Łańcut miastem zrównoważonego rozwoju

Komentarze

Transkrypt

Łańcut miastem zrównoważonego rozwoju
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
1
Łańcut
miastem zrównoważonego rozwoju
Sprawozdanie z realizacji zadań w kadencji 2002 - 2006
inż. Jerzy Szczygieł – burmistrz miasta Łańcuta
Mijają cztery lata kolejnej kadencji samorządu terytorialnego, był to okres niezwykle burzliwy, obfitujący
wiele wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych, które w większym bądź mniejszym stopniu wpłynęły na nasze życie, życie naszych najbliższych i całego
miasta.
Przyznać należy, iż pomimo braku sprzyjającej koniunktury udało się nam zrealizować bardzo wiele,
zwłaszcza w zakresie infrastruktury komunalnej, która
w szczególny sposób wpływa na poprawę wizerunku
miasta, życie mieszkańców, dając tym samym możliwość rozwoju nowych inwestycji.
Najważniejszą inwestycją, zrealizowaną w mieście,
jedną z największych w ostatnich latach jest z pewnością
budowa centrum rekreacyjno-sportowego, w ramach którego powstała hala sportowa z widownią na ponad 700
miejsc z pełnym zapleczem, salą do treningów, siłownią,
sauną, szatnią i sanitariatami. W chwili obecnej dobiega
końca budowa II etapu tej inwestycji, a mianowicie budowa basenu krytego o wymiarach 12,5 m x 25 m. Wewnątrz basenu znajdzie się zjeżdżalnia, brodzik dla dzieci, bicze wodne. Pod spodem w części widowni będzie
kręgielnia i restauracja z kawiarnią, pokoje gościnne dla
sportowców, sala konferencyjna, zaplecze i miejsca parkingowe na zewnątrz.
Miasto Łańcut od wielu już lat kojarzone jest jako
centrum ruchu turystycznego Podkarpacia i jedno z najważniejszych i najatrakcyjniejszych miejsc w Polsce. To
nie tylko stereotyp, ale również fakt. Corocznie Łańcut odwiedza ponad 300 tys. turystów dla których przygotowa-
nych jest wiele atrakcji turystycznych. Muszę przyznać,
iż rozwój infrastruktury turystycznej uważam od lat za
nasz priorytet. Muszę powiedzieć, że w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu sportowo-rekreacyjnego, planujemy
budowę hotelu o średnim standardzie na około 100 miejsc
noclegowych. W chwili obecnej finalizujemy rozmowy
z inwestorem, dobiegają również do końca prace związane z uzyskaniem warunków zabudowy hotelu w Łańcucie
przy ulicy Armii Krajowej.
Inwestycją realizowaną systematycznie od lat jest
budowa kanalizacji. Przez ostanie cztery lata wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy kanalizację sanitarną
dzielnicy Kąty, dzielnicy Południe – Wschód, dzielnicy
Podzwierzyniec, Przedmieście – Grabskie, ul. Wincentego Pola, Polnej, Dąbrowskiego. Pragnę zaznaczyć, iż do
tej pory wykonano już kilkadziesiąt kilometrów kanalizacji. Znaczącą inwestycją jest budowa sieci wodociągowej i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Woli
Małej, dzięki czemu nasze miasto ma nie tylko bezpieczną rezerwę wody pitnej, ale woda ta spełnia najwyższe
europejskie normy jakości.
Kolejną ważną sprawą jest łańcucka oświata. W tej
chwili możemy powiedzieć, iż jest ona nie zadłużona,
a miejska baza dydaktyczno-oświatowa może być wizytówką naszego miasta. Udało się wyremontować i zmodernizować wszystkie przedszkola i szkoły – wymieniono kotłownie na gazowe, dokonano remontów stolarki
okiennej i drzwiowej, prowadzono prace modernizacyjne wokół szkół, zakres wykonanych robót jest tak duży,
że nie sposób wszystkie wymienić.
Warto również wspomnieć o rozpoczętej modernizacji Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie, dotychczas
wyremontowano dach nad salą widowiskową, wybudowano chodniki i plac przed budynkiem, adaptowano
również pomieszczenie kotłowni na garaże.
W trakcie obecnej kadencji wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy wiele ulic w naszym mieście, między
innymi ulice Kąty, Reymonta, Łąkowa, Głuchowska,
Boczna Kasprowicza, Głowackiego, Kilińskiego, Szenwalda, Polna, Staszica, Batorego, 29 Listopada, Kwiatowa,
Kusocińskiego, Piekarska, M.C. Skłodowskiej, Kołłątaja,
Fredry, Moniuszki, Rejtana, Składowa, Dolniańska, Sienkiewicza, Podwisłocze, Solskiego, Batalionów Chłopskich, Dąbrowskiego, Słoneczna, Debnik, Wiejska, 10
PSK, odnowiono również wiele dróg wewnętrznych na
osiedlach miejskich min. Osiedlu Bażantarnia, Trześnik,
gen. Maczka.
2
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
Mając na uwadze zarówno wizerunek miasta, jak
również funkcjonalność zmodernizowano znaczną część
miejskich chodników, wymieniając płytki betonowe na
kostkę res-bruk min. przy ulicach Podwale, Kusocińskiego, Rynek /od Rzeźniczej do ul. Słowackiego/, na osiedlu
Trześnik, Jagiellońska, Rynek – Planty, Stysia, Skotnik,
Kopernika, Głowackiego, Danielewicza, Sucharskiego,
Solskiego, Daszyńskiego, Partyzantów, Cetnarskiego,
Słowackiego, Dąbrowskiego, Zamkowa oraz Hrabskiej.
W centralnym punkcie Rynku na tzw. Plantach wykonano główny ciąg chodnikowy przebiegający przez
ten teren oraz ciągi od strony wschodniej, które zostały wkomponowane w istniejącą zieleń niską i wysoką.
W chwili obecnej urządzana jest płyta w centralnej części Plant.
Dzięki inwestycji prowadzonej wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 877 Naklik – Dylągówka, nowy wygląd
zyskały ulice Mościckiego /przy udziale finansowym
miasta/, Mickiewicza, Królowej Elżbiety, Sikorskiego
i Podzwierzyniec.
W niedalekiej przyszłości na terenie miasta ruszy
jedna z największych inwestycji drogowych w regionie,
a mianowicie przebudowa drogi krajowej E 4 na odcinku przebiegającym przez Łańcut, co z pewnością będzie
znaczącym impulsem dla naszej gospodarki i co ważne
da nowe miejsca pracy mieszkańcom.
Wyrazem znaczących osiągnięć naszego miasta
w zakresie poprawy wizerunku, rozwoju infrastruktury komunalnej, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej jest niewątpliwie uzyskanie w roku bieżącym przez
Gminę Miasto Łańcut certyfikatu „Gmina Fair Play”
– Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, będącego swoistym świadectwem jakości dla Łańcuta. Nasze miasto
spełniło wszystkie warunki, którymi powinna wykazać
się „Gmina Fair Play”, a są to:
aktywne podejmowanie działań organizacyjnych,
promocyjnych i finansowych mających na celu przyciągnięcie inwestorów do gminy,
dążenie do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia,
dotrzymywanie podjętych zobowiązań,
stałe polepszanie infrastruktury gminnej,
promowanie pro-ekologicznych inwestycji i obiektów
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
praworządność i wysoki poziomem etyczny pracowników gminy,
prowadzenie konsultacji z mieszkańcami oraz dbałość o zaspokojenie ich potrzeb
współpraca z lokalnym biznesem.
W tym miejscu pragnę zaznaczyć, że podejmując swe
decyzje zawsze kierowałem się i kieruję się nadal tym,
aby zrealizowane inwestycje przynosiły korzyści jak najszerszej grupie społecznej, dotyczy to inwestycji kanali-
Planty
zacyjnych, poprawy dostawy wody, polepszenia estetyki
zarządzanych obiektów, zwiększenia bezpieczeństwa na
drogach gminnych. Niestety przyznać należy, że niejednokrotnie ambitne i społecznie uzasadnione plany koryguje i ogranicza rzeczywistość, która podporządkowana
jest środkom finansowym, jakimi w danym momencie
dysponujemy. To zjawisko z pewnością dotknęło każdego z nas.
Podkreślić pragnę również fakt, że prace kierowanego przeze mnie Urzędu, podlegały w okresie mijającej
kadencji 18 kontrolom uprawnionych do tego jednostek
i instytucji /Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Kontroli
Skarbowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Archiwum
Państwowego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Powiatowego Urzędu
Pracy/, wszystkie zalecenia pokontrolne znajdują się do
wglądu w Urzędzie Miejskim w Łańcucie.
Kontrolą o szczególnym charakterze, mającą na celu
sprawdzenie gospodarki finansowej miasta była kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie, przeprowadzona w okresie od grudnia
2005 r. do lutego 2006 r. Powyższe kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości, ani uchybień w pracy Urzędu,
co świadczy o rzetelności i profesjonalizmie podległych
mi urzędników.
Podsumowując pragnę zauważyć, że obecna sytuacja miasta w porównaniu z innymi miastami w regionie
jest niezła. Biorąc pod uwagę pozytywne prognozy rynkowe, stabilizującą się sytuację w kraju, na nadchodzącą przyszłość rysują się realne szanse wyjścia z kryzysu
gospodarczego w skali kraju, co z pewnością wpłynie
korzystnie i dla naszego miasta.
Dzieląc się powyższymi uwagami, pragnę przedstawić Państwu, efekty mej pracy, jako gospodarza miasta.
Prezentuję Państwu w dalszej części szczegółowy, rzeczowy zakres zadań wykonywanych przez nasz samorząd na
przestrzeni ostatnich czterech lat.
Burmistrz Miasta Łańcuta
Jerzy Szczygieł
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
3
Sprawozdanie z kadencji Rady Miejskiej
w Łańcucie
W październiku 2006 r. upłynęła IV kadencja Rady
Miejskiej w Łańcucie
Mandat radnego w kadencji sprawowali:
1. Antosz Andrzej (do 17.06.2004 r.)
2. Bazan Tadeusz
3. Drogoń Adam (od 12.12.2004 r.)
4. Dubiel Tadeusz
5. Grabowski Piotr
6. Kochman Robert
7. Kucaba Robert
8. Michno Stanisław
9. Michno Witold
10. Pasierb Andrzej
11. Seniw Jerzy
12. Skóra Anna
13. Sowa Marek
14. Szczepaniak Krzysztof
15. Wojtowicz Wit Karol
16. Zawadzka-Kluz Jolanta
Rada pracowała pod przewodnictwem pana Marka Sowy.
Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady pełnił pan Krzysztof Szczepaniak.
Rada jako organ stanowiący i kontrolny obradowała na
sesjach oraz pracowała w Komisjach.
Na IV kadencję powołano 4 stałe Komisje Rady, a mianowicie:
• Komisję Gospodarki Miejskiej, której przewodniczył
Andrzej Pasierb,
• Komisję Spraw Społecznych, której przewodniczyła
Anna Skóra,
• Komisję Budżetu i Finansów, której przewodniczyli
Andrzej Antosz i Robert Kochman,
• Komisję Rewizyjną, której przewodniczył Witold
Michno.
Komisje odbyły łącznie 256 posiedzeń w tym :
• Komisja Gospodarki Miejskiej – 80,
• Komisja Spraw Społecznych. – 63,
• Komisja Budżetu i Finansów – 63,
• Komisja Rewizyjna - 50 oraz przeprowadziła 17 kontroli w zakresie realizacji środków budżetowych przez
miejskie jednostki organizacyjne.
