tutaj

Komentarze

Transkrypt

tutaj
Sąd Rejonowy
w …………….
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Powódka: imię, nazwisko, adres zamieszkania
działająca przez matkę
imię, nazwisko, adres zamieszkania
Pozwany:
imię, nazwisko, adres zamieszkania
Wartość przedmiotu sporu : ………..zł
Pozew o alimenty
z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia
W imieniu małoletniej powódki, wnoszę o:
1. zasądzenie od pozwanego ………… na rzecz małoletniej …… tytułem alimentów
kwoty …….zł miesięcznie, płatnej z góry do rąk matki powódki, w terminie do 15
kaŜdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie
którejkolwiek z rat;
2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm
przepisanych;
3. równocześnie wnoszę o udzielenie zabezpieczenia przez zobowiązanie pozwanego do
uiszczania małoletniej powódce po …….. zł miesięcznie do czasu zakończenia
procesu, przy czym kwota ta ma być płatna do rąk matki powódki w terminie do 15
kaŜdego miesiąca, jako jej ustawowego przedstawiciela
Uzasadnienie
Pozwany zawarł z matką powódki małŜeństwo w dniu …………….r.
Dowód: odpis aktu małŜeństwa
Z małŜeństwa tego urodziła się w dniu …………… córka ……………...
Dowód: odpis aktu urodzenia
Małoletnia powódka mieszka razem z matką. Od momentu narodzin powódki, pozwany nie
łoŜy w ogóle na utrzymanie swojego dziecka. Matka powódki przebywa na urlopie
macierzyńskim. Z tego tytułu otrzymuje świadczenie w wysokości 500zł. Jest to jej jedyne
źródło dochodu. Matka powódki jest zatrudniona w spółce……………. na podstawie umowy
o pracę na czas nieokreślony z wynagrodzeniem brutto….zł.
Dowód: zaświadczenie o dochodach
Pozwany jest zatrudniony w ……………….. Jego zarobki miesięczne wynoszą …………. zł.
brutto.
Dowód: zaświadczenie o zarobkach
Na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki jest niezbędne po
………… zł miesięcznie. Na powyŜszą kwotę składa się: koszt zakupu miesięcznego jedzenia
………… zł. Koszt pieluch to równieŜ wydatek rzędu ………. zł. Koszt zakupu środków
higienicznych niezbędnych do miesięcznego utrzymania niemowlaka to równieŜ około……..
zł. ( wskazać co i w jakiej wysokości składa się na usprawiedliwione potrzeby dziecka).
Dowód: rachunki za okres od ……………….do……….r.
Pozwany obecnie mieszka ze swoimi rodzicami.

Podobne dokumenty