Formularz oferty OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

Komentarze

Transkrypt

Formularz oferty OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Załącznik nr 1 – Formularz Oferty
Znak sprawy: 2/DNS/Z/2016
Formularz oferty
OFERTA W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE
NAZWA
PRZEDSIĘBIORSTWA
ADRES, NIP, REGON,
TELEFON, E-MAIL
OSOBY DO KONTAKTU
W nawiązaniu do ogłoszenia związanego ze świadczeniem usługi w zakresie przeprowadzenia
warsztatów psychologicznych dla uczestników projektu „Moja kariera w moich rękach – aktywizacja
zawodowa osób młodych z terenu województwa małopolskiego” nr WND-POWR.01.02.02-12289/15 realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych, oświadczam, że
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
Przedmiot oferty
Wysokość wynagrodzenia brutto za 1 godzinę
Zajęcia indywidualne – Deklaruję wykonanie
usługi zajęć indywidualnych za kwotę
Zajęcia grupowe - Deklaruję wykonanie
usługi zajęć grupowych za kwotę
………………………………….. PLN brutto
(słownie:……………………………………)
………………………………….. PLN brutto
(słownie:………………………………………)
Oświadczam że:
a) Posiadam niezbędną wiedzę i wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyższym (tj. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia/socjologia/doradztwo zawodowe i/lub
studia podyplomowe dot. problematyki rynku pracy).
b) Posiadam niezbędne doświadczenie zawodowe w pracy minimum 2 letnie doświadczenie związane
z przedmiotem zamówienia.
………………….…………………………
Miejscowość, data
Moja kariera w moich rękach – aktywizacja zawodowa osób
młodych z terenu województwa małopolskiego
www.aktywizacja-malopolskie.pl
………………….………………...………………..
Pieczęć i czytelny podpis Oferenta
lub osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta
Biuro projektu: ul. Piotra Skargi 21/1
33-300 Nowy Sącz Tel. 725 530 466,725 530 553
e-mail: [email protected]
1

Podobne dokumenty