W 2002 roku została powołana doraźna Komisja Statutowa, która pod przewodnictwem Roberta Kochmana
opracowała projekt Statutu Miasta Łańcuta, który został
przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr III/21/2002.
Podstawowym
zadaniem
Rady jest stanowienie prawa
miejscowego oraz wykonywanie kontroli działalności Burmistrza i miejskich jednostek
organizacyjnych.
Rada obradowała na 42 sesjach na których podjęła 262
uchwały, które dotyczyły głównie spraw z zakresu : gospodarowania mieniem gminnym,
mgr inż. Marek Sowa
uchwalania i wykonywania
Przewodniczący Rady Miejskiej
budżetu miasta, zagospodarow IV kadencji
wania przestrzennego, pomocy
społecznej, promocji i kultury, oświaty, finansowania i realizacji inwestycji miejskich, ochrony środowiska, pozyskiwania środków pozabudżetowych, zawierania porozumień
z innymi samorządami.
Mając na uwadze wnioski wynikające z przyjętego
w poprzedniej kadencji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łańcuta”
w kwietniu 2004 r. Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu
do opracowania „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łańcuta na lata 2004-2007 i 2007-2013” oraz o przeprowadzeniu w tym zakresie konsultacji społecznych.
Plan ten został następnie przyjęty uchwałą Nr XIX/
107/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. Uchwalony dokument
jest niezmiernie ważny z punktu planowania procesów
rozwojowych Gminy Miasto Łańcut, koncentracji środków
na wskazanych działaniach strategicznych, oraz daje też
szansę ubiegania się o wsparcie dofinansowania inwestycji ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.
Zgodnie z nakreślonymi w Planie celami Rada w dniu
30 lipca 2004 r. podjęła uchwałę Nr XX/114/2004 w sprawie przystąpienia do realizacji zadania przebudowy stacji
uzdatniania wody w Woli Małej. W kwietniu 2006 r. zakończone zostały roboty na tym zadaniu inwestycyjnym, które zostało sfinansowane w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10% ze środków
budżetu państwa oraz w 15% ze środków miasta Łańcuta.
Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą 4 mln złotych.
Przebudowana stacja uzdatniania wody spełnia obecnie
wszystkie standardy dla tego rodzaju obiektów.
Do decyzji wpływających w sposób strategiczny na
rozwój społeczno-gospodarczy miasta obecnie jak i w
przyszłości należy uchwała z dnia 31 sierpnia 2005 r.
Nr XXXI/185/2005 w sprawie przystąpienia do realizacji
II etapu budowy Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego
4
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
Łańcucie – kryta pływalnia. Budowa tegoż obiektu była
zawsze postrzegana jako jeden z celów strategicznych
miasta Łańcuta przez mieszkańców.
Zadanie zostało rozpoczęte w III kwartale 2005 r., finansowanie jego zostało wsparte środkami Programu
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego
w kwocie 2 200 000 PLN .
W kadencji tej zostało utrzymane tempo i założone
kierunki rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta. Zabezpieczone w budżecie miasta środki pozwoliły na wykonanie kanalizacji w osiedlach Południe,
Wschód, Podzwierzyniec i Kąty. Działania w tym obszarze w sposób zdecydowany służą wsparciu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego na terenie miasta,
poprawie stanu zachowania środowiska, dążeniom do
realizacji celu określonego w przyjętych dokumentach
strategicznych: ”Łańcut, miastem kultury, turystyki, przyjaznym dla inwestorów, życzliwym, ekologicznym i bezpiecznym dla mieszkańców”.
Proces ten mają wydatnie wspomagać i uzupełniać
uchwalone w bieżącej kadencji takie dokumenty jak:
- uchwała z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004-2015, która ma
stanowić podstawę do podejmowania działań w zakresie ochrony środowiska, poprawy istniejącego stanu,
wskazania mechanizmów prawno-ekonomicznych do
osiągania założonych celów,
- uchwała z dnia 1 lipca 2003 r. Nr VIII/54/2003 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków,
- uchwała z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta.
Mając na uwadze istniejące uwarunkowania prawne
w zakresie gospodarki przestrzennej organy gminy opracowały i uchwaliły 17 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujące obszary pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne oraz tereny usług i handlu.
Podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
„Księżych Górek” z przeznaczeniem na realizację osiedla
mieszkaniowego. Przyjęta przez Radę w dniu 5 czerwca
2006 r. ocena aktualności studium i planów miejscowych
wskazuje na potrzebę dalszych opracowań w zakresie
gospodarki przestrzennej miasta w szczególności rozwiązań komunikacyjnych oraz wykreowania rozwiązań dla
obszarów przemysłowych i usługowych, intensyfikacji
działań w obszarze śródmiejskim.
Z uwagi na rangę problemów mieszkaniowych na
terenie miasta w tym budownictwa komunalnego Rada
przyjęła uchwałą z dnia 17 lutego 2006 r. Wieloletni Program Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy
Miasta Łańcuta na lata 2006-2010, określający kierunki
działań zmierzających do pozyskiwania lokali mieszkalnych, poprawy stanu technicznego i standardu zasobu
mieszkaniowego. Uchwałą z dnia 29 czerwca 2005 r. określone zostały zasady wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu miasta Łańcuta.
Kreowanie innych działań w sferze polityki społecznej
następowało w drodze uchwalania i przyjmowania corocznie sprawozdań z realizacji:
- rocznych Programów współpracy Gminy Miasta
Łańcuta z organizacjami pozarządowymi,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Po raz pierwszy Miasto Łańcut w drodze uchwały
z dnia 4 kwietnia 2006 r. przyjęło i wdrożyło do realizacji Gminny Program przeciwdziałania narkomanii na lata
2006-2008.
Mając na uwadze szeroko rozumianą koordynację działań w sferze polityki społecznej oraz intensyfikację wydatków w tym obszarze uchwałą Rady z dnia 17 lutego 2006 r.
zdecydowano o opracowaniu Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta Łańcuta. Na XLI
sesji w dniu 15 września 2006 r. Rada uchwaliła Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasta
Łańcuta na lata 2006-2013. Przyjęte w Strategii koncepcje i
rozwiązania wskazują na sposoby zaradzenia problemom
społecznym na lata 2006-2013. Dokument ten jest podstawą do podejmowania długofalowych, zintegrowanych
działań rozwojowych w sferze społecznej oraz wdrażania
rozwiązań w postaci programów lokalnych, mających na
celu realizację celów zawartych w strategii.
W trakcie kadencji miasto Łańcut zawarło porozumienia o partnerstwie z miastami Levoca i Tavira, obejmujące
współpracę i wzajemną wymianę doświadczeń w dziedzinie kultury, oświaty, turystyki i sportu oraz ochrony środowiska.
W uznaniu zasług dla miasta Rada podjęła 2 uchwały
o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta. Tę niepowszednią godność nadała:
• Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi wyrażając podziękowanie Mieszkańców
miasta Łańcuta, w uznaniu zasług za służbę duszparsterką oraz działalność, której tyle zawdzięcza zarówno Diecezja jak i cały Kościół w Polsce.
• Panu Bogusławowi Kaczyńskiemu w uznaniu wybitnych zasług, a w szczególności za twórczy wkład pracy i osobiste zaangażowanie w działania, które sprawiły, że miasto Łańcut zaistniało w świecie wielkich
wydarzeń muzycznych.
Podejmowane były przez Radę rozstrzygnięcia dotyczące wsparcia finansowego z innymi samorządami
gminnymi samorządu powiatowego, dotyczące realizacji
zadań służących w szczególności poprawie stanu bezpieczeństwa publicznego, pożarowego i ochrony zdrowia.
W gospodarce budżetowej miasta kierowano się za-
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
sadą zapewnienia płynności finansowej przy realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych przy zapewnieniu
oczekiwanych standardów ich realizacji. Podejmowane
zadania inwestycyjne realizowane z udziałem kredytów
i pożyczek starano się realizować przy zapewnieniu szerokiego bezpieczeństwa budżetu miasta w odniesieniu do
jego dochodów.
Szczególnego podkreślenia wymaga również sprawa
współdziałania Rad Osiedlowych z organami miasta Łańcuta. Przewodniczący Zarządów Rad Osiedlowych uczestniczyli w sposób aktywny w obradach Rady, przekazując
na bieżąco problemy mieszkańców, co wydatnie wpływało na rozwiązania stanowionego prawa oraz bieżącego
zarządzania miastem.
5
Jak wspomniano na wstępie niniejszego sprawozdania
Rada podjęła 262 uchwały. W sprawozdaniu tym podjęto
próbę wskazania głównych kierunków i celów strategicznych przyjętych przez Radę i realizowanych w tej kadencji. Z tego też względu nie rozwinięto w sprawozdaniu
spraw związanych z bieżącym zarządzaniem i funkcjonowaniem miasta, z racji też i tej, że sprawy te należą głównie do kompetencji organu wykonawczego gminy.
Nie znaczy to, że sprawy te nie były dostrzegane przez
Radę i Radnych. Stanowiły one dominujący przedmiot
prac Rady i Komisji, podejmowanych interpelacji, zapytań i wniosków.
Przewodniczący Rady
Marek Sowa
Realizacja zadań z zakresu infrastruktury komunalnej
– miejskich dróg, ulic, placów, wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku,
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
budownictwa mieszkaniowego, targowisk, cmentarzy gminnych
Inwestycje miejskie zrealizowane w latach 2002-2006
•
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego – w tym
hali sportowej i krytej pływalni
W roku 2002 została opracowana dokumentacja projektowa, uzyskano pozwolenie na budowę. W 2003 roku
rozpoczęto budowę I etapu kompleksu rekreacyjno-sportowego tj. budowę hali sportowej wraz z łącznikiem, którą oddano do użytku w 2004 r. Decyzję o kolejności budowanych obiektów podjęto w oparciu o konsultacje ze
środowiskami sportowymi w związku z funkcjonującymi
Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Armii Krajowej.
silnymi drużynami koszykówki męskiej oraz siatkówki
kobiet, osiągającymi efekty sportowe na poziomie rozgrywek krajowych. Oddano obiekt o następujących parametrach: hala sportowa – kubatura: 30 496,75 m3, powierzchnia: 2 980,85 m2, przewiązka – kubatura: 8 942,78 m3,
powierzchnia: 1 610,02 m2. W obiekcie znajdują się między innymi duża hala sportowa o wymiarach 24 x 44 m,
mniejsza salka rekreacyjna 14 x 14 m, siłownia 10 x 10 m,
zespół odnowy biologicznej, zaplecze techniczno sanitarne. Na widowni znajduje się 406 miejsc siedzących
stałych + 72 szt. krzesełek dostawianych. W związku
6
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
Kompleks sportowo-rekreacyjny – widok na krytą pływalnię.
dezynfekcji wody. Nowa technologia umożliwiła powtórne
wykorzystanie wód popłucznych przez co obniżono straty
wody. Modernizacji również poddano kotłownię.
Woda pitna obecnie uzdatniona w Stacji Uzdatniania
Wody w Woli Małej dla miasta Łańcuta spełnia wszelkie
wymogi i normy jakościowe obowiązujące na terenie
państw Unii Europejskiej.
