkich do gry w rugby
Sejmik - informacje z prac komisji - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.19.2011 - Zamieszczenie SIWZ oraz
załączników
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.68.2011 - Odpowiedź na pytania z dnia
12 października 2011 roku
Prace zarządu za okres od 17.08.2011 do 26.08.2011 - aktualizacja
Organizacje pozarządowe - bieżące oferty - Oferta z dnia 12.10.2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury
2160
18.10.2011
13.25
Piotr Niedziałkowski
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka "Przyszłość" w Łubiance z
siedzibą w Pigży
Nazwa zadania: VIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko" oraz VI
Konkurs Literacko - Plastyczny pod hasłem "Patriota XXI Wieku"
2161
18.10.2011
14.35
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie AD-IV.272.43.2011 - Informacja o wyniku
postępowania
116
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2162
19.10.2011
12.10
Anna Sobierajska
Sejmik - Porządek obrad XIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
24 października 2011 r. - Zmiana załącznika do druku 154/11, dodanie druku nr 153/11
2163
19.10.2011
13.50
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.65.2011 - Odpowiedź na pytania
2164
19.10.2011
14.25
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.65.2011 - Odpowiedź na pytania
2165
19.10.2011
14.30
Edyta Chmielewska-Drężek
2166
20.10.2011
9.10
Magdalena Ostrowska
Zamieszczenie obwieszczeń marszałka nr 201/CP/2011 - 214/CP/2011
2167
20.10.2011
11.40
Barbara Komorowska
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 1135/2011 - 1179/2011, 1181/2011 - 1202/2011
2168
2169
20.10.2011
20.10.2011
11.55
13.15
Maria Ciesielska
Magdalena Balcerak
2170
20.10.2011
13.40
Małgorzata Kasprzak
2171
21.10.2011
9.30
Barbara Komorowska
2172
21.10.2011
9.55
Magdalena Czachorowska
Rolnictwo - Fundusz Wsparcia - Fundusz Wsparcia w latach 2011 - 2013
Sejmik - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Oświadczenia majątkowe - Oświadczenie majątkowe p. Ewy Pronobis-Sosnowskiej w
związku z powierzeniem stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w
Bydgoszczy.
Uchwały zarządu nr 1180/2011, 1203/2011, 1204/2011
Środowisko - Informacje punliczne - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Schumacher
Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu.
2173
21.10.2011
12.10
Krystyna Skonieczna
Załatwiane sprawy- Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich - aktualizacja
2174
2175
21.10.2011
21.10.2011
12.25
13.50
Barbara Komorowska
Beata Urbańska
Uchwały zarządu nr 1205/2011 - 1226/2011
Sejmik - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2176
24.10.2011
8.45
Katarzyna Osenkowska
2177
24.10.2011
10.20
Joanna Łukojć
2178
24.10.2011
10.50
Natalia Szczutkowska
2179
24.10.2011
11.40
Waldemar Tomaszewski
2180
2181
2182
2183
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
8.00
8.40
8.55
9.15
Wiesława Murawska
Natalia Szczutkowska
Natalia Szczutkowska
Emilia Szymczak
2184
25.10.2011
9.30
Marek Bobek
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.70.2011 - Informacja o unieważnieniu
Środowisko - Ogłoszenie, Programy - Projekt „Programu ochrony środowiska z planem
gospodarki odpadami województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2011-2014 z
perspektywą na lata 2015-2018” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
Kalendarium radnych - wrzesień 2011 - aktualizacja
Informacja oraz kalendarium z prac zarządu za okres - Od 13.10.2011 do 21.10.2011
oraz Od 23.09.2011 do 12.10.2011
Praca - listy kandydatów, oferty nr 57/2011, 58/2011, 59/2011
Kluby radnych - akltualizacja
Radni województwa - aktualizacja
Zarządzenie marszałka nr 58/2011
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Opracowanie i zatwierdzenie
programu ochrony środowiska przed hałasem
117
L.P.
2185
2186
2187
2188
2189
DATA
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
25.10.2011
26.10.2011
GODZINA
12.40
13.20
15.10
15.30
8.55
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Piotr Niedziałkowski
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 14.10.2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Nazwa oferenta: Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. 87200 Wąbrzeźno, ul. Matejki 18,
Nazwa zadania: „Mój dzień – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”
Piotr Niedziałkowski
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 14.10.2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Nazwa oferenta: Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. 87200 Wąbrzeźno, ul. Matejki 18,
Nazwa zadania: „Promocja dobrych rozwiązań prowadzących do integracji społecznej i
zawodowej osób niepełnosprawnych”
Piotr Niedziałkowski
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 30.09.2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nazwa oferenta: Towarzystwo Autyzmu w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Kanałowa 16.
Nazwa zadania: „Mój dzień – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”
Beata Gęstwa
Piotr Niedziałkowski
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.79.2011 - Świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym wykonywanym trakcją
spalinową na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr
207 Toruń Wschodni – Malbork od stacji Grudziądz do granicy województwa w okresie od
11 grudnia 2011 roku do 8 grudnia 2012 roku
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 30.09.2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nazwa oferenta: Towarzystwo Autyzmu w Toruniu, z siedzibą w Toruniu, ul. Kanałowa 16.
Nazwa zadania: „Wspieranie działań na rzecz osób z autyzmem oraz
niepełnosprawnością intelektualną z terenu Pomorza i Kujaw, mających na celu
rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz poprawę
samodzielnego funkcjonowania dzieci i młodzieży z autyzmem i z niepełnosprawnością
intelektualną w środowisku lokalnym”
118
L.P.
2190
DATA
26.10.2011
GODZINA
9.10
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Sylwia Szczęśniak
Mienie - Informacja o wywieszeniu wykazu - Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazu:
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej
30, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 12/1 o pow. 0,0463 ha, obręb
ewidencyjny 0340, zapisanej w KW nr WL1W/00068240/3.
2191
26.10.2011
9.10
Sylwia Szczęśniak
Mienie - Informacja o wywieszeniu wykazu - Informacja o wywieszeniu wykazu - Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o
wywieszeniu wykazu: nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we
Włocławku przy ul. Papieżka 38a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 9/4
o pow. 0,2102 ha, obręb ewidencyjny Włocławek, zapisanej w KW nr WL1W/00066075/1.
2192
26.10.2011
11.00
Emilia Szymczak
Archiwa - aktualizacja
2193
26.10.2011
11.30
Krzysztof Czarnecki
2194
26.10.2011
11.50
Magdalena Ostrowska
2195
26.10.2011
12.00
Beata Gęstwa
2196
26.10.2011
14.50
Olgierd Sobkowiak
2197
26.10.2011
14.55
Edyta Chmielewska-Drężek
2198
27.10.2011
8.40
Anna Sobierajska
Uwagi
Sejmik - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Obwieszczenia marszałka nr 215/CP/2011 - 219/CP/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.70.2011 - Informacja o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.80.2011 - Świadczenie usług
publicznych w zakresie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym
wykonywanym trakcją elektryczną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w
okresie od 11 grudnia 2011 roku do 14 grudnia 2013 roku
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamieszczenie uchwał sejmiku nr 223/2011 - 245/2011
119
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Środowisko - Informacje publiczne - Informacja publiczna o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów
dokumentów pn.: „Programy ochrony powietrza” dla 15 stref województwa kujawskopomorskiego: aglomeracja bydgoska, miasto Grudziądz, miasto Toruń, miasto
Włocławek, powiat bydgoski, powiat inowrocławski, powiat lipnowski, powiat nakielski,
powiat toruński, strefa brodnicko-rypińska, strefa chełmińsko-świecka, strefa dobrzyńskowąbrzeska, strefa mogileńsko-żnińska, strefa sępoleńsko-tucholska, strefa włocławskoaleksandrowska (w tym dwie strefy uzdrowiskowe: uzdrowisko Inowrocław /ul.
Solankowa/ w powiecie inowrocławskim; uzdrowisko Ciechocinek /ul. Tężniowa/, w strefie
włocławsko-aleksandrowskiej) pod względem ponadnormatywnych stężeń
benzo(a)pirenu, miasta Bydgoszczy w zakresie przekroczeń stężeń dopuszczalnych
benzenu oraz miasta Włocławek w zakresie przekroczenia stężeń dopuszczalnych
dwutlenku azotu.
2199
27.10.2011
9.50
Justyna Wrzos
2200
27.10.2011
10.25
Grażyna Gawłowska
Środowisko - Informacje publiczne, wykaz danych - Likwidacja studni w Szynychu
Finanse - Budżet 2011 - Uchwała Nr 62/1286/11 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 25.10.2011 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej
wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-III
kwartał 2011 r.
2201
27.10.2011
11.50
Krzysztof Ryszewski
2202
27.10.2011
8.00
Emilia Szymczak
2203
28.10.2011
9.30
Katarzyna Osenkowska
2204
28.10.2011
10.30
Wiesława Murawska
2205
28.10.2011
13.40
Olgierd Sobkowiak
2206
31.10.2011
7.25
Edyta Michalska
2207
31.10.2011
10.50
Olgierd Sobkowiak
2208
2.11.2011
9.30
Emilia Szymczak
2209
2.11.2011
13.25
Olgierd Sobkowiak
2210
3.11.2011
9.10
Magdalena Ostrowska
Uwagi
Zamieszczenie zarządzenia marszałka nr 59/2011
Środowisko - wykaz danych - Karta informacyjna 1/2011/KO (Projekt „Programu ochrony
środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata
2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”).
Praca - wyniki naboru - oferta 50/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.80.2011 - Zamieszczenie SIWZ oraz
załączników
Sejmik - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.79.2011 - Zamieszczenie SIWZ oraz
załączników
Zarządzenia marszałka nr 60/2011, 61/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.74.2011 - OBJĘCIE OCHRONĄ
UBEZPIECZENIOWĄ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Zamieszczenie obwieszczeń marszałka nr 18/KW/2011, 220/CP/2011 - 223/CP/2011
120
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2211
3.11.2011
13.00
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.60.2011 - Informacja o wyborze
2212
3.11.2011
15.10
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.19.2011 - Odpowiedzi na pytania
2213
4.11.2011
10.05
Marek Bobek
2214
4.11.2011
10.10
Edyta Michalska
2215
4.11.2011
10.55
Olgierd Sobkowiak
2216
4.11.2011
11.05
Joanna Łukojć
2217
4.11.2011
11.20
Marek Bobek
2218
4.11.2011
11.50
Olgierd Sobkowiak
2219
4.11.2011
12.55
Beata Urbańska
2220
7.11.2011
8.35
Sylwia Lemańska
2221
7.11.2011
10.35
Anna Sobierajska
2222
7.11.2011
12.05
Barbara Komorowska
2223
7.11.2011
12.30
Anna Brandyk
2224
7.11.2011
13.20
Natalia Szczutkowska
2225
7.11.2011
14.15
Beata Urbańska
2226
7.11.2011
14.35
Edyta Chmielewska-Drężek
2227
8.11.2011
10.00
Małgorzata Stokłosa
2228
9.11.2011
13.15
Barbara Komorowska
2229
10.11.2011
9.35
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Decyzja – pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla
Toruńskiej Energetyki Cergia S.A.
Sejmik - planowane posiedzenie komisji - 14.11.2011 - Komisja Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.74.2011 - Zamieszczenie SIWZ oraz
załączników
Sejmik - planowane posiedzenie komisji - 17.11.2011 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Środowisko - wykaz danych - Decyzja – zgoda na zamknięcie kwatery nr II składowiska
odpadów w Sulnówku
Wniosek o zamknięcie składowiska odpadów w Górnej Grupie
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.19.2011 - Zmiana ogłoszenia
Sejmik - planowane posiedzenie komisji - 16.11.2011 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jednostki organizacyjne - usunięcie Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Protokół Nr XII/11 z XII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
26.09.2011 r.
Uchwały zarządu nr 1227/2011 - 1258/2011
Środowisko - Wykaz danych - Karty informacyjne - odszkodowania
Karty informacyjne - pozwolenia wodnoprawne
Karty informacyjne - Linie brzegowe
Sejmik - kalendarium radnych - październik 2011
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 14.11.2011 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.81.2011 - Zakup samochodu
osobowego na potrzeby Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Turystyka - Ogłoszenie - realizacja projektu pod nazwą „Organizacja kampanii
reklamowych promujących najważniejsze produkty turystyczne województwa oraz
integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 1259/2011 - 1270/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP-272.53.2011 - Informacja o wyniku
postępowania
121
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2230
10.11.2011
10.35
Joanna Szaciłło - Joppek
2231
10.11.2011
11.50
Krzysztof Czarnecki
2232
10.11.2011
12.00
Krzysztof Czarnecki
2233
10.11.2011
12.05
Magdalena Balcerak
2234
10.11.2011
12.10
Joanna Łukojć
2235
10.11.2011
12.15
Anna Brandyk
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
PHU POLO w Ciechocinku na wprowadzanie ścieków do cudzej kanalizacji.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.85.2011 - Zakup centralnie
zarządzającego korporacyjnego systemu firewall wyposażonego w szereg funkcjonalności
i modułów pozwalających na pełne zabezpieczenie komunikacji wewnątrz i na zewnątrz
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wraz z jego
wdrożeniem
2236
10.11.2011
13.00
Dorota Kalinowska
2237
10.11.2011
13.10
Olgierd Sobkowiak
2238
14.11.2011
8.15
Beata Urbańska
2239
14.11.2011
12.20
Małgorzata Schick
2240
15.11.2011
9.10
Marek Bobek
2241
15.11.2011
15.10
Edyta Chmielewska-Drężek
2242
15.11.2011
16.00
Edyta Michalska
2243
15.11.2011
16.30
Krzysztof Ryszewski
Uwagi
Środowisko - Wytwarzanie i gospodarowanie odpadami - Sprawozdania 2011 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych
zestawień danych o odpadach (Dz.U. Nr 249, poz. 1674)
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 17.11.2011 - Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 17.11.2011 - Komisja Promocji i Ochrony
Zdrowia
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 16.11.2011 - Komisja Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 24.11.2011 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.83.2011 - Badanie sprawozdań
finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych i Województwa KujawskoPomorskiego za 2011 rok
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 21.11.2011 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
Środowisko - wykaz danych - Zamknięcie składowiska odpadów w Bławatach.;Wniosek o
zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o.,
w Grudziądzu
Wniosek o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów dla Zakładu
Instalacji Sanitarnych Władysław Lewandowski
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.83.2011 - Formularz ofertowy zmodyfikowany
Sejmik - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Finanse - Budżet - Projekt budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok
Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2011-2036
122
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Oświadczenie majątkowe p. Lucyny Wojciechowskiej w związku ze zwolnieniem ze
stanowiska Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy
2244
16.11.2011
12.45
Małgorzata Kasprzak
2245
16.11.2011
13.10
Wiesława Murawska
2246
16.11.2011
14.50
Beata Gęstwa
2247
16.11.2011
15.05
Olgierd Sobkowiak
2248
16.11.2011
15.10
Edyta Chmielewska-Drężek
2249
16.11.2011
15.15
Edyta Chmielewska-Drężek
2250
17.11.2011
8.45
Małgorzata Kasprzak
Wybory 2010 - O B W I E S Z C Z E N I E Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia
7 listopada 2011 r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2251
2252
17.11.2011
17.11.2011
9.40
12.00
Barbara Komorowska
Beata Urbańska
Uchwały zarządu nr 1271/11 - 1311/2011
Sejmik - aktualności, informacje z prac komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Oświadczenie majątkowe p. Iwony Kretek w związku z powierzenime stanowiska
Dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy
Praca - lista kandydatów - oferta na 60/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.79.2011 - Odpowiedzi na pytania
Wzór załącznika nr 13 - zmieniony
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.87.2011 - Zakup samochodu
osobowego na potrzeby Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.81.2011 - Informacja o unieważnieniu
postępowania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.84.2011 - Wykonanie dokumentacji
projektowej i prac budowlanych w celu usunięcia przyczyn i skutków zawilgocenia ścian i
posadzek piwnicznych w budynku Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we
Włocławku przy ulicy Bechiego 2
2253
17.11.2011
13.00
Dorota Kalinowska
2254
17.11.2011
13.10
Magdalena Balcerak
2255
17.11.2011
13.20
Joanna Łukojć
2256
2257
2258
17.11.2011
18.11.2011
18.11.2011
15.20
9.40
10.20
Monika Butowska
Emilia Szymczak
Barbara Komorowska
2259
18.11.2011
11.10
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.87.2011 - Odpowiedź na pytanie
2260
2261
18.11.2011
21.11.2011
13.30
9.25
Edyta Chmielewska-Drężek
Wiesława Murawska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.19.2011 Praca - wyniki naboru - oferty nr 57/2011, 58/2011, 59/2011
Sejmik - aktualności, informacje z prac komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 25.11.2011 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Kultura - Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2012
Zarządzenia marszałka nr 63/2011 - 67/2011
Uchwały zarządu nr 1312/11 - 1321/2011
123
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2262
21.11.2011
10.10
Magdalena Balcerak
2263
21.11.2011
12.00
Anna Sobierajska
2264
21.11.2011
12.35
Krzysztof Czarnecki
2265
21.11.2011
14.15
Edyta Michalska
2266
2267
2268
2269
2270
2271
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
22.11.2011
8.55
11.50
12.25
12.50
13.15
14.00
Emilia Szymczak
Przemysław Górski
Barbara Komorowska
Magdalena Ostrowska
Magdalena Ostrowska
Emilia Szymczak
2272
23.11.2011
8.40
Magdalena Czachorowska
2273
2274
23.11.2011
23.11.2011
8.50
9.35
Piotr Wierzbowski
Andrzej Pabian
2275
23.11.2011
9.45
Małgorzata Kasprzak
2276
23.11.2011
9.50
Karol Liczmański
2277
23.11.2011
11.20
Emilia Szymczak
2278
23.11.2011
12.10
Karol Liczmański
2279
24.11.2011
7.55
Magdalena Ostrowska
2280
24.11.2011
8.00
Marek Bobek
Środowisko - Informacje publiczne:
- Wniosek o zamknięcie składowiska odpadów w Kaczkowie gm. Gniewkowo.
- Pozwolenie zintegrowane dla Zakładu Instalacji Sanitarnych Władysław Lewandowski.
2281
24.11.2011
8.20
Marek Bobek
Środowisko - Wykaz danych - Pozwolenie zintegrowane dla Zakładu Instalacji
Sanitarnych Władysław Lewandowski.
Uwagi
Planowanie posiedzenia komisji - 28.11.2011 - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Sejmik - Porządek obrad XV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
28 listopada 2011 r. wraz z załącznikami
Sejmik - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Planowanie posiedzenia komisji - 05.12.2011 - Komisja Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
28.11.2011 - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zarządzenie marszałka nr 68/2011
Sejmik - Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 1322/2011 - 1339/2011
Obwieszczenia marszałka nr 224/CP/2011 - 330/CP/2011
Obwieszczenia marszałka nr 231/CP/2011 - 341/CP/2011
Zarządzenie marszałka nr 69/2011
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla
DGS S.A. we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego 6.
Świadczone usługi - aktualizacja kart dep. środowiska
Kultura - Stypendia marszałka dla twórców i opiekunów dziedzictwa
Oświadczenie majatkowe p. Andrzeja Drozdowskiego, dyrektora GostynińskoWłocławskiego Parku Krajobrazowego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Ruch drogowy - Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego - aktualizacja
Jednostki organizacyjne - Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - aktualizacja
danych
Świadczone usługi - Departament Infrastruktury Drogowej - aktualizacja karty - Uzyskanie
wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców
przewożących towary niebezpieczne
Obwieszczenie marszałka nr 242/CP/2011
124
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
2282
24.11.2011
9.50
Anna Brandyk
2283
24.11.2011
14.50
Joanna Łukojć
2284
28.11.2011
9.25
Emilia Szymczak
2285
28.11.2011
10.30
Magdalena Masewicz
2286
28.11.2011
11.20
Dorota Kalinowska
2287
2288
2289
28.11.2011
28.11.2011
28.11.2011
12.30
12.40
13.00
Emilia Szymczak
Edyta Chmielewska-Drężek
Kamila Czyżak
2290
28.11.2011
13.35
Krzysztof Czarnecki
2291
28.11.2011
14.00
Agnieszka Wirska
2292
28.11.2011
14.30
Natalia Szczutkowska
2293
2294
29.11.2011
29.11.2011
9.10
12.05
Barbara Komorowska
Natalia Szczutkowska
2295
29.11.2011
15.45
Magdalena Balcerak
2296
2297
29.11.2011
29.11.2011
15.50
16.10
Magdalena Balcerak
Natalia Szczutkowska
2298
30.11.2011
11.00
Olgierd Sobkowiak
2299
30.11.2011
11.05
Karol Liczmański
2300
30.11.2011
14.50
Beata Gęstwa
2301
30.11.2011
15.00
Dorota Kalinowska
Uwagi
Środowisko - Wykaz danych - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bydgoszczy na odprowadzenie ścieków
ze stacji uzdatniania wody SW-4 oraz wód opadowych i roztopowych ze zlewni K-31,
wylotem W-55 do rzeki Brdy.
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 25.11.2011 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa - aktualizacja
Zarządzenie marszałka nr 70/2011
Rolnictwo i obszary wiejskie - Grupy producentów:
Wykaz - grupy producentów rolnych - aktualizacja wykazu GPR,
Wykaz - grupy producentów owoców i warzyw - aktualizacja wukazów GPOiW oraz
Organizacji Uznanych.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.65.2011 - informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zarządzenie marszałka nr 71/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.84.2011 - Modyfikacja SIWZ
Obwieszczenie marszałka nr 228/CP/2011
Sejmik - informacje o pracy - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Ochrony
Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Budżet, finanse i mienie - Sprawozdania:
Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji - III kwartał 2011,
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - III kwartał 2011.
Sejmik - Informacje o pracy - Sesje Sejmiku Województwa IV Kadencji - 28.11.2011 - XV
Sesja IV Kadencji - zamieszczenie poprawionego porządku obrad
Uchwały zarządu nr 1340/2011 - 1360/2011
Sejmik - 28.11.2011 - XV Sesja IV Kadencji - zmiana druku nr 158/11
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 05.12.2011 - Komisja Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Sejmik - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Sejmik - komisje sejmiku - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.83.2011 - Informacja o wyniku
postępowania dla części I
Ruch drogowy - Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.86.2011 - Informacja o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.84.2011 - Unieważnienie postępowania
125
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2302
30.11.2011
15.10
Dorota Kalinowska
2303
30.11.2011
15.15
Edyta Chmielewska-Drężek
2304
2305
30.11.2011
1.12.2011
8.10
9.50
Edyta Michalska
Anna Sobierajska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.88.2011 - Zakup panelu projekcyjnego
ze stojakiem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.87.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Sejmik - Informacje z prac komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Uchwały sejmiku - 246/11 - 288/11
2306
1.12.2011
10.00
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.85.2011 - Informacja o wyborze
2307
1.12.2011
10.30
Natalia Szczutkowska
Uwagi
Sejmik - kalendarium radnych - listopad 2011
Środowisko - wykaz danych - Decyzja zmiana instrukcji eksploatacji składowiska
odpadów dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o.
Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów dla
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o
Decyzja – zgoda na zamknięcie kwatery nr I składowiska odpadów w Służewie dla
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOSKŁAD Sp. z o.o.
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych „RYPIN” Sp. z o.o.
2308
1.12.2011
11.00
Marek Bobek
2309
1.12.2011
11.40
Przemysław Górski
2310
2311
2.12.2011
2.12.2011
10.05
10.10
Natalia Szczutkowska
Natalia Szczutkowska
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Współpracy Międzynarodowej i
Promocji Województwa
Sejmik - kalendarium radnych - październik 2011 - aktualizacja
Sejmik - kalendarium radnych - listopad 2011 - aktualizacja
2312
2.12.2011
13.00
Krystyna Skonieczna
Załatwiane sprawy - Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich - aktualizacja
2313
5.12.2011
11.00
Emilia Szymczak
2314
5.12.2011
12.45
Edyta Chmielewska-Drężek
Zarządzenie marszałka nr 74/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.71.2011 - Zaprojektowanie oraz remont
dachu i jego docieplenie w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu
2315
5.12.2011
14.15
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.88.2011 - Odpowiedź na pytania
2316
5.12.2011
15.10
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.74.2011 - Odpowiedzi na pytania
2317
2318
2319
6.12.2011
6.12.2011
6.12.2011
9.20
10.45
10.55
Emilia Szymczak
Magdalena Ostrowska
Barbara Komorowska
2320
6.12.2011
11.50
Beata Urbańska
2321
6.12.2011
12.15
Edyta Michalska
Zarządzenia marszałka nr 72/2011, 73/2011
Obwieszczenia marszałka nr 243/CP/2011 - 248/CP/2011
Uchwały zarządu nr 1361/2011 - 1397/2011, 1399/2011
Sejmik - informacje z prac komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Sejmik - informacja z prac komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
126
L.P.
DATA
GODZINA
2322
6.12.2011
12.20
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.88.2011 - Sprostowanie do odpowiedzi
na pytania
Sejmik - Protokół Nr XIV/11 z XIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 24.10.2011 r.
Protokół Nr XIII/11 z XIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
20.10.2011 r.
2323
6.12.2011
14.30
Anna Sobierajska
2324
6.12.2011
15.45
Magdalena Balcerak
2325
07.12.2011
12.00
Monika Butowska
2326
07.12.2011
13.30
Krystyna Zielińska
Uwagi
Sejmik - informacja z prac komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i
Infrastruktury
Kultura - Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2012 – aktualizacja
Finanse – Sprawozdania -Załączniki do Bilansu dla Jednostek Budżetowych –
aktualizacja
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenie wodnoprawnego dla
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w
związku z planowanym remontem układu technologicznego stacji pomp Chłodniewo,
umocnieniem brzegów Kanału Linawa, odmuleniem odcinka 100m kanału odpływowego i
szczególnym korzystaniem z wód.
2327
8.12.2011
9.40
Anna Brandyk
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu na wykonanie urządzeń wodnych (studni
wierconych nr 11h i 16i) na ujęciu w Trzaskach.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w związku z planowanym
przedsięwzięciem pn: "Przebudowa stacji pomp Opalenie, Struga Młyńska - odbudowa
prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+000 - 2+940, kształtowanie przekroju
podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku w km 0+000 - 4+100
gm. Gniew, pow. Tczewski. woj. Pomorskie".
2328
8.12.2011
12.30
Edyta Michalska
2329
9.12.2011
10.45
Beata Tyburska-Myrta
2330
9.12.2011
12.00
Krzysztof Czarnecki
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 12.12.2011 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Planowane posiedzenia komisji - 15.12.2011 - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii
127
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
2331
9.12.2011
12.50
Piotr Niedziałkowski
2332
2333
2334
9.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
13.30
12.00
15.05
Beata Urbańska
Wiesława Murawska
Wiesława Murawska
2335
12.12.2011
15.20
Beata Gęstwa
2336
13.12.2011
9.15
Joanna Andrzejewska
2337
13.12.2011
11.00
Dorota Kalinowska
2338
2339
2340
13.12.2011
13.12.2011
13.12.2011
11.30
12.30
13.20
Magdalena Ostrowska
Anna Sobierajska
Barbara Komorowska
2341
14.12.2011
12.05
Olgierd Sobkowiak
2342
2343
14.12.2011
14.12.2011
12.30
14.30
Barbara Komorowska
Wiesława Murawska
2344
14.12.2011
14.55
Edyta Chmielewska-Drężek
2345
15.12.2011
13.25
Anita Kubiak
2346
15.12.2011
14.15
Beata Gęstwa
2347
15.12.2011
15.00
Anna Sobierajska
2348
16.12.2011
10.15
Marek Bobek
2349
16.12.2011
10.15
Beata Gęstwa
Uwagi
Rada organizacji pozarządowych - Bieżące oferty - Oferta z dnia 07.12.2011 r. złożona w
trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadania publicznego pn.
„Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i
rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych
dziedzinach” z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Nazwa oferenta: Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski, 85-090
Bydgoszcz, ul. Powstańców Wielkopolskich 33
Nazwa zadania: „Spotkajmy się świątecznie”.
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Praca - wyniki naboru - oferta nr 52/2011
Praca - oferta nr 61/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.90.2011 - Dostawa prasy i wydawnictw
w 2012 r. na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
Niepełnosprawni - Sprawozdania 2011 - Zestawienie przyznanych i wypłaconych środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji
Samorządu Województwa w 2011 r. na pokrycie kosztów tworzenia i kosztów działalności
obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej (stan na 12.12.2011 r.)
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.88.2011 - Informacja o wyborze
Obwieszczenia marszałka nr 249/CP/2011 - 251/CP/2011, 19/KW/2011
Sejmik - 19.12.2011 - XVI Sesja IV Kadencji
Uchwały zarządu nr 1400/2011 - 1412/2011, 1414/2011, 1415/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.83.2011 - Informacja o wyniku
postępowania dla części II, III, IV, V i VI
Uchwała zarządu nr 1413/2011, uzasadnienie do uchwały 1409/2011
Praca - wyniki naboru - oferta 53/2011, 60/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.71.2011 - Odpowiedź na pytania
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków - pozwolenie
zintegrowane na prowadzenie instalacji służącej do chowu świń w Fermie Tuczu trzody
chlewnej w Konstantowie gmina Mrocza
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.90.2011 - Modyfikacja SIWZ, Zmiana
załącznika nr 4
Sesje sejmiku - dodanie druku nr 193 oraz druku nr 198
Środowisko - wykaz danych - Przeniesienie praw i obowiązków – pozwolenia
zintegrowanego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o. o.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.90.2011 - Wyjaśnienie SIWZ
128
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Pani Aliny Staniszewskiej - Dąbkowskiej zamieszkałej w Osielsku na odprowadzenie
oczyszczonych ścieków deszczowych i roztopowych z terenu dróg, parkingów i dachu
budynku, do rzeki Brdy oraz na wykonanie wylotu, dla planowanej inwestycji - hala
magazynowa z części socjalno-biurowej na dz. 34/6 i 32/11 obręb 229 przy ul. Portowej w
Bydgoszczy.
2350
16.12.2011
10.20
Anna Brandyk
2351
2352
16.12.2011
16.12.2011
10.45
10.55
Barbara Komorowska
Magdalena Ostrowska
2353
19.12.2011
10.00
Natalia Szczutkowska
2354
19.12.2011
10.20
Piotr Wierzbowski
Środowisko - wykaz danych 2011 - Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z
decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Piotr Wierzbowski
Środowisko - Informacje Publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku na:
1. Remont układu technologicznego pompowni i urządzeń towarzyszących,
2. Odmulenie odcinka 100 m Kanału Panieńskiego,
3. szczególnego korzystania z wód woj. Pomorskie.
Joanna Dombek-Drozdowska
Budżet, finanse i mienie - budżet - Części VI – Projekt budżetu województwa kujawskopomorskiego na 2012 rok:
- Uchwala Nr 36/2011 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na
2012 rok Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Uchwala Nr 36a/2011 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o projekcie zmian
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 – 2036 oraz prawidłowości planowanej
kwoty długu w latach 2011 – 2036 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Uchwala Nr 36b/2011 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości
sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2355
2356
19.12.2011
19.12.2011
11.00
12.20
Uwagi
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 1398/2011
Obwieszczenia marszałka nr 252/CP/2011, 253/CP/2011
Sejmik - Informacje o pracy - Sesje Sejmiku Województwa IV Kadencji - 19.12.2011 XVI Sesja IV Kadencji - aktualizacja porządku obrad oraz dołączenie załączników do
punktu 8. oraz 17.
129
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
2357
19.12.2011
12.30
Krzysztof Maciaszek
Budżet, finanse i mienie - budżet - Części VI – Projekt budżetu województwa kujawskopomorskiego na 2012 rok:
- prezentacja multimedialnej do budżetu województwa kujawsko-pomorskiego na 2012
rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2036.
2358
19.12.2011
13.00
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenia majątkowe - kierownicy jednostek - Oświadczenie majątkowe p. Witolda
Kwapińskiego, dyrektora Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
2359
20.12.2011
10.00
Magdalena Ostrowska
2360
20.12.2011
10.40
Krzysztof Czarnecki
2361
2362
2363
2364
2365
2366
20.12.2011
20.12.2011
20.12.2011
20.12.2011
21.12.2011
21.12.2011
11.00
11.30
11.40
12.40
9.30
11.10
Natalia Szczutkowska
Barbara Komorowska
Waldemar Tomaszewski
Magdalena Ostrowska
Beata Urbańska
Barbara Komorowska
Uwagi
Obwieszczenia marszałka nr 254/CP/2011, 255/CP/2011
Sejmik - informacje z prac komisji - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i
Poszanowania Energii
Sejmik - kalendarium radnych Grudzień 2011
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 1416/2011 - 1429/2011
Prace zarządu za okres 25.11 - 16.12.2011
Obwieszczenia marszałka nr 256/CP/2011, 257/CP/2011
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zmiana uchwał zarządu nr 736/2011, 737/2011
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, wspólnie z ENERGA Hydro
Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim, na szczególne korzystanie z wód rzeki Wisły, na
odcinku od km 618+000 do km 678+000, w zakresie:
2367
21.12.2011
12.45
Anna Brandyk
2368
21.12.2011
14.10
Olgierd Sobkowiak
2369
21.12.2011
14.15
Olgierd Sobkowiak
1. Piętrzenia wód rzeki Wisły przez stopień wodny "Włocławek" w skład, którego wchodzą
następujące obiekty: śluza żeglugowa z awanportem,
elektrownia wodna, przepławka dla ryb, jaz, zapora czołowa i zapora awaryjna
zamykająca dolinę Wisły na lewym brzegu rzeki do następujących poziomów:
- normalny poziom piętrzenia NPP = 57,30 m nNN [57,22 m nKr60]
- maksymalny poziom piętrzenia Max PP = 58,50 m nNN [58,42 m nKr60]
- minimalny poziom piętrzenia Min PP = 56,50 m nNN [56,42 m nKr60].
2. Gospodarowania wodą dotyczącego poboru wody ze zbiornika wodnego utworzonego
na skutek piętrzenia obejmującego odcinek rzeki km 618+000 do km 674+850 i zrzut
wody nieprzetworzonej przez obiekty stopnia wodnego 674+takie jak: elektrownię wodną,
jaz śluzę i przepławkę do dolnego odcinka rzeki.
3. Regulacji rzeki Wisły w km 675+000 ÷ 678+000.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.79.2011 - Informacja o wyniku
postępowania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.80.2011 - Informacja o wyniku
postępowania
130
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2370
2371
21.12.2011
22.12.2011
15.10
8.50
Marcin Habel
Piotr Niedziałkowski
2372
22.12.2011
9.25
Natalia Szczutkowska
Uwagi
Turystyka - Ogłoszenie
Organizacje pozarządowe - Konkursy 2012
Sejmik - Komisje sejmiku - dodanie - doraźna Komisja do spraw rozwoju gospodarczego i
polityki miejskiej
Oświadczenia majątkowe - Oświadczenia majątkowe w związku z objęciem mandatu
radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
• Gaca Grzegorz
• Knapik Paweł
• Rogacki Józef
• Trąbczyński Mariusz
• Żurawski Wiesław
2373
22.12.2011
12.55
Natalia Szczutkowska
Oświadczenia majątkowe w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
• Ardanowski Jan Krzysztof
• Kobiak Andrzej
• Kozłowska Iwona
• Schreiber Grzegorz
• Szymański Tomasz
2374
22.12.2011
13.00
Edyta Chmielewska-Drężek
2375
22.12.2011
14.00
Katarzyna Osenkowska
2376
22.12.2011
14.05
Katarzyna Osenkowska
2377
23.12.2011
8.00
Marek Bobek
2378
23.12.2011
8.10
Katarzyna Osenkowska
2379
23.12.2011
8.15
Emilia Szymczak
2380
23.12.2011
11.45
Sylwia Lemańska
2381
27.12.2011
11.10
Emilia Szymczak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.90.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Środowisko - wykaz danych - Program ochrony środowiska z planem gospodarki
odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata
2015-2018
Środowisko - Programy - Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami
województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 20152018”, uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr
XVI/299/11 z dnia 19 grudnia 2011r.
Środowisko - wykaz danych - Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska
odpadów dla Zakładu Instalacji Sanitarnych Władysław Lewandowski
Środowisko - Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami województwa
kujawsko-pomorskiego w latach 2009-2010
Jednostki organizacyjne - aktualizacja danych dot. dyrektora Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Toruniu - wpisanie danych pełniącej obowiązki dyrektora pani
Iwony Skoniecznej-Zielak
Zdrowie - Konkurs ofert nr 10/2012 pn. „Ochrona i promocja zdrowia”
Konkurs ofert nr 16/2012 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego”
Zarządzenia marszałka nr 76/2011, 77/2011
131
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2382
2383
27.12.2011
27.12.2011
11.20
14.10
Barbara Komorowska
Marcin Kosiński
2384
28.12.2011
13.00
Anna Sobierajska
2385
28.12.2011
14.40
Wiesława Murawska
Uchwały zarządu - 1430/2011 - 1454/2011, 1457/2011 - 1459/2011
Obwieszczenia marszałka nr 258/CP/2011
Sejmik - Protokół Nr XV/11 z XV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 28.11.2011 r.
Praca - wyniki naboru - oferta nr 56/2011
2386
29.12.2011
7.50
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.74.2011 - Informacja o wyborze oferty
2387
29.12.2011
8.50
Anna Sobierajska
Zamieszczenie stanowisk oraz uchwał podjętych na XVI sesji sejmiku - 289/11 - 308/11
Piotr Niedziałkowski
Org. Pozarządowe - Oferta z dnia 27 grudnia 2011 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Artystyczne OTWARTE (ul. Szosa Chełmińska 140a/9,
87-100 Toruń)
Nazwa zadania: Katalog pt. „Rzeźba – Toruńskie Środowisko Akademickie”
2388
29.12.2011
10.10
2389
29.12.2011
10.55
Piotr Niedziałkowski
Org. Pozarządowe - Oferta z dnia 27 grudnia 2011 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Toruńska Grupa Inicjatywna – Nowe Społeczeństwo (ul.
Królowej Jadwigi 20/6, 87-100 Toruń)
Nazwa zadania: Festiwal muzyczny AFRYKA REGGAE FESTIWAL 2012
2390
29.12.2011
10.55
Piotr Niedziałkowski
Org. Pozarządowe - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 7 grudnia 2011 r. złożonej przez Polski
Związek NIewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski na zadanie pn: "Spotkajmy sie
świątecznie"
Uwagi
132
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Org. Pozarządowe - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 7 grudnia 2011 r. złożonej przez Polski
Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski na zadanie pn: "Spotkajmy sie
świątecznie"
Rozstrzygnięcie oferty z dnia 14 października 2011 r. złożonej przez Wąbrzeskiemu
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
w Wąbrzeźnie na zadanie pn: „Promocja dobrych rozwiązań prowadzących do integracji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych”
2391
29.12.2011
11.45
Piotr Niedziałkowski
Rozstrzygnięcie oferty z dnia 14 października 2011 r. złożonej przez Wąbrzeskiemu
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
w Wąbrzeźnie na zadanie pn: „Mój Dzień – Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych”
Rozstrzygnięcie oferty z dnia 16 września 2011 r. złożonej przez Polski Związek
Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski na zadanie pn: "Wojewódzkie warsztaty
wyborcze dla osób niepełnosprawnych"
Rozstrzygnięcie oferty z dnia 22 września 2011 r. złożonej przez Stowarzyszenie
Inicjatywa Kulturalna BARD na zadanie pn: I Festiwal Widzących Duszą "Muzyka Otwiera
Oczy"
2392
30.12.2011
8.45
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenie majątkowe p. Iwony Skoniecznej-Zielak w związku z powierzenie
stanowiska Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
Oświadczenie majątkowe p. Henryka Wróbla w związku z zakończeniem stosunku pracy
na stanowisku Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu
2393
30.12.2011
11.40
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2011 - Badanie modelu finansowania
budowy, przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w Województwie KujawskoPomorskim wraz z analizą techniczną, finansową, ekonomiczną oraz prawną, a także
wdrożenie wybranego przez Zamawiającego modelu
2012
2394
02.01.2012
8.30
Małdorzata Schick
2395
02.01.2012
12.30
Krystyna Skonieczna
Załatwiane sprawy - Informacja o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5%
zawartości alkoholu oraz piwa i powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, bez piwa aktualizacja załącznika
Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich - aktualizacja
133
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2396
03.01.2012
10.00
Beata Urbańska
2397
03.01.2012
11.00
Beata Tyburska-Myrta
2398
2399
2400
03.01.2012
03.01.2012
03.01.2012
11.05
14.30
14.40
Anna Sobierajska
Marcin Kosiński
Wiesława Murawska
2401
03.01.2012
15.15
Magdalena Czachorowska
2402
03.01.2012
15.15
Justyna Wrzos
Środowisko - informacje publiczne - Informacja Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego o wystąpieniu przekroczenia limitu dopuszczalnej częstości przekraczania
poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10.
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. dotyczącego wykonania studni na ujęciu Mała
Nieszawka i zmianę warunków pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Wojewodę
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.12.2006r., znak: WSRiRW-III-DL/6811/33/06 na pobór
wody dla ww. ujęcia.
2403
03.01.2012
15.15
Anna Brandyk
2404
03.01.2012
15.55
Marek Bobek
2405
2406
2407
03.01.2012
04.01.2012
04.01.2012
16.10
9.35
9.55
Emilia Szymczak
Emilia Szymczak
Agnieszka Sosnowska
Uwagi
Sejmik - planowane posiedzena komisji - 23.01.2012 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Zmiana uchwały sejmiku nr 306/11
Zamieszczenie obwieszczeń marszałka nr 261/CP/2011 - 267/CP/2011
Praca - lista kandydatów - oferta nr 61/2011
Środowisko - informacje publiczne - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla STRUGA
S.A. w Jezuickiej Strudze w związku z eksploatacją instalacji do unieszkodliwiania
padłych i ubitych zwierząt oraz instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów.
Środowisko - informacje publiczne, wykaz - Zintegrowane dla PUKiM EKOSYSTEM Sp.
z o.o. w Wąbrzeźnie
Zarządzenia marszałka nr 79/2011, 82/2011 - 86/2011
Zarządzenie marszałka nr 44/2011 - aktualizacja załącznika
Środowisko - Opłaty za korzystanie ze środowiska - aktualizacja
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 30 grudnia 2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Nazwa oferenta: Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Posłanie
Nazwa zadania: „Z VECTOREM NA MATURĘ!”
2408
05.01.2012
8.45
Piotr Niedziałkowski
2409
05.01.2012
9.00
Beata Urbańska
Sejmik - planowane posiedzena komisji - 18.01.2012 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2410
05.01.2012
9.20
Barbara Komorowska
2411
05.01.2012
9.50
Dorota Kalinowska
2412
05.01.2012
10.30
Krzysztof Czarnecki
Uchwały zarządu nr 1460/2011 - 1505/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.92.2011 - Publikacja w gazecie
codziennej ogłoszeń w roku 2012 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Sejmik - planowane posiedzena komisji - 26.01.2012 - Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
134
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
2413
05.01.2012
11.00
Piotr Niedziałkowski
2414
05.01.2012
12.15
Emilia Szymczak
2415
05.01.2012
13.20
Przemysław Górski
2416
09.01.2012
9.05
Marek Bobek
2417
09.01.2012
9.05
Anna Brandyk
Uwagi
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 29 grudnia 2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom (rozwiązywanie problemów alkoholowych)
Nazwa oferenta: Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Promień”
Nazwa zadania: Spokojna przystań
Jednostki organizacyjne - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu
Sejmik - planowane posiedzena komisji - 24.01.2012 - Komisja Współpracy
Międzynarodowej i Promocji Województwa
Środowisko - wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego - Miejskie Wodociągi i
Oczyszczalnia Sp. z o. o. w Grudziądzu
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjnego „MELBUD” S.C. w
Toruniu dotyczący legalizacji wylotu i wykonania urządzeń na terenie szczególnego
zagrożenia powodziowego
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Urzędu Miasta Torunia dotyczący
wykonania kładki dla pieszych przez Martwą Wisłę na terenie szczególnego zagrożenia
powodziowego.
2418
2419
09.01.2012
09.01.2012
9.15
9.30
Agnieszka Sosnowska
Krzysztof Ryszewski
2420
09.01.2012
9.40
Piotr Niedziałkowski
2421
09.01.2012
10.30
Barbara Komorowska
2422
09.01.2012
15.10
Edyta Chmielewska-Drężek
2423
10.01.2012
9.50
Wiesława Murawska
2424
10.01.2012
12.10
Joanna Andrzejewska
2425
10.01.2012
12.20
Magdalena Balcerak
2426
10.01.2012
13.20
Barbara Komorowska
Środowisko - opłata produktowa - aktualizacja
Budżet - utworzenie zakładki 2012
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 30 grudnia 2011 r. złożona w trybie
uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Nazwa oferenta: Parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku
Nazwa zadania: „Odkrywanie Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej z Pocieszycielami 2012”
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 1427a/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.1.2012 - Wykonanie badania
ewaluacyjnego pt. „Ocena trwałości i efektywności wsparcia udzielonego na rozpoczęcie
działalności gospodarczej w ramach SPO RZL, ZPORR oraz PO KL”
Praca - oferta nr 1/2012
Sprawy społeczne - jednostki organizacyjne - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w
Toruniu
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 23.01.2012 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 1506/2011 - 1545/2011
135
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2427
10.01.2012
14.40
Olgierd Sobkowiak
2428
10.01.2012
16.00
Marcin Kosiński
2429
10.01.2012
16.10
Małgorzata Kasprzak
2430
11.01.2012
9.20
Sylwia Lemańska-Gerc
2431
11.01.2012
11.50
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.92.2011 - Odpowiedź na pytania
2432
11.01.2012
13.20
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.71.2011 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
2433
11.01.2012
15.05
Emilia Szymczak
2434
12.01.2012
8.50
Krzysztof Ryszewski
2435
12.01.2012
9.30
Krzysztof Ryszewski
2436
2437
2438
12.01.2012
12.01.2012
12.01.2012
10.05
10.35
12.10
Piotr Niedziałkowski
Jolanta Rudnicka
Wiesława Murawska
2439
12.01.2012
13.50
Olgierd Sobkowiak
2440
12.01.2012
15.15
Olgierd Sobkowiak
2441
13.01.2012
11.00
Dorota Kalinowska
2442
13.01.2012
11.10
Małgorzata Schick
2443
13.01.2012
11.15
Łukasz Domski
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2011 - Zamieszczenie Ogołszenia o
zmianie ogłoszenia
Obwieszczenia marszałka nr 1/CP/2012 - 3/CP/2012
Oświadczenie majątkowe p. Ewy Skoniecznej złożonego w związku z zakończeniem
pracy na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w
Toruniu.
Zdrowie - promocja i profilaktyka - Projekt pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań
Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej”
Jednostki organizacyjne - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - aktualizacja danych
Finanse i mienie - zamieszczenie Budżetu Województwa - 2012 rok
Budżet 2012 - UCHWAŁA NR XVI/292/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO Z DNIA 19 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINASOWEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA
2011-2036
Organizacje pozarządowe - Konkursy 2012 - aktualizacja plików do pobrania
Zmiana uzasadnienia do uchwały zarządu nr 1519/2011
Praca - oferta nr 2/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2011 - Odpowiedź na pytania i
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.68.2011 - Informacja o wyniku
postępowania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2012 - Zakup paliwa na potrzeby
samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu
Załatwiane sprawy - Zezwolenie na obrót alkoholami - Oświadczenie o wartości
sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwem;
Oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych powyżej 4,5 % do 18
% zawartości alkoholu bez piwa - aktualizacja załaczników
Rolnictwo - Grupy Producentów - REJESTR WSTĘPNIE UZNANYCH GPOiW I
UZNANYCH ORGANIZACJI, Wykaz - grupy producentów rolnych - aktualizacja
136
L.P.
2444
DATA
16.01.2012
GODZINA
12.35
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Małgorzata Kasprzak
Uwagi
Oświadczenie majątkowe p. Romana Bickiego złożonego w związku zakończeniem pracy
na stanowisku Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych upoważnionym do
wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Marszałka Województwa
Oświadczenie majątkowe p. Anny Sobiesiak złożonego w związku z pełnieniem
obowiązków Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.
2445
16.01.2012
14.45
Sylwia Lemańska-Gerc
2446
17.01.2012
15.15
Olgierd Sobkowiak
2447
2448
17.01.2012
18.01.2012
12.15
12.05
Barbara Komorowska
Małgorzata Kasprzak
2449
18.01.2012
14.00
Olgierd Sobkowiak
Zdrowie - Sprawozdania z programów zdrowotnych zrealizowanych w 2011 roku i
planowanych do realizacji w 2012 r
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2011 - Informacja o zmianie terminu
składania wniosków
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 1546/2011 - 1594/2011
Elektroniczne dzienniki urzędowe - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2011 - Ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia
2450
18.12.2012
14.20
Piotr Niedziałkowski
Organizacje pozarządowe - tryb uproszczony - wyniki - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 30
września 2011 r. złożonej przez Towarzystwo Autyzmu w Toruniu, ul. Kanałowa 16 na
zadanie pn: Wspieranie działań na rzecz osób z autyzmem oraz niepełnosprawnością
intelektualną z terenu Pomorza i Kujaw, mających na celu rozwijanie umiejętności
sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz poprawę samodzielnego
funkcjonowania dzieci i młodzieży z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w
środowisku lokalnym”
2451
18.01.2012
14.30
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2011 - Odpowiedzi na pytania
2452
18.01.2012
14.45
Małgorzata Schick
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
2453
19.01.2012
10.50
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2011 - Odpowiedzi na pytania
2454
2455
2456
19.01.2012
19.01.2012
19.01.2012
12.30
13.00
15.00
Edyta Chmielewska-Drężek
Edyta Chmielewska-Drężek
Marcin Kosiński
2457
20.01.2012
11.00
Olgierd Sobkowiak
2458
20.01.2012
12.00
Magdalena Balcerak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.2.2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.1.2012
Obwieszczenia marszałka nr 4/CP/2012 - 7/CP/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP-272.4.2012 - Naprawa parowozu OL49-3
wraz z tenderem 25D49-3 na poziomie V wraz z uzupełnieniem brakujących części zamieszczenie ogłoszenia
Sejmik - Informacje o pracy -Planowane Posiedzenia Komisji - 27.01.2012 - Komisja
Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
137
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2459
23.01.2012
8.45
Katarzyna Osenkowska
2460
23.01.2012
10.50
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2011 - Ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia
2461
23.01.2012
10.55
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2012 - Informacja o unieważnieniu
2462
23.01.2012
11.10
Edyta Chmielewska-Drężek
2463
23.01.2012
11.30
Edyta Michalska
2464
23.01.2012
11.35
Maryla Majtczak
2465
23.01.2012
12.45
Edyta Chmielewska-Drężek
2466
2467
23.01.2012
23.01.2012
13.55
14.15
Szymon Tomaszewski
Patrycja Jaremczuk
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.5.2012 - Wykonanie opracowania nt
„Analiza stanu dworców i przystanków kolejowych na terenie województwa kujawskopomorskiego”, a także innej niezbędnej dokumentacji szczegółowo określonej w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Środowisko - Sprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g
Obwieszczenia marszałka nr 8/CP/2012 - 13/CP/2012
2468
23.01.2012
14.45
Beata Urbańska
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
2469
2470
2471
2472
2473
24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012
8.15
9.40
10.30
10.45
11.30
Beata Urbańska
Joanna Andrzejewska
Patrycja Jaremczuk
Sylwia Szczęśniak
Joanna Andrzejewska
Uwagi
Środowisko - Ogłoszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu
do opracowania projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.2.2012 - Modyfikacja SIWZ
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 27.01.2012 - Komisja Rewizyjna
23.01.2012 - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sejmik - Porządek obrad XVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
30 stycznia 2012 r.
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Niepełnosprawni - zadania, wykaz ZAZ, sprawozdania - aktualizacja
Obwieszczenie marszałka nr 14/CP/2012
Mienie - ogłoszenie o przetargu - Włocławek
Niepełnosprawni - konkursy - Infomracja o konkursie 15/2012
Finanse - budżet 2012 - Uchwała Nr 10/2012 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wydania
opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2474
24.01.2012
12.15
Krzysztof Ryszewski
Uchwała Nr 11/2012 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości
sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2475
2476
2477
24.01.2012
24.01.2012
24.01.2012
14.30
15.05
15.05
Barbara Komorowska
Agnieszka Puchałka
Emilia Szymczak
Uchwaly zarządu nr 1595/2011 - 1604/2011, 1606/2011 - 1624/2011
Środowisko - Sprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g - zmiana plików formularzy
Zarządzenie marszałka nr 78/2011
138
L.P.
DATA
GODZINA
2478
24.01.2012
16.00
2479
25.01.2012
8.30
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Joanna Andrzejewska
Piotr Niedziałkowski
Uwagi
Niepełsnosprawni - sprawozdania, konkursy 2011 - Wyniki dla ofert złożonych w trybie
uproszczonym na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa KujawskoPomorskiego w 2011 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego.; Wykaz ofert - konkurs 17/2011
Organizacje pozarządowe - tryb uproszczony - oferty - Oferta z dnia 20 stycznia 2012 r.
złożona w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) na realizację zadania publicznego z
zakresu wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Nazwa oferenta: Świetlica Oratorium x siedzibą we Włocławku, ul. Kościelna 8
Nazwa zadania: „Świetliki w Warszawie i nie tylko”
Oferta z dnia 13 stycznia 2012 r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na
realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski im.
Mariana Sydowa w Toruniu
Nazwa zadania: Światowy Dzień Przewodnika Turystycznego – obchody wojewódzkie
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2011 - Odpowiedzi na pytania
2480
25.01.2012
8.45
Olgierd Sobkowiak
2481
25.01.2012
8.50
Szymon Tomaszewski
2482
25.01.2012
8.55
Olgierd Sobkowiak
2483
25.01.2012
9.30
Magdalena Balcerak
Sejmik - informacje z posiedzeń - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
2484
25.01.2012
9.40
Barbara Komorowska
2485
25.01.2012
10.00
Maryla Majtczak
2486
25.01.2012
10.10
Iwona Wieczerzak
2487
2488
25.01.2012
25.01.2012
11.05
11.45
Emilia Szymczak
Wiesława Murawska
2489
26.01.2012
8.05
Jarosław Bochenek
2490
26.01.2012
9.20
Krzysztof Ryszewski
2491
26.01.2012
10.00
Edyta Chmielewska - Drężek
Uchwała zarządu nr 1605/2011
Sejmik - Porządek obrad XVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
30 stycznia 2012 r. - zamieszczenie druków
Edukacja - stypendia i nagrody - KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW w sprawie stypendiów
w 2012 r.
Zarządzenia marszałka nr 3/2012 - 5/2012
Praca - wyniki naboru - oferta nr 61/2011
Edukacja - stypendia unijne - Stypendia przyznawane w ramach projektu „Zdolni na start” zmiana załączników, aktualizacja treści
Budżet - zmiana pliku - Druk planu finansowego wojewódzkiej osoby prawnej na 2012 rok
– instytucje kultury
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.1.2012 - Odpowiedzi na pytania
Środowisko - Sprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g - zmiana plików formularzy
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP-272.4.2012 - Zamieszczenie SIWZ,
specyfikacji technicznej i wzoru umowy
139
L.P.
DATA
GODZINA
2492
27.01.2012
12.50
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Krzysztof Czarnecki
Uwagi
Sejmik - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Organizacje pozarządowe - tryb uproszczony - oferty - Oferta z dnia 24.01.2012 r.
złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z
zakresu wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów
2493
27.01.2012
13.50
Piotr Niedziałkowski
Nazwa oferenta: Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Nazwa zadania: „Udział słuchaczy TUTW w Międzynarodowym Kongresie UTW”
Obwieszczenia marszałka nr 15/CP/2012 - 17/CP/2012
Praca - lista kandydatów - oferta nr 1/2012
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 1/2012 - 13/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.6.2012 - Zakup paliwa na potrzeby
samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu
Obwieszczenia marszałka nr 18/CP/2012 - 20/CP/2012
Sejmik - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2494
2495
2496
30.01.2012
30.01.2012
31.01.2012
10.22
11.50
9.50
Patrycja Jaremczuk
Wiesława Murawska
Barbara Komorowska
2497
31.01.2012
12.10
Dorota Kalinowska
2498
2499
31.01.2012
31.01.2012
14.10
15.25
Patrycja Jaremczuk
Edyta Michalska
2500
31.01.2012
15.40
Małgorzata Stokłosa
Turystyka - Informacja o zawarciu umowy partnerskiej w celu realizacji projektu pn.:
„Organizacja kampanii reklamowych promujących najważniejsze produkty turystyczne
województwa oraz integracja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 31 stycznia 2012 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i
krajoznawstwa
Nazwa oferenta: Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec
Toruń
Nazwa zadania: XXIX Ogólnopolski Rajd Kopernikański
2501
31.01.2012
16.40
Anna Jakubowska
2502
2503
1.02.2012
1.02.2012
9.30
12.20
Wiesława Murawska
Magdalena Balcerak
Praca - oferta 3/2012
Sejmik - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
140
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Środowisko - wykaz danych -Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków - pozwolenie
zintegrowane na prowadzenie instalacji służącej do chowu świń w Fermie Tuczu trzody
chlewnej w Konstantowie gmina Mrocza (zawieszenie postępowania)
2504
1.02.2012
13.00
Anita Kubiak
Przeniesienie praw i obowiązków - pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji
służącej do chowu drobiu powyżej 40 000 stanowisk na terenie Fermy Drobiu
zlokalizowanej w miejscowości Drzycim, ul. Świecka 10, 86-140 Drzycim, powiat świecki
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Mroczy
2505
1.02.2012
13.00
Marek Bobek
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji zatwierdzającej instrukcję
eksploatacji składowiska odpadów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w
Mroczy
Umorzenie postępowania w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w Górnej Grupie
gm. Dragacz
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Zakładów Wytwórczych "CHEKO" Włocławek, dotyczący odprowadzenia wód opadowych
i roztopowych do ziemi
2506
1.02.2012
13.10
Anna Brandyk
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Systemu Gazociągów Tranzytowych
EuRoPol GAZ S.A. w Warszawie, prowadzącego instalację Tłocznia Gazu i SSRP
Włocławek na pobór wody podziemnej z własnego ujęcia w miejscowości Gąbinek gm.
Lubanie
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Gdańsku, dotyczącego inwestycji pn.: "Rzeka Wisła - odbudowa lewego wału
w km 0+000 - 16+500" gm. Gniew, Pelplin, Subkowy, pow. tczewski woj. pomorskie
141
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
2507
1.02.2012
13.15
Renata Kubacka
Środowisko - Azbest - Wykaz podmiotów posiadających decyzję zatwierdzającą program
gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia prac budowlanych związanych
z usuwaniem i demontażem materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających
azbest - aktualizacja
2508
1.02.2012
14.15
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.7.2012 - Wykonanie dokumentacji
projektowej i prac budowlanych w celu usunięcia przyczyn i skutków zawilgocenia ścian i
posadzek piwnicznych w budynku Przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego we
Włocławku przy ulicy Bechiego 2
2509
1.02.2012
14.20
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.92.2011 - Informacja o wyborze
2510
2.02.2012
9.20
Edyta Chmielewska - Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.5.2012 - Odpowiedzi na pytania i
modyfikacja SIWZ; Zmiana ogłoszenia
2511
2.02.2012
11.45
Sylwia Lemańska-Gerc
Zdrowie - Konkurs ofert nr 10/2012 - Zestawienie ofert z uchybieniami formalnymi do
uzupełnienia
Konkurs ofert nr 16/2012 - Zestawienie ofert z uchybieniami formalnymi do uzupełnienia
2512
2.02.2012
12.30
Edyta Chmielewska - Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.19.2011 - Informacja o unieważnieniu
postępowania
2513
2.02.2012
13.00
Marek Bobek
2514
2.02.2012
13.10
Barbara Komorowska
2515
2.02.2012
13.15
Anna Jakubowska
2516
2.02.2012
14.55
Edyta Chmielewska - Drężek
2517
3.02.2012
13.10
Patrycja Jaremczuk
2518
6.02.2012
9.00
Dorota Kalinowska
2519
6.02.2012
9.30
Anna Sobierajska
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji
zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów dla USKOM ŻNIN Sp. z o.
o.
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji pozwolenia zintegrowanego dla
USKOM ŻNIN Sp. z o. o.
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 14/2012 - 33/2012
Organizacje pozarządowe - trb uproszczony - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 29 grudnia
2011 r. złożonej przez Parafię Rzymsko-Katolicką Matki Bozej Fatimskiej we Włocławku,
na zadanie pn: „Odkrywanie Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej z Pocieszycielami 2012”
Rozstrzygnięcie oferty z dnia 29 grudnia 2011 r. złożonej przez Katolickie Stowarzyszenie
Ewangelizacyjne "Posłanie" w Toruniu, na zadanie pn: "Z VECTOREM NA MATURĘ!"
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.2.2012 - Odpowiedź na pytania i
modyfikacja SIWZ
Obwieszczenia marszałka nr 21/CP/2012, 22/CP/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.7.2012 - Budynek w Włocławku - 2011ekspertyza
Sejmik - Protokół nr XVI/11 z XVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 19 grudnia 2011 r.
142
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2520
2521
2522
6.02.2012
6.02.2012
6.02.2012
9.40
12.40
14.05
Barbara Komorowska
Anna Sobierajska
Patrycja Jaremczuk
2523
6.02.2012
15.05
Magdalena Balcerak
2524
7.02.2012
10.15
Sylwia Lemańska-Gerc
2525
2526
2527
2528
2529
7.02.2012
7.02.2012
7.02.2012
8.02.2012
8.02.2012
12.45
13.10
15.30
10.20
11.10
Barbara Komorowska
Wiesława Murawska
Edyta Michalska
Wiesława Murawska
Natalia Szczutkowska
2530
8.02.2012
11.15
Małgorzata Schick
2531
8.02.2012
14.20
Edyta Chmielewska - Drężek
2532
9.02.2012
8.25
Beata Urbańska
Uwagi
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 1625/2011 - 1632/2011
Sejmik - uchwały sejmiku nr 309/2012 - 324/2012
Zamieszczenie obwieszczeń marszałka nr 23/CP/2012 - 26/CP/2012
Sejmi - Planowane posiedzenia komisji - 20.02.2012 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Zdrowie - Promocja i profilaktyka - Projekt pn. „Regionalny program zwalczania otyłości i
jej powikłań ze strony narządu ruchu u osób dorosłych”
Uchwały zarządu nr 34/2012 - 56/2012
Praca - wyniki naboru - oferta nr 1/2012, lista kandydatów - oferta nr 2/2012
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja rewizyjna
Praca - oferta pracy nr 4/2012
Sejmik - kalendarium radnych - styczeń 2012
Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych w ramach działalności gospodarczej
regulowanej - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.2.2012 - Modyfikacja SIWZ
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 21.02.2012 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
20.02.2012 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. we
Włocławku, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu.
Wniosek Żwirowni "Wisła" Aneta Gburczyk, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie składowiska kruszywa wydobytego z rzeki Wisły w Grudziądzu.
2533
9.02.2012
9.45
Anna Brandyk
Wniosek Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjnego „MELBUD: S.C.,
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót na terenie szczególnego
zagrożenia powodzią oraz na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Wisły.
Wniosek podmiotu „ZŁOMSTAL” Halina Królikowska o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych ze stacji demontażu
pojazdów do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu.
2534
9.02.2012
11.50
Edyta Chmielewska - Drężek
2535
9.02.2012
12.10
Patrycja Jaremczuk
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.8.2012 - Wykonanie badania
ewaluacyjnego pt. „Analiza potrzeb rozwojowych województwa kujawsko-pomorskiego w
kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020”
Obwieszczenie marszałka nr 27/CP/2012
143
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2536
10.02.2012
8.50
Kinga Żuchowska
2537
2538
10.02.2012
10.02.2012
10.45
11.00
Barbara Komorowska
Patrycja Jaremczuk
2539
10.02.2012
12.05
Sylwia Lemańska-Gerc
2540
2541
13.02.2012
13.02.2012
13.00
14.20
Edyta Chmielewska - Drężek
Elżbieta Sudoł
2542
14.02.2012
8.40
Magdalena Balcerak
2543
14.02.2012
11.45
Beata Tyburska-Myrta
2544
14.02.2012
12.00
Magdalena Czachorowska
2545
14.02.2012
14.50
Dorota Kalinowska
2546
15.02.2012
10.00
Krzysztof Czarnecki
2547
2548
15.02.2012
15.02.2012
13.00
14.00
Patrycja Jaremczuk
Wiesława Murawska
2549
16.02.2012
8.55
Łukasz Domski
2550
16.02.2012
11.40
Janusz Czajkowski
2551
16.02.2012
13.35
Krystyna Skonieczna
2552
16.02.2012
15.20
Edyta Chmielewska - Drężek
2553
17.02.2012
10.20
Krystyna Zielińska
2554
17.02.2012
10.30
Barbara Komorowska
2555
17.02.2012
12.50
Maryla Majtczak
2556
17.02.2012
15.20
Edyta Michalska
Uwagi
Środowisko - Projekt Waste to Energy - Wizyta studyjna Targoviste, Dambovite Region,
Rumunia – 6-7 czerwiec 2011r.
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 57/2012 - 66/2012, 69/2012 - 79/2012
Obwieszczenia marszałka nr 28/CP/2012 - 31/CP/2012
Zdrowie - Projekt pn. „Regionalny program zwalczania otyłości i jej powikłań ze strony
narządu ruchu u osób dorosłych” - zmiana pliku z programem
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.8.2012 - Odpowiedź na pytania
Środowisko - Wykaz stacji demontażu pojazdów - aktualizacja wykazu
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 23.02.2012 - Komisja Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego "POLUTIL" B. Budek, K.
Kwiatkowski S.J., Ostrowite 18 A, 86-141 Lniano.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.6.2012 - informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Sejmik - Planowane posiedzenie komisji - 23.02.2012 – Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Obwieszczenie marszałka nr 32/CP/2012
Praca - lista kandydatów - oferta nr 2. oferty pracy nr 5/2012, 6/2012
Rolnictwo - grupy Producentów - REJESTR WSTĘPNIE UZNANYCH GPOiW I
UZNANYCH ORGANIZACJI, Wykaz - grupy producentów rolnych - aktualizacja
Infrastruktura - Procedura DIS - Wstrzymuje się edycję programu Drogowa Inicjatywa
Samorządowa na rok 2013 do odwołania
Załatwiane sprawy - Wydawanie decyzji o zaszeregowaniu obiektów hotelarskich do
określonego rodzaju i kategorii - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.8.2012 - Odpowiedź na pytania
Zmiana ogłoszenia
Finanse - sprawozdania - Załączniki do Bilansu dla Jednostek Budżetowych aktualizacja pliku
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 67/2012, 68/2012
Sejmik - Porządek obrad XVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 27 lutego 2012 r.
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 23.02.2012 - Komisja Rewizyjna
20.02.2012 - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
27.01.2012 - Komisja Rewizyjna
144
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Środowisko - informacje publiczne - Budowa kanalizacji deszczowej w zachodniej części
Torunia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, a także wprowadzanie ścieków
przemysłowych ze stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości
Złotopole.
2557
20.02.2012
8.50
Anna Brandyk
2558
2559
2560
20.02.2012
20.02.2012
20.02.2012
9.20
11.30
13.00
Barbara Komorowska
Patrycja Jaremczuk
Małgorzata Schick
2561
20.02.2012
14.30
Anna Sobierajska
2562
2563
20.02.2012
21.02.2012
14.40
10.00
Wiesława Murawska
Waldemar Tomaszewski
2564
22.02.2012
11.00
Joanna Andrzejewska
2565
22.02.2012
13.45
Beata Urbańska
2566
22.02.2012
15.00
Anita Kubiak
2567
22.02.2012
15.05
Beata Gęstwa
2568
23.02.2012
12.10
Barbara Komorowska
2569
23.02.2012
15.05
Marcin Janicki
2570
24.02.2012
10.20
Krzysztof Ryszewski
2571
24.02.2012
10.50
Magdalena Balcerak
2572
24.02.2012
11.30
Anna Rink
Środowisko - Gospodarowanie odpadami - Pojazdy wycofane z eksploatacji - aktualizacja
Rozwój regionalny - Analizy - Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w
Województwie Kujawsko-Pomorskim 2011 rok - INFORMACJA KWARTALNA O
ZADANIACH REALIZOWANYCH W ZAKRESIE POLITYKI ROZWOJU
REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - Stan na koniec II
PÓŁROCZE 2011 r.
