przedmiar cyklinowanie parkietu

Komentarze

Transkrypt

przedmiar cyklinowanie parkietu
PRZEDMIAR
:
Naprawa, cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali ekspozycyjnej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy Placu Jana III
Sobieskiego 2.
:
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
przedmiar cyklinowanie parkietu - ekspoz
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
Razem
Naprawa, cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali ekspozycyjnej budynku Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu przy Placu Jana III Sobieskiego 2
1
1 KNNR 3
Przełożenie posadzki z deszczułek o grub. 19-22 mm z wymianą podłoża - de- m2
d.1 0806-01
szczułki posadzkowe z odzysku
7.4*1.50*2
m2
22.20
RAZEM
22.20
2 KNR 4-01
Wymiana pojedynczych deszczułek z drewna liściastego
szt.
d.1 0815-09
30
szt.
30.00
RAZEM
30.00
3 KNR 5-08
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do szt.
d.1 0802-02
20 mm - MOCOWANIE cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach
analogia
prostych
100
szt.
100.00
RAZEM
100.00
4 KNR 5-08
Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych szt.
d.1 0809-01
otworach - MOCOWANIE cokołów 2x10 cm z drewna liściastego w odcinkach
prostych
100
szt.
100.00
RAZEM
100.00
5 KNR 2-02
(WaCeTOB 7/91) Uszczelnienie mechaniczne kitem trwale plastycznym stymb
d.1 9904-01
ków elementów listew cokołowych ścian wewnętrznych, styki poziome
analogia
(44.58+10.43)*2*2+0.43*4*8
mb
233.80
RAZEM
233.80
6 KNNR 3
Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczułek w pomieszczeniach ponad m2
d.1 0807-04
8 m2
459.37
m2
459.37
RAZEM
459.37
7 KNNR 3
Czterokrotnekrotne lakierowanie posadzek z deszczułek- wspołczynnik zwięk- m2
d.1 0807-06
szający do R,M,S-1,33 lakier poliuretanowy na drewno jednoskładnikowy, waranalogia
stwa podkładowa i trzy wrarstwy nawierzchniowe.
459.37
m2
459.37
RAZEM
459.37
8 KNNR 3
Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczułek
m2
d.1 0807-05
459.37
m2
459.37
RAZEM
459.37
2
9 KNR 4-01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość m3
d.2 0108-09
do 1 km
0.5
m3
0.50
RAZEM
0.50
10 KNR 4-01
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
m3
d.2 0108-10
następny 1 km
Krotność = 4
0.5
m3
0.50
RAZEM
0.50
11
Koszt składowania gruzu DO POZYCJI NIE NALEŻY DOLICZAC KOSZTÓW t
d.2 kalk. własna ZAKUPU MATERIAŁÓW
0.1
t
0.10
RAZEM
0.10
-2-
Norma PRO Wersja 4.22

Podobne dokumenty