Należy tu dodać, że na to zadanie pozyskano zewnętrzne środki pomocowe w tym: z Unii Europejskiej
w wysokości 2.677.337,36 zł, oraz z budżetu państwa
kwotę 356.979 zł. Łącznie środki pomocowe zamknęły się
kwotą 3.034.316,36 zł.
Kolejnym etapem poprawy jakości wody bezpośrednio u mieszkańców będzie przeprowadzenie modernizacji funkcjonujących sieci oraz ich płukanie.
• Budowa dwóch studni oraz sieci wodociągowej do
Stacji Uzdatniania Wody, w ramach tego zadania pozyskano dodatkowe ujęcia wody dla miasta Łańcuta, co
umożliwiło częściową likwidację ujęć brzegowych tzw.
Starego ujęcia nad Wisłokiem.
Efekt rzeczowy to ok. 4 km sieci wodociągowej z przejściem przez rzekę Wisłok tj. od 2-ch nowo odwierconych
studni S1 i S2 do SUW w Woli Małej.
Wnętrze hali widowiskowo-sportowej przy ul. Armii Krajowej.
z coraz większym zainteresowaniem kibiców rozgrywkami sportowymi dodatkowo zakupiono 5 trybun teleskopowych składanych, które w sumie posiadają 250 miejsc
siedzących.
W październiku 2005 r. rozpoczęto budowę II etapu
zadania pn. „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego”
– tj. krytej pływalni. Zakres umowy obejmował stan surowy zamknięty. We wrześniu 2006 r. podpisano umowę na
roboty wykończeniowe i technologiczne krytej pływalni.
Obecnie trwają roboty drogowe, wykończeniowe w tym:
elektryczne, sanitarne, technologiczne, i inne. Zakończenie
zadania planowane jest na I kwartał 2007 r. tj. przełom
stycznia i lutego. Efektem tego zadania będzie kryty basen
o wymiarach niecki 12.5 x 25 m wraz ze zjeżdżalnią oraz
brodzikiem dla dzieci.
Zadanie to objęte jest dofinansowaniem ze skarbu
państwa w wysokości 2.200.000 zł. w ramach umowy
zawartej pomiędzy Gminą Miasta Łańcuta a Marszałkiem
Województwa Podkarpackiego.
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody.
Prace przy przebudowie Stacji Uzdatniania Wody
w Woli Małej dla Miasta Łańcuta rozpoczęto w kwietniu
2005 r. Zadanie to zakończono w 2006 r. uzyskując możliwość oczyszczenia wody w ilości 5,5 tys. m3/dobę.
Inwestycja obejmowała zakup i montaż nowych urządzeń tj. desorbery, filtry, zestawy pomp, oraz urządzenia do
• Modernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Łańcucie zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego w Łańcucie
(dzielnica Podzwierzyniec). Inwestycja ta rozpoczęta była
w poprzedniej kadencji i zakończona całkowicie w 2002
roku. Przez pierwsze 2 lata wykonano kotłownię gazową,
salę gimnastyczną dla dzieci przedszkolnych, sale dydaktyczne. Ostatnim zakresem inwestycji było wykonanie
części kuchennej wraz z niezbędnym zapleczem administracyjnym i szatni.
• Adaptacja budynku biurowego na mieszkania komunalne, zakupionego przez Gminę Miasta Łańcuta od Spółdzielni
„Robotnik” przy ul. Polnej w Łańcucie. W wyniku adaptacji
uzyskano 8 lokali mieszkalnych i jeden lokal użytkowy.
•
ulica Lisa Kuli
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
7
Nowe ujecia wody pitnej dla miasta Łańcuta nad Wisłokiem
Otwarcie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody
Stacja Uzdatniania Wody w Woli Małej po modernizacji
• Budowa kolektora ”W”, łączącego kolektor Gminy
Wiejskiej Łańcut (od strony wsi Sonina) ze zlewnią osiedla
Braci Śniadeckich w Łańcucie oraz ul. Mościckiego. Zadanie to wykonano w całości w 2002 r. Inwestycja ta pozwoliła na zebranie w jeden kolektor z odprowadzeniem
ścieków do oczyszczalni funkcjonujących kanalizacji z terenów budowlanych, z których do tej pory odprowadzano ścieki rowem otwartym. Pierwszym etapem tej inwestycji (finansowym) był udział partycypacyjny w kosztach
budowy kolektora fi 400 którego realizacją zajmowała się
gmina wiejska Łańcut, a następnie w ramach inwestycji
miejskich wykonanie kolektora „W” kończącego się na ulicy Traugutta, długości – 1.200 mb.
• Kanalizacja sanitarna dz. Południe –Wschód.
Pozwoliło to na odprowadzenie między innymi ścieków
ze zlewni ulicy Kopernika i 3-go Maja, Kościuszki, Ogro-
dowej, Granicznej, Bema, Sowińskiego, Armii Krajowej,
Żardeckiego, Bohaterów Westerplatte, Mościckiego, Wandy Rutkiewicz i Królowej Jadwigi, Szenwalda. Zakres
rzeczowy zadania obejmował rurociągi PCV fi 315 mm
– 130,00 mb, PCV fi 250 mm – 6 986,00 mb, PCV fi 200
mm – 12073,5 mb, PCV fi 160 mm – 1516,8 mb, rurociąg
tłoczny z rur PE fi 160 mm – 278,00 mb, z rur PEHD:
- fi 63 mm – 65,5 mb, fi 90 mm – 6 mb, fi 110 mm – 505
mb,
- fi 125 mm – 91 mb przepompownia ścieków - 4 kpl./.
• Kanalizacja sanitarna dzielnicy Przedmieście – Grabskie. Wykonano kanalizację sanitarną przy ul. Piłsudskiego /kanal. sanit. z rur PCV fi 300 mm – 341,5 mb,
fi 250 mm – 83,0 mb, fi 200 mm – 171,0 mb/. Inwestycja
ta zakończyła definitywnie uporządkowanie polityki ściekowej w dzielnicy Przedmieście – Grabskie.
8
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
• Kanalizacja sanitarna ul. W. Pola
Zadanie to zostało wdrożone na wniosek mieszkańców,
opracowano projekt przy dobrej współpracy z właścicielami posesji. Zadanie wprawdzie o małym zakresie – tj.
sieć kanalizacji sanitarnej długości 300 mb i 1 przepompownia, wykonane zostało bez większych trudności.
• Kanalizacja sanitarna dzielnicy Podzwierzyniec.
Zadanie obejmujące zlewnię ulic: Kochanowskiego, Dębnik, Zwierzyniec, Łąkowa, Głuchowska. Wykonano kanał
sanitarny z rur PCV fi 315 mm – 134 mb, PCV fi 300 mm –
430,5 mb, fi 250 mm – 654,0 mb, PCV fi 200 mm – 586,0 mb.
PCV fi 160 mm – 251,00 mb, rurociąg tłoczny z rur PE
fi 110 mm – 19 mb, przepompownia ścieków – 2 kpl/.
Chodnik na osiedlu Armii Krajowej
• Kanalizacja sanitarna dzielnicy Kąty, w ramach tej inwestycji wykonano kanały sanitarne o długości 4.480 mb
z przepompowniami ścieków. Należy zaznaczyć, że dzielnica Kąty jest terenem zalewowym, poprzecinanym korytem
tzw. „Starego Wisłoczyska”, gdzie woda gruntowa wypiera
urządzenia kładzione na dno wykopu, a w przypadku przepompowni ścieków wykopy wynoszą 6 mb.,
• Wybudowano kanalizację sanitarną ul. Polnej w ramach zadania w dzielnicy Kąty /kanalizacja sanit. grawitacyjna PCV fi 200 mm – 500 mb, fi 160 mm – 17 mb,
rurociąg tłoczny PE fi 90 mm – 381 mb, przepompownia
ścieków – 1 kpl./.
• Kanalizacja deszczowa – Kanalizacja deszczowa w
ul. Dąbrowskiego /sieć PCV ø 315 - 317 mb/ oraz kanalizacja deszczowa ulic Przybosia i Zamknięta /sieć PCV ø
315 mm – 49 mb, sieć PCV ø 250 mm – 110 mb, studnie
rewizyjne ø 1000 mm, kraty.
• Kolektor deszczowy dzielnicy Podzwierzyniec.
W 2002 roku zostało spisane porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Łańcuta, a Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich na wspólną modernizację ulicy Podzwierzyniec.
W ramach zadania wykonano fi 500 mm o długości 679 mb
i fi 400 mm o długości 97 mb. Pozwoliło to na dalsze prowadzenie prac przy modernizacji ul. Podzwierzyniec.
• Wykonano sieć wodociągową – od ul. Moniuszki do
ul. Grunwaldzkiej /rur. PE fi 50 – 120 mb, fi 32 – 20 mb/,
ul. 29 Listopada /rur. PE fi 63 – 200 mb, fi 40 – 6 mbfi 32
– 12 mb/.
• Inwestycje oświetleniowe – Wykonano oświetlenie
drogowe ulic: Czarnieckiego,Kąty, Armii Krajowej – boczna,29-go Listopada – boczna, 10PSK, Dąbrowskiego, Kwiatowa. Dokonano wymiany słupów oświetlenia drogowego na lampy stylowe przy ulicach : Kościuszki, Rynek,
Farna,Rzeźnicza. Opracowano dokumentację projektowo
– kosztorysową oświetlenia drogowego ulic: Polna, Gen.
Sowińskiego, Kąty, Sienkiewicza, Wąska. Wykonano pod-
Chodnik na osiedlu Śniadeckich
świetlenie krzyża przy zbiegu ul. Kościuszki – Moniuszki.
– Na plantach miejskich zamontowano nowe stylowe
lampy (częściowo).
• Zakup przystanków autobusowych – w okresie tym
zakupiono 7 szt., które zamontowano na ul. Piłsudskiego
– 2 szt., ul.Podzwierzyniec – 3 szt. ul. Kościuszki 2 szt.
• Inwestycje związane z oczyszczaniem miasta – zakup zamiatarki ulicznej oraz dwóch samochodów ciężarowych do odbioru odpadów komunalnych
• Modernizacja ulicy Rynek – Planty. W ramach tego
zadania wykonano główny ciąg chodnikowy przebiegający przez Planty oraz ciągi od strony wschodniej. Obecnie realizowane jest urządzenie płyty plant bezpośrednio
przy pomniku. Wszystkie ciągi zostały wkomponowane
w istniejącą zieleń niską i wysoką.
• Miejskie place zabaw – Rozpoczęto modernizację placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Boh. Westerplatte
w Łańcucie. Zakupiono: bramki do piłki nożnej, sprzęt do
koszykówki, stół do ping – ponga, terenowy zestaw zabawowy składający się z przeplotni, wieży z daszkiem,
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
pomostu z trapem, drabinki, 2 zjeżdżalni. Wszystkie zamontowane urządzenia posiadają certyfikaty zgodności z normą i uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa. Na plac zlokalizowany na osiedlu
9
3-go Maja – przekazano nową huśtawkę oraz stół do
tenisa stołowego. Urządzono dodatkowo place zabaw
w Przedszkolu Miejskim nr 4 na osiedlu Trześnik, w Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Piłsudskiego, oraz przy ul.
Zielonej – ogólnodostępny dla dzieci z osiedla Wschód.
• Prace związane z utrzymaniem dróg.