2573
24.02.2012
11.45
Gabriela Gorbaczew
2574
24.02.2012
11.55
Krysyna Brykała
Uchwaly zarządu nr 79a/2012 - 100/2012
Obwieszczenia marszałka nr 33/CP/2012 - 36/CP/2012
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
Sejmik - Porządek obrad XVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 27 lutego 2012 r. - Załączenie druków
Praca - lista kandydatów - oferta 3/2012
Dodanie załącznika do uchwały zarządu nr 1625/11
Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych - aktualizacja danych
Sejmik - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.10.2012 - Dostawa materiałów
eksploatacyjnych
Uchwały zarządu nr 101/2012 - 124/2012
Rybactwo śródlądowe - Kompetencje Samorządu Województwa w zakresie rybactwa aktualizacja, zamieszczenie Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o
rybactwie śródlądowym
Finanse - sprawozdania - Załączniki do Bilansu dla Jednostek Budżetowych aktualizacja pliku
Sejmik - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Rolnictwo - PDO - Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie kujawskopomorskim na rok 2012
Charakterystyka odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa kujawskopomorskiego w roku 2012
145
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2575
24.02.2012
12.15
Dorota Kalinowska
2576
27.02.2012
9.40
Aleksandra Foks
2577
27.02.2012
10.40
Krzysztof Czarnecki
2578
27.02.2012
11.20
Maryla Majtczak
2579
27.02.2012
13.45
Waldemar Tomaszewski
2580
28.02.2012
10.20
Edyta Michalska
2581
2582
28.02.2012
28.02.2012
11.05
13.40
Barbara Komorowska
Emilia Szymczak
2583
28.02.2012
15.40
Marek Bobek
2584
28.02.2012
15.45
Beata Urbańska
2585
28.02.2012
15.55
Marek Bobek
2586
29.02.2012
7.45
Piotr Niedziałkowski
2587
29.02.2012
10.40
Patrycja Jaremczuk
2588
29.02.2012
11.10
Dorota Kalinowska
2589
29.02.2012
11.45
Beata Gęstwa
2590
1.03.2012
9.10
Emilia Szymczak
2591
1.03.2012
9.15
Wiesława Murawska
2592
1.03.2012
10.00
Edyta Michalska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.11.2012 - Wynajem 10 samochodów
osobowych na potrzeby realizacji RPO WK-P oraz 5 samochodów osobowych na
potrzeby realizacji POKL
Ruch drogowy - Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego - aktualizacja
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii
Sejmik - Zamieszczenie Porządku obrad XVIII sesja - 27.02.12. - po zmianie
Prace zarządu, kalendarium prac zarządu - Od 17.02.2012 do 24.02.2012
Od 28.01.2012 do 16.02.2012
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
Uchwały zarządu nr 129/2012 - 143/2012
Zarządzenia marszałka nr 6/2012 - 11/2012
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zamknięcie wydzielonej części składowiska
odpadów w Bladowie gm. Tuchola
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 19.03.2012 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Środowisko - wykaz danych - Decyzja – zgoda na zamknięcie składowiska odpadów w
miejscowości Kaczkowo gm. Gniewkowo
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 17.02.2012 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu realizacji zadań
wspomagających rozwój trzeciego sektora w województwie kujawsko-pomorskim.
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie "Młode Dęby", Słaboszewko 9, 88-306 Dąbrowa
Nazwa zadania: „Zostań animatorem społecznym”
Obwieszczenia marszałka nr 37/CP/2012, 38/CP/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.11.2012 - Zamieszczenie SIWZ,
specyfikacji technicznej i wzoru umowy, formularza ofertowego
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.10.2012 - Odpowiedz na pytania
Zmodyfikowany załącznik nr 2
Jednostki organizacyjne - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. T.
Browicza w Bydgoszczy - aktualizacja danych
Praca - lista kandydatów - oferta nr 4/2012
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
146
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2593
1.03.2012
13.30
Łukasz Domski
2594
1.03.2012
13.45
Anna Sobierajska
2595
1.03.2012
13.50
Emilia Szymczak
2596
2597
2.03.2012
2.03.2012
10.25
11.00
Anna Sobierajska
Patrycja Jaremczuk
2598
2.03.2012
11.50
Anna Jakubowska
2599
2600
2.03.2012
2.03.2012
12.20
13.00
Sylwia Lemańska-Gerc
Sylwia Lemańska-Gerc
2601
2.03.2012
13.15
Dorota Kalinowska
2602
5.03.2012
12.40
Beata Urbańska
2603
5.03.2012
13.30
Natalia Szczutkowska
2604
5.03.2012
15.00
Edyta Michalska
2605
6.03.2012
8.15
Wiesława Murawska
2606
6.03.2012
8.35
Agnieszka Komorowska
2607
7.03.2012
10.15
Natalia Szczutkowska
2608
7.03.2012
12.50
Beata Gęstwa
2609
8.03.2012
8.30
Wiesława Murawska
2610
8.03.2012
10.20
Magdalena Balcerak
Uwagi
Rolnictwo - REJESTR WSTĘPNIE UZNANYCH GPOiW I UZNANYCH ORGANIZACJI aktualizacja
Sejmik - Protokół nr XVII/12 z XVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 30 stycznia 2012 r.
Jednostki organizacyjne - aktualizacja danych teleadresowych Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
Sejmik - apele i uchwały sejmiku z XVIII sesji - 325/12 - 339/12
Obwieszczenie marszałka nr 39/CP/2012
Organizacje pozarządowe - tryb uproszczony - wyniki - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 24
stycznia 2012 r. złożonej przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu, na
zadanie pn: „Udział słuchaczy TUTW w Międzynarodowym Kongresie UTW”.
Zdrowie - Wyniki konkursu ofert nr 4/2012
Zdrowie - Wyniki konkursu ofert nr 3/2012, 5/2012, 10/2012, 15/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.11.2012 - Odpowiedź na pytanie
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 20.03.2012 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejmik - kalendarium radnych - luty 2012
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 19.03.2012 - Komisja Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Praca - oferta nr 4/2012 - wyniki naboru
Organizacje pozarządowe - Tryb uproszczony - Oferta z dnia 27 lutego 2012 r. złożona w
trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
turystyki i krajoznawstwa.
Nazwa oferenta: Oddział Kujawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Nazwa zadania: Wspomnienie o Helenie Cieślak działaczce PTTK
Sejmik - kalendarium radnych - styczeń 2012 - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2012 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę mebli biurowych wraz z montażem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (WZP.272.9.2012), przeprowadzonego w trybie
zapytania o cenę
Praca - listy kandydatów - oferty nr 5/2012, 6/2012
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 23.03.2012 - Komisja Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury
147
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2611
08.03.2012
10.35
Olgierd Sobkowiak
2612
2613
09.03.2012
9.03.2012
9.10
9.35
Barbara Komorowska
Edyta Michalska
2614
12.03.2012
10.25
Agnieszka Wirska
Budżet, finanse - Sprawozdania - Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań
według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. - IV kwartał 2011
2615
12.03.2012
10.25
Agnieszka Wirska
Budżet, finanse - Sprawozdania - Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /
deficycie - IV kwartał 2011
2616
12.03.2012
12.00
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.11.2012 - Odpowiedź na pytanie
2617
2618
13.03.2012
13.03.2012
11.40
11.55
Patrycja Jaremczuk
Patrycja Jaremczuk
Obwieszczenia marszałka nr 40/CP/2012 - 50/CP/2012
Zdjęcie obwieszczeń marszałka nr 21/CP/2012 - 36/CP/2012 oraz 1/KW/2012
2619
13.03.2012
12.05
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.11.2012 - Odpowiedź na pytanie
2620
13.03.2012
13.50
Małgorzata Kasprzak
2621
14.03.2012
10.30
Wiesława Murawska
2622
14.03.2012
10.50
Kamila Czyżak
2623
14.03.2012
13.00
Przemysław Grabek
2624
14.03.2012
14.00
Krzysztof Czarnecki
2625
15.03.2012
9.20
Małgorzata Schick
2626
15.03.2012
9.40
Piotr Niedziałkowski
2627
15.03.2012
10.00
Piotr Niedziałkowski
2628
15.03.2012
10.30
Małgorzta Schick
2629
15.03.2012
11.20
Magdalena Masewicz
2630
2631
16.03.2012
16.03.2012
9.35
9.50
Sylwia Lemańska-Gerc
Sylwia Lemańska-Gerc
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP-272.4.2012 - Informacja o unieważnieniu
Uchwaly zarządu - 144/2012 - 187/2012
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Komisja rewizyjna
Oświadczenie majątkowe p. Doroty Szyperskiej złożonego w związku z pełnieniem
obowiązków Dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy
Praca - wyniki naboru - oferta 2/2012
Rozwój Regionalny :
- Programy operacyjne - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego 2007-2013 - aktualizacja
- Ministerstwo Rozwoju Reg. - usunięcie podmenu
Rolnictwo i obszary wiejskie - Informacja
Sejmik - Informacje o pracy - Planowane posiedzenia komisji - 22.03.2012 - Komisja
Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Załatwiane sprawy - Wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych aktualizacja
Organizacje pozarządowe - Zlecenie zadań - tryb uproszczony - Bieżące oferty - Oferta z
dnia 9 marca 2012 r. złożona w trybie uproszczonym na realizację zadania publicznego z
zakresu pomocy społecznej
Organizacje pozarządowe - Konkursy 2012 - Wyniki konkursów
Świadczone usługi - Departament Rozwoju Gospodarczego - Uzyskanie wpisu do rejestru
przechowawców akt osobowych i płacowych w ramach działalności gospodarczej
regulowanej
Świadczone usługi - aktualizacja usług świadczonych przez Departament Rolnictwa
Zdrowie - Konkurs ofert - USG aorty brzusznej
Zdrowie - Konkurs ofert - koordynacja
148
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2632
16.03.2012
10.10
Edyta Michalska
2633
19.03.2012
8.45
Anna Sobierajska
2634
19.03.2012
9.00
Barbara Komorowska
2635
19.03.2012
9.20
Marek Bobek
2636
19.03.2012
13.45
Olgierd Sobkowiak
2637
19.03.2012
14.55
Dorota Kalinowska
Uwagi
Sejmik - informacje o pracy - Planowane Posiedzenia Komisji - 22.03.2012 - Komisja
Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Sejmik - Porządek obrad XIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
26 marca 2012 r.
Zamieszczenie załącznika do uchwały zarządu nr 172/2012
Środowisko - wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.13.2012 - Modernizacja dwóch
autobusów szynowych serii SA 106
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.11.2012 - Odpowiedź na pytania oraz
nowy wzór umowy
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 12 marca 2012 r. złożona w
trybie uproszczonym na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
Zadanie pn. „Wesołe wakacje z TPD”
Nazwa Oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w Toruniu
2638
19.03.2012
15.00
Piotr Niedziałkowski
Oferta z dnia 12 marca 2012 r. złożona w trybie uproszczonym na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej
Zadanie pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Ogniska Wychowawczego
prowadzonego przez Parafię pw. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu”
Nazwa Oferenta: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu
Oferta z dnia 13 marca 2012 r. złożona w trybie uproszczonym na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej
Zadanie pn. „Kolonia rehabilitacyjna dla niewidomych dzieci”
Nazwa Oferenta: Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski
2639
19.03.2012
15.15
Wiesława Murawska
Praca - oferta nr 7/2012
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 12 marca 2012r. złożona w
trybie uproszczonym na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom.
Zadanie pn: "Udział w Zlocie Rodzin Abstynenckich -Żyj radośnie".
Nazwa Oferenta: Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Województwa Kujawsko
- Pomorskiego
2640
20.03.2012
12.40
Piotr Niedziałkowski
2641
20.03.2012
13.00
Barbara Komorowska
2642
21.03.2012
9.25
Katarzyna Osenkowska
Uchwały zarządu nr 188/2012 - 219/2012
Środowisko – programy - Projekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawskopomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”.
149
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2643
21.03.2012
9.45
Katarzyna Osenkowska
2644
21.03.2012
9.50
Katarzyna Osenkowska
2645
21.03.2012
11.10
Karol Liczmański
2646
21.03.2012
11.55
Anna Sobierajska
2647
21.03.2012
12.30
Beata Urbańska
2648
21.03.2012
13.00
Dorota Kalinowska
2649
21.03.2012
13.20
Olgierd Sobkowiak
2650
21.03.2012
13.30
Beata Gęstwa
2651
21.03.2012
14.05
Beata Urbańska
2652
21.03.2012
14.45
Beata Gęstwa
2653
21.03.2012
14.55
Dorota Kalinowska
2654
2655
21.03.2012
22.03.2012
15.05
8.50
Wiesława Murawska
Małgorzata Schick
2656
22.03.2012
9.45
Beata Tyburska-Myrta
2657
22.03.2012
10.35
Beata Gęstwa
2658
22.03.2012
10.50
Dorota Kalinowska
2659
22.03.2012
12.20
Patrycja Jaremczuk
Uwagi
Środowisko - Ogłoszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opracowaniu
projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 20122017 z perspektywą na lata 2018-2023"
Środowisko – Wykaz danych - Karta informacyjna 1/2012/KO – Projekt „Planu gospodarki
odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata
2018-2023”
Świadczone usługi - Departament Transportu Publicznego – zamieszczenie
zaktualizowanych kart: TD_9_2, TD_10_2
Sejmik – Planowany porządek obrad – XIX sesji – dodanie druku nr 2 oraz załączników
do druków nr 26, 30, 31
Sejmik - informacje o pracy - Planowane Posiedzenia Komisji – Komisja Edukacji, Nauki,
Sportu i Turystyki
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.20.2012 - Dostawa urządzeń klasy UTM
oraz urządzeń Access Point na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.5.2012 - Informacja o wyniku
postępowania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.10.2012 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sejmik - informacje o pracy - Planowane Posiedzenia Komisji – Komisja Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.1.2012 - Informacja o wyborze
Zamówienia publiczne -Postępowanie WZP.272.17.2012 - Wykonanie badania
ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie
potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych”
Praca - wyniki naboru - oferta 3/2012
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
Załatwiane sprawy - Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja;
Zmiana Wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.13.2012 - Zamieszczenie SIWZ,
specyfikacji technicznej i wzoru umowy
Postępowanie WZP.272.12.2012 - Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych
województwa kujawsko-pomorskiego
Obwieszczenia marszałka nr 51/CP/2012, 52/CP/2012
150
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
2660
23.03.2012
9.10
Piotr Niedziałkowski
2661
23.03.2012
9.15
Marek Bobek
2662
23.03.2012
11.00
Krystyna Skonieczna
2663
23.03.2012
12.20
Krzysztof Czarnecki
2664
23.03.2012
13.35
Natalia Szczutkowska
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 16 marca 2012 r. złożona w
trybie uproszczonym na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
Zadanie pn. „Bliżej Nas”
Nazwa Oferenta: Stowarzyszenie na rzecz wspierania dzieci i młodzieży o zaburzonym
rozwoju „Ty i ja”
Środowisko - wykaz danych - Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji
zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów dla USKOM ŻNIN Sp. z o.
o.
Ewidencja obiektów hotelarskich - aktualizacja
Sejmik - informacje o pracy - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i
Poszanowania Energii
Sejmik - informacje o pracy - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
2665
23.03.2012
13.05
Anita Kubiak
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego
Panu Piotrowi Banaś – właścicielowi Gospodarstwa Rolnego – Ferma Drobiu Piotr Banaś
na prowadzenie instalacji służącej do hodowli drobiu – brojlerów kurzych, położonej w
gminie Koronowo.
2666
23.03.2012
13.10
Anna Brandyk
Środowisko - informacje publiczne - Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego obejmującego
wzmocnienie wału przeciwpowodziowego kanału odprowadzającego ścieki z oczyszczalni
KAPUŚCISKA do rzeki Wisły, na odcinku od km 0+000 do 1+480.
2667
23.03.2012
13.15
Barbara Komorowska
Uchwały zarządu nr 220/2012 - 236/2012
Praca - jednostki organizacyjne - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i
Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na wole
stanowisko referenta ds. księgowości i płac
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w
Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na wole stanowisko referenta ds. zamówień
publicznych
2668
26.03.2012
8.10
Wiesława Murawska
2669
2670
2671
26.03.2012
26.03.2012
26.03.2012
10.20
11.30
12.40
Waldemar Tomaszewski
Maryla Majtczak
Dorota Kalinowska
2672
26.03.2012
12.45
Marek Bobek
2673
26.03.2012
13.15
Dorota Kalinowska
Uwagi
Prace zarządu, kalendarium prac zarządu - 25.02.2012 - 23.03.2012
Zamieszczenie Porządku obrad XIX sesji po zmianach
Postępowanie WZP.272.12.2012 - Modyfikacja SIWZ
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla USKOM ŻNIN Sp. z o. o.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.8.2012 - Informacja o wyborze
151
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
2674
26.03.2012
13.35
Renata Kubacka
2675
26.03.2012
14.50
Beata Urbańska
2676
27.03.2012
7.45
Maryla Majtczak
2677
27.03.2012
8.40
Krzysztof Gąsior
Uwagi
Środowisko - Wykaz podmiotów posiadających decyzję zatwierdzającą program
gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia prac budowlanych związanych
z usuwaniem
i demontażem materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających azbest aktualizacja
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 02.04.2012 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Sejmik - sesja XIX - aktualizacja załącznika do pkt.5 obrad - wykaz wniosków
Ruch drogowy - Harmonogram egzaminów weryfikacyjnych dla egzaminatorów i
kandydatów na egzaminatorów w 2012 roku
Zdjęcie informacji - Organizacje pozarządowe - Zlecenie zadań - tryb uproszczony Bieżące oferty - Oferta z dnia 9 marca 2012 r. złożona w trybie uproszczonym na
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
Oferta z dnia 12 marca 2012 r. złożona w trybie uproszczonym na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej
Zadanie pn. „Wesołe wakacje z TPD”
Nazwa Oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w Toruniu
2678
27.03.2012
8.50
Piotr Niedziałkowski
Oferta z dnia 12 marca 2012 r. złożona w trybie uproszczonym na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej
Zadanie pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z Ogniska Wychowawczego
prowadzonego przez Parafię pw. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu”
Nazwa Oferenta: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu
Oferta z dnia 13 marca 2012 r. złożona w trybie uproszczonym na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej
Zadanie pn. „Kolonia rehabilitacyjna dla niewidomych dzieci”
Nazwa Oferenta: Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski
2679
27.03.2012
9.15
Piotr Niedziałkowski
2680
2681
27.03.2012
27.03.2012
11.00
14.20
Edyta Michalska
Emilia Szymczak
Organizacje pozarządowe - Zlecenie zadań - tryb uproszczony - Bieżące oferty - Oferta z
dnia 16 marca 2012 r. złożona w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom
Nazwa oferenta: Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu
Nazwa zadania: Terapeutyczna moc bajek
Sejmik - informacje o pracy - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zarządzenia marszałka nr 12/2012 - 15/2012
152
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2682
27.03.2012
15.10
Patrycja Jaremczuk
2683
28.03.2012
9.20
Marek Bobek
2684
28.03.2012
9.40
Barbara Komorowska
Obwieszczenia marszałka nr 53/CP/2012 - 57/CP/2012
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Pozwolenie zintegrowane dla
Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Białkowie
Uchwały zarządu nr 237/2012 - 266/2012
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
Pana Marcina Janiszewskiego dla stacji demontażu pojazdów w miejscowości Patrowo
(gm. Baruchowo), dotyczący wykonania urządzeń wodnych, odprowadzania do ziemi wód
opadowych i roztopowych oraz ścieków bytowych, a także wprowadzania ścieków
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu.
2685
28.03.2012
11.30
Anna Brandyk
2686
28.03.2012
11.35
Małgorzata Kasprzak
2687
2688
28.03.2012
30.03.2012
13.45
8.10
Barbara Komorowska
Emilia Szymczak
2689
30.03.2012
9.15
Andrzej Pabian
2690
30.03.2012
9.30
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne -Postępowanie WZP.272.17.2012 - Zamieszczenie odpowiedzi na
pytania oraz Wykaz osób, Wykaz usług, Oświadczenie - formacie doc
2691
30.03.2012
9.40
Piotr Niedziałkowski
Organizacje pozarządowe - bieżące oferty - Oferta z dnia 21 marca 2012 r. złożona w
trybie uproszczonym (pozakonkursowym) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”
Nazwa zadania: Obchody Światowego Dnia AIDS
2692
30.03.2012
10.30
Magdalena Balcerak
2693
30.03.2012
11.05
Sławomir Wesołowski
2694
30.03.2012
11.55
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Oświadczenie majątkowe p. Wiesławy Telmińskiej, Naczelnika Wydziału Transportu
Zintegrowanego w Departamencie Transportu Publicznego złożonego w związku z
rozwiązaniem umowy o pracę
Uchwała zarządu nr 267/2012
Zarządzenia marszałka nr 16/2012 - 19/2012
Kultura - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na opracowanie
koncepcji „Programu opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego na lata
2013-2016”
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Rozwój regionalny - Ogłoszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
informacją o przystąpieniu do opracowania Strategii rozwoju województwa kujawskopomorskiego
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.14.2012 - Dostawa i konfiguracja
serwerów dla jednostek kultury”, projekt „e-Usługi – e- Oganizacja – pakiet rozwiązań
informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
moduł e-Kultura.
153
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2695
30.03.2012
13.35
Beata Gęstwa
2696
2697
2.04.2012
2.04.2012
9.45
11.50
Wiesława Murawska
Wiesława Murawska
2698
3.04.2012
9.00
Marek Bobek
2699
3.04.2012
9.05
Emilia Szymczak
2700
3.04.2012
10.45
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.18.2012 - Organizacja i
przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy w
zakresie transfuzjologii klinicznej, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby
AIDS oraz ratownictwa medycznego z podziałem na części
Praca - wyniki naboru - oferty nr 5/2012, 6/2012
Praca - lista kandydatów - oferta nr 7/2012
Środowisko – wykaz danych - Odmowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z
decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla USKOM ŻNIN Sp. z o. o.
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Miasta Chełmno.
Zarządzenia marszałka nr 20/2012
Anna Brandyk
Środowisko – informacje publiczne - Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego UNI-TECH Józef Sarnecki z siedzibą w
Bydgoszczy dotyczącego planowanej rozbudowy budynku biurowego o funkcję biurowosocjalną, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
Finanse – Budżet 2012 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa KujawskoPomorskiego za 2011 rok
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2011
rok
Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2011 roku
2701
3.04.2012
11.15
Krzysztof Ryszewski
2702
3.04.2012
11.35
Beata Urbańska
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 17.04.2012 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
16.04.2012 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
2703
3.04.2012
12.10
Anna Brandyk
Środowisko – informacje publiczne - Wniosek Pana Stanisława Kryszewskiego –
Pełnomocnika Spółki Zachem Epichlorohydryna w Bydgoszczy, o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych
Zachem S.A. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe
dla środowiska wodnego.
2704
3.04.2012
12.10
Justyna Wrzos
Środowisko – informacje publiczne - Informacja Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 na terenie
Aglomeracji Bydgoskiej oraz strefy Miasto Włocławek.
2705
3.04.2012
13.10
Natalia Szczutkowska
2706
2707
3.04.2012
4.04.2012
16.20
11.50
Waldemar Tomaszewski
Marcin Kosiński
Uwagi
Uchwały sejmiku nr XIX/340/12 – XIX/350/12 oraz STANOWISKO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie
uznania Województwa Kujawsko-Pomorskiego za teren dotknięty klęską żywiołową
spowodowaną wymarznięciem zbóż ozimych i rzepaku
Zmiana załącznika do uchwały zarządu nr 1619/11
Obwieszczenia marszałka nr 58/CP/2012
154
L.P.
2708
DATA
4.04.2012
GODZINA
12.05
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Kamil Barański
2709
4.04.2012
12.35
Olgierd Sobkowiak
2710
2711
2712
2713
4.04.2012
4.04.2012
4.04.2012
4.04.2012
12.40
13.00
13.20
15.05
Dorota Kalinowska
Olgierd Sobkowiak
Wiesława Murawska
Emilia Szymczak
2714
5.04.2012
11.10
Piotr Wierzbowski
2715
5.04.2012
15.05
Emilia Szymczak
2716
6.04.2012
8.20
Sylwia Szczęśniak
2717
6.04.2012
8.30
Barbara Komorowska
2718
6.04.2012
9.15
Karol Liczmański
2719
10.04.2012
12.10
Emilia Szymczak
2720
10.04.2012
12.35
Aleksandra Foks
2721
10.04.2012
15.00
Anna Jakubowska
2722
11.04.2012
9.00
Edyta Michalska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ -Zaproszenie do składania ofert - Wydział
Koordynacji i Informacji Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi
audytu zewnętrznego działań w ramach Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011 r.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.14.2012 - Zamieszczenie SIWZ,
Specyfikacja techniczna
Wzór umowy
Załącznik nr 2
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.7.2012 - Informacja o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.2.2012 - Informacja o wyniku
Praca - oferta nr 8/2012
Zarządzenia marszałka nr 21/2012
Środowisko - opłaty środowiskowe - Stawki opłat za korzystanie ze środowiska
obowiązujące w roku 2012
Jednostki organizacyjne - zmiana danych dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu – 01.04.2012 r. pan
Wiesław Kiełbasiński został p.o. dyrektora
Mienie - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości
informację o wyniku przeprowadzonego w dniu 7 marca 2012 r. pierwszego przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
Uchwały zarządu - 268/12 - 287/12
Ruch drogowy - Informacja - Uprzejmie prosimy o kierowanie korespondencji do
dyrektora Departamentu Infrastruktury Drogowej pana Janusza Czajkowskiego.
Zarządzenie marszałka nr 22/2012
Ruch drogowy - Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego - aktualizacja
Organizacje pozarządowe - Wyniki otwartego konkursu ofert nr 17/2012 pn.
"Upowszechnianie kulturyfizcznej i sportu" na wykonywanie zadań publicznych w 2012
przez organizacje prowadzące działalność poŜytku publicznego zgodnie z Uchwałą nr
14/356/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2012.r.
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 19.04.2012 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
16.04.2012 - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
155
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2723
11.04.2012
12.50
Krzysztof Czarnecki
2724
11.04.2012
12.55
Patrycja Jaremczuk
2725
11.04.2012
14.35
Piotr Niedziałkowski
2726
2727
11.04.2012
11.04.2012
14.50
14.55
Dorota Kalinowska
Dorota Kalinowska
2728
12.04.2012
9.20
Małgorzata Kasprzak
2729
2730
12.04.2012
12.04.2012
10.50
13.05
Edyta Michalska
Natalia Szczutkowska
2731
13.04.2012
9.20
Justyna Gostkowska-Kunert
2732
13.04.2012
12.30
Magdalena Balcerak
2733
13.04.2012
13.00
Marek Bobek
2734
2735
2736
2737
13.04.2012
16.04.2012
16.04.2012
16.04.2012
13.55
10.30
12.45
13.40
Andrzej Pabian
Andrzej Narolewski
Barbara Komorowska
Patrycja Jaremczuk
2738
16.04.2012
14.30
Anna Sobierajska
2739
17.04.2012
8.50
Sylwia Lemańska-Gerc
2740
17.04.2012
9.35
Anna Sobierajska
2741
17.04.2012
10.20
Joanna Andrzejewska
Uwagi
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 19.04.2012 - Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Obwieszczenie marszałka nr 61/CP/2012
Organizacje pozarządowe - bieżące oferty - Oferta z dnia 3 kwietnia 2012 r. złożona w
trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nazwa oferenta: Parafia Rzym-Kat p.w. Matki Bożej Różańcowej, Serock 86-120
Pruszcz, ul. Wyzwolenia 26
Nazwa zadania: Collegium Vocale w Serocku
Postępowanie WZP.272.12.2012 - Informacja o wyniku
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.20.2012 - Informacja o wyniku
Oświadczenie majątkowe p. Grażyny Welter złożone w związku z powierzeniem pełnienia
obowiązków na stanowisku Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno Zakaźnego w Bydgoszczy
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 26.04.2012 - Komisja Rewizyjna
Sejmik - kalendarium radnych - marzec 2012
Rozwój regionalny - strategia rozwoju - Strategia rozwoju województwa kujawskopomorskiego do roku 2020 – w trakcie opracowania
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 18.04.2012 - Komisja Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Środowisko - wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o. o. we Włocławku
Kultura - zapytanie ofertowe
Urząd Marszałkowski - aktualizacja informacji
Uchwały zarządu nr 288/212 - 320/2012, 322/2012, 323/2012
Obwieszczenia marszałka nr 62/CP/2012, 63/CP/2012
Sejmik - Porządek obrad XX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
23 kwietnia 2012 r.
Zdrowie - Założenia polityki zdrowotnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2012-2016
Sejmik - Porządek obrad XX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
23 kwietnia 2012 r. - Dodanie druków
Sprawy społeczne - Ośrodki adopcyjne w województwie kujawsko-pomorskim
156
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
2742
17.04.2012
10.55
Piotr Niedziałkowski
2743
17.04.2012
15.05
Marek Bobek
2744
17.04.2012
15.55
Anna Sobierajska
Uwagi
Organizacje pozarządowe - bieżące oferty - Oferta z dnia 12 kwietnia 2012 r. złożona w
trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne VLADISLAVIA, 87-800
Włocławek ul. Wiejska 29,
Nazwa zadania: Udział w I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach
(Litwa)
Środowisko - wykaz danych - Zmiana decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji
składowiska odpadów dla Miasta Chełmno
Protokół Nr XVIII/12 z XVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27
lutego 2012 r.
Organizacje pozarządowe - bieżące oferty - Oferta z dnia 06.04.2012 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu realizacji
zadań wspomagających rozwój trzeciego sektora w województwie kujawsko-pomorskim.
2745
17.04.2012
16.20
Piotr Niedziałkowski
Nazwa oferenta: Inicjator Kulturalny Para Buch !, ul. Rolna 7, 86-050 Solec Kujawski
Nazwa zadania: „Wolontariat bez barier – profesjonalizacja obsługi wolontariuszy w
organizacjach pozarządowych”
2746
2747
2748
2749
18.04.2012
18.04.2012
18.04.2012
18.04.2012
9.40
9.45
10.05
13.50
Beata Urbańska
Wiesława Murawska
Beata Urbańska
Andrzej Pabian
2750
18.04.2012
14.05
Dorota Kalinowska
2751
18.04.2012
14.40
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.11.2012 - Informacja o wyborze
2752
19.04.2012
11.00
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.14.2012 - Odpowiedź na pytanie
2753
19.04.2012
14.30
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.16.2012 - Modernizacja czterech sztuk
elektrycznych zespołów trakcyjnych serii ED 72
2754
19.04.2012
14.35
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2011 - Informacja o wykluczeniu
wykonawcy oraz zaproszeniu wykonawców do składania ofert wstępnych
2755
2756
19.04.2012
20.04.2012
14.55
8.10
Magdalena Balcerak
Wiesława Murawska
Sejmik - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Praca - wyniki oferty nr 7/2012
Sejmik - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kultura - zapytanie ofertowe - Zdjęcie informacji
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.21.2012 - Zakup sprzętu
komputerowego oraz licencji na oprogramowanie
Sejmik - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Praca - lista kandydatów - oferta 8/2012
157
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2757
20.04.2012
8.15
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenie majątkowe p. Waldemara Szczepańskiego w związku ze zwolnieniem ze
stanowiska Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr
J. Bednarza w Świeciu
2758
20.04.2012
8.45
Krzysztof Czarnecki
Sejmik - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
2759
20.04.2012
12.15
Emilia Marciniak
2760
20.04.2012
12.50
Natalia Szczutkowska
2761
20.04.2012
13.35
Wiesława Murawska
2762
23.04.2012
8.25
Małgorzata Schick
2763
23.04.2012
9.10
Karol Liczmański
2764
23.04.2012
10.20
Kamil Barański
2765
23.04.2012
11.55
Olgierd Sobkowiak
2766
23.04.2012
13.30
Maryla Majtczak
Uwagi
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Departament
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
pragnie zaprosić do składania ofert realizacji cyklu szkoleniowo-doradczego, mającego
na celu przygotowanie samorządów lokalnych do procesu planistycznego w odniesieniu
do przyszłej perspektywy na lata 2014-2020.
Sejmik - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Praca - oferta nr 9/2012, Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół
Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy: referenta ds.
księgowości i płac; referenta ds. zamówień
Ewidencja pozwoleń na hurtowy handel napojami alkoholowymi
Ruch drogowy - Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ -Zaproszenie do składania ofert - Wydział
Koordynacji i Informacji Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi
audytu zewnętrznego działań w ramach Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011 r. - Informacja o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.16.2012 - Zamieszczenie SIWZ,
Specyfikacji technicznej, Wzoru umowy
Porządek obrad XX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23
kwietnia 2012 r. po zmianie
Organizacje pozarządowe - bieżące oferty - Oferta z dnia 17 kwietnia 2012 r. złożona w
trybie uproszczonym na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
Zadanie pn. „Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2012”
Nazwa Oferenta: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora
2767
23.04.2012
13.35
Piotr Niedziałkowski
2768
23.04.2012
15.00
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.21.2012 - Odpowiedzi na pytania
2769
23.04.2012
15.05
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.14.2012 - Odpowiedź na pytanie
158
L.P.
DATA
GODZINA
2770
24.04.2012
12.00
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Piotr Niedziałkowski
Organizacje pozarządowe - Zlecanie zadań - tryb uproszczony - aktualizacja oferty
Vladislavia
Budżet, finanse - Sprawozdania:
- Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
poręczeń i gwarancji - I kwartał 2012
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał 2012
2771
24.04.2012
13.30
Joanna Dombek-Drozdowska
2772
24.04.2012
14.30
Waldemar Tomaszewski
Zarząd Województwa - Kalendarium:
- Kalendarium prac Zarządu w okresie 11.04.12 - 20.04.12
- Kalendarium prac Zarządu w okresie 24.03.12 - 10.04.12
Zarząd Województwa - Sprawozdania z pracy Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego:
- Od 11.04.2012 do 20.04.2012
- Od 24.03.2012 do 10.04.2012
2773
24.04.2012
14.50
Waldemar Tomaszewski
2774
24.04.2012
15.10
Natalia Szczutkowska
Sejmik - Porządek obrad XX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
23 kwietnia 2012 r. - uzupełnienie informacji z prac Zarządu z pkt.5
Piotr Niedziałkowski
Organizacje pozarządowe - bieżące oferty - Oferta z dnia 17 kwietnia 2012 r. złożona w
trybie uproszczonym na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
Zadanie pn. „Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2012”
Nazwa Oferenta: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora - aktualizacja oferty
2775
24.04.2012
15.45
2776
24.04.2012
15.50
Piotr Niedziałkowski
Organizacje pozarządowe - bieżące oferty - Oferta z dnia 19 kwietnia 2012 r. złożona w
trybie uproszczonym na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
Zadanie pn. „NIE JESTEŚ SAM – Kudowa 2012”
Nazwa Oferenta: Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży
2777
25.04.2012
8.35
Małgorzata Kasprzak
Korekta oświadczenia majątkowego p. Anny Sobiesiak złożonego w związku z pełnieniem
obowiązków Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.
2778
2779
2780
2781
25.04.2012
26.04.2012
26.04.2012
26.04.2012
14.20
9.30
10.20
12.00
Natalia Szczutkowska
Dorota Kalinowska
Barbara Komorowska
Patrycja Jaremczuk
2782
26.04.2012
12.15
Dorota Kalinowska
2783
26.04.2012
12.35
Waldemar Tomaszewski
2784
26.04.2012
12.40
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Sejmik - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zamówienia publiczne -Postępowanie WZP.272.17.2012 - Informacja o wyborze
Uchwały zarządu 324/12 - 356/12
Obwieszczenia marszałka nr 64/CP/2012 - 70/CP/2012, 2/KW/2012
Zamówienia publiczne -Postępowanie WZP.272.17.2012 - Sprostowanie do informacji o
wyborze
Rejestr uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchylonych i zmienionych
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.14.2012 - Modyfikacja Ogłoszenia
Wyjaśnienie
159
L.P.
DATA
GODZINA
2785
26.04.2012
13.40
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.16.2012 - Sprostowanie
Finanse - budżet 2012 - Uchwała nr 17/470/12 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej
wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I
kwartał 2012 r.
2786
26.04.2012
13.50
Beata Kwintal
2787
27.04.2012
9.00
Joanna Andrzejewska
2788
27.04.2012
9.30
Waldemar Tomaszewski
2789
27.04.2012
10.20
Izabela Berent
Rejestr uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchylonych i zmienionych 2009, 2010, 2011
Zarządzenia Marszałka nr 23/2012, 24/2012
2790
27.04.2012
11.00
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.18.2012 - Informacje o wyborze
2791
27.04.2012
13.25
Piotr Niedziałkowski
2792
04.05.2012
10.50
Małgorzata Kasprzak
2793
07.05.2012
12.55
Joanna Szaciłło - Joppek
2794
07.05.2012
13.00
Renata Kubacka
2795
07.05.2012
14.35
Anna Jakubowska
Uwagi
Niepełnosprawni - konkursy - O G Ł O S Z E N I E - Zlecanie zadań – tryb uproszczony
Organizacje pozarządowe - bieżące oferty - Oferta z dnia 19 kwietnia 2012 r. złożona w
trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nazwa oferenta: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w
Bydgoszczy z s. w Inowrocławiu (ul. Jacewska164, 88-100 Inowrocław)
Nazwa zadania: II Kujawski Festiwal Pieśni Ludowych połączony z obrzędami Nocy
Świętojańskiej
Reaktorzy BIP - aktualizacja
Środowisko - Gospodarowanie odpadami\Raporty wojewódzkie dotyczące wytwarzania i
gospodarowania odpadami za 2010 r.
Środowisko - Wykaz podmiotów posiadających decyzję zatwierdzającą program
gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia prac budowlanych związanych
z usuwaniem i demontażem materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających
azbest. - aktualizacja
Rozstrzygnięcie oferty złożonej przez Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na zadanie pn.: „Udział w Zlocie Rodzin
Abstynenckich - Żyj radośnie”
Rozstrzygnięcie oferty złożonej przez Ogólnopolską Fundację na Rzecz Zapobiegania
Narkomanii na zadanie pn.: „Terapeutyczna moc bajek”
160
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Oświadczenie majątkowe p. Andrzeja Wasielewskiego powołanego na stanowisko
Członka Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., z siedzibą
we Włocławku
Oświadczenie majątkowe p. Artura Bielskiego powołanego na Wiceprezesa Zarządu
Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A., z siedzibą we Włocławku
2796
08.05.2012
9.20
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenie majątkowe p. Marka Michalskiego złożonego w związku z odwołaniem ze
stanowiska Prezesa Zarządu PKS w Lipnie i w Inowrocławiu.
Oświadczenie majątkowe p. Marka Błaszkiewicza złożonego w związku z powołaniem na
stanowisko Prezesa Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A
Oświadczenie majątkowe p. Marka Błaszkiewicza złożonego w związku z odwołaniem ze
stanowiska Prezesa Zarządu PKS w Brodnicy i we Włocławku
2797
08.05.2012
12.15
Beata Tyburska-Myrta
2798
08.05.2012
12.40
Barbara Komorowska
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Uchwały zarządu - 357/2012 - 386/2012, 389/2012
2799
08.05.2012
13.00
Małgorzata Kasprzak
Zamieszczenie oświadczenia majątkowego marszałka Piotra Całbeckiego za 2011r.
2800
09.05.2012
10.00
Anna Brandyk
2801
09.05.2012
10.10
Małgorzata Kasprzak
2802
09.05.2012
12.10
Krzysztof Czarnecki
2803
09.05.2012
13.50
Anna Sobierajska
Środowisko - wykaz danych - pozwolenia wodnoprawne
Oświadczenie majątkowe p. Wiesława Kiełbasińskiego, złożonego w związku z
powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych w Świeciu
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 24.05.2012 – Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Protokół Nr XIX/12 z XIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26
marca 2012 r.
161
L.P.
2804
DATA
09.05.2012
GODZINA
15.10
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Anna Brandyk
Uwagi
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Firmy Handlowo-Usługowej „FROST” Dariusz Kurkiewicz Skibie gm. Radziejów w
zakresie wykonania urządzeń wodnych, odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z
terenu zakładu do ziemi, a także wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych
obcego podmiotu.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Krzysztofa Mroczko Auto
Handel Części, Skup, Sprzedaż w Stronnie gm. Dobrcz na odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych z terenu zakładu do ziemi.
2805
10.05.2012
12.30
Edyta Michalska
Sejmik - Informacje o pracy – Planowane posiedzenia Komisji:
24.05.2012 - Komisja Rewizyjna
21.05.2012 - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
24.05.2012 - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
29.05.2012 - Komisja Rewizyjna
Sejmik - Informacje o pracy – Planowane posiedzenia Komisji:
17.05.2012 - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury z
doraźną Komisją do Spraw Rozwoju Gospodarczego i Polityki Miejskiej.
21.05.2012 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
2806
10.05.2012
12.50
Beata Urbańska
2807
10.05.2012
13.00
Olgierd Sobkowiak
2808
10.05.2012
13.15
Olgierd Sobkowiak
2809
10.05.2012
13.30
Marcin Kosiński
2810
10.05.2012
13.40
Joanna Andrzejewska
2811
10.05.2012
13.50
Andrzej Narolewski
WZP.272.29.2012 - Naprawa parowozu OL49-3 wraz z tenderem 25D49-3 na poziomie V
wraz z uzupełnieniem brakujących części
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.16.2012 - Odpowiedzi na pytania z
08.05.2012
Obwieszczenia marszałka nr 71/CP/2012 - 82/CP/2012, 3/KW/2012
Niepełnosprawni - Konkursy - oferty na realizację zadania publicznego w trybie
uproszczonym (oferty TRDST, FAR, BARD)
Zarządzenie Marszałka WK-P Nr 26/2012 z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej oraz indywidualnych praktyk
lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do
prowadzenia staży podyplomowych
162
L.P.
2812
DATA
10.05.2012
GODZINA
14.10
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Ewa Dyrka
Praca – Jednostki Organizacyjne - Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektora:
1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w
Bydgoszczy, ul. Swarzewska 10;
2) Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, ul. Rajska 1;
3) Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo
Słyszącej i Niesłyszącej im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy, ul. Akademicka 3;
Organizacje Pozarządowe - Zlecanie zadań - tryb uproszczony - Oferty złożone w trybie
uproszczonym na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych:
1) Zadanie pn. „XV Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych pod
hasłem „To już 15 lat … Nie tylko śpiewem pozdrawiamy Brodnicę
2) Zadanie pn. „Zgrupowanie rugby na wózkach”
3) Zadanie pn. II Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy”
2813
10.05.2012
14.30
Piotr Niedziałkowski
2814
11.05.2012
11.00
Iwona Wieczerzak
Praca - Jednostki Organizacyjne - Ogłoszenia - Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium
Języków Obcych w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na wole stanowisko
Anna Jakubowska
Organizacje Pozarządowe - Zlecanie zadań - tryb uproszczony - Oferty złożone w trybie
uproszczonym na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych:
Zadanie pn. „OBÓZ Aktywnie i zdrowo na sportowo”
Andrzej Narolewski
Oświadczenia majątkowe za 2011r. : Edward Hartwich - Wicemarszałek Województwa
Dariusz Kurzawa - Wicemarszałek Województwa
Sławomir Kopyść - Członek Zarządu
Michał Korolko - Członek Zarządu
Paweł Adamczyk - Skarbnik Województwa
Marek Smoczyk - Sekretarz Województwa
2815
2816
11.05.2012
14.05.2012
15.20
8.45
Uwagi
163
L.P.
2817
2818
DATA
14.05.2012
14.05.2012
GODZINA
9.00
11.00
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Andrzej Narolewski
Oświadczenia majątkowe za 2011r. :Adamczak Stanisław, Baczyńska Marzena, Bielecki
Ryszard, Błaszkiewicz Marek, Brodowska Mariola, Brzezińska Agnieszka, Budziak
Andrzej, Byczkowski Stanisław, Cegielski Jarosław, Chmielewski Jarosław, CylŻółkiewicz Iwona, Czachowski Hubert, Czajkowski Janusz, Czarnecka Marianna, Delik
Dariusz, Domżalska Ewa, Dybska Magdalena, Dzięgielewski Bronisław, Figas Maciej,
Giza Ewa, Grodzki Lech, Harendarska Eleonora, Hinz Piotr, Jackowska Anna, Janas
Artur, Jurewicz Anna, Kaczmarek Mirosław, Kawczyńska Ewelina, Kielnik Mirosław,
Klimczewski Mariusz, Kluz Maria, Kondrusiewicz Tadeusz, Kordyjak-Starczewska Ewa,
Kretek Iwona, Król Jan, Kruczyńska Agnieszka, Krupa Mariusz, Krysińska-Błaszczyk
Ewa, Kwapiński Witold, Kwaśniewska Jolanta, Kwiesielewicz Tomasz, Łysek Stefan,
Maciejewska Izabela, Majewska Urszula, Michalski Marek, Mikiewicz Artur, Modrzejewski
Bartosz, Neumann Michał,
Natalia Szczutkowska
Uchwały sejmiku nr XX/351/12 - XX/364/12, STANOWISKO SEJMIKU WOJEWODZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia w
województwie kujawsko-pomorskim obszarów szczególnie narażonych (OSN) na
zanieczyszczenie wód związkami azotu pochodzenia rolniczego
2819
14.05.2012
14.30
Natalia Szczutkowska
Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r.: Andrysiak Lucyna, Banaszak Adam, Bober
Ryszard, Całbecki Piotr, Flejter Zenon, Gajewski Jacek, Hartwich Edward, Jaranowski
Wojciech, Kania Barbara, Knapik Paweł, Kopyść Sławomir, Krzyżanowska Elżbieta,
Kurzawa Dariusz, Łapińska Ewa, Łuczak Krystian, Niedźwiecki Janusz, Nowak Marek,
Oczkowska Silvana, Pawlak Stanisław, Piniewska Elżbieta, Przybylski Przemysław,
Rogacki Józef, Socha Zbigniew, Świątkowski Maciej, Trąbczyński Mariusz, Wadoń Jan,
Witkowski Marek, Zaborowski Tadeusz, Zgórzyński Paweł, Żurawski Wiesław
2820
14.05.2012
15.00
Beata Urbańska
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 22.05.2012 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2012 - Wykonanie dokumentacji
projektowych na rozbudowę budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego oraz jego remont i przebudowę wraz z zagospodarowaniem otoczenia
zewnętrznego i nadzór autorski nad realizacją tych robót
2821
14.05.2012
15.15
Olgierd Sobkowiak
2822
14.05.2012
15.20
Olgierd Sobkowiak
2823
15.05.2012
8.50
Barbara Komorowska
2824
15.05.2012
8.55
Marek Bobek
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.16.2012 - Odpowiedzi na pytania z
08.05.2012; Odpowiedzi na pytania z 11.05.2012
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 387/12, 388/12, 390/12, 391/12
Środowisko - wykaz danych - Decyzja – zgoda na zamknięcie wydzielonej części tj.
nieeksploatowanych kwater nr I i II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w m. Bladowo gm. Tuchola
164
L.P.
DATA
GODZINA
2825
15.05.2012
10.50
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
WZP.272.29.2012 - Zamieszczenie: SIWZ, Specyfikacja techniczna, Wzór umowy
Mienie - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
2826
15.05.2012
11.15
Sylwia Szczęśniak
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego
nieogrniczonego
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
2827
15.05.2012
11.20
Barbara Komorowska
2828
15.05.2012
12.30
Sylwia Szczęśniak
2829
15.05.2012
15.30
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 321/12
Mienie - Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej we Włocławku przy ul. Papieżki 38a
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenia majątkowe za 2011r.: Nowacki Bartosz, Nowakowski Piotr, OleradzkaŚwiątek Jadwiga, Pająkowski Jarosław, Pawłowicz Zbigniew, Pawski Antoni, Piskorska
Barbara, Polaszewska Muszyńska Mirosława, Popielarz Remigiusz, Pronobis-Sosnowska
Ewa, Puto Maciej, Rataj Beata, Rochowiak Jerzy, Rzepecki Jan, Sass Roman, Sieradzki
Andrzej, Skonieczna-Zielak Iwona, Skowroński Adam, Stasiek Alfons, Staszczyk Marek,
Stelmachowska Ewa, Strawińska Elżbieta, Szczepanek Małgorzata, Szczepański
Waldemar, Szczęsny Aleksander, Szelc Monika, Szymorowska Teresa, Tomoń Marian,
Wasita Agnieszka, Wiśnicki Andrzej, Wiśniewski Paweł, Woliński Przemysław,
Wróblewska Dorota, Wykrzykowska Elżbieta, Zabłudowski , ntoni, Zajączkowski Wiesław,
Zaremba Joanna, Zastempowski Jerzy, Zegarska Barbara, Ziółkowski Wojciech,
Złotnikiewicz Franciszek
Organizacje pozarządowe - Wyniki konkursów - Konkurs nr 15/2012 na wykonywanie
zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2012 roku
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą:
„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”
2830
15.05.2012
16.15
Piotr Niedziałkowski
2831
15.05.2012
16.45
Olgierd Sobkowiak
2832
2833
2834
2835
16.05.2012
16.05.2012
16.05.2012
16.05.2012
9.30
10.00
12.20
14.25
Łukasz Domski
Natalia Szczutkowska
Barbara Komorowska
Patrycja Jaremczuk
2836
17.05.2012
9.25
Joanna Andrzejewska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.16.2012 - Odpowiedzi wraz z
zmodyfikowanym Formularzem ofertowym
Wykaz - grupy producentów rolnych - aktualizacja
Zmiana oświadczenia majątkowego radnego Mariusza Trąbczyńskiego
Uchwały zarządu nr 392/12 - 443/12
Obwieszczenia marszałka nr 83/CP/2012 - 88/CP/2012
Niepełnosprawni - Konkursy - Oferty na realizację zadania publicznego w trybie
uproszczonym - usunięcie oferty TRDST oraz oferty FAR.
165
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2837
17.05.2012
12.00
Dorota Kalinowska
2838
17.05.2012
13.20
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.21.2012 - Zakup sprzętu
komputerowego oraz licencji na oprogramowanie - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.13.2012 - Modernizacja dwóch
autobusów szynowych serii SA 106 - informacja o wyniku postępowania
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 11 maja 2012 r. złożona w
trybie uproszczonym na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
2839
18.05.2012
8.30
Piotr Niedziałkowski
Zadanie pn. „Student z dysfunkcją wzroku”
Nazwa Oferenta: Stowarzyszenie „Visus Supremus” przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 1 w Bydgoszczy
2840
18.05.2012
10.20
Karolina Kriger
2841
18.05.2012
10.25
Małgorzata Kasprzak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.33.2012 - Organizacja Uroczystej Gali
XII Edycji Wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Oświadczenie majątkowe na 2011r. - Rakowski Andrzej
Środowisko - Pozwolenie zintegrowane dla USKOM ŻNIN Sp. z o. o.
2842
18.05.2012
11.05
Marek Bobek
2843
18.05.2012
11.30
Emilia Marciniak
2844
18.05.2012
12.40
Agata Słoma
2845
18.05.2012
13.30
Karolina Kriger
2846
21.05.2012
9.05
Marek Bobek
2847
21.05.2012
9.05
Anna Brandyk
Wniosek w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na zamknięcie wydzielonej części
składowiska odpadów dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o. o.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Departament
Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
pragnie zaprosić do składania ofert realizacji cyklu szkoleniowo-doradczego, mającego
na celu przygotowanie samorządów lokalnych do procesu planistycznego w odniesieniu
do przyszłej perspektywy na lata 2014-2020. - Wybór najkorzystniejszej oferty
Niepełnosprawni - Konkursy - Oferta złożona przez stowarzyszenie „Visus Supremus” z
Bydgoszczy w ramach trybu pozakonkursowego
Zamówienia publiczne - Opracowanie programów ochrony powietrza oraz sporządzenie
dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na
środowisko Programów ochrony powietrza w oparciu…..
Środowisko - Wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla
ProNatura Sp. z o. o.
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na likwidację studni 4a/B, 5B, 7a/B na ujęciu wód
podziemnych Mała Nieszawka
166
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2848
21.05.2012
10.00
Olgierd Sobkowiak
2849
21.05.2012
11.00
Anna Sobierajska
2850
21.05.2012
11.10
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.16.2012 - Odpowiedzi na pytania z 10
maja 2012 roku
Sejmik - Porządek obrad XXI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
28 maja 2012 r.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2012 - SIWZ, załączniki
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek w sprawie wydania pozwolenia
zintegrowanego dla Zachem Epichlorohydryna Sp. z o. o. w Bydgoszczy w związku z
eksploatacją instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych,
podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej.
2851
21.05.2012
11.55
Magdalena Czachorowska
2852
21.05.2012
12.10
Natalia Szczutkowska
2853
21.05.2012
14.15
Beata Urbańska
2854
22.05.2012
8.15
Andrzej Narolewski
Zarządzenia marszałka nr 25/2012, 27/2012, 28/2012
2855
22.05.2012
9.40
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.16.2012 - Odpowiedzi na pytania
2856
2857
22.05.2012
22.05.2012
10.00
11.30
Wiesława Murawska
Magdalena Balcerak
2858
22.05.2012
15.25
Andrzej Pabian
2859
2860
2861
2862
23.05.2012
23.05.2012
23.05.2012
23.05.2012
9.05
9.10
12.45
13.35
Łukasz Domski
Natalia Szczutkowska
Beata Urbańska
Małgorzata Kruszewska
2863
23.05.2012
14.25
Piotr Niedziałkowski
2864
23.05.2012
15.25
Beata Gęstwa
2865
23.05.2012
15.25
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Sejmik - Kalendarium radnych - kwiecień 2012
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Praca - wyniki naboru 8/2012, ogłoszenie o naborze 10/2012
Sejmik - Wspólne posiedzenie Komisji
Kultura - Informacja dotycząca uchwały Nr 19/546/12 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie
Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „Potop” w Bydgoszczy na realizację zadania publicznego
pn. „Odbudowa Bydgoskiej Fontanny „Potop”
Rejestr uznanych organizacji producentów owoców i warzyw - aktualizacja
Oświadczenie majątkowe za 2011r. - Dorota Jakuta
Sejmik - informacje o pracy - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Regulamin Pracy - aktualizacja
Organizacje pozarżadowe - bieżące oferty - Oferta z dnia 18 maja 2012 r. złożona w
trybie uproszczonym (pozakonkursowym) z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Nazwa oferenta: Europejskie Zrzeszenie Młodzieży
Nazwa zadania: Hybrydy
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.32.2012 - Dostawa wyposażenia dla
pracowni gastronomicznej oraz dostawa mebli, akcesoriów meblowych wraz
montażem/instalacją dla pracowni edukacyjno-dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille’a w Bydgoszczy
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.34.2012 - Naprawa lokomotywy
spalinowej SM41-111 wg. poziomu IV (dawna naprawa rewizyjna)
167
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2866
24.05.2012
9.55
Beata Tyburska-Myrta
Załatwiane sprawy - aktualizacja wykazu Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę
2867
24.05.2012
10.00
Natalia Szczutkowska
Sejmik - Porządek obrad XXI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
28 maja 2012 r. - dodanie Informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za rok 2011 wraz z załącznikami
2868
24.05.2012
10.55
Katarzyna Osenkowska
2869
24.05.2012
11.20
Karolina Kriger
2870
24.05.2012
11.25
Olgierd Sobkowiak
2871
24.05.2012
13.30
Edyta Michalska
2872
24.05.2012
14.35
Małgorzata Kasprzak
2873
25.05.2012
8.40
Piotr Niedziałkowski
Uwagi
Środowisko - Sprawozdanie z konferencji pt. „Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów w gminie”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.33.2012 - Odpowiedzi na pytania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.31.2012 - Przeprowadzenie warsztatów
ekologiczno-europejskich
Sejmik - informacje o pracy - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Oświadczenie majątkowe p. Pawła Bukowskiego powołanego na stanowisko Prezesa
Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej sp. z o.o.
Organizacje pozarżadowe - bieżące oferty - Oferta z dnia 18 maja 2012 r. złożona w
trybie uproszczonym na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych
Zadanie pn. „Wyjazd niepełnosprawnych harcerzy na IV Ogólnopolski Integracyjny Zlot
Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku”
Nazwa Oferenta: Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Inowrocław
Oferta z dnia 18 maja 2012 r. złożona w trybie uproszczonym na realizację zadania
publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Zadanie pn. „W świecie toruńskiego piernika”
Nazwa Oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu
2874
25.05.2012
9.00
Emilia Szymczak
2875
25.05.2012
9.05
Olgierd Sobkowiak
2876
25.05.2012
11.50
Anna Brandyk
Sejmik - informacje o pracy - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.34.2012 - Naprawa lokomotywy
spalinowej SM41-111 wg. poziomu IV (dawna naprawa rewizyjna) - SIWZ
Specyfikacja techniczna, Wzór umowy
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Edwarda i Marcina Chmara na odprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych
z mycia posadzki w hali magazynowej i demontażu w Cekcynie do gminnej kanalizacji
sanitarnej.
168
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2877
25.05.2012
11.55
Marek Bobek
2878
25.05.2012
12.30
Agata Słoma
2879
25.05.2012
12.30
Agata Słoma
2880
25.05.2012
13.50
Karolina Kriger
2881
2882
28.05.2012
28.05.2012
7.40
7.55
Wiesława Murawska
Barbara Komorowska
2883
28.05.2012
11.20
Beata Gęstwa
2884
28.05.2012
13.10
Piotr Niedziałkowski
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Zmiana decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji
składowiska odpadów dla ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy
Niepełnosprawni - Konkursy - Oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
Okręgowego w Toruniu w ramach trybu pozakonkursowego
Niepełnosprawni - Konkursy - Oferta złożona przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP
Hufiec Inowrocław
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.32.2012 - Odpowiedzi na pytania
Praca - lista kandydatów - 9/2012
Uchwały zarządu nr 444/2012 - 505/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.32.2012 - Odpowiedzi na pytania
Org. pozarządowe - bieżące oferty - Oferta z dnia 25.05.2012 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego na wparcie działań z
zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi.
Nazwa oferenta: Fundacja Społeczno-Charytatywna Pomoc Rodzinie i Ziemi w Toruniu
ul. Włocławska 169B, 87-100 Toruń
Nazwa zadania: „Nadzieja – film dokumentalny o opiece paliatywnej, poświęceniu dla
przewlekle chorych na przykładzie działania i życia śp. Oleny Bożemskiej współtwórczyni
Hospicjum Nadzieja. Wydanie płyty DVD w nakładzie 5000 egzemplarzy”
Oferta z dnia 22 maja 2012 r. złożona w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) z
zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
Nazwa oferenta: Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu
Nazwa zadania: Żeglowanie, wędrówki górskie nauką nowego stylu życia.
2885
28.05.2012
13.20
Beata Gęstwa
2886
28.05.2012
14.15
Maryla Majtczak
2887
28.05.2012
15.30
Olgierd Sobkowiak
2888
29.05.2012
10.20
Wiesława Murawska
2889
29.05.2012
10.55
Beata Gęstwa
2890
29.05.2012
11.30
Joanna Andrzejewska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.32.2012 - Odpowiedź na pytanie i
wyjaśnienie do treści SIWZ
Sejmik - Sesje sejmiku - Porządek obrad XXI sesji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w dniu 28 maja 2012 r. po zmianie
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.16.2012 - Wyjaśnienie wraz z
zmodyfikowanym Formularzem Ofertowym
Praca - oferta nr 11/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.32.2012 - Odpowiedzi na pytania
Niepełnosprawni - wyniki konkursu 15/2012
169
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2891
29.05.2012
11.55
Natalia Szczutkowska
2892
29.05.2012
15.05
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2012 - Odpowiedź na pytanie
2893
29.05.2012
15.40
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.31.2012 - Odpowiedzi na pytania
2894
30.05.2012
11.45
Karol Liczmański
2895
30.05.2012
12.00
Anna Sawka
2896
2897
2898
30.05.2012
30.05.2012
31.05.2012
12.35
15.10
10.45
Natalia Szczutkowska
Damian Kosiński
Barbara Komorowska
2899
2900
31.05.2012
31.05.2012
12.05
12.05
Uwagi
Kalendarium radnych - 04.2012 - akatualizacja, maj 2012
Świadczone usługi - Departament Transportu Publicznego - Wydawanie i zmiana
zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym
transporcie drogowym osób - aktualizacja karty
Finanse - harmonogram roczny - Harmonogram dochodów jednostek budżetowych na
2012 rok
Harmonogram dochodów Samorządu Woj.Kujawsko-Pomorskiego na 2012 rok
Harmonogram wydatków na 2012 rok
Kalendarium radnych - 04.2012, maj 2012 - aktualizacja
Obwieszczenia marszałka nr 89/CP/2012 - 99/CP/2012
Zmiana uchwały zarządu nr 465/2012
Anna Brandyk
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Pana Edwarda Reszkowskiego – Pełnomocnika inwestora tj. Pani Haliny Bojanowskiej
dotyczący rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego o garaż na terenie działki
nr 128 obręb 67, położonej przy ulicy Rudackiej 57 G w Toruniu, na obszarze
szczególnego zagrożenia powodziowego.
Anna Brandyk
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Stacji Demontażu Pojazdów FHU MASZUDZIŃSKI Artur Maszudziński Dolna Grupa
dotyczący wprowadzenia ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu.
2901
31.05.2012
13.00
Przemysław Grabek
Rolnictwo - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
uchwałą Nr 21/611/12 z dnia 30 maja 2012 roku dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie
udzielenia dotacji celowych na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania
wód i urządzeń wodnych w 2012 roku dla spółek wodnych
2902
31.05.2012
13.10
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.33.2012 - Informacja o unieważnieniu
postępowania
2903
31.05.2012
13.15
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.35.2012 - Organizacja Uroczystej Gali
XII Edycji Wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2904
31.05.2012
13.50
Krzysztof Ryszewski
Finanse - Budżet 2012 - Uchwala Nr 21/636/12 Zarządu województwa KujawskoPomorskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości
niektórych informacji z zakresu finansów publicznych dotyczących 2011 roku wraz z
uzasadnieniem i załącznikami
170
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2905
31.05.2012
15.15
Olgierd Sobkowiak
2906
01.06.2012
9.05
Marcin Kosiński
2907
04.06.2012
11.15
Magdalena Balcerak
2908
04.06.2012
14.20
Patrycja Jaremczuk
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.31.2012 - Odpowiedzi na pytania
Obwieszczenia marszałka nr 100/CP/2012 - 102/CP/2012
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 20.06.2012 - Komisja Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Obwieszczenia marszałka nr 103/CP/2012, 104/CP/2012
171
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Organizacje pozarządowe - Wyniki 2012: Rozstrzygnięcie oferty z dnia 2 maja 2012 2012
r. złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Nakle nad Notecią
na zadanie pn. OBÓZ „AKTYWNIE I ZDROWO NA SPORTOWO”
Rozstrzygnięcie oferty z dnia 17 kwietnia 2012 r. złożonej przez Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Seniora w Bydgoszczy na zadanie pn. „Ogólnopolski Przegląd
Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2012”
Rozstrzygnięcie oferty z dnia 19 kwietnia 2012 r. złożonej przez Salezjańskie
Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży na zadanie pn. „NIE JESTEŚ SAM – Kudowa
2012”
Rozstrzygnięcie oferty złożonej przez Inicjator Kulturalny Para Buch! na zadanie pn.:
„Wolontariat bez barier – profesjonalizacja obsługi wolontariuszy w organizacjach
pozarządowych”
Rozstrzygnięcie oferty złożonej przez Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na zadanie pn.: „Udział w Zlocie Rodzin
Abstynenckich - Żyj radośnie”
2909
05.06.2012
8.30
Piotr Niedziałkowski
Rozstrzygnięcie oferty złożonej przez Ogólnopolską Fundację na Rzecz Zapobiegania
Narkomanii na zadanie pn.: „Terapeutyczna moc bajek”
Rozstrzygnięcie oferty złożonej przez PTTK Oddział Uniwersytecki Toruń, na zadanie pn:
„Jubileusz 25-lecia istnienia PTTK Oddziału Uniwersyteckiego"
Rozstrzygnięcie oferty złożonej przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP Hufirc Toruń,
na zadanie pn: „XXIX Ogólnopolski Rajd Kopernikański.
Rozstrzygnięcie oferty złożonej przez Oddzaiał Kujawski PTTK, na zadanie pn:
„Wspomnienie o Helenie Cieślak - Działaczce PTTK”.
Rozstrzygnięcie oferty z dnia 16 stycznia 2012 r. złożonej przez Stowarzyszenie Na
Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej w Toruniu, na zadanie pn: „Dzień
Bezpiecznego Internetu w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Cyber Młodzież –
Cyber Bullyin”.
2910
05.06.2012
11.20
Waldemar Tomaszewski
Rozstrzygnięcie oferty z dnia 3 kwietnia 2012 r. złożonej przez Stowarzyszenie „Życie
Świadome” w Toruniu na zadanie pn. „Dobry Start – profilaktyka uniwersalna skierowana
Prace zarządu - 21.04.2012 - 25.05.2012
172
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2911
05.06.2012
11.30
Natalia Szczutkowska
2912
06.06.2012
7.40
Ewa Ndozi
2913
06.06.2012
8.30
Małgorzata Kasprzak
2914
06.06.2012
12.20
Sylwia Lemańska-Gerc
Uwagi
Protokół Nr XX/12 z XX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23
kwietnia 2012 r.
Praca - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na kandydata na
stanowiska dyrektora:
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36
Korekta oświadczenia majątkowego za 2011r. p. Pawła Wiśniewskiego
Jednostki organizacyjne - zmiana danych - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L.
Rydygiera w Toruniu - p.o. dyrektora: Roger Hartwig
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 31 maja 2012 r. złożona w
trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2915
06.06.2012
13.40
Piotr Niedziałkowski
Nazwa oferenta: Parafia Rzym-Kat p.w. Św. Jadwigi, 87-730 Nieszawa,ul.
Noakowskiego 13
Nazwa zadania: „Organowy Koncert przy Świecach” w Nieszawie
2916
06.06.2012
14.50
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenie majątkowe p. Andrzeja Wiśnickiego złożonego w związku z zakończeniem
pracy na stanowisku Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w
Toruniu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.37.2012 - Dostawa wyposażenia wraz z
instalacją/montażem dla pracowni komputerowych, pracowni edukacyjno-dydaktycznych i
pracowni gastronomicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1
im. L. Braille’a w Bydgoszczy z podziałem na części
2917
08.06.2012
12.05
Beata Gęstwa
2918
08.06.2012
12.15
Olgierd Sobkowiak
2919
08.06.2012
13.00
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.40.2012 - przygotowanie i
poprowadzenie kampanii turystycznej
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.32.2012 - INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI I (PAKIET A) I CZĘŚCI III
(PAKIET C) ORAZ UNIEWAŻNIENIU W POZOSTAŁYCH CZĘŚCIACH
2920
11.06.2012
10.55
Anna Sobierajska
Uchwały sejmiku - z XXI sesji - 28.05.2012 - 365/12 - 401/12, Stanowiska:
STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28
maja 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rządowej propozycji kształtowania
obszarów metropolitalnych; STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie konieczności budowy stopnia
wodnego Ciechocinek - Nieszawa
2921
11.06.2012
11.05
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.30.2012 - Unieważnienie postępowania
173
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2922
2923
2924
11.06.2012
11.06.2012
11.06.2012
12.15
12.20
13.25
Patrycja Jaremczuk
Natalia Szczutkowska
Izabela Berent
2925
11.06.2012
15.00
Iwona Wieczerzak
2926
12.06.2012
11.15
Krzysztof Czarnecki
2927
12.06.2012
12.20
Maryla Majtczak
2928
12.06.2012
15.00
Justyna Gostkowska-Kunert
2929
12.06.2012
16.20
Beata Urbańska
2930
2931
13.06.2012
13.06.2012
9.00
10.45
Barbara Komorowska
Klaudia Okonek
2932
13.06.2012
11.05
Beata Gęstwa
2933
13.06.2012
11.40
Anna Sobierajska
2934
13.06.2012
14.15
Marek Bobek
2935
14.06.2012
8.30
Beata Tyburska-Myrta
2936
14.06.2012
12.00
Beata Gęstwa
2937
14.06.2012
12.05
Beata Gęstwa
2938
14.06.2012
14.05
Emilia Szymczak
2939
14.06.2012
15.05
Beata Gęstwa
Uwagi
Obwieszczenia marszałka nr 105/CP/2012 - 121/CP/2012
Kalendarium radnych sejmiku - 03/2012, 04/2012, 05/2012 - aktualizacja
Zarządzenie Marszałka nr 29/2012
Praca - jednostki organizacyjne - Przedłużenie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w
Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 22.06.2012 - Posiedzenie Komisji Ochrony
Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Porządek obrad XXIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25
czerwca 2012 r.
