Instrukcja obsługi Attack 500

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi Attack 500
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "SUPRON 3" Spółka z o.o.
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
PRĄDOWNICY WODNEJ PWT 52/1,25-2,5-3,75-5 typ ATTACK 500
Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z instrukcją
ZALECENIA OGÓLNE
Poniższa instrukcja ma na celu dostarczyć użytkownikowi podstawowych informacji na temat użytkowania i konserwacji
prądownicy wodnej PWT 52/1,25-2,5-3,75-5 typ ATTACK 500. Przed rozpoczęciem użytkowania prądownicy proszę
zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w instrukcji, gdyż uwzględniają one również zasady bezpiecznej obsługi
urządzenia.
PODSTAWOWE PARAMETRY
•
•
•
•
Maksymalne ciśnienie znamionowe:
Maksymalne ciśnienie robocze:
Ciśnienie robocze:
Wydajność prądownicy:
1,6 MPa
1,2 MPa
0,3-0,8 MPa
125 – 250 – 375 – 500 l/min
Wszystkie prądownice firmy Delta powinny być używane tylko przez odpowiednio przeszkolony personel, który został
zapoznany z potencjalnymi zagrożeniami związanymi z użyciem tego typu sprzętu.
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "SUPRON 3" Spółka z o.o.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Prądownicę należy stosować tylko do podawania wody oraz wodnych roztworów środków pianotwórczych. Prądownicę należy
natychmiast przepłukać czystą wodą w przypadku korzystaniu z wodnych roztworów środków pianotwórczych, wody zasolonej
bądź brudnej.
Prądownice firmy Delta są skonstruowane w sposób zapewniający bezpieczne i prawidłowe działanie, a wszelkie zmiany
w konstrukcji mogą być dokonywane tylko za zgodą producenta.
Prądownica powinna być użytkowana przez odpowiednio przeszkolony personel, posiadający gruntowna wiedzę na temat sił
i przeciążeń występujących podczas podawania prądów wody przy pomocy tego typu urządzeń. Nagły wzrost ciśnienia może
spowodować obrażenia ciała i doprowadzić do uszkodzenia prądownicy oraz pozostałych elementów armatury wodnopianowej. Przed wypełnieniem linii gaśniczej i prądownicy wodą, należy zawsze kierować strumień w bezpiecznym kierunku.
NIE WOLNO przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego, gdyż może to spowodować obrażenia ciała operatora
i uszkodzić prądownicę.
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM
Woda jest bardzo dobrym przewodnikiem prądu, dlatego podanie strumienia wody na przedmioty znajdujące się pod
napięciem może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci w wyniku porażenia prądem elektrycznym. Wielkość napięcia,
którym może zostać porażony użytkownik zależy od kilku czynników:
•
•
•
•
Rodzaju strumienia wody (zwarty/rozproszony).
Napięcia linii energetycznej bądź sprzętu znajdującego się pod napięciem.
Odległości od prądownicy.
Wydajności wodnej strumienia.
Należy pamiętać, że wodne roztwory środków pianotwórczych oraz woda słona mogą lepiej przewodzić prąd.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Prądownica wodna PWT 52/1,25-2,5-3,75-5 typ ATTACK 500 posiada trzy główne elementy sterujące pracą urządzenia.
1.
Dźwignia włączająca/wyłączająca przepływ wody.
Dźwignia w pozycji do przodu
Dźwignia w pozycji do tyłu
- przepływ wody zamknięty
- przepływ wody otwarty
2. Pierścień regulujący wydajność wodną oraz funkcja oczyszczania.
Prądownica wodna PWT 52/1,25-2,5-3,75-5 typ ATTACK 500 posiada możliwość regulacji wydajności wodnej w czterech
zakresach oraz dodatkowo wyposażona jest w funkcję FLUSH, która pozwala na oczyszczenie prądownicy. Obracając
pierścień obrotowy zgodnie ze wskazówkami zegara zwiększamy wydajność wodną – przesunięciu pierścienia
towarzyszy charakterystyczny ‘click.