Co roku wykonuje się remonty cząstkowe asfaltem, arszą,
kamieniem na wszystkich drogach będących w zarządzie
Gminy Miasta Łańcuta,
• Remont chodników z wymianą krawężników:
dokończono remont chodnika przy ul. Podwale: wymiana
płytek na nawierzchnię z kostki brukowej, wymieniono
krawężnik przy ul. Kusocińskiego ok. 200 mb oraz wykonano remont chodnika przy ul. Rynek (od ul. Rzeźniczej
do ul. Słowackiego), wyremontowano chodnik na osiedlu
Trześnik, Przeprowadzono modernizację chodników przy
ul. Jagiellońska, ul. Rynek – planty, ul. Stysia, ul. Skotnik,
ul. Kopernika, ul. Głowackiego, ul. Danielewicza, ul. Sucharskiego, ul. Solskiego, ul. Daszyńskiego, ul. Partyzantów, ul. Cetnarskiego – Słowackiego. Łącznie wyremontowano 9.987 m², w tym krawężników 4.407 mb i obrzeży
4.352 mb.
Chodnik na osiedlu Trześnik
• Nowe nakładki bitumiczne wykonano na następujących ulicach:
Kąty (przedłużenie Wiejskiej), Kąty (od przejazdu), Kąty
(do pętli), Kąty (od strony Krzemienicy), Reymonta, Łąkowa, Głuchowska, Boczna Kasprowicza, Głowackiego, Kilińskiego, Szenwalda, Polna, Staszica, Batorego, 29 Listopada, Kwiatowa, Kusocińskiego, Hrabskiej, Składowej, Kąty,
Dolniańskiej, Sienkiewicza, Polnej, Reymonta, Podwisłocze, Solskiego, Sowińskiego, Bat. Chłopskich, Słonecznej,
parking k/cmentarza, drogi Przedmieście-Grabskie, drogi
os. Wschód, droga przy Kochanowskiego. Łącznie wykonano 16.406 m² nakładek bitumicznych co stanowi około
4.687 km.
• Remont emulsją i grysami, wykonano na os. Armii Krajowej, os. Trześnik, oraz ulicach Sokoła, Wiejska, Dębnik.
• Wykonano zjazd do hali sportowej przy ulicy Armii
Krajowej.
• Remont ulicy Dąbrowskiego – Wstawiono nowe krawężniki, ustawiono obrzeża, ułożono chodnik z kostki
res-bruk, wykonano podbudowę z tłucznia, kraty ściekowe oraz nakładkę asfaltobetonową
• Budowa ulicy Wiosny Ludów wraz z niezbędną infrastrukturą polegająca na obustronnym ułożeniu krawężników, podbudowy i wykonaniu nawierzchni asfaltowej.
Chodnik na ul. Danielewicza
• Budowa ul. Lisa Kuli wraz z chodnikiem – wykonana
w całości w ramach zadania inwestycyjnego pn. Uzbro-
10
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
jenie osiedla Braci Śniadeckich II etap. Łącznie na przełomie 2002-2006 remontem cząstkowym asfaltem objęto
3.960 m² dróg.
• Place, parkingi – utwardzono kostką brukową część
terenu zlokalizowanego przy parkingu – placu targowym
przy ul. Piłsudskiego, dodatkowo uzyskano miejsca postojowe w obrębie ulicy Dolniańskiej oraz przy ul. Dąbrowskiego w sąsiedztwie kościoła.
• Prace przy chodnikach w ciągach dróg wojewódzkich i powiatowych – w ostatnim okresie czasu wykonano następujące chodniki w ciągach dróg powiatowych:
ul. Skotnik, ul. Kopernika, oraz w ciągach dróg wojewódzkich: chodnik przy ul. 3-go Maja w kierunku na Soninę,
chodnik przy ul. Mościckiego, chodnik przy ul. Słowackiego,
przy stawie „browarnym”. W najbliższym czasie mają być
kontynuowane prace przy chodniku na ul. Kraszewskiego.
Chodnik na ul. Kopernika
Chodnik na ul. Rzeźniczej
• Gospodarka mieszkaniowa:
– przeprowadzono remont budynku Rynek 27 po katastrofie budowlanej,
– wykonano remont pustostanów w 22 lokalach
– wykonanie remontu lokali użytkowych – ul. Plac Sobieskiego 18 (instalacja elektryczna, wod.-kan., przebudowa pomieszczeń, podwieszanie sufitów, malowanie, montaż grzejników.
– Wymiana stolarki okiennej i przebudowa pieców
grzewczych w lokalach mieszkalnych-komunalnych.
– Remont i przebudowa pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych komunalnych ul. Kościuszki 13,
ul. 29 Listopada 25.
– Wymieniono stolarkę okienną w lokalach mieszkalnych komunalnych, dokonano również przeglądów
instalacji elektrycznej, wod – kan oraz przewodów
kominowych.
– Oprócz wymienionych remontów, których zakresy rzeczowe są obszerne dokonano wiele drobnych napraw:
sprawdzano szczelność instalacji gazowej, wymiana
układów sterowania c.o., naprawy schodów, wymiany
rynien i rur spustowych i inne. Na bieżąco usuwano
awarie tj.: awarie instalacji elektrycznej, wod.-kan.,
gazowej, c.o.
– W budynkach wspólnot mieszkaniowych wykonano
głównie zadania, których realizacja ma wpływ na
obniżenie kosztów eksploatacji obiektów i należy tutaj wymienić: Armii Krajowej 37: wymiana stolarki
okiennej na klatce schodowej i w pomieszczeniach
wspólnych, wykonanie docieplenia ściany północnej,
Armii Krajowej 39: wykonanie elewacji ściany zachodniej, docieplenie balkonów, obróbka balkonów,
Armii Krajowej 41: wykonanie docieplenia elewacji
3 ścian, Trześnik 18: wymiana pokrycia dachowego
z dachówki na blachę powlekaną wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i rynien spustowych oraz
naprawa kominów, Trześnik 4: malowanie pokrycia
dachowego, Trześnik 7: malowanie pokrycia dachowego, Rynek 28: wymiana stolarki okiennej na klatce
schodowej, Rzeźnicza 3: wymiana stolarki okiennej
na klatce schodowej.
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
11
• Wykonano remont lokalu użytkowego przy ul. Danielewicza 8 (Biblioteka Pedagogiczna). Staraniem władz
miasta dzięki zwolnieniu z czynszu oraz corocznemu
wykonywaniu remontów obiektu utrzymano działalność
Biblioteki Pedagogicznej w Łańcucie, nad którą nadzór
sprawuje Marszałek Województwa. Remont obejmował:
wykonanie centralnego ogrzewania, podwieszanych sufitów, docieplenia stropów, łazienkę, oraz utworzenie sali
do prowadzenia szkoleń i konferencji pedagogicznych
o znaczeniu ponadmiejskim.
Nowa nawierzchnia i chodnik na ul. Kościuszki
Nowa nawierzchnia ul. Kąty
Nowa nawierzchnia na ul. Harcerskiej
–
–
–
Remont dachu na budynku; Trześnik 14, Trześnik 16,
Trześnik 11, Armii Krajowej 43, Armii Krajowej 37.
Wykonano ocieplenie ścian szczytowych na budynku
na os. gen. St. Maczka 3. Wykonano remont pokrycia
dachowego i przebudowano kominy na budynku przy
ul. Rzeżnicza 10.
Przebudowano kominy na budynku komunalnym przy
ul. Kościuszki 20.
• Remonty placówek oświatowych.
W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace na obiektach placówek oświatowych:
– w przedszkolach miejskich dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w: Przedszkolu Miejskim nr
1 przy ul. Sienkiewicza i Przedszkolu Miejskim nr 4 na
osiedlu Trześnik.
– wykonanie remontu elewacji w Przedszkolu Miejskim
nr 2,
– w szkołach podstawowych i gimnazjach: w Szkole
Podstawowej nr 3 przy ul. 29 Listopada i w Szkole
Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki, oraz w Gimnazjum Publicznym nr 1 przy ul. Piłsudskiego i nr 2 przy
ul. Kochanowskiego dokonano wymiany stolarki
okiennej, drzwiowej.
– Wykonano niezbędne prace malarskie pomieszczeń
dydaktycznych i sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 2 i 3, oraz inne prace modernizacyjno-emontowe w tym remont schodów wejściowych do
Przedszkola Miejskiego nr 2, remont wejścia łącznie
z elewacją w Szkole Podstawowej nr 2 i ostatnio wykonany jeden z najważniejszych remontów – remont
kuchni w Gimnazjum Publicznym nr 2, kolejnym etapem tego zadania będzie wymiana urządzeń gastronomicznych.
• Utrzymanie zieleni w mieście – W miesiącach wiosenno-letnich przeprowadzono nasadzenia sadzonek kwiatów na klombach miejskich, ponadto wykonywane były
prace pielęgnacyjne związane z utrzymaniem zieleńców
miejskich oraz lasu Bażantarnia. W ramach tego zadania dokonano zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich
22 drzew gatunku dąb szypułkowy objętych ochroną
prawną w formie pomników przyrody w lesie „Dębnik”.
• Plac Targowy – Przeprowadzono remont schodów
terenowych. Ponadto opracowano dokumentacje projektowo-kosztorysową na budowę 6 sztuk pawilonów handlowych.
• Cmentarz komunalny.:
– trwają prace renowacyjne przy mogile zbiorowej żołnierzy AK
– dokonano przebudowy podcieni kaplicy na cmentarzu
komunalnym oraz rozbudowano kaplicę cmentarną
12
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
• Utrzymanie zieleni osiedlowej – W zakresie utrzymania zieleni osiedlowej wykonano prace pielęgnacyjne
oraz przycinkę drzew, żywopłotów, krzewów, wielokrotne koszenie trawy, zakup narzędzi i materiałów do utrzymania w czystości terenów komunalnych.
Remont kwatery AK na Cmentarzu Komunalnym
Odnowiony pomnik Bolesława Żardeckiego na Cmentarzu Komaunalnym
wykonano nowe alejki oraz nową nawierzchnię drogi
wewnętrznej na cmentarzu.
– wykonano renowację techniczną i estetyczną pomnika nagrobnego poświęconego Bolesławowi Żardeckiemu.
– przeprowadzono remont części ogrodzenia na cmentarzu Armii Radzieckiej.
– wykonano remont kaplicy Madejskich na Cmentarzu
Komunalnym.
–
• Zaawansowanie prac drogowych przy drogach wojewódzkich i krajowych
– Dobiegają końca prace związane z przebudową ciągu drogi wojewódzkiej Naklik – Dylągówka, której
Zarządcą jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Prace prowadzone są przy ul. Podzwierzyniec, Grunwaldzka, Sikorskiego, Kościuszki,
Kr. Elżbiety, Piłsudskiego i Mickiewicza. Ul. Podzwierzyniec stanowi najważniejszą część tego zadania,
poprzez przebudowę uzyskała profil miejski z obustronnym chodnikiem. Przebudowie poddano oświetlenie uliczne, wykonano odwodnienie ulicy oraz
przebudowano zatoki autobusowe. Większość głównych prac polegająca między innymi na wzmocnieniu
nawierzchni istniejącej, poszerzeniu jezdni, budowy
chodnika, została już wykonana, a do wykonania
pozostają prace związane z wykończeniem zjazdów
oraz niektórych ciągów pieszych między innymi przy
ul. Sikorskiego od strony osiedla Trześnik oraz w okolicach przejazdu kolejowego.
Prace przy przebudowie ww. odcinka drogi wg informacji uzyskanej od Zarządcy przebiegają terminowo.