Rozwój regionalny - Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020
– w trakcie opracowania - Założenia Strategii rozwoju województwa kujawskopomorskiego
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 19.06.2012 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
18.06.2012 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Zmiana uchwały zarządu nr 334/2012
Praca – oferta nr 12/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.37.2012 - Odpowiedzi na pytania
Porządek obrad XXIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 25
czerwca 2012 r. - dodanie druków
Środowisko – Wykaz danych - Wniosek o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji
składowiska odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o. w Pakości
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp.
z o. o. w Pakości
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.37.2012 - Odpowiedzi na pytania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.36.2012 - Dostawa sprzętu,
oprogramowania oraz wdrożenie systemu Digital Signage”, projekt „e-Usługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego” moduł e-Kultura
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 21.06.2012 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.37.2012 - Odpowiedzi na pytania
174
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2940
15.06.2012
9.25
Edyta Michalska
2941
2942
15.06.2012
15.06.2012
10.35
10.50
Sylwia Lemańska-Gerc
Sylwia Lemańska-Gerc
2943
15.06.2012
12.05
Karolina Kriger
2944
15.06.2012
12.35
Beata Gęstwa
2945
15.06.2012
13.45
Anna Brandyk
2946
2947
2948
2949
18.06.2012
18.06.2012
18.06.2012
19.06.2012
9.00
14.00
14.30
17.30
Andrzej Pabian
Patrycja Jaremczuk
Klaudia Okonek
Klaudia Okonek
Uwagi
Sejmik - Planowane posiedzenie komisji - 18.06.2012 - Komisja Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Zdrowie - Staże podyplomowe
Zdrowie - Zdrowie psychiczne
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.35.2012 - Informacja o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.37.2012 - Zmiana terminu otwarcia;
Załącznik 2A po modyfikacji
Środowisko - Wykaz danych - Pozwolenia wodnoprawne - pwp_20, pwp_21,pwp_28,
pwp_31.pdf, pwp_34, pwp_35, pwp_37, pwp_39, pwp_40
Kultura - Rejestr instytucji kultury
Obwieszczenia marszałka nr 122/CP/2012, 123/CP/2012
Praca - lista kandydatów - oferty nr 10/2012, 11/2012
Praca - oferta nr 13/2012
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Pana Łukasza Millera dla planowanego przedsięwzięcia – wykonania budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na terenie szczególnego zagrożenia powodziowego przy
ul. Balladyny 4 w Toruniu.
2950
19.06.2012
8.30
Anna Brandyk
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Cezarego Ihnatowicza
dotyczącego wprowadzania ścieków przemysłowych do obcej kanalizacji, odprowadzenie
do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu PHU Auto Czar Cezary Ihnatowicz w
miejscowości Wielowieś.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Fermy Krąplewice Sp. z o.o.
2951
19.06.2012
10.00
Olgierd Sobkowiak
2952
19.06.2012
10.25
Izabela Berent
2953
19.06.2012
10.45
Izabela Berent
2954
19.06.2012
13.55
2955
20.06.2012
9.45
2956
20.06.2012
12.15
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Barbara Komorowska
Anna Brandyk
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.36.2012 - SIWZ,Specyfikacja
techniczna, Wzór umowy
Zarządzenia Marszałka nr 30/2012, 31/2012
Jednostki organizacyjne - zmiana danych - Krajeński Park Krajobrazowy, Zespół Parków
Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
Praca - oferta nr 14/2012
Uchwały zarządu - 506/2012 - 540/12
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Gospodarstwa Specjalistycznego Hodowla Drobiu Szymon Frischke na odprowadzenie
wód opadowych do rowu (ziemi) oraz wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu
kanalizacji deszczowej do rowu w miejscowości Dąbrowa Wielka.
175
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2957
20.06.2012
12.15
Magadelna Czachorowska
2958
21.06.2012
13.30
Beata Gęstwa
2959
2960
21.06.2012
21.06.2012
13.35
13.45
Małgorzata Kasprzak
Beata Urbańska
2961
21.06.2012
13.50
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.41.2012 - Utwardzenie parkingu przy
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
2962
21.06.2012
15.10
Przemysław Górski
Sejmik - informacje z prac komisji - Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji
Województwa
2963
22.06.2012
9.05
Beata Urbańska
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
2964
22.06.2012
9.20
Barbara Komorowska
Uchwały zarządu nr 541/2012 - 558/2012, 560/2012, 561/2012, 563/2012 - 566/2012
2965
22.06.2012
9.55
Edyta Michalska
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2966
22.06.2012
10.40
Olgierd Sobkowiak
2967
2968
22.06.2012
22.06.2012
13.00
13.15
Barbara Komorowska
Patrycja Jaremczuk
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2012 - Informacja o zebraniu
wykonawców
Uchwały zarządu nr 559/2012, 562/2012
Obwieszczenia marszałka nr 124/CP/2012 - 132/CP/2012
2969
22.06.2012
13.25
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.37.2012 - Odpowiedzi na pytania
2970
25.06.2012
9.55
Natalia Szczutkowska
2971
25.06.2012
10.10
Ewa Kubiak
Uwagi
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla
NOMET Sp. z o.o., ul. Kanałowa 40/42, 87-100 Toruń w związku z eksploatacją instalacji
do powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów
elektrolitycznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.37.2012 - Odpowiedzi na pytania i
kolejna zmiana terminu
Korekta oświadczenia majątkowego za 2011r. - Paweł Wiśniewski
Sejmik - informacje z prac komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejmik - Porządek obrad XXIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 25 czerwca 2012 r. - zamieszczenie druku nr 86/12
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
APRIVIA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, na pobór wody z rzeki Lubieńki do celów
technologicznych przy budowie autostrady A1 w miejscowości Nakonowo Stare.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla APRIVIA S.A., ul. Skórzewska 35,
Wysogotowo, na pobór wody z rzeki Zgłowiączki do celów technologicznych przy budowie
autostrady A1 w obrębie Machnacz gm. Brześć Kujawski.
176
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
APRIVIA S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, na pobór wody z rzeki Lubieńki do celów
technologicznych przy budowie autostrady A1 w miejscowości Nakonowo Stare.
2972
25.06.2012
10.15
Ewa Kubiak
2973
25.06.2012
11.00
Sylwia Lemańska-Gerc
Zdrowie - ogłoszenie - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na
stanowisko dyrektora:
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w
Bydgoszczy, ul. Św. Floriana 12
2974
25.06.2012
11.10
Sylwia Lemańska-Gerc
Zdrowie - Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.
„Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty
Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej)
2975
25.06.2012
11.30
Sylwia Lemańska-Gerc
2976
25.06.2012
13.50
Maryla Majtczak
2977
25.06.2012
14.00
Magdalena Balcerak
2978
25.06.2012
14.30
Patrycja Jaremczuk
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla NOMET Sp. z o.o., ul. Kanałowa
40/42, 87-100 Toruń w związku z eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki
metali i tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów elektrolitycznych, gdzie całkowita
objętość wanien procesowych przekracza 30 m3.
Zdrowie - Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.
„Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty
Brzusznej” w zakresie koordynacji programu
Sejmik - Porządek obrad XXIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 25 czerwca 2012 r. po zmianach
Sejmik - informacje o pracy - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i
Infrastruktury
Obwieszczenia marszałka nr 133/CP/2012 - 138/CP/2012
177
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Finanse i mieniea - budżet 2012 - Uchwała Nr X/149/11 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za
pierwsze półrocze roku budżetowego wraz z załącznikami
2979
26.06.2012
11.10
Krzysztof Ryszewski
Uchwała Nr 24/748/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca
2012 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu
województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek
organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2012 roku wraz z
załącznikami
2980
2981
26.06.2012
26.06.2012
14.50
16.15
Barbara Komorowska
Wiesława Murawska
2982
27.06.2012
14.35
Beata Gęstwa
2983
28.06.2012
8.35
Andrzej Pabian
2984
28.06.2012
8.40
Wiesława Murawska
2985
28.06.2012
11.15
Krzysztof Czarnecki
2986
28.06.2012
11.30
Olgierd Sobkowiak
2987
28.06.2012
12.40
Natalia Szczutkowska
2988
28.06.2012
13.25
Olgierd Sobkowiak
2989
28.06.2012
13.30
Olgierd Sobkowiak
2990
28.06.2012
13.50
Wiesława Murawska
Uchwały zarządu nr 567/2012 - 600/2012
Praca - wyniki naboru - oferta nr 11/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.39.2012 - Udzielenie długoterminowego
kredytu bankowego w 2012 roku
Kultura - Ogłoszenie o zamiarze zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w części dotyczącej zakresu działania i
lokalizacji filii
Praca - Biuro Rozwoju Zasobów Ludzkich
Sejmik - Informacje z pracy - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i
Poszanowania Energii
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2012 - Odpowiedzi na pytanie
Kluby radnych - aktualizacja Klubu Prawa i Sprawiedliwości - usunięcie Przemysława
Przybylskiego
WZP.272.29.2012 - Informacja o wyniku postępowania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.16.2012 - Informacja o wyniku
postępowania
Praca - wyniki - oferta nr 9/2012
2991
29.06.2012
8.20
Anna Sobierajska
Sejmik - Protokół Nr XXII/12 z XXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 4 czerwca 2012 r.
Protokół Nr XXI/12 z XXI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28
maja 2012 r.
2992
29.06.2012
9.00
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenie majątkowe p. Rogera Hartwiga złożonego w związku z powierzeniem
pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.Rydygiera w
Toruniu
178
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
2993
2994
29.06.2012
29.06.2012
10.40
11.15
Barbara Komorowska
Anna Sobierajska
2995
29.06.2012
12.25
Dorota Kalinowska
Uwagi
Uchwały zarządu nr - 601/2012 - 641/2012, 643/2012 - 656/2012
Uchwały sejmiku - 402/2012 - 420/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.43.2012 - Modernizacja – przebudowa
placu przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz remont bocznych,
zadaszonych wejść do budynku
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.38.2012 - Opracowanie programu
ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla
terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A-1 i linii kolejowych o
obciążeniu ruchem większym od 30 000 przejazdów na rok na terenie województwa
kujawsko – pomorskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie
akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone
wskaźnikami Ldwn, LN na lata 2011-2015”, w oparciu o:
1. Mapę akustyczną autostrady A -1 dla odcinków:
2996
29.06.2012
13.20
Karolina Kriger
a) „ granica województwa pomorskiego – Warlubie” ( od km 65+789,13 do km
75+000 )
b) Warlubie – Nowe Marzy ( od km 75+000 do km 89+ 450 )
2. Mapę akustyczną dla linii kolejowych o obciążeniu ruchem większym od 30 000
przejazdów na rok dla odcinka:
a) Maksymilianowo – Laskowice Pomorskie ( od km 379.848 do km 422.552 )
179
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.42.2012 - Opracowanie programów
ochrony powietrza oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia
procedury oceny oddziaływania na środowisko Programów ochrony powietrza w oparciu:
1. o roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawskopomorskim za rok 2009 wraz z przedłożonym przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Bydgoszczy aneksem dla następujących stref:
2997
29.06.2012
13.20
Karolina Kriger
a) miasto Włocławek:
stężenie średnie roczne benzenu;
stężenie średnie roczne niklu;
b) kujawsko-pomorskiej:
ponadnormatywne stężenia 8-godzinne ozonu.
2998
02.07.2012
11.30
Wiesława Murawska
2999
02.07.2012
12.15
Piotr Wierzbowski
3000
02.07.2012
12.30
Beata Gęstwa
3001
03.07.2012
9.30
Waldemar Tomaszewski
3002
03.07.2012
9.45
Waldemar Tomaszewski
3003
03.07.2012
10.10
Małgorzata Kasprzak
3004
3005
03.07.2012
03.07.2012
10.20
10.25
Karolina Kriger
Olgierd Sobkowiak
3006
03.07.2012
11.10
Piotr Wierzbowski
3007
03.07.2012
12.40
Patrycja Jaremczuk
Praca - lista kandydatów - Oferty: 12/2012, 13/2012
Środowisko - wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o. o. we Włocławku.
WZP.272.29.2012 - SIWZ
Zarząd Województwa - Kalendarium:
- Kalendarium prac Zarządu w okresie 9.06.12 - 22.06.12
- Kalendarium prac Zarządu w okresie 26.05.12 - 8.06.12
Zarząd Województwa - Sprawozdania z pracy Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego:
- Od 9.06.2012 do 22.06.2012
- Od 26.05.2012 do 8.06.2012
oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek: korekta oświadczenia majątkowego p.
Adama Skowrońskiego
WZP.272.38.2012 - Odpowiedź na pytania
WZP.272.27.2012 - Odpowiedź na pytania
Środowisko - wykaz danych 2012:
- Zmiana decyzji zezwalającej na zamknięcie wydzielonej części składowiska odpadów w
miejscowości Bladowo dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o. o.
- Wniosek o zmianę decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów
dla USKOM ŻNIN Sp. z o. o. w Wawrzynkach.
Obwieszczenia marszałka nr 139/CP/2012 - 142/CP/2012
180
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3008
3009
3010
3011
03.07.2012
03.07.2012
04.07.2012
04.07.2012
14.30
16.40
10.30
11.20
Wiesława Murawska
Olgierd Sobkowiak
Dorota Kalinowska
Krystyna Skonieczna
Praca - lista kandydatów - Oferta 14/2012
WZP.272.40.2012 - Informacja o unieważnieniu
WZP.272.43.2012 - Specyfikacja techniczna
Załatwiane sprawy - Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich
3012
04.07.2012
11.30
Beata Tyburska-Myrta
Załatwiane sprawy - Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
3013
04.07.2012
12.25
Małgorzata Kasprzak
3014
04.07.2012
12.50
Piotr Wierzbowski
3015
05.07.2012
9.00
Karolina Kriger
3016
05.07.2012
9.50
Sylwia Szczęśniak
3017
05.07.2012
10.20
Olgierd Sobkowiak
3018
05.07.2012
10.45
Beata Tyburska-Myrta
3019
05.07.2012
11.20
Małgorzata Kasprzak
3020
3021
05.07.2012
05.07.2012
12.30
13.00
Wiesława Murawska
Izabela Berent
3022
05.07.2012
14.50
Dorota Kalinowska
3023
06.07.2012
9.30
Agata Słoma
3024
3025
06.07.2012
06.07.2012
10.00
10.30
Natalia Szczutkowska
Wiesława Murawska
3026
06.07.2012
12.15
Olgierd Sobkowiak
3027
09.07.2012
9.00
Sylwia Lemańska-Gerc
3028
09.07.2012
12.45
Natalia Szczutkowska
3029
09.07.2012
13.15
Olgierd Sobkowiak
3030
10.07.2012
10.05
Dorota Kalinowska
Uwagi
oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek: korekta oświadczenia majątkowego p.
Rogera Hartwiga
Środowisko - usunięcie informacji z 11.07.2011 o szkoleniu z opłat za korzystanie ze
środowiska w powiatach
WZP.272.38.2012 - Odpowiedź na pytania
Mienie Województwa - Informację o wyniku drugiego przetargu pisemnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej we Włocławku przy ul.
Papieżki 38a
WZP.272.31.2012 - Informacja o wynikach postępowania
Załatwiane sprawy - Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Oświadczenia majątkowe - kierownicy jednostek - Oświadczenie majątkowe p. Mariusza
Krupy w związku z zaprzestaniem sprawowania funkcji Prezesa Kujawsko-Pomorskiej
Sieci Informacyjnej sp. z o.o. z siedziba w Toruniu.
Praca - Usunięcie - Biuro Rozwoju Zasobów Ludzkich
Zarząd - Zarządzenia Marszałka Nr 34
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.45.2012 - Rozbiórka zespołu budynków
oraz zaprojektowanie i wybudowanie nowego obiektu – Budowa siedziby WOMP we
Włocławku oraz dziennych oddziałów psychiatrycznych
Niepełnosprawni - realizowane programy - Realizacja „Programu wyrównywania różnic
między regionami II” w 2012 roku
Sejmik - Kalendarium radnych - czerwiec 2012
Utworzenie zakładki: Staże i praktyki
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.47.2012 - Przygotowanie i
poprowadzenie kampanii turystycznej
Praca - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora: Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa
Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, Świecie
Sejmik - kalendarium radnych - czerwiec 2012 - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2012 - Informacja o zmianie terminu
składania i otwarcia ofert
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.45.2012 - Odpowiedź na pytanie
181
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3031
10.07.2012
11.35
Sylwia Lemańska-Gerc
3032
3033
10.07.2012
10.07.2012
11.40
13.25
Małgorzata Schick
Barbara Komorowska
3034
10.07.2012
16.55
Olgierd Sobkowiak
3035
10.07.2012
16.55
Olgierd Sobkowiak
3036
11.07.2012
9.10
Justyna Gostkowska-Kunert
3037
11.07.2012
12.35
Dorota Kalinowska
3038
12.07.2012
9.40
Dorota Kalinowska
3039
12.07.2012
9.45
Beata Gęstwa
3040
3041
12.07.2012
12.07.2012
10.50
12.10
Sylwia Lemańska-Gerc
Natalia Szczutkowska
3042
12.07.2012
13.35
Olgierd Sobkowiak
3043
12.07.2012
14.40
Dorota Kalinowska
3044
13.07.2012
8.00
Barbara Komorowska
3045
13.07.2012
10.00
Olgierd Sobkowiak
3046
3047
13.07.2012
13.07.2012
10.20
10.35
Dorota Kalinowska
Małgorzata Schick
3048
13.07.2012
10.55
Joanna Andrzejewska
3049
3050
13.07.2012
13.07.2012
11.05
11.45
Andrzej Narolewski
Marcin Kosiński
3051
13.07.2012
11.50
Marek Bobek
3052
3053
3054
13.07.2012
16.07.2012
16.07.2012
13.40
9.30
11.40
Olgierd Sobkowiak
Izabela Berent
Elżbieta Sudoł
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2012 Zarządzenia marszałka nr 35/2012, 36/2012, 37/2012
Środowisko - Wykaz stacji demontażu pojazdów - aktualizacja wykazu
3055
16.07.2012
12.00
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.45.2012 - Odpowiedzi na pytania
Uwagi
Zdrowie - Konkurs ofert nr 2 – przeprowadzanie USG aorty brzusznej (dla wybranych
powiatów)
Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych - aktualizacja
Uchwały zarządu nr 658/2012 - 670/2012, 672/2012, 673/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.47.2012 - Odpowiedź na pytanie
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2012 - Odpowiedzi na pytania z dnia
14 czerwca 2012
Strategia rozwoju - Spotkania w okręgach wyborczych
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.45.2012 - Wizja lokalna, Zdjęcia,
odpowiedź na pytanie
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.43.2012 - Odpowiedź na pytania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.37.2012 - Informacja o wyborze i
unieważnieniu
Jednostki organizacyjne - aktualizacja danych dot. jednostek zdrowia
Sejmik - kalendarium radnych maj 2012 - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2012 - Odpowiedzi na pytania z dnia
11 lipca 2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.45.2012 - Odpowiedź na pytania i
modyfikacja SIWZ
Uchwały zarządu nr 674/2012 - 682/2012, 685/2012 - 690/2012, 692/2012, 693/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.36.2012 - Modyfikacja SIWZ;
Zmodyfikowana Specyfikacja Techniczna
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.45.2012 - Informacja
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
Niepełnosprawni - projektu programu wojewódzkiego pt. „Równe szanse. Program
działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.
Zarządzenie marszałka nr 32/2012
Obwieszczenia marszałka nr 143/CP/2012 - 150/CP/2012
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zamknięcie składowiska odpadów w Bławatach
182
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3056
16.07.2012
14.00
Łukasz Domski
3057
16.07.2012
14.15
Łukasz Domski
3058
16.07.2012
14.45
Barbara Komorowska
3059
16.07.2012
15.00
Olgierd Sobkowiak
3060
17.07.2012
8.20
Joanna Andrzejewska
3061
17.07.2012
8.50
Olgierd Sobkowiak
3062
3063
17.07.2012
17.07.2012
10.20
10.55
Andrzej Narolewski
Marcin Kosiński
3064
17.07.2012
11.45
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.39.2012 - Odpowiedzi na pytania
Zmodyfikowany formularz ofertowy
3065
18.07.2012
7.35
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2012 - Modyfikacja ogłoszenia
3066
18.07.2012
8.45
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.41.2012 - Informacja o unieważnieniu
3067
18.07.2012
9.15
Natalia Szczutkowska
3068
18.07.2012
9.35
Anna Jakubowska
3069
18.07.2012
10.00
Andrzej Pabian
3070
18.07.2012
13.40
Barbara Komorowska
3071
18.07.2012
14.15
Beata Gęstwa
3072
19.07.2012
9.10
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.50.2012 - Zakup paliwa na potrzeby
samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
3073
19.07.2012
9.35
Sylwia Szczęśniak
Mienie - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości
ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu położonej w Złejwsi Wielkiej, obręb Stary Toruń
Uwagi
Rolnictwo - Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Archidiecezji Gnieźnieńskiej
w Kruszwicy
Rolnictwo - REJESTR WSTĘPNIE UZNANYCH GPOiW, REJESTR GRUP
PRODUCENTÓW ROLNYCH, wykaz uznanych organizacji producentów owoców i
warzyw - aktualizacja
Uchwały zarządu nr 126/2012 - 128/2012, 657/2012, 671/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2012 - Odpowiedzi na pytania z dnia
16 lipca 2012, Załącznik do odpowiedzi na pytania z dnia 16 lipca 2012
Niepełnosprawni - Informacja - konkurs nr 18/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2012 - Odpowiedzi na pytania z dnia
22 czerwca 2012
Regulamin Organizacyjny UMWKP z dnia 11.07.2012
Obwieszczenie marszałka nr 151/CP/2012
Sejmik - załączniki nr 1 i 2 do uchwały sejmiku nr 366/2012
Organizacje pozarządowe - konkursy 2012 - konkurs nr 17/2012, konkurs 18/2012
Kultura - Informacja o przyznanych stypendiach Marszałka Województwa dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad
zabytkami (lipiec 2012 r.).
Uchwały zarządu nr: 694/2012 - 697/2012, 700/2012 - 752/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.39.2012 - Odpowiedzi na pytania
183
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3074
19.07.2012
10.40
Beata Tyburska-Myrta
3075
19.07.2012
14.30
Sylwia Lemańska-Gerc
3076
19.07.2012
14.35
Beata Gęstwa
3077
20.07.2012
8.50
Maryla Majtczak
Porządek obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu 23 lipca 2012 r.
3078
20.07.2012
9.00
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenie majątkowe p. Bogdana Kozłowskiego pełniącego obowiązki Naczelnika
Wydziału Transportu Publicznego w Departamencie Transportu Publicznego, w związku z
udzielonym upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Marszałka
Województwa.
3079
20.07.2012
10.45
Sylwia Lemańska-Gerc
3080
20.07.2012
12.10
Krystyna Skonieczna
3081
20.07.2012
13.15
Łukasz Domski
3082
20.07.2012
13.45
Beata Gęstwa
3083
23.07.2012
10.25
Barbara Komorowska
3084
23.07.2012
11.25
Sylwia Szczęśniak
3085
23.07.2012
12.30
Karolina Kriger
Uwagi
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Zdrowie - Projekt pn. „Program Edukacyjno-Leczniczy na Rzecz Zmniejszenia Częstości
Występowania Nadwagi i Otyłości u Dzieci i Młodzieży w Województwie KujawskoPomorskim”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.39.2012 - Odpowiedzi na pytania
Dokumenty dodatkowe do odpowiedzi
Praca - jednostki organizacyjne - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza
konkurs na stanowisko dyrektora: Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w
Bydgoszczy, ul. Gabrieli Zapolskiej 18
Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich - aktualizacja
Rolnictwo - REJESTR WSTĘPNIE UZNANYCH GPOiW, REJESTR GRUP
PRODUCENTÓW ROLNYCH, wykaz uznanych organizacji producentów owoców i
warzyw - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.39.2012 - Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania - załączniki
Informacja o stanie mienia WK-P
Sprawozdania za 2010 r.
Sprawozdania za 2011 r.
Sprawozdania za I kw. 2012 r.
Uchwały zarządu nr 753/2012 - 815/2012
Mienie - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości
ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu położonej w Złejwsi Wielkiej, obręb Stary Toruń - dodanie
załącznika
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.42.2012 - Opracowanie programów
ochrony powietrza oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia
procedury oceny oddziaływania na środowisko Programów ochrony powietrza w
oparciu….. - Informacja o unieważnieniu
184
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3086
23.07.2012
12.30
Karolina Kriger
3087
24.07.2012
8.50
Dorota Kalinowska
3088
3089
24.07.2012
24.07.2012
11.10
12.55
Wiesława Murawska
Sylwia Lemańska-Gerc
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.52.2012 - Opracowanie programów
ochrony powietrza oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia
procedury oceny oddziaływania na środowisko Programów ochrony powietrza, w oparciu
o……
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.50.2012 - Zamieszczenie: SIWZ, Wykaz
jednostek, Wzór umowy, Formularz ofertowy
Praca - zamieszczenie ofert nr 15/2012, 16/2012
Świadczone usługi - dep. zdrowia - zamieszczenie kart usług: ZD 1.1, ZD 2
3090
24.07.2012
13.10
Krzysztof Maciaszek
Finanse - Budżet 2012 - Uchwała Nr 29/953/12 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 20.07.2012 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej
wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-II
kwartał 2012 r.
3091
24.07.2012
14.25
Krzysztof Maciaszek
Finanse - Budżet 2012 - Uchwała Nr 29/932/12 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 20.07.2012 r. w sprawie wytycznych do projektu budżetu na 2013 rok
3092
3093
25.07.2012
25.07.2012
8.05
9.20
Barbara Komorowska
Andrzej Narolewski
Zmiana załączników do uchwał zarządu nr 471/12, 750/12
Departamenty - aktualizacja
3094
25.07.2012
10.05
Olgierd Sobkowiak
3095
25.07.2012
10.10
Olgierd Sobkowiak
3096
25.07.2012
11.30
Patrycja Jaremczuk
3097
25.07.2012
11.40
Dorota Kalinowska
3098
25.07.2012
12.55
Olgierd Sobkowiak
3099
26.07.2012
10.45
Iwona Górska
3100
26.07.2012
11.35
Dorota Kalinowska
3101
26.07.2012
12.10
Barbara Komorowska
3102
26.07.2012
14.15
Karolina Kriger
3103
26.07.2012
15.00
Marek Bobek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.36.2012 - Odpowiedź na pytanie
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.39.2012 - Odpowiedzi na pytania z dnia
24 lipca 2012r.
Obwieszczenia marszałka nr 152/CP/2012 - 159/CP/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.53.2012 - Przeprowadzenie badania pt.
„Analiza spójności i konkurencyjności kształtującego się Bydgosko-Toruńskiego Obszaru
Metropolitalnego (BTOM)”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.47.2012 - Informacja o wyniku
postępowania
Rolnictwo - Wykaz-grupy producentów rolnych - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.48.2012 - Remont pomieszczeń NKJO z
siedzibą w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36 na potrzeby KPCEN w Toruniu
Uchwały zarządu nr 818/2012 - 833/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.52.2012 - Odpowiedź na pytania
Środowisko - wykaz danych - Decyzja - zmiana pozwolenia zintegrowanego dla MKUO
ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy
Decyzja zmieniająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów dla MKUO ProNatura
Sp. z o. o. w Bydgoszczy
185
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3104
27.07.2012
8.00
Justyna Gostkowska-Kunert
3105
27.07.2012
12.15
Sylwia Szczęśniak
3106
3107
30.07.2012
30.07.2012
7.35
11.00
Wiesława Murawska
Barbara Komorowska
3108
30.07.2012
13.20
Krzysztof Ryszewski
3109
30.07.2012
14.30
Dorota Kalinowska
3110
30.07.2012
14.35
Olgierd Sobkowiak
3111
31.07.2012
9.50
Barbara Komorowska
3112
31.07.2012
10.30
Dorota Kalinowska
3113
3114
31.07.2012
31.07.2012
11.45
13.00
Barbara Komorowska
Izabela Wodzińska-Jaworska
3115
31.07.2012
13.30
Sylwia Szczęśniak
3116
31.07.2012
15.00
Justyna Gostkowska-Kunert
3117
31.07.2012
15.50
Barbara Komorowska
3118
01.08.2012
10.20
Marek Bobek
3119
3120
01.08.2012
01.08.2012
12.05
12.15
Wiesława Murawska
Izabela Berent
3121
01.08.2012
14.40
Ewa Ndozi
3122
02.08.2012
7.45
Małgorzata Kasprzak
3123
02.08.2012
14.44
Patrycja Jaremczuk
Uwagi
Strategia rozwoju - Spotkanie z Konwentami i Radnymi Województwa 20.07.2012
Mienie - Informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na
dzień 31 grudnia 2011 roku
Praca - wyniki naboru - oferty nr 13/2012, 14/2012
Uchwały zarządu nr 846/2012 - 870/2012, 872/2012
Budżet 2012 - Uchwała Nr 29/932/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 20.07.2012 r. w sprawie wytycznych do projektu budżetu na 2013 rok - zmiana tabel
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.43.2012 - Informacja o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2012 - Odpowiedzi na pytania ze
spotkania w dniu 3 lipca 2012 roku
LSKT
Uchwały zarządu nr 125/2012, 698/2012, 699/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.53.2012 - Odpowiedź na pytania i
modyfikacja SIWZ
Uchwały zarządu nr 683/2012, 684/2012
Skład Zarządu Województwa – zamieszczenie życiorysu Piotra Całbeckiego
Mienie Województwa – Podział w podmenu, Usunięcie zakładki „Udziały i akcje w
spółkach”
Strategia rozwoju - Spotkanie z Konwentami i Radnymi Województwa 20.07.2012 Zmiana prezentacji
Uchwała zarządu nr 871/2012
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Uchwalenie programu ochrony
środowiska przed hałasem
Praca - wyniki naboru - oferta nr 12/2012
Zarządzenie Marszałka nr 38/2012
Praca - Jednostki organizacyjne - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza
konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora:
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36
Praca - Jednostki organizacyjne - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza
konkurs na kandydata na stanowiska dyrektora:
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, ul. Sienkiewicza 36 zdjęcie ogłoszenia
Obwieszczenia Marszałka nr 160/CP/2012 - 168/2012, 4/KW/2012, 5/KW/2012
186
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3124
02.08.2012
15.10
Dorota Kalinowska
3125
03.08.2012
8.40
Olgierd Sobkowiak
3126
03.08.2012
9.35
Olgierd Sobkowiak
3127
06.08.2012
14.10
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.38.2012 - Informacja o wyborze
3128
06.08.2012
14.25
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.36.2012 - Odpowiedzi na pytania
3129
06.08.2012
14.30
Wiesława Murawska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.55.2012 - Wykonanie prac
adaptacyjnych pomieszczeń na potrzeby Departamentu Środowiska w Budynku Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13/15
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.39.2012 - Udzielenie długoterminowego
kredytu bankowego w 2012 roku - Opinia Bankowa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.36.2012 - Zmiana terminu składania
ofert
Praca - wyniki naboru - oferta 10/2012
3130
06.08.2012
15.20
Olgierd Sobkowiak
3131
07.08.2012
10.05
Izabela Berent
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.36.2012 - Odpowiedzi na pytania z dnia
30 lipca 2012
Odpowiedzi na pytania z dnia 31 lipca 2012
Odpowiedzi na pytania z dnia 6 sierpnia 2012
Zarządzenia Marszałka nr 39/2012, 40/2012
3132
07.08.2012
13.30
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.52.2012 - Informacja o wyborze
3133
07.08.2012
14.20
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.55.2012 - Nowy wzór umowy
3134
07.08.2012
15.05
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.50.2012 - Odpowiedzi na pytania
Wzór umowy
3135
3136
3137
07.08.2012
07.08.2012
09.08.2012
15.15
15.20
8.20
Barbara Komorowska
Barbara Komorowska
Barbara Komorowska
3138
09.08.2012
11.10
Marek Bobek
3139
09.08.2012
11.10
Ewa Kubiak
3140
09.08.2012
14.20
Olgierd Sobkowiak
3141
10.08.2012
8.45
Barbara Komorowska
Uwagi
Zamieszczenie załącznika do uchwały zarządu nr 224/2012
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 691/2012
Uchwały zarządu - 873/2012 - 900/2021
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla
EKOSYSTEM Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie.
Wniosek o zmianę instrukcji eksploatacji składowiska odpadów dla PGK „Saniko” Sp. z o.
o. we Włocławku.
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla Operatora Logistycznego Paliw Płynnych (OLPP) Sp. z o.o., ul.
Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock, na pobór wód podziemnych, wprowadzenie ścieków
bytowych i technologicznych, wód opadowych lub roztopowych oraz wód drenażowych do
Kanału Zielona Struga, a także ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.34.2012 - Informacja o wyniku
postępowania
Uchwały zarządu nr 834/2012 - 845/2012
187
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3142
10.08.2012
10.30
Izabela Berent
3143
10.08.2012
12.20
Gabriela Gorbaczew
3144
10.08.2012
12.30
Barbara Komorowska
3145
13.08.2012
8.20
Piotr Niedziałkowski
3146
13.08.2012
10.10
Piotr Niedziałkowski
3147
13.08.2012
11.05
Barbara Komorowska
3148
13.08.2012
11.40
Beata Urbańska
3149
13.08.2012
12.15
Krzysztof Czarnecki
3150
13.08.2012
13.00
Przemysław Górski
3151
14.08.2012
11.20
Klaudia Okonek
3152
14.08.2012
15.00
Joanna Andrzejewska
3153
14.08.2012
15.00
Joanna Andrzejewska
3154
16.08.2012
7.45
Joanna Andrzejewska
3155
16.08.2012
9.05
Krystyna Skonieczna
3156
16.08.2012
14.55
Edyta Michalska
Uwagi
Zarządzenia Marszałka nr 41/2012, 42/2012
Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim2012 rok - Zestawienie na koniec I półrocza 2012 r.
Zdjęcie uchwał zarządu nr 187/2012, 882/2012
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 9 sierpnia 2012 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nazwa oferenta: Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego (ul. Słowackiego 23/3; 87-100
Toruń)
Nazwa zadania: II edycja festiwalu LuLu – Lubomski przedstawia
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 6.08.2012 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu realizacji zadań
wspomagających rozwój trzeciego sektora w województwie kujawsko-pomorskim.
Nazwa oferenta: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,86-200
Chełmno, ul Dominikańska 40
Nazwa zadania: „Wolontariat – moja pasja”
Uchwały zarządu nr 901/2012 - 928/2012, 939/2012 - 959/2012
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 21.08.2012 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 23.08.2012 – Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 23.08.2012 - Komisja Współpracy
Międzynarodowej i Promocji Województwa
Praca - lista kandydatów - oferta 15/2012
Niepełnosprawni - aktualności, Program Wojewódzki - Zaproszenie do składania ofert
na wykonanie badania ewaluacyjnego
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie
badania ewaluacyjnego
Niepełnosprawni - Informacja dotyczącą podziału środków PFRON na 2012 r.(stan na
dzień 30.06.2012 r.)
Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich - aktualizacja
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 20.08.2012 - Komisja Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
188
L.P.
3157
DATA
16.08.2012
GODZINA
15.00
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Piotr Niedziałkowski
Uwagi
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 10 sierpnia 2012 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nazwa oferenta: KDD Kultura Dla Demokracji (Przedzamcze 6B, 87-100 Toruń)
Nazwa zadania: Wystawa zdjęć pt. „Buriacja” i telemost Toruń –Ułan-Ude
3158
16.08.2012
15.10
Beata Urbańska
3159
17.08.2012
12.35
Joanna Andrzejewska
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 21.08.2012 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Niepełnosprawni - Otwarty konkurs ofert Nr 19/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.44.2012 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie
zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych wraz z montażem na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek
organizacyjnych
3160
17.08.2012
13.20
Beata Gęstwa
3161
20.08.2012
8.05
Izabela Berent
3162
20.08.2012
9.00
Magdalena Balcerak
3163
20.08.2012
10.50
Maryla Majtczak
3164
20.08.2012
13.05
Klaudia Okonek
Zarządzenie Marszałka nr 43/2012
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 21.08.2012 - Komisja Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Planowany porządek obrad - XXV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 27 sierpnia 2012 r.
Praca - lista kandydatów - oferta 16/2012
3165
21.08.2012
7.50
Marcin Kosiński
Obwieszczenia Marszałka nr 169/CP/2012 - 175/CP/2012, 6/KW/2012 - 8/KW/2012
3166
21.08.2012
11.20
Barbara Komorowska
3167
21.08.2012
13.20
Karolina Kriger
3168
21.08.2012
15.20
Edyta Michalska
Uchwala zarządu nr 642/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.49.2012 - Świadczenie usług
pocztowych powyżej 50 g
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - 20.08.2012 - Komisja Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
3169
22.08.2012
7.55
Piotr Niedziałkowski
3170
22.08.2012
10.30
Natalia Szczutkowska
3171
3172
22.08.2012
22.08.2012
11.25
11.35
Marcin Kosiński
Barbara Komorowska
Organizacje pozarządowe - bieżące oferty - Oferta z dnia 20.08.2012 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego na wparcie działań z
zakresu wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Kulturalne „SERPENTYNA” w Raciążku
Nazwa zadania: Senior z pasją
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 23.08.2012 - Komisja Współpracy
Międzynarodowej i Promocji Województwa - zdjęcie informacji
Obwieszczenia Marszałka nr 176/CP/2012, 177/CP/2012
Uchwaly zarządu nr 960/2012 - 987/2012
189
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2012 - Wykonanie Analizy
instytucjonalnej, Studium Wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie
Projektu pt. „System Bilet Metropolitalny BiT - City dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru
Metropolitalnego”
3173
22.08.2012
12.00
Dorota Kalinowska
3174
22.08.2012
14.15
Beata Gęstwa
3175
22.08.2012
14.40
Beata Gęstwa
3176
22.08.2012
14.40
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.55.2012 - Informacja o wyborze
3177
22.08.2012
14.40
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.48.2012 - Informacja o wyborze
3178
23.08.2012
11.30
Anna Sobierajska
Sejmik - informacje z pracy - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
3179
23.08.2012
12.15
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.53.2012 - Informacja o unieważnieniu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.39.2012 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.44.2012 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty - zmiana wykonawcy
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.46.2012 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup
papieru biurowego dla Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek
organizacyjnych
3180
23.08.2012
12.20
Karolina Kriger
3181
23.08.2012
14.00
Magdalena Balcerak
3182
23.08.2012
14.40
Anna Sobierajska
3183
24.08.2012
8.55
Barbara Komorowska
3184
24.08.2012
13.25
Emilia Szymczak
Sejmik - informacje z pracy - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
3185
24.08.2012
13.35
Emilia Szymczak
Sejmik - informacje z pracy - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3186
24.08.2012
13.40
Anna Sobierajska
Planowany porządek obrad - XXV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 27 sierpnia 2012 r. - Dodanie Informacji z pracy Zarządu Województwa Nr 7a/2012
3187
27.08.2012
8.15
Sylwia Szczęśniak
Mienie Województwa - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do
publicznej wiadomości ogłoszenie o trzecim przetargu pisemnym nieograniczonym na
sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Włocławku przy ul. Papieżki 38a
3188
27.08.2012
12.05
Beata Tyburska-Myrta
Załatwiane sprawy - Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
3189
27.08.2012
12.30
Małgorzata Schick
Sejmik - informacje z pracy - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i
Infrastruktury
Planowany porządek obrad - XXV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 27 sierpnia 2012 r. - dodanie druków
Uchwały zarządu nr 988/2012 - 1015/2012
Ewidencja pozwoleń na hurtowy handel napojami alkoholowymi - aktualizacja
190
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3190
27.08.2012
13.10
Krzysztof Czarnecki
3191
27.08.2012
13.55
Iwona Wieczerzak
3192
27.08.2012
14.25
Izabela Berent
3193
28.08.2012
11.20
Joanna Andrzejewska
3194
28.08.2012
12.10
Kinga Rygielska
3195
28.08.2012
12.10
Ewa Kubiak
3196
28.08.2012
12.10
Magdalena Czachorowska
3197
28.08.2012
12.10
Marek Bobek
3198
28.08.2012
12.35
Krzysztof Ryszewski
3199
28.08.2012
14.00
Magdalena Czachorowska
3200
3201
3202
3203
28.08.2012
28.08.2012
29.08.2012
29.08.2012
14.25
14.55
9.00
9.00
Wiesława Murawska
Barbara Komorowska
Natalia Szczutkowska
Natalia Szczutkowska
3204
3205
30.08.2012
30.08.2012
8.35
8.35
Maria Rutka-Celmer
Ewa Kubiak
Uwagi
Sejmik - informacje o pracy - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i
Poszanowania Energii
Praca - jednostki organizacyjne - Dyrektor NKJO w Bydgoszczy poszukuje kandydatów
na stanowisko głównego księgowego.
Zarządzenie Marszałka nr 45/2012
Świadczone usługi - Departament Spraw Społecznych - aktualizacja kart: 3-2, 4-2, 5-2
oraz nowa karta 6-1
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia
zintegrowanego dla Fermy Krąplewice Sp. z o.o.
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla Auto Recykling Sp. C., Anna Konefał i Grzegorz Przybył, ul.
Wybudowanie 5, 86-022 Dobrcz, na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z
terenu utwardzonego placu, zlokalizowanego w granicach działki ewidencyjnej nr 92 w
miejscowości Dobrcz.
Środowisko - informacje publiczne - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Guala
Closures DGS Poland S.A.
Środowisko - wykaz danych - Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu.
Finanse - sprawozdania - sprawozdanie Rb-Z i Rb-NDS za II kwartał 2012
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego dla AGMET Sp. z o. o., Sp. k.
Praca - Wyniki naboru - oferta 15/2012
Uchwaly zarządu nr 954/2012 - 955/2012
Sejmik - kalendarium radnych: czerwiec 2012 - aktualizacja
Sejmik - kalendarium radnych: lipiec 2012, sierpień 2012
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla SORT Sp. z o.o., ul. Starołęcka 18, 61 361 Poznań, na wykonanie
urządzeń wodnych: prowadzenie nad korytem Noteci Rynarzewskiej dwóch
napowietrznych linii elektroenergetycznych SN – 15 kV, wykonanie obiektów
budowlanych oraz robot na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w
miejscowości Tur gmina Szubin.
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla LA MARE Sp. z o. o., ul. Witebska 1A, 85-759 Bydgoszcz, na
wykonanie zjazdu – slipu do wodowania sprzętu pływającego oraz pomostów pływających
do cumowania łodzi w Bydgoszczy.
191
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3206
30.08.2012
8.35
Ewa Kubiak
3207
30.08.2012
8.45
Izabela Berent
3208
30.08.2012
8.55
Karolina Kriger
3209
30.08.2012
11.10
Beata Tyburska-Myrta
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., Oddział Zakład
Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz, na budowę przyłącza
gazowego średniego ciśnienia dn 90 PE w związku ze skrzyżowaniem projektowanego
przyłącza gazowego z prawobrzeżnym wałem przeciwpowodziowym rzeki Wisły w km
1+600 w Toruniu, ul. Starotoruńska 5.
Zarządzenie Marszałka nr 46/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.49.2012 - Odpowiedź na pytania oraz
zmiana terminu składania ofert
Załatwiane sprawy - Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę
3210
30.08.2012
13.30
Magdalena Czachorowska
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., ul. Chemików 7; 09411 Płock, w związku z eksploatacją instalacji do produkcji kwasu tereftalowego (PTA)
oraz instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych
zlokalizowanych we Włocławku przy ul. Krzywa Góra 13, 15, 17 oraz ul. Toruńskiej 302.
3211
30.08.2012
15.15
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.14.2012 - Informacja o unieważnieniu
postępowania
3212
30.08.2012
15.15
Joanna Chaberska
3213
31.08.2012
12.00
Natalia Szczutkowska
3214
31.08.2012
12.15
Krzysztof Ryszewski
3215
31.08.2012
12.50
Andrzej Pabian
Uwagi
Zdrowie - Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert nr 2 na wybór realizatora programu
zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku
Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty
brzusznej)
Uchwały sejmiku - 421/12 - 433/12
Budżet, finanse - Budżet - Informacja z wykonania budżetu Województwa za 2012 rok:
- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I
półrocze 2012 roku
- Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa KujawskoPomorskiego za I półrocze 2012 roku
- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za
I półrocze 2012 roku
Kultura - Ogłoszenie o zamiarze zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej –
Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji
filii
192
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3216
03.09.2012
11.30
Karol Liczmański
3217
03.09.2012
12.10
Waldemar Tomaszewski
Zarząd Województwa - Kalendarium:
- Kalendarium prac Zarządu w okresie 14.06.12 - 24.08.12
- Kalendarium prac Zarządu w okresie 23.06.12 - 13.08.12
3218
03.09.2012
12.20
Waldemar Tomaszewski
Zarząd Województwa - Sprawozdania z pracy Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego:
- Od 14.08.2012 do 24.08.2012
- Od 23.06.2012 do 13.08.2012
3219
03.09.2012
13.00
Kamila Czyżak
3220
03.09.2012
14.30
Magdalena Masewicz
3221
03.09.2012
14.55
Olgierd Sobkowiak
3222
04.09.2012
8.30
Małgorzata Kasprzak
3223
04.09.2012
10.40
Natalia Szczutkowska
3224
05.09.2012
10.45
Anna Etmańska
3225
05.09.2012
12.45
Marcin Kosiński
3226
05.09.2012
13.35
Beata Tyburska-Myrta
3227
05.09.2012
15.25
Olgierd Sobkowiak
3228
06.09.2012
13.00
Beata Gęstwa
3229
06.09.2012
13.10
Piotr Niedziałkowski
3230
06.09.2012
14.10
Izabela Berent
3231
06.09.2012
14.45
Olgierd Sobkowiak
3232
06.09.2012
15.25
Beata Gęstwa
Uwagi
Świadczone usługi - Departament Infrastruktury Drogowej - Uzyskanie wpisu do rejestru
podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych aktualizacja karty wraz z załącznikami
Świadczone Usługi- Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Zakres działania Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
Rolnictwo i obszary wiejskie - Rybactwo Śródlądowe - Kompetencje Samorządu
Województwa w zakresie rybactwa - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2012 - Informacja o zmianie terminu
składania ofert
Oświadczenie majątkowego p. Małgorzaty Walter, Dyrektora Departamentu Środowiska
złożonego w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w
imieniu Marszałka Województwa
Kalendarium radnych sejmiku - 08/2012 - aktualizacja
Zamówienie publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie
badania ewaluacyjnego
Obwieszczenia Marszałka nr 178/CP/2012 - 187/CP/2012
Załatwiane sprawy - aktualizacja wykazu Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.53.2012 - Informacja o uchyleniu
unieważnienia postępowania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.45.2012 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Organizacje pozarządowe - Zlecenie zadań - tryb uproszczony - Oferta z dnia 04.09.2012
r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego
na wparcie działań z zakresu wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów
Zarządzenie Marszałka nr 47/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.49.2012 - Zmiana terminu składania
ofert
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.49.2012 - Uzupełnienie odpowiedzi na
pytania oraz zmiana terminu składania ofert
193
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3233
07.09.2012
12.35
Andrzej Pabian
3234
07.09.2012
13.10
Izabela Berent
3235
07.09.2012
14.00
Olgierd Sobkowiak
3236
11.09.2012
9.00
Jarosław Bochenek
3237
11.09.2012
9.20
Małgorzata Schick
3238
11.09.2012
9.30
Beata Urbańska
3239
11.09.2012
9.35
Magdalena Balcerak
3240
11.09.2012
11.00
Izabela Berent
3241
3242
3243
11.09.2012
11.09.2012
11.09.2012
13.15
14.00
14.10
Anna Sobierajska
Marek Bobek
Maria Rutka-Celmer
Uwagi
Kultura - Informacja o Stypendiach Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla
osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad
zabytkami w 2013 roku. NOWE ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
Zarządzenie Marszałka nr 44/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2012 -Modyfikacja zapisów SIWZ,
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Edukacja - Stypendia unijne - Stypendia przyznawane w ramach projektu „Zdolni na start”
- aktualizacja
Aktualizacja świadczonych usług Departamentu Rozwoju Gospodarczego
Informacje o pracy – Planowane posiedzenia komisji - 18.09.2012 - Komisja Rolnictwa i
Rozwoju Wsi
Informacje o pracy – Planowane posiedzenia komisji - 21.09.2012 - Komisja Polityki
Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Uchwały zarządu nr 1016/2012 - 1033/2012
Protokoły z sesji:
- Nr XXIII/12 z XXIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 25 czerwca
2012 r.
- Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dnia 23 lipca 2012 r.
Środowisko - wykaz danych 2012:
- Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zgody na zamknięcie
składowiska odpadów w miejscowości Górna Grupa dla „USKOM” Sp. z o. o. w Mławie.
- Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Gospodarki
Odpadami w Rozwarzynie.
Środowisko - wykaz danych 2012, Informacje publiczne:
- Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Miasta Toruń, na udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: wykonanie robót i
obiektów budowlanych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz
z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS w Toruniu”
realizowanego na działkach o nr ew. 2, 3/4, 3/5 w obrębie ewidencyjnym 20; 340/2, 341/4,
343/5, 345/4, 346, 353/13, 355/3, 355/4, w obrębie ewidencyjnym 12; 57/5, w obrębie
ewidencyjnym 14 w Toruniu na Bulwarze Filadelfijskim, na prawym brzegu Wisły.
194
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3244
11.09.2012
14.20
Magdalena Czachorowska
3245
11.09.2012
16.00
Olgierd Sobkowiak
3246
11.09.2012
16.50
Dorota Kalinowska
3247
3248
3249
12.09.2012
12.09.2012
12.09.2012
8.50
9.15
10.50
Barbara Komorowska
Magdalena Masewicz
Izabela Berent
3250
12.09.2012
14.00
Joanna Zakrzewska
3251
3252
13.09.2012
13.09.2012
9.00
10.20
Katarzyna Leśny
Izabela Berent
3253
3254
13.09.2012
13.09.2012
12.10
12.15
Maria Rutka-Celmer
Ewa Kubiak
Uwagi
Środowisko - Informacje publiczne:
Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Mondi Świecie S.A., ul.
Bydgoska 1, 86-100 Świecie w związku z eksploatacją instalacji do:
- produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,
- produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę,
- spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt,
- składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania
ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25000 ton.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.49.2012 - Odpowiedź na pytania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.49.2012 - Zmodyfikowany formularz
ofertowy
Uchwały Zarządu - aktualizacja załączników do uchwał 11/2012 oraz 12/2012
Aktualizacja świadczonych usług Departamentu Rolnictwa
Uchwały zarządu nr 1034/2012 - 1061/2012
Zamówienia publiczne - poniżej 14 000 Euro - Zaproszenie do złożenia oferty na
kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wycieczki do
Brukseli.
Świadczone udługi - zmiana kart GM.5 oraz GM.6
Uchwały zarządu nr 1062/2012 - 1092/2012
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia
wodnoprawnego dla STRABAG Sp. z o. o. Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne JJ
Budownictwo Inżynieryjne, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. tymczasowego placu
montażowego nowo budowanego mostu stalowego przez rzekę Wisłę w Toruniu, w
rejonie Torunia-Winnica do końca 2013 roku, o powierzchni - 39150 m2 składającego się
z placu utwardzonego wraz z urządzeniami pozwalającymi wykonanie montażu
elementów przęseł mostu jak i urządzeniami wodnymi składającymi się z dwóch doków
oraz ubezpieczeń brzegu rzeki Wisły w km 731,300 do 731,420.
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wznowienie z urzędu postępowania
administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną wydaną przez Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 14 grudnia 2011 r., znak: ŚGI.ab.7322.39.2011, udzielającą Gminie Zławieś Wielka pozwolenia wodnoprawnego na
przerzut wód ze zlewni Górnego Kanału do rzeki Wisły, regulację Górnego Kanału oraz
zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych i wykonanie urządzeń wodnych
(pompowni przeciwpowodziowej i śluzy wałowej) w km 2+480 Górnego Kanału w
Czarnowie, gm. Zławieś Wielka.
195
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3255
13.09.2012
12.20
Iwona Wieczerzak
3256
13.09.2012
13.30
Justyna Gostkowska-Kunert
3257
13.09.2012
15.10
Dorota Kalinowska
3258
14.09.2012
10.15
Marcin Kosiński
3259
14.09.2012
12.25
Dorota Kalinowska
3260
14.09.2012
12.55
Izabela Berent
Uwagi
Edukacja - Stypendia i nagrody - Nagrody Zarządu Województwa - aktualizacja
Strategia Rozwoju - Zespoły tematyczne do opracowania Strategii rozwoju województwa
kujawsko-pomorskiego do roku 2020
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.64.2012 - Opracowanie elementów
strategii promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego w postaci scenariusza promocji
oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych
oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej
Świadczone usługi - Karty dep. Planowania Regionalnego - nr PE.1 - PE.14
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.50.2012 - Informacja o wyborze
Jednostki organizacyjne - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu aktualizacja danych - dyrektor: Małgorzata Trzeciak
Turystyka - Oferta z dnia 14.09.2012 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego na wparcie działań z zakresu
wspierania przewodników turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego
3261
14.09.2012
13.00
Anna Domagalska
Nazwa oferenta: Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego „Szlak Brdy” w Bydgoszczy
Nazwa zadania: Sesja szkoleniowa dla przewodników terenowych województwa kujawskopomorskiego
3262
17.09.2012
8.00
Olgierd Sobkowiak
3263
17.09.2012
8.15
Małgorzata Schick
3264
17.09.2012
11.35
Edyta Michalska
3265
17.09.2012
14.00
Anna Sobierajska
3266
17.09.2012
14.30
Monika Rękas
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.62.2012 - Świadczenie regularnych
przewozów osób w publicznym kolejowym transporcie zbiorowym wykonywanym trakcją
spalinową na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr
207 Toruń Wschodni – Malbork od stacji Grudziądz do granicy województwa w ramach
świadczenia usług publicznych przez wyłonionego przewoźnika w okresie od 9 grudnia
2012 roku do 14 grudnia 2013 roku
Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych w ramach działalności gospodarczej
regulowanej - aktualizacja
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 18.09.2012 - Komisja Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Sejmik - Porządek obrad XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 24 września 2012 r.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie
poszukiwał oferty na zakup biletów lotniczych w obie strony na trasie Warszawa Bruksela.
196
L.P.
3267
DATA
18.09.2012
GODZINA
10.30
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Justyna Wrzos
Środowisko - Informacje publiczne - Informacja o przystąpieniu przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do opracowania projektów Programów ochrony
powietrza dla stref województwa kujawsko-pomorskiego, obejmujących przekroczenia
dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: benzenu (strefa
kujawsko-pomorska, miasto Włocławek), pyłu PM10 (strefa kujawsko-pomorska), ozonu
(strefa kujawsko-pomorska), pyłu PM2.5 (miasto Toruń), niklu (miasto Włocławek) oraz
arsenu (strefa kujawsko-pomorska, aglomeracja bydgoska).
Środowisko - Wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie.
Zmiana instrukcji eksploatacji składowiska odpadów dla USKOM ŻNIN Sp. z o. o.
Umorzenie postępowania wszczętego z urzędu w sprawie zamknięcia składowiska
odpadów w miejscowości Bławaty (gmina Strzelno).
3268
18.09.2012
10.30
Marek Bobek
3269
18.09.2012
10.55
Piotr Wierzbowski
3270
18.09.2012
13.30
Olgierd Sobkowiak
3271
3272
18.09.2012
18.09.2012
13.40
14.05
Barbara Komorowska
Izabela Berent
3273
18.09.2012
14.10
Joanna Andrzejewska
3274
18.09.2012
14.15
Joanna Andrzejewska
3275
18.09.2012
15.20
Dorota Kalinowska
3276
3277
18.09.2012
19.09.2012
15.30
8.20
Barbara Komorowska
Izabela Berent
3278
19.09.2012
8.55
Krzysztof Czarnecki
Uwagi
Świadczone usługi - zamieszczenie kart usług dep. środowiska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2012 - Świadczenie usług
publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 15 grudnia 2013 roku do 12
grudnia 2015 roku
Zmiana załączników do uchwał zarządu nr 11/12, 12/12
Zamieszczenie zarządzeń Marszałka nr 49/2012, 50/2012
Niepełnosprawni - aktualności, Program Wojewódzki - Informacja o zakończonych
konsultacjach społecznych projektu programu wojewódzkiego pt. „Równe szanse.
Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.”
Niepełnosprawni - Sprawozdania 2012 - Zestawienie przyznanych dotacji ze środków
PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2012 roku - dofinansowanie
robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) dotyczących obiektów
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem
rozbiórki tych obiektów (stan na dzień 31.08.2012 r., dot. umów wieloletnich)
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.64.2012 - Odpowiedź na pytania
Uchwały zarządu nr 1093/2012 - 1120/2012
Zarządzenie Marszałka nr 51/2012
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 20.09.2012 - Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
197
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3279
3280
3281
3282
19.09.2012
19.09.2012
19.09.2012
19.09.2012
9.10
9.45
9.50
10.45
Joanna Andrzejewska
Beata Urbańska
Izabela Berent
Jarosław Przybył
3283
19.09.2012
10.55
Joanna Zielińska
3284
19.09.2012
13.05
Edyta Michalska
3285
19.09.2012
14.50
Dorota Kalinowska
Sprawy społeczne - aktualizacja informacji dot. podziału departamentu
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zarządzenie Marszałka nr 52/2012
Karty informacyjne - zmiana karty ES.7
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie
poszukiwało oferty na wynajem autokaru w dniach 15-18 października.
Sejmik - planowane posiedzania komisji - 27.09.2012 - Komisja Rewizyjna
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.69.2012 - Zakup systemu wykonywania
i składowania kopii zapasowych
3286
19.09.2012
15.00
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.68.2012 - Opracowanie programów
ochrony powietrza oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia
procedury oceny oddziaływania na środowisko dla programów ochrony powietrza w
oparciu o: „Roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego w województwie kujawskopomorskim za rok 2011” przedłożoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy dla następujących stref:
a) Aglomeracji bydgoskiej pod względem:
- ponadnormatywnych stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja;
- stężeń średnich rocznych pyłu zawieszonego PM10;
b) Miasta Torunia pod względem:
- ponadnormatywnych stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja;
c) Miasta Włocławka pod względem:
- ponadnormatywnych stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja.
3287
19.09.2012
15.05
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.49.2012 - Informacja o wyborze
3288
20.09.2012
9.10
Marek Bobek
3289
3290
20.09.2012
20.09.2012
11.00
11.05
Edyta Michalska
Dorota Kalinowska
3291
20.09.2012
13.15
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla
Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o. w Pakości.
Wniosek o zmianę instrukcji eksploatacji składowiska odpadów dla Przedsiębiorstwa
Usług Gminnych Sp. z o. o. w Pakości
Sejmik - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.69.2012 - Uzupełnienie
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.70.2012 - Naprawa gzymsu
koronującego i udrożnienia odpływu wód deszczowych w Pedagogicznej Bibliotece
Wojewódzkiej w Bydgoszczy
198
L.P.
DATA
GODZINA
3292
21.09.2012
8.00
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Izabela Berent
3293
21.09.2012
8.45
Sylwia Szczęśniak
3294
21.09.2012
8.55
Emilia Szymczak
3295
21.09.2012
12.05
Olgierd Sobkowiak
3296
21.09.2012
12.10
Małgorzata FranckowskaKruszewska
3297
21.09.2012
12.15
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Świadczone usługi - zamieszcznie kart Departamentu Organizacyjnego nr: 1.1, 2.1, 3.1
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego
nieograniczonego położonej w Strzelnie przy ul. Św. Ducha oznaczonej w ewidencji
gruntów i budynków jako działka nr 713/2 o powierzchni 0,0192 ha, obręb Strzelno, dla
której Sąd Rejonowy w Mogilnie prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00018107/7 oraz
działka nr 712/1 o powierzchni 0,0023 ha, obręb Strzelno, dla której Sąd Rejonowy w
Mogilnie prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00000532/6.
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2012 - Zamieszczenie SIWZ,
załącznika 2a, załącznika 2b, załącznika 2c,
Praca - wyniki naboru - oferta 16/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.62.2012 - Zamieszczenie SIWZ, Wzoru
umowy, załączników do umowy (1-11)
Kultura - Oferta z dnia 14 września 2012 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
3298
21.09.2012
13.10
Andrzej Pabian
Nazwa oferenta: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS
(ul. Krasińskiego 121/113, 87-100 Toruń)
Nazwa zadania: Postacie i epizody Nowego Testamentu – IV cykl wykładów
poświęconych sztuce
3299
24.09.2012
10.20
Barbara Komorowska
Zamieszczenie uzasadnień do uchwał zarządu nr 233/12, 235/12, załączników do
uchwały zarządu nr 956/12 oraz zamieszczenie uchwały zarządu nr 932/2012
3300
24.09.2012
10.20
Barbara Komorowska
Zamiana załączników do uchwał zarządu nr: 313, 314, 315, 364, 470, 471, 680, 727, 749,
751, 793, 827, 1082, 75, 113, 114, 186, 189 z 2012 roku. Zamiana uchwał zarządu wraz
z uzasadnieniem oraz załączikami nr: 953/12, 955/12, 956/12
3301
3302
3303
24.09.2012
24.09.2012
24.09.2012
11.40
11.45
13.05
Izabela Berent
Olgierd Sobkowiak
Maryla Majtczak
3304
24.09.2012
13.45
Krzysztof Czarnecki
Zarządenie Marszałka nr 53/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.62.2012 - Sprostowanie
Zamieszczenie Porządku obrad XXVI sesji Sejmiku po zmianach
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii
199
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3305
25.09.2012
9.55
Dorota Kalinowska
3306
25.09.2012
15.10
Magdalena Balcerak
3307
25.09.2012
15.30
Beata Gęstwa
3308
3309
26.09.2012
26.09.2012
13.20
13.40
Natalia Szczutkowska
Marcin Kosiński
3310
26.09.2012
14.30
Adam Rusinek
3311
27.09.2012
8.50
Renata Kubacka
3312
3313
27.09.2012
27.09.2012
9.35
9.40
Waldemar Tomaszewski
Jarosław Przybył
3314
27.09.2012
11.05
Małgorzata Kasprzak
3315
27.09.2012
12.35
Monika Butowska
3316
27.09.2012
12.40
Adam Rusinek
3317
27.09.2012
14.55
Olgierd Sobkowiak
3318
27.09.2012
15.00
Joanna Wiśniewska
3319
28.09.2012
8.35
Ewa Ndozi
3320
28.09.2012
8.40
Joanna Wiśniewska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.69.2012 - Odpowiedzi na pytania
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.60.2012 - Dostawa materiałów
biurowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek
organizacyjnych
Uchwały sejmiku nr 434/12 - 447/12
Obwieszczenia Marszałka nr 188/CP/2012 - 198/CP/2012, 9/KW/2012
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie
poszukiwało oferty na wykonanie kalendarzy ściennych.
Środowisko - Wykaz podmiotów posiadających decyzję zatwierdzającą program
gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia prac budowlanych związanych
z usuwaniem i demontażem materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających
azbest - aktualizacja
Informacje z prac zarządu, kalendarium - 25.08 - 21.09
Świadczone usługi - Dep. Edukacji i Sportu - aktualizacja karty ES.8
Oświadczenie majątkowego p. Mariusza Klimczewskiego w związku z powierzeniem
stanowiska Dyrektora Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy
Kultura - Konsultacje
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie
poszukiwało oferty na wykonanie kalendarzy ściennych - Zmiana wzoru umowy
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.70.2012 - Informacja o zmianie terminu
realizacji zamówienia
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty
Praca - jednostki organizacyjne - Dyrektor KPCEN w Toruniu poszukuje kandydatów na
stanowisko głównego księgowego.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Departament
Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie zaprosić do składania ofert na wykonanie i
dostarczenie opracowania pn. „Analiza atrakcyjności eksportowej województwa kujawskopomorskiego”- zmiana formularza ofertowego
200
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3321
28.09.2012
11.20
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.66.2012 - Dostawa wyposażenia pomocy dydaktycznych wraz z instalacją/montażem - dla nowo powstałych powierzchni
edukacyjno-dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.
Braille'a w Bydgoszczy
3322
28.09.2012
12.30
Anna Sobierajska
Protokół Nr XXV/12 z XXV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27
sierpnia 2012
Mienie - Przetargi - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej
wiadomości informację o wyniku przeprowadzonego w dniu 11 września 2012 r.
pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki
gruntu położonej w Złejwsi Wielkiej, obręb Stary Toruń
3323
28.09.2012
13.20
Sylwia Szczęśniak
3324
28.09.2012
13.50
Beata Gęstwa
3325
28.09.2012
13.50
Małgorzata Kasprzak
3326
01.10.2012
8.45
Anna Brandyk
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim na wprowadzenia ścieków
przemysłowych do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.
Lidia Ptaszyńska
Praca - jednostki organizacyjne - Ogłoszenie - Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, ul. Św. Józefa
53/59
3327
01.10.2012
10.30
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.60.2012 - Odpowiedzi na pytania
Formularz cenowy - zmieniony
Oświadczenie majątkowego p. Małgorzaty Trzeciak złożonego w związku z powierzeniem
stanowiska Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
3328
01.10.2012
11.35
Katarzyna Osenkowska
Środowisko - wykaz danych, Programy - Plan gospodarki odpadami województwa
kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”, uchwalony
przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XXVI/434/12 z dnia 24
września 2012 r.
3329
01.10.2012
12.45
Joanna Zielińska
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty noclegów dla
maksymalnie 22 osób w dniach 15-18 października br. w centrum Torunia.
201
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Organizacje pozarządowe - Zlecenie zadań - tryb uproszczony - Oferta z dnia 12
września 2012 r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania
publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nazwa oferenta: Archikonfraternia Literacka w Warszawie Dom w Bydgoszczy (ul. ks.
Jerzego Popiełuszki 3, 85-863 Bydgoszcz)
Nazwa zadania: Bydgoskie Listopadowe Spotkania z Kulturą Chrześcijańską
3330
01.10.2012
13.15
Piotr Niedziałkowski
3331
01.10.2012
14.00
Anna Etmańska
3332
02.10.2012
10.05
Małgorzata Kasprzak
3333
02.10.2012
11.00
Beata Tyburska-Myrta
Załatwiane sprawy - Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
3334
02.10.2012
11.10
Krystyna Skonieczna
Załatwiane sprawy - Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich - aktualizacja
3335
02.10.2012
11.35
Justyna Wrzos
Uwagi
Zamówienie publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie
badania ewaluacyjnego - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Oświadczenie majątkowe p. Ryszarda Bieleckiego złożone w związku z powierzeniem
stanowiska Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.
Środowisko - Programy - Konsultacje społeczne 1- 30 października 2012 roku:
1. Projekty Programów ochrony powietrza dla stref województwa kujawsko-pomorskiego,
obejmujących przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów zanieczyszczeń w
powietrzu: benzenu (strefa kujawsko-pomorska, miasto Włocławek), pyłu PM10 (strefa
kujawsko-pomorska), ozonu (strefa kujawsko-pomorska), pyłu PM2.5 (miasto Toruń),
niklu (miasto Włocławek) oraz arsenu (strefa kujawsko-pomorska, aglomeracja
bydgoska).
2. Projekt prognozy oddziaływania na środowisko dla Programów ochrony powietrza dla
stref województwa kujawsko-pomorskiego, obejmujących przekroczenia dopuszczalnych i
docelowych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: benzenu (strefa kujawsko-pomorska,
miasto Włocławek), pyłu PM10 (strefa kujawsko-pomorska), ozonu (strefa kujawskopomorska), pyłu PM2.5 (miasto Toruń), niklu (miasto Włocławek) oraz arsenu (strefa
kujawsko-pomorska, aglomeracja bydgoska).
3336
02.10.2012
11.50
Małgorzata Kasprzak
3337
02.10.2012
13.20
Marek Bobek
Oświadczenie majątkowe p. Izabeli Maciejewskiej złożone w związku z powierzeniem
stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle
Chorej w Bydgoszczy.
Środowisko - wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla MPO Sp. z o. o. w
Toruniu.
202
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3338
02.10.2012
14.40
Marek Bobek
3339
02.10.2012
16.00
Anna Sobierajska
3340
02.10.2012
16.50
Tomasz Ciesielski
3341
03.10.2012
7.35
Barbara Komorowska
3342
03.10.2012
10.00
Olgierd Sobkowiak
3343
03.10.2012
11.55
Beata Urbańska
Środowisko - wykaz danych - Zmiana decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji
składowiska odpadów dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o. o.
we Włocławku
Zmiana uchwały sejmiku nr 437/2012
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie
poszukiwało oferty na zakup ośmiu suszarek kieszeniowych.
Uchwały zarządu nr 1124/12 - 1149/12
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.70.2012 - Zmiana treści Wzoru Umowy i
Zmiana Terminu składania ofert
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 22.10.2012 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie planuje
zakupić laptopa wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz projektor multimedialny.
W związku z powyższym zapraszam do składania ofert na dostarczenie ww. sprzętu.
3344
03.10.2012
14.50
Adam Rusinek
3345
03.10.2012
15.25
Beata Gęstwa
3346
3347
3348
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
8.45
8.50
11.20
Olgierd Sobkowiak
Olgierd Sobkowiak
Izabela Berent
3349
04.10.2012
12.20
Beata Gęstwa
3350
04.10.2012
14.00
Anna Sobierajska
Regulamin Sejmiku - UCHWAŁA NR XXV/433/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3351
05.10.2012
7.35
Kamila Czyżak
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, że planuje zakupić materiały
eksploatacyjne do urządzeń drukujących i kserujących.
Środowisko - Wykaz danych - Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji
składowiska odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o. w Pakości.
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o. w
Pakości.
3352
05.10.2012
9.00
Marek Bobek
3353
05.10.2012
10.30
Barbara Komorowska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.60.2012 - Informacja o oczywistym
błędzie pisarskim
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.62.2012 - Korekta SIWZ
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2012 - Korekta SIWZ
Zarządzenia Marszałka nr 54/2012, 55/2012, 56/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.74.2012 - Opracowanie „Koncepcji
rewitalizacji dworca kolejowego w Tucholi wraz z placem dworcowym i terenami
przyległymi”
Uchwały zarządu nr 1155/2012 - 1176/2012
203
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3354
05.10.2012
11.10
Adam Rusinek
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie planuje
zakupić laptopa wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz projektor multimedialny.