Prądownica posiada funkcję FLUSH (oczyszczanie). Pozycja FLUSH została zaprojektowana do oczyszczania
prądownicy z drobnych zanieczyszczeń, które przedostały się przez filtr wewnętrzny (sito) i wpływają niekorzystnie na
parametry strumienia wody. Aby w pełni wykorzystać funkcję FLUSH należy oczyszczać prądownicę przy rozproszonym
strumieniu wody.
125
250
375
500
FLUSH
Prądownica wodna PWT 52/1,25-2,5-3,75-5 typ ATTACK 500 posada następujące nastawy wydajności:
Skokowo: 125 l/min – 250 l/min – 375 l/min – 500 l/min oraz funkcja FLUSH (oczyszczanie)
Płynnie: regulacja strumienia wody od zwartego do bardzo szerokiego kąta rozproszenia 140° (osłonowy parasol wodny)
2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "SUPRON 3" Spółka z o.o.
3. Głowica obrotowa regulująca kształt strumienia wody.
Prądownica wodna PWT 52/1,25-2,5-3,75-5 typ ATTACK 500 pozwala uzyskać różne rodzaje prądów wody
od strumieni zwartego do strumienia rozproszonego, o maksymalnym kącie rozproszenia 140°(osłonowy parasol wodny).
Aby ustawić pożądany kształt strumień wody (zwarty/rozproszony) należy obrócić głowicę obrotową zgodnie
ze wskazówkami zegara, w celu uzyskania strumienia zwartego oraz w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara,
w celu uzyskania strumienia rozproszonego.
Należy zachować szczególna uwagę podczas korzystania z funkcji FLUSH i oczyszczania prądownicy z drobnych
zanieczyszczeń. Zaleca się, aby podczas oczyszczania, głowica obrotowa regulująca kształt strumienia wody była
ustawiona w pozycji strumienia rozproszonego, a nie strumienia zwartego.
Głowica obrotowa prądownicy posiada również regulację skokową, która zapewnia uzyskanie odpowiedniego strumienia
rozproszonego, wykorzystywanego przy różnych technikach gaśniczych stosowanych przez jednostki straży pożarnej.
CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE
ZALECENIA OGÓLNE
Aby zapewnić sprawne i bezproblemowe działanie prądownicy wodnej PWT 52/1,25-2,5-3,75-5 typ ATTACK 500
należy dokonać przeglądu urządzenia przed każdym użyciem oraz po, pod kątem poprawności działania.
Jeżeli zostaną zaobserwowane jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu, czy też inne problemy związane
z funkcjonowaniem urządzenia, należy natychmiast wycofać prądownicę z użytku i przekazać do przeglądu do
autoryzowanego punktu serwisowego.
Nieprawidłowe działanie może objawiać się poprzez:
•
•
•
•
Niska wydajność wodną pomimo odpowiedniego ciśnienia na pompie.
Wycieki i nieszczelności.
Nadmierne zużycie.
Trudności w regulacji elementami sterującymi.
Przed użyciem należy co najmniej sprawdzić, czy:
a)
b)
c)
d)
e)
nie ma wyraźnych uszkodzeń konstrukcji, brakujących części, uszkodzonych piktogramów etc.,
dźwignia sterująca porusza się płynie i zamyka całkowicie przepływ wody,
przepływ wody jest właściwy i odpowiedni w stosunku do ciśnienia na pompie,
głowica obrotowa obraca się bez oporów i zapewnia właściwy strumień wody (zwarty/rozproszony),
pierścień regulujący wydajność przesuwa się płynnie po wszystkich czterech nastawach wydajności oraz funkcji
FLUSH.
Prądownica PWT 52/1,25-2,5-3,75-5 typ ATTACK 500 powinna być używana tylko do celów dystrybucji wody,
należy natomiast unikać:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Używania prądownicy jako sprzętu burzącego do torowania drogi.
Operowania prądownicą powyżej dopuszczalnego maksymalnego ciśnienia.
Długotrwałej ekspozycji cieplnej na temperatury powyżej +50ºC oraz poniżej -25ºC.
Zamarzania wody w prądownicy.
Upuszczania prądownicy z dużej wysokości.