– Przebudowa drogi krajowej E-4. W ostatnim okresie
przystąpiono do wykupów parceli niezabudowanych,
które leżą w pasie modernizowanej drogi na odcinku od ul. Skotnik do ul. Granicznej. Droga na tym
odcinku będzie posiadała dwie niezależne jezdnie
z pełnym doświetleniem, bezkolizyjnymi skrzyżowaniami oraz zmianami kierunków. Przebudowa tej
drogi całkowicie wyeliminuje od dawna istniejący
problem włączenia się do ruchu pojazdów od strony
Soniny poprzez ul. 3-go Maja, oraz drugiego newralgicznego skrzyżowania od Albigowej poprzez ul. Mościckiego w godzinach szczytu. Zadanie to uzyskało
poparcie mieszkańców gminy Łańcut. W najbliższym
czasie rozpoczną się wykupy 19 parceli zabudowanych, które w związku z modernizowaną trasą ulegną wyburzeniu. Powyższe będzie realizowane przy
osobistym udziale Burmistrza Miasta. Natomiast
odcinek od ul. Grabskiego do ul. Skotnik będzie podlegał tylko wzmocnieniu nawierzchni asfaltowej,
przez co powinno nastąpić wyeliminowanie drgań
na budynki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie. Niektóre z obiektów będą miały wymienioną
stolarkę okienną, zapobiegającą hałasowi. Na wniosek mieszkańców dzielnicy Przedmieście – Grabskie,
wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, dotyczącym dodatkowej możliwości wykonania zawrotki
w granicach administracyjnych miasta podjęto odwrotną decyzję przystępując do realizacji postulatu.
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
Po konsultacjach z przedstawicielami Rady Osiedla dokonano wyboru miejsca zawrotki, wywołano
uchwałę o zakupie terenu, a w najbliższym czasie zostanie sfinalizowany kontrakt zakupu terenu. Zlecono opracowanie dokumentacji do Pracowni Studiów
Nowe oświetlenie bocznej alejki od ul Armii Krajowej
Nowe oświetlenie na ul. Kościuszki
13
i Projektów Drogowych KLOTOIDA S.C. w Krakowie.
Podjęte dotychczas kroki umożliwią jednoczesne wykonanie zawrotki oraz modernizację odcinka trasy E4
(granice administracyjne miasta od strony Rzeszowa
do Skotnika).
Modernizacja Plant miejskich
14
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
Realizacja zadań z zakresu planowania przestrzennego,
budownictwa i ochrony zabytków:
•
Planowanie przestrzenne:
Plany uchwalone:
– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr
2/97 terenu modernizacji drogi krajowej nr 4 w Łańcucie,
– 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie,
– Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego
„trasy gazociągu DN 400” w mieście Łańcucie,
– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
nr 13 w mieście Łańcucie,
– Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego przy ul. Cetnarskiego w Łańcucie.
Plany w trakcie uchwalania
Plan przy ul. Kardynała Wyszyńskiego zakłada przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 9 ha, będącego własnością Gminy Miasta Łańcuta, Spółdzielni Mieszkaniowej
w Łańcucie oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej, pod potrzeby
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, wielorodzinnego i usługowego. Zaplanowany został układ komunikacyjny i sieci infrastruktury technicznej. Po podziale powstanie kilkadziesiąt działek przeznaczonych pod
budownictwo jednorodzinne, wolnostojące, kilka działek
pod budownictwo wielorodzinne, wysokie, oraz kilkanaście działek przeznaczonych pod usługi. Przewidziany
został również teren przeznaczony pod usługi sakralne.
Uchwalenie w/w planu przewiduje się na bieżący rok.
Przebudowa ulicy Podzwierzyniec.
•
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane w latach 2002-2006:
– budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
wraz z infrastrukturą techniczną
i zabudowątowarzyszącą,
– 256 decyzji
– usługi i handel
– 98 decyzji
– przemysł
– 17 decyzji
– budownictwo publiczne
– 19 decyzji
– infrastruktura techniczna
/inwestycje sieciowe/
– 97 decyzji
– decyzje o warunkach zabudowy z ustaleniem
zasad podziału nieruchomości
– 26 decyzji
W latach 2002-2006 wydano 602 zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
•
Działalność związana z ochroną dziedzictwa
kulturowego:
– wydano ok. 170 opinii konserwatorskich w sprawie
remontów obiektów zabytkowych,
– prowadzono nadzór konserwatorski przy prowadzeniu prac remontowych i budowlanych w zabytkowych
obiektach oraz w ich otoczeniu.
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
15
• Wydane pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia o przystąpieniu do budowy w latach 2002-2006 (w odniesieniu do budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego osób fizycznych):
–
Pozwolenia na budowę, rozbudowę, przebudowę
budynków mieszkalnych, jednorodzinnych
wraz z infrastrukturą techniczną
i urządzeniami towarzyszącymi
– 56 decyzji
–
Pozwolenia na budowę, rozbudowę,
przebudowę – innych budynków
– 15 decyzji
Pozwolenia na budowę inwestycji
liniowych
– 46 decyzji
–
–
Zgłoszenia o przystąpieniu do budowy – 52 zgłoszeń
Przebudowana ulica Skotnik
Realizacja zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami,
ochrony środowiska i przyrody:
Realizacją spraw z zakresu obrotu nieruchomościami oraz korzystania z nieruchomosci gminnych, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, dzierżawy nieruchomości, spraw z zakresu podwyższania
i naliczania opłat za wieczyste użytkowanie, zatwierdzania podziałów nieruchomości, nadawania numerów nieruchomości oraz nazw ulic, spraw dotyczących
ochrony przyrody, ochrony środowiska, odpadów niebezpiecznych, opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć zajmuje się
Referat Gospodarki Grunatmi, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
• sprzedano ogółem 40 lokali mieszkalnych w trybie
bezprzetagowym tj. najemcom tychże lokali, ponadto
w trybie przetargowym sprzedano jeden lokal mieszkalny położony przy ul. Rzeźniczej,
• w trybie przetargowym zostało zbytych 6 nieruchomości niezabudowanych,
• nabyto 7 nieruchomości, z których 4 zostały nabyte
nieodpłatnie oraz 3 odpłatnie, a to działki numer: 2778
ul. 29 Listopada pod regulację Mikośki oraz 2 działki
pod urządzenie przepompowni. Należy wspomnieć,
że w 3 przypadkach osoby fizyczne zrzekły się prawa
własności na rzecz gminy,
• dokonanano regulacji stanu prawnego nieruchomości
poprzez nabycie od osób fizycznych części ich nieruchomości, a zajętych w latach 60-tych pod drogi publiczne ul. Chopina i Kąty,
• dokonano sprzedaży prawa wieczystego użytkowania
na rzecz wieczystych użytkowników,
• przekształcono prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności, przeprowadzono postępowania
o nabycie w stosunku do 42 spraw, które zakończyły sie
wydaniem decyzji i złożeniem wniosku przez gminę
o ujawnienie prawa własności w księgach wieczystych,
• wydano 476 decyzji z tytułu wieczystego użytkowania,
• wyrażono zgodę na korzystanie z nieruchomości gminy celem przeprowadzenia ciągów infrastruktury /dotyczyło to 33 spraw/,
• gmina wydzierżawiała swoje grunty pod działalność
rolną 70 spraw oraz gospodarczą 40, zawierając umowy dzierżawy na okres 3 lat, zaś opłaty z tego tytułu
waloryzowała co roku,
• gmina rozpatrywała również sprawy dotyczące pierwokupu i takich spraw na przestrzeni tego okresu było 10,
• prowadzony jest rejestr wieczystych użytkowników
i opłat przez nich uiszczanych tytułem wieczystego
użytkowania, obejmuje on około 500 pozycji i jest aktualizowany na bieżąco,
• zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina zatwierdza podziały nieruchomości jak również prowadzi sprawy rozgraniczeń i wznowienia granic działek,
ogółem na przestrzeni tego okresu zatwierdzono 147
spraw o podział oraz wszczęto postępowanie o rozgraniczenie w 8 sprawach i wznowienie w stosunku
do 7 spraw,
• z ustawy o ochronie przyrody – wydano 143 decyzji
zezwalających na usunięcie drzew, przy udziale wo-
16
•
•
•
•
•
•
•
•
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie
dokonano przeglądu stanu zdrowotnego starodrzewia
alei zabytkowych i zabytkowego cmentarza, przeprowadzono konserwację drzew o złym stanie zdrowotnym rosnących zarówno w alejach zabytkowych, jak
i na terenach osiedlowych – osiedla Trześnik i Armii
Krajowej w Łańcucie,
z ustawy prawo ochrony środowiska – załatwiono
43 spraw – dot. konserwacji rowów, wód, programu
ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz różnych spraw związanych z ochroną środowiska,
z ustawy prawo wodne – trzy sprawy dotyczyły zmiany stanu wody na gruncie,
prowadzono 4 sprawy dot. hałasu,
złożono 5 sprawozdań w sprawie gospodarczego korzystania ze środowiska,
z ustawy prawo geologiczne i górnicze – załatwiono
20 spraw min.dotyczących ikwidacji studni Browaru,
likwidacji i budowy studni dla Śrubexsu i Polmosu,
koncesji dla Cegielni Łańcut 2 oraz rekultywacji gruntów Łańcut 1 /Nafta-Gaz/,
w ramach ochrony przeciwpowodziowej załatwiono
16 sprawy,
z gospodarki wodnej – 14 spraw dot. konserwacji potoku Mikośka i jesiennego przeglądu,
z ustawy o odpadach – załatwiono 122 spraw, wydano 56
postanowień do decyzji w sprawie gospodarowania odpadami, 3 decyzje w sprawie usunięcia odpadów niebezpiecznych i jedną o usunięcie odpadów komunalnych,
• z ustawy prawo łowieckie załatwiono 17 sprawy dot.
zwierzyny łownej i szacowania szkód,
• z ustawy o ochronie zwierząt załatwiono 76 spraw
dot. w znacznej części bezdomnych psów, kotów,
• z zakresu rolnictwa i oświaty załatwiono 59 spraw
dot. znakowania zwierząt, skupu mięsa, zbóż, produkcji mleka, szkód wywołanych suszą, kwoty mlecznej
i dopłat obszarowych
• z zakresu produkcji zwierzęcej załatwiono 33 spraw
dot. odbioru, transportu i utylizacji padliny, znakowania zwierząt, lisów oraz chorób zakaźnych,
• z zakresu doradztwa i oświaty rolniczej załatwiono
30 spraw, w tym rolnikom wydano 16 poświadczeń
dot. posiadania gospodarstwa,
• w zakresie spraw związanych z rolnictwem załatwiono 12 spraw,
• przeprowadzono konserwację wszystkich dębów alei
zabytkowej ul. Krasińskiego i Ogrodowej, jak również
porządkowanie lasu Dębnki w Łańcucie oraz części zabytkowego drzewostanu cmentarza wraz z uporządkowaniem terenu (część środków pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
wodnej w Rzeszowie),
• w 2005 r. Gmina Miasto Łańcut zawarła umowę z Ambulatorium Weterynaryjnym „CANVET” w Łańcucie w sprawie
świadczenia usług nad zwierzętami bezdomnymi z terenu
miasta Łańcuta przy 24-godzinnej dyspozycyjności,
• prowadzono ewidencję źródeł zanieczyszczeń – sporządzono 3 sprawozdania.
Realizacja zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej
i sportu, promocji, turystyki, rozwoju gospodarczego
i pozyskiwania środków pozabudżetowych:
Realizacja zadań z tego zakresu odbywa się poprzez:
•
–
PROMOCJĘ GOSPODARCZĄ:
prezentacja ofert inwestycyjnych w Miejskim Portalu
Internetowym,
– współpraca z sektorowymi wydawnictwami specjalistycznymi, zarówno w prasie o zasięgu krajowym jak
i międzynarodowym: „Katalog Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin 2004”, „Atlas Województwa Podkarpackiego”, „Welcome to Małopolska”, „Rzeszowski Informator
Gospodarczy”, „Euroregion Karpacki”, Informator pt. „Ekologia – Ochrona Środowiska”, „Podkarpacki Przegląd Samorządowy, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
– wysyłanie materiałów informacyjnych, ankiet do instytucji na potrzeby wykonania różnych analiz, przedstawionych następnie w środkach masowego przekazu
oraz wykorzystywanych w promocji regionu lub kraju:
(Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych, Instytut Badań
nad Gospodarką Rynkową, Centrum Animacji Kultury
w Warszawie, Zakład Instytutu Turystyki w Bydgoszczy, Departament Współpracy Międzynarodowej i Promocji Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Centrum Informacji Turystycznej w Rzeszowie),
– pomoc osobom bezrobotnym – stworzenie Gminnego
Centrum Informacji, Centrum prowadzi działalność w
zakresie pomocy i doradztwa pracy dla bezrobotnych
mieszkańców,
– promocja prestiżowych inwestycji miasta tj. przebudowa Stacji Uzdatniania Wody, budowa hali sportowo
– widowiskowej, budowa krytej pływalni w mediach
lokalnych jak i na stronie internetowej,
– Ogólnopolskie Targi Spożywcze „Bafra” (odbyło się 10
edycji) – pomoc publiczna dla Firmy BAFRA i WIDAMID.
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
•
–
–
–
–
–
–
–
•
PROMOCJĘ TURYSTYKI:
wydanie prezentacji multimedialnej promującej Łańcut, jako miasto z bogatą historią i tradycją,
wydanie i wznowienie wydania w 2005 r, w wersji
dwujęzycznej folderu promującego Łańcut jako interesujący obszar rekreacyjny z walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i turystycznymi,
wydanie informatora turystycznego w wersji dwujęzycznej wraz z mapą miasta, informującego turystę
gdzie spać, gdzie jeść i co zwiedzać,
Łańcucko-Leżajski Związek Gmin Turystycznych przystąpił do projektu w ramach współpracy transgranicznej pn. „Festiwal tańców ludowych, formą integracji
mieszkańców Powiatów Leżajskiego, Łańcuckiego,
Stryjskiego” realizowanego przez Powiat Łańcucki,
wydano „Przewodnik po ziemi łańcucko-leżajskiej”
szczegółowo prezentujący atrakcje i osobliwości gmin
– członków Związku, jak również gmin nie wchodzących w skład Związku (gminy Łańcut, gminy Leżajsk,
miasta i gminy Nowa Sarzyna), wraz z mapami powiatu łańcuckiego i leżajskiego z zaznaczonymi ścieżkami rowerowymi, szlakiem architektury drewnianej
oraz ścieżkami ekologicznymi,
w przygotowaniu do wydania jest „Informator Związku” promujący walory turystyczne, krajoznawcze
i gospodarcze gmin z terenu powiatów łańcuckiego
i leżajskiego (również wersja angielska) wraz z mapami powiatu łańcuckiego i leżajskiego,
w przygotowaniu podświetlany plan miasta Łańcuta
oraz tablice o miastach bliźniaczych w formie tabloidu-reklamy, Plac Sobieskiego 18.
PROMOCJĘ KULTURY:
– Świąteczne życzenia łańcuckich ludzi kultury, nagrody redakcji Łańcuckiego Kwartalnika Kulturalnego
„Animator”. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: Animator Kultury i Sponsor Kultury, impreza
organizowana przez MDK w Łańcucie (styczeń),
– Kiermasz Wielkanocny organizowany przez MDK
w Łańcucie (marzec),
– Święto 10 Pułku Strzelców Konnych organizowane
przez Burmistrza Miasta Łańcuta, Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Militarnych i Techniki Zabytkowej
im. 10 PSK, Szkołę Podstawową Nr 3 im. 10 PSK w Łańcucie, MDK w Łańcucie (kwiecień),
– Międzynarodowe Dni Tańca organizowane przez zespoły taneczne działające przy MDK oraz przy ZPOW
w Łańcucie (kwiecień),
– Narodowe Święto Trzeciego Maja organizowane
przez Burmistrza Miasta Łańcuta i MDK w Łańcucie
(maj),
– Przedszkolada (maj, czerwiec) blok imprez kulturalnych dla dzieci, w tym wystawy i konkursy,
17
– Lato w mieście – blok imprez dla dzieci i młodzieży organizowany przez MDK w Łańcucie (lipiec-sierpień),
– Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Łańcucie – organizowane przez Łańcuckie Towarzystwo Muzyczne
w Łańcucie (m-ce sierpień-wrzesień), koncerty z udziałem znamienitych wykonawców.
– Cykl imprez kulturalno-rozrywkowych pod nazwą
„DNI MIASTA” liczne konkursy, koncerty i imprezy
sportowe i rekreacyjne, wystawy poświęcone miastu
jego historii i tradycji (wrzesień),
– Łańcucka Jesień Kulturalna (m-ce wrzesień i październik) – blok programowy obejmujący imprezy dla
dzieci i młodzieży.
– Narodowe Święto Niepodległości organizowane
przez Burmistrza Miasta Łańcuta i MDK w Łańcucie
(listopad),
– Koncert Dobroczynny organizowany przez Fundację
im. Jana Pawła II „Wzrastanie” i MDK w Łańcucie (grudzień),
– Wystawy w „Galerii MDK”,
– Wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
-– Spotkania z cyklu „Znanymi łańcucianie” w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
– Kwartalnik Kulturalny „Animator”, wydawany przez
Miejski Dom Kultury.
Aktywnie i z sukcesami występują działające zespoły przy Miejskim Domu Kultury: EKROL, ŁAŃCUT, ETNA,
RYTM, Estrada Jana Millera, Teatr PHOENIX, Foto-Klub,
Klub Brydżowy AS, Klub szachowy GAMBIT, Kabaret
WKRĘT.
Zespół taneczny „Rytm” w 2005 r. otrzymał główną
nagrodę w Przeglądzie Zespołów Tanecznych „W rytmie
rock and rola” w Kolbuszowej, a Magdalena Cwynar – instruktor, otrzymała nagrodę najlepszego choreografa tego
przeglądu. Zespół Tańca Ludowego „Łańcut” w 2005 r.
– I miejsce w Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w
Trzcianie realizowanym w ramach XIX edycji Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej oraz zdobył nagrodę Radia
Rzeszów, II miejsce w XIX Finale Krajowym Festiwalu
Kultury Młodzieży Szkolnej w Częstochowie.
Teatr PHOENIX – Osiągnięcia teatru w 2005 r.:
I, II miejsce i wyróżnienie na 50 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim na szczeblu wojewódzkim, I miejsce
w Konkursie Wojewódzkim Poezji Lotniczej „Orle Skrzydło”, I, II, III, IV i V miejsce w XV Międzypowiatowym Konkursie Podkarpackim Poezji Religijnej, I, II, III, IV miejsce
oraz wyróżnienia w XV Rejonowym Konkursie Podkarpackim Poezji Religijnej w Przeworsku, nominacja do Finału Ogólnopolskiego, Klub Foto – Osiągnięcia intruktora
Edwarda Sońskiego w 2005 r.: publikacja zdjęcia w kalendarzu magazynu „Foto kurier”, II miejsce w konkursie miesiąca pn. „Portret” magazynu „Foto kurier”, wyróżnienie
w II edycji konkursu „Portofolio 2005” – „Foto kurier” magazynu „Foto”, I miejsce w konkursie pn. „Zapach wiosny”
18
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
organizowanym przez magazyn „Chip Foto Video Digital”
– Wrocław, wystawa fotograficzna „Po obu stronach granicy” pt. „Łańcuckie klimaty”, „Ukraińskie plenery” pod patronatem Konsula Generalnego RP we Lwowie – Muzeum
Etnografii i Rzemiosła Artystycznego we Lwowie oraz
w Centrum Kultury Dzieci i Młodzieży we Lwowie.
IMPREZY OGÓLNOKRAJOWE:
• Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowany przez „Echo” Gazeta Ziemi Łańcuckiej oraz
MDK w Łańcucie (styczeń),
• Muzyczny Festiwal w Łańcucie (m-c maj) – to jedna
z najstarszych i najbardziej prestiżowych imprez muzycznych w Polsce,
• Udział miasta w targach turystycznych w Poznaniu,
Krakowie i Katowicach poprzez kolportaż materiałów
promujących miasto Łańcut na stoisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
IMPREZY MIĘDZYNARODOWE: w tym współpraca kulturalna z miastami partnerskimi, propagowana także w mediach krajowych jak i zagranicznych.
• Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne im.
Zenona Brzewskiego (m-c lipiec). Kursy zainicjowane
w 1975 r. przez Zenona Brzewskiego z roku na rok
rozszerzają swój program i zasięg oddziaływania na
szkolnictwo muzyczne w Polsce,
• Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski – od
wielu lat skupia artystów polskich i zagranicznych
m. in. z Ukrainy i Słowacji, współorganizowany przez
MDK w Łańcucie (sierpień).
• Występy zespołów działających przy MDK w Łańcucie na scenach miast partnerskich i nie tylko;
Zespół ETNA i EKROL występowały w Balmazujvaros
(Węgry), podczas Dni Kultury Balmazujvaros, ponadto
EKROL corocznie ma swoje występy w Baktaloranthaza
(Węgry) na obchodach Węgierskiego Święta Narodowego
a w tym roku również na Jubileuszu regionalnej gazety
„Kelet”. EKROL w 2005 r. uczestniczył w obchodach Dni
Miasta Schonburga (Niemcy), gdzie spotkał się również
z Konsulem Generalnym RP w Lipsku.) Zespół Tańca Ludowego „Łańcut” – 28 czerwca 2005 r. zespół koncertował w odległym o 1300 km mieście Furtwagen (Niemcy)
w górach Schwarzwaldu na Międzynarodowym Festynie
Dobroczynnym, którego motto brzmiało „Wir sind Europa”. Pod hasłem „Polski Mikołaj we Lwowie” odbyło się
spotkanie tego zespołu z dziećmi lwowskim, w Pałacu
Kultury Dzieci i Młodzieży Haliczyna zespół wystawił
bajkę „Dziewczynka z zapałkami”. Koncertował również
w Nowojaworowsku (Ukraina).
Instruktor Foto-Klub p. Edwrad Soński zaprezentował wystawę pt. „Łańcuckie klimaty„ w Balmazujvaros
(Węgry).
Artyści, rzemieślnicy i twórcy z Łańcuta i okolic Łańcuta przez 3 dni w partnerskim mieście Levocza (Słowacja) prezentowali swoje wyroby podczas Dni Mistrza
Pawła.
Tradycyjnie, już od 4 lat w Balmazujvaros, podczas
Dni Kultury Balmazujvaros, delegacja władz miasta gotuje tradycyjną polską potrawę, którą następnie częstują
mieszkańców i turystów Balmazujvaros. Jest to doskonała promocja polskiej kuchni i tradycji.
Należy również wspomnieć o kontaktach jakie nawiązał Miejski Dom Kultury w Łańcucie. Dyrektor MDK
corocznie uczestniczy w jury Festiwalu Piosenki Ukraińskiej „Młoda Galicja” w Nowojaworowsku oraz Festiwalu
Piosenki i Tańca w Feodozji na Krymie.
Ponadto realizowana jest wymiana młodzieży szkolnej (szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich)
pomiędzy miastami, jak również doświadczeń w zakresie
oświaty. Wymiernym efektem współpracy partnerskiej
miasta Łańcuta jest nawiązywanie dwustronnej współpracy pomiędzy łańcuckimi szkołami, a palcówkami
oświatowymi na Węgrzech. W roku 2000 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łańcucie nawiązała współpracę ze Szkołą
Podstawową z węgierskiej Baktaloranthazy, co zaowocowało wzajemną wyminą młodzieży szkolnej.W styczniu
2004 r. Gimnazjum Nr 1 w Łańcucie nawiązało kontakty z
Gimnazjum z węgierskiego miasteczka Baktaloranthaza.
Publiczne Przedszkole Nr 2 nawiązało w 2005 r. współpracę z Przedszkolem w Balmazujvaros.
•
Muzyczny Festiwal w Łańcucie
PROMOCJĘ SPORTU (Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji):
– ligowe mecze koszykówki mężczyzn, transmisje
w TVP3 oraz w innych lokalnych stacjach w miejscu
odbywania się meczu, informacje prasowe,
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
–
–
–
•
–
ligowe mecze siatkówki kobiet, informacje w lokalnych stacjach telewizyjnych w miejscu odbywania się
meczu, informacje prasowe,
Mistrzostwa Polski w Pool Bilard – impreza pod Patronatem Burmistrza Miasta,
Ogólnopolski turniej w brydża sportowego – turniej
par i teamów o Puchar Burmistrza Miasta.
PROMOCJĘ OŚWIATY:
„Żakinada” – barwny korowód dzieci i młodzieży
szkół łańcuckich maszerujący ulicami miasta w 1-szy
dzień obchodów „Dni Miasta Łańcuta”,
19
–
III miejsce Publicznego Gimnazjum Nr 1 na Mistrzostwach Polski w szachach, które odbyły się w Słubicach,
– Tytuł Mistrza Polski zdobył Grzegorz Bielecki z LUKS
„Zieloni” ma Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików w Knurowie w wyciskaniu sztangi leżąc.
• Ponadto, Gmina Miasto Łańcut wydaje dwumiesięcznik Łańcucki Biuletyn Miejski, Folder – Łańcut (również w
wersji angielskiej), informator turystyczny – Łańcut wraz
z mapą miasta (również w wersji angielskiej), corocznie
kalendarz, utrzymuje Miejski Portal Internetowy, Biuletyn
Informacji Publicznej, a także wydała Przewodnik po ziemi Łańcucko- Leżajskiej, kalendarz ścienny ze zdjęciami
z gmin powiatu łańcuckiego i leżajskiego. Współpracuje z
wydawanym przez Urząd Marszałkowski: „Kalendarzem
imprez kulturalnych”.
•
–
–
–
–
–
–
Wydawnictwa współfinansowane przez Gminę Miasto Łańcut:
książki Zbigniewa Trześniowskiego pt. „Didko spod
kamiennego mostu”. Legendy i opowieści z Łańcuta
i okolicy,
książki Z. Trześniowskiego pt. „W zakamarkach łańcuckiej okolicy”,
książki Z. Trześniowskiego pt. „Ludzie z Nawsia”,
książki Z. Trześniowskiego pt. „Sport w Łańcucie”,
publikacji wydanej przy współudziale Fundacji na
rzecz Muzeum-Zamku w Łańcucie, z okazji jubileuszu
650-lecia miasta pt. „Łańcut w starej pocztówce i fotografii”,
okolicznościowych pocztówek przy współudziale Fundacji na rzecz Muzeum-Zamku w Łańcucie.
Międzynarodowe Mistrzowskie Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego
•
–
–
–
–
–
–
konkursy wiedzy o mieście dla szkół podstawowych i
gimnazjalnych organizowane wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Łańcucie. Celem ich jest przybliżenie dziedzictwa kulturowego miasta.
konkursy plastyczne o tematyce związanej z miastem,
organizowane wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną, połączone z organizowaniem wystaw,
lekcje muzealne – organizowane wspólnie z Muzeum
Zamkiem w Łańcucie – działem historii miasta,
prowadzenie przez szkoły Izb Pamięci, ma na celu
kształtowanie patriotyzmu lokalnego, nie tylko wśród
dzieci ale także wśród rodziców oraz poszerzanie ich
wiedzy o mieście i historii,
„Sprzątanie świata” – przedsięwzięcie ma na celu poprawę estetyki miasta oraz popularyzowanie idei ekologii i recyklingu. Zaangażowane są w nią wszystkie
placówki oświatowe,
organizowanie szkolnych imprez sportowych o zasięgu ponadlokalnym np. finały rozgrywek powiatowych
lub wojewódzkich w różnych dyscyplinach sportu,
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY:
– W roku 2002 środki wydatkowane z budżetu miasta na
działalność kulturalną wniosły 1.619.700 zł, w tym:
– dotacja dla Miejskiego Domu Kultury wyniosła
1.015.000 zł łącznie z przychodami z prowadzonej
działalności, które wyniosły 145.000 zł,
– dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła
782.000 zł łącznie z przychodami na kwotę 9.000 zł.
– W ramach programu dotacyjnego dla stowarzyszeń
i organizacji kulturalnych realizowano:
– z Filharmonia Rzeszowską za kwotę 15.000 zł Festiwal Muzyczny w Łańcucie,
– z Towarzystwem Muzycznym w Łańcucie za kwotę 8.000 zł VI Wieczory Muzyki Organowej i kameralnej w Łańcucie,
– z Klubem Krótkofalowców przy I LO za kwotę 1.200
zł wydano kartki pocztowe o Łańcucie,
– ze Związkiem Emerytów i Rencistów za kwotę
1.000 zł zrealizowano w ramach upowszechniania
kultury, występy chóru „Złoty Liść”.
20
–
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
Rok 2002 bogaty był w wydarzenia i imprezy kulturalne. Propozycje programowe w zakresie kultury oferowały min. Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka
Publiczna, stowarzyszenia realizujące zadania miasta
Łańcuta w zakresie kultury, na realizację których wymienione jednostki otrzymały dotacje celowe.
– Od stycznia Dom Kultury we współpracy z dyrekcją Teatru im. W. Siemaszkowej oraz szkołami średnimi i gimnazjami z Łańcuta i okolic rozpoczęła
nową formę edukacji teatralnej pod nazwą MDK-owskie Spotkania Teatralne. Na dużej scenie prezentowano min. spektakl „Garderobiany”, „Iwona
księżniczka Burgunda”, „Będę twoim ukochanym”,
„Śluby panieńskie” oraz „Księżniczka Czardasza”
w wykonaniu Opery Śląskiej z Bytomia.
– Szereg imprez kierowano do dzieci i młodzieży
min. blok „Witajcie Ferie”, „Ogólnopolski Konkurs
Recytatorski - eliminacje powiatowe, „Międzynarodowy Dzień Tańca”, XXIII edycja Przedszkolady, której zakończeniem był koncert na łańcuckim
Rynku „Dziecięcy Uśmiech Miastu” podczas którego wręczono Ordery Uśmiechu – Łańcut 2002”.
– Z okazji obchodów Święta 10 Pułku Strzelców Konnych w kwietniu odbyły się uroczystości upamiętniające tradycje jednostki stacjonującej w Łańcucie w latach 1921-1939.
– W miesiącu maju rozbrzmiewały w łańcuckim
zamku koncerty muzyczne w ramach Muzycznego
Festiwalu w Łańcucie. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w skali kraju. Miasto
od wielu lat współfinansuje to przedsięwzięcie.
– Miesiąc lipiec, to długo oczekiwane szczególnie
przez młodych wirtuozów Mistrzowskie Kursy
Muzyczne im. Zenona Brzewskiego. Pod okiem
najwybitniejszych profesorów, młodzi muzycy
z kraju i zagranicy ćwiczą swój kunszt muzyczny. Miasto Łańcut, jest swoistą kuźnią talentów
muzycznych.
– Uchwałami Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia
26 czerwca 2002 roku, przyznano tytuły Honorowych Obywateli Miasta Łańcuta państwu Teresie
Makowskiej Ławrynowicz oraz Mirosławowi Ławrynowiczowi – organizatorom kursów, ludziom od
lat związanych z kursami a tym samym z Łańcutem.
– W miesiącu czerwcu obchodził swoje 25-lecie
istnienia zespół EKROL, działający przy Miejskim
Domu Kultury. Zespół zdobył pozycję i renomę na
arenie artystycznej, występując min. w Warszawie, Szczecinie, Kielcach, Lublinie, Bielsku Białej,
Rzeszowie oraz zaprzyjaźnionych miastach na
Węgrzech Keszthely, Balmazujvaros, Baktaloranthaza.
– We wrześniu odbyły się DNI MIASTA ŁAŃCUTA
w trakcie których wystąpiły gwiazdy muzyki zespół MYSLOVITZ oraz VARIUS MANX.
– W roku 2003 z budżetu miasta Łańcuta na działalność
kulturalną wydatkowano kwotę 1.766.000 zł, z tego:
– dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury
wyniosła 990.000 zł,
– dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 700.000 zł.
– dotacje celowe na realizację zadań z dziedziny kultury, w tym na upowszechnianie, promocję i popularyzację wykonawstwa artystycznego otrzymały: Łańcuckie Towarzystwo Muzyczne 9.000 zł na realizację
Łańcuckich Wieczorów Muzyki, Uczniowski Klub
Sportowy Młode Żywioły przy Szkole Podstawowej
Nr 3 na piknik kulturalny z okazji Dnia Dziecka.
W uznaniu zasług dla kultury i promocji Łańcuta w kraju
i poza jego granicami, wręczony został tytuł Honorowego
Obywatela Miasta Łańcuta Bogusławowi Kaczyńskiemu.
Nagrodę Burmistrza Miasta Łańcuta w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury otrzymał
zespół taneczny Ekreol.
Ponadto miasto realizując corocznie bogaty, wszechstronny program kulturalny, upamiętniający zarówno
narodowe święta państwowe jak i lokalne obchody i uroczystości. Spośród cyklicznych imprez , organizowanych i
współorganizowanych przez miasto wyróżnić można:
– w miesiącu kwietniu Święto 10 Pułku Strzelców Konnych, upamiętniające stacjonujący w Łańcucie pułk,
– w miesiącu maju Narodowe Święto 3-go Maja oraz we
współorganizacji z Filharmonią Rzeszowską koncerty
muzyki klasycznej w ramach Łańcuckiego Festiwalu
Muzycznego,
– w lipcu i sierpniu koncerty młodych muzyków –uczestników Międzynarodowych Kursów Muzycznych,
– w miesiącu wrześniu Dni Miasta Łańcuta - coroczne
obchody miasta,
– w miesiącu listopadzie Narodowe Święto Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
– W roku 2004 działalność kulturalna prowadzona była
w oparciu o kwotę 1 875 500 zł, z tego:
– dotacja dla Miejskiego Domu Kultury wyniosła
990.000 zł,
– dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosła 712.000 zł.