W związku z powyższym zapraszam do składania ofert na dostarczenie ww. sprzętu. Zmiana specyfikacji technicznej
3355
05.10.2012
12.05
Kamila Czyżak
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, że planuje zakupić materiały
eksploatacyjne do urządzeń drukujących i kserujących - Zmiana terminu składania ofert
3356
05.10.2012
13.00
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.66.2012 - Odpowiedzi na pytania
3357
08.10.2012
9.05
Marek Bobek
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zamknięcie składowiska odpadów w
Rozwarzynie
3358
08.10.2012
15.20
Dorota Kalinowska
3359
3360
09.10.2012
09.10.2012
9.50
12.05
Natalia Szczutkowska
Patrycja Jaremczuk
3361
09.10.2012
14.50
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.53.2012 - Informacja o wyborze
Sejmik - kalendarium radnych - sierpień 2012 - aktualizacja, wrzesień 2012
Obwieszczenia Marszałka nr 199/CP/2012 - 209/CP/2012
Joanna Wiśniewska
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty -Departament
Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie zaprosić do składania ofert na wykonanie i
dostarczenie opracowania pn. „Analiza atrakcyjności eksportowej województwa kujawskopomorskiego”. Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
3362
09.10.2012
15.10
Adam Rusinek
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie planuje
zakupić laptopa wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz projektor multimedialny.
W związku z powyższym zapraszam do składania ofert na dostarczenie ww. sprzętu. Zmiana specyfikacji technicznej
3363
10.10.2012
9.10
Beata Urbańska
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 23.10.2012 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
3364
11.10.2012
8.10
Justyna Gostkowska-Kunert
3365
11.10.2012
9.05
Małgorzata Kasprzak
3366
11.10.2012
10.45
Beata Gęstwa
3367
11.10.2012
11.45
Katarzyna Osenkowska
Zespoły tematyczne do opracowania Strategii rozwoju województwa kujawskopomorskiego do roku 2020 - aktualizacja
Redaktorzy BIP - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.74.2012 - Odpowiedzi na pytania
Środowisko - Sprawozdanie z cyklu szkoleń dotyczących nowych obowiązków gmin,
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
204
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3368
11.10.2012
11.55
Kinga Rygielska
3369
12.10.2012
8.40
Izabela Berent
3370
12.10.2012
12.45
Magdalena Balcerak
3371
12.10.2012
12.55
Wiesława Murawska
3372
12.10.2012
13.00
Olgierd Sobkowiak
3373
12.10.2012
13.00
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.68.2012 - Informacja o wyborze
3374
12.10.2012
13.00
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.64.2012 - Informacja o wyborze
3375
12.10.2012
13.10
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2012 - Informacja o wyniku
postępowania
3376
15.10.2012
8.00
Anna Etmańska
Uwagi
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wszczęcie z urzędu procedury
opracowania i zatwierdzenia programu ochrony środowiska przed hałasem
Zarządzenie Marszałka nr 57/2012
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 23.10.2012 - Komisja Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Praca - wyniki naboru - oferta 11/2011
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.70.2012 - Informacja o wyniku
postępowania
Zamówienie publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert na wykonanie
badania ewaluacyjnego - Załącznik do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
dla Pani Anny Frischke-Szulc zamieszkałej w Makowiskach na odprowadzanie
oczyszczonych ścieków do ziemi oraz na wykonanie urządzeń wodnych.
3377
15.10.2012
8.35
Anna Brandyk
Wniosek o wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego dla Wojskowych Zakładów
Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy na wprowadzenie ścieków przemysłowych do gminnych
urządzeń kanalizacyjnych.
3378
15.10.2012
9.45
Krzysztof Czarnecki
3379
15.10.2012
12.50
Barbara Komorowska
3380
15.10.2012
13.55
Edyta Chmielewska-Drężek
3381
16.10.2012
8.30
Beata Tyburska-Myrta
3382
16.10.2012
8.35
Barbara Komorowska
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 25.10.2012 - Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Uchwały zarządu nr 1178/12, 1179/12, 1181/12 - 1207/12
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.75.2012 - Zorganizowanie i
przeprowadzenie cyklu warsztatów z zakresu fizyki dla uczniów szkół podstawowych z
gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego, objętych Funduszem Wsparcia oraz
zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu skierowanego do wszystkich szkół
podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego szczegółowo określonych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktulizacja
Uchwały zarządu nr 1177/2012, 1180/2012
205
L.P.
3383
DATA
16.10.2012
GODZINA
8.45
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Justyna Wrzos
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - 1. Wniosek o wygaszenie decyzji na wprowadzanie gazów i
pyłów do powietrza dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „POLUTIL” B. Budek, K.
Kwiatkowski s.j., Ostrowite 18 A,
86-141 Lniano;
2. Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla zakładu
SETO M. Klimkiewicz, ul. Mokra 18, 85-834 Bydgoszcz;
3. Wniosek o wydanie zmiany zezwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
dla Zakładów Chemicznych ZACHEM S. A., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz;
4. Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla
GOSPODARSTWA ROLNEGO I. M. Napierała, K. T. SAWA, Nowe Dąbie 76C, 89-210
Łabiszyn;
5. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na
wytwarzanie odpadów dla CARGO Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825
Bydgoszcz;
6. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla CARGO Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego
65, 85-825 Bydgoszcz;
7. Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla KEMIRA
ŚWIECIE Sp. z o. o., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie;
8. Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla NITROCHEM S. A., ul. Wojska Polskiego 65A, 85-825 Bydgoszcz;
9. Wniosek o wydanie decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla
INOFAMA S. A., ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław;
10. Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla
TORUŃSKICH WODOCIĄGÓW Sp. z o. o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń – instalacji
206
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3384
16.10.2012
8.50
Justyna Wrzos
3385
16.10.2012
9.00
Marek Bobek
3386
16.10.2012
11.30
Justyna Gostkowska-Kunert
3387
16.10.2012
11.55
Beata Urbańska
3388
3389
16.10.2012
16.10.2012
15.00
16.10
Izabela Berent
Marek Bobek
3390
17.10.2012
11.15
Magdalena Masewicz
3391
17.10.2012
12.40
Marek Bobek
3392
17.10.2012
13.20
Barbara Komorowska
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - 1. Zmiana decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „POLUTIL” B. Budek, K. Kwiatkowski s.j.,
Ostrowite 18 A,
86-141 Lniano;
2. Decyzja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla zakładu SETO M.
Klimkiewicz, ul. Mokra 18, 85-834 Bydgoszcz;
3. Zmiana decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Zakładów
Chemicznych ZACHEM S. A., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz;
4. Decyzja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla GOSPODARSTWA
ROLNEGO I. M. Napierała, K. T. SAWA, Nowe Dąbie 76C, 89-210 Łabiszyn;
5. Decyzja - przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na wytwarzanie
odpadów dla CARGO Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz;
6. Decyzja - przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia na
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla CARGO Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego
65, 85-825 Bydgoszcz;
7. Decyzja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla KEMIRA ŚWIECIE Sp. z o.
o., ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie;
8. Decyzja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla NITRO-CHEM S. A., ul.
Wojska Polskiego 65A, 85-825 Bydgoszcz;
9. Decyzja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla INOFAMA S. A., ul.
Metalowców 7, 88-100 Inowrocław;
10. Decyzja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla TORUŃSKICH
WODOCIĄGÓW Sp. z o. o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń – instalacji eksploatowanej
na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 49.
Środowisko - wykaz danych - Zamknięcie składowiska odpadów w Świeciu nad Osą
Strategia Rozwoju - Zespoły tematyczne do opracowania Strategii rozwoju województwa
kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - zmiana załącznika nr 4 - Zespół tematyczny ds.
rozwoju gospodarczego
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Doraźna Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego i
Polityki Miejskiej
Zarządzenie Marszałka nr 58/2012
Środowisko - wykaz danych - Zamknięcie składowiska odpadów w Boluminie
Rolnictwo - OGR - Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2007
Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2010
Środowisko - wykaz danych danych - Zamknięcie składowiska odpadów w Łążynie
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 1207a/2012
207
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3393
17.10.2012
14.40
Anna Domagalska
3394
17.10.2012
15.00
Iwona Wieczerzak
3395
18.10.2012
8.25
Marek Bobek
3396
18.10.2012
9.45
Olgierd Sobkowiak
3397
18.10.2012
11.00
Beata Gęstwa
3398
18.10.2012
11.05
Beata Gęstwa
3399
18.10.2012
11.50
Beata Gęstwa
3400
18.10.2012
13.20
Edyta Chmielewska-Drężek
3401
18.10.2012
14.40
Beata Gęstwa
3402
19.10.2012
8.40
Olgierd Sobkowiak
3403
19.10.2012
8.45
Iwona Wieczerzak
3404
19.10.2012
10.30
Marcin Kosiński
Uwagi
Turystyka - Oferta z dnia 11.10.2012 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego na wparcie działań z zakresu
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa
Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski im.
Mariana Sydowa
Nazwa zadania: Kujawsko-Pomorskie Forum Szlaków Turystycznych
Praca - jednostki organizacyjne - Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Dworcowej 80 poszukuje kandydatów na stanowisko do
obsługi organizacyjno-technicznej praktyk pedagogicznych – projektu ,,Od praktykanta do
praktyka – Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka
obcego" realizowanego w ramach konkursu o numerze 6/POKL/3.3.2/2009.
Środowisko - wykaz danych - Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości
Wierzchy
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2012 - Odpowiedzi na pytania z dnia
3 października 2012 roku
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.59.2012 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na
dostawę środków czystości dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.66.2012 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.69.2012 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.76.2012 - Opracowanie akcji
promocyjnej, w ramach której zostanie przygotowany scenariusz i repertuar oraz
kompleksowa organizacja 120 koncertów w zabytkowych obiektach biorących udział w
projekcie realizowanym przez województwo kujawsko-pomorskie pn. „Dziedzictwo
kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w 2012
roku”.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.74.2012 - Ogłoszenie o zmianie,
Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu, Załącznik graficzny do odpowiedzi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2012 - Załącznik do odpowiedzi na
pytania z dnia 3 października 2012 roku
Praca - jednostki organizacyjne - Dyrektor NKJO w Bydgoszczy poszukuje kandydatów
na stanowisko głównego księgowego.
Obwieszczenia Marszałka nr 211/CP/2012, 212/CP/2012
208
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3405
19.10.2012
13.20
Olgierd Sobkowiak
3406
19.10.2012
15.55
Olgierd Sobkowiak
3407
22.10.2012
8.30
Barbara Komorowska
3408
22.10.2012
10.30
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2012 - Odpowiedzi na pytania
3409
22.10.2012
10.35
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.75.2012 - Odpowiedzi na pytania
3410
22.10.2012
10.50
Ewa Ndozi
3411
22.10.2012
12.35
Maryla Majtczak
3412
22.10.2012
13.20
Grzegorz Kaczmarek
3413
22.10.2012
13.55
Olgierd Sobkowiak
3414
22.10.2012
14.25
Edyta Chmielewska-Drężek
3415
22.10.2012
15.10
Olgierd Sobkowiak
3416
23.10.2012
7.45
Piotr Niedziałkowski
3417
23.10.2012
8.30
Barbara Komorowska
3418
23.10.2012
8.45
Marek Bobek
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2012 - Odpowiedzi na pytania z dnia
1 października 2012 roku
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2012 - Odpowiedzi na pytania z dnia
4 października 2012 roku
Uchwały zarządu nr 1209/12 - 1230/12
Praca - jednostki organizacyjne - Dyrektor Szkoły Policealnej Medycznej w Inowrocławiu
poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta.
Porządek obrad XXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29
października 2012 r.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - zamówienie - Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opieka serwisowa Lokalnego Systemu Informatycznego.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2012 - Zakres modernizacji ED72;
Odpowiedzi na pytania z dnia 8 października 2012 roku
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.75.2012 - Odpowiedź na pytania i
zmiana terminu składania ofert; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; Załącznik nr 2 zmodyfikowany; Załącznik nr 7 - zmodyfikowany
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.63.2012 - Odpowiedzi na pytania z dnia
9 października 2012 roku
Organizacje pozarządowe - Zlecenie zadań - tryb uproszczony - Oferta z dnia 19.10.2012
r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego
na wparcia działań z zakresu opieki na osobami przewlekle chorymi
Nazwa oferenta: Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym „ZIELONY LISĆ”
Nazwa zadania: ”Pomocna dłoń”
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 1150/12 - 1154/12
Środowisko - wykaz danych - Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Jackowo
Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Rosochatka
209
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3419
23.10.2012
9.20
Marek Bobek
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska
odpadów dla EKOSYSTEM Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie
Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Niemojewo
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Rozwarzynie
3420
23.10.2012
9.30
Anna Brandyk
Środowisko - Informacje publiczne - Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko obszarów Natura 2000 dot. planowanego poboru kruszywa z koryta rzeki
Wisły w rejonie Solca Kujawskiego przez „SOLBET” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim
3421
3422
23.10.2012
23.10.2012
11.05
12.30
Krzysztof Ryszewski
Wiesława Murawska
3423
23.10.2012
12.35
Beata Urbańska
3424
24.10.2012
7.20
Lidia Ptaszyńska
3425
24.10.2012
12.40
Magdalena Balcerak
3426
24.10.2012
13.30
Natalia Szczutkowska
3427
24.10.2012
13.45
Uwagi
Finanse - Sprawozdania - sprawozdanie Rb-Z i Rb-NDS za III kwartał 2012
Praca - oferta nr 17/2012
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Zdrowie, Praca - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na
stanowisko dyrektora: Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy, ul.
Gabrieli Zapolskiej 18
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Porządek obrad XXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 29
października 2012 r. - dodanie druków
Dagmara Zandecka
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty Zapraszamy do składania ofert przeprowadzenia szkolenia pn. „Ewaluacja jako skuteczne
narzędzie wspomagania realizacji oraz badania efektywności projektów realizowanych w
ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”
3428
24.10.2012
14.05
Adam Rusinek
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie planuje
zakupić laptopa wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz projektor multimedialny.
W związku z powyższym zaprasza do składania ofert na dostarczenie ww. sprzętu.
3429
24.10.2012
14.05
Adam Rusinek
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie planuje
zakup zestawu oprogramowania do edycji plików video. W związku z powyższym
zaprasza do składania ofert na jego dostarczenie.
210
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3430
25.10.2012
7.45
Piotr Niedziałkowski
3431
25.10.2012
8.20
Małgorzata Schick
3432
25.10.2012
8.35
Anna Kacprzak
3433
25.10.2012
14.20
Beata Gęstwa
3434
25.10.2012
14.55
Edyta Chmielewska-Drężek
3435
26.10.2012
8.30
Marcin Kosiński
Uwagi
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 17 października 2012 r.
złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z
zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nazwa oferenta: Fundacja „Boryna” Centrum Terapii Dźwiękiem i Muzyką (ul.
Mickiewicza 50/13, 87-100 Toruń)
Nazwa zadania: Magia 9 strun Wirtuoz skrzypiec Steve Kindler w Polsce. Grudzień
2012
Ewidencja pozwoleń na hurtowy handel napojami alkoholowymi (piwo i wino do 18%
zawartości alkoholu) - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Departament
Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie
zaprosić do składania ofert na wykonanie rękodzieł z filcu w kształcie reniferów.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.60.2012 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.82.2012 - Wykonanie i dostarczenie
materiałów informacyjno - promocyjnych
Obwieszczenia Marszałka nr 213/CP/2012 - 219/CP/2012, 221/CP/2012 - 222/CP/2012,
10/KW/2012
3436
26.10.2012
9.00
Krzysztof Ryszewski
Budżet 2012 - Uchwała Nr 43/1306/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 24 października 2012 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości
informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-III kwartał 2012 r
.
3437
3438
3439
26.10.2012
26.10.2012
26.10.2012
10.10
10.20
11.25
Izabela Berent
Andrzej Narolewski
Jarosław Przybył
Zarządzenia Marszałka nr 59/2012 - 65/2012
Załatwiane sprawy - Udostępnianie informacji publicznej - zdjęcie informacji
Edukacja - usunięcie zakładki "Załatwiane sprawy"
3440
26.10.2012
12.25
Małgorzata Kasprzak
3441
26.10.2012
12.30
Izabela Berent
Załatwiane sprawy - Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej - usunięcie
Zarządzenia Marszałka nr 66//2012 - 77/2012
3442
26.10.2012
7.30
Ewa Kubiak
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek Toruńskich Wodociągów Sp.
z o. o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, o zmianę decyzji Wojewody KujawskoPomorskiego z dnia 22.12.2006 r., znak: WSiRW-III-DL/6811/33/06, udzielającej
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Mała Nieszawka
3443
29.10.2012
7.50
Marcin Kosiński
Załatwiane sprawy - Uzgodnienia projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego - usunięcie informacji
211
L.P.
DATA
GODZINA
3444
29.10.2012
11.15
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Marek Bobek
Środowisko - wykaz danych - Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Kucerz
3445
29.10.2012
11.20
Anita Kubiak
Środowisko - wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego
Gospodarstwu Rolnemu Joanna Frischke-Krajewska, Ferma Drobiu Ciele 49, Makowiska
12, 86-050 Solec Kujawski na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu położonej
w gminie Białe Błota. Osoba odpowiedzialna za informację
3446
29.10.2012
11.20
Marek Bobek
Środowisko - wykaz danych - Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów w
miejscowości Bławaty
3447
29.10.2012
11.30
Anna Brandyk
Uwagi
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla
PPHU ATRAX II Skup Złomu Recykling Pojazdów Dariusz Bernat w Inowrocławiu na
wprowadzenie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe
dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do ziemi wód
opadowych i popłucznych z terenu Zakładu STRUGA S.A. w Jezuickiej Strudze
3448
29.10.2012
11.50
Anna Brandyk
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych –
Północ S.A. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu
Ustalenie linii brzegowej rzeki Brdy przy ul. Unii Lubelskiej w Bydgoszczy (działka nr 8/4
obręb 78).
3449
29.10.2012
12.00
Anita Kubiak
Środowisko - informacje publiczne - Decyzja – przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
25.01.2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/06/05/06, udzielonego Panu Tadeuszowi
Osuchowi na prowadzenie instalacji służącej do chowu świń w Fermie Tuczu Trzody
Chlewnej w Konstantowie na Pana Michała Rogoziewicza.
212
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Środowisko - informacje publiczne -Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla Miejskiego
Zarządu Dróg we Włocławku na stałe odwodnienie podwójnego tunelu drogowego i
niwelety drogi krajowej - Alei Królowej Jadwigi z odprowadzeniem wód opadowych do
kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina we Włocławku
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu na
wykonanie robót na terenie szczególnego zagrożenia powodzią i zrzut oczyszczonych
ścieków do rzeki Wisły.
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla Panów Edwarda i Marcina Chmara, zam. w
Cekcynie, na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych z mycia posadzki
w hali magazynowej i demontażu w Cekcynie do kanalizacji sanitarnej.
3450
29.10.2012
12.00
Ewa Kubiak
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla PHU Auto Czar Cezary Ihnatowicz, Wielowieś
2A, 88-140 Gniewkowo, na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
oraz na odprowadzenie do ziemi wód opadowych lub roztopowych.
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla Gospodarstwa Specjalistycznego Hodowla
Drobiu Szymon Frischke, Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski, na wprowadzanie
oczyszczonych wód opadowych i roztopowych oraz wykonanie urządzenia wodnego, tj.
wylotu kanalizacji deszczowej.
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla Auto Recykling Sp. C., Anna Konefał i Grzegorz
Przybył, ul. Wybudowanie 5, 86-022 Dobrcz, na odprowadzenie wód opadowych lub
roztopowych.
Decyzja - pozwolenie wodnoprawne dla LA MARE Sp. z o. o., ul. Witebska 1A, 85-759
Bydgoszcz, na wykonanie zjazdu – slipu do wodowania sprzętu pływającego oraz
pomostów pływających do cumowania łodzi.
3451
29.10.2012
12.05
Anita Kubiak
3452
29.10.2012
13.50
Krzysztof Czarnecki
Środowisko - informacje publiczne - Decyzja – przeniesienie praw i obowiązków
wynikających z pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 13.02.2009 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/13/08, udzielonego Fermie
Drobiu w Gospodarstwie Rolnym „ELCZAR” Elżbieta i Cezary Zawiślak, ul. Kolejowa 17,
Serock, 86-120 Pruszcz, na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu powyżej
40000 stanowisk na terenie Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Drzycim na
Panią Aleksandrę Zawiślak.
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii
213
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Rolnictwo - grupy producentów - Rejestr (wykaz) Grup producentów rolnych (Rejestr
GPR),
- Rejestr wstępnie uznanych Grup producentów owoców i warzyw,
- Rejestr uznanych Grup producentów owoców i warzyw. - aktualizacja
3453
29.10.2012
14.30
Łukasz Domski
3454
30.10.2012
12.35
Edyta Chmielewska-Drężek
3455
30.10.2012
12.40
Edyta Chmielewska-Drężek
3456
3457
30.10.2012
31.10.2012
13.25
9.00
Edyta Chmielewska-Drężek
Barbara Komorowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.86.2012 - Badanie sprawozdania
finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawozdań finansowych
wojewódzkich osób prawnych za 2012 rok
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.82.2012 - Ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia; Odpowiedź na pytania i modyfikacja SIWZ
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.82.2012 - Modyfikacja
Uchwały zarządu nr 1231/12 - 1268/12
3458
31.10.2012
12.45
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.82.2012 - Odpowiedzi na pytania
3459
31.10.2012
12.50
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.86.2012 - Odpowiedź na pytanie
3460
31.10.2012
13.30
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2011 - Badanie modelu finansowania
budowy, przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w Województwie KujawskoPomorskim wraz z analizą techniczną, finansową, ekonomiczną oraz prawną, a także
wdrożenie wybranego przez Zamawiającego modelu - informacja o wyniku postępowania
3461
31.10.2012
13.45
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.76.2012 - Opracowanie akcji
promocyjnej, w ramach której zostanie przygotowany scenariusz i repertuar oraz
kompleksowa organizacja 120 koncertów w zabytkowych obiektach biorących udział w
projekcie realizowanym przez województwo kujawsko-pomorskie pn. „Dziedzictwo
kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w 2012
roku”. - Informacja o wyborze
3462
31.10.2012
14.00
Dagmara Zandecka
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapraszamy do składania ofert dotyczących
przeprowadzenia szkolenia z zakresu pomocy publicznej w ramach Regionalnego
programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Turystyka - Oferta z dnia 25.10.2012 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego na wparcie działań z zakresu
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa
3463
31.10.2012
15.10
Marcin Habel
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Visitus Supremus” przy Osrodku Szkolno
Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy
Nazwa zadania: Młody turysta poznaje region kujawsko-pomorski
214
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Turystyka - Oferta z dnia 25.10.2012 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego na wparcie działań z zakresu
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa
3464
31.10.2012
15.10
Marcin Habel
Nazwa oferenta: Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz
Nazwa zadania: Mapa turystyczno-krajoznawcza Gminy Gobrcz
3465
31.10.2012
15.20
Sylwia Szczęśniak
3466
31.10.2012
15.20
Beata Gęstwa
3467
02.11.2012
11.00
Anna Sobierajska
3468
02.11.2012
11.30
Anita Kubiak
3469
02.11.2012
12.05
Magdalena Balcerak
3470
02.11.2012
12.15
Emilia Szymczak
MIenie - Przetargi - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej
wiadomości informację o wyniku przeprowadzonego w dniu 11 października 2012 r.
trzeciego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej we Włocławku przy ul. Papieżki 38a
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.81.2011 - Skład, przygotowanie do
druku, tłumaczenie oraz druk publikacji promocyjnych
Uchwały sejmiku - 448/2012 - 468/2012
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego – decyzji
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.04.2007 r. znak: WSRiRW-IIIJK/6618/01/07, zmienionego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 18.04.2008 r. znak: ŚG.I.mc.760-1/28/08 udzielonego Gospodarstwu Rolnemu
Danuta i Czesław Frischke Makowiska 12, 86-050 Solec Kujawski na prowadzenie
instalacji służącej do chowu drobiu – kur niosek Fermy Drobiu w Makowiskach
Planowane posiedzenia komisji - 13.11.2012 - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
Kultura - Oferta z dnia 30 października 2012 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
3471
05.11.2012
8.05
Andrzej Pabian
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Chór Mieszany „Tibi Mariae” przy parafii Niepokalanego
Serca NMP w Grudziądzu (86-300 Grudziądz, Mickiewicza 43)
Nazwa zadania: Udział Chóru Mieszanego Tibi Mariae w Festiwalu Pieśni Adwentowej i
Bożego Narodzenia w Pradze
3472
05.11.2012
10.20
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.49.2012 - Informacja o unieważnieniu
215
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3473
05.11.2012
13.05
Maria Rutka-Celmer
3474
05.11.2012
14.10
Edyta Chmielewska-Drężek
3475
05.11.2012
14.15
Lech Nienartowicz
3476
05.11.2012
15.00
Dagmara Zandecka
3477
06.11.2012
8.30
Barbara Komorowska
3478
06.11.2012
10.20
Małgorzata Schick
3479
06.11.2012
10.40
Kamila Czyżak
3480
06.11.2012
10.45
Anna Sobierajska
3481
06.11.2012
12.00
Patrycja Jaremczuk
3482
06.11.2012
12.20
Marek Bobek
3483
06.11.2012
15.30
Waldemar Tomaszewski
3484
06.11.2012
15.40
Jarosław Przybył
Uwagi
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych operator S. A., ul.
Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z odwodnień kanałów i
mis pod autotransformatorami do rowu na terenie Stacji Elektroenergetycznej 220/110 kV
Jasieniec w Bydgoszczy, ul. Jasieniecka 3, wylotem z PCV o średnicy 200 mm w ilości
14,9 l/s.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.86.2012 - Informacja i zmiana terminu
składania ofert; Zmiana ogłoszenia
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapraszenie do składania ofert - Departament
Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie
zaprosić do składania ofert na wykonanie puzzli.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapraszamy do składania ofert na udzielanie
wsparcia eksperckiego w zakresie pomocy publicznej - Wydział Zarządzania RPO w
Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi zaprasza do składania
ofert na udzielanie wsparcia eksperckiego w zakresie pomocy publicznej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
Uchwaly zarządu nr 1270/2012 - 1285/2012
Załatwiane sprawy - usunięcie spraw załatwianych rzez Dep. Współpracy Regionalnej i
Rozwoju Gospodarczego
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - zamówienie - Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opieka serwisowa Lokalnego Systemu Informatycznego Wybór oferty
Protokół Nr XXVI/12 z XXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
24 września 2012 r.
Obwieszczenia Marszałka nr 223/CP/2012, 224/CP/2012
Środowisko - wykaz danych - Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości
Jaszczółtowo
Prace Zarządu - 22.09.2012 - 25.10.2012
Załatwiane sprawy - Akt nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela
mianowanego -szkoły prowadzonej przez Samorząd Województwa KujawskoPomorskiego, z mocy prawa.
Akt nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia nauczyciela mianowanego -szkoły
prowadzonej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na podstawie
przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego.
Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli - usunięcie
216
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3485
06.11.2012
15.50
Anna Kacprzak
3486
07.11.2012
10.55
Sylwia Szczęśniak
3487
07.11.2012
11.40
Beata Urbańska
3488
07.11.2012
12.00
Anna Kacprzak
3489
07.11.2012
12.55
3490
07.11.2012
13.30
Ewa Dyla, Magdalena
Czachorowska
Lidia Ptaszyńska
3491
07.11.2012
14.55
Edyta Michalska
3492
08.11.2012
9.30
Barbara Komorowska
3493
08.11.2012
9.35
Marek Bobek
3494
08.11.2012
10.15
Dorota Sawicka
3495
08.11.2012
10.20
Edyta Chmielewska-Drężek
3496
08.11.2012
10.25
Krzysztof Czarnecki
3497
08.11.2012
11.30
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Departament
Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie
zaprosić do składania ofert na wynajem sali kinowej w kinie w Bydgoszczy.
Świadczone usługi - Departament Nadzoru Właścicielskiego i Mienia - zmiana załącznika
w karcie nr NW_5 - Ustanowienie trwałego zarządu nieruchomości
Prace sejmiku - Planowane posiedzenia komisji - 12.11.2012 - Komisja Edukacji, Nauki,
Sportu i Turystyki
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Departament
Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie
zaprosić do składania ofert na wynajem sali kinowej w kinie w Bydgoszczy - Zmiana
wymaganego okresu obowiązywania oferty
Środowisko - wykaz danych - Karty informacyjne dotyczące wydanych pozwoleń
zintegrowanych
Zdrowie - Staże podyplomowe - aktualizacja
Prace sejmiku - Planowane posiedzenia komisji - 15.11.2012 - Komisja Rewizyjna
12.11.2012 - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 816/12, 817/12, 882/12, 930/12-938/12, 1121/121123/12, 1208/12, 1269/12
Środowisko - Wniosek o zmianę decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji
składowiska odpadów dla Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Białkowie
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - W związku z
organizacją w dniach 29-30 listopada spotkania Dyrektorów Instytucji Zarządzających
RPO WK-P na lata 2007-2013, proszę o przesłanie kalkulacji kosztów związanych z
wynajmem pokoi, sali konferencyjnej oraz przygotowaniem posiłków dla uczestników
spotkania, według poniższej specyfikacji:
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.75.2012 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Prace sejmiku - Planowane posiedzenia komisji - 15.11.2012 - Komisji Ochrony
Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.85.2012 - OBJĘCIE OCHRONĄ
UBEZPIECZENIOWĄ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
SZCZEGÓŁOWO OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ SIWZ
217
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3498
09.11.2012
9.10
Maria Rutka-Celmer
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla MAMAUTO Adam Kula, Maciej Kula Spółka Jawna, Starorypin
Rządowy 29A, 87-500 Rypin na udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację
urządzenia wodnego – ziemnego stawu chłonno-odparowującego w kształcie prostokąta
o wymiarach 12,0 mx 11,0 mx 2,10 m służącego do wprowadzania do ziemi
oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z utwardzonego terenu Stacji Demontażu
Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji w Starorypinie Rządowym oraz wykonanie
urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych i roztopowych w postaci rozsącza typu
Aquacell (Core) firmy Wavin.
3499
09.11.2012
9.10
Anita Kubiak
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego prowadzonej przez Marcina Krulikowskiego w
miejscowości Borucin
Uwagi
Środowisko - informacje publiczne - Ustalenie linii brzegowej Strugi Młyńskiej na wniosek
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
3500
09.11.2012
9.15
Anna Brandyk
Wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, dotyczący udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie robót przy przebudowie ul. Majdany w Toruniu, na
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
3501
09.11.2012
12.15
Andrzej Pabian
Kultura - Ogłoszenie o naborze wniosków o dotacje na zabytki na rok 2013
3502
09.11.2012
13.45
Olgierd Sobkowiak
3503
09.11.2012
13.50
Olgierd Sobkowiak
3504
12.11.2012
9.15
Ewa Dyla, Magdalena
Czachorowska
3505
12.11.2012
9.50
Maryla Majtczak
3506
12.11.2012
10.00
Monika Butowska
3507
13.11.2012
9.40
Beata Urbańska
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
3508
13.11.2012
9.45
Beata Urbańska
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 19.11.2012 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.89.2012 - Organizowanie,
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pod nazwą
„Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2012 - Informacja o wyniku
postępowania
Środowisko - wykaz danych - Karty informacyjne dotyczące wydanych pozwoleń
zintegrowanych. (aktualizacja pliku i informacji z dnia 07.11.2012 r.)
Sejmik - Porządek obrad XXVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 19 listopada 2012 r.
Kultura - Ogłoszenie o naborze wniosków o dotacje na zabytki na rok 2013 - Zdjęcie
informacji
218
L.P.
DATA
GODZINA
3509
13.11.2012
9.55
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.85.2012 - SIWZ; Wykaz nr 1 - wykaz
jednostek; Wykaz nr 2 - majątek; Wykaz nr 3 - pojazdy; Wykaz nr 4 - wykaz dróg
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - W związku z planowanym przekazaniem
obsługi wydruku na wybrane urządzenia drukujące w okresie od 01 grudnia 2012 do 28
lutego 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza o
złożenia ofert cenowych na obsługę n/w drukarek w zakresie jak zdefiniowano w
załączniku 1 oraz 2.
3510
13.11.2012
14.00
Waldemar Glaziński
3511
13.11.2012
14.05
Elżbieta Sudoł
3512
13.11.2012
16.15
Dorota Kalinowska
3513
13.11.2012
16.20
Marek Bobek
3514
13.11.2012
16.30
Edyta Michalska
3515
14.11.2012
9.00
Natalia Szczutkowska
3516
14.11.2012
10.45
Magdalena Balcerak
3517
14.11.2012
12.55
Adam Rusinek
3518
14.11.2012
14.45
Dorota Kalinowska
3519
14.11.2012
14.50
Edyta Chmielewska-Drężek
3520
14.11.2012
15.00
Izabela Berent
3521
14.11.2012
15.25
Anna Domagalska
3522
15.11.2012
9.35
Beata Gęstwa
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Zatwierdzenie programów gospodarki odpadami
Pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.84.2012 - Nadzór inwestorski w pełnym
zakresie branżowym nad pracami projektowymi i budowlanymi budowy nowej siedziby
WOMP we Włocławku
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla
EKOSYSTEM Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sejmik - kalendarium radnych - wrzesień 2012 - aktualizacja
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie planuje zakupić czekoladki promocyjne w
ozdobnym opakowaniu. W związku z powyższym zaprasza do składania ofert na
wykonanie niniejszego zamówienia.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.87.2012 - Zakup drukarek, urządzeń
wielofunkcyjnych oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z podziałem na 4 części
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.82.2012 - Informacja o wyborze
Zarządzenia Marszałka nr 82/2012, 83/2012
Turystyka - Oferta z dnia 14.11.2012 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego na wparcie działań z zakresu
upowszechniania turystyki i krajoznawstwa
Nazwa oferenta: Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Nazwa zadania: Zapraszamy na ziemie kujawsko-dobrzyńskie
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.81.2011 - Informacja o wyborze
219
L.P.
DATA
GODZINA
3523
15.11.2012
14.45
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Emilia Szymczak
3524
15.11.2012
15.00
Krzysztof Ryszewski
3525
16.11.2012
7.40
Olgierd Sobkowiak
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
Finanse - Budżet 2012 - Projekt budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2013
rok
Projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2011-2036.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.89.2012 - Odpowiedź na pytanie
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - W związku z
planowanym wdrożeniem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego zbliżeniowych kart dostępowych prosimy o przesłanie ofert na ich
wykonanie. W ramach umowy Wykonawca powinien opracować projekt graficzny karty
dostępowej oraz wykonać serię dedykowanych kart w standardzie Mifare 1k w ilości 500
szt. oraz dodatkowo do kart - hologramy zabezpieczające.
3526
16.11.2012
10.30
Waldemar Glaziński
3527
3528
16.11.2012
16.11.2012
10.45
13.10
Andrzej Pabian
Olgierd Sobkowiak
Kultura - Ogłoszenie o naborze wniosków o dotacje na zabytki na rok 2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.89.2012 - Zmiana terminu
3529
16.11.2012
13.25
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.84.2012 - Odpowiedź na pytanie
3530
16.11.2012
13.25
Olgierd Sobkowiak
3531
19.11.2012
8.45
Barbara Komorowska
3532
19.11.2012
11.15
Kinga Rygielska
3533
19.11.2012
11.15
Anna Brandyk
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.62.2012 - Informacja o wyniku
postępowania
Uchwały zarządu nr 1286/12 - 1318/12
Środowisko - Informacje publiczne, wykaz danych - Program ochrony środowiska przed
hałasem
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego
„Kapral-Car” Marcin Kasprzak dotyczący udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe
dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych obcego podmiotu.
Ustalenie linii brzegowej rzeki Brdy na dz. nr 5/17 obręb 220, w granicach
administracyjnych miasta Bydgoszczy przy ul. Spornej.
Środowisko - wykaz danych - Karty informacyjne dotyczące wydanych pozwoleń
zintegrowanych. (aktualizacja pliku i informacji z dnia 09.11.2012 r.)
3534
19.11.2012
11.15
Ewa Dyla, Magdalena
Czachorowska
3535
19.11.2012
11.35
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.90.2012 - Rozbudowa centrali
telefonicznej w Urzędzie Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
3536
19.11.2012
11.55
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.84.2012 - Odpowiedź na pytanie
220
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3537
19.11.2012
14.20
Krzysztof Czarnecki
3538
19.11.2012
15.00
Izabela Berent
3539
19.11.2012
15.05
Dorota Kalinowska
3540
20.11.2012
8.10
Izabela Berent
Zarządzenia Marszałka nr 81a/2012, 84/2012, 85/2012
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu.
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o. w
Pakości.
Zmiana decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów dla
Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o. w Pakości.
3541
20.11.2012
9.30
Marek Bobek
3542
20.11.2012
13.20
Patrycja Jaremczuk
3543
20.11.2012
13.25
Magdalena Balcerak
3544
20.11.2012
13.45
Edyta Chmielewska-Drężek
3545
20.11.2012
15.30
Jarosław Przybył
3546
20.11.2012
16.20
Wiesława Murawska
3547
21.11.2012
8.45
Anita Kubiak
3548
21.11.2012
10.00
Magdalena Czachorowska
3549
21.11.2012
10.20
Barbara Komorowska
3550
21.11.2012
11,00
Andrzej Pabian
3551
21.11.2012
11.35
Andrzej Pabian
3552
21.11.2012
13.40
Wiesława Murawska
Uwagi
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii
Praca - Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu oraz na stanowiska kierowników niektórych wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych - zmiana
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.87.2012 - Odpowiedź na pytania
Obwieszczenia Marszałka nr 225/CP/2012, 226/CP/2012, 228/CP/2012 - 238/CP/2012
Planowane posiedzenia komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i
Infrastruktury
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.86.2012 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty część I
Świadczone usługi - Departament Edukacji i Sportu - zmiana kart nr ES.5 oraz ES.7
Praca - oferta nr 18/2012
Środowisko - wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego – decyzji ostatecznej
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.10.2007 r., znak: WSRiRW-IIIJK/6618/15/07
Środowisko - informacje publiczne - Informacja o wydanej decyzji Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2012 roku, ŚGIV.7222.10.2012.MC, tj. zmianie pozwolenia zintegrowanego dla NOMET Sp. z o. o., ul.
Kanałowa 40/42; 87-100 Toruń.
Uchwały zarządu nr 1324/2012 - 1354/2012
Kultura - Ogłoszenie dotyczące wniosku na realizację zadania publicznego pn. Budowa
Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX wieku
Kultura - Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo KujawskoPomorskie - aktualizacja
Praca - oferta nr 19/2012
221
L.P.
DATA
GODZINA
3553
22.11.2012
7.55
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenie majątkowe p. Anny Jurewicz złożonego w związku z zaprzestaniem
sprawowania funkcji Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w
Toruniu
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie planuje zakupić 15 nawigacji
samochodowych zgodnych z zawartą poniżej specyfikacją techniczną. W związku z
powyższym zaprasza do składania ofert na dostarczenie ww. sprzętu.
3554
22.11.2012
8.00
Maciej Orzechowski
3555
22.11.2012
11.00
Karolina Kriger
3556
22.11.2012
11.15
Edyta Chmielewska-Drężek
3557
3558
22.11.2012
22.11.2012
14.15
14.50
Zamówienia publiczne - Wykonanie i montaż 120 tablic informacyjnych w projekcie
realizowanym przez województwo kujawsko-pomorskie pn. „Dziedzictwo kulturowe
województwa kujawsko-pomorskiego -wsparcie opieki nad zabytkami w 2012r”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.86.2012 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty część II-IV
Kamila Czyżak
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie planuje zakupić 15 nawigacji
samochodowych zgodnych z zawartą poniżej specyfikacją techniczną. W związku z
powyższym zaprasza do składania ofert na dostarczenie ww. sprzętu. - Zmiana
ogłoszenia
Anita Kubiak
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego – decyzji
ostatecznej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.10.2007 r. znak WSRiRW-IIIJK/6618/14/07 udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Ferma Drobiu Kazimierz Nowiński
Radunek 1, 88-324 Jeziora Wielkie na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu –
brojlerów kurzych – Fermy Drobiu Radunek 1
3559
22.11.2012
15.00
Emilia Marciniak
3560
22.11.2012
15.20
Wiesława Murawska
3561
23.11.2012
9.10
Sandra Borys-Wysocka
3562
23.11.2012
12.55
Dorota Kalinowska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Departament Planowania Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie zaprosić do
składania ofert w zakresie wykonania trzech pozycji książkowych na potrzeby procesu
planistycznego w odniesieniu do nowej perspektywy na lata 2014-2020.
Praca - lista kandydatów - oferta nr 17/2012
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwał
oferty na wykonanie usługi cateringowej w trakcie konsultacji, które odbywać będą się w
powiatach Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.90.2012 - zmiana terminu składania i
otwarcia ofert
222
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3563
26.11.2012
12.10
Beata Gęstwa
3564
26.11.2012
13.15
Patrycja Jaremczuk
3565
27.11.2012
11.00
Beata Urbańska
3566
27.11.2012
11.05
Anna Sobierajska
3567
3568
27.11.2012
27.11.2012
12.20
13.00
Anna Sobierajska
Barbara Komorowska
3569
27.11.2012
13.05
Dorota Kalinowska
3570
27.11.2012
15.50
Olgierd Sobkowiak
3571
28.11.2012
8.40
Krzysztof Czarnecki
3572
28.11.2012
8.50
Barbara Komorowska
3573
3574
28.11.2012
28.11.2012
9.30
9.30
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.90.2012 - Odpowiedzi na pytania
Wzóry umowy - nowy
Obwieszczenie prostujące postanowienie nr 231/CP/2012
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 03.12.2012 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Sejmik - Protokół Nr XXVII/12 z XXVII sesji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 29 października 2012 r.
Uchwaly sejmiku - 469/12 - 487/12
Uchwały zarządu nr 1355/12, 1357/12 - 1375/12
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.91.2012 - Odpowiedzi na pytania
Wytyczne z zakresu informacji i promocji
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.89.2012 - Zmiana terminu składania
ofert
Planowane posiedzenia komisji - 29.11.2012 - Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii
Uchwały zarządu nr 1319/12 - 1323/12, 1376/12 - 1377/12
Anita Kubiak
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego
podmiotowi „RENODRÓB” Sp. z o.o., Ośniszczewo, 86-133 Dąbrowa Biskupia.
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Gospodarstwa Rolnego Kazimierz
Frischke Jr, Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego Fermie Drobiu zlokalizowanej
w miejscowości Jezuicka Struga na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu –
brojlerów kurzych.
Ewa Kubiak
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek Przedsiębiorstwa
Inżynierskiego ProEko s. j. w Bydgoszczy działającego w imieniu Toruńskich
Wodociągów Sp. z o. o. w Toruniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie studni oraz zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z
ujęcia wody Jedwabno
223
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Środowisko - informacje publiczne - Informacja publiczna o wszczęciu postępowania
administracyjnego na wniosek Pana Marcina Krulikowskiego Borucin 31, 88-220 Osięciny
w sprawie wydania decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do chowu drobiu –
brojlera kurzego.
3575
28.11.2012
9.30
Anita Kubiak
3576
29.11.2012
9.45
Barbara Komorowska
3577
29.11.2012
9.50
Dorota Kalinowska
3578
29.11.2012
10.00
Izabela Berent
3579
29.11.2012
10.05
Kamil Barański
Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca 2012 roku
znak ŚG-IV.7222.1.2011.AK – pozwolenie zintegrowane udzielone Gospodarstwu
Rolnemu Kazimierz Frischke Jr Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski na prowadzenie
instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego zwaną Fermą Drobiu,
zlokalizowaną w Solcu Kujawskim.
Uchwały zarządu - przeniesienie załącznika z uchwały zarządu nr 1024/06 do 1025/06
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.87.2012 - Informacja o unieważnieniu
Zarządzenia Marszałka nr 86/2012 - 90/2012
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu zaprasza do składania ofert na wykonanie 15 reklam na samochodach
zaangażowanych w realizację POKL i RPO.
3580
29.11.2012
11.05
Marcin Kosiński
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwał
oferty na wykonanie usługi cateringowej w trakcie konsultacji, które odbywać będą się w
powiatach Województwa Kujawsko-Pomorskiego -Uszczegółowienie zamówienia i
zmiana terminu składania ofert
3581
29.11.2012
12.40
Edyta Michalska
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3582
29.11.2012
13.20
Ewa Ndozi
Edukacja - Stypendia i nagrody - Stypendia dla uczniów - uwaga zmiany - aktualizacja
danych kontaktowych
3583
29.11.2012
14.30
Waldemar Glaziński
3584
30.11.2012
8.20
Waldemar Tomaszewski
3585
30.11.2012
10.05
Małgorzata Schick
3586
30.11.2012
13.25
Monika Butowska
3587
30.11.2012
13.35
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - W związku z planowanym przekazaniem
obsługi wydruku na wybrane urządzenia drukujące, Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do złożenia ofert cenowych na obsługę n/w drukarek
w zakresie jak zdefiniowano w załączniku 1 oraz 2.
Rejestr uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchylonych i zmienionych aktualizacja
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
Kultura - Ogłoszenie o naborze wniosków o dotacje na zabytki na rok 2013 - Zdjęcie
informacji - Zmiana pkt. nr 5
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.36.2012 - Informacja o unieważnieniu
postępowania
224
L.P.
DATA
GODZINA
3588
03.12.2012
12.05
3589
3590
03.12.2012
04.12.2012
12.15
12.00
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Marek Kachnic
Urząd Marszałkowski - Departamenty - Dep. Środowiska - dodanie zadań Geologa
Wojewódzkiego
Kinga Rygielska
Środowisko - Programy - Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów poza aglomeracjami położonych
wzdłuż autostrady A-1 i linii kolejowych o obciążeniu ruchem większym od 30 000
przejazdów na rok na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których eksploatacja
spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały
dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami Ldwn, LN na lata 2011-2015
Waldemar Glaziński
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - W związku z koniecznością podniesienia
wersji oprogramowania CMS obsługującego stronę mojregion.eu Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza firmy do złożenia oferty na wykonanie tej
usługi. W ramach usługi zleceniodawca wymaga wykonania następujących czynności:
- podniesienie oprogramowania CMS do wersji Contao ostatniej stabilnej lub do wersji
2.11.6 (obecna wersja to Typolight 2.7.7) . Oczekiwany efekt to:
- dostosowanie do wymogów W3C w zakresie prawidłowego wyświetlania zawartości
strony,
- upgrade nie może się wiązać z utratą treści lub funkcjonalności strony w wersji obecnej
- termin realizacji nie później niż 31 grudnia 2012.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - W związku z planowanym zakupem sprzętu
komputerowego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza
firmy do złożenia ofert na sprzedaż sprzętu zgodnie z poniższą specyfikacją.
3591
04.12.2012
12.05
Waldemar Glaziński
3592
04.12.2012
14.00
Natalia Szczutkowska
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3593
04.12.2012
14.40
Natalia Szczutkowska
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
3594
04.12.2012
15.45
Patrycja Jaremczuk
3595
04.12.2012
15.50
Emilia Marciniak
Uwagi
Obwieszczenia Marszałka nr 239/CP/2012 - 247/CP/2012
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Departament Planowania Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie zaprosić do
składania ofert w zakresie wykonania trzech pozycji książkowych na potrzeby procesu
planistycznego w odniesieniu do nowej perspektywy na lata 2014-2020. - Informacja o
wyborze
225
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3596
05.12.2012
8.40
Ewa Giza
3597
3598
3599
05.12.2012
05.12.2012
05.12.2012
11.00
14.00
14.55
Wiesława Murawska
Beata Urbańska
Patrycja Jaremczuk
3600
05.12.2012
15.00
Natalia Szczutkowska
3601
06.12.2012
11.00
Ewa Kubiak
3602
06.12.2012
11.05
Dorota Kalinowska
3603
06.12.2012
11.30
Edyta Chmielewska-Drężek
3604
06.12.2012
11.45
Olgierd Sobkowiak
3605
06.12.2012
13.00
Edyta Chmielewska-Drężek
3606
06.12.2012
14.20
Krzysztof Ryszewski
3607
3608
07.12.2012
07.12.2012
10.15
10.20
Izabela Berent
Wiesława Murawska
3609
07.12.2012
11.55
Olgierd Sobkowiak
3610
07.12.2012
12.30
Piotr Niedziałkowski
3611
07.12.2012
12.45
Andrzej Pabian
3612
08.12.2012
12.15
Olgierd Sobkowiak
3613
10.12.2012
11.10
Marek Bobek
3614
10.12.2012
13.30
Natalia Szczutkowska
3615
10.12.2012
13.50
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Praca - Jednostki organizacyjne - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i
Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnopsrawnych nr 1 w Ciechocinku ogłasza nabór na
stanowisko urzędnicze- starszy referent.
Praca - lista kandydatów - oferta nr 19/2012
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Obwieszczenia Marszałka nr 248/CP/2012 - 249/CP/2012
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Handlowego „ZELAN” Antoni Zieliński w Nakle nad Notecią w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych,
ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.95.2012 - Świadczenie usługo
pocztowych dla przesyłek powyżej 50 g
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.96.2012 - Dostawa prasy w 2013 roku
dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2012 - Wykonanie opracowania pod
nazwą „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.74.2012 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Wykaz rachunków bankowych w Urzędzie Marszałkowskim oraz wykaz rachunków
bankowych Województwa - aktualizacja
Zarządzenie Marszałka nr 91/2012
Praca - lista kandydatów - oferta 18/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2012 - SIWZ , Załącznik nr 3
Załączniki nr 4 i 5
Organizacje pozarządowe - Konkursy 2013 - uchwała, regulaminy konkursów 1/2013 17/2013
Kultura - Otwarty konkurs ofert nr 1/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.89.2012 - Informacja o zmianie terminu
składania ofert
Środowisko - wykaz danych - Postępowanie w sprawie zamknięcia składowiska odpadów
w miejscowości Górna Grupa
Sejmik - 17.12.2012 - XXIX sesja IV Kadencji
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.89.2012 - Odpowiedzi na pytania
226
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Niepełnosprawni - ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na
posiedzeniu w dniu 5 grudnia podjął uchwałę Nr 49/1555/2012 w sprawie ogłoszenia
otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 przez organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3616
10.12.2012
14.40
Agata Słoma
3617
3618
3619
3620
10.12.2012
11.12.2012
11.12.2012
11.12.2012
15.10
8.25
9.40
9.45
Wiesława Murawska
Barbara Komorowska
Lidia Ptaszyńska
Lidia Ptaszyńska
3621
11.12.2012
10.05
Olgierd Sobkowiak
3622
11.12.2012
10.10
Piotr Niedziałkowski
3623
11.12.2012
10.15
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.95.2012 - Odpowiedzi na pytania
3624
11.12.2012
10.20
Krzysztof Czarnecki
Sejmik - planowane posiedzenie komisji - 13.12.2012 - Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Biuro Ewaluacji RPO Wydziału Zarządzania
RPO w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi zaprasza do
składania oferty na realizację badania ewaluacyjnego:
Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na
lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych
rewitalizacją
3625
11.12.2012
11.35
Agnieszka Jabłońska
3626
11.12.2012
16.20
Patrycja Jaremczuk
Praca - oferta 20/2012
Uchwały zarządu nr 1378/12 - 1427/12
Zdrowie - Konkurs ofert nr 10/2013 pn. „Ochrona i promocja zdrowia”
Zdrowie - Konkurs ofert nr 16/2013 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2012 - Korekta oczywistych omyłek
pisarskich
Organizacje pozarządowe - Konkursy 2013 - FORMULARZE I INFORMACJE
PRAKTYCZNE - link
Obwieszczenia Marszałka nr 250/CP/2012 - 253/CP/2012, 11/KW/2012
3627
12.12.2012
8.40
Anna Brandyk
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek Zakładów Wytwórczych „CHEKO” Sp. z o.o.
we Włocławku oraz AGRIL Sp. z o.o. we Włocławku, dotyczący uchylenia decyzji
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.03.2012 r. znak: ŚGIV.7322.97.2011.AB oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie
z wód tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi na działce nr 123/5 obręb
Krzywa Góra.
3628
12.12.2012
9.30
Natalia Szczutkowska
Sejmik - 17.12.2012 - XXIX sesja IV Kadencji - dodanie druku nr 178 wraz z załącznikem
3629
12.12.2012
9.35
Andrzej Pabian
Uwagi
Kultura - Stypendia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad
zabytkami w 2013 roku. NOWE ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW zmiana załącznika nr 1
227
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3630
12.12.2012
12.30
Agnieszka Jabłońska
3631
12.12.2012
12.50
Edyta Chmielewska-Drężek
3632
12.12.2012
12.55
Piotr Nadolny
3633
12.12.2012
13.05
Agata Przybylska
3634
12.12.2012
13.20
Natalia Szczutkowska
3635
12.12.2012
13.50
Lidia Ptaszyńska
3636
12.12.2012
14.20
Dorota Kalinowska
3637
12.12.2012
14.30
Izabela Berent
3638
13.12.2012
9.00
Dorota Kalinowska
3639
3640
13.12.2012
13.12.2012
9.05
9.40
Wiesława Murawska
Dorota Kalinowska
3641
13.12.2012
11.10
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - W związku z planowanym wdrożeniem w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zbliżeniowych kart
dostępowych prosimy o przesłanie ofert na ich wykonanie. W ramach umowy
Wykonawca powinien opracować projekt graficzny karty dostępowej, wykonać testową
kartę oraz serię 500 sztuk dedykowanych kart w standardzie Mifare 1k w ilości 500 szt..
Dodatkowo karty powinny być zabezpieczone numerowanymi hologramami
(dopuszczalne są popularne wzory – produkowane seryjnie).
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.96.2012 - Odpowiedź na pytania
Zmodyfikowany załącznik nr 4
Edukacja - Stypendia unijne - Laureaci stypendiów 2012: Lista stypendystów - Zdolni na
start III edycja 2012, Lista rankingowa - Zdolni na start III edycja 2012
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Współpracy Międzynarodowej i
Promocji Województwa
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Zmiana
godziny
Jednostki organizacyjne - Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr
J. Bednarza w Świeciu - dyrektor Wiesław Kiełbasiński
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.90.2012 - Informacja o unieważnieniu
Zarządzenie Marszałka nr 92/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.91.2012 - Informacja o wyborze
Praca - oferta nr 21/2012
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.95.2012 - Sprostowanie
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.85.2012 - Odpowiedzi na pytania
228
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3642
13.12.2012
11.30
Krzysztof Ryszewski
3643
13.12.2012
13.00
Patrycja Jaremczuk
3644
13.12.2012
14.20
Adam Rusinek
3645
13.12.2012
14.35
Monika Butowska
3646
14.12.2012
8.45
Barbara Komorowska
3647
14.12.2012
11.35
Krzysztof Czarnecki
3648
3649
14.12.2012
17.12.2012
11.40
11.30
Patrycja Jaremczuk
Natalia Szczutkowska
3650
17.12.2012
15.00
Ewa Kubiak
3651
17.12.2012
15.00
Ewa Kubiak
3652
17.12.2012
15.10
Maria Rutka-Celmer
Uwagi
Finanse - budżet 2012 - Uchwała Nr 1/B/2012 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii
o projekcie budżetu na 2013 rok Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwała Nr 1/WPF/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o projekcie zmian
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2036 oraz prawidłowości planowanej kwoty
długu w latach 2013-2036 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwała Nr 1/Dpr/2012 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o możliwości
sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Obwieszczenia Marszałka nr 254/CP/2012, 255/CP/2012
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na
wykonanie projektu graficznego i wydruk publikacji wraz z pakowaniem, oznakowaniem
paczek i transportem.
Kultura - Ogłoszenie o naborze wniosków o dotacje na zabytki na rok 2013 - Dodanie
uwagi: Wszyscy beneficjenci składają oświadczenie o prowadzeniu działalności
gospodarczej na terenie zabytku
Uchwały zarządu nr 1428/12 - 1481/12
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii
Postanowienie prostujące post. nr 248/CP/2012
Sejmik - 17.12.2012 - XXIX sesja IV Kadencji - porządek obrad po zmianach
Środowisko - Wykaz danych - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na pobór wód podziemnych z ujęcia „S” Zakładów Chemicznych ZACHEM SA w
Bydgoszczy.
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia „S” Zakładów Chemicznych
ZACHEM SA w Bydgoszczy.
Środowisko - Wykaz danych - Informacja o przystąpieniu przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego do opracowania Programów ochrony powietrza dla stref
aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek, obejmujących przekroczenia
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.
229
L.P.
DATA
GODZINA
3653
17.12.2012
15.10
3654
18.12.2012
7.50
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Maria Rutka-Celmer
Środowisko - Informacje publiczne - Informacja o przystąpieniu przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do opracowania Programów ochrony powietrza dla
stref aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek, obejmujących
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.
Piotr Niedziałkowski
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 12.12.2012 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego na wparcia działań z
zakresu Wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Kulturalne „SERPENTYNA”
Nazwa zadania: Ferie z dziadkami
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 11.12.2012 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego na wparcia działań z
zakresu wspierania prac wychowawczych z dziecmi i młodzieżą realizowanych przez
organizacje młodzieżowe
Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń Koło – „Rudak”
Nazwa zadania: Wspólnie spędzamy wolny czas – zimowisko na Rudaku
3655
18.12.2012
7.50
Piotr Niedziałkowski
3656
18.12.2012
8.10
Lidia Ptaszyńska
3657
3658
3659
18.12.2012
18.12.2012
18.12.2012
8.40
9.00
12.15
Izabela Berent
Waldemar Tomaszewski
Karol Liczmański
3660
18.12.2012
13.50
Olgierd Sobkowiak
3661
18.12.2012
15.20
Ewa Giza
3662
18.12.2012
15.35
Adam Rusinek
3663
19.12.2012
8.30
Wiesława Murawska
3664
19.12.2012
12.30
Ewa Kubiak
Uwagi
Jednostki organizacyjne - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Dyrektor Roger Hartwig
Zarządzenie Marszałka nr 93/2012
Prace zarządu, kalendarium - 26.10 - 6.11.2012, 7.11 - 16.11.2012
Świadczone usługi - Departament Transportu Publicznego - aktualizacja kart
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2012 - Odpowiedzi na pytania
Praca - Jednostki organizacyjne - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i
Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnopsrawnych nr 1 w Ciechocinku ogłasza nabór na
stanowisko urzędnicze- starszy referent - Lista kandydatów spełniających wymagania
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na
wykonanie materiałów promujących Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Praca - wyniki naboru - oferta nr 18/2012
Środowisko - Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, Miejskiemu
Zarządowi Dróg w Toruniu, na wykonanie kanału deszczowego Φ 1000 na terenie
szczególnego zagrożenia powodzią w ramach inwestycji „Budowa kanału deszczowego
od wylotu nr 2 do ulicy Starotoruńskiej w Toruniu”.
230
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3665
20.12.2012
8.25
Barbara Komorowska
3666
20.12.2012
8.30
Lidia Ptaszyńska
3667
20.12.2012
9.40
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.95.2012 - Informacja o wyborze
3668
20.12.2012
9.40
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.84.2012 - Informacja o wyborze
3669
20.12.2012
10.10
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.96.2012 - Informacja o wyborze
3670
20.12.2012
14.25
Patrycja Jaremczuk
3671
20.12.2012
14.35
Edyta Chmielewska-Drężek
Obwieszczenia Marszałka nr 256/CP/2012 - 261/CP/2012
Postępowanie WZP.272.1.2013 - Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza
wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013”
3672
21.12.2012
9.40
Małgorzata Brzykcy
3673
21.12.2012
9.50
Natalia Szczutkowska
Sejmik - Kalendarium radnych - Listopad 2012
3674
21.12.2012
10.35
Beata Tyburska-Myrta
Załatwiane sprawy - Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
3675
21.12.2012
12.00
Piotr Niedziałkowski
Uwagi
Uchwały zarządu nr 1482/12 - 1521/12
Jednostki organizacyjne - Pani Ewa Kaczanowska-Burker (od dnia 20.12.2012 r.) została
p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na obsługę fotograficzną w 2013 roku
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 13 grudnia 2012 r. złożona w
trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Nazwa oferenta: „Toruńska Grupa Inicjatywna – Nowe Społeczeństwo” (ul. Królowej
Jadwigi 20/6, 87-100 Toruń)
3676
3677
21.12.2012
21.12.2012
12.15
12.20
Patrycja Jaremczuk
Izabela Berent
Nazwa zadania: AFRYKA REGGAE FESTIWAL 2013
Obwieszczenie Marszałka nr 12/KW/2012
Zarządzenia Marszałka nr 94/2012, 95/2012
Kultura - Oferta z dnia 13 grudnia 2012 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
3678
21.12.2012
13.05
Andrzej Pabian
Nazwa oferenta: „Toruńska Grupa Inicjatywna – Nowe Społeczeństwo”
(ul. Królowej Jadwigi 20/6, 87-100 Toruń)
Nazwa zadania: AFRYKA REGGAE FESTIWAL 2013
231
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3679
27.12.2012
7.45
Piotr Niedziałkowski
3680
27.12.2012
8.45
Natalia Szczutkowska
3681
27.12.2012
8.50
Ewa Giza
3682
27.12.2012
9.20
Olgierd Sobkowiak
3683
27.12.2012
9.25
Lidia Ptaszyńska
3684
28.12.2012
8.40
Karol Liczmański
3685
28.12.2012
10.50
Krzysztof Ryszewski
3686
3687
3688
28.12.2012
28.12.2012
31.12.2012
11.35
12.20
10.15
Natalia Szczutkowska
Wiesława Murawska
Beata Gęstwa
3689
31.12.2012
10.45
Piotr Niedziałkowski
3690
31.12.2012
11.54
Wiesława Murawska
Uwagi
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 18.12.2012 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania zajęć rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Nazwa oferenta: Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Posłanie” w Toruniu
Nazwa zadania: „Sto dni przed maturą”
Uchwały sejmiku - 488/12, 490/12 - 518/12
Praca - Jednostki organizacyjne - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i
Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnopsrawnych nr 1 w Ciechocinku ogłasza nabór na
stanowisko urzędnicze- starszy referent. - Informacja o wynikach naboru
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.85.2012 - Informacja o wyniku
postępowania
Zdrowie - Oferta w trybie uproszczonym
Nazwa oferenta: Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Promień”
Nazwa zadania: Spokojna przystań
Ruch drogowy - Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego - aktualizacja
Finanse - Budżet 2012 - Uchwała Nr 2/B/2012 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie sprostowania
błędu pisarskiego w Uchwale Nr 1/B/2012 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 grudnia 2012 r.
Zamieszczenie uchwały sejmiku nr 489/12
Praca - oferta nr 22/2012
Postępowanie WZP.272.1.2013 - Odpowiedzi na pytania
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 20.12.2012r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć
rozwojowych dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Nazwa oferenta: Świetlica „Oratorium” we Włocławku
Nazwa zadania: „Przez sztukę wzrastam”
Praca - Oferta nr 19/2012 - wyniki naboru
2013
3691
02.01.2013
8.15
Barbara Komorowska
Zamieszczenie załącznika do uchwały zarządu nr 1178/12
232
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3692
02.01.2013
9.10
Joanna Szaciłło-Joppek
3693
3694
3695
3696
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
9.35
10.45
10.55
15.10
Anna Sobierajska
Piotr Wierzbowski
Barbara Komorowska
Wiesława Murawska
Środowisko - Gospodarowanie odpadami - Raport wojewódzki dotyczący wytwarzania i
gospodarowania odpadami za 2011r.
Zmiana uchwały sejmiku nr 500/12
Środowisko - Informacja
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 1522/12 - 1541/12, 1543/12 - 1561/12
Praca - oferta 20/2012 - lista kandydatów
3697
03.01.2013
7.40
Piotr Niedziałkowski
3698
03.01.2013
11.10
Patrycja Jaremczuk
Oferta z dnia 27.12.2012 r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na
realizację zadania publicznego na wparcia działań z zakresu Wspierania aktywizacji i
integracji społecznej seniorów
Nazwa oferenta: Fundacja „AGRAFKA”
Nazwa zadania: Nowoczesny senior – zajęcia komputerowe i integracja
Obwieszczenia Marszałka nr 262/CP/2012 - 264/CP/2012
3699
04.01.2013
10.40
Krzysztof Ryszewski
Finanse - Budżet 2013 - Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2013 rok
3700
04.01.2013
11.50
Krystyna Skonieczna
Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich - aktualizacja
3701
04.01.2013
11.55
Beata Urbańska
3702
07.01.2013
7.40
Piotr Niedziałkowski
3703
07.01.2013
10.25
Izabela Berent
3704
07.01.2013
13.00
Magdalena Balcerak
3705
07.01.2013
13.30
Krzysztof Ryszewski
3706
08.01.2013
8.25
Anna Etmańska
3707
08.01.2013
10.55
Anna Sobierajska
3708
08.01.2013
16.25
Renata Chyleńska
3709
3710
09.01.2013
09.01.2013
8.30
9.00
Małgorzata Schick
Barbara Komorowska
Uwagi
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Nazwa oferenta: Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska
Nazwa zadania: „Akademia świetlika – program świetlicy opiekuńczo – wychowawczej dla
dzieci z problemem alkoholowym”
Zarządzenia Marszałka nr 78/2012, 79/2012, 80/2012
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 22.01.2013 - Komisja Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr XXIX/488/12 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - realizacja badania ewaluacyjnego - Ewaluacja
wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 20072013 na poprawę sytuacji społeczno-gospoda - Informacja o wyborze najkorzystniejszej
oferty
Sejmik - Protokół Nr XXVIII/12 z XXVIII sesji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 19 listopada 2012 r.
Jednostki organizacyjne - Usunięcie:
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Toruniu;
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
Uchwała zarządu nr 1542/12
233
L.P.
DATA
GODZINA
3711
3712
3713
3714
3715
3716
09.01.2013
09.01.2013
09.01.2013
10.01.2013
10.01.2013
10.01.2013
10.55
11.00
13.35
8.55
10.00
13.30
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Barbara Komorowska
Anna Sobierajska
Wiesława Murawska
Barbara Komorowska
Natalia Szczutkowska
Patrycja Jaremczuk
3717
10.01.2013
14.05
Olgierd Sobkowiak
3718
10.01.2013
14.10
Edyta Chmielewska-Drężek
3719
10.01.2013
15.10
Wiesława Murawska
3720
11.01.2013
8.45
Olgierd Sobkowiak
3721
11.01.2013
8.50
Marek Bobek
3722
11.01.2013
11.40
Barbara Komorowska
3723
11.01.2013
13.05
Renata Chyleńska
3724
11.01.2013
13.25
Patrycja Jaremczuk
3725
14.01.2013
9.20
Marek Bobek
3726
14.01.2013
9.30
Beata Tyburska-Myrta
3727
14.01.2013
11.10
Wiesława Murawska
Uwagi
Uchwały zarządu nr 1562/12 - 1602/12
Zamieszczenie załączników 2-4 do uchwały sejmiku nr 496/12
Praca - oferta 21/2012 - lista kandydatów
Zmiana uchwały zarządu nr 1557/12, dodanie załącznika
Sejmik - kalendarium radnych - Grudzień 2012
Obwieszczenia Marszałka nr 1/CP/2013 - 2/CP/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Dostawa do pięciu
elektrycznych zespołów trakcyjnych (dostawa 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych z
możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia dodatkowych do 3
elektrycznych zespołów trakcyjnych) wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie
5 lat od daty przekazania każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.1.2013 - Wykonanie badania
ewaluacyjnego pt. „Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata
2007-2013” - odpowiedzi na pytania
Praca - oferta 21/2012 - lista kandydatów
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2012 - Wykonanie opracowania pod
nazwą „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zmiana ogłoszenia
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z
decyzji – zgody na zamknięcie składowiska odpadów w Rozwarzynie dla Związku Gmin
Kcynia, Nakło, Szubin
Uchwały zarządu nr 1603/12 - 1643/12, 1646/12 - 1658/12
Jednostki organizacyjne - Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku - p.o. dyrektora:
Krzysztof Malatyński
Obwieszczenia Marszałka nr 3/CP/2013 - 6/CP/2013, 1/KW/2013
Środowisko - Wykaz danych - Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków – pozwolenia
zintegrowanego dla Zakładu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Chełmnie.
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji zatwierdzającej instrukcję
eksploatacji składowiska odpadów dla Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o. w Chełmnie.
Załatwiane sprawy - Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Praca - Oferta nr 22/2012 - Lista kandydatów
234
L.P.
3728
DATA
14.01.2013
GODZINA
11.20
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Sylwia Szczęśniak
Uwagi
Mienie - Wykazy - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Świeciu, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków działkami nr: 864/17, 864/18, 864/19, 864/26, 864/27, 864/31,
864/34, 864/36, 864/37, 864/38, obręb Świecie, zapisanych w księdze wieczystej nr
BY1S/00042460/1 i garaże nr: 23, 24, 25, 26 wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej
stanowiącej działkę nr 881/7 położoną w Świeciu przy ul. Sądowej, obręb Świecie,
zapisaną w księdze wieczystej nr BY1S/00048654/0 oraz udziałem w działce nr 881/19
zapewniającej dostęp do drogi publicznej, zapisanej w księdze wieczystej nr
BY1S/00048650/2.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej
w Brodnicy przy ul. Zamkowej 13A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 150/3, zapisanej w księdze wieczystej TO1B/00013048/5
3729
3730
14.01.2013
14.01.2013
12.15
12.50
Izabela Berent
Wiesława Murawska
3731
14.01.2013
13.30
Olgierd Sobkowiak
3732
14.01.2013
15.25
Olgierd Sobkowiak
3733
15.01.2013
9.10
Lidia Ptaszyńska
3734
15.01.2013
9.15
Olgierd Sobkowiak
3735
15.01.2013
9.30
Beata Urbańska
3736
15.01.2013
9.30
Krzysztof Czarnecki
3737
15.01.2013
11.05
Marek Bobek
3738
3739
16.01.2013
16.01.2013
10.25
13.50
Patrycja Jaremczuk
Tomasz Wojtczak
Zarządzenie Marszałka nr 1/2013, 2/2013
Praca - oferta 1/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2012 - Wykonanie opracowania pod
nazwą „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Odpowiedzi na pytania z dnia 2 stycznia 2013
roku
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2012 - Zmiana ogłoszenia-warunki
udziału
Zdrowie - Ogłoszenie - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na
stanowisko dyrektora: Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - SIWZ, Wzór umowy,
Specyfikacja techniczna
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 22.01.2013 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
21.01.2013 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 24.01.2013 - Komisji Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla
Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o. o., Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe
Obwieszczenia Marszałka nr 7/CP/2013 - 9/CP/2013
Środowisko - Wykaz stacji demontażu pojazdów - aktualizacja
235
L.P.
DATA
GODZINA
3740
16.01.2013
15.10
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2012 - Odpowiedzi, Odpowiedzi na
pytania z dnia 10 stycznia 2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Departament Planowania Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie zaprosić do składania
ofert w zakresie wykonania pozycji książkowej na potrzeby procesu planistycznego w
odniesieniu do nowej perspektywy na lata 2014-2020.
3741
17.01.2013
8.40
Emilia Marciniak
3742
17.01.2013
9.05
Barbara Komorowska
Uchwały zarządu nr 1659/12 - 1673/12, 1676/12
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr 1/db/2013 Składu Orzekającego Nr 11
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie
wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa KujawskoPomorskiego
Uchwała Nr 1/dł/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości
planowanej kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2036
3743
17.01.2013
15.00
Krzysztof Ryszewski
3744
18.01.2013
10.00
Barbara Komorowska
3745
3746
18.01.2013
18.01.2013
11.50
12.00
Natalia Szczutkowska
Barbara Komorowska
3747
18.01.2013
13.45
Daniel Czyżewski
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu graficznego publikacji.
3748
21.01.2013
9.40
Piotr Rutkowski
Edukacja - Stypendia unijne - „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja”
3749
21.01.2013
10.20
3750
21.01.2013
10.50
3751
21.01.2013
12.15
Zmiana uchwał zarządu wraz z uzasadnieniami i załącznikami: 1656/12, 1657/12,
1658/12
Sejmik - kalendarium radnych - Listopad 2012
Uchwały zarządu nr 1674/12, 1675/12
Środowisko - Informacje publiczne - Konsultacje społeczne od 14.01.2013 r. do
14.02.2013 r.
Magdalena Czachorowska, Ewa Środowisko - Wykaz danych 2012 - Karty informacyjne – pozwolenia zintegrowane 2012
Dyla
r.
Sejmik - Porządek obrad XXX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
Maryla Majtczak
28 stycznia 2013 r.
Maria Rutka-Celmer
236
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 14 listopada 2012 roku znak ŚG-IV.7222.7.2011.AK – nieistotna zmiana pozwolenia
zintegrowanego – decyzji ostatecznej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4
kwietnia 2007 roku znak WSRiRW-III-JK/6618/01/07, zmienionego decyzją Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2008 roku znak ŚG.I.mc.7601/28/08, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Danuta i Czesław Frischke Makowiska 12,
86-050 Solec Kujawski na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – kur niosek
Fermy Drobiu w Makowiskach 12, gmina Solec Kujawski.
3752
21.01.2013
14.30
Anita Kubiak
Decyzja – nieistotna zmiana pozwolenia zintegrowanego – decyzji ostatecznej Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.10.2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/15/07
udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Andrzej Nowiński, Radunek 1, 88-324 Jeziora
Wielkie na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych – Fermy
Drobiu w miejscowości Radunek 1, gmina Jeziora Wielkie.
Decyzja – nieistotna zmiana pozwolenia zintegrowanego – decyzji ostatecznej Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.10.2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/14/07,
udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Ferma Kazimierz Nowiński Radunek 1, 88-324
Jeziora Wielkie na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych –
Fermy Drobiu Radunek 1, gmina Jeziora Wielkie.
3753
21.01.2013
14.50
Anita Kubiak
Środowisko - wykaz danych - Decyzja – nieistotna zmiana pozwolenia zintegrowanego –
decyzji ostatecznej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 marca
2012 r., znak: ŚG-IV.7222.1.2011.AK, udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Kazimierz
Frischke Jr Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski na prowadzenie instalacji służącej do
chowu drobiu – brojlera kurzego zwaną Fermą Drobiu, zlokalizowaną w Solcu Kujawskim
przy ul. Powstańców 19.
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla USKOM
ŻNIN Sp. z o. o. w Wawrzynkach.
3754
21.01.2013
14.50
Marek Bobek
Wniosek o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminnego Składowiska
Odpadów Komunalnych w Białkowie.
237
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Środowisko - Informacje publiczne - nformacja o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów dokumentów pn.
Programy ochrony powietrza dla następujących stref:
a) aglomeracja bydgoska pod względem:
ponadnormatywnych stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja
stężeń średnich rocznych pyłu zawieszonego PM10.
3755
21.01.2013
15.00
Maria Rutka-Celmer
b) miasto Toruń pod względem:
ponadnormatywnych stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja
c) miasto Włocławek pod względem:
ponadnormatywnych stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja
3756
22.01.2013
9.15
Beata Urbańska
3757
3758
22.01.2013
22.01.2013
10.20
11.10
Barbara Komorowska
Izabela Berent
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Uchwały zarządu nr 1/2013 - 8/2013
Zarządzenie Marszałka nr 97/2012
Oświadczenia majątkowe - Oświadczenie majątkowe p. Marcina Zajączkowskiego
Prezesa Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek spółka akcyjna z siedzibą w
Ciechocinku, złożone w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Województwo KujawskoPomorskie od Skarbu Państwa 100% akcji ww. Spółki
3759
22.01.2013
15.50
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenie majątkowe p. Edwarda Gaitkowskiego Członka Zarządu Przedsiębiorstwa
Uzdrowisko Ciechocinek spółka akcyjna z siedzibą w Ciechocinku, złożone w związku z
nieodpłatnym nabyciem przez Województwo Kujawsko-Pomorskie od Skarbu Państwa
100% akcji ww. Spółki
Oświadczenie majątkowe p. Andrzeja Klat Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko
Ciechocinek spółka akcyjna z siedzibą w Ciechocinku, złożone w związku z nieodpłatnym
nabyciem przez Województwo Kujawsko-Pomorskie od Skarbu Państwa 100% akcji ww.
Spółki
238
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek Dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg we Włocławku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wzniesienie obiektu budowlanego – mostu z nasypami dojazdowymi przez rzekę
Zgłowiączkę oraz wykonanie innych robót – rozbiórka istniejącej estakady, wykonanie
ubezpieczenia brzegów i dna koryta rzeki w obrębie budowli mostowej, na obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią, w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku
3760
23.01.2013
8.10
Ewa Kubiak
3761
23.01.2013
11.20
Magdalena Balcerak
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Finanse - budżet 2012 - Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych
należności budżetowych w IV kwartale 2012 roku
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2012
roku
3762
23.01.2013
12.15
Krzysztof Ryszewski
3763
23.01.2013
13.10
Beata Urbańska
3764
24.01.2013
9.55
Joanna Szaciłło-Joppek
3765
24.01.2013
10.00
Daniel Czyżewski
3766
24.01.2013
11.30
Piotr Rutkowski
3767
25.01.2012
8.50
Maria Rutka-Celmer
3768
25.01.2012
8.55
Andrzej Pabian
3769
3770
25.01.2012
25.01.2012
10.05
10.30
Uwagi
Prace sejmiku - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Środowisko - Gospodarowanie odpadami - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. z 2013 r. poz. 21)
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wydruk publikacji wraz z pakowaniem,
oznakowaniem paczek i transportem
Edukacja - stypendia i nagrody - „KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW w sprawie
stypendiów w 2013 r.
Środowisko – informacje publiczne 2012 - Informacja o przystąpieniu przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do opracowania Programów ochrony powietrza dla
stref aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek, obejmujących
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. - aktualizacja –
dodanie miast
Kultura – Informacja o przyznanych stypendiach Marszałka Województwa dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad
zabytkami (lipiec 2012 r.).
Ewa Kubiak
Środowisko – wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek Dyrektora Centrum
Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy, w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz wyznaczenie strefy ochrony
bezpośredniej dla studni nr 1, 2 i 3.
Emilia Marciniak
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Departament Planowania Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie zaprosić do składania
ofert w zakresie wykonania pozycji książkowej na potrzeby procesu planistycznego w
odniesieniu do nowej perspektywy na lata 2014-2020. - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
239
L.P.
DATA
GODZINA
3771
25.01.2012
13.40
3772
25.01.2012
13.45
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.89.2012 - Informacja o unieważnieniu
postępowania
Olgierd Sobkowiak
Postępowanie WZP.272.36.2012 - Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz wdrożenie
systemu Digital Signage”, projekt „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań
informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
moduł e-Kultura - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
3773
25.01.2012
13.55
Olgierd Sobkowiak
3774
28.01.2013
7.10
Małgorzata Kasprzak
Uwagi
Postępowanie WZP.272.63.2012 - Świadczenie usług publicznych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego w okresie od 15 grudnia 2013 roku do 12 grudnia 2015 roku Informacja o unieważnieniu postępowania
Oświadczenia majątkowe - Oświadczenie majątkowe Ewy Kaczanowskiej-Burker złożone
w związku z powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Bydgoszczy
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Przewodnicki w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 6
3775
28.01.2013
7.15
Piotr Niedziałkowski
Nazwa zadania: Wojewódzkie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika
Turystycznego
3776
3777
28.01.2013
28.01.2013
8.20
8.30
Andrzej Narolewski
Piotr Niedziałkowski
Zarządzenie Marszałka nr 3/2013
Organizacje pozarządowe - konkursy 2013 - otwarty konkurs ofert nr 18/2013
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla Pana Arkadiusza Tarkowskiego prowadzącego Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe „ARPOL”, ul. Włocławska 89, 88-230 Piotrków Kujawski na
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych – punktu zlewnego komunalnej oczyszczalni
ścieków w Piotrkowie Kujawskim podczyszczonych ścieków przemysłowych ze stacji
demontażu pojazdów w Piotrkowie Kujawskim, ul. Włocławska 89, zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
3778
28.01.2013
8.35
Maria Rutka-Celmer
3779
28.01.2013
10.20
Lidia Ptaszyńska
3780
28.01.2013
10.25
Lidia Ptaszyńska
3781
28.01.2013
10.50
Waldemar Tomaszewski
Zdrowie - Konkurs ofert nr 10/2013 „Ochrona i promocja zdrowia” - Zestawienie ofert z
uchybieniami formalnymi do uzupełnienia
Konkurs ofert nr 16/2013 „Ochrona zdrowia psychicznego” - Zestawienie ofert z
uchybieniami formalnymi do uzupełnienia
Prace Zarządu oraz kalendarium za okres 15.12.12 - 24.01.13
240
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 25 stycznia 2013 r. złożona w
trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Nazwa oferenta: Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego w Toruniu (ul. J. Słowackiego
23/3, 87-100 Toruń)
Nazwa zadania: ToruńTO- wystawa i koncerty w Ostromecku
3782
28.01.2013
13.00
Piotr Niedziałkowski
Oferta z dnia 25 stycznia 2013 r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na
realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego:
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Muzycznego „Mała Rewia” w Toruniu
(ul. Dziewulskiego 22c/38, 87-100 Toruń)
Nazwa zadania: MUZYCZNE WSPOMNIENIA – CIUCHCIĄ PRZEZ CZAS
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie do rzeki Wisły ścieków deszczowych i roztopowych z
powierzchni nowego mostu drogowego i dróg dojazdowych na lewym brzegu Wisły.
3783
28.01.2013
13.05
Maria Rutka-Celmer
3784
28.01.2013
13.50
Maryla Majtczak
3785
29.01.2013
11.05
Olgierd Sobkowiak
3786
29.01.2013
11.50
Natalia Szczutkowska
3787
29.01.2013
16.25
Emilia Szymczak
3788
30.01.2013
9.15
Izabela Berent
3789
30.01.2013
12.25
Emilia Szymczak
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Renata Kubacka
Środowisko - Wykaz podmiotów posiadających decyzję zatwierdzającą program
gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia prac budowlanych związanych
z usuwaniem i demontażem materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających
azbest. - aktualizacja
3790
3791
30.01.2013
30.01.2013
14.55
15.00
Beata Gęstwa
Sejmik - Informacje o pracy - 28.01.2013 - XXX sesja IV Kadencji - zamieszczenie
porządku obrad XXX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego po zmianach
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Informacja o odwołaniu
Sejmik - kalendarium radnych - Grudzień 2012 - aktualizacja
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
Zarządzenia Marszałka nr 4/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.2.2013 - Dostawa materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na rok 2013 na potrzeby Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich jednostek
organizacyjnych
241
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Kultura - Oferta z dnia 25 stycznia 2013 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
3792
31.01.2013
8.40
Andrzej Pabian
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Muzycznego „Mała Rewia” w Toruniu
(ul. Dziewulskiego 22c/38, 87-100 Toruń)
Nazwa zadania: MUZYCZNE WSPOMNIENIA – CIUCHCIĄ PRZEZ CZAS
Kultura - Oferta z dnia 25 stycznia 2013 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
3793
31.01.2013
8.45
Andrzej Pabian
Nazwa oferenta: Fundacja Platon im. Kuby Rumińskiego w Toruniu (ul. J. Słowackiego
23/3, 87-100 Toruń)
Nazwa zadania: ToruńTO- wystawa i koncerty w Ostromecku
Jednostki organizacyjne - zmiana adresu skrzynki poczty elektronicznej Wojewódzkiej
Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
Sejmik - Kalendarium radnych - Styczeń 2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Departament
Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego pragnie zaprosić do składania ofert na świadczenie stałej obsługi
prawnej.
3794
31.01.2013
8.50
Renata Chyleńska
3795
31.01.2013
9.55
Natalia Szczutkowska
3796
31.01.2013
12.30
Karolina Zawałkiewicz
3797
31.01.2013
12.35
Agata Przybylska
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Współpracy Międzynarodowej i
Promocji Województwa
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.5.2013 - Opracowanie elementów
strategii promocji województwa kujawsko-pomorskiego w postaci scenariusza promocji
oraz jego realizacji przy wykorzystaniu regionalnych tradycji kulturowych i kulinarnych
oraz promocji gęsi kołudzkiej i rypińskiej w latach 2013-2014.
3798
31.01.2013
13.00
3799
31.01.2013
13.20
3800
31.01.2013
15.30
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Ewelina Chełmińska
3801
01.02.2013
8.55
Sylwia Szczęśniak
3802
01.02.2013
10.55
Barbara Komorowska
Praca - lista kandydatów - oferta 1/2013
Społeczeństwo informacyjne - Ogłoszenie
Mienie - Przetargi - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej
wiadomości ogłoszenie o czwartym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 38a
Uchwały zarządu nr 9/2013 - 42/2013
242
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3803
01.02.2013
11.55
Ewelina Chełmińska
3804
01.02.2013
13.05
Olgierd Sobkowiak
3805
01.02.2013
13.10
Beata Gęstwa
3806
3807
04.02.2013
04.02.2013
10.40
13.10
Dorota Kalinowska
Izabela Berent
3808
05.02.2013
9.10
Magdalena Balcerak
3809
3810
3811
05.02.2013
05.02.2013
05.02.2013
9.50
10.15
12.45
Renata Kubacka
Anna Sobierajska
Patrycja Jaremczuk
3812
05.02.2013
15.55
Beata Gęstwa
3813
3814
3815
05.02.2013
05.02.2013
05.02.2013
15.55
16.00
15.25
Olgierd Sobkowiak
Krystyna Skonieczna
Wiesława Murawska
3816
06.02.2013
8.20
Małgorzata Kasprzak
3817
06.02.2013
8.40
Wiesława Murawska
3818
06.02.2013
9.00
Krzysztof Ryszewski
3819
06.02.2013
10.10
Anna Sobierajska
3820
06.02.2013
12.40
Patrycja Jaremczuk
Uwagi
Społeczeństwo informacyjne - Ogłoszenie - opracowanie studium wykonalności
dotyczącego realizacji projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w
województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści
edukacyjnych”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Modyfikacja SIWZ
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.2.2013 - Dodanie SIWZ, załączników1-6
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.5.2013 - Zamieszczenie SIWZ
Zarządzenie Marszałka nr 5/2013
Prace sejmiku - Planowane posiedzenia komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Środowisko - Azbest - Wykaz aktów normatywnych - aktualizacja treści
Uchwały Sejmiku nr 519/13 - 541/13
Obwieszczenia Marszałka nr 10/CP/2013 - 18/CP/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.2.2013 - Sprostowanie ogłoszenia
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Zmiana ogłoszenia
Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich - aktualizacja
Praca - wyniki naboru - oferta nr 22/2012
Oświadczenie majątkowe p. Krzysztofa Malatyńskiego złożone w związku z powierzeniem
pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku
Praca - wyniki naboru - oferta 20/2012, 21/2012
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr 5/126/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
województwa na 2013 rok
Sejmik - Protokół Nr XXIX/12 z XXIX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Obwieszczenia 19/CP/2012, 20/CP/2012
3821
07.02.2013
8.45
Sylwia Ernest
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Biuro Ewaluacji RPO w Departamencie
Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wydruku
dwóch publikacji - raportów końcowych z badań ewaluacyjnych oraz wytłoczenie płyt
zawierających raporty
3822
07.02.2013
9.30
Andrzej Pabian
Kultura - Wykaz osób, którym przyznano stypendia artystyczne Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i
opieki nad zabytkami w roku 2013 r.
243
L.P.
DATA
GODZINA
3823
07.02.2013
11.30
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.6.2013 - Wykonanie dokumentacji
projektowej modernizacji budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
im. L.Braille’a w Bydgoszczy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac
budowlanych do czasu zakończenia inwestycji
Środowisko - Informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek Wójta Gminy Zławieś
Wielka, ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na przerzut wód ze zlewni Górnego Kanału do rzeki Wisły, regulację
Górnego Kanału oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych, wykonanie
urządzeń wodnych (pompowni przeciwpowodziowej i śluzy wałowej), w km 2+480
Górnego Kanału w Czarnowie, gm. Zławieś Wielka
3824
08.02.2013
8.30
Ewa Kubiak
3825
08.02.2013
8.50
Barbara Komorowska
3826
08.02.2013
10.45
Małgorzata Schick
3827
08.02.2013
11.30
Olgierd Sobkowiak
3828
08.02.2013
12.55
Olgierd Sobkowiak
3829
11.02.2013
11.10
Beata Urbańska
3830
11.02.2013
13.00
Agata Przybylska
3831
3832
3833
3834
11.02.2013
11.02.2013
12.02.2013
12.02.2013
13.10
14.55
11.35
12.55
Patrycja Jaremczuk
Andrzej Narolewski
Beata Urbańska
Barbara Komorowska
3835
12.02.2013
14.20
Krzysztof Czarnecki
3836
12.02.2013
14.25
Olgierd Sobkowiak
3837
12.02.2013
14.55
3838
3839
12.02.2013
12.02.2013
15.30
16.05
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Patrycja Jaremczuk
Dorota Kalinowska
Uwagi
Uchwały zarządu nr 43/2013 - 64/2013
Świadczone usługi - Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Zamieszczenie karty nr RW 1.2
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.2.2013 - Odpowiedzi na pytania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.8.2013 - Organizowanie, przygotowanie
i przeprowadzenie zajęć w ramach projektu systemowego pod nazwą „Regionalne Koła
Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne”
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 18.02.2013 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 19.02.2013 - Komisja Współpracy
Międzynarodowej i Promocji Województwa
Obwieszczenie Marszałka nr 21/CP/2013
Zarządzenie Marszałka nr 6/2013
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Uchwały zarządu nr 65/2013 - 86/2013
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 21.02.2013 - Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Dostawa sprzętu
komputerowego, specjalistycznych urządzeń peryferyjnych, świadczenie usługi dostępu
do sieci Internet oraz organizacja i przeprowadzenie szkoleń
Praca - oferta 2/2013
Obwieszczenia Marszałka nr 22/CP/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.6.2013 - Odpowiedzi na pytania
244
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3840
12.02.2013
16.20
Katarzyna Wołowska
3841
13.02.2013
10.20
Piotr Rutkowski
3842
3843
13.02.2013
13.02.2013
11.30
12.30
Patrycja Jaremczuk
Wiesława Murawska
3844
13.02.2013
12.40
Lidia Ptaszyńska
3845
13.02.2013
15.10
Maria Rutka-Celmer
3846
13.02.2013
15.20
Olgierd Sobkowiak
3847
13.02.2013
15.25
Lidia Ptaszyńska
3848
13.02.2013
15.30
Andrzej Pabian
3849
3850
13.02.2013
14.02.2013
15.40
9.30
Barbara Komorowska
Dorota Kalinowska
Uwagi
Środowisko - programy - Tytuł: Program ochrony powietrza dla:
- strefy miasto Włocławek uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwałą Nr XXX/534/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku – Załącznik nr 1
- strefy miasto Toruń uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwałą Nr XXX/535/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku - Załącznik nr 2
- strefy aglomeracja bydgoska uchwalony przez Sejmik Województwa KujawskoPomorskiego Uchwałą Nr XXX/536/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku – Załącznik 3
- strefy kujawsko-pomorskiej uchwalony przez Sejmik Województwa KujawskoPomorskiego Uchwałą Nr XXX/537/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku - Załącznik nr 4 i 5
Praca - jednostki organizacyjne - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i
Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
pracy (umowa na zastępstwo)
Obwieszczenia Marszałka nr 23/CP/2013, 24/CP/2013
Praca - wyniki naboru - oferta 1/2013
Praca - Jednostki organizacyjne - ogłoszenie - Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Bydgoszczy
Środowisko - Wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach rozbudowy Autostrady A-1,
tj. dwa zbiorniki rozrodcze dla płazów na działkach nr: 20, 58, 60/1, 61/2, 62/3, 86/1, 86/2,
87/2, 88, 48/3, 48/5, 48/7, 49/4, 49/7 w km od 217 + 118 do km 217 + 576, gmina Kowal,
obręby Unisławice, Dąbrówka i Strzały, o powierzchniach lustra wody 3,3221 ha (z czego
0,2621 ha to powierzchnia powiększenia zbiornika) oraz 1,01 ha dla Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Odpowiedź na pytanie
Jednostki organizacyjne - Pan Stefan Kwiatkowski (od dnia 07.02.2013 r.) został p.o.
Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku
Kultura - Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo KujawskoPomorskie - aktualizacja
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 1677/12 - 1684/12
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.6.2013 - Odpowiedź na pytania
245
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3851
14.02.2013
10.45
Sylwia Ernest
3852
14.02.2013
11.50
Lidia Ptaszyńska
3853
14.02.2013
11.55
Łukasz Domski
3854
14.02.2013
12.00
Edyta Chmielewska-Drężek
Uwagi
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Wydział Zarządzania RPO w Departamencie
Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi zaprasza do składania ofert na
organizację dwudniowej konferencji ewaluacyjnej pn. „Ewaluacja programów
operacyjnych – wyzwania, inspiracje, przyszłość” w terminie 25-26 czerwca 2013 r. w
Toruniu.
Jednostki organizacyjne - Pan Krzysztof Tadrzak (od dnia 14.02.2013 r.) został p.o.
Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
Rolnictwo - Grupy producentów - REJESTR WSTĘPNIE UZNANYCH GPOiW; REJESTR
GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH (GPR) ;wykaz uznanych organizacji producentów
owoców i warzyw - aktualizacja
Postępowanie WZP.272.1.2013 - Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza
wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013” - Informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 11.02.2013 r. złożona w trybie uproszczonym
na realizację zadania publicznego na wsparcie zadań z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom.
3855
14.02.2013
13.10
Piotr Niedziałkowski
Nazwa oferenta: Klub Abstynenta „Flisak”
Nazwa zadania: Święto Trzeźwości – Piknik Rodzinny „Barbarka 2013”
3856
14.02.2013
13.30
Beata Tyburska-Myrta
3857
14.02.2013
14.10
Olgierd Sobkowiak
Załatwiane sprwy - Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na opracowanie studium wykonalności dla
zadania pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawskopomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego
w ramach działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013
3858
14.02.2013
14.40
Ewelina Chełmińska
3859
14.02.2013
14.50
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Zamieszczenie zalączników
3860
14.02.2013
15.25
Olgierd Sobkowiak
3861
15.02.2013
8.10
Marek Bobek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.8.2013 - Odpowiedź na pytanie
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla
Zakładu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Chełmnie.
246
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3862
15.02.2013
8.10
Ewa Kubiak
3863
3864
15.02.2013
15.02.2013
12.25
13.40
Agata Słoma
Beata Gęstwa
3865
18.02.2013
9.20
Maryla Majtczak
Uwagi
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek Pani Aliny Kaczmarowskiej,
Firma „SARA”, Nowe Dąbie 86, 89-210 Łabiszyn, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością
innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów.
Niepełnosprawni - Informacja - otwarty konkurs ofert 15/2012 - wykaz uchubień
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.7.2013
Sejmik - Informacje o pracy - Porządek obrad XXXI sesji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w dniu 25 lutego 2013 r.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Biuro Ewaluacji RPO w Departamencie
Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie wydruku
dwóch publikacji - raportów końcowych z badań ewaluacyjnych oraz wytłoczenie płyt
zawierających raporty - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty + załącznik
3866
18.02.2013
14.20
Sylwia Ernest
3867
18.02.2013
15.00
Wiesława Murawska
3868
18.02.2013
15.05
Edyta Michalska
3869
19.02.2013
8.30
Małgorzata Schick
Praca - zamieszczenie oferty nr 3/2013
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 18.02.2013 - Komisja Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Ewidencja pozwoleń na hurtowy handel napojami alkoholowymi - aktualizacja
3870
19.02.2013
9.40
Beata Urbańska
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
3871
3872
19.02.2013
19.02.2013
10.55
12.00
Andrzej Narolewski
Beata Gęstwa
3873
19.02.2013
16.15
Olgierd Sobkowiak
3874
20.02.2013
16.50
Wiesława Murawska
3875
20.02.2013
8.50
Beata Krzemińska
3876
20.02.2013
9.15
Gabriela Gorbaczew
3877
20.02.2013
10.10
Piotr Rutkowski
3878
20.02.2013
11.30
Edyta Michalska
3879
20.02.2013
11.35
Olgierd Sobkowiak
Zarządzenia Marszałka nr 7/2013, 8/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.7.2013 - Odpowiedzi na pytania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Załącznik nr 5 do SIWZ
zaktualizowany w dniu 19.02.2013
Praca - wyniki - oferta nr 17/2012
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wkładu merytorycznego do trzech
wydawnictw powiatowych
Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim2012 rok - Zestawienie na koniec II półrocza 2012 r.
Świadczone usługi - Departament Edukacji i Sportu - zamieszczenie kart ES.9, ES.10,
ES.11
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Zmiana ogłoszenia - zmiana
terminu składania ofert
247
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3880
20.02.2013
12.00
Aleksandra Foks
3881
20.02.2013
13.15
Dorota Kalinowska
3882
20.02.2013
13.30
Andrzej Pabian
3883
20.02.2013
13.40
Dorota Kalinowska
3884
3885
21.02.2013
21.02.2013
9.45
12.35
Edyta Chmielewska-Drężek
Lidia Ptaszyńska
Uwagi
Ruch drogowy - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię
psychologiczną
Wpis psychologa do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań
psychologicznych w zakresie psychologii transportu - aktualizacje
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.6.2013 - Informacja o unieważnieniu
postępowania
Kultura - REJESTR INSTYTUCJI KULTURY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO - aktualizacja informacji
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.4.2013 - Publikacja w gazecie
codziennej ogłoszeń w roku 2013 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.7.2013 - Odpowiedzi na pytania
Zdrowie - Wyniki konkursu ofert nr 10/2013, Wyniki konkursu ofert nr 16/2013
3886
21.02.2013
13.20
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.10.2013 - Wykonanie dokumentacji
projektowej modernizacji budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1
im. L.Braille’a w Bydgoszczy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac
budowlanych do czasu zakończenia inwestycji
3887
21.02.2013
13.50
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Odpowiedzi na pytania z dnia 1
lutego 2013
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 14.02.2013 r. złożona w trybie uproszczonym
na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn.
"Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa".
3888
21.02.2013
14.45
Piotr Niedziałkowski
Nazwa oferenta: Klub Turystów Wodnych Chełmno
Nazwa zadania: 53 Międzynarodowy Spływ Kajakowy "Drwęcą, Wisłą"
3889
22.02.2013
11.30
Olgierd Sobkowiak
3890
22.02.2013
12.00
Emilia Szymczak
3891
3892
22.02.2013
22.02.2013
12.55
13.00
Magdalena Balcerak
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Zmiana Warunków Udziału W
Postępowaniu oraz pozostałe zmiany
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
Sejmik - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Zmiana ogłoszenia
248
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert na opracowanie studium wykonalności dla
zadania pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawskopomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego
w ramach działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 - Informacja o
wyborze najkorzystniejszej oferty
3893
22.02.2013
13.35
Ewelina Chełmińska
3894
22.02.2013
13.55
Olgierd Sobkowiak
3895
3896
25.02.2013
25.02.2013
9.20
9.25
Barbara Komorowska
Barbara Komorowska
3897
25.02.2013
11.00
Andrzej Narolewski
3898
25.02.2013
12.10
Olgierd Sobkowiak
3899
25.02.2013
12.45
Przemysław Grabek
3900
25.02.2013
12.55
Joanna Szaciłło-Joppek
3901
25.02.2013
13.20
Maryla Majtczak
3902
3903
3904
25.02.2013
25.02.2013
25.02.2013
13.35
14.45
14.50
Patrycja Jaremczuk
Beata Urbańska
Wiesława Murawska
3905
25.02.2013
15.20
Olgierd Sobkowiak
3906
26.02.2013
8.35
Aleksandra Foks
3907
26.02.2013
9.00
Sylwia Szczęśniak
Mienie - Przetargi - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej
wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej położonej w Strzelnie przy ul. Świętego Ducha 33
3908
26.02.2013
9.10
Barbara Komorowska
Uchwały zarządu - zamieszczenie uzasdanienia i załączników do uchwały nr 118/2013,
128/2013, uzasadnienia do uchwały nr 126/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedź na pytanie;
Odpowiedzi na pytanie; Odpowiedzi na pytania z dnia 21.02.2013
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 87/2013 - 129/2013
Zmiana załączników do uchwały zarządu 276/2012
Zarządzenie nr 9 - 25 lutego 2013 - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Krajeńskiego Parku
Krajobrazowego
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Zmodyfikowany formularz
ofertowy
Rolnictwo - Ogloszenie o konkursie - spółki wodne
Środowisko - Zaproszenie na szkolenie „Nowa ustawa o odpadach a obowiązki
przedsiębiorców z niej wynikające”
Sejmik - Sesje sejmiku - 25.02.2013 - XXXI sesja IV Kadencji - zamieszczenie porządku
obrad po zmianach
Zamieszczenie obwieszczeń Marszałka nr 27/CP/2013 - 32/CP/2013
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Praca - oferta 4/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedź na pytanie z
25.02.2013
Ruch drogowy - Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię
psychologiczną - zmiana wniosku
249
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 18.02.2013 r. złożona w trybie
uproszczonym na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn.
"Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa".
3909
26.02.2013
13.10
Piotr Niedziałkowski
Nazwa oferenta: Kujawsko-Pomorski Związek Kajakowy
Nazwa zadania: LVIII Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie im. Marii Okołów
Podhorskiej
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 22.02.2013 r. złożona w trybie
uproszczonym na realizację zadania publicznego na wsparcie zadań z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom.
3910
26.02.2013
13.10
Piotr Niedziałkowski
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”
Nazwa zadania: Obchody Światowego Dnia AIDS
3911
26.02.2013
13.35
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Odpowiedzi na pytania z dnia
31 stycznia 2013 roku
3912
26.02.2013
15.30
Sylwia Ernest
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Wydział Zarządzania RPO w Departamencie
Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi zaprasza do składania ofert na
organizację dwudniowej konferencji ewaluacyjnej pn. „Ewaluacja programów
operacyjnych – wyzwania, inspiracje, przyszłość” w terminie 25-26 czerwca 2013 r. w
Toruniu. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
3913
26.02.2013
16.15
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.14.2013 - Druk broszur informacyjnopromocyjnych szczegółowo określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
3914
27.02.2013
9.05
Krzysztof Ryszewski
3915
27.02.2013
9.10
Dorota Kalinowska
3916
3917
3918
3919
3920
27.02.2013
27.02.2013
27.02.2013
27.02.2013
27.02.2013
9.15
9.35
10.35
10.55
11.00
Dorota Kalinowska
Waldemar Tomaszewski
Andrzej Narolewski
Dorota Kalinowska
Patrycja Jaremczuk
Finanse - Sprawozdania - Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji; Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o
nadwyżce / deficycie - IV kwartał 2012r.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.4.2013 - Odpowiedź na pytania i zmiana
terminu składania ofert
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.5.2013 - Odpowiedzi na pytania
Prace zarządu oraz kalendarium za okres 25.01 - 21.02.2013
Zarządzenia Marszałka nr 10/2013, 12/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.5.2013 - Odpowiedzi na pytania
Obwieszczenia Marszałka nr 25/CP/2013, 26/CP/2013
250
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3921
27.02.2013
14.15
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.13.2013 - Zapewnienie bezpieczeństwa
na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego (ratownictwo wodne)
3922
3923
3924
27.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
14.45
8.25
10.10
Patrycja Jaremczuk
Andrzej Pabian
Andrzej Narolewski
Obwieszczenie Marszałka nr 33/CP/2013
Kultura - WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 1/2013
Zarządzenie Marszałka nr 11/2013
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr XXXI/546/13 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok
2013
Uchwała Nr XXXI/545/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego
2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2011-2036
3925
28.02.2013
11.30
Krzysztof Ryszewski
3926
28.02.2013
14.15
Piotr Rutkowski
3927
28.02.2013
14.30
Edyta Chmielewska-Drężek
3928
01.03.2013
12.30
Wiesława Murawska
3929
04.03.2013
7.45
Lidia Ptaszyńska
3930
04.03.2013
7.50
Anna Sobierajska
3931
04.03.2013
8.00
Krzysztof Czarnecki
3932
3933
04.03.2013
04.03.2013
8.10
10.45
Barbara Komorowska
Wiesława Murawska
3934
04.03.2013
11.45
Andrzej Pabian
3935
04.03.2013
12.20
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedź na pytanie z
28.02.2013; Naklejka informacyjna; Wzór naklejki antykradzieżowej; Oznakowanie
laptopa
3936
04.03.2013
14.10
Anna Sobierajska
Uchwały sejmiku nr 542/13 - 559/13 oraz STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia Zarządu
Dorzecza Dolnej Wisły w województwie kujawsko-pomorskim z siedzibą w Bydgoszczy
Uwagi
Świadczone usługi - zamieszczenie karty nr 4.1 - Ewidencja Niepublicznych Placówek
Doskonalenia Nauczycieli
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.14.2013 - Odpowiedź na pytania
Praca - oferta nr 5/2013
Jednostki organizacyjne - Pan Zdzisław Pieczko (od dnia 01.03.2013 r.) został p.o.
Dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy.
Protokół Nr XXX/13 z XXX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28
stycznia 2013 r.
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii
Uchwały zarządu nr 130/13 - 145/13, 147/13 - 167/13
Praca - oferta nr 6/2013
Kultura - Dotacje 2013 - Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął w dniu 25
lutego 2013 r. uchwałę nr XXXI/555/13 w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego
251
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3937
04.03.2013
14.25
Edyta Chmielewska-Drężek
3938
04.03.2013
15.00
Olgierd Sobkowiak
3939
3940
3941
05.03.2013
05.03.2013
05.03.2013
9.10
9.15
10.05
Anna Sobierajska
Barbara Komorowska
Patrycja Jaremczuk
3942
05.03.2013
10.20
Sandra Borys-Wysocka
3943
05.03.2013
10.30
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedź na pytanie z
1.03.2013
3944
05.03.2013
11.45
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Zmodyfikowany załącznik nr 1A
3945
05.03.2013
14.10
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedź na pytanie z
5.03.2013 ; Odpowiedź na pytanie z 5.03.2013
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej z rzeki Noteci za pomocą istniejącego
ujęcia wody z Noteci Wschodniej dla Inowrocławskich Kopalni Soli „SOLINO” S. A.
Pobierana woda wykorzystywana będzie w procesie technologicznym Inowrocławskich
Kopalni Soli „SOLINO” S. A. związanym z wykorzystaniem podziemnych kawern kopalni
jako magazynu ropy i paliw
3946
05.03.2013
14.20
Maria Rutka-Celmer
3947
06.03.2013
8.50
Małgorzata Schick
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.14.2013 - Odpowiedź na pytania i
modyfikacja SIWZ, zmiana terminu skladania ofert; Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oświadczenie o grupie kapitałowej
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedź na pytanie z
1.03.2013
Zmiana uchwały Sejmiku nr 541/13
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 125/13
Obwieszczenia Marszałka nr 34/CP/2013 - 38/CP/2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Departament Planowania Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie zaprosić do składania
ofert na świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych.
Świadczone usługi - Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego Oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych do 4,5% zawartości
alkoholu oraz piwem; Oświadczenie o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu bez piwa - aktualizacja
252
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Zmiana decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji
składowiska odpadów dla Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Białkowie.
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji wyrażającej zgodę na
zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Rozwarzyn
dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin, ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią.
3948
06.03.2013
9.20
Marek Bobek
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji zatwierdzającej instrukcję
eksploatacji składowiska odpadów dla Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o. w Chełmnie.
Umorzenie postępowania w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości
Bolumin (gmina Dąbrowa Chełmińska).
Umorzenie postępowania w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości
Rosochatka (gmina Śliwice).
3949
06.03.2013
9.20
Kinga Rygielska
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Projekt programu ochrony środowiska
przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla terenów poza
aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A-1 i linii kolejowych o obciążeniu ruchem
większym od 30 000 przejazdów na rok na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone
zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami Ldwn, LN na lata 20112015.
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej z wylotem w postaci rury PCV o
średnicy 200 mm oraz szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie poprzez studnię
chłonną oczyszczonych ścieków do ziemi dla Międzygminnego Kompleksu
Unieszkodliwiania Odpadów „ProNatura” Sp. z o. o, ul. Prądocińska 28, 85-893
Bydgoszcz
3950
06.03.2013
10.35
Maria Rutka-Celmer
3951
06.03.2013
10.40
Olgierd Sobkowiak
3952
06.03.2013
10.45
Krystyna Brykała
3953
3954
06.03.2013
06.03.2013
12.00
12.15
Wiesława Murawska
Barbara Komorowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedzi z dnia 6 marca
2013
Rolnictwo - PDO - Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie kujawskopomorskim na rok 2013
Praca - oferta nr 7/2013
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 146/13
253
L.P.
DATA
GODZINA
3955
06.03.2013
15.10
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Olgierd Sobkowiak
3956
07.03.2013
15.25
Dorota Sawicka
3957
07.03.2013
9.30
Wiesława Murawska
3958
08.03.2013
15.30
Olgierd Sobkowiak
3959
07.03.2013
15.30
Olgierd Sobkowiak
3960
3961
08.03.2013
08.03.2013
9.35
9.35
Natalia Szczutkowska
Natalia Szczutkowska
3962
08.03.2013
10.20
Marek Bobek
3963
08.03.2013
11.50
Patrycja Jaremczuk
3964
08.03.2013
12.55
Olgierd Sobkowiak
3965
08.03.2013
13.00
Olgierd Sobkowiak
3966
11.03.2013
8.30
Małgorzata Kasprzak
3967
11.03.2013
8.40
Piotr Rutkowski
3968
3969
11.03.2013
11.03.2013
8.45
8.45
Agata Słoma
Agata Słoma
3970
11.03.2013
9.15
Olgierd Sobkowiak
3971
11.03.2013
9.20
Lech Nienartowicz
3972
11.03.2013
11.20
Krzysztof Ryszewski
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedzi z dnia 5 marca
2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - bilety lotnicze:
wylot w dniu 11 marca 2013 r. w godzinach porannych z Warszawy (F. CHOPIN) do
Brukseli (BRUSSELS AIRPORT ),
wylot w dniu 12 marca 2013 r. o godzinach porannych z Brukseli (BRUSSELS
AIRPORT) do Warszawy (F. CHOPIN),
Praca - oferta nr 8/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedzi z dnia 22 lutego
2013, Odpowiedzi z dnia 7 marca 2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Zmiana ogłoszenia - zmiana
terminu składania i otwarcia ofert
Sejmik - Kalendarium radnych - styczeń 2013 - aktualizacja
Sejmik - Kalendarium radnych - luty 2013
Środowisko - wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie
Obwieszczenia Marszałka nr 39/CP/2013 - 44/CP/2013
Postępowanie WZP.272.94.2012 - Wykonanie opracowania pod nazwą „Plan
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa KujawskoPomorskiego - Informacja o wyniku postępowania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedzi z dnia 8 marca
2013
Redaktorzy BIP - aktualizacja
Praca - Wyniki naboru - Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży
Przewlekle Chorej w Bydgoszczy - Główny Księgowy
Niepełnosprawni - Unieważnienie otwartego konkursu ofert nr 17/2013
Niepełnosprawni - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 19/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Zmiany w załączniku nr 9 do
SIWZ
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie
projektu graficznego 6 publikacji.
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr 10/288/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 6 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
województwa na 2013 rok.
254
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie o cenę - Przedmiotem zamówienia
jest tłumaczenie z języka hiszpańskiego na język polski i z języka polskiego na język
hiszpański na potrzeby seminarium dotyczącego przyszłej perspektywy finansowej
organizowanego w dniu 21-22 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
3973
11.03.2013
11.30
Sandra Borys-Wysocka
3974
11.03.2013
12.00
Olgierd Sobkowiak
3975
11.03.2013
13.40
Małgorzata Schick
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedzi z dnia 11 marca
2013 roku
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
3976
11.03.2013
14.50
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.2.2013 - Zmiana terminu składania ofert
3977
12.03.2013
9.50
Magdalena Balcerak
3978
12.03.2013
10.45
Beata Urbańska
3979
12.03.2013
10.45
Edyta Michalska
3980
12.03.2013
10.45
Edyta Michalska
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 19.03.2013 - Komisja Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 18.03.2013 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 18.03.2013 - Komisja Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 20.03.2013 - Doraźna Komisja
255
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Okręgowy w Toruniu
Nazwa zadania: „Wakacyjna Przygoda z TPD”
Nazwa oferenta: Ochotnicza Straż pożarna w Lubiewie
Nazwa zadania: „Młodzież dla bezpieczeństwa własnego i innych”
3981
12.03.2013
13.30
Piotr Niedziałkowski
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Równamy szanse” przy Zespole
Szkół nr 5 w Toruniu
Nazwa zadania: „Ciało jest tłumaczem dla duszy. Przekłada to, co niewidzialne na to co
widoczne”. - zajęcia terapii integracyjnej dla dzieci i młodzieży
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Wolontariuszy „Razem”
Nazwa zadania: Wybieram odpowiedzialnośćziałkowski
Nazwa oferenta: Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu
Nazwa zadania: 25 lat minęło jak jeden dzień
3982
12.03.2013
14.10
Olgierd Sobkowiak
3983
12.03.2013
15.30
Kamil Barański
3984
12.03.2013
16.40
Olgierd Sobkowiak
3985
12.03.2013
16.45
Wiesława Murawska
3986
13.03.2013
7.05
Beata Urbańska
Nazwa oferenta: Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu
Nazwa zadania: Żeglowanie, wędrówki górskie nauką nowego i zdrowego stylu życia
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Odpowiedzi z dnia 12 marca
2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu / Departament Zarządzania Funduszami i
Projektami Unijnymi zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie materiałów
informacyjno-promocyjnych dla potrzeb działań promocyjnych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Modyfikacja ogłoszenia zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Praca - lista kandydatów - oferta 4/2013
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 19.03.2013 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
256
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
3987
13.03.2013
8.30
Barbara Szymecka
3988
13.03.2013
10.25
Patrycja Jaremczuk
Planowanie przestrzenne - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza
konkurs dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wyłonienie
Partnera do realizacji projektu pn. „Promocja odnawialnych źródeł energii oraz
nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako
element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim”
Obwieszczenia Marszałka nr 45/CP/2013, 46/CP/2013
Kultura - Oferta z dnia 13 marca 2013 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Nazwa oferenta: Fundacja Kultury Rozruch
Nazwa zadania: Fantastyczne Wakacje
3989
13.03.2013
11.30
Andrzej Pabian
3990
13.03.2013
12.00
Krzysztof Czarnecki
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 21.03.2013 - Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
3991
13.03.2013
12.45
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.13.2013 - Informacja o wyborze
3992
13.03.2013
14.20
Olgierd Sobkowiak
3993
13.03.2013
15.20
Wiesława Murawska
3994
14.03.2013
8.30
Piotr Niedziałkowski
3995
14.03.2013
9.10
Agnieszka Stańczak
3996
14.03.2013
11.35
Krzysztof Ryszewski
3997
14.03.2013
12.50
Beata Gęstwa
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.8.2013 - Informacja o wyniku
postępowania
Praca - lista kandydatów - oferta nr 2/2013
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 13 marca 2013 r. złożona w
trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Nazwa oferenta: Fundacja Kultury Rozruch (ul. Sokołów Bydgoskich 1/12 , 85-153
Bydgoszcz)
Nazwa zadania: Fantastyczne Wakacje
Proponowana kwota dofinansowania: 8 000,00 zł
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Na usługę opracowania
Studium Wykonalności dla zadania planowanego do realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
”System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa
kujawsko-pomorskiego” okres realizacji: 2013 – 2015 o wartości szacunkowej poniżej 14
000 euro
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr 10/288/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 6 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
województwa na 2013 rok. - zmiana uchwały
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.7.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu oferty
257
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
3998
14.03.2013
14.05
Olgierd Sobkowiak
3999
4000
14.03.2013
14.03.2013
14.10
15.20
Andrzej Narolewski
Wiesława Murawska
4001
15.03.2013
8.20
Lidia Ptaszyńska
4002
15.03.2013
9.00
Środowisko - wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Miejskich
Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu.;
Odmowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia zintegrowanego
dla Zakładu Usług Miejskich Sp. z o. o. w Chełmnie. ;
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o. o. w
Nowem.;
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla USKOM ŻNIN Sp. z o. o. w Wawrzynkach.
9.00
Marek Bobek
4004
15.03.2013
9.00
Maria Rutka-Celmer
15.03.2013
9.00
Zdrowie, Praca - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na
stanowisko dyrektora: Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza
Borowicza w Bydgoszczy
Anita Kubiak
15.03.2013
4005
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.15.2013 - Zaprojektowanie i budowa
sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L.
Rydygiera w Toruniu
Zarządzenia Marszałka nr 13/2013, 14/2013
Praca - lista kandydatów - oferta nr 5/2013
Środowisko - wykaz danych - Pozostawienie sprawy – zmiany decyzji – pozwolenia
zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.04.2007 r., znak: WSRiRWIII-JK/6618/03/06 bez rozpoznania;
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego udzielonego firmie „RENODRÓB” Sp. z
o.o., Ośniszczewo, 88-133 Dąbrowa Biskupia. ;
Wniosek AGMET Sp. z o. o. Sp. k., Marianki 2A, 87-500 Rypin, w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do ujmowania wód
podziemnych z utworów neogeńskich, na terenie zakładu AGMET Sp. z o. o. Sp. k. w
Mariankach.
4003
Ewa Dyla
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o
głębokości 20,0 m na działce o numerze 126/10, obręb Krzywa Góra we Włocławku.
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego wydanego dla Plastica Sp. z o.o., Frydrychowo 55, 87-410 Kowalewo
Pomorskie w związku z eksploatacją instalacji do produkcji folii zadrukowanej.;
Wniosek o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania nowego
pozwolenia zintegrowanego dla Ciech Pianki Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825
Bydgoszcz w związku z eksploatacją instalacji do produkcji pianek PUR zlokalizowanej w
Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65.
258
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4006
15.03.2013
9.00
Magdalena Czachorowska
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla
instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służących do
wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej – produkcji
estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych zlokalizowanej na terenie
Przedsiębiorstwa Rolno-Spożywczego Lech Rutkowski w miejscowości Kałdus, gmina
Chełmno.
4007
15.03.2013
9.00
Maria Rutka-Celmer
Środowisko - Informacje publiczne - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o
głębokości 20,0 m na działce o numerze 126/10, obręb Krzywa Góra we Włocławku.
4008
15.03.2013
9.00
Ewa Kubiak
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek AGMET Sp. z o. o. Sp. k., Marianki 2A, 87500 Rypin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia
wodnego do ujmowania wód podziemnych z utworów neogeńskich, na terenie zakładu
AGMET Sp. z o. o. Sp. k. w Mariankach.
4009
15.03.2013
11.25
Andrzej Pabian
Kultura - Ogłoszenie o drugim naborze wniosków o dotacje na zabytki na rok 2013
4010
15.03.2013
12.30
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.14.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
4011
15.03.2013
13.50
Andrzej Pabian
Kultura - Oferta z dnia 11 marca 2013 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Nazwa oferenta: Pomorskie Towarzystwo Muzyczne (Szosa Chełmińska 224/226, 87123 Toruń )
Nazwa zadania: Muzyczne wakacje z pasją w Bachotku
Proponowana kwota dofinansowania: 8 000,00 zł
Kultura - Oferta z dnia 8 marca 2013 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Nazwa oferenta: Fundacja WIN WIN (ul. Wilcza 30, 87-123 Toruń )
Nazwa zadania: Audiowizje Festiwal 2013
Proponowana kwota dofinansowania: 4 000,00 zł
4012
15.03.2013
13.50
Andrzej Pabian
4013
18.03.2013
9.30
Beata Tyburska-Myrta
4014
18.03.2013
14.05
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.15.2013 - Poprawa omyłek pisarskich
zawartych w SIWZ
259
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 8 marca 2013 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Nazwa oferenta: Fundacja WIN WIN (ul. Wilcza 30, 87-123 Toruń )
Nazwa zadania: Audiowizje Festiwal 2013
Niepełnosprawni - Wyniki otwartego konkursu ofert nr 15/2013
Świadczone usługi - Departament Środowiska - aktualizacja kart 1-35, zamieszczenie
kart - 36-42
4015
19.03.2013
7.50
Piotr Niedziałkowski
4016
19.03.2013
10.10
Lena Suckiel
4017
19.03.2013
10.40
Piotr Wierzbowski
4018
19.03.2013
11.05
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Zmiana terminu składania ofert
4019
19.03.2013
16.00
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.2.2013 - Zmiana terminu składania ofert
4020
20.03.2013
8.30
Beata Urbańska
4021
20.03.2013
9.55
Beata Urbańska
4022
20.03.2013
10.00
Olgierd Sobkowiak
4023
20.03.2013
10.10
Joanna Szaciłło-Joppek
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki 18.03.2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.15.2013 - Informacja o spotkaniu
wykonawców
Środowisko - Dostęp do wojewódzkiej bazy danych o odpadach - aktualizacja
4024
20.03.2013
10.30
Kamil Barański
4025
4026
20.03.2013
20.03.2013
11.25
11.35
Olgierd Sobkowiak
Barbara Komorowska
4027
20.03.2013
12.25
Olgierd Sobkowiak
4028
20.03.2013
13.00
Andrzej Narolewski
4029
20.03.2013
14.40
Emilia Szymczak
4030
21.03.2013
8.20
Ewa Kubiak
Uwagi
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu / Departament Zarządzania Funduszami i
Projektami Unijnymi zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie materiałów
informacyjno-promocyjnych dla potrzeb działań promocyjnych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informacja o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.15.2013 - Sprostowanie SIWZ
Uchwały zarządu nr 201/2013 - 232/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedzi z dnia 20 marca
2013 roku
Zarządzenia Marszałka nr 15/2013, 16/2013
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 21.03.2013 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek Zakładu Usług Miejskich Sp.
z o. o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z terenu składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Osnowo (gmina Chełmno), do urządzeń
kanalizacyjnych – stacji zlewnej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie.
260
L.P.
DATA
GODZINA
4031
21.03.2013
8.20
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Marek Bobek
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla
ProNatura Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
Środowisko - wykaz danych - Decyzja – nieistotna zmiana pozwolenia zintegrowanego –
decyzji ostatecznej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.01.2010
r., znak: ŚG.I.ak.760-1/27/09 – udzielonego dla Fermy Drobiu zlokalizowanej w
miejscowości Jezuicka Struga w gminie Rojewo na prowadzenie instalacji służącej do
chowu drobiu – brojlerów kurzych.
4032
21.03.2013
8.20
Anita Kubiak
4033
21.03.2013
8.40
Katarzyna Osenkowska
Środowisko - Utrzymanie czystości i porządku w gminach - Sprawozdanie wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie
poszukiwał oferty na kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu wycieczki do Brukseli.
4034
21.03.2013
8.45
Monika Rękas
4035
21.03.2013
9.25
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.4.2013 - Informacja o unieważnieniu
4036
21.03.2013
9.30
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.10.2013 - Informacja o wyborze
Joanna Chaberska
Zdrowie - Konkurs ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu zdrowotnego pn.
„Program Edukacyjno – Leczniczy na Rzecz Zmniejszenia Częstości Występowania
Nadwagi i Otyłości u Dzieci i Młodzieży w Województwie Kujawsko - Pomorskim” w
zakresie koordynacji programu
4037
21.03.2013
9.35
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Biuro
Ewaluacji RPO w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na
wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych na
potrzeby ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.
4038
21.03.2013
10.00
Sylwia Ernest
4039
21.03.2013
12.30
Joanna Chaberska
Zdrowie - Konkurs ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu zdrowotnego pn.
„Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty
Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej)
4040
21.03.2013
12.35
Joanna Chaberska
Zdrowie - Konkurs ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu zdrowotnego pn.
„Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty
Brzusznej” w zakresie koordynacji programu
Joanna Chaberska
Zdrowie - Konkurs ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu zdrowotnego pn.
„Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” w
zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność
przeciwciał anty-HCV)
4041
21.03.2013
12.40
Uwagi
261
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4042
21.03.2013
12.45
Joanna Chaberska
4043
21.03.2013
13.25
Agata Przybylska
4044
21.03.2013
14.00
Anna Sobierajska
4045
21.03.2013
14.05
Wiesława Murawska
4046
21.03.2013
15.00
Magdalena Balcerak
4047
4048
21.03.2013
22.03.2013
15.10
7.55
Wiesława Murawska
Marcin Kosiński
4049
22.03.2013
10.15
Lidia Ptaszyńska
4050
22.03.2013
11.45
Edyta Chmielewska-Drężek
4051
22.03.2013
13.20
Piotr Niedziałkowski
Uwagi
Zdrowie - Konkurs ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu zdrowotnego pn.
„Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” w
zakresie koordynacji programu
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Współpracy Międzynarodowej i
Promocji Województwa
Sejmik - Porządek obrad XXXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 25 marca 2013 r.
Praca - oferty nr 9/2013, 10/2013
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Praca - lista kandydatów - oferta 6/2013
Obwieszczenia Marszałka nr 47/CP/2013 - 54/CP/2013
Praca - jednostki organizacyjne - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza
konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa:
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.20.2013 - Wykonanie gadżetów
reklamowych promujących Wiślaną Trasę Rowerową w województwie kujawskopomorskim szczegółowo określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 15 marca 2013 r. złożona w
trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Nazwa oferenta:Fundacja Kreatywnej Edukacji, (ul. Kordeckiego16/1, 85-225 Bydgoszcz )
Nazwa zadania: Rodzinne Spotkania z Kulturką
262
L.P.
4052
DATA
22.03.2013
GODZINA
13.40
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Piotr Niedziałkowski
Uwagi
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 19 marca 2013 r. złożona w
trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu
wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje
młodzieżowe
Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Włocławek
Nazwa zadania: „Z fotografia na Ty”
Oferta z dnia 18 marca 2013 r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na
realizację zadania publicznego z zakresu wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i
młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe
Nazwa oferenta: : Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Rudak
Nazwa zadania: „Rzeczpospolita obojga narodów - warsztaty historyczno – turystyczne”
Oferta z dnia 14 marca 2013 r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na
realizację zadania publicznego z zakresu wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i
młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe
Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy W Nakle nad Notecią
Nazwa zadania: „Aktywnie i zdrowo na sportowo”
4053
25.03.2013
8.20
Andrzej Pabian
4054
25.03.2013
10.25
Marcin Kosiński
4055
25.03.2013
11.40
Olgierd Sobkowiak
4056
25.03.2013
13.10
Maryla Majtczak
4057
25.03.2013
14.00
Olgierd Sobkowiak
4058
26.03.2013
11.00
Małgorzata Kasprzak
Kultura - Oferta z dnia 15 marca 2013 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Nazwa oferenta: Fundacja Kreatywnej Edukacji
Nazwa zadania: Rodzinne Spotkania z Kulturką
Obwieszczenia Marszałka nr 55/CP/2013 - 57/CP/2013, 3/KW/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Ogłoszenie o zmianie terminu
składania i otwarcia ofert
Sejmik - sejse sejmiku - Porządek obrad XXXII sesji Sejmiku – 25.03.2013 r. – po
zmianie
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.15.2013 - Odpowiedzi z dnia 25 marca
2013 roku
Oświadczenia majątkowe - Oświadczenie majątkowe p. Stefana Kwiatkowskiego, złożone
w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków dyrektora Szpitala Wojewódzkiego we
Włocławku.
263
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4059
26.03.2013
11.10
Andrzej Narolewski
4060
26.03.2013
12.15
Emilia Szymczak
4061
26.03.2013
13.10
Beata Gęstwa
4062
26.03.2013
13.45
Edyta Michalska
4063
26.03.2013
13.50
Dagmara Zandecka
4064
26.03.2013
14.25
Małgorzata Kasprzak
4065
26.03.2013
15.30
Olgierd Sobkowiak
4066
26.03.2013
16.25
Beata Urbańska
4067
4068
26.03.2013
26.03.2013
16.30
16.35
Wiesława Murawska
Wiesława Murawska
4069
26.03.2013
16.45
Beata Gęstwa
4070
26.03.2013
16.50
Olgierd Sobkowiak
4071
26.03.2013
16.55
Olgierd Sobkowiak
4072
27.03.2013
7.50
Wiesława Murawska
Uwagi
Zamieszczenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zmienionego uchwałą Nr 11/313/13 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2013 r.
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.17.2013 - Opracowanie i druk folderów
informacyjnych promujących „Rowerowy szlak turystyczny wzdłuż Wisły w województwie
kujawsko-pomorskim” oraz przygotowanie aplikacji graficzno multimedialnych i
przewodnika w formacie PDF po rowerowym szlaku turystycznym wzdłuż Wisły w
województwie kujawsko-pomorskim
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Zapraszamy
do składania ofert na wsparcie eksperckie z zakresu tematyki klastrowej (w tym
organizacja i funkcjonowanie).
Jednostki organizacyjne - Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i
Nadwiślańskiego - aktualizacja danych
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.10.2013 - Informacja o wyniku
postępowania
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 15.04.2013 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Praca - lista kandydatów - oferta 8/2013
Praca - wyniki naboru - oferta 2/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.2.2013 - Odpowiedzi i zmiana terminu,
Zmiana ogłoszenia, Nowy poprawiony załącznik nr 3
Postępowanie WZP.272.23.2014 - Modernizacja – przebudowa placu przed budynkiem
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz remont
bocznych, zadaszonych wejść do budynku
Postępowanie WZP.272.63.2012 - Świadczenie usług publicznych w zakresie
publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego w okresie od 15 grudnia 2013 roku do 12 grudnia 2015 roku Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Praca - lista kandydatów - oferta 7/2013
264
L.P.
4073
DATA
27.03.2013
GODZINA
8.00
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Agnieszka Stańczak
Uwagi
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Na usługę opracowania
Studium Wykonalności dla zadania planowanego do realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
”System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa
kujawsko-pomorskiego” okres realizacji: 2013 – 2015 o wartości szacunkowej poniżej 14
000 euro - Informacja o wyborze oferty
Departamenty - Komórki organizacyjne nie wchodzące w skład departamentów:
-Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
-Biuro Radców Prawnych
-Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
-Biuro Koordynacji Programów Rozwojowych
4074
27.03.2013
9.00
Andrzej Narolewski
4075
27.03.2013
10.30
Edyta Chmielewska-Drężek
4076
27.03.2013
10.45
Andrzej Pabian
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Studium Wykonalności
4077
27.03.2013
11.35
Monika Rękas
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie
poszukiwał oferty na kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu wycieczki do Brukseli.
4078
27.03.2013
11.45
Olgierd Sobkowiak
4079
27.03.2013
14.10
Marcin Kosiński
4080
28.03.2013
8.30
Maria Rutka-Celmer
4081
4082
4083
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
10.40
10.55
11.00
Patrycja Jaremczuk
Barbara Komorowska
Barbara Komorowska
4084
28.03.2013
12.40
Anna Sobierajska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.20.2013 - Odpowiedź na pytania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.15.2013 - Odpowiedzi z dnia 22 marca
2013 roku, Odpowiedzi z dnia 26 marca 2013 roku, Odpowiedzi z dnia 27 marca 2013
roku, Modyfikacja ogłoszenia
Obwieszczenia Marszałka nr 58/CP/2013, 59/CP/2013
Środowisko - Wykaz danych, Informacja publicznie - Wydanie pozwolenia
wodnoprawnego dla Hodowli Roślin Strzelce Sp. z o.o., na wprowadzanie do ziemi –
rowu melioracyjnego za pomocą wylotu W1 wód opadowych lub roztopowych z terenu
Oddziału w Kończewicach, Kończewice 1, 87-140 Chełmża, gospodarstwo Nawra 6.
Obwieszczenie Marszałka nr 60/CP/2013
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 168/2013 - 200/2013
Zmiana załącznika nr 2 do uchwały zarządu nr 207/2013
Protokół Nr XXXI/13 z XXXI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
25 lutego 2013 r.
265
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4085
28.03.2013
14.05
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.19.2013 - Zorganizowanie i
przeprowadzenie cyklu dwudniowych warsztatów ekologiczno-europejskich wraz z
zakwaterowaniem i wyżywieniem w ośrodku edukacji ekologicznej lub szkoleniowowypoczynkowym znajdującym się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
adresowanych do maksymalnie 1 500 uczniów oraz opiekunów ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z gmin objętych Funduszem Wsparcia
znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
4086
29.03.2013
8.35
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.15.2013 - Odpowiedzi z dnia 29 marca
2013 roku
4087
29.03.2013
9.35
Beata Urbańska
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 16.04.2013 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Biuro
Ewaluacji RPO w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na
wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych na
potrzeby ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013. - Informacja o unieważnieniu postępowania
4088
29.03.2013
9.45
Kamila Czyżak
4089
29.03.2013
9.50
Olgierd Sobkowiak
4090
4091
29.03.2013
29.03.2013
10.30
11.00
Anna Sobierajska
Natalia Szczutkowska
4092
29.03.2013
13.05
Olgierd Sobkowiak
4093
02.04.2013
10.00
Waldemar Tomaszewski
Rejestr uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchylonych i zmienionych
4094
02.04.2013
10.15
Waldemar Tomaszewski
4095
02.04.2013
11.00
Małgorzata Kasprzak
4096
02.04.2013
11.05
Emilia Szymczak
4097
02.04.2013
12.00
Marcin Kosiński
4098
02.04.2013
12.50
Karolina Kriger
4099
02.04.2013
14.15
Beata Gęstwa
4100
02.04.2013
15.20
Wiesława Murawska
Prace Zarządu oraz kalendarium za okres 17.11 - 14.12.2012
Jednostki organizacyjne - Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy - Dyrektor:
Krzysztof Lewandowski
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Obwieszczenia Marszałka nr 61/CP/2013 - 65/CP/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.17.2013 - Odpowiedzi na pytania oraz
zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Zmiana ogłoszenia
Praca - oferta nr 11/2013
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.15.2013 - Modyfikacja odpowiedzi z dnia
22 marca 2013 roku
Zamieszczenie uchwał sejmiku: 560/2013 - 579/2013
Sejmik - kalendarium radnych - luty 2013 - aktualizacja; marzec 2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Zmiana ogłoszenia w zakresie
terminu składania ofert
266
L.P.
DATA
GODZINA
4101
02.04.2013
16.55
4102
03.04.2013
8.05
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Grzegorz Koziński
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Na usługę opracowania
Studium Wykonalności dla zadania planowanego do realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
„Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego” okres realizacji: 2013 – 2015
Marcin Kosiński
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Na usługę opracowania
Studium Wykonalności dla zadania planowanego do realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
„Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego” okres realizacji: 2013 – 2015 Zdjęcie informacji
4103
03.04.2013
11.00
Joanna Chaberska
Zdrowie - Konkurs ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu zdrowotnego pn.
„Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” w
zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność
przeciwciał anty-HCV) - zmiana ogłoszenia
4104
03.04.2013
11.00
Joanna Chaberska
Zdrowie - Konkurs ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu zdrowotnego pn.
„Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” w
zakresie koordynacji programu - zmiana formularza ofertowego
4105
03.04.2013
12.00
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.15.2013 - Odpowiedzi na pytania z dnia
2 kwietnia 2013 roku, Ogłoszenie o zmianie
4106
03.04.2013
12.20
Krzysztof Ryszewski
Budżet 2013 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
za 2012 rok
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2012
rok
Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2012 roku
4107
03.04.2013
12.35
Barbara Komorowska
Uchwały Zarządu nr 233/13 - 263/13
4108
03.04.2013
13.00
Grzegorz Koziński
4109
03.04.2013
14.30
Agnieszka Stańczak
4110
03.04.2013
15.15
Krzysztof Ryszewski
Uwagi
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Na usługę opracowania
Studium Wykonalności dla zadania planowanego do realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
„Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego” okres realizacji: 2013 – 2015
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania
Studium Wykonalności dla Departamentu Środowiska
Budżet 2013 - Uchwała Nr XXXII/560/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036
267
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Mienie - Wykazy - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
pisemnego nieograniczonego położonej w Barcinie przy ul. Mogileńskiej, oznaczonej w
ewidencji jako działka nr 80/47 o powierzchni 0,0021 ha, zapisanej w księdze wieczystej
nr BY1U/00020696/6
4111
04.04.2013
9.30
Sylwia Szczęśniak
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży położonej w
Bydgoszczy przy ul. Roentgena 3, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 6/9 o pow.
0,4901 ha oraz działka nr 1/36 o pow. 0,4610 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr
BY1B/00073280/5
4112
04.04.2013
9.35
Edyta Chmielewska-Drężek
4113
04.04.2013
10.15
Marcin Kosiński
4114
04.04.2013
10.40
Monika Rękas
4115
04.04.2013
12.25
Edyta Chmielewska-Drężek
4116
04.04.2013
12.30
Andrzej Narolewski
4117
04.04.2013
12.50
Krzysztof Ryszewski
4118
05.04.2013
8.50
Marek Bobek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.15.2013 - Odpowiedzi na pytania z dnia
3 kwietnia 2013 roku
Obwieszczenia Marszałka nr 66/CP/2013 - 69/CP/2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie
poszukiwało oferty na kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu dwóch wycieczek po miejscach dofinansowanych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na
terenie Włocławka i okolic.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.17.2013 - Modyfikacja SIWZ
Zmodyfikowany wzór umowy
Zarządzenia Marszałka nr 17/2013 - 22/2013
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr 13/428/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
województwa na 2013 rok
Środowisko - Wykaz danych - Wniosek o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów dla
Gminy Dąbrowa Biskupia
Wniosek o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów dla Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wniosek o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Rojewo
268
L.P.
4119
DATA
05.04.2013
GODZINA
8.50
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Magdalena Czachorowska
Uwagi
Środowisko - Informacje publiczne - Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego dla AGRIL Sp. z o. o., ul. Krzywa Góra 28, 87-800 Włocławek w związku
z eksploatacją instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych
nawozów sztucznych na bazie fosforu, azotu lub potasu. Przedmiotem zmiany decyzji jest
określenie w pozwoleniu zintegrowanym warunków poboru wód podziemnych na potrzeby
technologiczne instalacji.