Używania w środowisku korozyjnym
Wszystkie prądownice wycofane z użytkowania z powodu naprawy, czy też czynności konserwacyjnych, powinny przed
przystąpieniem do ponownego użytkowania być przetestowane przez wykwalifikowany personel.
3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "SUPRON 3" Spółka z o.o.
Prądownice powinny być utrzymywane w czystości. Można używać ciepłej wody z rozcieńczonym detergentem
i za pomocą szczotki usuwać brud z zewnętrznych powierzchni. Nie wolno natomiast zanurzać prądownicy w detergencie,
gdyż może to spowodować usunięcie wewnętrznego smaru.
Turbina obrotowa ze stali nierdzewnej może być czyszczona poprzez demontaż zewnętrznego pierścienia otaczającego
turbinę. W tym przypadku nie ma potrzeby stosowania żadnych środków smarujących.
Firma „Supron 3” zapewnia darmowy przegląd prądownic w swoim zakładzie, zwykle w ciągu 2 dni roboczych
z rzędu. Przegląd obejmuje rutynowe oględziny i smarowanie.
UWAGA: Wszystkie prądownice posiadają wygrawerowany na korpusie indywidualny numer seryjny.
CIŚNIENIE ROBOCZE I WYDAJNOŚĆ WODNA
Poniższe przepływy uzyskiwane w różnych położeniach wyboru przepływu na wlocie i przy normalnych ciśnieniach
eksploatacji są typowe:
Maksymalne ciśnienie znamionowe:
Maksymalne ciśnienie robocze:
Ciśnienie robocze:
1,6 MPa
1,2 MPa
0,3-0,8 MPa
Zaleca się większą ostrożność przy wyższych ciśnieniach.
Zalecane ciśnienie na wlocie:
Minimalne ciśnienie robocze:
0,5-0,8 MPa (normalna eksploatacja)
0,3 MPa (eksploatacja pod niskim ciśnieniem)
Tabela wydajności wodnej prądownicy PWT 52/1,25-2,5-3,75-5 typ ATTACK 500 przy ciśnieniu 0,6 MPa, w zależności od
położenia pierścienia obrotowego regulującego wydajność.
Ciśnienie na wlocie
prądownicy
0,6 MPa
Pozycja 1
Minimalny przepływ
125 l/min.
Pozycja 2
Pozycja 3
Pozycja 4
250 l/min.
375 l/min.
500 l/min.
Odrzut prądownicy różni się w zależności od ciśnienia na wlocie. Do odpowiedzialności poszczególnych jednostek straży
pożarnej lub odpowiedniego organu należy określenie możliwości fizycznych i przydatności poszczególnych operatorów do
obsługi prądownicy.
Objętość dostarczanej wody jest jednym z kluczowych czynników w gaszeniu pożaru, a przepływ waha się w zależności od
ciśnienia na wlocie. To z kolei zależy głównie od przepływu i ciśnienia wytwarzanych przez pompę i strat na tarcie w systemie
węży dostarczających wodę. Zmiany wysokości względem pompy będą także powodować przyrosty lub spadki ciśnienia
zgodnie ze zmianami wzniesienia. Czynniki te powinny być brane pod uwagę w prawidłowym użytkowaniu prądownicy. Należy
też zapewnić odpowiednie szkolenie.
SERWIS:
26-600 RADOM, ul. Sadownicza 6,
Tel./Fax 48 340 01 65, 48 363 21 85
e-mail: [email protected]
Nasze oddziały i punkty gwarancyjne:
26-600 RADOM
ul. Sadownicza 6
Tel./Fax: 48 363 89 98
Tel./Fax: 48 363 99 65
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
60-650 POZNAŃ
ul. Chlebowa 4/8
Tel./Fax: 61 840 06 88
Tel.: 61 842 23 00
e-mail: [email protected]
03-481 WARSZAWA
ul. Szanajcy 16 lok. 56
Tel./Fax: 22 619 80 05
Tel.: 22 618 93 63
e-mail: [email protected]
4
80-530 GDAŃSK
ul. Uczniowska 52
Fax: 58 342 91 75
Tel.: 58 340 03 56
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty