UCHWAŁA Nr XXXVII/157/09 Rady Gminy w Dwikozach z

Komentarze

Transkrypt

UCHWAŁA Nr XXXVII/157/09 Rady Gminy w Dwikozach z
UCHWAŁA Nr XXXVII/157/09
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 17 lipca 2009 r.
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII / 137 / 2009 Rady Gminy w
Dwikozach z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie aktualizacji nazw i ustalenia
przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Dwikozy
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15; art. 40 ust 1; art. 41 ust 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.); oraz art. 7 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy w Dwikozach
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXIII / 137 / 2009 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 1 kwietnia
2009 r. w sprawie aktualizacji nazw i ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
na terenie gminy Dwikozy wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dwikozy
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
UZASADNIENIE
Uchwała podejmowana jest w związku z aktualizacją przebiegów dróg
gminnych. Zawarte w uprzednio podjętej uchwale przebiegi dróg gminnych oparty
były na aktualnych na czas podjęcia materiałach źródłowych, zarówno na szczeblu
starostwa jak i województwa.
W obecnym czasie Urząd Marszałkowski prowadzi procedurę aktualizacji
numeracji dróg na terenie województwa. W związku z powyŜszym Urząd Gminy
został poproszony o jak najszybsze ponowne sprawdzenie przebiegów dróg gminnych
i dostosowanie ich do aktualnych materiałów źródłowych jak i stanu faktycznego w
terenie.
Uchwała powinna zostać podjęta w miesiącu lipcu z powodu zaplanowanego na
sierpień posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, na które powinny
zostać dostarczone kompletne materiały.
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/157/09
Rady Gminy w Dwikozach
z dnia 17 lipca 2009 r.
Lp.
1.
Dotychczasowa nazwa Nowa nazwa
drogi
drogi
Dwikozy ul. Rzeczna
Bez zmian
Numer
drogi
000644 T
2.
Dwikozy ul. Górna
Bez zmian
000645T
3.
Dwikozy ul. Ogrodowa Bez zmian
000646T
4.
Dwikozy ul. Mostowa
Bez zmian
000647T
5.
Dwikozy ul. Kolejowa
Bez zmian
000648T
6.
Dwikozy ul. Polna
Bez zmian
000649T
7.
Dwikozy ul. Zielna
Bez zmian
000650T
8.
Dwikozy ul. Sportowa
Bez zmian
000651T
9.
Dwikozy ul. Szkolna
Bez zmian
000652T
10.
Dwikozy ul.
Spółdzielcza
Bez zmian
000653T
11.
Dwikozy – Mściów
Bez zmian
000654T
12.
Dwikozy – Szczytniki
Dwikozy –
Słupcza
000655T
13.
Dwikozy – Zalesie
Bez zmian
000656T
Przebieg drogi
Od drogi powiatowej nr 0752T
(Gałkowice Ocin – Kichary
Nowe – Bykowiec - Dwikozy) –
droga ślepa do km 0+275
Od drogi powiatowej nr 0752T
(Gałkowice Ocin – Kichary
Nowe – Bykowiec - Dwikozy)
do drogi gminnej nr 000656T
(Dwikozy – Zalesie)
Od drogi gminnej nr 000645T
(Dwikozy ul. Górna) do drogi
wojewódzkiej nr 777
Od drogi wojewódzkiej nr 777 do
km 0+600
Od drogi gminnej nr 000647T
(ul. Mostowa) do drogi gminnej
nr 000654T (Dwikozy – Mściów)
Od drogi gminnej nr 000647T
(ul. Mostowa) do drogi
powiatowej nr 0754T (Słupcza –
Szczytniki – BoŜydar – Dwikozy)
Od drogi powiatowej nr 0751T
(Gałkowice – Kichary Stare –
Góry Wysokie – Dwikozy) do km
0+400
Od drogi wojewódzkiej nr 777 do
drogi gminnej nr 000653T (ul.
Spółdzielcza)
Od drogi wojewódzkiej nr 777 do
km 0+200
Od drogi wojewódzkiej nr 777 do
drogi gminnej nr 000651T
(Dwikozy ul. Sportowa)
Od drogi gminnej 000648T
(Dwikozy ul. Kolejowa) do drogi
powiatowej nr 0756T (Doraz –
Mściów – Metan – Kamień Nowy
– Kamień Łukawski –
Mokoszyn)
Od drogi gminnej nr 000657T
(Dwikozy – os. ŚnieŜynka) do
drogi wojewódzkiej nr 777
Od drogi gminnej nr 000645T
(Dwikozy ul. Górna ) do drogi
gminnej nr 000686T (Rzeczyca
14.
Dwikozy – Zieleniec
Słupcza
Dwikozy – os.
ŚnieŜynka
000657T
15.
Bez zmian
000658T
16
Dwikozy – os.
Domków
jednorodzinnych za
chłodnią
Słupcza – Doły
Słupcza – Kępa
Chwałowska
000659T
17.
Słupcza – Wałaczów
Bez zmian
000660T
18.
BoŜydar – Wedworze
BoŜydar – wieś
000661T
19.
BoŜydar – kierunek
Mściów
BoŜydar –
Mściów
000662T
20.
BoŜydar - Szczytniki
BoŜydar – wał –
Szczytniki
000663T
21.
Kol. Góry Wysokie –
wieś – Góry Wysokie
Góry Wysokie –
Góry Wysokie
las
000664T
22.
Góry Wysokie –
Garbów Stary
Kolonia Góry
Wysokie – wieśGóry Wysokie
000665T
23.
Góry Wysokie – Las
Góry Wysokie –
Stary Garbów
000666T
24.
Góry Wysokie –
Kościół – Kichary
Nowe
Bez zmian
000667T
Mokra – Zalesie)
Od drogi gminnej nr 000658T
(Dwikozy – os. Domków
jednorodzinnych za chłodnią) do
drogi gminnej nr 000655T
(Dwikozy – Słupcza)
Od drogi wojewódzkiej nr 777 do
drogi gminnej nr 000657T
(Dwikozy – os. ŚnieŜynka)
Od drogi powiatowej nr 0754T
(Słupcza – Szczytniki – BoŜydar
– Dwikozy) do drogi gminnej nr
000691T (Kępa Chwałowska –
kierunek wał)
Od drogi wojewódzkiej nr 777 do
drogi gminnej nr 000688T
(Czermin Wieś kierunek las Słupcza)
Od drogi powiatowej nr 0754T
(Słupcza – Szczytniki – BoŜydar
– Dwikozy) do km 0+670
Od drogi powiatowej nr 0754T
(Słupcza – Szczytniki – BoŜydar
– Dwikozy) do drogi gminnej nr
000682T (Mściów – Stara Wieś)
Od drogi gminnej nr 000662T
(BoŜydar – Mściów) do drogi
gminnej 000679T (Szczytniki –
Cegielnia – Szczytniki)
Od drogi powiatowej nr 0769T
(Nowy Garbów – Stary Garbów –
Kolonia Góry Wysokie – Góry
Wysokie) do km 1+175
Od drogi gminnej nr 000666T
(Góry Wysokie – Stary Garbów)
do drogi gminnej 000664T (Góry
Wysokie – Góry Wysokie las)
Od drogi powiatowej nr 0751T
(Gałkowice – Kichary Stare –
Góry Wysokie – Dwikozy) do
drogi powiatowej nr 0769T
(Nowy Garbów – Stary Garbów –
Kolonia Góry Wysokie – Góry
Wysokie)
Od drogi powiatowej nr 0751T
(Gałkowice – Kichary Stare –
Góry Wysokie – Dwikozy) do
drogi powiatowej nr 0752T
(Gałkowice Ocin – Kichary
Nowe – Bykowiec – Dwikozy)
25.
Góry Wysokie –
Szkoła – Bykowiec
Bez zmian
000668T
26.