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do wyrobu substancji przy
zastosowaniu procesów chemicznych służących do wytwarzania podstawowych
produktów lub półproduktów chemii organicznej – produkcji estrów metylowych wyższych
kwasów tłuszczowych zlokalizowanej na terenie Przedsiębiorstwa Rolno-Spożywczego
Lech Rutkowski w miejscowości Kałdus (gmina Chełmno).
4120
05.04.2013
9.25
Joanna Chaberska
Zdrowie - Konkurs ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu zdrowotnego pn.
„Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty
Brzusznej” w zakresie koordynacji programu - Zmiana ogłoszenia
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Na usługę opracowania
Studium Wykonalności dla zadania planowanego do realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
„Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego” okres realizacji: 2013 – 2015 Zmiana ogłoszenia
4121
05.04.2013
9.35
Grzegorz Koziński
4122
05.04.2013
9.55
Marek Bobek
Środowisko - Wykaz danych - Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie
składowiska odpadów dla Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.
Środowisko - Wykaz danych, Informacje publiczne - Wniosek LAFARGE CEMENT S.A.
Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia punktów I.3.c
i II.2.3 oraz anulowania zapisów dotyczących eksploatacji mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w treści pozwolenia wodnoprawnego z dnia 28.11.2011 r., znak: ŚGI.ab.7322.34.2011.
4123
05.04.2013
9.55
Ewa Kubiak
4124
05.04.2013
10.25
Edyta Chmielewska-Drężek
4125
05.04.2013
10.35
Dagmara Zandecka
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.2.2013 - Modyfikacja SIWZ
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Wydział Zarządzania RPO w Departamencie
Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi zaprasza do składania ofert na
wprowadzanie danych w Lokalnym Systemie Informatycznym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
269
L.P.
4126
DATA
05.04.2013
GODZINA
11.15
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Maria Rutka-Celmer
4127
05.04.2013
11.50
Lidia Ptaszyńska
4128
4129
08.04.2013
08.04.2013
10.05
11.45
Wiesława Murawska
Barbara Komorowska
4130
08.04.2013
12.30
Agata Przybylska
4131
08.04.2013
12.40
Wiesława Murawska
4132
08.04.2013
15.10
Beata Gęstwa
4133
09.04.2013
11.40
Uwagi
Środowisko - Wykaz danych, Informacje publiczne - Wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wniosek Pana Marcina Szewera prowadzącego Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „MARPOL”, ul. Nowa 2, 89-110 Sadki na wykonanie urządzeń wodnych –
wylotu głównego i awaryjnego wód opadowych i roztopowych oraz wprowadzanie do rowu
melioracyjnego w pasie drogi powiatowej nr 1912 Liszkowo-Sadki w miejscowości Sadki
podczyszczonych wód opadowych i roztopowych ze Stacji Demontażu Pojazdów, ul.
Nowa 2, 89-110 Sadki.
Jednostki organizacyjne -usunięcie Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku,
-zmiana nazwy Szpitala we Włocławku na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we
Włocławku,
-Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku jest (od dnia
04.04.2013 r.) p. Krzysztof Malatyński
Praca - wyniki naboru - oferta 4/2013
Uchwały zarząd nr 264/2013 - 289/2013
Prace sejmiku - Planowane posiedzenia komisji - 11.04.2013 – Komisja Współpracy
Międzynarodowej i Promocji Województwa
Praca - wyniki naboru oferta 3/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.17.2013 - Zmiana terminu składania i
otwarcia ofert oraz zmiana ogłoszenia
Ewa Kubiak
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek Pana Krzysztofa
Andrzejewskiego z Pracowni Architektonicznej „ARTUS” Sp. z o. o. w Bydgoszczy,
działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Brodnicy
reprezentującego Gminę Miasta Brodnicy, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: przepustu, pomostu, ściany oporowej,
przystani i innych obiektów oraz robót na terenie szczególnego zagrożenia powodzią na
działce nr 866 w obrębie Brodnica Miasto przy ul. Paderewskiego w Brodnicy, w ramach
przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na zakolu Drwęcy”.
4134
09.04.2013
11.40
Maria Rutka-Celmer
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dla Scholz Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Będzinie, jako Zakład Główny oraz Scholz
Recycling Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu na wprowadzanie oczyszczonych
wód opadowych i roztopowych z odwodnienia terenu zlokalizowanego w granicach
działek o nr ew.: 19/4, 19/11, 22/3, obręb 74 Grudziądz, istniejącym wylotem zakładowym
do Rowu Jajczarskiego w km 1+045.
4135
4136
09.04.2013
09.04.2013
11.45
12.05
Patrycja Jaremczuk
Małgorzata Schick
Obwieszczenie Marszałka nr 70/CP/2013
Rejestr przechowawców akt osobowych i płacowych - aktualizacja
270
L.P.
DATA
GODZINA
4137
09.04.2013
13.25
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Beata Gęstwa
4138
09.04.2013
13.40
Edyta Chmielewska-Drężek
4139
10.04.2013
9.10
Małgorzata Kasprzak
4140
10.04.2013
10.35
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.17.2013 - Odpowiedzi na pytania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.21.2013 - Przeprowadzenie diagnozy
stanu usług publicznych w 24 gminach Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
stworzenie Programu o strategicznym charakterze dotyczącym poprawy świadczonych
usług publicznych dla miast do 5 tys. mieszkańców
Oświadczenie majątkowe p. Zdzisława Pieczko złożonego w związku z powierzeniem
pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w
Bydgoszczy.
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.18.2013 - Organizacja i
przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy w
zakresie transfuzjologii klinicznej, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby
AIDS oraz ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej z podziałem na części
4141
10.04.2013
11.15
Mariusz Kantor
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi naprawy / konserwacji wymienionego poniżej
sprzętu:
Toshiba e-studio 3520c o nr inw: UM-1618/750/8/08, s/n: CYF810527,
Toshiba e-studio 3520c o nr inw: UM-1617/750/8/08, s/n: CYF810532,
Toshiba e-studio 3520c o nr inw: UM-1619/750/8/08, s/n: CYF810528,
Toshiba e-studio 3520c o nr inw: UM-1621/750/8/08, s/n: CYE810306,
Toshiba e-studio 3520c o nr inw: UM-1764/750/5/08, s/n: CYK811924,
Toshiba e-studio 305 o nr inw: UM-1896/750/5/09, s/n: CME910077,
Toshiba e-studio 305 o nr inw: UM-1897/750/5/09, s/n: CME910028.
4142
10.04.2013
12.10
Edyta Michalska
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Komisja Rewizyjna
4143
10.04.2013
12.15
Beata Gęstwa
4144
10.04.2013
13.40
Patrycja Jaremczuk
4145
10.04.2013
13.45
Andrzej Pabian
4146
11.04.2013
9.25
Marcin Kosiński
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.17.2013 - Odpowiedzi na pytania
Obwieszczenie Marszałka nr 71/CP/2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Studium Wykonalności Informacja o wyborze wykonawcy
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Na usługę opracowania
Studium Wykonalności dla zadania planowanego do realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
„Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego” okres realizacji: 2013 – 2015 Informacja o wyborze oferty
271
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4147
11.04.2013
9.40
Piotr Rutkowski
4148
11.04.2013
9.55
Agnieszka Stańczak
4149
11.04.2013
10.00
Marek Bobek
4150
11.04.2013
10.05
Emilia Szymczak
4151
11.04.2013
10.35
Maria Rutka-Celmer
4152
11.04.2013
10.35
Marek Bobek
4153
11.04.2013
11.35
Wiesława Murawska
4154
11.04.2013
14.05
Marek Bobek
4155
12.04.2013
10.30
Patrycja Jaremczuk
4156
12.04.2013
11.50
Emilia Szymczak
4157
12.04.2013
12.00
Emilia Szymczak
4158
12.04.2013
12.15
Krzysztof Ryszewski
4159
12.04.2013
12.35
Edyta Chmielewska-Drężek
4160
12.04.2013
13.02
Sylwia Szczęśniak
4161
12.04.2013
13.40
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Świadczone usługi - Departament Edukacji i Sportu - zamieszczenie karty usług ES-2.1
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego na podstawie
przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania
Studium Wykonalności dla Departamentu Środowiska - Informacja o wyborze ofert
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów dla
Gminy Choceń
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 18.04.2013 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Środowisko - wykaz danych, Informacje publiczne - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Mariusza Jaźwieckiego prowadzącego Firmę Wielobranżową „SABMAR”, Wielkie Łunawy 12A, 86-200 Chełmno na wprowadzanie do urządzeń
kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu podczyszczonych ścieków
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
ze Stacji Demontażu Pojazdów zlokalizowanej w miejscowości Wielki Konopat 49, 86-100
Świecie.
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów dla
Zakładu Usług Komunalnych w Osiu.
Praca - wyniki naboru - oferta nr 5/2013
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów dla
Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Białkowie
Obwieszczenia Marszałka nr 72/CP/2013 - 74/CP/2013
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Współpracy Międzynarodowej i
Promocji Województwa
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Finanse - Budżet 1999, 2000, 2001; Sprawozdanie z wykonania budżetu 1999, 2000,
2001
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.21.2013 - Odpowiedzi na pytania
Mienie - Przetarg - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej
wiadomości informację o wyniku przeprowadzonego w dniu 12 marca 2013 r. czwartego
przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 38a
Postępowanie WZP.272.23.2014 - Informacja o unieważnieniu postępowania
272
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4162
15.04.2013
10.10
Lidia Ptaszyńska
Praca - Jednostki organizacyjne - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza
konkurs na stanowisko dyrektora: Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Bydgoszczy
4163
15.04.2013
12.30
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.25.2013 - Modernizacja – przebudowa
placu przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu oraz remont bocznych, zadaszonych wejść do budynku
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.24.2013 - Opracowanie projektu
graficznego, przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji-albumu pt. „Dobre
praktyki POKL w województwie kujawsko-pomorskim”, na potrzeby realizacji przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Rocznego Planu Działań
Informacyjno-Promocyjnych na rok 2013 r.
4164
15.04.2013
13.05
Karolina Kriger
4165
15.04.2013
14.20
Anna Sobierajska
4166
16.04.2013
9.15
Barbara Komorowska
4167
16.04.2013
13.05
Anna Sobierajska
4168
16.04.2013
13.20
Andrzej Pabian
4169
16.04.2013
13.50
Wiesława Murawska
Uwagi
Sejmik - informacje o pracy - Porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 kwietnia 2013 r.
Uchwały zarządu nr 290/2013 - 316/2013
Sejmik - informacje o pracy - Porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w dniu 22 kwietnia 2013 r. - Zamieszczenie druku nr 61 i 62 wraz
z załłacznikami
Kultura - Wniosek złożony przez Stowarzyszenie Odbudowy Bydgoskiej Fontanny „Potop”
w Bydgoszczy na realizację zadania publicznego pn. „Odbudowa Bydgoskiej Fontanny
„Potop”.
Praca - wyniki naboru - oferty nr 5/2013, 6/2013, 8/2013
4170
16.04.2013
15.00
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedzi na pytania z dnia
16.04.2013
Odpowiedzi na pytania z dnia 16.04.2013
Zaktualizowany Załącznik nr 8 do SIWZ POIG - wzór umowy z poprawkami
Zmiana terminu składania ofert - zmiana ogłoszenia
4171
16.04.2013
15.05
Joanna Lubomska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.21.2013 - Odpowiedzi na pytania
Zmiana ogłoszenia
4172
16.04.2013
16.00
Małgorzata Kasprzak
4173
17.04.2013
9.45
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.24.2013 - Odpowiedź na pytanie
4174
17.04.2013
11.50
Krzysztof Czarnecki
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
4175
17.04.2013
12.00
Edyta Michalska
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Oświadczenie majątkowe p. Krzysztofa Lewandowskiego w związku z powołaniem na
stanowisko Dyrektora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
273
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4176
17.04.2013
13.30
Edyta Chmielewska-Drężek
4177
17.04.2013
14.10
Beata Urbańska
4178
17.04.2013
15.00
Beata Urbańska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.20.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
16.04.2013
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki 15.04.2013
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego dla AGMET Sp. z o.o., Sp. k., Marianki 2A, 87-500 Rypin w związku z
eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych z
zastosowaniem procesów elektrolitycznych, gdzie całkowita objętość wanien
procesowych przekracza 30 m3.
4179
18.04.2013
8.30
Magdalena Czachorowska
4180
18.04.2013
8.30
Marek Bobek
4181
18.04.2013
8.30
Marek Bobek
4182
18.04.2013
11.25
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.24.2013 - Odpowiedzi na pytania
Dagmara Zandecka
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Wydział Zarządzania RPO w Departamencie
Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi zaprasza do składania ofert na
wprowadzanie danych w Lokalnym Systemie Informatycznym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Informacja o unieważnieniu
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie
poszukiwało oferty na kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu dwóch wycieczek na terenie Pałuk dla laureatów konkursu na łamach
publikacji z cyklu „Razem dla regionu”.
4183
18.04.2013
12.30
4184
18.04.2013
13.00
Monika Rękas
4185
18.04.2013
14.25
Wiktor Traczyk
4186
18.04.2013
15.10
Olgierd Sobkowiak
4187
18.04.2013
15.10
Olgierd Sobkowiak
4188
18.04.2013
15.25
Edyta Chmielewska-Drężek
4189
19.04.2013
10.30
Krystyna Skonieczna
Uwagi
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Pozwolenie zintegrowane dla Zakładu
Usług Miejskich Sp. z o. o. w Chełmnie.
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów dla
Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Zapraszamy
do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej pn.
„Unijne dwa kółka”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 Odpowiedzi na pytania z dnia 18.04.2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2013 - Wykonanie badania
ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-ante kujawsko-pomorskiego regionalnego programu
operacyjnego na lata 2014-2020”
Załatwiane sprawy - Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich - aktualizacja
274
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4190
19.04.2013
12.05
Marek Bobek
4191
19.04.2013
13.15
Joanna Lubomska
4192
22.04.2013
9.00
Ewa Kubiak
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów dla
Gminy Rojewo
Wniosek o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Lubanie
Wniosek w sprawie zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów dla
Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie
Wniosek w sprawie zamknięcia składowiska odpadów dla Gminy Górzno.
Zarządzenie Marszałka nr 25/2013
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek Soda Polska CIECH S.A.,
ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na: pobór wód podziemnych ze studni nr 2 i ujęć barierowych, pobór wód
powierzchniowych z zasobów Noteci Zachodniej, wprowadzanie ścieków do rzeki Wisły,
do rzeki Noteci i do jeziora Ludzisko, ustanowienie strefy ochrony bezpośredniej wokół
studni nr 2, dla Zakładu Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu.
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Soda Polska CIECH S. A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów
trzeciorzędowych i z ujęć barierowych, pobór wód powierzchniowych z zasobów Noteci
Zachodniej, wprowadzenie ścieków oczyszczonych do wód rzeki Wisły w miejscowości
Dybowo i do Zbiornika Pakoskiego oraz ustanowienie dla ujęcia wód podziemnych strefy
ochronnej bezpośredniej dla Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie.
4193
22.04.2013
9.05
Maria Rutka-Celmer
4194
22.04.2013
13.15
Marek Retlewski
4195
22.04.2013
13.40
Wiktor Plesiński
4196
23.04.2013
13.15
Dorota Kalinowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.25.2013 - Odpowiedzi na pytania
Maria Rutka-Celmer
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek STARKO Sp. z o. o., Fletnowo 40, 86-134 Dragacz w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków deszczowych, roztopowych i
przemysłowych poprzez dwa wyloty do rowu otwartego oraz wprowadzanie ścieków
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów z
terenu Stacji Demontażu Pojazdów we Fletnowie.
4197
23.04.2013
14.50
Uwagi
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Ewaluacja ex-ante projektu Strategii rozwoju
województwa Plan modernizacji 2020+
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - świadczenie usług eksperckich w zakresie
wykonanej naprawy lokomotywy spalinowej SM41-111 przez Firmę UNIKOL RAILWAY
WORKSHOP s.c. oraz udziału w pracach Komisji odbiorowej
275
L.P.
4198
4199
DATA
23.04.2013
23.04.2013
GODZINA
14.55
15.00
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Maria Rutka-Celmer
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Tomasza Sobczaka pełnomocnika Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy na szczególne korzystanie z wód wprowadzanie do wód powierzchniowych
lub do ziemi ścieków opadowych i roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej Nr 240,
wykonanie urządzeń wodnych: wylotów urządzeń kanalizacji deszczowej w ciągu DW
240, wylotów przykanalików do rowu w ciągu DW 240, budowa nowych przepustów w
ciągu DW 240, przebudowa przepustów w ciągu DW 240, likwidacja przepustów w ciągu
DW 240, przebudowa rowów przydrożnych wzdłuż rozbudowywanego odcinka DW 240,
budowa nowych rowów przydrożnych wzdłuż rozbudowywanego odcinka DW 240,
budowa obiektów mostowych w ciągu DW 240 kładki dla pieszych i rowerzystów w km 28
+ 501 przebudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie w m. Rudzki Młyn,
przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 240 most w km 34 + 229
przebudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie w m. Szumiąca na rzece
Szumionka, most w km 28 + 501 przebudowywanej drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice –
Świecie w m. Rudzki Młyn na rzece Stążka, przejście kablem telekomunikacyjnym przez
rzekę Brdę w ramach inwestycji „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr
240 Chojnice – Świecie od km 23 + 100 do km 36 + 817 i od km 62 + 877 do km 65 +
690”.
Ewa Kubiak
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek Pana Andrzeja Figiela,
IRMET, Kierzkowo 10 A, 88-400 Żnin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów,
ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego, ze Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej w m.
Kierzkowo, gm. Żnin.
Środowisko - wykaz danych:
- Wniosek w sprawie zamknięcia składowiska odpadów dla Gminy Brześć Kujawski.
- Umorzenie postepowania w sprawie zgody na zamknięcie składowiska odpadów dla
Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Białkowie.
4200
23.04.2013
15.05
Marek Bobek
4201
23.04.2013
16.00
Emilia Szymczak
4202
24.04.2013
7.45
Marek Bobek
Uwagi
Sejmik - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Środowisko - wykaz danych - Umorzenie postepowania w sprawie zgody na zamknięcie
składowiska odpadów dla Zakładu Komunalnego w Żołędowie
276
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Finanse - Budżet - Uchwała Nr XXXIII/581/13 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok
2013
4203
24.04.2013
8.00
Krzysztof Ryszewski
Uchwała Nr XXXIII/580/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22
kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026
4204
24.04.2013
11.10
Marcin Kosiński
4205
24.04.2013
12.50
Edyta Chmielewska-Drężek
4206
24.04.2013
13.05
Małgorzata Kasprzak
4207
24.04.2013
15.00
Magdalena Balcerak
4208
24.04.2013
15.20
Zbigniew Sikorski
4209
25.04.2013
8.00
Waldemar Tomaszewski
4210
25.04.2013
8.15
Małgorzata Schick
4211
25.04.2013
8.25
Lidia Ptaszyńska
4212
25.04.2013
9.25
Joanna Lubomska
4213
25.04.2013
10.20
Sandra Borys-Wysocka
4214
25.04.2013
10.55
Barbara Komorowska
4215
25.04.2013
11.30
Beata Gęstwa
4216
25.04.2013
13.00
Edyta Chmielewska-Drężek
Obwieszczenia Marszałka nr 75/CP/2013, 76/CP/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.21.2013 - Odpowiedź na pytania i
modyfikacja SIWZ
Zmiana ogłoszenia
Oświadczenie majątkowe p. Krzysztofa Tadrzaka złożone w związku z powierzeniem
pełnienia obowiązków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
Sejmik - informacje o pracy - planowane posiedzenia komisji - Komisja Polityki
Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury
‐
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko Pomorskie z siedzibą w
Toruniu, w związku z realizacją modułu e-Zdrowie w projekcie pn. „e-Usługi, eOrganizacja, pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie
analizy zakresów rzeczowo-finansowych u partnerów.
Prace Zarządu oraz kalendarium za okres 22.03 - 18.04.2014
Świadczone usługi - Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego aktualizacja kart 1-4, usunięcie karty 5
Zdrowie - Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych aktualizacja
Zarządzenia Marszałka nr 23/2013, 24/2013
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zapytanie o cenę - Przedmiotem zapytania jest
świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań, konferencji, seminariów
odbywających się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego, jak również w innych wskazanych przez zamawiającego miejscach na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 317/13 - 356/13
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.17.2013 - Informacja o wyborze oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.19.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
277
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4217
25.04.2013
13.05
Emilia Szymczak
4218
25.04.2013
14.00
Emilia Szymczak
4219
25.04.2013
14.05
Lena Suckiel
Uwagi
Zamieszczenie uchwał Sejmiku: 580/2013 - 596/2013
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 14.05.2013 – Komisja Współpracy
Międzynarodowej i Promocji Województwa
Niepełnosprawni - Rozstrzygnięcie oferty z dnia 20 marca 2013 r. złożonej przez
Stowarzyszenie VISSUS SUPREMUS z Bydgoszczy na zadanie pn. „Wczesne
wspomaganie rozwoju-szansą dziecka”.
Rozstrzygnięcie oferty z dnia 26 marca 2013 r. złożonej przez Katolickie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman na zadanie pn.
„Konkurs pt. Święci i błogosławieni w dziejach narodu polskiego".
4220
25.04.2013
14.15
Marta Lewandowska
4221
25.04.2013
15.00
Olgierd Sobkowiak
4222
25.04.2013
15.45
Olgierd Sobkowiak
4223
26.04.2013
8.30
Karolina Jankowska
4224
26.04.2013
9.15
Barbara Komorowska
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Departament
Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostarczenie do siedziby
Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby procesu
planistycznego do nowej perspektywy 2014-2020.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedzi na pytania i
zmiana terminu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Zmiana ogłoszenia
Promocja - konkurs dla podmiotów prawa kanonicznego (w tym diecezji, parafii,
zgromadzeń zakonnych) na wyłonienie Partnerów do realizacji projektu pn. „Szlak
męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki”
Uchwały zarządu nr 357/13 - 360/13, 362/13 - 374/13
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr 17/598/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
województwa na rok 2013.
4225
26.04.2013
11.35
Krzysztof Ryszewski
Uchwała Nr 17/599/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia
2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2011-2026.
4226
26.04.2013
12.15
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2013 - Odpowiedzi na pytania i
modyfikacja SIWZ, Zmiana ogłoszenia
278
L.P.
4227
DATA
26.04.2013
GODZINA
13.35
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Maria Rutka-Celmer
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wniosek Pana Ryszarda Popowskiego pełnomocnika PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. z siedzibą w Bełchatowie, Oddział Zespół
Elektrociepłowni Bydgoszcz, ul. Energetyczna 1, 85-950 Bydgoszcz na wprowadzanie do
urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego, tj. odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej K-40, będącej we władaniu
Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ścieków przemysłowych
– wód odciekowych oraz nadmiaru wód nadosadowych z miejsca magazynowania
odpadów paleniskowych Elektrociepłowni Bydgoszcz II przy ul. Nowotoruńskiej,
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
4228
26.04.2013
13.35
Ewa Kubiak
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek Prezesa Zarządu Stadniny
Koni „Nowe Jankowice” Sp. z o. o., Nowe Jankowice, 86-320 Łasin, w sprawie zmiany
decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.12.2006 r., znak: WS,RiRW-IIIEŚ/6811/28/06, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód
opadowych i roztopowych do ziemi (rowu melioracyjnego R-C na działce 48 obręb Nowe
Jankowice), z terenu Stadniny Koni w Nowych Jankowicach.
Wniosek AGMET Sp. z o. o. Sp. k., Marianki 2A, 87-500 Rypin, w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Gminy Rypin.
4229
26.04.2013
13.35
Marek Bobek
Środowisko - wykaz danych - Postępowanie wszczęte z urzędu w sprawie zamknięcie
składowiska odpadów w miejscowości Górna Grupa, gm. Dragacz.
Wniosek w sprawie zamknięcia składowiska odpadów dla Gminy Zławieś Wielka.
4230
4231
26.04.2013
29.04.2013
13.45
12.25
Sylwia Szczęśniak
Krzysztof Ryszewski
Uwagi
Mienie - Przetargi - Informacja - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do
publicznej wiadomości informację o wyniku przeprowadzonego w dniu 9 kwietnia 2013 r.
pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej w Strzelnie
Finanse - Sprawozdania - Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - I kwartał 2013
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - I kwartał 2013
279
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr 17/597/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej
wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I
kwartał 2013 r.
4232
29.04.2013
12.25
Krzysztof Ryszewski
4233
29.04.2013
13.30
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Aktualizacja załącznika nr 9 do
SIWZ
Dagmara Zandecka
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Departament
Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Województwa Kujawsko – Pomorskiego
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na wprowadzeniu 292 050
rekordów do Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Zarządzającą
Regionalnym Programem Operacyjnym.
4234
29.04.2013
13.55
Uwagi
Kultura - Oferta z dnia 25 kwietnia 2013 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
4235
29.04.2013
14.05
Andrzej Pabian
Nazwa oferenta: Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy (ul. Gdańska
35, 85-005 Bydgoszcz )
Nazwa zadania: Konkurs Orkiestr Dętych Woj. Kujawsko-Pomorskiego
4236
30.04.2013
10.40
Monika Rękas
4237
30.04.2013
11.00
Barbara Komorowska
4238
30.04.2013
12.00
Joanna Zakrzewska
4239
30.04.2013
14.30
Olgierd Sobkowiak
4240
30.04.2013
15.20
Anna Sobierajska
4241
30.04.2013
15.35
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie
poszukiwało oferty na kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu dwóch wycieczek po miejscach dofinansowanych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na
terenie Grudziądza i okolic.
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 361/2013, 374/2013-429/2013
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przystosowanie
konstrukcji wystawowej zewnętrznej.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Zmiana treści SIWZ i terminu
składnia ofert
Sejmik - Protokół Nr XXXII/13 z XXXII sesji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 25 marca 2013 r.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedzi na pytania z dnia
30.04.2013
Załącznik nr 2 do SIWZ POIG - Zmodyfikowany Formularz ofertowy
280
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4242
30.04.2013
16.35
Dagmara Zandecka
4243
02.05.2013
10.20
Małgorzata Kasprzak
4244
02.05.2013
10.50
Sandra Borys-Wysocka
4245
02.05.2013
15.00
Olgierd Sobkowiak
4246
06.05.2013
10.30
Lidia Ptaszyńska
4247
06.05.2013
11.20
Ewa Matuszewska
4248
06.05.2013
12.35
Beata Urbańska
4249
06.05.2013
13.00
Joanna Lubomska
4250
06.05.2013
13.25
Olgierd Sobkowiak
4251
06.05.2013
14.45
Olgierd Sobkowiak
4252
07.05.2013
9.10
Joanna Lubomska
Uwagi
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Departament
Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Województwa Kujawsko – Pomorskiego
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na wprowadzeniu 292 050
rekordów do Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Zarządzającą
Regionalnym Programem Operacyjnym - Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek - Oświadczenie majątkowe p. Krzysztofa
Malatyńskiego w związku z zatrudnieniem na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
Zamówienia publiczne - poniżej 14 tyś - dodanie informacji: "Z uwagi na długi weekend
termin zgłaszania ofert wydłużony zostaje do 8 maja 2013 r.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.32.2013 - Przeprowadzenie kampanii
informacyjno-promocyjnej w oparciu o przygotowany autorski scenariusz i harmonogram,
skierowanej do dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów
Jednostki organizacyjne - usunięcie informacji dot. Wojewódzkiej Przychodni
Stomatologicznej w Bydgoszczy
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie
projektu ulotki, wydruk oraz transport.
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 13.05.2013 - Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki
Zarządzenia Marszałka - Zarządzenie nr 26 - 24 kwietnia 2013 - zmieniające zarządzenie
w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i
indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do
prowadzenia staży podyplomowych.
Zarządzenie nr 27 - 24 kwietnia 2013 - w sprawie systemu organizacji i wdrażania zadań
związanych z obsługą Konwentu Marszałków Województw RP
Zarządzenie nr 28 - 25 kwietnia 2013 - w sprawie powołania Zespołu ds. rozbudowy
budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.32.2013 - zamieszczenie SIWZ; SOPZ;
Wzór umowy
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Odpowiedzi na pytania z dnia
6.05.2013
Zarządzenia Marszałka - Zarządzenie nr 29 - 7 maja 2013 - zmieniające zarządzenie w
sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i
indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do
prowadzenia staży podyplomowych.
281
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4253
07.05.2013
11.50
4254
07.05.2013
12.00
4255
07.05.2013
14.35
Beata Urbańska
4256
07.05.2013
14.50
Wiesława Murawska
4257
07.05.2013
15.50
Emilia Szymczak
4258
08.05.2013
7.40
Wiesława Murawska
4259
08.05.2013
8.15
Marek Wiśniewski
4260
08.05.2013
10.00
Barbara Komorowska
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Wojciech Rzemykowski
Uwagi
Uchwały Zarządu nr 430/13 - 457/13
Regulamin Pracy - tekst ujednolicony - aktualizacja
Sejmik - Planowane posiedzenia Komisji - 14.05.2013 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
Praca - wyniki naboru - oferta 7/2013
Sejmik - Planowane posiedzenia Komisji - 16.05.2013 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Praca - Lista kandydatów - ofert nr: 9/2013, 10/2013, 11/2013
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane dotyczące instalacji znaków drogowych
oraz wiat turystycznych przy szlaku rowerowym.
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Na usługę opracowania
Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie dla zadania planowanego do
realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z
Systemem Archiwizacji Danych” okres realizacji: 2013 – 2015
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie
składowiska odpadów dla Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Zakładu
Usług Komunalnych w Śliwicach
Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy
Rogowo
Wniosek o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów dla Gminnego
Składowiska Odpadów Komunalnych w Białkowie.
4261
08.05.2013
10.10
Marek Bobek
4262
08.05.2013
10.55
Lidia Ptaszyńska
4263
08.05.2013
11.30
Marcin Kosiński
4264
08.05.2013
12.45
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.25.2013 - Informacja o unieważnieniu
4265
08.05.2013
13.15
Marek Wiśniewski
Turystyka - Ogłoszenie o konkursie pn. „Integracja i rozbudowa regionalnego systemu
informacji turystycznej”
4266
08.05.2013
13.30
Tomasz Grendzicki
4267
08.05.2013
14.10
Olgierd Sobkowiak
Zdrowie - Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych aktualizacja
Obwieszczenie Marszałka nr 77/CP/2013
Turystyka - Ogłoszenie konkursu na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych
w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury ratownictwa wodnego w
Borównie”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Modyfikacja SIWZ i terminu
składania i otwarcia ofert
282
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4268
08.05.2013
14.35
Edyta Chmielewska-Drężek
4269
08.05.2013
14.40
Dorota Jarzęczka
4270
08.05.2013
14.45
Magdalena Czachorowska
4271
08.05.2013
14.50
Olgierd Sobkowiak
4272
08.05.2013
15.05
Małgorzata Kasprzak
4273
09.05.2013
9.10
Barbara Komorowska
4274
09.05.2013
11.10
Edyta Chmielewska-Drężek
4275
09.05.2013
15.10
Sylwia Szczęśniak
Mienie - Przetargi - Przetarg - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do
publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na
sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu
‐
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko Pomorskie z siedzibą w
Toruniu, w związku z realizacją modułu e-Zdrowie w projekcie pn. „e-Usługi, eOrganizacja, pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie
analizy zakresów rzeczowo-finansowych u partnerów. - Unieważnienie
4276
10.05.2013
9.50
Zbigniew Sikorski
4277
10.05.2013
10.55
Wiesława Murawska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.30.2013 - Zorganizowanie i
przeprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznoprzyrodniczej wraz z wyżywieniem
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.29.2013 - Zorganizowanie i
przeprowadzenie dwóch wycieczek do Brukseli
Środowisko - Informacje publiczne - Informacja publiczna o wydanej decyzji zmianie
pozwolenia zintegrowanego dla PLASTICA Sp. z o.o., Frydrychowo 55, 87-410 Kowalewo
Pomorskie.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Zmiana ogłoszenia w zakresie
terminu składania i otwarcia ofert
Oświadczenie majątkowe p. Stefana Kwiatkowskiego w związku z zaprzestaniem
pełnienia obowiązków dyrektora Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.
Zmiana uchwały zarządu nr 313/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.32.2013 - Odpowiedź na pytania
Zmiana ogłoszenia
Praca - oferta nr 12/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.33.2013 - Zaprojektowanie sposobu
oznakowania, oznakowanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
4278
10.05.2013
12.25
Karolina Kriger
4279
10.05.2013
13.45
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.30.2013 - Zmodyfikowany wzór umowy
Sylwia Lemańska-Gierc
Zdrowie - Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór realizatora programu zdrowotnego pn.
„Program Edukacyjno-Leczniczy na Rzecz Zmniejszenia Częstości Występowania
Nadwagi i Otyłości u Dzieci i Młodzieży w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w
zakresie koordynacji programu
4280
13.05.2013
9.05
Uwagi
283
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4281
13.05.2013
13.45
Anna Sobierajska
4282
13.05.2013
14.05
Małgorzata Schick
4283
13.05.2013
14.40
Olgierd Sobkowiak
4284
13.05.2013
14.55
Marek Bobek
4285
14.05.2013
7.25
Barbara Komorowska
4286
14.05.2013
10.30
Marek Wiśniewski
4287
4288
4289
14.05.2013
14.05.2013
15.05.2013
14.00
16.20
8.25
Barbara Komorowska
Marcin Kosiński
Barbara Komorowska
4290
15.05.2013
10.45
Sejmik - Porządek obrad XXXIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 20 maja 2013 r.
Ewidencja pozwoleń na hurtowy handel napojami alkoholowymi - aktualizacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.15.2013 - Informacja o wyniku
postępowania
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia
składowiska odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o. o. w Nowem
Uchwały zarządu nr 458/13 - 480/13, 486/13 - 517/13
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na roboty budowlane dotyczące instalacji znaków drogowych
oraz wiat turystycznych przy szlaku rowerowym. - Informacja o wyborze oferty
Uchwały zarządu nr 481/13 - 485/13
Obiweszczenia Marszałka nr 78/CP/2013, 79/CP/2013
Zmiana uchwały zarządu nr 1380/2013
Ewa Kubiak
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek Pana Roberta Barona z
firmy Inżynieria Branży Sanitarnej w Toruniu, działającego na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę przyłącza kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla Toruńskiego Klubu SportowoTurystycznego „Budowlani” przy ul. Majdany 1 w Toruniu, na obszarze szczególnego
zagrożenia powodzią.
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Janusza Wilczek prowadzącego Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe „Drabex”, ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz na wprowadzanie do urządzeń
kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, tj.
odprowadzanie ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych w Bydgoszczy z terenu
prowadzonej działalności.
4291
15.05.2013
10.45
Maria Rutka-Celmer
4292
15.05.2013
14.25
Dorota Jarzęczka
4293
15.05.2013
15.25
Beata Gęstwa
4294
16.05.2013
8.35
Przemysław Grabek
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.5.2013 - Informacja o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.28.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wykonanie i dostarczenie do siedziby
Zamawiającego materiałów promocyjnych na potrzeby ewaluacji RPO WK-P na lata 20072013
Rolnictwo - SPÓŁKI WODNE - rozstrzygnięcie konkursu
284
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4295
16.05.2013
11.10
Lidia Ptaszyńska
Jednostki organizacyjne - zmiana nazwy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we
Włocławku na Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
4296
16.05.2013
14.30
Beata Tyburska-Myrta
Turystyka - Załatwiane sprawy - Zmiana Wykazu Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę
4297
17.05.2013
7.30
Barbara Komorowska
Uchwały Zarządu nr 519/2013 - 541/2013
4298
17.05.2013
8.50
Małgorzata Kasprzak
4299
17.05.2013
9.10
Tomasz Wojtczak
4300
17.05.2013
9.15
Magdalena Czachorowska
Uwagi
Zamieszczenie oświadczeń majątkowych Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Skarbnika Województwa oraz Sekretarza Województwa za rok 2012:
Piotr Całbecki - Marszałek Województwa
Edward Hartwich - Wicemarszałek Województwa
Dariusz Kurzawa - Wicemarszałek Województwa
Sławomir Kopyść - Członek Zarządu
Michał Korolko - Członek Zarządu
Paweł Adamczyk - Skarbnik Województwa
Marek Smoczyk - Sekretarz Województwa
Środowisko - Wykaz stacji demontażu pojazdów - aktualizacja
Środowisko - Informacje publiczne - Informacja o wydanej decyzji Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r., ŚGIV.7222.11.2013.MC, tj. zmianie pozwolenia zintegrowanego dla AGRIL Sp. z o. o., ul.
Krzywa Góra 28, 87-800 Włocławek, udzielonego w związku z eksploatacją instalacji do
wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, nawozów sztucznych na bazie
fosforu, azotu lub potasu.
Środowisko - Informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek Pana Romana Grzymowicza
z firmy PLASTICA Sp. z o.o., Frydrychowo 55, 87-410 Kowalewo Pomorskie w sprawie
zmiany pozwolenia wodnoprawnego z dnia 27 grudnia 2010 r., znak: ŚG.I.gg.6213/15/10
na odprowadzanie do rowu melioracji szczegółowej R-B-1 oczyszczonych wód
opadowych i roztopowych zebranych z powierzchni szczelnych PLASTICA Sp. z o.o.
4301
17.05.2013
9.15
Józef Kiełbasa
Wniosek Pana Grzegorza Brożka z firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z
o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu
ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego z terenu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. - Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 47-53 w Toruniu.
285
L.P.
DATA
GODZINA
4302
17.05.2013
10.20
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Beata Urbańska
4303
17.05.2013
10.35
Natalia Szczutkowska
4304
17.05.2013
11.00
Magdalena Balcerak
4305
17.05.2013
11.40
Beata Urbańska
4306
17.05.2013
12.10
Małgorzata Kasprzak
4307
17.05.2013
12.50
Lena Suckiel
4308
17.05.2013
13.00
Karolina Kriger
4309
17.05.2013
13.10
Lena Suckiel
4310
17.05.2013
13.40
Olgierd Sobkowiak
4311
4312
17.05.2013
20.05.2013
13.50
8.20
Joanna Lubomska
Barbara Komorowska
Uwagi
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki 13.05.2013
Oświadczenia majątkowe radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2012:
Andrysiak Lucyna, Banaszak Adam,Bober Ryszard, Całbecki Piotr, Flejter Zenon, Gaca
Grzegorz, Gajewski Jacek, Hartwich Edward, Jakuta Dorota, Jaranowski Wojciech, Kania
Barbara, Knapik Paweł, Krzyżanowska Elżbieta, Kurzawa Dariusz, Łapińska Ewa, Łuczak
Krystian, Niedźwiecki Janusz, Nowak Marek, Oczkowska Silvana, Pawlak Stanisław,
Piniewska Elżbieta, Pluciński Leszek, Przybylski Przemysław, Rogacki Józef, Socha
Zbigniew, Świątkowski Maciej, Trąbczyński Mariusz, Wadoń Jan, Witkowski Marek,
Zaborowski Tadeusz, Zgórzyński Paweł, Żurawski Wiesław
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
14.05.2013
Oświadczenie majątkowe p. Doroty Szyperskiej złożonego w związku z zaprzestaniem
pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w
Bydgoszczy.
Niepełnosprawni - Informacja o ofercie złożonej w trybie uproszczonym - Nazwa
oferenta: Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, Nazwa zadania:
„Udział w kulturze i sztuce osób niepełnosprawnych”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.33.2013 - Odpowiedź i modyfikacja
Niepełnosprawni - Wyniki otwartego konkursu ofert nr 19/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.18.2013 - Informacja o wyniku
postępowania
Zarządzenie Marszałka nr 30/2013
Uchwała zarządu nr 518/2013
Zdrowie, Praca - jednostki organizacyjne - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa:
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
4313
20.05.2013
8.55
Lidia Ptaszyńska
4314
4315
20.05.2013
20.05.2013
12.00
12.10
Marcin Kosiński
Sławomir Kopyść
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy
dyrektora ds. lecznictwa:
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego
Popiełuszki we Włocławku
Obwieszczenia Marszałka 80/CP/2013 - 83/CP/2013, 4/KW/2013
Oświadczenie majątkowe radnego Sławomira Kopyścia za rok 2012
286
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4316
20.05.2013
12.25
Edyta Michalska
4317
20.05.2013
13.40
Krzysztof Czarnecki
4318
21.05.2013
10.30
Łukasz Domski
REJESTR WSTĘPNIE UZNANYCH GPOiW I UZNANYCH ORGANIZACJI - aktualizacja
4319
21.05.2013
11.30
Krystyna Skonieczna
4320
21.05.2013
13.30
Sylwia Lemańska-Gierc
Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Hotelarskich - aktualizacja
Zdrowie - Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu
zdrowotnego pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku
Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty
brzusznej)
4321
21.05.2013
13.30
Sylwia Lemańska-Gierc
4322
21.05.2013
15.35
Agata Przybylska
4323
22.05.2013
11.15
Tomasz Grendzicki
4324
22.05.2013
11.30
Marek Bobek
4325
22.05.2013
12.10
Daniel Czyżewski
Uwagi
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - 13.05.2013 r. - Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Zdrowie - Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu
zdrowotnego pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie KujawskoPomorskim” w zakresie koordynacji programu
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Współpracy Międzynarodowej i
Promocji Województwa
Bezpieczeństwo - Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie
składowiska odpadów dla Gminy Drzycim
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na projekt, wydruk
i ekspozycję materiałów promocyjnych.
4326
22.05.2013
12.25
Emilia Marciniak
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Departament
Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego pragnie zaprosić do składania ofert w zakresie wykonania pozycji
książkowej pn. „Założenia strategiczne rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego
służące do przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.
4327
22.05.2013
12.30
Daniel Czyżewski
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na projekt, wydruk
i ekspozycję materiałów promocyjnych.
4328
22.05.2013
12.35
Daniel Czyżewski
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na projekt i wydruk
toreb promocyjnych nawiązujących do Roku Mikołaja Kopernika
287
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4329
22.05.2013
13.35
Małgorzata Kasprzak
4330
22.05.2013
14.35
Beata Tyburska-Myrta
4331
23.05.2013
8.10
Barbara Komorowska
4332
23.05.2013
8.15
Marek Bobek
4333
23.05.2013
8.35
Marcin Kosiński
4334
23.05.2013
9.10
Wiesława Murawska
Uwagi
Oświadcznia majątkowe za rok 2012 - Kierownicy jednostek - Baczyńska
Marzena,Bielecki Ryszard, Bielski Artur, Błaszkiewicz Marek, Brodowska Mariola,
Brzezińska Agnieszka, Budziak Andrzej, Bukowski Paweł, Byczkowski Stanisław,
Cegielski Jarosław, Chmielewski Jarosław, Cyl-Żółkiewicz Izabela, Czachowski Hubert,
Czajkowski Janusz, Czarnecka Marianna, Delik Dariusz, Domżalska Ewa, Dybska
Magdalena, Dzięgielewski Bronisław, Figas Maciej, Gaitkowski Edward, Giza Ewa,
Grodzki Lech, Harendarska Eleonora, Hartwig Roger, Hinz Piotr,
Jackowska Anna, Janas Artur, Kaczanowska-Burker Ewa, Kaczmarek Mirosław,
Kawczyńska Ewelina, Kielnik Mirosław, Kiełbasiński Wiesław, Klat Andrzej, Klimczewski
Mariusz, Kluz Maria, Kondrusiewicz Tadeusz, Kordyjak-Starczewska Ewa, Kozłowski
Bogdan, Kretek Iwona, Król Jan, Kruczyńska Agnieszka, Krysińska-Błaszczyk Ewa,
Kwapiński Witold, Kwiesielewicz Tomasz, Łysek Stefan, Maciejewska Izabela, Majewska
Urszula, Mikiewicz Artur, Modrzejewski Bartosz, Neumann Machał, Nowacki Bartosz,
Nowakowski Piotr, Oleradzka-Świątek Jadwiga, Pająkowski Jarosław, Pawłowicz
Zbigniew, Pawski Antoni, Piskorska Beata, Polaszewska-Muszyńska Mirosława,
Popielarz Remigiusz, Pronobis-Sosnowska Ewa, Puto Maciej, Rakowski Andrzej, Rataj
Beata, Rochowiak Jerzy, Rzepecki Jan, Sass Roman, Sieradzki Andrzej, SkoniecznaZielak Iwona, Skowroński Adam, Sobiesiak Anna, Stasiek Alfons, Staszczyk Marek,
Stelmachowska Ewa, Strawińska Elżbieta, Szczepanek Małgorzata, Szczęsny
Aleksander, Szelc Monika, Szymorowska Teresa, Szyperska Dorota, Tomoń Marian,
Trzeciak Małgorzata, Walter Małgorzata, Wasielewski Andrzej, Wasita Agnieszka, Welter
Grażyna, Wiśniewski Paweł, Woliński Przemysław, Wróblewska Dorota, Wyrzykowska
Elżbieta, Zajączkowski Marcin, Zajączkowski Wiesław, Zaremba Joanna, Zastempowski
Jerzy, Ziółkowski Wojciech, Złotnikiewicz Franciszek
Turystyka - Załatwiane sprawy - Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę aktualizacja
Zmiana uchwały zarządu nr 518/13
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie
składowiska odpadów dla Gminy Ciechocin
Planowanie przestrzenne - informacja o wyborze partnera do realizacji projektu pn.
„Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących
źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w
województwie kujawsko-pomorskim”.
Praca - oferta 13/2013
288
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4335
23.05.2013
12.10
Edyta Chmielewska-Drężek
4336
23.05.2013
12.15
Edyta Chmielewska-Drężek
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.27.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.30.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr XXXIV/605/13 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013
4337
23.05.2013
14.30
Krzysztof Ryszewski
4338
4339
4340
4341
23.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
14.55
8.50
9.10
9.25
Waldemar Tomaszewski
Emilia Szymczak
Lena Suckiel
Wiesława Murawska
4342
24.05.2013
12.00
Krzysztof Ryszewski
4343
24.05.2013
12.20
Edyta Chmielewska-Drężek
4344
27.05.2013
10.20
Emilia Marciniak
4345
27.05.2013
10.30
Magdalena Czachorowska
4346
27.05.2013
11.45
Marcin Kosiński
4347
28.05.2013
9.50
Małgorzata Kasprzak
4348
28.05.2013
10.40
Edyta Michalska
Uchwała Nr XXXIV/604/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja
2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2011-2026.
Prace zarządu oraz kalendarium za okres 19.04 - 16.05.2013
Uchwały Sejmiku nr 597/2013 - 621/2013
Sprawy Społeczne - Kontakt - aktualizacja danych
Praca - lista kandydatów - oferta 12/2013
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr 20/732/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości
niektórych informacji z zakresu finansów publicznych dotyczących 2012 roku
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.32.2013 - Modyfikacja SIWZ
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Departament
Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego pragnie zaprosić do składania ofert w zakresie wykonania pozycji
książkowej pn. „Założenia strategiczne rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego
służące do przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. - Informacja o wyborze
Środowisko - Informacje publiczne - Informacja o wydanej decyzji Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2013 r., znak: ŚGIV.7222.10.2013.ED, tj. zmianie pozwolenia zintegrowanego dla AGMET Sp. z o.o., Sp.
k., Marianki 2A, 87-500 Rypin, udzielonego w związku z eksploatacją instalacji do
powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów
elektrolitycznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych przekracza 30 m3.
Zamieszczenie obwieszczeń Marszałka nr 84/CP/2013, 5/KW/2013
Zamieszczenie korekty oświadczenia majątkowego Dariusza Kurzawy za 2012r.
Prace sejmiku - Planowane posiedzenia komisji - 28.05.2013 r. - Komisja Rewizyjna
289
L.P.
4349
DATA
28.05.2013
GODZINA
11.10
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Sylwia Lemańska-Gierc
Uwagi
Zdrowie - Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu
zdrowotnego pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie KujawskoPomorskim” w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg
i na obecność przeciwciał anty-HCV)
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2013 roku realizatora programu zdrowotnego
pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”
w zakresie koordynacji programu
4350
28.05.2013
13.55
Olgierd Sobkowiak
4351
29.05.2013
14.00
Natalia Szczutkowska
4352
31.05.2013
9.45
Dorota Jarzęczka
4353
31.05.2013
11.10
Patrycja Jaremczuk
4354
4355
4356
03.06.2013
03.06.2013
03.06.2013
8.10
9.35
11.25
Piotr Rutkowski
Beata Tyburska-Myrta
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Informacja o zmianie
ogłoszenia
Sejmik - Kalendarium radnych - Marzec 2013 - aktualizacja, Kwiecień 2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.41.2013 - Zakup usług
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do Internetu
Obwieszczenie Marszałka nr 85/CP/2013
Edukacja, Praca - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkursy na
kandydatów na stanowisko dyrektora:
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Inowrocławiu.
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Krzysztof Ryszewski
Budżet i Finanse - Uchwała Nr 21/792/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok
2013.
Uchwałę Nr 21/793/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja
2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2011-2026.
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Wydział Pomocy Technicznej Departamentu
Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu
zewnętrznego działań w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 r.
4357
03.06.2013
11.55
Kamila Czyżak
4358
4359
4360
03.06.2013
04.06.2013
04.06.2013
12.20
8.20
10.05
Patrycja Jaremczuk
Barbara Komorowska
Dorota Jarzęczka
Obwieszczenia Marszałka nr 86/CP/2013 - 88/CP/2013
Uchwały zarządu nr 581/13 - 591/13, 593/13 - 595/13, 599/13 - 636/13
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.41.2013 - Zamieszczenie SIWZ
290
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4361
04.06.2013
10.30
Marek Retlewski
4362
04.06.2013
12.20
Wiesława Murawska
Uwagi
Rozwój regionalny - Ogłoszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o
zaproszeniu do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju
województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020
Praca - wyniki naboru - oferta 10/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.32.2013 - Modyfikacja z dnia 4 czerwca
2013 roku
Zmiana ogłoszenia z dnia 4 czerwca 2013 roku
Zmodyfikowany wzór umowy
4363
04.06.2013
13.30
Edyta Chmielewska-Drężek
4364
04.06.2013
13.50
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.43.2013 - Organizacja Uroczystej Gali
XIII Edycji Wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4365
04.06.2013
15.15
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.40.2013 - Organizacja i
przeprowadzenie dwudniowego kursu w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy oraz
kursu z zakresu ratownictwa medycznego dla lekarzy dentystów z podziałem na części
4366
05.06.2013
8.30
Monika Rękas
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w
Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty na kompleksową
usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch wycieczek po miejscach
dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 na terenie Inowrocławia i okolic.
4367
05.06.2013
12.45
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.43.2013 - Odpowiedzi na pytania
4368
4369
4370
05.06.2013
05.06.2013
05.06.2013
12.55
13.30
14.45
Patrycja Jaremczuk
Wiesława Murawska
Beata Gęstwa
4371
06.06.2013
8.05
Waldemar Tomaszewski
4372
06.06.2013
8.20
Dorota Jarzęczka
4373
06.06.2013
10.30
Marek Bobek
Obwieszczenie Marszałka nr 89/CP/2013
Praca - Oferta nr 14/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.2.2013 - Informacja o wyborze
Uchwały Zarządu - 542/13 - 545/13, 550/13 - 552/13, 554/13 - 580/13, 591/13, 592/13,
596/13 - 598/13
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.29.2013 - Informacja o wyborze
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego dla MPO Sp. z o.o. w Toruniu
291
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Zmiana pozwolenie zintegrowanego dla Międzygminnego
Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ProNatura Sp. z o.o. w
Bydgoszczy.
Wniosek o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów dla Gminy
Rojewo.
Wniosek o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów dla Gminy Brześć
Kujawski.
Wniosek o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów dla Gminy Zławieś
Wielka
4374
06.06.2013
10.30
Marek Bobek
4375
06.06.2013
11.00
Dorota Jarzęczka
4376
06.06.2013
11.05
Lidia Ptaszyńska
4377
06.06.2013
12.10
Karolina Kriger
4378
06.06.2013
12.35
Marek Bobek
4379
06.06.2013
12.40
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.43.2013 - Odpowiedzi na pytania
4380
06.06.2013
13.50
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Odpowiedzi na pytania i
zmiana ogłoszenia
4381
06.06.2013
14.15
Monika Rękas
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w
Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwał oferty na usługę druku
materiałów promocyjnych wraz z ich dystrybucją we wskazane miejsca.
4382
07.06.2013
7.15
Ewa Matuszewska
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w
Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie projektu zawieszki do toreb
podróżnych, wydruk oraz transport.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.41.2013 - Modyfikacja SIWZ
Jednostki organizacyjne - aktualizacja danych dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy - dyrektor: Grażyna Welter
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.44.2013 - Remont pomieszczeń części
głównej pierwszego piętra budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli
we Włocławku przy ul. Nowomiejskiej 15A
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia
składowiska odpadów dla Gminy Górzno
292
L.P.
4383
4384
DATA
07.06.2013
07.06.2013
GODZINA
8.15
8.20
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Marek Bobek
Środowisko - wykaz danych - Umorzenie postępowania w sprawie zamknięcia
składowiska odpadów w Świeciu nad Osą
Umorzenie postępowania w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości
Łążyn (gmina Zławieś Wielka)
Umorzenie postępowania w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości
Wierzchy (gmina Osie)
Umorzenie postępowania w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości
Jackowo (gmina Czernikowo)
Umorzenie postępowania w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości
Niemojewo (gmina Choceń)
Umorzenie postępowania w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości
Kucerz (gmina Lubanie)
Umorzenie postępowania w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości
Jaszczółtowo (gmina Rojewo)
Umorzenie postępowania w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości
Górna Grupa (gmina Dragacz)
Zmiana decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Janowiec
Wielkopolski
Magdalena Czachorowska
Środowisko - Informacje publiczne - Informacja o decyzji Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2013 r., znak: ŚG-IV.7222.6.2013.MC - pozwoleniu
zintegrowanym wydanym dla Ciech Pinki Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825
Bydgoszcz w związku z eksploatacją instalacji do wytwarzania przy zastosowaniu
procesów chemicznych podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej, tj.
dla instalacji do produkcji pianek PUR.
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w
Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwał oferty na usługę druku
materiałów promocyjnych wraz z ich dystrybucją we wskazane miejsca. - Wyjaśnienie;
Adresy do wysyłki paszportu - ilości
4385
07.06.2013
9.15
Monika Rękas
4386
07.06.2013
10.30
Agata Grzecznowska
4387
07.06.2013
12.55
Barbara Komorowska
4388
07.06.2013
14.30
Monika Rękas
4389
10.06.2013
10.30
Karolina Kriger
Uwagi
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - W związku z realizacją zadania pn.
„Przygotowanie i organizacja ekologicznych pikników edukacyjnych – LATO W
PARKACH” - wycena
Uchwały zarządu nr 638/13 - 693/13
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w
Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty na wykonanie
projektów graficznych i materiałów reklamowych oraz zarządzanie kampanią promocyjną
„Unijny Paszport turystyczny, część II” .
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.44.2013 - Modyfikacja SIWZ
293
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4390
10.06.2013
13.10
Piotr Wierzbowski
4391
10.06.2013
13.20
Marcin Kosiński
4392
11.06.2013
10.00
Dorota Sierakowska
4393
4394
11.06.2013
11.06.2013
11.00
12.00
Barbara Komorowska
Wiesława Murawska
4395
11.06.2013
15.00
Emilia Szymczak
4396
11.06.2013
15.00
Emilia Szymczak
4397
11.06.2013
16.30
Agata Grzecznowska
4398
12.06.2013
12.05
Marcin Kosiński
4399
12.06.2013
13.45
Edyta Chmielewska-Drężek
4400
13.06.2013
8.15
Wiesława Murawska
4401
13.06.2013
9.45
Emilia Szymczak
4402
13.06.2013
10.30
Marek Wiśniewski
4403
13.06.2013
12.35
Edyta Chmielewska-Drężek
4404
13.06.2013
12.40
Dagmara Zandecka
4405
13.06.2013
14.15
Olgierd Sobkowiak
4406
13.06.2013
14.20
Wiesława Murawska
Uwagi
Środowisko - Informacja nt. rocznej sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze
środowiska.
Obwieszczenia Marszałka nr 91/CP/2013 - 93/CP/2013
Rolnictwo i obszary wiejskie - Ochrona Gruntów Rolnych:
- usunięcie nieaktualnych Uchwał Zarządu Województwa
- zamieszczenie Uchwały Nr 20/741/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu
poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg
dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
Uchwały zarządu nr 553/13 oraz 637/13
Praca - wyniki naboru - oferta nr 9/2013, 11/2013
Sejmik - Informacje o pracy - Planowane Posiedzenia Komisji - Komisja Edukacji, Nauki,
Sportu i Turystyki
Sejmik - Informacje o pracy - Planowane Posiedzenia Komisji - 21.06.2013 – Komisja
Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - W związku z realizacją zadania pn.
„Przygotowanie i organizacja ekologicznych pikników edukacyjnych – LATO W
PARKACH” - Zmiana specyfikacji zapytania
Obwieszczenia Marszałka nr 90/CP/2013, 94/CP/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.21.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Praca - wyniki naboru - oferta 9/2013
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 20.06.2013 - Komisja Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Turystyka - Ogłoszenie o konkursie pn. „Integracja i rozbudowa regionalnego systemu
informacji turystycznej” - Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.32.2013 - Modyfikacja z dnia 13
czerwca 2013; Zmiana ogłoszenia z dnia 13 czerwca 2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Zapraszamy
do składania ofert na wsparcie eksperckie z zakresu tematyki klastrowej (w tym
organizacja i funkcjonowanie) - Informacja o wyborze wykonawcy
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.45.2013 - Publikacja w gazecie
codziennej ogłoszeń w 2013 roku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Praca - oferty nr 15/2013, 16/2013
294
L.P.
4407
4408
DATA
13.06.2013
14.06.2013
GODZINA
14.55
9.05
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Karol Cerecki
Anita Kubiak
Uwagi
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - W związku z planowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego , zakupem systemu do
bezprzewodowej obsługi konferencji , poszukujemy zestawu konferencyjnego o
minimalnych parametrach wymienionych poniżej.
Środowisko - wykaz danych - Zmiana decyzji – pozwolenia zintegrowanego Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.04.2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/03/06,
udzielonego firmie „RENODRÓB” Spółka z o.o. Ośniszczewo, 88-133 Dąbrowa Biskupia
na prowadzenie instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego w miejscowości Modliborzyce
(gmina Dąbrowa Biskupia).
Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu –
brojlera kurzego prowadzonej przez Marcina Krulikowskiego w miejscowości Borucin
(gmina Osięciny).
4409
14.06.2013
9.05
Marek Bobek
4410
14.06.2013
12.00
Agnieszka Stańczak
4411
14.06.2013
13.00
Sandra Borys-Wysocka
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia
składowiska odpadów dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu
Wniosek z zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni
Sp. z o. o. w Grudziądzu.
Środowisko - Konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu
wspólnej realizacji projektu w części obejmującej komponent pod nazwą – Restytucja
jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych.
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Ewaluacja ex-ante projektu Strategii rozwoju
województwa Plan modernizacji 2020+ - Zdjęcie SOPZ
Mienie - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
położonej w obrębie Stary Toruń, gmina Zławieś Wielka, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 273/50, zapisanej w księdze wieczystej TO1T/00071298/3.
Za datę wywieszenia wykazu przyjmuje się dzień ogłoszenia w prasie informacji o jego
wywieszeniu, tj. 17 czerwca 2013 r.
4412
17.06.2013
7.50
Sylwia Szczęśniak
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej
w Brodnicy przy ul. Zamkowej 13A, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 150/3, zapisanej w księdze wieczystej TO1B/00013048/5.
Za datę wywieszenia wykazu przyjmuje się dzień ogłoszenia w prasie informacji o jego
wywieszeniu, tj. 17 czerwca 2013 r.
4413
17.06.2013
13.05
Barbara Komorowska
Uchwały zarządu nr 694/2013 - 728/2013
295
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4414
17.06.2013
14.30
Karol Cerecki
4415
17.06.2013
14.40
Sylwia Błachowicz
4416
18.06.2013
9.20
Małgorzata Kasprzak
4417
18.06.2013
10.10
Anna Sobierajska
4418
18.06.2013
12.50
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.33.2013 - Informacja o wyborze
4419
18.06.2013
13.30
Barbara Komorowska
4420
18.06.2013
13.35
Emilia Szymczak
4421
18.06.2013
13.55
Olgierd Sobkowiak
Uchwały zarządu - 729/2013 - 766/2013
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 20.06.2013 - Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Informacja o zmianie
ogłoszenia z dnia 18 czerwca 2013
4422
18.06.2013
14.20
Małgorzata Kasprzak
4423
19.06.2013
8.05
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenia majątkowe - Oświadczenie majątkowe p. Mariusza Krupy złożonego
Marszałkowi Województwa w związku z powołaniem na Członka Zarządu
Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A. w Ciechocinku
4424
19.06.2013
10.05
Wiesława Murawska
Praca - Oferta nr 17/2013 - MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKOPOMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA
KRAJEŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
4425
19.06.2013
11.05
Iwona Streich
4426
19.06.2013
11.40
Beata Urbańska
Uwagi
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - W związku z planowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego , zakupem systemu do
bezprzewodowej obsługi konferencji , poszukujemy zestawu konferencyjnego o
minimalnych parametrach wymienionych poniżej. - Modyfikacja terminu składania ofert
Niepełnosprawni - Wyniki trybu uproszczonego
Oświadczenia majątkowe - Oświadczenie majątkowe p. Edwarda Gaitkowskiego w
związku z wygaśnięciem mandatu Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko
Ciechocinek S.A.
Sejmik - Porządek obrad XXXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 24 czerwca 2013 r.
Oświadczenia majątkowe - p. Klata Andrzeja złożonego w związku z wygaśnięciem
kadencji Członka Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A.,
- p. Matej Anny w związku z powołaniem na Członka Zarządu Przedsiębiorstwa
Uzdrowisko Ciechocinek S.A.,
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Biuro Obsługi Oceny Merytorycznej Projektów
Wydziału Wyboru Projektów w Departamencie Wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
Toruniu zaprasza do składania ofert na udzielanie wsparcia eksperckiego w zakresie
pomocy publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki 17.06.2013
296
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4427
19.06.2013
15.15
Edyta Michalska
4428
19.06.2013
15.20
Edyta Michalska
4429
19.06.2013
15.25
Beata Urbańska
4430
4431
20.06.2013
20.06.2013
8.20
8.35
Małgorzata Kasprzak
Wiesława Murawska
4432
20.06.2013
8.40
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sejmik - Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Sejmik - Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Wsi 18.06.2013
Redaktorzy BIP - aktualizacja
Praca - oferta nr 18/2013
Joanna Lubomska
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zapytanie o cenę - W związku z organizacją
przedsięwzięcia pn. „Piknik z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego”, który odbędzie się w dniu 22 czerwca br. w Przysieku, w godz.
13.00-16.00 dla ok. 600 osób, Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego prosi o przedstawienie oferty cenowej
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zapytanie o cenę - W związku z organizacją
przedsięwzięcia pn. „Piknik z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego", który odbędzie się w dniu 22 czerwca br. w Przysieku w godz.
13.00-16.00, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego prosi o
przedstawienie oferty obejmującej zapewnienie usługi cateringowej dla 600 uczestników
spotkania
4433
20.06.2013
8.40
Joanna Lubomska
4434
20.06.2013
11.30
Barbara Komorowska
4435
20.06.2013
12.05
Karolina Kriger
4436
20.06.2013
13.20
Olgierd Sobkowiak
4437
20.06.2013
14.30
Agnieszka Miąskowska
4438
20.06.2013
15.05
Anita Rylska
4439
20.06.2013
15.20
Michał Srochmalski
4440
21.06.2013
7.45
Barbara Komorowska
Uwagi
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 727/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.43.2013 - Informacja o unieważnieniu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.45.2013 - Informacja o zmianie terminu
składania ofert
Infrastruktura - Procedura DIS - ununięcie zapisu - Wstrzymuje się edycję programu
Drogowa Inicjatywa Samorządowa na rok 2013 do odwołania
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY NA Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zagospodarowanie
zakreskowanego obszaru działki Nr 279/44, w tym budowę i wyposażenie hali targowowystawienniczej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym, położonej w m. Przysiek
na terenie gminy Zławieś Wielka k/Torunia
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przedłużenie
posiadanych licencji oraz dokupienie nowych licencji na program antywirusowy marki
ESET.
Uchwały zarządu nr 767/2013 - 802/2013
297
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4441
21.06.2013
8.55
Anna Kacprzak
4442
4443
21.06.2013
21.06.2013
9.10
11.30
Joanna Lubomska
Wiesława Murawska
Zarządzenia Marszałka nr 31/2013 - 37/2013
Praca - Oferta 19/2013
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Wydział Pomocy Technicznej Departamentu
Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi audytu
zewnętrznego działań w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 r. - Informacja o wyborze oferty
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Departament
Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie
zaprosić do składania ofert na zakup oraz dostawę tablicy multimedialnej wraz z
projektorem oraz uchwytem mobilnym do tablicy i projektora.
4444
21.06.2013
12.20
Agnieszka Jabłońska
4445
21.06.2013
12.25
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.45.2013 - Odpowiedź na pytanie
Joanna Lubomska
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zapytanie o cenę - W związku z organizacją
przedsięwzięcia pn. „Piknik z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego”, który odbędzie się w dniu 22 czerwca br. w Przysieku, w godz.
13.00-16.00 dla ok. 600 osób, Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego prosi o przedstawienie oferty cenowej - informacja o wyborze
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zapytanie o cenę - W związku z organizacją
przedsięwzięcia pn. „Piknik z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego", który odbędzie się w dniu 22 czerwca br. w Przysieku w godz.
13.00-16.00, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego prosi o
przedstawienie oferty obejmującej zapewnienie usługi cateringowej dla 600 uczestników
spotkania - informacja o wyborze
4446
21.06.2013
14.00
4447
21.06.2013
14.00
Joanna Lubomska
4448
4449
24.06.2013
24.06.2013
12.35
13.00
Lena Suckiel
Wiesława Murawska
4450
24.06.2013
13.10
Karolina Kriger
Uwagi
Sprawy społeczne - Kontakt - aktualizacja
Praca - wyniki - oferta nr 12/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.46.2013 - Opracowanie programu
ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla
terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000
000 pojazdów rocznie, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, których
eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały
dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami Ldwn, LN w oparciu o: Mapy
akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego
298
L.P.
DATA
GODZINA
4451
24.06.2013
14.50
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Łukasz Domski
Rolnictwo - Wykaz uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, Wykaz - grupy
producentów rolnych - aktualizacja
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż w najbliższym czasie
planuje zamówić torebki papierowe do pakowania upominków promujących Regionalny
Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W
związku z powyższym zaprasza do składania ofert na realizację ww. zamówienia.
4452
24.06.2013
15.15
Adam Rusinek
4453
26.06.2013
11.40
Natalia Szczutkowska
4454
26.06.2013
11.50
Agata Przybylska
4455
26.06.2013
12.00
Beata Gęstwa
4456
26.06.2013
12.20
Lena Suckiel
4457
26.06.2013
14.10
Małgorzata Kasprzak
4458
4459
27.06.2013
27.06.2013
8.05
8.25
Barbara Komorowska
Anna Sobierajska
4460
27.06.2013
12.20
Beata Gęstwa
4461
27.06.2013
13.00
Anna Sobierajska
4462
27.06.2013
13.10
Anna Sobierajska
4463
27.06.2013
13.25
Karolina Kriger
4464
27.06.2013
14.00
Joanna Lubomska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.46.2013 - Modyfikacja SIWZ oraz
przesunięcie terminu składania ofert
Zarządzenia Marszałka nr 38/2013 - 39/2013
4465
28.06.2013
8.15
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.46.2013 - Odpowiedzi na pytania
4466
4467
28.06.2013
28.06.2013
9.05
12.10
Joanna Lubomska
Waldemar Tomaszewski
4468
28.06.2013
12.45
Dorota Jarzęczka
Uwagi
Sejmik - Kalendarium radnych - Maj 2013
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Współpracy Międzynarodowej i
Promocji Województwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.39.2013 - Zakup systemu informacji
prawnej wraz z licencją na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Sprawy społeczne - aktualizacja danych teleadresowych
Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek - Oświadczenie majątkowe p. Mireli
Wittkowskiej złożonego Marszałkowi Województwa w związku z upoważnieniem do
wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Marszałka Województwa.
Uchwały zarządu nr 803/2013 - 839/2013
Uchwały Sejmiku nr 622/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.44.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Uchwały Sejmiku nr 623/2013 - 663/2013
Informacje o pracy - Sesje Sejmiku Województwa IV Kadencji - 24.06.2013 - XXXVII
sesja IV Kadencji - porządek obrad XXXVII sesja Sejmiku -24 06 2013 r - po zmianach
Zarządzenie Marszałka nr 40/2013
Uchwały zarządu nr 879/2012 - zmiana załącznika
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.41.2013 - Nowy wzór umowy - załącznik
nr 6 do SIWZ
299
L.P.
