zajęcia artystyczne_biżuteria

Komentarze

Transkrypt

zajęcia artystyczne_biżuteria
Przedmiotowy system oceniania na zajęciach artystycznych- biżuteria w roku szkolnym 2016/2017
Stosowany przez Inessa Czerwińska
I.
Oceny cząstkowe
1. Ocenie przedmiotowej podlegają czynności uczniów takie jak:
a. Znajomość różnych technik i stylów w biżuterii, wpływu epoki na sztukę użytkową,
umiejętność odróżnienia wysokiego stylu w modzie od codziennego.
b. Umiejętność posługiwania się narzędziami jubilerskimi dla amatorów: różnego rodzaju
szczypce, ciążki, pesety, szydełko, igła i nici.
c. Umiejętność tworzenie biżuterii w różnych technikach i w różnych stylach (beading,
makrama, tworzenie biżuterii z półfabrykatów, masy fimo, filcu).
2. Osiągnięcia edukacyjne i nabyte umiejętności praktyczne ucznia są sprawdzane w następujący
sposób:
a. Odpowiedzi ustne na omówieniu prezentacji multimedialnej – waga 1.
b. Praca podczas zajęć praktycznych – waga 2.
c. Prezentowane gotowe pracy artystyczne – waga 3.
3. Uczeń może poprawić ocenę cząstkową z prac praktycznych i gotowych prac artystycznych w
terminie 2 tygodni od momentu wystawienia oceny. Do średniej ważonej wliczana jest tylko
ocena poprawiona.
4. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie
przebiega następująco w formiee ustnej na zajęciach i poprzez wpisanie oceny do dziennika
elektronicznego.
5. Przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych
uzdolnieniach ucznia przebiega:
a. poprzez dziennik elektroniczny, gdzie w komentarzu do oceny lub w wysyłanych wiadomościach
można zamieścić informacje na ten temat.
b. w szczegółowych przypadkach drogą e-mailową lub telefonicznie z inicjatywy nauczyciela lub
rodziców.
c. na spotkaniach zorganizowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodziców w czasie dni otwartych
lub w innym ustalonym czasie.
6. Wymagania na poszczególne oceny cząstkowe.
 0%-50%- stopień niedostateczny – uczeń odpowiedział na mniej niż 50% pytań lub
wykonał mniej niż połowę pracy praktycznej.
 >50%-60%- stopień dopuszczający, praca praktyczna niedokończona, ma liczne
niedopracowania, słaby poziom estetyczny.
 >60%-75%- stopień dostateczny, praca dokończona albo prawie dokończona, są jednak
błędy w wykonaniu, dość estetyczna.
 >75%-85%- stopień dobry, praca praktyczna dokończona, ma nieliczne błędy w
wykonaniu, wygląda estetycznie.
 >85%-95%- stopień bardzo dobry, bardzo dobrze wykonan praca na dobrym poziomie
etetycznym, zgodnie z zasadami wykonania w danej technice, może posiadać błędy
wykonawcze niezakłócające odbioru estetycznego.
 >95%-100%- stopień celujący, praca praktyczna bez zarzutów, na dobrym poziomie
artystycznym, wykazująca dobrą znajomość zastosowanych technik pracy.
7. Skala ocen cząstkowych:
stopień
Wartość do średniej
Celujący
Celujący z minusem
Bardzo dobry z plusem
Bardzo dobry
Bardzo dobry z minusem
Dobry z plusem
Dobry
Dobry z minusem
Dostateczny z plusem
Dostateczny
Dostateczny z minusem
Dopuszczający z plusem
Dopuszczający
Dopuszczający z minusem
Niedostateczny
6
5,75
5,5
5
4,75
4,5
4
3,75
3,5
3
2,75
2,5
2
1,75
1
II. Prace ucznia
1. W razie nieobecności w dniu przedstawiania lub wykonywania danej pracy uczeń musi
wywiązać się z tego zadania w ustalonym z nauczycielem terminie nie później niż w ciągu dwóch
tygodni po ustaniu nieobecności.
2. Uczeń zatrzymuje dla siebie wszystkie wykonane i ocenione prace praktyczne, jeśli są wykonane
z materiałów zakupionych przez ucznia, zgodnie z terminami zawartymi w Statucie ZS 54.
Uczeń jest zobowiązany do przechowywania ich do dnia, w którym mija roczny termin
zgłaszania zastrzeżeń rodziców, jeżeli stwierdzą, uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
Jeżeli uczeń korzystał z cudzych materiałów, to musi uzgodnić z właścicielem materiałów formę
rozliczenia, tym nie mniej musi mieć zdjęcie wykonanej pracy w celu udostępnia rodzicom i
przechowywania tego zdjęcia do dnia, w którym mija roczny termin zgłaszania zastrzeżeń
rodziców.
3. Uczeń przechowujący swoje prace udostępnia je swoim rodzicom.
III.
Nieprzygotowania
1. W przypadku zdarzeń losowych uczeń ma prawo jeden raz w trymestrze skorzystać z tzw.
nieprzygotowania bez wyjaśniania jego powodów.
2. W przypadkach losowych rodzice mogą wielokrotnie korzystać z prawa pisemnego zgłoszenia w
dzienniczku informacji o nieprzygotowaniu dziecka z podaniem powodu i terminem nadrobienia,
którego rodzic zobowiązuje się dopilnować.
3. Nieprzygotowania zgłasza się przy stoliku nauczyciela pisemnie bezpośrednio po wejściu do klasy.
IV.
Oceny klasyfikacyjne
1. Podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej jest wskazana w dzienniku elektronicznym średnia
ważona z ocen:
 w przypadku oceny trymestralnej- z danego trymestru;
 w przypadku oceny końcoworocznej lub końcowej – z całego roku.
2. Propozycję oceny klasyfikacyjnej wystawia się wg poniższej skali:
Ocena klasyfikacyjna Średnia ważona
Celujący
5,66-6
Bardzo dobry
4,66-5,65
Dobry
3,66-4,65
Dostateczny
2, 66-3,65
Dopuszczający
1, 66-2,65
Niedostateczny
1-1,65
*Możliwe jest wystawienie oceny celującej przy średniej niższej niż wskazana, jeżeli uczeń:
a. jest laureatem konkursu artystycznego i wystawiał na konkurs swoją pracę biżuteryjną;
b. dba o swój rozwój przedmiotowy, realizując zadania dodatkowe praktyczne lub
teoretyczne co najmniej dwukrotnie w każdym trymestrze.
3. O niższą niż celująca, ale wyższą o jeden stopień niż przewidywana trymestralną/
końcoworoczną/ końcową ocenę klasyfikacyjną może wystąpić do nauczyciela uczeń spełniający
wszystkie poniższe warunki:
a. wykonał w trymestrze wszystkie obowiązkowe zadania;
b. systematycznie korzystał z możliwości poprawiania ocen;
c. przechowuje wszystkie sprawdzone i ocenione swoje prace praktyczne;
d. średnia ważona na trymestr, w przypadku oceny końcowo rocznej/końcowej jest wyższa po
przecinku niż 0,50 a niższa niż 0,66.
4. W przypadku ucznia spełniającego powyższe warunki i ubiegającego się o podwyższenie oceny,
nauczyciel ma obowiązek ustalić zadania umożliwiające poprawienie jej oraz kryteria zaliczenia
tych zadań, a uczeń musi się z nich wywiązać do dnia poprzedzającego wystawienie oceny
„długopisem”. Jeśli ustalone kryteria zaliczenia zadań i terminy zostaną zrealizowane, uczeń
uzyskuje ocenę wyższą niż pierwotnie przewidywana.
5. Jeżeli uczeń nie spełnia kryteriów opisanych w pkt. IV. 3 niniejszego PSO, końcoworoczną/
końcową ocenę wyższą niż przewidywana może uzyskać jedynie w wyniku egzaminu
sprawdzającego opisanego w Statucie ZS 54 § 50 a § 11 pkt. 16-18.
V.
Postanowienia końcowe
1. We wszystkich kwestiach nieujętych w PSO obowiązują przepisy Statutu ZS 54 § 50 a.
2. We wszystkich kwestiach nieujętych w PSO i w Statucie ZS 54 § 50 a decyzję podejmuje
nauczyciel wystawiający ocenę po zasięgnięciu opinii zainteresowanych uczniów.

Podobne dokumenty