Garbów Stary –
Garbów Wieś
Bez zmian
000669T
27
Garbów Stary –
Czermin
Bez zmian
000670T
28
Garbów Stary – Stacja
PKP
Gałkowice –
Kolonia
Gałkowice –
Nowe Kichary
000671 T
29
Gałkowice – Zadole –
Gałkowice Szkoła
Gałkowice –
Kolonia
Gałkowice
000672T
30
Gałkowice – Zadole
Gałkowice –
000673T
Zadole –
Gałkowice Szkoła
31
Gerlachów BliŜszy –
Kolonia Mokoszyn
000674T
32
Gerlachów BliŜszy –
Kamień Nowy
Gierlachów
BliŜszy –
Gierlachów
Gierlachów –
Kamień
Łukawski
33
Buczek – wieś
Buczek –
kierunek Kolonia
Czermin Kogutki
000676T
34
Buczek – Kolonia
Kolonia Czermin
000677T
000675T
Od drogi powiatowej nr 0751T
(Gałkowice – Kichary Stare –
Góry Wysokie – Dwikozy) do
drogi powiatowej nr 0752T
(Gałkowice Ocin – Kichary
Nowe – Bykowiec – Dwikozy)
Od drogi gminnej nr 000694T
(Stary Garbów – Romanówka) do
km 1+005
Od drogi powiatowej nr 0769T
(Nowy Garbów – Stary Garbów –
Kolonia Góry Wysokie – Góry
Wysokie) do drogi gminnej nr
000688 T (Czermin Wieś –
kierunek las - Słupcza)
Od drogi powiatowej nr 0751T
(Gałkowice – Kichary Stare –
Góry Wysokie – Dwikozy do
drogi powiatowej 0752T
(Gałkowice Ocin – Kichary
Nowe – Bykowiec – Dwikozy)
Od drogi powiatowej nr 0750T
(Wilczyce – Łukawa Kościelna –
Gałkowice - Jaroszówka –
Romanówka) do drogi gminnej nr
000671T (Gałkowice – Kolonia
Gałkowice – Nowe Kichary)
Od drogi powiatowej nr 0750T
(Wilczyce – Łukawa Kościelna –
Gałkowice – Jaroszówka –
Romanówka) do drogi
powiatowej 0751T (Gałkowice
– Kichary Stare – Góry wysokie
– Dwikozy
Od drogi gminnej nr 000675T
(Gerlachów – Kamień Łukawski)
do granic Gminy Dwikozy
Od drogi gminnej nr 000695T
(Gierlachów Dalszy – Podgaje –
Mściów) do drogi powiatowej
0756T (Doraz – Mściów – Metan
– Kamień Nowy – Kamień
Łukawski – Mokoszyn)
Od drogi powiatowej nr 0748T
(CzyŜów Szlachecki – Pawłów –
Wygoda – Buczek – Garbów
Nowy) do drogi gminnej
000681T (Nowy Garbów –
Kolonia Czermin Kogutki –
kierunek Winiary)
Od drogi gminnej 000681T
Czermin Kogutki
Kogutki –
kierunek Winiarki
35
Kolonia Czermin
Kogutki – Czermin
Bez zmian
000678T
36
Mokoszyn – Cegielnia
Szczytniki –
cegielnia Szczytniki
000679T
37
Mokoszyn – Młyn
000680T
38
Garbów Nowy –
Kolonia Czermin
Kogutki
Szczytniki –
kierunek wał
Opatówka
Nowy Garbów –
Kolonia Czermin
Kogutki –
kierunek Winiary
39
Mokoszyn Szkoła –
Kolonia Kruków
Mściów – Stara
Wieś
000682T
40
Mściów – Cegielnia
000683T
41
Metan - Cegielnia
Mściów –
kierunek Nowy
Kamień
Mściów Podgaje
– Nowy Kamień
42
Winiary Dziesiątki
Winiary – Kępa
Chwałowska
000685T
43
Zalesie – Rzeczyca
Mokra
Rzeczyca Mokra
– Zalesie
000686T
44
Sucharzów Wieś –
Rzeczyca Sucha
Rzeczyca Sucha – 000687T
kierunek
Sandomierz
szpital
000681T
000684T
(Nowy Garbów – Kolonia
Czermin Kogutki – Kierunek
Winiary) do km 0+950
Od drogi gminnej 000681T
(Nowy Garbów – Kolonia
Czermin Kogutki – Kierunek
Winiary) do drogi powiatowej
0749T (Wyspa – Romanówka –
Nowy Garbów – Czermin –
Słupcza)