4469
DATA
28.06.2013
GODZINA
13.00
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.49.2013 - Organizacja i
przeprowadzenie dwudniowego kursu w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy, o
którym mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w
sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty dla stażystów rozpoczynających
staż po 01.10.2012 r.
4470
28.06.2013
13.20
Krzysztof Ryszewski
Budżet, finanse - Budżet - III – Informacja z wykonania budżetu Województwa za 2013
rok:
- Uchwała Nr XXXVII/625/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24
czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze
półrocze roku budżetowego.
- Uchwała Nr 25/969/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26
czerwca 2013 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania
budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek
organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2013 roku.
4471
01.07.2013
11.30
Adam Zieliński
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
na udzielanie wsparcia eksperckiego w zakresie pomocy publicznej.
4472
01.07.2013
11.55
Przemysław Górski
4473
01.07.2013
12.00
Wiesława Murawska
4474
01.07.2013
12.05
Dorota Jarzęczka
4475
01.07.2013
13.30
Krzysztof Ryszewski
Budżet, finanse - Budżet - Budżet Województwa na 2013 rok i jego zmiany - Uchwała Nr
25/966/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2013.
Krzysztof Ryszewski
Budżet, finanse - Budżet - Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa na lata 2011 –
2036 i jej zmiany - Uchwała Nr 25/967/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026.
4476
01.07.2013
13.35
Uwagi
Kluby Radnych - umieszczenie na liście Klubu Radnych Platforma Obywatelska Ryszarda
Grobelskiego
Praca - Oferta 20/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.41.2013 - Odpowiedzi na pytania i
modyfikacja SIWZ
300
L.P.
DATA
GODZINA
4477
01.07.2013
14.30
4478
4479
4480
4481
01.07.2013
01.07.2013
01.07.2013
02.07.2013
14.35
14.40
14.45
8.10
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Magdalena Czachorowska
Marek Bobek
Uwagi
Środowisko - Informacje publiczne - Informacja o decyzji Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.05.2013 r., znak: ŚG-IV.7222.5.2013.MC - pozwoleniu
zintegrowanym wydanym dla MONDI Świecie S.A., ul. Bydgoska 1, 87-100 Świecie.
Środowisko - wykaz danych:
- Wniosek o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów dla Gminnego
Zakładu Komunalnego w Żołędowie.
- Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji – zgody na
zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Więcbork.
Maria Rutka-Celmer
Środowisko - wykaz danych, Informacje publiczne - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Romana Deskiewicza prowadzącego Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe „ROMAR” Czerniewice, ul. Choceńska 3, 87-850 Choceń na wprowadzanie do
urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Zakładu Usług Komunalnych w Choceniu
podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z
Eksploatacji, punktu zbierania pojazdów samochodowych, ze stacji paliw i punktu skupu
złomu w Czerniewicach, ul. Choceńska 3, 87-850 Choceń.
Paulina Walkowiak
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY NA:
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zagospodarowanie
zakreskowanego obszaru działki Nr 279/44, w tym budowę i wyposażenie hali targowowystawienniczej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym, położonej w m. Przysiek
na terenie gminy Zławieś Wielka k/Torunia;
Dodanie uwag:
1. Przedmiot umowy należy zrealizować do dnia 6 grudnia 2013 r. (piątku)
2. Firmy, które złożyły oferty proszone są o potwierdzenie ich ważności;
3. Przesuwa się termin składania ofert do dnia 4 lipca 2013 r. (czwartek) do godziny
15.30
Anna Sobierajska
Sejmik:
- Protokół Nr XXXVI/13 z XXXVI uroczystej sesji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 07 czerwca 2013 r.
- Protokół Nr XXXV/13 z XXXV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 07 czerwca 2013 r.
- Protokół Nr XXXIV/13 z XXXIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 20 maja 2013 r.
301
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4482
02.07.2013
10.50
Krzysztof Ryszewski
4483
02.07.2013
14.00
Beata Gęstwa
4484
02.07.2013
14.35
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenie majątkowe p. Michała Neumanna, zastępcy Dyrektora Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu złożone w związku z cofnięciem upoważnienia do
wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Marszałka Województwa.
Lech Nienartowicz
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert na torebki
papierowe do pakowania upominków promujących Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz teczki konferencyjne RPO
WK-P.
Świadczone usługi - Departament transportu publicznego - aktualizacja:
- Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców produkujących tablice
rejestracyjne
- Wydawanie i zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych
specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób, wraz z załącznikami
- Finansowanie dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych w pozamiejskiej publicznej
komunikacji w krajowym transporcie drogowym, wraz z załącznikiem
4485
02.07.2013
16.00
4486
02.07.2013
16.50
Wiktor Plesiński
4487
03.07.2013
8.30
Łukasz Domski
4488
03.07.2013
8.40
Sylwia Lemańska-Gierc
4489
4490
03.07.2013
03.07.2013
10.00
12.15
Uwagi
Budżet, finanse - Budżet - Informacja z wykonania budżetu Województwa za 2013 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/625/13 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku – Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku - aktualizacja załącznika
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.39.2013:
- Zmiana ogłoszenia
- Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu otwarcia
Rolnictwo - Dożynki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Rypinie, 8 września 2013
roku
Świadczone usługi - Departament Zdrowia - Zapewnienie realizacji postanowienia
sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej
zgody
Sandra Borys-Wysocka
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert na
zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego spotkania dotyczącego nowej
perspektywy 2014-2020 jest to spotkanie z wyżywieniem dla 35 osób i możliwością
rezerwacji zakwaterowania 30 osób w jednoosobowych pokojach w Toruniu lub promieniu
10 kilometrów od Torunia.
Lech Nienartowicz
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert na torebki
papierowe do pakowania upominków promujących Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz teczki konferencyjne RPO
WK-P. - modyfikacja ogłoszenia oraz specyfikacji technicznej
302
L.P.
4491
DATA
03.07.2013
GODZINA
14.20
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Maria Rutka-Celmer
Środowisko - Informacja Publiczna, Wykaz danych:
- Wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek AUTO-MONSTER Rafał Pawlak,
Rusinowo 67, 87-500 Rypin na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu wód opadowych
i roztopowych w skarpie ziemnego stawu oraz wprowadzanie do ziemnego stawu wód
opadowych i roztopowych z terenu Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z
Eksploatacji w Rusinowie 67, gmina Rypin.
Środowisko - Wykaz danych:
- Zmiana decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Janowiec
Wielkopolski.
- Wniosek o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów dla
Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w
Bydgoszczy.
4492
03.07.2013
14.25
Marek Bobek
4493
03.07.2013
14.45
Edyta Chmielewska-Drężek
4494
03.07.2013
14.50
Olgierd Sobkowiak
4495
4496
4497
4498
4499
4500
04.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
8.00
11.20
11.25
11.35
12.55
13.10
Joanna Lubomska
Wiesława Murawska
Wiesława Murawska
Natalia Szczutkowska
Marek Jasiński
Małgorzata Kasprzak
4501
04.07.2013
13.25
Edyta Chmielewska-Drężek
4502
05.07.2013
8.30
Sylwia Szczęśniak
4503
05.07.2013
8.40
Beata Gęstwa
4504
05.07.2013
8.50
Małgorzata Kasprzak
4505
05.07.2013
10.25
Edyta Chmielewska-Drężek
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.32.2013 - Informacja o wyniku
postępowania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.9.2013 - Informacja o wyniku
postępowania
Uchwały zarządu nr 832/2013 - zamieszczenie poprawnego uzasadnienia
Praca - Wyniki naboru 13/2013
Praca - Lista kandydatów 14/2013
Sejmik - Komisje - aktualizacja
Świadczone usługi - Departament Infrastruktury Drogowej - aktualizacja kart
Uchwały zarządu nr 879/2013 - usunięcie załącznika
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.50.2013 - Promocja Województwa
poprzez opracowanie autorskiego scenariusza i przeprowadzenie spotkania młodych ludzi
z regionu, Polski i z zagranicy
Mienie Województwa - Przetargi - Informacja o wyniku przetargu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.49.2013 - Odpowiedzi na pytania
Oświadczenia majątkowe:
- p. Welter Grażyna – w związku z zatrudnieniem na stanowisko Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy
- p. Elżbieta Kłodawska – w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji
administracyjnych w imieniu Marszałka Województwa
Wywiad Tygodnia - Gramy u siebie
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.50.2013 - Odpowiedzi na pytania
303
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4506
05.07.2013
11.15
Barbara Szymecka
4507
05.07.2013
11.20
Małgorzata Kasprzak
4508
05.07.2013
11.45
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe na usługę opracowania
Studium wykonalności dla zadania planowanego do realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn.
"Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących
źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w
województwie kujawsko-pomorskim".
Uchwały zarządu nr 879/2013 - wstawienie poprawnego załącznika
Magdalena Czachorowska
Środowisko - Informacje publiczne - Informacja o decyzji Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.06.2013 r., znak: ŚG-IV.7222.8.2013.MC - pozwoleniu
zintegrowanym wydanym dla Przedsiębiorstwa Rolno-Spożywczego Lech Rutkowski,
Kałdus 16, 86-200 Chełmno na eksploatację instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu
procesów chemicznych, podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej,
tj. instalację do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych.
Środowisko - Informacje publiczne/Wykaz danych:
- Wniosek Pani Joanny Górnej, Firma Przemysłowo Handlowo Usługowa AUTO-ZŁOM
„ZAKS”, Rogówko 5, 87-162 Lubicz, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
do ziemi z terenu stacji demontażu pojazdów samochodowych zlokalizowanej na działce
nr 5 oraz na przebudowę istniejącego zbiornika wodnego na działce nr 5, w miejscowości
Rogówko (gmina Lubicz).
- Wniosek Gotec Polska Sp. z o. o. ul. Polna 7, Komorniki, 55-300 Środa Śląska, w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i
roztopowych do rowu z Gotec Polska Sp. z o. o., ul. Polna 7, Komorniki, 55-300 Środa
Śląska, Zakład w Jastrzębiu.
- Wniosek Pana Tomasza Lewandowskiego AUTO-HANDEL, ul. Waryńskiego 29, 87-860
Chodecz, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń
kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z punktem zbierania pojazdów
samochodowych w miejscowości Lubieniec 37 (gmina Chodecz).
4509
05.07.2013
12.00
Józef Kiełbasa
4510
08.07.2013
8.20
Beata Tyburska-Myrta
Uwagi
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
304
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4511
08.07.2013
8.40
Sylwia Szczęśniak
Mienie województwa - wykazy:
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu położonej w
Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
nr 18/2, zapisanej w księdze wieczystej BY1B/00092089/5. Za datę wywieszenia wykazu
przyjmuje się dzień ogłoszenia w prasie informacji o jego wywieszeniu, tj. 8 lipca 2013 r.
4512
08.07.2013
8.45
Sylwia Szczęśniak
Mienie województwa – przetargi:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości
ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości położonej w Barcinie przy ul. Mogileńskiej
4513
08.07.2013
10.10
Sylwia Lemańska-Gierc
4514
08.07.2013
11.00
Beata Krzemińska
4515
08.07.2013
12.20
Wiesława Murawska
4516
09.07.2013
10.30
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.50.2013 - Odpowiedzi na pytania
4517
09.07.2013
12.50
Joanna Lubomska
4518
09.07.2013
15.30
Michał Srochmalski
Zarządzenie Marszałka nr 41/2013
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przedłużenie
posiadanych licencji oraz dokupienie nowych licencji na program antywirusowy marki
ESET. - Informacja o wyborze oferty.
4519
10.07.2013
9.50
Marek Bobek
Uwagi
Jednostki organizacyjne – alfabetycznie, osoby prawne oraz ochrona zdrowia
- aktualizacja (Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Krzysztof
Tadrzak - Dyrektor)
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie
wkładu merytorycznego do trzech wydawnictw powiatowych
Praca - Lista kandydatów 15/2013, 16/2013
Środowisko - wykaz danych - Wniosek z zmianę pozwolenia zintegrowanego dla
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Rozstrzygnięcie zapytania przedmiotowego na
zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego spotkania dotyczącego nowej
perspektywy 2014-2020 jest to spotkanie z wyżywieniem dla 35 osób i możliwością
rezerwacji zakwaterowania 30 osób w jednoosobowych pokojach w Toruniu lub promieniu
10 kilometrów od Torunia.
4520
10.07.2013
11.00
Sandra Borys-Wysocka
4521
10.07.2013
13.15
Barbara Komorowska
Uchwały zarządu nr 842/2013 - 852/2013, 854/2013 - 886/2013, 888/2013
4522
10.07.2013
14.30
Natalia Szczutkowska
Oświadczenia majątkowe – radni województwa - Oświadczenie majątkowe Grobelskiego
Ryszarda w związku z objęciem mandatu radnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
4523
11.07.2013
12.15
Dorota Jarzęczka
4524
11.07.2013
12.25
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.51.2013 - Zakup macierzy dyskowej
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.54.2013 - Wykonanie prognozy
oddziaływania na środowisko dla projektu kujawsko-pomorskiego regionalnego programu
operacyjnego na lata 2014-2020
305
L.P.
4525
DATA
11.07.2013
GODZINA
13.00
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Ewelina Szostak
Zamówienia publiczne - poniżej 14 000 Euro - Informacja o zapytaniu ofertowym Przeprowadzenie analizy i wydania opinii w zakresie poprawności przyjętych założeń i
prawidłowego wyliczenia luki finansowej na etapie podpisania umowy o dofinansowanie
projektu, na etapie zwiększenia dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz na etapie zakończenia realizacji inwestycji dla 4 projektów kluczowych
realizowanych w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności
przedsiębiorstw, w tym jeden projekt z Działania 5.4. Wzmocnienie regionalnego
potencjału badań i rozwoju technologii, nr RPKP.05.04.00-04-002/09 oraz 3 projekty z
Działania 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, nr RPKP.05.06.00-04002/09; nr RPKP.05.06.00-04-003/09; nr RPKP.05.06.00-04-005/09 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
4526
11.07.2013
13.10
Agnieszka Jabłońska
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert w związku z
planowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
/Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi organizacją XXXVII
posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013, w dniach 29-30
lipca br. zapraszamy do składania ofert przez obiekty hotelowe z zapleczem
konferencyjnym znajdujące się nie dalej niż 70 km od Torunia, o standardzie minimum
trzygwiazdkowym, dysponującymi miejscami noclegowymi dla ok. 50 uczestników
konferencji, w tym pokojami jednoosobowymi lub 2, 3 osobowymi do pojedynczego
wykorzystania.
4527
11.07.2013
13.20
Małgorzata Stokłosa
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert na projekt,
wykonanie oraz dostarczenie namiotu wystawienniczego oraz Balonu reklamowego – w
kształcie walca
4528
11.07.2013
13.25
Dorota Jarzęczka
4529
11.07.2013
14.40
Sylwia Lemańska-Gierc
4530
11.07.2013
15.15
Karol Cerecki
4531
12.07.2013
8.00
Paulina Walkowiak
4532
12.07.2013
8.15
Monika Żelachowska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.45.2013 - Informacja o wyborze
Zdrowie - Staże podyplomowe - Zmiana listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia
staży podyplomowych
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Wykonanie serwisu posiadanych urządzeń
klimatyzacyjnych
Zamówienia publiczne poniżej 14000€ - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY NA Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na zagospodarowanie
zakreskowanego obszaru działki Nr 279/44, w tym budowę i wyposażenie hali targowowystawienniczej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym, położonej w m. Przysiek
na terenie gminy Zławieś Wielka k/Torunia - Informacja o wyborze najkorzystniejszej
oferty
Świadczone usługi - Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich
306
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Środowisko - Informacje publiczne/Wykaz danych - Wniosek Gminy Miasta Toruń, w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót w obszarze
szczególnego zagrożenia powodzią w ramach projektu pn.: „Remont fragmentu prawego
nabrzeża Wisły (wraz z likwidacją skutków osunięcia ziemi) - fragment Bulwaru
Filadelfijskiego w Toruniu”, na prawym brzegu rzeki Wisły.
4533
12.07.2013
9.00
Józef Kiełbasa
4534
12.07.2013
10.35
Sylwia Szczęśniak
Mienie Województwa - Przetargi - załącznik do ustnego nieograniczonego przetargu na
sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Barcinie przy ul. Mogileńskiej
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.53.2013 - Dostawa i konfiguracja
serwerów dla jednostek kultury, projekt „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań
informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego
moduł e-Kultura”- Pakiet A
oraz
dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt „e-Usługi – eOrganizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego” moduł e-Kultura”- Pakiet B.
4535
12.07.2013
11.25
Olgierd Sobkowiak
4536
12.07.2013
11.30
Karolina Kriger
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.44.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
4537
12.07.2013
13.10
Sylwia Szczęśniak
Mienie województwa - Przetargi - aktualizacja w:
- informacji o wyniku przeprowadzonego w dniu 12 marca 2013 r. czwartego przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we
Włocławku przy ul. Papieżka 38a
- informacji o wyniku przeprowadzonego w dniu 9 kwietnia 2013 r. pierwszego przetargu
pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w
Strzelnie
4538
4539
15.07.2013
15.07.2013
9.40
10.35
Joanna Lubomska
Małgorzata Schick
Zarządzenie Marszałka nr 42/2013
Ewidencje – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
4540
15.07.2013
10.45
Beata Gęstwa
4541
15.07.2013
12.40
Olgierd Sobkowiak
4542
15.07.2013
12.45
Wiesława Murawska
4543
16.07.2013
8.15
Andrzej Pabian
4544
4545
16.07.2013
16.07.2013
12.00
14.10
Marcin Kosiński
Andrzej Narolewski
4546
16.07.2013
14.30
Lidia Ptaszyńska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.49.2013 - Informacja o wyborze
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.53.2013 - Zamieszczenie SIWZ oraz
załączników
Praca - lista kandydatów - oferta nr 20/2013
Świadczone usługi - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zamieszczenie kart
nr: KD.1, KD.2, KD.3, KD.4, KD.5
Obwieszczenia Marszałka nr 95/2013 - 99/2013
Zarządzenie Marszałka nr 43/2013
Zdrowie - Staże podyplomowe - Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży
podyplomowych - aktualizacja
307
L.P.
DATA
GODZINA
4547
17.07.2013
11.05
4548
17.07.2013
12.00
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Dorota Jarzęczka
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.51.2013 - Odpowiedzi na pytania
Ewa Kubiak
Środowisko - Wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek Pana Stanisława
Kryszewskiego z Zakładu Sozotechniki Sp. z o.o. w Bydgoszczy, działającego na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez „MD-proeco” Sp z o.o. w Bydgoszczy, w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
do urządzeń kanalizacyjnych Zakładów Chemicznych ZACHEM S.A. w Bydgoszczy.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe Dotyczące
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu dokumentu
strategicznego zawierającego rekomendacje dla Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020,Plan oraz zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych o
wartości szacunkowej poniżej 14 tys. euro
4549
17.07.2013
13.20
Sandra Borys-Wysocka
4550
17.07.2013
13.30
Beata Gęstwa
4551
4552
17.07.2013
17.07.2013
13.30
13.35
Wiesława Murawska
Wiesława Murawska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.39.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Praca - oferta nr 21/2013
Praca - wyniki naboru - oferta nr 15/2013
4553
17.07.2013
13.40
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.53.2013 - Odpowiedź na pytanie
4554
18.07.2013
14.00
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.56.2013 - Kompleksowa organizacja
koncertów w ramach projektu pn. „Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako
kulturowej marki regionu w latach 2011-2013” z podziałem na części
Sandra Borys-Wysocka
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest
świadczenie usługi eksperta ds. opracowania założeń programu rozwoju gospodarczego
województwa kujawsko-pomorskiego dla Regionalnego Programu Operacyjnego w
perspektywie Unii Europejskiej 2014 - 2020 w formie dokumentu, który powinien
uwzględniać logikę programowania w sferze rozwoju gospodarczego.
Józef Kiełbasa
Środowisko → Informacje publiczne/Wykaz danych - Wniosek Gotec Polska Sp. z o. o.,
ul. Polna 7, Komorniki, 55-300 Środa Śląska, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Bartniczka,
ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego z terenu Gotec Polska Sp. z o. o., ul. Polna 7, Komorniki, 55-300 Środa
Śląska, Zakład w Jastrzębiu.
4555
4556
18.07.2013
19.07.2013
14.30
10.00
Uwagi
308
L.P.
DATA
GODZINA
4557
19.07.2013
10.05
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Magdalena Czachorowska
Środowisko/Informacje publiczne - Informacja o wniosku w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego dla ARKEMA Sp. z o. o., ul. Przemysłowa, 88-100 Inowrocław w związku
z eksploatacją instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych,
podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej.
Środowisko → Informacje publiczne/Wykaz danych - Wniosek SOLBET Sp. z o.o., ul.
Toruńska 71, 86-050 Solec Kujawski, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie robót w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią polegających na
likwidacji urządzenia wodnego, wylotu do rzeki Wisły w km 760,900, na lewym brzegu
rzeki Wisły oraz na wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych do rzeki Wisły w ilości 1m3/s w km 760,900.
4558
19.07.2013
12.00
Józef Kiełbasa
4559
22.07.2013
9.20
Sylwia Szczęśniak
4560
4561
4562
22.07.2013
22.07.2013
22.07.2013
10.10
10.55
14.20
Marcin Kosiński
Joanna Lubomska
Wiesława Murawska
4563
22.07.2013
14.30
Barbara Szymecka
4564
22.07.2013
14.35
Katarzyna Osenkowska
4565
23.07.2013
11.50
Barbara Komorowska
4566
23.07.2013
12.20
Agnieszka Wirska
4567
4568
23.07.2013
23.07.2013
13.30
16.05
Marcin Kosiński
Wiesława Murawska
4569
24.07.2013
7.50
Ewa Ndozi
Uwagi
Mienie - Informacja o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg stanu na
dzień 31 grudnia 2012 roku
Obwieszczenie Marszałka nr 100/CP/2013
Zarządzenia Marszałka nr 44/2013, 45/2013
Praca - lista kandydatów - oferta 18/2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe na usługę opracowania
Studium wykonalności dla zadania planowanego do realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn.
"Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących
źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w
województwie kujawsko-pomorskim" - Informacja o wyborze oferty
Środowisko - „Ogólnopolski program szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu
gospodarki odpadami”
Uchwały Zarządu nr 889/2013 - 908/2013, 910/2013 - 936/2013
Finanse - Sprawozdania - Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według
tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji - II kwartał 2013
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie - II kwartał 2013
Obwieszczenia Marszałka nr 101/CP/2013 - 105/CP/2013
Praca - oferty pracy nr 22/2013 - 25/2013
Edukacja, Praca - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkursy na
kandydatów na stanowisko dyrektora:
1. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska
9, 85-067 Bydgoszcz;
2. Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, ul. Nowomiejska
15a, 87-800 Włocławek.
309
L.P.
DATA
GODZINA
4570
24.07.2013
13.45
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.50.2013 - Informacja o wyborze
4571
25.07.2013
9.15
Beata Kwintal
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr 29/1155/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej
wiadomości informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i
informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-II
kwartał 2013 r.
4572
25.07.2013
11.05
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.46.2013 - Informacja o wyborze
4573
25.07.2013
11.20
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.54.2013 - Odpowiedzi na pytania
4574
25.07.2013
11.30
Beata Kwintal
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr 29/1156/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów
planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2014
4575
25.07.2013
11.45
Dagmara Zandecka
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Wydział
Zarządzania RPO w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
zaprasza do składania ofert przez obiekty hotelowe znajdujące się na terenie miasta
Warszawy, w bliskiej odległości (max. 3 km) od Dworca Kolejowego Warszawa Centralna
oraz siedziby Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (ul. Wspólna 2/4), dysponujące
miejscami noclegowymi dla ok. 40 uczestników spotkania, w tym pokojami
jednoosobowymi lub 2,3 osobowymi do pojedynczego wykorzystania. Zakres usługi
obejmuje rezerwację pokoi, wynajem sali konferencyjnej oraz usługę gastronomiczną dla
40 osób.
4576
25.07.2013
12.20
Monika Butowska
Kultura - Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane – korekta
uchwały (I termin)
4577
25.07.2013
12.50
Agnieszka Stańczak
4578
25.07.2013
14.50
Olgierd Sobkowiak
4579
26.07.2013
9.50
Ewa Kubiak
Uwagi
Środowisko - Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na partnera spoza sektora finansów
publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Restytucja jesiotra ostronosego i
tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja zasobów przyrodniczych województwa
kujawsko-pomorskiego”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.54.2013 - Odpowiedzi na pytania
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek Lafarge Cement S.A.
Oddział w Bielawach, 88-192 Piechcin, w sprawie zmiany decyzji Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.11.2011 r., znak: ŚG-I.ab.7322.34.2011,
udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych, pobór wód
kopalnianych, odprowadzenie ścieków i odwodnienie kopalni, dla instalacji Lafarge
Cement S.A. Oddział w Bielawach.
310
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4580
26.07.2013
10.00
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.24.2013 - Informacja o wyborze
4581
26.07.2013
10.15
Marcin Kosiński
Obwieszczenia Marszałka nr 106/CP/2013 - 108/CP/2013
4582
26.07.2013
11.25
Przemysław Munnich
Uwagi
Środowisko - informacje publiczne - Informacja o wniosku w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego dla SODA POLSKA CIECH S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław –
Zakładu Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu.
Informacja o wniosku w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla METALCYNK
sp. z o. o., ul. Plażowa 6; 86-060 Prądocin.
4583
26.07.2013
11.45
Olgierd Sobkowiak
4584
26.07.2013
12.25
Sylwia Szczęśniak
4585
26.07.2013
12.35
Olgierd Sobkowiak
4586
26.07.2013
13.30
Wiesława Murawska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Budowa sieci LAN wraz z
urządzeniami aktywnymi
Mienie - Przetarg - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej
wiadomości ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości położonych w Świeciu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.3.2013 - Informacja o wyniku
postępowania
Praca - wyniki naboru - oferta 14/2013
4587
29.07.2013
9.45
Barbara Komorowska
Uchwały Zarządu nr 937/2013 - 975/2013, 977/2013 - 983/2013, 985/2013 - 1009/2013
4588
29.07.2013
14.15
Barbara Komorowska
4589
30.07.2013
9.30
Barbara Komorowska
4590
30.07.2013
10.20
Barbara Komorowska
4591
30.07.2013
11.55
Karolina Kriger
Zmiana załączników do uchwał zarządu nr 399/05, 400/05, 535/05, 860/05
Uchwały zarządu - zmiana plików: uz-3-07-68-863-z, uz-3-08-26-297-z, uz-3-08-32-377,
uz-3-08-53-718-z, uz-3-08-60-777, uz-3-08-62-798-z, uz-3-08-84-1029-z, uz-3-10-65-1084z
Uchwały zarządu - zmiana plików: uz-4-11-58-1195-z, uz-4-11-59-1208-z, uz-4-11-601242-z, uz-4-11-63-1339-z, uz-4-11-8-92-z
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.59.2013 - Wykonanie i montaż
oznakowania szlaku rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
4592
30.07.2013
12.05
Barbara Komorowska
4593
30.07.2013
15.05
Barbara Komorowska
4594
30.07.2013
15.15
Barbara Komorowska
Uchwały zarządu - zmiana plików: uz-4-12-16-440-z, uz-4-12-16-441-z, uz-4-12-17-455-z,
uz-4-12-19-545-z, uz-4-12-20-582-z, uz-4-12-20-583-z, uz-4-12-21-614-z, uz-4-12-21-620z, uz-4-12-23-677-z, uz-4-12-23-689-z, uz-4-12-23-690-z, uz-4-12-31-996-z, uz-4-12-3-47z, uz-4-12-4-60-z, uz-4-12-7-125-z, uz-4-12-8-169-z, uz-4-12-9-189-z
Uchwały zarządu - zmiana plików: uz-4-13-2-37-z, uz-4-13-3-44-z, uz-4-13-3-51-z, uz-413-4-69-z, uz-4-13-4-70-z
Uchwały zarządu - zmiana plików: uz-4-13-5-107-z, uz-4-13-6-139-z, uz-4-13-6-140-z, uz4-13-6-143-z, uz-4-13-6-144-z, uz-4-13-6-145-z, uz-4-13-7-180-z,
311
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4595
30.07.2013
16.00
Barbara Komorowska
4596
4597
31.07.2013
31.07.2013
11.00
11.20
Barbara Komorowska
Barbara Komorowska
Uchwały zarządu - zmiana plików: uz-4-13-11-294-z, uz-4-13-11-300-z, uz-4-13-11-301-z,
uz-4-13-13-378-z, uz-4-13-13-379-z, uz-4-13-13-382-z, uz-4-13-15-482-z, uz-4-13-15-486z, uz-4-13-18-645-z, uz-4-13-19-698-z, uz-4-13-20-739-z, uz-4-13-20-740-z, uz-4-13-24931-z, uz-4-13-25-960-u,
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 977/2011
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 976/2013, 984/2013, 1010/2013
4598
31.07.2013
12.40
Katarzyna Błaszczyk-Kentzer
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Dotyczące wykonania
analizy projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału
badań i rozwoju technologii, nr RPKP.05.04.00-04-011/10 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
4599
31.07.2013
13.50
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Zamieszczenie: SIWZ,
Programy funkcjonalno-użytkowe, Plany, Załącznik nr 2, Załącznik nr 7, Załącznik nr 8
4600
31.07.2013
14.30
Dorota Jarzęczka
4601
02.08.2013
8.25
Lidia Ptaszyńska
4602
02.08.2013
8.30
Wiesława Murawska
4603
02.08.2013
9.15
Beata Kwintal
4604
02.08.2013
10.00
Edyta Chmielewska-Drężek
4605
02.08.2013
11.00
Andrzej Narolewski
4606
05.08.2013
8.30
Anita Kubiak
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.51.2013 - Informacja o wyborze
Jednostki organizacyjne - Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED” w Toruniu w likwidacji
( od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.) - aktualizacja danych
Praca - lista kandydatów - oferta nr 19/2013
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr 30/1190/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
województwa na rok 2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.60.2013 - Organizacja i
przeprowadzenie dwudniowego kursu w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy, o
którym mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w
sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty dla stażystów rozpoczynających
staż po 01.10.2012 r.
Zarządzenia Marszałka nr 46/2013, 47/2013
Środowisko - Informacje publiczne - Informacja o wniosku w sprawie wydania decyzji –
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego prowadzonej
przez Tomasza Bet w miejscowości Zdzisławin (gmina Izbica Kujawska).
312
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Niepełnosprawni - Zadania ustawowe - Zestawienie przyznanych dotacji ze środków
PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2013 roku - dofinansowanie
robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) dotyczących obiektów
służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem
rozbiórki tych obiektów (stan na dzień 30.06.2013 r.,dot. umów jednorocznych) - ( - plik
pdf)
4607
05.08.2013
14.15
Agata Mazurek
4608
06.08.2013
9.40
Patrycja Jaremczuk
4609
06.08.2013
12.00
Karolina Kriger
4610
07.08.2013
8.50
Marek Bobek
4611
07.08.2013
11.15
Patrycja Jaremczuk
4612
07.08.2013
11.20
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenie majątkowe p. Krzysztofa Tadrzaka złożone w związku z zatrudnieniem na
stanowisku dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
4613
4614
07.08.2013
07.08.2013
11.45
14.50
Barbara Komorowska
Wiesława Murawska
Uchwały Zarządu nr 1048/2013 - 1092/2013, 1094/2012
Praca - listy kandydatów - oferty nr 22/2013, 23/2013, 24/2013, 25/2013
Mirosław Radzikowski
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na
świadczenie usług konsultacyjno-doradczych dla Departamentu Wdrażania Regionalnego
Programu Operacyjnego w kwestii zmian założeń do projektu pn.: „Rewitalizacja linii
kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Toruń Wschodni – Grudziądz –
etap I obejmujący odcinek Chełmża - Grudziądz” złożonego w ramach Osi priorytetowej
1. Rozwój infrastruktury technicznej Działania 1.3. Infrastruktura kolejowa Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013.
Środowisko - Wykaz danych - Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Miejskich
Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu.
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni
Sp. z o. o. w Grudziądzu.
Wniosek o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminnego Zakładu
Komunalnego Inowrocław z siedzibą w Kruśliwcu.
Wniosek o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminnego Zakładu
Komunalnego w Czernikowie.
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp.
z o. o. w Pakości.
4615
07.08.2013
15.10
4616
08.08.2013
10.10
Marek Bobek
4617
08.08.2013
10.20
Karolina Kriger
Uwagi
Obwieszczenia Marszałka nr 109/CP/2013 - 112/CP/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.53.2013 - Odpowiedzi na pytania
Środowisko - wykaz danych - Wniosek z zmianę pozwolenia zintegrowanego dla PUKiM
EKOSYSTEM Sp. z o.o.
Obwieszczenia Marszałka nr 113/CP/2013, 114/CP/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Odpowiedzi na pytania
313
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4618
08.08.2013
14.10
Beata Tyburska-Myrta
4619
09.08.2013
8.50
Barbara Łyszkowska
4620
09.08.2013
9.25
Natalia Szczutkowska
4621
09.08.2013
9.30
Edyta Chmielewska-Drężek
4622
09.08.2013
10.45
Magdalena Balcerak
4623
09.08.2013
11.00
Dorota Jarzęczka
4624
09.08.2013
12.55
Dorota Jarzęczka
4625
09.08.2013
12.15
Barbara Łyszkowska
4626
09.08.2013
14.00
Paweł Krawański
4627
12.08.2013
12.00
Barbara Łyszkowska
4628
12.08.2013
12.50
Karolina Kriger
4629
12.08.2013
14.30
Edyta Chmielewska-Drężek
4630
12.08.2013
15.05
Katarzyna Błaszczyk-Kentzer
4631
13.08.2013
8.35
Agnieszka Mroczkowska
4632
13.08.2013
11.00
Karolina Kriger
4633
13.08.2013
11.40
Barbara Komorowska
Uwagi
Turystyka – załatwiane sprawy - Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników
Turystycznych Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę
Zarządzenie Marszałka nr 48/2013
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.54.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.41.2013 - Informacja o unieważnieniu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.58.2013 - Postępowanie w trybie
zapytania o cenę: Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych Informacja o wyborze
Zarządzenie Marszałka nr 49/2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku z
planowanym wyposażeniem dwóch pomieszczeń piwnicznych w regały przesuwne do
celów archiwalnych.
Zarządzenie Marszałka nr 50/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.59.2013 - Ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia
Odpowiedź na pytania, modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
Dokumentacja projektowa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.62.2013 - Usługa udzielenia
długoterminowego kredytu bankowego w 2013 roku
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Dotyczące wykonania
analizy projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie
konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4. Wzmocnienie regionalnego potencjału
badań i rozwoju technologii, nr RPKP.05.04.00-04-011/10 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. - Informacja o
wyborze oferty
Zmiana załączników do uchwał zarządu nr 20/2013, 21/2013, 22/2013, 657/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.53.2013 - Odpowiedzi na pytania
Uchwały zarządu nr 1095/2013 - 1154/2013
314
L.P.
DATA
GODZINA
4634
13.08.2013
12.30
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Marcin Kosiński
Uwagi
Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim –
2013 rok - Zestawienie na koniec I półrocza 2013 r.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie - Zapraszam do złożenia ofert
sprzedaży na niżej wyspecyfikowane urządzenia drukujące:
4635
13.08.2013
12.40
Waldemar Glaziński
urządzenie drukujące w trybie kolorowym
urządzenie drukujące w trybie monochromatycznym
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie - Zapraszam do złożenia ofert
sprzedaży na niżej wyspecyfikowany sprzęt komputerowy:
4636
13.08.2013
12.40
Waldemar Glaziński
4637
13.08.2013
14.45
Mirosława Konicka
komputer mobilny (notebook) - 2 sztuk
komputer stacjonarny - 2 sztuki
klawiatura do notebooka 1 sztuka
MS Office 2010 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL (PKC) 4sztuki
Rolnictwo - Produkty Tradycyjne i Regionalne - aktualizacja danych
Praca - jednostki organizacyjne - Dyrektor Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Toruniu
zatrudni pracownika na stanowisku:
kierownik Biura Europejskich Projektów Edukacyjnych (1 stanowisko)
Dyrektor Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zatrudni pracownika na stanowisku:
specjalisty ds. administracji i rekrutacji
w Biurze Europejskich Projektów Edukacyjnych (1 stanowisko)
4638
13.08.2013
15.00
Ewa Ndozi
Dyrektor Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zatrudni pracownika na stanowisku:
specjalisty ds. zamówień publicznych i promocji
w Biurze Europejskich Projektów Edukacyjnych (1 stanowisko)
Dyrektor Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
zatrudni pracownika na stanowisku:
specjalisty ds. rozliczeń finansowych
w Biurze Europejskich Projektów Edukacyjnych (1 stanowisko)
4639
13.08.2013
15.45
Patrycja Jaremczuk
4640
14.08.2013
11.40
Agata Mazurek
Obwieszczenie Marszałka nr 115/CP/2013
Niepełnosprawni - Zestawienie przyznanych i wypłaconych środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu
Województwa w 2013 r. na pokrycie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności
zawodowej (stan na 30.06.2013 r.)
315
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4641
14.08.2013
13.25
Marek Retlewski
4642
14.08.2013
14.20
Edyta Chmielewska-Drężek
4643
14.08.2013
14.30
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenie majątkowe p. Grzegorza Piątka, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu
Infrastruktury Drogowej złożonego w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji
administracyjnych w imieniu Marszałka Województwa
4644
14.08.2013
14.45
Wiesława Murawska
Praca - oferta 22/2013 - Informacja dot. zmiany terminu testu i rozmowy kwalifikacyjnej
4645
4646
14.08.2013
16.08.2013
14.45
9.00
Wiesława Murawska
Andrzej Narolewski
4647
16.08.2013
10.50
Małgorzata Schick
4648
4649
16.08.2013
16.08.2013
12.40
12.50
Edyta Chmielewska-Drężek
Waldemar Tomaszewski
4650
20.08.2013
8.20
Marek Bobek
Praca - wyniki naboru - oferta nr 20/2013
Zarządzenie Marszałka nr 51/2013
Świadczone usługi - Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego zamieszczenie karty nr 1.4
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.62.2013 - Zamieszczenie SIWZ
Zmiana załącznika do uchwały zarządu nr 1089/2013
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie
składowiska odpadów dla Gminy Piotrków Kujawski
4651
20.08.2013
8.25
Olgierd Sobkowiak
4652
20.08.2013
10.10
Przemysław Górski
4653
20.08.2013
10.55
Marek Kornacki
4654
20.08.2013
12.00
Krzysztof Ryszewski
4655
20.08.2013
12.05
Krzysztof Czarnecki
4656
20.08.2013
12.50
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Odpowiedzi na pytania
4657
20.08.2013
15.50
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Odpowiedzi na pytania
4658
20.08.2013
16.00
Ewelina Babicka-Zarębska
4659
20.08.2013
16.05
Wiktor Plesiński
4660
21.08.2013
7.45
Sylwia Szczęśniak
4661
21.08.2013
7.50
Wiktor Plesiński
Uwagi
Rozwój regionalny - Strategia - Podsumowanie konsultacji społecznych
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.56.2013 - Informacja o wyborze oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Odpowiedzi na pytania
Sejmik - Porządek obrad XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 26 sierpnia 2013 r.
Zmiana załącznika do uchwały zarządu nr 207/2013
Finanse - Sprawozdania - Zmiana Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce - II
kwartał 2013
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii
Rozwój regionalny - Strategia - Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
społecznych
Świadczone usługi - Departament Transportu Publicznego - aktualizacja - karta TD.9.6
wraz z załącznikiem nr 1; karta TD.10.5
Mienie - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
położonej w Strzelnie przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1138 o powierzchni 0,2793 ha, KW nr
BY1M/00027749/5.
Departamenty - aktualizacja danych teleadresowych - Departament Transportu
Publicznego
316
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4662
21.08.2013
9.00
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Zmodyfikowany wzór umowy
4663
21.08.2013
11.30
Patrycja Jaremczuk
4664
21.08.2013
14.50
Magdalena Balcerak
4665
22.08.2013
8.10
Barbara Komorowska
4666
22.08.2013
9.20
Beata Urbańska
4667
22.08.2013
9.50
Beata Urbańska
Obwieszczenia Marszałka nr 116/CP/2013 - 118/CP/2013
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Uchwały zarządu nr 1010/2013 - 1013/2013, 1015/2013 - 1047/2013
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki 19.08.2013
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
20.08.2013
Uwagi
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do składania ofert - Wydział
Zarządzania RPO w Departamencie Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
zaprasza do składania ofert przez obiekty hotelowe znajdujące się na terenie miasta
Warszawy, w bliskiej odległości (max. 3 km) od Dworca Kolejowego Warszawa Centralna
oraz siedziby Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (ul. Wspólna 2/4), dysponujące
miejscami noclegowymi dla ok. 40 uczestników spotkania, w tym pokojami
jednoosobowymi lub 2,3 osobowymi do pojedynczego wykorzystania. Zakres usługi
obejmuje rezerwację pokoi, wynajem sali konferencyjnej oraz usługę gastronomiczną dla
40 osób. - Informacja o wyborze oferty
4668
22.08.2013
11.10
Dagmara Zandecka
4669
22.08.2013
13.15
Agata Przybylska
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa 22.08.2013 r.
4670
22.08.2013
13.50
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Odpowiedzi na pytania
4671
22.08.2013
14.20
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Praca - wyniki naboru - oferta nr 18/2013
4672
23.08.2013
8.30
Piotr Rutkowski
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zlecenia usługi polegającej na:
- obsłudze cateringowej,
- oprawie dyplomów dla laureatów Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych
Projektów Edukacyjnych – III edycja,
- przygotowaniu pakietu promującego kolejną edycję w/w festiwalu wraz z jego wysyłką
do wskazanych adresatów (400 szt.).
4673
23.08.2013
9.35
Andrzej Pabian
Informacja o przyznanych stypendiach w drugim półroczu w 2011 - zmiana załącznika
4674
23.08.2013
11.05
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Praca - Ofera nr 22/2013 - Informacja o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej
317
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4675
23.08.2013
11.30
Karolina Kriger
4676
26.08.2013
9.15
Agnieszka Stańczak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.59.2013 - Ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia, Modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
Środowisko - STUDIUM WYKONALNOŚCI-ZAPYTANIE OFERTOWE
4677
26.08.2013
10.35
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Odpowiedzi na pytania
4678
26.08.2013
11.35
Sylwia Szczęśniak
Mienie - Przetarg - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej
wiadomości ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości położonych w Świeciu - Zamieszczenie regulaminu przetargów
4679
26.08.2013
13.25
Krzysztof Czarnecki
4680
26.08.2013
15.05
Piotr Rutkowski
Uwagi
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zlecenia usługi polegającej na:
- obsłudze cateringowej,
- oprawie dyplomów dla laureatów Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych
Projektów Edukacyjnych – III edycja,
- przygotowaniu pakietu promującego kolejną edycję w/w festiwalu wraz z jego wysyłką
do wskazanych adresatów (400 szt.). - Zaproszenie - przedłużenie terminu do składania
ofert z dnia 26.08.13 r. do dnia 29.08.13 r.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty Drukuj
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadza rozeznanie
rynku dotyczące zaproszenia do złożenia ofert sprzedaży niżej wyspecyfikowanego
sprzętu elektronicznego:
Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego sprzętu elektronicznego:
4681
26.08.2013
15.10
Piotr Rutkowski
4682
27.08.2013
15.05
Olgierd Sobkowiak
4683
28.08.2013
9.35
Waldemar Tomaszewski
4684
28.08.2013
12.15
Wiktor Plesiński
Dysk zewnętrzny - 1000 GB – 16 szt.
Dysk zewnętrzny - 640 GB – 15 szt.
Dysk zewnętrzny - 500 GB – 9 szt.
Laptop – 1 szt.
Pendrive – 8 szt.
Tablet – 2 szt.
Tablet – 1 szt.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Odpowiedzi na pytania
Prace Zarządu oraz kalendarium za okres - 17.05 - 20.06.2013
Świadczone usługi - Departament Transportu Publicznego - aktualizacja - karta TD.9.7
318
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4685
28.08.2013
12.20
Olgierd Sobkowiak
4686
28.08.2013
14.30
Olgierd Sobkowiak
4687
4688
29.08.2013
29.08.2013
8.30
10.00
Waldemar Tomaszewski
Joanna Lubomska
4689
29.08.2013
12.10
Piotr Rutkowski
4690
29.08.2013
12.45
Natalia Szczutkowska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Odpowiedzi na pytania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2013 - Prace inwestycyjne oraz
związane z procesem inwestycyjnym – budowa Systemu Informacji Przestrzennej wraz
ze szkoleniami
Prace Zarządu oraz kalendarium za okres - 21.06 - 23.08.2013
Zarządzenie Marszałka nr 52/2013
Praca - Jednostki Organizacyjne - Ogłoszenia - Dyrektor Kujawsko - Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zatrudni pracownika na stanowisku: specjalisty
ds. administracji i rekrutacji w Biurze Europejskich Projektów Edukacyjnych
Sejmik - kalendarium radnych sejmiku - czerwiec 2013
4691
29.08.2013
13.20
Krzysztof Ryszewski
Budżet, finanse - Budżet - zamieszczenie uchwał:
- Nr XXXVIIII/665/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia
2013 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2013.
- Nr XXXVIII/664/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia
2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2011-2026.
4692
29.08.2013
13.30
Sylwia Szczęśniak
Mienie województwa - Przetargi - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje
do publicznej wiadomości informację o wyniku przeprowadzonego w dniu 13 sierpnia
2013 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości położonej w Barcinie przy ul. Mogileńskiej
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty na
kompleksową usługę polegającą na przygotowaniu projektu i wykonaniu zgodnie z
przygotowanym projektem 1500 szt. kalendarzy książkowych i 500 szt. kalendarzy
kieszonkowych na 2014 rok, promujących fundusze unijne w Województwie KujawskoPomorskim.
4693
29.08.2013
14.05
Monika Rękas
4694
30.08.2013
10.00
Olgierd Sobkowiak
4695
4696
30.08.2013
30.08.2013
10.30
11.25
Krystyna Skonieczna
Patrycja Jaremczuk
4697
30.08.2013
13.15
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Odpowiedzi na pytania
4698
02.09.2013
9.00
Anna Sobierajska
4699
02.09.2013
9.05
Anna Sobierajska
4700
02.09.2013
12.15
Maryla Majtczak
Uchwały Sejmiku nr 664/13 - 687/13
Porządek obrad XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego po
zmianach
Sejmik - Protokół Nr XXXVII/13 z XXXVII sesji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2013 - Dodanie załączników do
SIWZ oraz umowy
Ewidencja obiektów hotelarskich - aktualizacja
Obwieszczenia Marszałka nr 119/CP/2013 - 121/CP/2013
319
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4701
02.09.2013
13.25
Magdalena Czachorowska
4702
02.09.2013
14.25
Łukasz Domski
4703
02.09.2013
14.40
Krzysztof Ryszewski
4704
02.09.2013
15.05
Barbara Łyszkowska
4705
02.09.2013
15.15
Beata Gęstwa
4706
03.09.2013
8.25
Małgorzata Kasprzak
4707
03.09.2013
10.15
Marta Zakierska
4708
03.09.2013
11.35
Monika Butowska
4709
03.09.2013
12.40
Patrycja Jaremczuk
4710
03.09.2013
13.10
Barbara Komorowska
4711
03.09.2013
13.20
Barbara Komorowska
Uwagi
Środowisko - Informacje publiczne - Informacja o wydanej decyzji Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.08.2013 r., znak: ŚGIV.7222.13.2013.MC, tj. zmianie pozwolenia zintegrowanego dla „Kemira Świecie” Sp. z
o. o. w Świeciu, ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie udzielonego w związku z eksploatacją
instalacji do wytwarzania surowego oleju talowego.
Rolnictwo - Grupy producentów - REJESTR WSTĘPNIE UZNANYCH GPOiW I
UZNANYCH ORGANIZACJI; Wykaz uznanych organizacji producentów owoców i
warzyw; Wykaz - grupy producentów rolnych - aktualizacja
Finanse - Budżet 2013 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I
półrocze 2013 roku
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2013 roku
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych
za I półrocze 2013 roku
Jednostki organizacyjne - zmiany: - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Bydgoszczy – Dyrektor Pani Mariola Cyganek,
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Dyrektor Pani
Grażyna Troszyńska,
- Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Medyczno-Społeczne
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu,
- Szkoła Policealna Medyczna im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu - MedycznoSpołeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.66.2013 - Wymiana opraw
oświetleniowych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla
Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy
Oświadczenie majątkowe p. Czarneckiej Marianny złożone w związku z odwołaniem ze
stanowiska dyrektora Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.59.2013 - Zamieszczenie Załącznika nr
1C
Kultura - Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane – korekta
uchwały (II termin)
Obwieszczenia Marszałka nr 122/CP/2013 - 123/CP/2013
Wymiana załącznika do uchwały zarządu Nr 49/908/11 z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie
przyznania stypendiów Marszalka Województwa
Wymiana załącznika do uchwały zarządu Nr 19/719/13, 8/207/13
320
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4712
03.09.2013
15.10
Edyta Chmielewska-Drężek
4713
03.09.2013
15.25
Agnieszka Stańczak
4714
04.09.2013
11.30
Edyta Chmielewska-Drężek
4715
04.09.2013
12.25
Olgierd Sobkowiak
4716
04.09.2013
13.00
Olgierd Sobkowiak
4717
04.09.2013
14.00
Patrycja Jaremczuk
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.62.2013 - Zamieszczenie załączników
oraz odpowiedzi na pytania
Środowisko - STUDIUM WYKONALNOŚCI-ZAPYTANIE OFERTOWEROZTRZYGNIĘCIE
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.62.2013 - Informacja
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Zmiana Ogłoszenia - zmiana
terminu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2013 - Załącznik nr 4 część 2 oświadczenie wykonawcy
Obwieszczenia Marszałka nr 124/CP/2013, 125/CP/2013
4718
04.09.2013
14.20
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.60.2013 - Informacja o wyborze oferty
4719
05.09.2013
8.35
Ewelina Babicka-Zarębska
4720
05.09.2013
8.40
Olgierd Sobkowiak
4721
05.09.2013
8.45
Edyta Michalska
4722
05.09.2013
9.10
Natalia Szczutkowska
4723
05.09.2013
10.00
Magdalena Balcerak
4724
05.09.2013
10.20
Barbara Komorowska
4725
05.09.2013
13.00
Ewa Kubiak
4726
05.09.2013
13.45
Marcin Kosiński
4727
05.09.2013
13.50
Małgorzata FranckowskaKruszewska
4728
05.09.2013
14.30
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Rozwój regionalny - Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych
projektu Strategii - zmiana załącznika - Załącznik nr 1_Tabela uwag i opinii
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2013 - Zmodyfikowany załącznik nr
9
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sejmik - Kalendarium radnych - czerwiec, lipec, sierpień 2013
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Uchwały zarządu nr 1155/2013 - 1158/2013, 1160/2013 - 1167/2013, 1170/2013 1179/2013, 1181/2013 - 1189/2013
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek Systemu Gazociągów
Tranzytowych „EUROPOL GAZ” S.A., ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących
z Tłoczni Gazu i Systemowej Stacji Regulacyjno-Pomiarowej Włocławek położonej w m.
Gąbinek do urządzeń kanalizacyjnych ANWIL S.A. we Włocławku.
Rozwój regionalny - Strategia rozwoju - Konsultacje – Prognoza oddziaływania na
środowisko projektu SRW
Praca - wyniki naboru - oferta 16/2013, 25/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.69.2013 - Promocja województwa
kujawsko-pomorskiego na pokładach samolotów przewoźnika lotniczego świadczącego
usługi stałych połączeń lotniczych
321
L.P.
DATA
GODZINA
4729
05.09.2013
14.55
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Marek Bobek
Uwagi
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek o pozwolenie zintegrowane
dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o.
Zdjęcie ogłoszenia z dnia 26.08.2013 - Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ Zaproszenie do złożenia oferty Drukuj
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadza rozeznanie
rynku dotyczące zaproszenia do złożenia ofert sprzedaży niżej wyspecyfikowanego
sprzętu elektronicznego:
Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego sprzętu elektronicznego:
4730
06.09.2013
8.00
Piotr Rutkowski
Dysk zewnętrzny - 1000 GB – 16 szt.
Dysk zewnętrzny - 640 GB – 15 szt.
Dysk zewnętrzny - 500 GB – 9 szt.
Laptop – 1 szt.
Pendrive – 8 szt.
Tablet – 2 szt.
Tablet – 1 szt.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zaproszenia do złożenia ofert
sprzedaży niżej wyspecyfikowanego sprzętu elektronicznego:
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego sprzętu elektronicznego:
4731
06.09.2013
8.00
Piotr Rutkowski
4732
06.09.2013
11.10
Ewa Matuszewska
4733
06.09.2013
11.50
Olgierd Sobkowiak
4734
06.09.2013
12.50
Małgorzata FranckowskaKruszewska
4735
06.09.2013
13.05
Edyta Michalska
Dysk zewnętrzny - 1000 GB – 16 szt.
Dysk zewnętrzny - 640 GB – 15 szt.
Dysk zewnętrzny - 500 GB – 9 szt.
Laptop – 1 szt.
Pendrive – 8 szt.
Tablet – 2 szt.
Tablet – 1 szt.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie projektu ulotki, wydruk oraz
transport.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.72.2013 - Kompleksowa usługa
polegająca na zorganizowaniu 8 szkoleń dla beneficjentów środków unijnych
Praca - wyniki naboru - oferta 23/2013
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
322
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4736
09.09.2013
9.05
Marek Bobek
4737
09.09.2013
9.10
Kinga Rygielska
4738
09.09.2013
9.30
Olgierd Sobkowiak
4739
09.09.2013
10.50
Barbara Komorowska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2013 - Korekta dokumentacji
przetargowej
Uchwały Zarządu nr 1192/2013 - 1209/2013
4740
09.09.2013
13.10
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Odpowiedzi na pytania
4741
09.09.2013
13.15
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2013 - Odpowiedzi na pytania
4742
09.09.2013
14.00
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku z planowanym
wyposażeniem dwóch pomieszczeń piwnicznych w regały przesuwne do celów
archiwalnych.
W związku z unieważnieniem postępowania ofertowego z dnia 09.08.2013 r. zamawiający
prosi o ponowne złożenie oferty bądź też oświadczenie o podtrzymaniu warunków
wcześniej złożonej oferty.
14.05
Paweł Krawański
4744
09.09.2013
15.00
Olgierd Sobkowiak
4745
09.09.2013
15.20
4746
10.09.2013
10.00
10.09.2013
10.05
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wszczęcie z urzędu procedury
opracowania i zatwierdzenia programu ochrony środowiska przed hałasem.
Paweł Krawański
09.09.2013
4747
Środowisko - informacje publiczne - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla
PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o. o.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku z
planowanym wyposażeniem dwóch pomieszczeń piwnicznych w regały przesuwne do
celów archiwalnych. - Unieważnienie
4743
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Andrzej Narolewski
Kinga Rygielska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.69.2013 - SIWZ, załącznik nr 3,
załącznik nr 4
Praca - oferta nr 26/2013
Świadczone usługi - Departament Organizacyjny - Zamieszczenie karty OR.2.2
Środowisko - Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza
aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A-1 i linii kolejowych o obciążeniu ruchem
większym od 30 000 przejazdów na rok na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone
zostały dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami LDWN, LN na lata 20112015" uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr
XXXIV/611/13 z dnia 20 maja 2013 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego dnia 28 maja 2013 r.
323
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4748
10.09.2013
10.15
Katarzyna Wołowska
4749
10.09.2013
13.20
Beata Gęstwa
4750
10.09.2013
14.50
Anna Sobierajska
4751
11.09.2013
12.50
Maria Rutka-Celmer
4752
11.09.2013
13.00
Monika Rękas
4753
11.09.2013
14.00
Patrycja Jaremczuk
Uwagi
Środowisko - Program ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawskopomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu
uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XVI/302/11 z
dnia 19 grudnia 2011 roku.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.66.2013 - Odpowiedzi na pytania
Sejmik - STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z
dnia 9 września 2013 r. w sprawie Kontraktu Terytorialnego Województwa KujawskoPomorskiego
Środowisko → Informacja Publiczna, Wykaz danych - Wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wniosek Pana Przemysława Ciszewskiego pełnomocnika Polskich
Sieci Elektroenergetycznych S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna na
pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1, zlokalizowanej na działce ew. nr 34/1,
obręb Grudziądz, na terenie Stacji Elektroenergetycznej 400/220/110 kV Grudziądz
Węgrowo.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty na transport osób
w obie strony na trasie Toruń – Bruksela (dwa warianty).
Obwieszczenia Marszałka nr 126/CP/2013 - 130/CP/2013
Środowisko - informacje publiczne - Informacja o wniosku w sprawie wydania pozwolenia
zintegrowanego dla DRUMET Liny i Druty ul. Polna 26/74, 87-800 Włocławek dla
instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem
procesów elektrolitycznych i chemicznych, gdzie całkowita objętość wanien procesowych
przekracza 30 m3, tj. instalacji do powierzchniowej obróbki walcówki – Trawialnia.
4754
12.09.2013
9.20
Magdalena Czachorowska
4755
12.09.2013
9.55
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Odpowiedzi na pytania
4756
4757
4758
12.09.2013
12.09.2013
12.09.2013
9.55
12.35
12.45
Olgierd Sobkowiak
Patrycja Jaremczuk
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Zmiana ogłoszenia
Obwieszczenie Marszałka nr 131/CP/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.69.2013 - Zmiana ogłoszenia
324
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4759
12.09.2013
12.50
Józef Kiełbasa
4760
12.09.2013
12.55
Karolina Kriger
4761
12.09.2013
13.40
Agata Przybylska
4762
12.09.2013
13.45
Olgierd Sobkowiak
4763
12.09.2013
14.20
Beata Urbańska
4764
12.09.2013
14.55
Beata Gęstwa
4765
12.09.2013
15.15
Edyta Chmielewska-Drężek
4766
12.09.2013
15.20
Karolina Kriger
4767
12.09.2013
15.30
Małgorzata Kasprzak
4768
13.09.2013
8.20
Olgierd Sobkowiak
4769
13.09.2013
10.20
Beata Tyburska-Myrta
4770
4771
13.09.2013
13.09.2013
11.40
12.30
Barbara Komorowska
Beata Gęstwa
4772
13.09.2013
13.15
Beata Gęstwa
Uwagi
Środowisko - Wykaz danych, Informacje publiczne - Wniosek PGNIG SPV4 sp. z o.o.,
Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę gazociągu średniego ciśnienia
dn225PE w zakresie przejścia gazociągu przez teren szczególnego zagrożenia powodzią
na dz. 133/1, 135/1, 132/2 obręb Chobielin (0001) i na dz. 328 obręb Występ (0019) oraz
skrzyżowania gazociągu ze Starą Notecią Rynarzewską w kilometrze 21+720 na działce
nr 23/2, 11 obręb Chobielin (0001) oraz dz. 351/1 obręb Występ (0019) dla inwestycji celu
publicznego "budowa gazociągu śr/c dn 225/180/160/90/63PE z miejscowości Paterek do
miejscowości Potulice przez miejscowość Występ.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.72.2013 - Zmiana ogłoszenia
Odpowiedzi, modyfikacja SIWZ, zmiana terminu
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 19.09.2013 – Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
18.09.2013 – Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2013 - Odpowiedzi na pytania
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.71.2013 - Zakup usług
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii mobilnej oraz mobilnego dostępu do Internetu
zgodnie z SIWZ wraz z załącznikami
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.70.2013 - Przeprowadzenie badania
ewaluacyjnego pt. „,Realizacja zobowiązań wynikających dyrektyw UE w zakresie
zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.72.2013 - Odpowiedzi, modyfikacja
SIWZ
Oświadczenie majątkowe p. Marioli Cyganek złożone w związku z powierzeniem
stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w
Bydgoszczy
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2013 - Zmiana ogłoszenia
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę - aktualizacja
Uchwały zarządu nr 1210/2013 - 1214/2013, 1216/2013 - 1236/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.71.2013 - Zmiana ogłoszenia
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.66.2013 - Odpowiedzi na pytania
325
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4773
13.09.2013
13.20
Olgierd Sobkowiak
4774
4775
4776
4777
16.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
16.09.2013
11.00
12.40
12.50
14.30
Anna Sobierajska
Edyta Chmielewska-Drężek
Patrycja Jaremczuk
Barbara Komorowska
4778
16.09.2013
14.50
Beata Gęstwa
4779
16.09.2013
15.15
Olgierd Sobkowiak
4780
17.09.2013
11.10
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie
poszukiwało oferty na kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu wycieczki po miejscach dofinansowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na terenie
powiatów brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego i wąbrzeskiego.
11.20
Monika Rękas
4782
17.09.2013
12.05
Barbara Komorowska
4783
17.09.2013
13.05
Olgierd Sobkowiak
4784
17.09.2013
13.10
Waldemar Tomaszewski
17.09.2013
15.10
Sejmik - Planowany porządek obrad XL Sesji - 23.09.2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.62.2013 - Informacja
Obwieszczenia Marszałka nr 132/CP/2013, 133/CP/2013
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 887/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.71.2013 - SIWZ, Załącznik do umowy A, Załącznik do umowy - B
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Odpowiedzi na pytania,
zmiana ogłoszenia
Józef Kiełbasa
17.09.2013
4785
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Odpowiedzi na pytania
Środowisko - informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek T.K.J. Matuszewski spółka
jawna, ul. Por. Krzycha 5, 86-300 Grudziądz, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością
innego podmiotu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji zlokalizowanej przy ul. Por. Krzycha 5 w Grudziądzu.
4781
Piotr Rutkowski
Uwagi
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 1215/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Odpowiedzi na pytania
Zamieszczenie uchwały zarządu nr 1224/2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - W związku z realizacją projektu „Edukacja
regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawskopomorskiego - II edycja na lata 2013-2015” Województwo Kujawsko – Pomorskie,
Departament Edukacji i Sportu, Biuro Projektów Europejskich, zwraca się z prośbą
wyceny wykonania i dostawy mebli biurowych.
326
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - W związku z realizacją projektu „Edukacja
regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawskopomorskiego - II edycja na lata 2013-2015” Województwo Kujawsko – Pomorskie,
Departament Edukacji i Sportu, Biuro Projektów Europejskich, zwraca się z prośbą
wyceny zakupu i dostawy materiałów biurowych.
4786
17.09.2013
15.15
Piotr Rutkowski
4787
17.09.2013
15.30
Joanna Lubomska
Zarządzenia Marszałka nr 53/2013 - 56/2013
4788
18.09.2013
8.40
Anna Sobierajska
Sejmik - Planowany porządek obrad XL Sesji - 23.09.2013 - Zamieszczenie załącznika do
pkt. 6 - Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020
4789
18.09.2013
11.35
Magalena Balcerak
4790
18.09.2013
12.10
Edyta Michalska
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4791
18.09.2013
13.40
Beata Urbańska
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki 16.09.2013
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 17.09.2013
4792
18.09.2013
13.45
Małgorzata Kasprzak
4793
18.09.2013
13.55
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.61.2013 - Odpowiedzi na pytania
4794
18.09.2013
14.25
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2013 - Odpowiedzi na pytania
4795
18.09.2013
14.45
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.73.2013 - Graficzne i techniczne
opracowanie publikacji, druk, oprawa oraz dostawa publikacji popularnonaukowych, w
tym wersji elektronicznych i na urządzenia mobilne w formacie EPUB
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.74.2013 - Dostawa materiałów
promocyjnych w ramach realizowanego projektu „Edukacja regionalna drogą do
umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II
edycja na lata 2013-2015” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
4796
18.09.2013
14.50
Karolina Kriger
4797
19.09.2013
8.20
Piotr Rutkowski
4798
4799
4800
19.09.2013
19.09.2013
19.09.2013
10.40
11.30
13.50
Ewa Dyrka
Wiesława Murawska
Barbara Komorowska
Uwagi
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Oświadczenie majątkowe p. Jerzego Zastempowskiego złożone w związku z
zakończeniem okresu powierzenia stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Praca - jednostki organizacyjne - KPCEN - specjalista ds. administracji i rekrutacji w
Biurze Europejskich Projektów Edukacyjnych - wyniki naboru
Niepełnosprawni - Terpsychora dla szkół
Praca - lista kandydatów - oferta nr 21/2013
Zamieszczenie uchwał zarządu nr 1237/2013 - 1265/2013
327
L.P.
DATA
GODZINA
4801
19.09.2013
14.00
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Agata Przybylska
Uwagi
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Współpracy Międzynarodowej i
Promocji Województwa 18.09.2013 r.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi
naprawy i konserwacji wymienionego poniżej sprzętu:
4802
20.09.2013
7.50
Mariusz Kantor
4803
20.09.2013
8.00
Sylwia Szczęśniak
4804
20.09.2013
8.55
Karolina Kriger
4805
20.09.2013
9.25
Agata Przybylska
4806
20.09.2013
10.40
Wiesława Murawska
1. Toshiba e-studio 3520c o nr inw: UM-1618/750/8/08, s/n: CYF810527,
2. Toshiba e-studio 3520c o nr inw: UM-1617/750/8/08, s/n: CYF810532,
3. Toshiba e-studio 3520c o nr inw: UM-1619/750/8/08, s/n: CYF810528,
4. Toshiba e-studio 3520c o nr inw: UM-1621/750/8/08, s/n: CYE810306,
5. Toshiba e-studio 3520c o nr inw: UM-1764/750/5/08, s/n: CYK811924,
6. Toshiba e-studio 305 o nr inw: UM-1896/750/5/09, s/n: CME910077,
7. Toshiba e-studio 305 o nr inw: UM-1897/750/5/09, s/n: CME910028.
Mienie - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości
informacje o wynikach przeprowadzonych w dniu 27 sierpnia 2013 r. w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż
nieruchomości położonych w Świeciu
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.73.2013 - Odpowiedzi na pytania
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa 19.09.2013 r.
Praca - wyniki naboru - oferta 22/2013, 24/2013
4807
23.09.2013
9.55
Sandra Borys-Wysocka
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Departament
Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego zaprasza do składania ofert na kompleksową usługę polegającą na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego spotkania dotyczącego nowej
perspektywy 2014-2020.
Jest to spotkanie z wyżywieniem dla 35 osób i możliwością rezerwacji zakwaterowania 30
osób w jednoosobowych pokojach.
4808
23.09.2013
14.10
Waldemar Tomaszewski
Prace Zarządu - Informacje z prac Zarządu oraz kalendarium za okres - 24.08 20.09.2013
4809
23.09.2013
14.15
Olgierd Sobkowiak
4810
23.09.2013
14.25
Małgorzata Kasprzak
4811
23.09.2013
15.00
Olgierd Sobkowiak
4812
23.09.2013
15.05
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.74.2013 - Odpowiedzi na pytania
Oświadczenie majątkowe p. Grażyny Troszyńskiej złożone w związku z powierzeniem
stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we
Włocławku
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.72.2013 - Informacja o wyniku
postępowania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.74.2013 - Odpowiedzi na pytania
328
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4813
24.09.2013
8.30
Magdalena Balcerak
4814
24.09.2013
9.00
Barbara Komorowska
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Uchwały zarządu nr 1267/2013 - 1286/2013
Środowisko - Wykaz danych, informacje publiczne - Wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wniosek Pana Dariusza Brzezińskiego prowadzącego Auto-Handel
Majki, Pustki 5, 87-865 Izbica Kujawska na odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych
poprzez punkt zlewny, podczyszczonych ścieków przemysłowych dowożonych ze Stacji
demontażu pojazdów samochodowych zlokalizowanej na działce o numerze
ewidencyjnym 298, obręb Mchówek, gmina Izbica Kujawska
4815
24.09.2013
10.00
Maria Rutka-Celmer
4816
24.09.2013
10.00
Marek Bobek
4817
24.09.2013
10.30
Przemysław Górski
4818
24.09.2013
11.00
Krzysztof Ryszewski
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr XL/688/13 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026
4819
4820
24.09.2013
24.09.2013
11.05
11.50
Joanna Lubomska
Patrycja Jaremczuk
Skargi i wnioski - zmiana informacji dot. godzin przyjmowania
Obwieszczenia Marszałka nr 134/CP/2013 - 137/CP/2013
4821
24.09.2013
12.35
Karolina Kriger
4822
24.09.2013
13.20
Joanna Lubomska
4823
24.09.2013
15.50
Uwagi
Środowisko - Wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek o pozwolenie zintegrowane
dla Uskom Żnin Sp. z o. o. w Wawrzynkach
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii Zmień
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.73.2013 - Odpowiedzi na pytania
Zmiana zarządzenia Marszałka nr 45/2013
Marcin Kosiński
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Departament
Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego zaprasza do składania ofert na kompleksową usługę polegającą na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego spotkania dotyczącego nowej
perspektywy 2014-2020.