Od drogi powiatowej 0754T
(Słupcza – Szczytniki – BoŜydar
– Dwikozy) – dookoła wsi - do
drogi powiatowej 0754T (Słupcza
– Szczytniki – BoŜydar –
Dwikozy)
Od drogi gminnej 000679T
(Szczytniki – cegielnia Szczytniki) do km 1+350
Od drogi powiatowej 0769T
(Nowy Garbów – Stary Garbów –
Kolonia Góry Wysokie – Góry
Wysokie) przez Czermin Kogutki
w kierunku wsi Winiary do km
2+770
Od drogi powiatowej nr 0756T
(Doraz – Mściów – Metan –
Kamień Nowy –Kamień
Łukawski – Mokoszyn) do km
0+880
Od drogi gminnej 000695T
(Gierlachów Dalszy – Podgaje –
Mściów) do km 0+900
Od drogi gminnej 000695T
(Gierlachów Dalszy – Podgaje –
Mściów) do drogi powiatowej
0757T (Gerlachów – Kamień
Nowy)
Od drogi wojewódzkiej nr 777 do
drogi gminnej nr 000691T (Kępa
Chwałowska – kierunek wał)
Od drogi powiatowej nr 0753T
(Chwałki – Sucharzów –
Rzeczyca Sucha – Rzeczyca
Mokra – Doraz) do drogi gminnej
nr 000656T (Dwikozy – Zalesie)
Od drogi powiatowej nr 0753T
(Chwałki – Sucharzów –
Rzeczyca Sucha – Rzeczyca
Mokra – Doraz) do granic gminy
Dwikozy
45
Czermin Wieś – Góry
Wysokie
Czermin Wieś –
kierunek las Słupcza
000688T
46
Kichary Nowe –
Zalesie
Nowe Kichary –
Zalesie –
Rzeczyca Sucha
000689T
47
Garbów Nowy –
Szkoła
Nowy Garbów –
Szkoła
000690T
48
Winiarki – Kępa
Chwałowska
000691T
49
Winiarki – wieś
Kępa
Chwałowska –
kierunek wał
Winiarki –
Dziesiątki
50
Góry Wysokie – kopce
– Góry Wysokie
Kolonia
Bez zmian
000693T
51
Garbów Stary
Romanówka
Stary Garbów –
Romanówka
000694T
52
Gerlachów dalszy –
Podgaje
Gierlachów
Dalszy – Podgaje
– Mściów
000695T
53
Doraz – Mściów
Podgaje
Bez zmian
-
000692T
Od drogi powiatowej nr 0749T
(Wyspa – Romanówka – Nowy
Garbów – Czermin – Słupcza) do
drogi gminnej 000660T (Słupcza
– Wałaczów)
Od drogi powiatowej nr 0752T
(Gałkowice Ocin – Kichary
Nowe – Bykowiec – Dwikozy)
do drogi powiatowej 0753T
(Chwałki – Sucharzów –
Rzeczyca Sucha – Rzeczyca
Mokra – Doraz)
Od drogi powiatowej nr 0769T
(Nowy Garbów – Stary Garbów –
Kolonia Góry Wysokie – Góry
Wysokie) do drogi powiatowej nr
0749T (Wyspa – Romanówka –
Nowy Garbów – Czermin –
Słupcza)
Od drogi gminnej 000659T
(Słupcza – Kępa Chwałowska) do
km 0+800
Od drogi wojewódzkiej nr 777 do
drogi gminnej 000685T (Winiary
– Kępa Chwałowska)
Od drogi powiatowej nr 0769T
(Nowy Garbów – Stary Garbów –
Kolonia Góry Wysokie – Góry
Wysokie) do drogi gminnej nr
000664 (Góry Wysokie – Góry
Wysokie las)
Od drogi powiatowej nr 0769T
(Nowy Garbów – Stary Garbów –
Kolonia Góry Wysokie – Góry
Wysokie) do drogi powiatowej
nr 0750T (Wilczyce – Łukawa
Kościelna – Gałkowice –
Jaroszówka – Romanówka)
Od drogi powiatowej nr 0757T
(Gerlachów – Kamień Nowy) do
drogi powiatowej 0756T (Doraz
– Mściów – Metan – Kamień
Nowy – Kamień Łukawski –
Mokoszyn)
Od drogi powiatowej nr (Doraz –
Mściów – Metan – Kamień Nowy
– Kamień Łukawski –
Mokoszyn) do drogi gminnej nr
000695T (Gierlachów Dalszy –
Podgaje – Mściów)

Podobne dokumenty