Jest to spotkanie z wyżywieniem dla 35 osób i możliwością rezerwacji zakwaterowania 30
osób w jednoosobowych pokojach. - Dodanie Informacji
4824
24.09.2013
16.05
Piotr Niedziałkowski
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 11 września 2013 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na realizację zadania
publicznego.
Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze im. Ziemi Chełmińskiej
w Chełmnie
Nazwa zadania: Obchody 80-lecia zorganizowanej działalności turystyczno krajoznawczej
w Chełmnie
4825
24.09.2013
15.25
Wiesława Murawska
Praca - oferta nr 27/2013
329
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4826
25.09.2013
8.15
Magdalena Balcerak
4827
25.09.2013
11.55
Patrycja Jaremczuk
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
Obwieszczenie Marszałka nr 6/KW/2013
4828
25.09.2013
12.10
Marcin Kosiński
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Departament
Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego zaprasza do składania ofert na kompleksową usługę polegającą na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego spotkania dotyczącego nowej
perspektywy 2014-2020.
Jest to spotkanie z wyżywieniem dla 35 osób i możliwością rezerwacji zakwaterowania 30
osób w jednoosobowych pokojach. - Dodanie Informacji
4829
25.09.2013
13.45
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.53.2013 - Informacja o wyborze
4830
25.09.2013
13.55
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.59.2013 - Informacja o wyborze
4831
25.09.2013
14.00
Małgorzata FranckowskaKruszewska
4832
26.09.2013
11.30
Agata Przybylska
4833
26.09.2013
12.20
4834
26.09.2013
13.30
4835
26.09.2013
14.00
Patrycja Jaremczuk
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Agnieszka Stańczak
4836
26.09.2013
14.35
Sandra Borys-Wysocka
4837
27.09.2013
8.55
Olgierd Sobkowiak
4838
27.09.2013
10.30
Lidia Ptaszyńska
4839
27.09.2013
11.25
Magdalena Balcerak
Uwagi
Praca - oferty nr 28/2013, 29/2013
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 14.10.2013 – Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Obwieszczenia Marszałka nr 138/CP/2013, 139/CP/2013
Praca - wyniki naboru - oferta 17/2013
Środowisko - STUDIUM WYKONALNOŚCI - PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Departament
Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego zaprasza do składania ofert na kompleksową usługę polegającą na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego spotkania dotyczącego nowej
perspektywy 2014-2020.
Jest to spotkanie z wyżywieniem dla 35 osób i możliwością rezerwacji zakwaterowania 30
osób w jednoosobowych pokojach. - Informacja o odwołaniu spotkania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2013 - Odpowiedzi na pytania
Praca - Jednostki Organizacyjne - Ogłoszenia - Informacja o konkursie na stanowisko
zastępcy dyrektora ds. lecznictwa: Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego
im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy ul. Św. Floriana 12
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
330
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4840
27.09.2013
13.55
Marek Bobek
4841
27.09.2013
14.00
Ewa Kubiak
Uwagi
Środowisko- wykaz danych - 2013:
- Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Stanomin (gmina Dąbrowa
Biskupia).
- Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Gminy
Dąbrowa Biskupia.
- Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Jaszczółtowo (gmina
Rojewo).
- Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Niemojewo (gmina
Choceń).
- Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wierzchy (gmina Osie).
- Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Białkowo (gmina GolubDobrzyń).
- Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Żołędowo (gmina
Osielsko).
- Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Kucerz (gmina Lubanie).
- Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Łążyn (gmina Zławieś
Wielka).
- Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Miesiączkowo (gmina
Górzno).
- Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Stary Brześć (gmina
Brześć Kujawski).
- Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Rozwarzyn (gmina Nakło
nad Notecią).
- Zmiana zgody na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Rosochatka (gmina
Śliwice).
- Zmiana zgody na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Huta Chojno
(gmina Rogowo).
- Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla
Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o. o., Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe.
- Zmiana zgody na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Sierosławek (gmina
Drzycim).
- Zmiana zgody na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Rudaw (gmina
Ciechocin).
Środowisko - Informacje publiczne/Wykaz danych - Wniosek USKOM Żnin Sp. z o.o.,
Wawrzynki 35, 88-400 Żnin, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe
dla środowiska wodnego pochodzących ze składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne położonego w miejscowości Wawrzynki do urządzeń
kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WIK” Sp. z o.o. w Żninie.
331
L.P.
4842
DATA
30.09.2013
GODZINA
8.10
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Marek Bobek
Środowisko - wykaz danych - Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska
odpadów dla Gminy Rojewo
Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Gminy Zławieś
Wielka
Środowisko - wykaz danych - Zmiana zgody na zamknięcie składowiska odpadów w
miejscowości Jerzyce (gmina Piotrków Kujawski)
Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z decyzji wyrażającej zgodę na
zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Dalkowo (gmina Więcbork) na Gminę
Więcbork.
Zmiana zgody na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Szczepanki (gmina
Łasin).
Umorzenie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla składowiska
odpadów w miejscowości Bladowo (gmina Tuchola)
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i
Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. w Wąbrzeźnie.
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o.
w Grudziądzu
4843
30.09.2013
8.25
Marek Bobek
4844
30.09.2013
8.30
Anna Rink
4845
30.09.2013
8.35
Przemysław Munnich
4846
4847
30.09.2013
30.09.2013
11.00
12.00
Wiesława Murawska
Anna Sobierajska
4848
30.09.2013
12.55
Olgierd Sobkowiak
4849
01.10.2013
8.05
Józef Kiełbasa
Uwagi
Środowisko - Wykaz stacji demontażu pojazdów - aktualizacja
Środowisko - informacje publiczne - Informacja o wniosku w sprawie wydania pozwolenia
zintegrowanego dla Solvay Adwanced Silicas Poland Sp. z o.o. (dotyczy instalacji do
wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych podstawowych produktów lub
półproduktów chemii nieorganicznej tj. instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej
krzemionki na obszarze przemysłowym zakładu ANWIL S.A we Włocławku).
Praca - wyniki naboru - oferta 26/2013
Uchwały sejmiku oraz stanowiska podjęte na XL sesji - 688/13 - 692/13
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2013 - Korekta dokumentacji
przetargowej
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek Przedsiębiorstwa
Inżynierskiego ProEko Spółka Jawna, Al. Jana Pawła II 148, 85-151 Bydgoszcz
działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Toruńskie Wodociągi Sp. z
o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie obiektów służących do ujmowania wód podziemnych – studnia nr IVA, VA,
VIA i XA na terenie ujęcia wody „JEDWABNO” oraz zmiany decyzji, pozwolenia
wodnoprawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2003 r. znak:
WSiR.III.6811/2/42/03 na pobór wód podziemnych na ujęciu wody „JEDWABNO”.
Zdjęcie
informacji 1.10.2013 Piotr
Wierzbowski
332
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4850
01.10.2013
8.05
Maria Rutka-Celmer
4851
01.10.2013
8.45
Wiesława Murawska
4852
01.10.2013
8.45
Joanna Lubomska
4853
01.10.2013
10.25
Anna Rzemykowska
4854
01.10.2013
12.35
Lidia Ptaszyńska
4855
01.10.2013
15.00
Olgierd Sobkowiak
4856
01.10.2013
15.20
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Arkadiusza Kamińskiego dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.
A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych
będących własnością Zakładów Azotowych ANWIL S. A. we Włocławku ścieków
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
z instalacji do produkcji kwasu tereftalowego (PTA).
Praca - wyniki naboru - oferta 19/2013
Praca - jednostki organizacyjne - Uchwałą Nr 37/1372/13 z dnia 18 września 2013 r.
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powierzył Panu Danielowi Siewiertowi
pełnienie obowiązków dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego z dniem 1
października 2013 r., do czasu powołania nowego dyrektora Parku.
Kultura - Ogłoszenie o zamiarze zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w części dotyczącej zakresu działania i
lokalizacji filii
Jednostki organizacyjne - zmiany: Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w
Bydgoszczy w likwidacji (czynności likwidacyjne od 1 października 2013 r. do 31 stycznia
2014 r.)
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2013 - Odpowiedzi na pytania
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.75.2013 - Przeprowadzenie „Analizy exante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie
kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020”
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek Pana Daniela
Hawryłkiewicza działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez PGNIG
SPV4 sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, Zakład w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097
Bydgoszcz, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie robót w
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Drwęcy, przekroczenie gazociągiem
wysokiego ciśnienia DN300 rzeki Drwęcy w km 108+300, pobór i odprowadzenie wody do
rzeki Drwęcy w km 108+300, wykonanie tymczasowego wylotu służącego do
odprowadzenia wody do rzeki Drwęcy w km 108+300.
4857
01.10.2013
15.45
Józef Kiełbasa
4858
01.10.2013
16.20
Edyta Chmielewska-Drężek
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.55.2013 - Wykonanie usług przez
Operatora do projektu Kujawsko-Pomorskie – kreatywne wsparcie marki regionu.
333
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4859
02.10.2013
10.05
Anna Sobierajska
Sejmik - Protokół Nr XXXIX/13 z XXXIX nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2013 r.
Protokół Nr XXXVIII/13 z XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 26 sierpnia 2013 r.
4860
02.10.2013
10.10
Anna Sobierajska
Sejmik - Sesje sejmiku - Porządek obrad po zmianach - 23.09.2013 - XL sesja IV
Kadencji - po zmianach
4861
02.10.2013
13.55
Karolina Kriger
4862
02.10.2013
14.50
Marta Jaroszewska
4863
03.10.2013
13.40
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.62.2013 - Informacja o wyborze
4864
03.10.2013
14.00
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.73.2013 - Informacja o wyborze
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.77.2013 - Zaprojektowanie oraz remont
łazienek w internacie specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i
Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.76.2013 - Wykonanie materiałów
promocyjnych dla stypendystów naboru 2013 projektu „Zdolni na start – IV edycja”
finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr 38/1424/13 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 25 września 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu
województwa na rok 2013
4865
03.10.2013
14.15
Beata Kwintal
Uchwała Nr 38/1425/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25
września 2013 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026
Obwieszczenie Marszałka nr 140/CP/2013
Środowisko - Informacja o wyborze oferty dla ponownego zapytania ofertowego
dotyczącego opracowania Studium Wykonalności dla zadanie planowanego do realizacji
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.
4866
03.10.2013
14.20
Patrycja Jaremczuk
4867
03.10.2013
14.25
Agnieszka Stańczak
4868
04.10.2013
8.25
Marek Bobek
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie
składowiska odpadów dla Gminy Świekatowo
Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Gminy Górzno.
Piotr Rutkowski
Praca - DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I NIEWIDOMEJ IM. L. BRAILLE’A
W BYDGOSZCZY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Inspektora do
spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
4869
04.10.2013
13.30
334
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4870
04.10.2013
13.35
Marta Jaroszewska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.76.2013 - Odpowiedzi na pytania
4871
04.10.2013
13.40
Magdalena Balcerak
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
4872
04.10.2013
13.45
Andrzej Pabian
4873
07.10.2013
9.35
Patrycja Jaremczuk
4874
07.10.2013
10.30
Karol Cerecki
4875
07.10.2013
11.45
Wiesława Murawska
Obwieszczenia Marszałka nr 141/CP/2013 - 147/CP/2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Zapytanie ofertowe na
serwis klimatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
Toruniu
Praca - wyniki naboru - oferta 21/2013
4876
07.10.2013
11.55
Marta Jaroszewska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.76.2013 - Odpowiedź na pytanie
4877
07.10.2013
13.00
Wiesława Murawska
Praca - oferty nr 30/2013, 31/2013
4878
07.10.2013
13.10
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.71.2013 - Odpowiedzi na pytania
Zmiana ogłoszenia
4879
08.10.2013
10.00
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.69.2013 - Odpowiedzi na pytania
4880
08.10.2013
10.40
Agata Przybylska
4881
08.10.2013
12.30
Edyta Chmielewska-Drężek
4882
09.10.2013
8.15
Barbara Komorowska
Uwagi
Kultura - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs na stanowisko
dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 15.10.2013 – Komisja Współpracy
Międzynarodowej i Promocji Województwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.71.2013 - Informacja
Zmodyfikowany wzór umowy
Uchwały Zarządu nr 1287/13 - 1321/13
4883
09.10.2013
8.20
Alina Pawlak
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie ofertowe - Prosimy o przedstawienie
oferty cenowej dotyczącej wykonania usługi polegającej na zaprojektowaniu 7planszowego kalendarza na 2014 rok, składzie graficznym, druku 1000 egzemplarzy oraz
dostawy.
Termin realizacji usługi: do 25 listopada 2013 r. (data dostawy).
4884
09.10.2013
11.35
Marek Bobek
Środowisko- wykaz danych - Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska
odpadów dla Gminy Brześć Kujawski
4885
09.10.2013
12.45
Edyta Chmielewska-Drężek
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.55.2013 - Odpowiedzi na pytania
4886
09.10.2013
14.40
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.76.2013 - Odpowiedzi na pytania
Zmiana ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert
335
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Kultura - Oferta z dnia 4 października 2013 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Nazwa oferenta: Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji
(ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń)
Nazwa zadania: „Londyńskie wiersze poety z ziemi dobrzyńskiej – Jerzego Pietrkiewicza”
4887
10.10.2013
9.10
Marzanna Olszewska
4888
10.10.2013
10.25
Edyta Chmielewska-Drężek
4889
10.10.2013
12.55
Olgierd Sobkowiak
4890
10.10.2013
14.35
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.69.2013 - Odpowiedzi na pytania
4891
10.10.2013
14.40
Joanna Lubomska
Zarządzenie Marszałka nr 58/2013
4892
10.10.2013
15.05
Małgorzata Kasprzak
4893
11.10.2013
8.10
Agnieszka Komorowska
4894
11.10.2013
8.35
Marek Bobek
4895
11.10.2013
10.20
Marta Jaroszewska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.66.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.81.2013 - Budowa, przebudowa i
utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć o długości ok. 270 km) w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego
Oświadczenia majątkowe - - p. Ziółkowskiego Wojciecha złożone w związku z
zakończeniem okresu powierzenia stanowiska dyrektora Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,
- p. Marianny Czarneckiej złożone w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu,
- p. Majewskiej Urszuli w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora MedycznoSpołecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
Turystyka - Oferta z dnia 9 października 2013 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego.
Nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Przewodnicki
w Toruniu
Nazwa zadania: Sesja szkoleniowa dla przewodników turystycznych województwa
kujawsko- pomorskiego
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie
składowiska odpadów dla Gminy Bobrowniki
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.76.2013 - Odpowiedzi na pytania
336
L.P.
DATA
GODZINA
4896
11.10.2013
11.30
4897
11.10.2013
12.45
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Edyta Michalska
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Komisja Rewizyjna
Paweł Krawański
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku z planowanym
wyposażeniem dwóch pomieszczeń piwnicznych w regały przesuwne do celów
archiwalnych.
W związku z unieważnieniem postępowania ofertowego z dnia 09.08.2013 r. zamawiający
prosi o ponowne złożenie oferty bądź też oświadczenie o podtrzymaniu warunków
wcześniej złożonej oferty. - Informacja wyborze oferty
Wybór oferty
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty na kompleksową
usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wycieczki po miejscach
dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013 na terenie powiatów nakielskiego, sępoleńskiego i
tucholski.
4898
11.10.2013
13.35
Monika Rękas
4899
4900
14.10.2013
14.10.2013
8.40
9.40
Barbara Komorowska
Beata Nawrocka
4901
14.10.2013
10.40
Edyta Chmielewska-Drężek
4902
14.10.2013
11.20
Anna Sobierajska
Sejmik - Porządek obrad XLI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
21 października 2013 r.
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Andreasa Adamiec pełnomocnika STRABAG Sp. z o. o. , ul.
Parzniewska 10, 05-800 Pruszków na przekształcenie terenu po placu montażowym
budowanego mostu stalowego przez rzekę Wisłę w Toruniu, w rejonie Toruń – Winnica
na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.
4903
14.10.2013
11.50
Maria Rutka-Celmer
4904
14.10.2013
13.20
Karolina Kriger
4905
15.10.2013
9.25
Agata Przybylska
4906
15.10.2013
10.25
Patrycja Jaremczuk
Uwagi
Uchwały zarządu nr 1322/13 - 1337/13
Turystyka - informacja o odwołaniu egzaminu na przewodnika
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.81.2013 - oświadczenie o braku
podstaw do wykluczenia,wniosek o dopuszczenie, DW_model, OPiW, oświadczenie o
spełnianiu warunków, oświadczenie o udostępnianiu zasobów,
oświadczenie o uprawnieniach, wykaz usług robót i osób
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.80.2013 - zakup akcesoriów i sprzętu
komputerowego z podziałem na części (Pakiet A, Pakiet B, Pakiet C) na potrzeby
funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa 14.10.2013 r.
Obwieszczenia Marszałka nr 148/CP/2013, 149/CP/2013
337
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4907
15.10.2013
12.45
Edyta Chmielewska-Drężek
4908
15.10.2013
13.20
Edyta Chmielewska-Drężek
4909
15.10.2013
15.50
Marcin Stasiak
4910
16.10.2013
8.20
Małgorzata Kasprzak
4911
16.10.2013
9.00
Marek Bobek
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.71.2013 - Informacja
Zmodyfikowany załacznik nr 2 uwzgledniający wcześniejsze zmiany
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.75.2013 - Informacja o unieważanieniu
postępowania
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty na wykonanie
wkładki poświęconej tematyce związanej z Rokiem Mikołaja Kopernika w wydaniu
magazynowym wydawnictwa o zasięgu ogólnopolskim.
Jednostki organizacyjne - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu aktualizacja danych
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie
składowiska odpadów w miejscowości Dalkowo (Gmina Więcbork)
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp.
z o. o. w Nowem
Środowisko - wykaz danych - Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 07.08.2013 r., znak: ŚG-IV.7222.5.2013.AK – pozwolenie zintegrowane dla Fermy
drobiu zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Rolnego Marcin Krulikowski w
miejscowości Borucin (gmina Osięciny) na prowadzenie instalacji służącej do chowu
drobiu – brojlera kurzego.
Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego – dla instalacji chowu drobiu –
brojlera kurzego prowadzonej przez Tomasza Bet w miejscowości Zdzisławin (gmina
Izbica Kujawska).
4912
16.10.2013
9.00
Anita Kubiak
Wniosek o wydanie decyzji – nieistotnej zmiany pozwolenia zintegrowanego Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.10.2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/20/07,
udzielonego Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „NOWOŚĆ”, Prądocin 24, 86-060 Nowa
Wieś Wielka na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – kur niosek w
miejscowości Prądocin 24 (gmina Nowa Wieś Wielka).
Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.02.2013 r., znak: ŚGIV.7222.6.2012.AK umarzająca postępowanie administracyjne wobec Pana Marcina
Krulikowskiego Borucin 31, 88-220 Osięciny.
338
L.P.
4913
DATA
16.10.2013
GODZINA
9.00
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Józef Kiełbasa
Uwagi
Środowisko - wykaz danych, infomracje publiczne - Wniosek Pana Jerzego
Skorupskiego, Auto-Złom, Dubielno 69A, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków w Zegartowicach
ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego, powstających na terenie stacji demontażu pojazdów samochodowych w
Dubielnie.
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 11 października 2013 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
4914
16.10.2013
11.10
Piotr Niedziałkowski
Nazwa oferenta: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” (ul. Szwalbego 1, 85-080
Bydgoszcz)
Nazwa zadania: „Nagranie i wydanie płyty CD z pieśniami patriotycznymi w wykonaniu
kapeli i chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”
4915
16.10.2013
11.15
Patrycja Jaremczuk
4916
16.10.2013
12.00
Marek Bobek
4917
16.10.2013
12.25
Barbara Komorowska
Obwieszczenia Marszałka nr 150/CP/2013
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie.
Uchwały zarządu nr 1338/13 - 1355/13
Kultura - Oferta z dnia 11 października 2013 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
4918
16.10.2013
14.25
Marzanna Olszewska
Nazwa oferenta: Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”
(ul. Szwalbego 1, 85-080 Bydgoszcz )
Nazwa zadania: „Nagranie i wydanie płyty CD z pieśniami patriotycznymi w wykonaniu
kapeli i chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”
4919
17.10.2013
10.20
Beata Urbańska
4920
17.10.2013
11.30
Edyta Chmielewska-Drężek
4921
17.10.2013
11.40
Marta Jaroszewska
4922
4923
17.10.2013
17.10.2013
13.00
14.00
Wiesława Murawska
Barbara Komorowska
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki 14.10.2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.70.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.74.2013 - Informacja o wyborze
Praca - lista kandydatów - oferta 27/2013
Uchwały zarządu nr 1355a/13 - 1393/13
339
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4924
18.10.2013
12.20
Anita Kubiak
4925
18.10.2013
12.55
Karolina Kriger
4926
18.10.2013
13.05
Magdalena Balcerak
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego
dla instalacji - Fermy Brojlerów Kurzych zlokalizowanej w miejscowości Stronno oraz
wygaszenia z dniem wydania nowego pozwolenia – obecnie obowiązującego pozwolenia
zintegrowanego – decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.10.2006 r., znak:
WSiR-III-JK/6618/08/06.
- Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla instalacji – Fermy
Brojlerów Kurzych zlokalizowanej w miejscowości Szewno oraz wygaszenia z dniem
wydania nowego pozwolenia – obecnie obowiązującego pozwolenia zintegrowanego –
decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.08.2006 r., znak: WSiR-IIIJK/6618/12/06.
- Wniosek o wydanie decyzji – zmiany nieistotnej pozwolenia zintegrowanego – decyzji
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.07.2007 r., znak: WSRiRW-IIIJK/6618/02/07 udzielonego Gospodarstwu Rolnemu Agnieszka Frischke-Kaźmierczak na
prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych – Fermy Drobiu.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.77.2013 - Unieważnienie
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju
Województwa i Infrastruktury
4927
18.10.2013
13.20
Maria Manelska
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu zaprasza do złożenia ofert na przygotowanie i produkcję 30 sekundowego
spotu reklamowego promującego tzw. „dobre praktyki” czyli najlepsze projekty
realizowane w woj. kujawsko-pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
4928
21.10.2013
8.45
Anita Kubiak
Środowisko - wykaz danych - Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 26.02.2013 r., znak: ŚG-IV.7222.2.2013.AK, umarzająca postępowanie
administracyjne wobec Gospodarstwa Rolnego Krzysztof Nowiński.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu zaprasza do złożenia ofert na przygotowanie i produkcję 30 sekundowego
spotu reklamowego promującego tzw. „dobre praktyki” czyli najlepsze projekty
realizowane w woj. kujawsko-pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
4929
21.10.2013
10.45
Kamil Barański
4930
22.10.2013
9.05
Sylwia Szczęśniak
Mienie Województwa - Przetargi - Ogłoszenie: Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Barcinie
4931
22.10.2013
11.00
Anna Sobierajska
Sejmik - Porządek obrad XLII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
28 października 2013 r.
340
L.P.
DATA
GODZINA
4932
22.10.2013
11.30
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Edyta Michalska
Uwagi
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4933
22.10.2013
13.00
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.80.2013:
- ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
- odpowiedzi na pytania
- załącznik nr 2 do siwz – formularz ofertowy
4934
22.10.2013
16.50
Izabela Berent
Świadczone usługi - Gabinet Marszałka - aktualizacja kart:
- Udzielenie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- Wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej
4935
23.10.2013
9:15
Barbara Komorowska
4936
23.10.2013
11.40
Karolina Kriger
4937
4938
4939
23.10.2013
23.10.2013
23.10.2013
11.50
13.00
14.30
Olgierd Sobkowiak
Joanna Lubomska
Olgierd Sobkowiak
4940
23.10.2013
15.00
Olgierd Sobkowiak
4941
23.10.2013
15.05
Barbara Komorowska
4942
23.10.2013
15.20
Piotr Niedziałkowski
4943
23.10.2013
15.35
Wiesława Murawska
4944
24.10.2013
8.00
Agata Przybylska
4945
4946
4947
24.10.2013
24.10.2013
24.10.2013
9.30
12.00
12.10
Natalia Szczutkowska
Anna Sobierajska
Natalia Szczutkowska
4948
25.10.2013
9.50
Marek Bobek
4949
25.10.2013
10.05
Sylwia Lemańska-Gerc
4950
25.10.2013
10.10
Anita Kubiak
4951
25.10.2013
11.05
Łukasz Domski
Uchwały zarządu nr 1394/13 - 1429/13
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.80.2013 - odpowiedzi na pytania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.81.2013 - Zmiana ogłoszenia
Zarządzenie Marszałka nr 59/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.81.2013 - Kopia odwołania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.81.2013 - Wezwanie do udziału w
postępowaniu odwoławczym
Uchwały zarządu nr 1430/13 - 1457/13
Organizacje Pozarządowe - Zlecanie zadań - tryb uproszczony - Oferta z dnia 14.10.2013
r. złożona w trybie uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z
zakresu profesjonalizacji i integracji III sektora w województwie kujawsko-pomorskim.
Praca - listy kandydatów ofert 30/2013 i 31/2013
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 14.11.2013 – Komisja Pracy, Pomocy
Społecznej i Bezpieczeństwa
Komisje Sejmiku - aktualizacja osób do kontaktu
Uchwała Sejmiku nr 693/13
Kalendarium radnych - sierpień 2013 - aktualizacja, wrzesień 2013
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie
składowiska odpadów dla Gminy Lubiewo
Zdrowie - 12 tysięcy dla organizacji pozarządowych - tryb uproszony
Środowisko - informacje publiczne - Informacja o wydanej decyzji Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.08.2013 r., znak: ŚG-IV.7222.5.2013.AK.
Rolnictwo - grupy producentów - Wykaz - grupy producentów rolnych, REJESTR
WSTĘPNIE UZNANYCH GPOiW I UZNANYCH ORGANIZACJI - aktualizacja
341
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zlecenia usługi polegającej na:
4952
25.10.2013
13.15
Paweł Szmalc
obsłudze cateringowej,
druku zaproszeń (1000 szt.) na konferencję Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego
wraz z ich wysyłką do wskazanych adresatów (800 szt.);
druku certyfikatów wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego (200 szt.).
4953
25.10.2013
13.45
Marta Jaroszewska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.76.2013 - Informacja o wyborze oferty
4954
25.10.2013
13.50
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.81.2013 - zmiana ogłoszenia
4955
28.10.2013
10.10
Piotr Niedziałkowski
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 23 października 2013 r. złożona na podstawie
art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania
publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (aktywizacja środowisk wiejskich
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień).
Nazwa oferenta: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Niepokalanego Serca N.M.P.
Nazwa zadania: Forum Młodzieżowe „Znajdź pomysł na siebie”
4956
28.10.2013
10.20
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.86.2013 - Zaprojektowanie oraz remont
łazienek w internacie specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i
Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy
4957
28.10.2013
12.30
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.87.2013 - Remont pomieszczeń w
obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu
Organizacje pozarządowe - Oferta z dnia 17.10.2013 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu profesjonalizacji i
integracji III sektora w województwie kujawsko-pomorskim.
4958
28.10.2013
12.35
Piotr Niedziałkowski
Nazwa oferenta: Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz, 86-022 Dobrcz, ul. Długa 50
Nazwa zadania: „Światowy Dzień Wolontariatu 2013 w Powiecie Bydgoskim"”
4959
4960
28.10.2013
28.10.2013
12.45
12.50
Waldemar Tomaszewski
Marta Czerka
Prace zarządu oraz kalendarium za okres - 18.10 - 24.10.2013
Wykaz stacji demontażu pojazdów - aktualizacja
342
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4961
28.10.2013
13.00
Anita Kubiak
4962
28.10.2013
13.00
Marek Bobek
4963
28.10.2013
13.00
Józef Kiełbasa
4964
28.10.2013
14.45
Patrycja Jaremczuk
4965
29.10.2013
8.10
Anna Sobierajska
4966
29.10.2013
10.05
Patrycja Jaremczuk
4967
29.10.2013
15.20
Monika Rękas
4968
4969
29.10.2013
30.10.2013
16.45
7.50
Krzysztof Ryszewski
Barbara Komorowska
4970
30.10.2013
9.25
Agata Przybylska
4971
30.10.2013
9.25
Magdalena Czwołek
4972
30.10.2013
12.35
Edyta Chmielewska-Drężek
4973
30.10.2013
13.40
Małgorzata Kasprzak
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego –
dla Gospodarstwa Specjalistycznego Hodowla Drobiu Szymon Frischke – Fermy Drobiu
w Dąbrowie Wielkiej
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie
składowiska odpadów dla Miasta Lipno.
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek Pana Marka Kozaka z
Zakładu Usług Inwestycyjnych „MIASTOPROJEKT” Grudziądz S.C., ul. Chełmińska 115,
86-300 Grudziądz, działającego na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez Gminę
Miasta Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica, reprezentowaną przez Burmistrza
Brodnicy, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót w
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Drwęcy, obejmujących wykonanie
urządzeń wodnych oraz wykonanie innych obiektów budowlanych w ramach projektu pn.:
„Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na zakolu Drwęcy, działka nr 866,
część działki nr 865/5 obręb Brodnica – Miasto, ul. Paderewskiego w Brodnicy”
Obwieszczenia Marszałka nr 151/CP/2013 - 154/CP/2013, 156/CP/2013, 7/KW/2013
Sejmik - Protokół Nr XL/13 z XL sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 23 września 2013 r.
Obwieszczenia Marszałka nr 155/CP/201, 157/CP/2013 - 158/CP/2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty na usługę druku
zgodnie z przygotowanym projektem i dostarczeniu 1 000 szt. kalendarzy ściennych 2014
rok promujących fundusze unijne w Województwie Kujawsko-Pomorskim i 100 szt.
kopert.
Finanse - Sprawozdania - sprawozdanie Rb-Z i Rb-NDS za III kwartał 2013
Uchwały Zarządu nr 1458/13 - 1498/13
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 8.11.2013 – Komisja Współpracy
Międzynarodowej i Promocji Województwa
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - 14.11.2013 – Komisja Promocji i Ochrony
Zdrowia
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.81.2013 - Informacja o częściowym
uwzględnieniu odwołania i zmiana ogłoszenia
Oświadczenie majątkowe p. Daniela Siewerta złożonego w związku z powierzeniem
pełnienia obowiązków Dyrektora Wdeckiego Parku Krajobrazowego
343
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
4974
30.10.2013
14.30
Monika Rękas
4975
30.10.2013
14.45
Joanna Lubomska
4976
31.10.2013
9.05
Krzysztof Ryszewski
4977
31.10.2013
9.10
Joanna Lubomska
4978
31.10.2013
11.05
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty na usługę
przygotowania i druku 1 000 szt. notatników promujących fundusze unijne w
Województwie Kujawsko-Pomorskim.
Zarządzenia Marszałka nr 60/2013 - 62/2013
Finanse - Budżet 2013 - Nr 43/1596/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości
informacji z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i informacji o
udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I-III kwartał 2013 r.
Jednostki organizacyjne - Wdecki Park Krajobrazowy - p.o. dyrektora: Daniel Siewert
Monika Rękas
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty na usługę
przygotowania i druku 1 000 szt. notatników promujących fundusze unijne w
Województwie Kujawsko-Pomorskim. - Wyjaśnienia
Środowisko - wykaz danych - Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska
odpadów dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu.
Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Gminnego
Składowiska Odpadów Komunalnych w Białkowie.
Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla Gminnego
Zakładu Komunalnego w Osielsku.
Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dla
Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. w
Bydgoszczy.
Zmiana zgody na zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś (gmina
Barcin).
4979
31.10.2013
11.40
Marek Bobek
4980
31.10.2013
12.25
Wiesława Murawska
4981
31.10.2013
12.30
Olgierd Sobkowiak
4982
31.10.2013
14.00
Beata Gęstwa
4983
04.11.2013
10.20
Marzanna Olszewska
4984
04.11.2013
11.00
Anna Sobierajska
Uwagi
Praca - oferta 32/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.82.2013 - OBJĘCIE OCHRONĄ
UBEZPIECZENIOWĄ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.88.2013 - Badanie sprawozdania
finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz sprawozdań finansowych
wojewódzkich osób prawnych za 2013 rok
Kultura - informacja dot. wniosku złożonego przez Społeczny Komitet Odbudowy
Pomnika Wdzięczności Chrystusa Króla w Sępólnie Krajeńskim
Uchwały sejmiku - 694/13 - 708/13, Obwieszczenia Sejmiku 1/13 - 3/13, porządek obrad
XLII po zmianach
344
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
4985
04.11.2013
11.50
Magdalena Balcerak
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii
4986
04.11.2013
11.50
Edyta Michalska
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
4987
04.11.2013
12.00
Patrycja Jaremczuk
4988
04.11.2013
13.00
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.86.2013 - Odpowiedzi na pytania
4989
04.11.2013
14.45
Beata Urbańska
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
4990
05.11.2013
8.30
Krzysztof Ryszewski
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr XLII/694/13 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2026;
4991
05.11.2013
8.30
Krzysztof Ryszewski
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr XLII/695/13 Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na
rok 2013
4992
05.11.2013
8.35
Anna Rzemykowska
4993
4994
4995
05.11.2013
05.11.2013
05.11.2013
9.40
9.45
11.15
Patrycja Jaremczuk
Joanna Lubomska
Piotr Rutkowski
4996
05.11.2013
12.35
Olgierd Sobkowiak
4997
05.11.2013
15.50
Lena Suckiel
4998
06.11.2013
8.10
Lidia Ptaszyńska
4999
06.11.2013
8.15
Andrzej Pabian
5000
06.11.2013
10.00
Barbara Komorowska
5001
06.11.2013
10.45
Marek Bobek
Uwagi
Obwieszczenia Marszałka nr 159/CP/2013, 160/CP/2013
Kultura - Ogłoszenie o zamiarze zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w części dotyczącej zakresu działania i
lokalizacji filii
Obwieszczenie Marszałka nr 161/CP/2013
Zarządzenie Marszałka nr 63/2013
Edukacja - Stypendia unijne - „Zdolni na start – IV edycja”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.82.2013 - SIWZ,Wykaz nr 1, Wykaz nr
2, Wykaz nr 3, Wykaz nr 4
Niepełnosprawni - Dodatkowe środki na realizację zadań na rzecz osób
niepełnosprawnych w ramach trybu uproszczonego
Zdrowie - Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych aktualizacja
Kultura - Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo KujawskoPomorskie - aktualizacja
Uchwały zarządu nr 1502/13 - 1532/13
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie
składowiska odpadów dla Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu.
345
L.P.
5002
5003
DATA
06.11.2013
06.11.2013
GODZINA
10.45
10.45
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Maria Rutka-Celmer
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na wniosek Pana Dariusza Brzezińskiego prowadzącego Auto-Handel Majki, Pustki 5, 87865 Izbica Kujawska na wykonanie urządzenia wodnego zbiornika retencyjnorozsączającego oraz odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z
odwonienia utwardzonego terenu stacji demontażu pojazdów samochodowych
zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 298, obręb Mchówek (gmina Izbica
Kujawska)
Ewa Kubiak
Środowisko - wykaz danych, informacje publiczne - Wniosek Toruńskich Wodociągów Sp.
z o. o. w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.02.2005 r.,
znak: WSiR-III-EŚ/6811/3/05, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzenie ścieków komunalnych do rzeki Wisły z oczyszczalni ścieków „Centralna”
w Toruniu.
Środowisko - informacje publiczne - Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym
wykazie danych o decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
09.10.2013 r., znak: ŚG-IV.7222.14.2013.MC – zmianie pozwolenia zintegrowanego dla
SODA POLSKA CIECH S.A., ul. Fabryczna 4; 88-101 Inowrocław - Zakładu
Produkcyjnego SODA MĄTWY w Inowrocławiu w związku z eksploatacją instalacji do
wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów lub
półproduktów chemii nieorganicznej.
5004
06.11.2013
10.45
Magdalena Czachorowska
5005
06.11.2013
13.35
Aleksandra Foks
5006
06.11.2013
15.05
Ruch drogowy - Pracownie psychologiczne - Aktualizacja rejestru
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.79.2013 - Opracowanie i druk map
ośmiu parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, mapy województwa
kujawsko-pomorskiego oraz opracowanie aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony
komórkowe i urządzenia przenośne z ośmioma modułami przedstawiającymi przewodniki
i mapy przyrodniczo-turystyczne ośmiu parków krajobrazowych
Zdrowie - Tryb uproszczony - oferta: Nazwa oferenta: CEESTAHC (Central and Eastern
European Society of Technology Assessment in Health Care), ul. Starowiślana 17/3, 31038 Kraków
Nazwa zadania: „Ocena Technologii Medycznych dla Kadry Kierowniczej Szpitali
Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
5007
07.11.2013
8.00
Sylwia Lemańska-Gerc
5008
07.11.2013
8.40
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.69.2013 - Informacja o unieważnieniu
Anna Jakubowska
Organizacje pozarządowe - Tryb uproszczony - oferta: Nazwa oferenta: CEESTAHC
(Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care), ul.
Starowiślana 17/3, 31-038 Kraków
Nazwa zadania: „Ocena Technologii Medycznych dla Kadry Kierowniczej Szpitali
Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
5009
07.11.2013
9.20
Uwagi
346
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
5010
07.11.2013
12.30
Patrycja Jaremczuk
5011
07.11.2013
14.05
Beata Gęstwa
Obwieszczenia Marszałka nr 162/CP/2013 - 165/CP/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.71.2013 - Informacja o unieważnieniu
5012
07.11.2013
14.15
Dorota Sawicka
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie o cenę - Przedmiotem zapytania jest
świadczenie usług cateringowych na potrzeby Konsultacji społecznych KujawskoPomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 odbywających
się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak
również w innych wskazanych przez zamawiającego miejscach na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego.
5013
07.11.2013
14.35
Edyta Michalska
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
5014
08.11.2013
9.30
Sylwia Szczęśniak
Uwagi
Mienie Województwa - Wykazy - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej położonej w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 6, oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 88/10 o powierzchni 0,3324 ha, KW nr
BY1B/00125407/2.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas określony, położonej
w obrębie Latkowo, gmina Inowrocław, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 37/39 o powierzchni 0,2950 ha, KW nr BY1I/00013917/9.
5015
08.11.2013
9.35
Lena Suckiel
5016
08.11.2013
9.40
Joanna Lubomska
5017
08.11.2013
9.45
Lidia Ptaszyńska
5018
08.11.2013
10.40
Sylwia Szczęśniak
5019
08.11.2013
11.00
Dagmara Wend
Niepełnosprawni - Oferta z dnia 31 października 2013 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na realizację zadania
publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym „Chronica”
Nazwa zadania: „Otępienie - problem, któremu musimy stawić czoła”
Zarządzenia Marszałka nr 64/2013, 65/2013
Jednostki organizacyjne - Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu p.o. dyrektora: Sylwia Sobczak
Mienie - Przetargi - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej
wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Stary Toruń, gmina Zawieś
Wielka.
Rozwój regionalny, Fundusze Strukturalne - Rozpoczynamy konsultacje społeczne
projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
347
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Kamil Barański
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą
w Toruniu zaprasza do złożenia ofert na przygotowanie i produkcję 30 sekundowego
spotu reklamowego promującego tzw. „dobre praktyki” czyli najlepsze projekty
realizowane w woj. kujawsko-pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. - Informacja o wyborze
5020
08.11.2013
12.00
5021
08.11.2013
12.05
5022
12.11.2013
9.35
Małgorzata FranckowskaKruszewska
Patrycja Jaremczuk
5023
12.11.2013
9.50
Agata Przybylska
5024
12.11.2013
10.50
Anna Sobierajska
5025
12.11.2013
11.00
Beata Gęstwa
5026
12.11.2013
12.20
Krzysztof Czarnecki
5027
12.11.2013
13.50
Joanna Lubomska
5028
12.11.2013
15.35
Monika Marchlewicz
Edukacja - Stypendia unijne - „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja”
Praca - lista kandydatów - oferta 28/2013, 29/2013
Obwieszczenia Marszałka nr 166/CP/2013 - 169/CP/2013
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Współpracy Międzynarodowej i
Promocji Województwa
Sejmik - informacje o pracy - Porządek obrad XLIII sesji Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w dniu 18 listopada 2013 r.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.79.2013 - Odpowiedzi na pytania
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Zarządzenie Marszałka nr 66/2013
5029
12.11.2013
16.05
Wiesława Murawska
Praca - Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne
kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu oraz na stanowiska kierowników niektórych wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych.
5030
5031
13.11.2013
13.11.2013
10.30
10.30
Barbara Komorowska
Barbara Komorowska
Uchwała Zarządu nr 1168/13
Uchwały Zarządu nr 1533/13 - 1547/13
5032
5033
13.11.2013
14.11.2013
15.10
9.30
Anna Jakubowska
Piotr Rutkowski
Uwagi
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 7.11.2013 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i
organizacji wolontariatu.
Nazwa oferenta: STOWARZYSZENIE HOSPICJUM „ŚWIATŁO”
Nazwa zadania: "WOLONTARIUSZ – ASYSTENT OSOBY CHOREJ"
Edukacja - Stypendia unijne - Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów V edycja zamieszczenie załączników:
- zmiana uchwały załączniki do Regulaminu
- zał nr 2 Instrukcji i procedury oceny dot. II naboru wniosków
oraz zmiana Asystent koordynatora – Marta Zdrojewska na Marta Chojnacka
348
L.P.
5034
DATA
14.11.2013
GODZINA
10.00
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Marek Bobek
Środowisko - wykaz danych:
- Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla
Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie.
- Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy
Choceń.
- Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla
Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Białkowie.
5035
14.11.2013
10.30
Paweł Pęńsko
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie
poszukiwało oferty na wykonanie usług promocyjnych w rozgłośniach radiowych
rozlokowanych na terenie Żnina i okolic
5036
14.11.2013
10.50
Lidia Ptaszyńska
Praca - Jednostki organizacyjne - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza
konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Bydgoszczy
5037
14.11.2013
11.30
Marta Jaroszewska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.91.2013 - Wszczęcie postępowania na
przygotowanie do druku oraz wydruk pięciu raportów z badań ewaluacyjnych oraz jednej
publikacji pokonferencyjnej oraz tłoczenie płyt zawierających ww. raporty.
5038
14.11.2013
13.00
Edyta Chmielewska-Drężek
5039
14.11.2013
13.15
Edyta Chmielewska-Drężek
5040
14.11.2013
14.50
Beata Gęstwa
5041
15.11.2013
9.25
Marek Bobek
5042
15.11.2013
9.30
Wiesława Murawska
5043
15.11.2013
9.45
Beata Urbańska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.89.2013 - Wynajem samochodów
zgodnie ze specyfikacją techniczną z podziałem na dwie części
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.55.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.79.2013:
- odpowiedzi na pytania
- zmiana ogłoszenia
Środowisko - wykaz danych:
- Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy
Dąbrowa.
- Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy
Janowiec Wielkopolski.
Marek Bobek
Praca - wyniki naboru - oferta 21/2013
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji:
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki 12.11.2013
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 12.11.2013
349
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
5044
15.11.2013
10.00
Krzysztof Przewoźny
Niepełnosprawni - Konkursy- Przedmiotowa oferta złożona została przez Fundację
Szansa dla Niewidomych z siedzibą w Warszawie na realizację zadania publicznego pn.
,,Wyjazd na konferencję REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2013” w zakresie
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
5045
5046
15.11.2013
15.11.2013
11.00
11.10
Patrycja Jaremczuk
Olgierd Sobkowiak
Obwieszczenia Marszałka nr 170/CP/2013, 171/CP/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.81.2013 - Zmiana ogłoszenia
5047
15.11.2013
12.30
Joanna Zakrzewska
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadza rozeznanie rynku
dotyczące zlecenia usługi polegającej na obsłudze cateringowej.
Budżet, finanse - Budżet - V - Projekt budżetu Województwa na 2014 rok:
- Projekt Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na Rok 2014
- Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na
Lata 2014-2026.
5048
15.11.2013
13.55
Krzysztof Ryszewski
5049
18.11.2013
8.45
Magdalena Balcerak
5050
18.11.2013
8.50
Magdalena Czwołek
5051
18.11.2013
8.55
Krzysztof Czarnecki
5052
18.11.2013
9.00
Olgierd Sobkowiak
5053
18.11.2013
13.30
Patrycja Jaremczuk
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej
Rozwoju Województwa i Infrastruktury.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.81.2013 - Zmiana Ogłoszenia sprostowanie
Obwieszczenia Marszałka nr 172/CP/2013 - 176/CP/2013
5054
18.11.2013
13.25
Marta Jaroszewska
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.91.2013 - Odpowiedź na pytanie
5055
19.11.2013
7.45
Krzysztof Przewoźny
Niepełnosprawni - Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) - Nazwa oferenta: Katolickie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. W. Szuman
Nazwa zadania: „W drodze ku dorosłości - mieszkalnictwo wspomagane”
Środowisko - Wykaz danych - Wniosek o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia
składowiska odpadów dla Gminnego Zakładu Komunalnego Inowrocław.
Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni
Sp. z o. o. w Grudziądzu.
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„SANIKO” Sp. z o. o. we Włocławku.
5056
19.11.2013
14.45
Marek Bobek
5057
19.11.2013
15.06
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.93.2013 - Promocja województwa
kujawsko-pomorskiego na pokładach samolotów przewoźnika lotniczego świadczącego
usługi stałych połączeń lotniczych
350
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
5058
19.11.2013
15.11
Kamila Czyżak
5059
19.11.2013
16.20
Waldemar Tomaszewski
5060
20.11.2013
9.25
Karolina Chojnacka
5061
20.11.2013
9.40
Piotr Rutkowski
5062
20.11.2013
12.00
Magalena Balcerak
5063
20.11.2013
12.20
Agata Przybylska
5064
20.11.2013
13.00
Monika Butowska
5065
20.11.2013
14.00
Olgierd Sobkowiak
5066
20.11.2013
14.25
Olgierd Sobkowiak
5067
20.11.2013
14.40
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie o cenę - Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Departament Zarządzania Funduszami i
Projektami Unijnymi zwraca się z zapytaniem o cenę na świadczenie usługi cateringowej
dla maksymalnie 52 osób podczas szkolenia, które odbędzie się 2 grudnia 2013 r. w
Toruniu, Plac Teatralny 2.
Rejestr uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchylonych i zmienionych
- aktualizacja
Współpraca Międzynarodowa - aktualizacja treści
Praca - jednostki organizacyjne - DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNOWYCHOWAWCZEGO NR 1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SŁABO WIDZĄCEJ I
NIEWIDOMEJ IM. L. BRAILLE’A W BYDGOSZCZY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy - wyniki naboru
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
Kultura - Dotacje na zabytki
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.57.2013 - Informacja o wyniku
postępowania
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.93.2013 - SIWZ, Wzór umowy
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.88.2013 - Informacja o wyborze oferty
w zakresie części I postępowania
5068
20.11.2013
14.50
Agata Grzecznowska
Turystyka - Oferta z dnia 18 listopada 2013 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego.
Nazwa oferenta: Kujawsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
Nazwa zadania: „Top 10 Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”
5069
21.11.2013
7.30
Marta Piątkowska
Praca - wyniki naboru - oferty nr 27/2013, 31/2013 oraz lista kandydatów - oferta 32/2013
5070
21.11.2013
9.10
Marta Jaroszewska
5071
21.11.2013
9.45
Kamila Czyżak
5072
21.11.2013
10.35
Patrycja Jaremczuk
Uwagi
Zarządzenie Marszałka nr 67/2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zapytanie o cenę - Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Departament Zarządzania Funduszami i
Projektami Unijnymi zwraca się z zapytaniem o cenę na świadczenie usługi cateringowej
dla maksymalnie 52 osób podczas szkolenia, które odbędzie się 2 grudnia 2013 r. w
Toruniu, Plac Teatralny 2. - Unieważnienie
Obwieszczenia Marszałka nr 177/CP/2013 - 179/CP/2013
351
L.P.
5073
DATA
21.11.2013
GODZINA
10.50
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Anna Jakubowska
Organizacje pozarządowe - Bieżące oferty - Oferta z dnia 7.11.2013 r. złożona w trybie
uproszczonym (bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i
organizacji wolontariatu.
Nazwa oferenta: STOWARZYSZENIE HOSPICJUM „ŚWIATŁO”
Nazwa zadania: "WOLONTARIUSZ – ASYSTENT OSOBY CHOREJ" - zdjęcie informacji
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie
toreb reklamowych papierowych i foliowych, ich wydruku oraz transportu w oparciu o
Projekt przygotowany przez Zleceniodawcę.
5074
21.11.2013
11.00
Karolina Jankowska
5075
21.11.2013
12.00
Magdalena Czachorowska
5076
21.11.2013
12.40
Anna Sobierajska
5077
22.11.2013
9.00
Magdalena Czwołek
5078
22.11.2013
9.05
Agata Przybylska
5079
22.11.2013
9.25
Eugeniusz Lala
5080
22.11.2013
10.40
Małgorzata Kasprzak
5081
5082
5083
5084
22.11.2013
22.11.2013
22.11.2013
22.11.2013
11.30
12.10
12.20
12.25
Małgorzata Schick
Joanna Lubomska
Olgierd Sobkowiak
Monika Butowska
5085
22.11.2013
12.40
Olgierd Sobkowiak
Uwagi
Środowisko - wykaz danych - Karty informacyjne dotyczące pozwoleń zintegrowanych
Sejmik - uchwały sejmiku nr 709/2013 - 720/2013 oraz obwieszczenie Sejmiku nr 4/2013,
zmieniony porządek obrad XLIII sesji sejmiku
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 28.11.2013 – Komisja Promocji i Ochrony
Zdrowia
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - 2.12.2013 – Komisja Współpracy
Międzynarodowej i Promocji Województwa
28.11.2013 – Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa
Aktualizacja zarządzenia nr 15/2013
Oświadczenie majątkowe p. Sylwii Sobczak złożonego w związku z powierzeniem
pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera
w Toruniu
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
Zarządzenie Marszałka nr 69/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.93.2013 - Opis nośników
Kultura - Dotacje na zabytki - Zmiana ogłoszenia
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2013 - Świadczenie usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2014 roku
5086
25.11.2013
8.40
Anna Sobierajska
Protokół Nr XLII/13 z XL sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28
października 2013 r.
Protokół Nr XLI/13 z XL sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21
października 2013 r.
5087
25.11.2013
8.45
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.81.2013 - Odpowiedzi na pytania
5088
25.11.2013
9.45
Barbara Komorowska
5089
25.11.2013
9.50
Beata Tyburska-Myrta
Uchwały zarządu nr 1548/13 - 1606/13
Turystyka - Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze względu na siedzibę
352
L.P.
5090
DATA
25.11.2013
GODZINA
11.10
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Sandra Borys-Wysocka
5091
26.11.2013
11.15
Sylwia Szczęśniak
5092
26.11.2013
12.00
Joanna Lubomska
5093
26.11.2013
13.30
Monika Rękas
5094
26.11.2013
14.00
Beata Urbańska
5095
26.11.2013
14.05
Małgorzata Schick
5096
26.11.2013
15.35
Patrycja Jaremczuk
5097
26.11.2013
15.50
Ewa Matuszewska
5098
26.11.2013
16.00
Karolina Jankowska
5099
27.11.2013
10.20
Wiesława Murawska
5100
27.11.2013
14.10
Monika Rękas
5101
28.11.2013
10.30
Karolina Kriger
Uwagi
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Departament
Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego zaprasza do składania ofert na kompleksową usługę polegającą na
zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego spotkania dotyczącego systemu
wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w nowej perspektywie 2014-2020. Jest
to spotkanie z wyżywieniem i noclegiem dla 15 osób.
Mienie - Przetargi - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej
wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości położonej w Strzelnie przy ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
Zarządzenia Marszałka nr 70/2013, 71/2013, 72/2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie
poszukiwało oferty na kompleksową usługę polegającą na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu wycieczek po miejscach dofinansowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 na terenie
powiatu bydgoskiego (1 wycieczka) i powiatu toruńskiego (1 wycieczka).
Sejmik - Planowane posiedzenia komisji - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja
Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki
Świadczone usługi - Departament Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego dodanie odnoścnika do Rejestru archiwum państwowego
Obwieszczenia Marszałka - 181/CP/2013 - 188/CP/2013
Zamówienia publiczne - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo KujawskoPomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie audycji
telewizyjnej oraz jej emisji.
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie
toreb reklamowych papierowych i foliowych, ich wydruku oraz transportu w oparciu o
Projekt przygotowany przez Zleceniodawcę. - Unieważnienie
Praca - oferty nr 33/2013, 34/2013
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Województwo
Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie
poszukiwało oferty na transport osób w obie strony na trasie Toruń – Bruksela oraz
usługę noclegową w Brukseli.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.86.2013 - Informacja o wyborze
353
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
5102
28.11.2013
10.30
Karolina Kriger
5103
28.11.2013
11.20
Patrycja Jaremczuk
5104
28.11.2013
11.50
Anita Kubiak
5105
28.11.2013
11.50
Marek Bobek
5106
28.11.2013
12.10
Wiesława Murawska
5107
28.11.2013
13.00
Beata Gęstwa
5108
28.11.2013
13.05
Wiesława Murawska
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.87.2013 - Informacja o wyborze
Obwieszczenia Marszałka nr 189/CP/2013 - 191/CP/2013
Środowisko - wykaz danych - Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 14.10.2013 r., znak: ŚG-IV.7222.3.2013.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane
– decyzję ostateczną Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.06.2006 r., znak:
WSRiRW-III-JK/6618/17/07, zmienione decyzjami: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 30.07.2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/17/07 oraz Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.05.2010 r., znak: ŚG.I.ak.7624/1/10.
Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.11.2013 r., znak: ŚGIV.7222.8.2013.AK – zmieniająca pozwolenie zintegrowane – decyzję ostateczną
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.10.2007 r., znak: WSRiRW-IIIJK/6618/20/07, zmienione decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z
dnia 08.06.2009 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/16/09.
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia
składowiska odpadów dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Inowrocławiu Sp. z o.o.
Praca - wyniki naboru - oferty nr: 28/2013, 29/2013, 32/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.88.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty w zakresie części II - VII postępowania
Praca - ofera nr 35/2013
Środowisko - Konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu
wspólnej realizacji projektu „Utworzenie muzeum przyrodniczo-łowieckiego wraz z
terenową ścieżką edukacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”
5109
28.11.2013
14.35
Agnieszka Stańczak
Konkurs na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji
projektu „Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczo-łowieckiej oraz przyległej mu ścieżki
edukacyjnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”
5110
28.11.2013
14.45
Magdalena Czwołek
5111
29.11.2013
9.45
Krzysztof Czarnecki
5112
29.11.2013
10.30
Patrycja Jaremczuk
5113
29.11.2013
12.30
Edyta Chmielewska-Drężek
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia
Sejmik - Informacje z posiedzeń komisji - Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury.
Obwieszczenia Marszałka nr 8/KW/2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2013:
- odpowiedź na pytania i modyfikacja SIWZ
- załącznik nr 2 - zmodyfikowany
- zmiana ogłoszenia
354
L.P.
DATA
GODZINA
5114
29.11.2013
12.35
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Edyta Michalska
5115
02.12.2013
9.50
Maria Rutka-Celmer
5116
02.12.2013
9.50
Kinga Rygielska
5117
02.12.2013
9.50
Marek Bobek
5118
02.12.2013
11.20
Barbara Komorowska
5119
02.12.2013
12.05
Marek Bobek
5120
02.12.2013
12.10
Hanna Pietras
5121
02.12.2013
13.05
Magdalena Balcerak
5122
02.12.2013
13.25
Marta Jaroszewska
5123
02.12.2013
13.50
Marek Bobek
Uwagi
Planowane posiedzenia komisji - Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Środowisko - Wykaz danych, Informacje publiczne - Wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wniosek Pana Bogumiła Nawrockiego pełnomocnika ANWIL S.A., ul.
Toruńska 222, 87-805 Włocławek na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu
odprowadzającego ścieki z Oczyszczalni Ścieków Przemysłowych ANWIL S.A.
bezpośrednio w nurt rzeki Wisły.
Środowisko - Wykaz danych, Informacje publiczne - Projekt programu ochrony
środowiska przed hałasem.
Środowisko - Wykaz danych - Zmiana zgody na zamknięcie składowiska odpadów dla
Gminy Lubiewo.
Uchwały zarządu nr 1607/13 - 1640/13
Środowisko - Wykaz danych - Zmiana zgody na zamknięcie składowiska odpadów dla
Gminy Więcbork.
Zmiana zgody na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Świekatowo.
Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Przedsiębiorstwa Usług Gminnych Sp. z o. o. w
Pakości
Środowisko - Miejsca odbioru oraz zbierający zużyte baterie i akumulatory
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki
Wodnej i Poszanowania Energii
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.92.2013 - Opracowanie i druk trzech
rodzajów publikacji promujących: turystykę aktywną, miejską i kulturową oraz
uzdrowiskową w województwie kujawsko-pomorskim oraz opracowanie i druk publikacji o
charakterze wizerunkowym promującej ofertę województwa (dotyczy walorów
turystycznych).
Środowisko - Wykaz danych -Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie
zmiany pozwolenia zintegrowanego dla PUP „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie
355
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Uwagi
Kultura - „Wykaz ofert, którym przyznano dofinansowanie z budżetu Województwa na
realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w
latach 2013-2015 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2013”.
Zadania wieloletnie, którym przyznano dofinansowanie z budżetu województwa na
realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w
latach 2012-2014 w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
Wykaz ofert, złożonych w trybie uproszczonym, na realizację zadań samorządu
województwa w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
którym przyznano dofinansowanie z budżetu województwa w 2013 r.”.
5124
03.12.2013
8.30
Andrzej Pabian
5125
03.12.2013
8.35
Małgorzata Schick
5126
03.12.2013
9.00
Agata Przybylska
5127
03.12.2013
9.05
Agata Przybylska
5128
03.12.2013
9.15
Anna Sobierajska
5129
03.12.2013
10.45
Edyta Chmielewska-Drężek
5130
03.12.2013
11.30
Patrycja Jaremczuk
5131
03.12.2013
12.15
Agata Mazurek
5132
03.12.2013
13.00
Marta Jaroszewska
5133
03.12.2013
13.25
Sylwia Lemańska-Gerc
5134
03.12.2013
14.40
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.79.2013 - Informacja o wyborze
5135
03.12.2013
15.40
Olgierd Sobkowiak
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.82.2013 - Odpowiedzi na pytania
Załączniki
Ewidencja – Zezwolenia na sprzedaż piwa i wina - aktualizacja
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i
Bezpieczeństwa
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Komisja Współpracy Międzynarodowej i
Promocji Województwa
Sejmik - Porządek obrad XLIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w
dniu 16 grudnia 2013 r.
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.89.2013 - Informacja o unieważnieniu
Obwieszczenie Marszałka nr 180/CP/2013
Niepełnosprawni - Konkursy - Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty
złożonej w trybie uproszczonym (pozakonkursowym) - Nazwa zadania: „Przekażmy
Ogień z Betlejem”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.91.2013 - Informacja o wyborze
najkorzystniejszej oferty
Zdrowie - Tryb uproszczony (bezkonkursowy) – decyzja Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Ocena Technologii
Medycznych dla Kadry Kierowniczej Szpitali Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
356
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
L.P.
DATA
GODZINA
5136
03.12.2013
16.05
Edyta Chmielewska-Drężek
5137
04.12.2013
10.25
Joanna Lubomska
5138
04.12.2013
10.30
Beata Urbańska
5139
04.12.2013
12.10
Marta Jaroszewska
5140
5141
04.12.2013
04.12.2013
13.20
13.20
Ewa Kubiak
Józef Kiełbasa
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.98.2013 - Dostawa prasy w 2014 roku
dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Zarządzenie Marszałka nr 74/2013
Sejmik - informacje z posiedzeń komisji - Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i
Turystyki 2.12.2013
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.92.2013 - Odpowiedzi na pytania
Środowisko - Informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek Pana Bogusława
Jankowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: AUTO-KASACJA
„STAKON”, ul. Spółdzielcza 9, 87-620 Kikół, w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji demontażu
pojazdów zlokalizowanej w Kikole, do urządzeń kanalizacyjnych – poprzez punkt zlewny
do komunalnej oczyszczalni ścieków w Lipnie.
Wniosek Pana Krzysztofa Śliwowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod
nazwą: Firma Handlowo-Usługowa, ul. Wojska Polskiego 1A, 87-330 Jabłonowo
Pomorskie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska
wodnego, pochodzących ze stacji demontażu pojazdów w Jabłonowie Pomorskim, ul.
Wojska Polskiego 1A, do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Jabłonowie Pomorskim.
Wniosek Pana Ireneusza Plichty z Przedsiębiorstwa Inżynierskiego ProEko Sp. j. w
Bydgoszczy, pełnomocnika Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o., ul. Rybaki 31-35, 87-100
Toruń, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
wodnych oraz zmianę decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.12.2006 r.,
znak: WSiRW-III-DL/6811/33/06, na pobór wód podziemnych z ujęcia Mała Nieszawka.
Środowisko - Informacje publiczne, wykaz danych - Wniosek Pani Dominiki
Łabuszewskiej, SGS Eko-Projekt Sp. z o.o., ul. Gronowa 81, 61-655 Poznań działającej
na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Pana Alojzego Szczupaka
prowadzącego Gospodarstwo Rolne Alojzy Szczupak, Radojewice 54, 88-101
Inowrocław, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu
melioracyjnego R-B2 oczyszczonych wód opadowych pochodzących z części terenu
Gospodarstwa Rolnego Alojzy Szczupak w Radojewicach (gmina Dąbrowa Biskupia).
357
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
Środowisko - Informacje publiczne - Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego na wniosek Gospodarstwa Specjalistycznego Hodowla Drobiu Szymon
Frischke Makowiska 19, 86-050 Solec Kujawski, reprezentowanego przez pełnomocnika
– Pana Artura Święczkowskiego EKOART – Ochrona Środowiska Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe ul. Smoleńska 17B, 85-871 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji –
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji chowu drobiu – brojlera kurzego zlokalizowanej
w miejscowości Dąbrowa Wielka (gmina Nowa Wieś Wielka).
5142
04.12.2013
13.20
Anita Kubiak
5143
04.12.2013
14.00
Natalia Szczutkowska
5144
04.12.2013
14.05
Karolina Kriger
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.80.2013 - Informacja o wyborze
5145
04.12.2013
14.35
Beata Gęstwa
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.97.2013 - Usługa doprowadzenia,
instalacji, udostępniania i uruchomienia usługi VPN MPLS wraz z dostępem do Internetu
dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Katarzyna Wołowska
Środowisko - Aktualizacja Programu Ochrony Powietrza dla:
- strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10 uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwałą Nr XLII/699/13 z dnia 28 października 2013 roku – Załącznik nr 1
- strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM10 uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwałą Nr XLII/700/13 z dnia 28 października 2013 roku – Załącznik nr 2
- strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych
pyłu zawieszonego PM10 uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Uchwałą Nr XLII/701/13 z dnia 28 października 2013 roku – Załącznik nr 3
5146
04.12.2013
15.05
Uwagi
Sejmik - kalendarium radnych - październik, listopad 2013
5147
05.12.2013
7.35
Sandra Borys-Wysocka
Zamówienia publiczne - Poniżej 14000€ - Zaproszenie do złożenia oferty - Departament
Planowania Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego zaprasza do składania ofert na opracowanie projektu graficznego,
przygotowanie do druku oraz druk i dostawę 1000 egzemplarzy dokumentu
strategicznego w formie publikacji pt. „Strategia rozwoju województwa Plan Modernizacji
2020+” zawierającego założenia i kierunki rozwoju regionu na potrzeby Regionalnego
Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie 20142020.
5148
05.12.2013
8.05
Krzysztof Ryszewski
Budżet - UchwałaNr 47/1731/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27
listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2013
358
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
5149
05.12.2013
8.45
Olgierd Sobkowiak
5150
05.12.2013
12.30
Lidia Ptaszyńska
5151
05.12.2013
13.00
Anita Kubiak
5152
5153
05.12.2013
06.12.2013
14.50
7.25
Joanna Lubomska
Barbara Komorowska
5154
06.12.2013
8.15
Marek Bobek
5155
5156
5157
5158
06.12.2013
06.12.2013
06.12.2013
06.12.2013
10.00
10.25
12.35
12.35
Patrycja Jaremczuk
Natalia Szczutkowska
Sylwia Lemańska-Gerc
Sylwia Lemańska-Gerc
5159
06.12.2013
13.50
Olgierd Sobkowiak
5160
09.12.2013
12.30
Beata Tyburska-Myrta
Uwagi
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.81.2013 - Zmiana ogłoszenia - zmiana
terminu
Wyjaśnienia
Oświadczenie o udostępnianiu zasobów - zmiana
Zdrowie - Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych aktualizacja
Środowisko - wykaz danych - Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia zintegrowanego
dla Gospodarstwa Rolnego Wojciech Nowiński – Fermy Drobiu w miejscowości Kuśnierz
(gmina Jeziora Wielkie).
Zarządzenia Marszałka nr 68/2013, 69/2013, 73/2013
Uchwały Zarządu nr 1641/2013 - 1651/2013, 1653/2013 - 1658A/2013
Środowisko - wykaz danych - Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska
odpadów dla Zakładu Usług Komunalnych Gminy Lubanie.
Zmiana zgody na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Miasta Lipna.
Zmiana zgody na zamknięcie składowiska odpadów dla Gminy Bobrowniki.
Obwieszczenie Marszałka nr 9/KW/2013
Radni województwa - zamieszczenie zdjęcia Ryszarda Grobelskiego
Zdrowie - Konkurs ofert nr 10/2014 pn. „Ochrona i promocja zdrowia”
Zdrowie - Konkurs ofert nr 16/2014 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego”
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.98.2013 – Odpowiedź na pytanie
Turystyka – Komunikat dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek oraz osób posiadających już uprawnienia.
Zamówienia publiczne - Dialog Techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania na
budowę i rozbudowę szpitalnych systemów informacyjnych HIS połączoną z dostawą
sprzętu, budowę regionalnego repozytorium dokumentów medycznych oraz dostawę
sprzętu i oprogramowania związanego z ucyfrowieniem diagnostyki obrazowej
5161
09.12.2013
13.35
Olgierd Sobkowiak
5162
09.12.2013
13.45
Beata Gęstwa
5163
10.12.2013
8.20
Marzanna Olszewska
Kultura - Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert 1/2014
5164
10.12.2013
8.25
Małgorzata Kasprzak
Oświadczenie majątkowe p. Rogera Hartwiga złożone w związku ze zwolnieniem ze
stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu
5165
10.12.2013
9.44
Dagmara Wend
Rozwój regionalny, Fundusze Strukturalne - Rozpoczynamy konsultacje społeczne
projektu Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Akutalizacja zmiana daty końca konsultacji
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.97.2013 - Odpowiedzi na pytania
359
L.P.
DATA
GODZINA
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych zmian w Biuletynie
Urzęduwprowadzającego zmianę
5166
10.12.2013
12.20
Krzysztof Ryszewski
5167
10.12.2013
13.30
Piotr Niedziałkowski
5168
10.12.2013
13.40
Krzysztof Czarnecki
5169
11.12.2013
11.35
Sylwia Lemańska-Gerc
5170
12.12.2013
9.00
Sylwia Lemańska-Gerc
5171
12.12.2013
11.35
Edyta Chmielewska-Drężek
Uwagi
Finanse - Budżet 2013 - Uchwała Nr 1/B/2013 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o
projekcie budżetu na 2014 rok Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Uchwała Nr 1/WPF/2013 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o projekcie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2026 oraz prawidłowości planowanej kwoty
długu w latach 2014-2026 Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Uchwała Nr 1/Dpr/2013 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o możliwości
sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Organizacje pozarządowe - Otwarte konkursy ofert 2014 - Uchwała + regulaminy
konkursów 1/2014 - 18/2014
Sejmik - planowane posiedzenia komisji - Posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej,
Rozwoju Województwa i Infrastruktury
Zdrowie - Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy
społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w
województwie kujawsko-pomorskim.
Zdrowie - Oferta w trybie uproszczonym
Nazwa oferenta: Włocławskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub „Promień”
Nazwa zadania: Wzlećmy wyżej
Zamówienia publiczne - Postępowanie WZP.272.94.2013 - Informacja o wyborze
Sprawy społeczne - Oferta z dnia 10.12.2014 r. złożona w trybie uproszczonym
(bezkonkursowym) na realizację zadania publicznego na wparcia działań z zakresu
Wspierania aktywizacji i integracji społecznej seniorów
5172
12.12.2013
13.00
Anna Bartnicka
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chlewiska
Nazwa zadania: Z DZIADKAMI w FERIE
5173
5174
12.12.2013
12.12.2013
14.00
14.10
Waldemar Tomaszewski
Olgierd Sobkowiak
Prace zarządu oraz kalendarium za okres - 25.10 - 14.11.2013
Zamówienia publiczne - Dialog Techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania na
budowę i rozbudowę szpitalnych systemów informacyjnych HIS połączoną z dostawą
sprzętu, budowę regionalnego repozytorium dokumentów medycznych oraz dostawę
sprzętu i oprogramowania związanego z ucyfrowieniem diagnostyki obrazowej Odpowiedzi na pytania
360
L.P.
DATA
GODZINA
5175
12.12.2013
15.10
5176
13.12.2013
8.45
Nazwisko i imię pracownika
Określenie treści wprowadzanych