– dotacja na realizację zadań kulturalnych, w tym
dla Łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego na organizację Koncertów Muzycznych, oraz P.T.G. „Sokół” na organizację festynu „Sobótka 2004”.
Burmistrz Miasta Łańcuta przyznał doroczne nagrody
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury i sztuki. W gronie uhonorowanych nagrodami indywidualnymi znaleźli się: p. Jan
Szydło i p. Edward Soński.
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
–
–
2.000 zł Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, 2.000 zł
LUKS Zieloni, 4.000 zł ŁKK „Sochin”, 1.500 zł UKS przy
Gimnazjum Nr 1, 500 zł Klub Krótkofalowców, 1.500
zł UKS przy SP Nr 2, 1.500 zł UKS MOSiR, 1.000 zł UKS
Młode Żywioły, 1.000 zł UKS Gambit, 2.000 zł UMKS
przy I LO
Budżet miasta w zakresie kultury, w roku 2005, zamknął się kwotą 1.766.000 zł, z tego dotacje podmiotowe dla instytucji kultury wyniosły:
– 990.000 zł dla Miejskiego Domu Kultury,
– 700.000 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Ponadto dofinansowano działalność kulturalną prowadzoną przez Łańcucie Towarzystwo Muzyczne oraz
Polskie towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, przekazując
na ten cel pulę dotacyjną w wysokości 10.000 zł.
Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury i sztuki. W gronie uhonorowanych nagrodami indywidualnymi znaleźli się:
p. Zbigniew Trześniowski i Lucyna Kozioł.
Budżet miasta w zakresie kultury, w roku 2006, wynosi 1.800.000, zł, z tego dotacje dla instytucji kultury
wyniosły:
– 1.000.000 zł dla Miejskiego Domu Kultury,
–
690.000 zł dla Biblioteki.
Dotacje z dziedziny kultury na organizację Łańcuckich
Wieczorów Muzycznych otrzymało Łańcuckie Towarzystwo Muzyczne.
W uznaniu zasług dla inicjatywy i zaangażowanie
w życie lokalnego kościoła, które zaowocowało koronacją
łaskami słynącego wizerunku Matki Bożej Szkaplerznej
z łańcuckiej Fary, wręczony został tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta Księdzu Arcybiskupowi Ignacemu
Tokarczukowi.
•
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU:
–
W roku 2002 przyznane zostały dotacje na ogólną
kwotę 21.000 zł. Wśród podmiotów dotowanych znalazły się:
– ŁKS „STAL” na zadania ph. Promocja sportu wśród
dzieci i młodzieży poprzez organizację rozgrywek
w piłce nożnej otrzymał dotacje w kwocie 10.000 zł,
– ŁKK „SOCHIN” na zadnie ph.” Reprezentacja gminy miasta Łańcuta w zawodach turniejach sportowych” otrzymał kwotę 9.000 zł,
– Parafialny Oddział Akcji katolickiej przy parafii
Chrystusa Króla na zadanie ph.” wypoczynek poprzez rekreację ruchową dla dzieci i młodzieży
realizowany w formie konkursów, quizów, zabaw
sportowych i zręcznościowych otrzymał dotacje
w kwocie 1.000 zł.
– UKS MOSiR na zadanie ph. promocja sportu wśród
dzieci i młodzieży otrzymał kwotę 1.000 zł,
– W roku 2003 przyznano dotacje na kwotę 45.000 zł,
z tego: 12.000 zł otrzymał ŁKS „STAL”, 5.000 zł otrzymał UMKS przy I LO, 1.000 zł ZHP Hufiec w Łańcucie,
21
–
W roku 2004 pula dotacyjna wyniosła 30.000 zł. Środki przyznano na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu wg. złożonych przez podmioty
ofert konkursowych, zgodnych z polityką prowadzoną przez miasto Łańcut. Wśród podmiotów które
wybrane zostały do realizacji proponowanych zadań
znalazły się: UMKS przy I LO, który otrzymał kwotę
10.000 zł ŁKS „STAL” otrzymał kwotę 9.000 zł, P.T.G.
„Sokół” otrzymał dofinansowanie w kwocie 7.000 zł,
UKS „Brajp” otrzymał 2.200 zł, ZHP – 1.800 zł. Ponadto Burmistrz Miasta przyznał nagrody za wyróżniającą się działalność sportową oraz krzewienie aktywnego i zdrowego stylu życia. Nagrodę w kwocie 3.000 zł
otrzymał klub sportowy P.T.G. „Sokół” za osiągnięcia,
w tym awans do I ligi koszykówki męskiej.
– W roku 2005 z budżetu miasta udzielono dotacje na
realizację zadań sportowych, które zamknęły się kwotą 35.000 zł. Zadania realizowane były m.in. przez
I ligowa drużyna UMKS „Łańcut”
I ligowa drużyna koszykarzy Sokół „Łańcut”
22
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
ŁKS „STAL”, P.T.G. „Sokół”, UMKS Łańcut. Działalność
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowana
była w oparciu o dotacje w kwocie 1 462.000 zł., która przeznaczona została na działalność programową
oraz działania inwestycyjne związane z doposażeniem i utrzymaniem hali sportowej. Nagrody Burmistrza Miasta Łańcuta na łączną kwotę 10.000 zł, za
osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej otrzymały
P.T.G. „Sokół” – 5.000 zł za utrzymanie drużyny koszykarzy w I lidze oraz UMKS Łańcut. – 5.000 zł. za awans
do I ligi koszykówki kobiet.
Ponadto budżet miasta Łańcuta finansował działalność sportową klubów, umożliwiając bezpłatne korzystanie z hali sportowej, jak również poprzez zakup
sprzętu sportowego. Dofinansowanie, za ten rodzaj
pomocy zamknęło się kwotą ok. 250.000 zł.
– W roku 2006 roku, przyznano dotacje w kwocie
60.000 zł w tym:
– 20.000 zł dla Łańcuckiego Klubu Sportowego „STAL”,
– 20.000 zł dla Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”,
– 20.000 zł dla Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego przy I LO.
– W roku 2005 udało się nam pozyskać środki finansowe z funduszy unijnych, na realizację zadań gminnych. W styczniu ubiegłego roku podpisano umowy
o przyznanie grantu MGiP na dofinansowanie projektu na tworzenie Gminnego Centrum Informacji
w Łańcucie w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów PIERWSZA PRACA w konkursie
prowadzonym przez samorząd Województwa Podkarpackiego; wysokość grantu 47.946 zł.
Realizacja zadań z zakresu spraw obywatelskich, porządku
i bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:
• Sprawy obywatelskie:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
zameldowano na pobyt stały – 828 osób,
wymeldowano z pobytu stałego – 1011 osób,
przemeldowano na terenie miasta – 1053 osób,
zameldowano na pobyt czasowy /skrócenie pobytu czasowego/ – 1638 osób,
wydano 974 poświadczenia zameldowania,
wydano 631 informacje adresowe,
wydano 47 decyzji administracyjnych,
zameldowano 1237 cudzoziemców na podstawie wiz,
decyzji Wojewody oraz ruchu bezwizowego,
zameldowano 618 osób na podstawie aktów urodzenia,
wymeldowano 598 osób na podstawie aktów zgonów,
odnotowano 596 małżeństw i 122 rozwody,
wydano 6471 dowody osobiste i skasowano 2023 dowodów osób zmarłych.
–
–
–
–
•
Sprawy z zakresu bezpieczeństwa, ochrony
zdrowia i porządku publicznego:
– powołano do życia Zespół Reagowania Kryzysowego,
zadaniem którego jest zbieranie i przetwarzanie informacji, wypracowywanie wniosków i decyzji na wypadek
zagrożenia i wojny, jak również zagrożeń związanych z
siłami przyrody, awariami i tp.,
– zainstalowano system syren alarmowych,
– opracowano dokumentację z zakresu procedur sporządzania, autoryzowania i przekazywania informacji o mogącym
wystąpić zagrożeniu, jak również sposobach zachowania
się w celu ograniczania jego skutków, jak również sporządzania i przekazywania informacji po ustaniu zagrożenia
lub zdarzenia, dotyczących sposobów usuwania skutków,
mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców dofinansowano Powiatową Komendę Policji w kwocie 35 000 zł.,
jak również Zespół Opieki Zdrowotnej w Łańcucie na
kwotę 20 000 /zakup karetki/,
udzielono pomocy finansowej z budżetu miasta z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację obiektów oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Łańcucie
w kwocie 712.600 zł.,
realizowano zadania z zakresu ustawy o obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej min. rejestrację przedpoborowych oraz przeprowadzenie poboru na terenie miasta, jak
również wydawanie decyzji administracyjnych dotyczące
uznania poborowych i żołnierzy za żywicieli rodzin, wypłaty rekompensat za odbyte ćwiczenia rezerwistów, itp.
zgodnie z wytycznymi z wytycznymi Wojewody Podkarpackiego opracowano i wdrożono plany dotyczące
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego, reagowania kryzysowego, realizacji zadań akcji kurierskiej
na terenie miasta, ochrony zdrowia na wypadek zagrożenia, podwyższenia gotowości obronnej miasta w sytuacjach kryzysowych i wojennych,
• Sprawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
W trosce o życie i zdrowie mieszkańców dofinansowano Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie kwotą
20 000 zł. na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
23
Realizacja zadań w zakresie ewidencji
działalności gospodarczej:
• w okresie od 2002 do 2006 r. zarejestrowano 572 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
• dokonano również zmian w ewidencji działalności
gospodarczej u 890 przedsiębiorców,
Szczególny wzrost rejestracji, zmian i uzupełnień odnotowano w roku 2004 – zgodnie z art. 8 ustawy nowelizującej od 1 stycznia 2004 r. prawo działalności gospodarczej, zawierającym przepisy przejściowe, nałożony
był na przedsiębiorców obowiązek w zakresie uzupełnienia informacji zawartych we wpisie o pesel i PKD. Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej obowiązani byli uzupełnić
brakujące dane (o których mowa w art. 7b ust. 2 Prawa
dz.g.), w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej
ustawy, tj. do dnia 31.12.2004 r.
•
w tym samym okresie z rejestrów ewidencji działalności gospodarczej wykreślono 701 przedsiębiorców,
•
aktualnie w rejestrach ewidencji działalności gospodarczej wpisanych jest 1475 przedsiębiorców,
•
w latach 2002-2006 wystawiono 447 informacji – zaświadczeń, dotyczących udostępnienia danych z rejestrów ewidencji działalności gospodarczej dla sądów,
prokuratur, policji, biur radców i.t.p.,
• potwierdzono w 800 przypadkach aktualność wpisów do ewidencji działalności gospodarczej wg stanu
na dany dzień,
• wydano 234 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Realizacja zadań w zakresie edukacji publicznej:
•
Edukacja przedszkolna - Przedszkola
W mieście Łańcucie wychowanie przedszkolne prowadzone jest w 5 przedszkolach miejskich. Obejmują one
wczesną edukacją dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Przedszkola te zapewniają opiekę i wychowanie wszystkim
Zmodernizowane Przedszkole Miejskie Nr 4 na Podzwierzyńcu
dzieciom, których rodzice zgłosili taką potrzebę. Jednym
z głównych zadań miasta Łańcuta jest zapewnienie należytego stanu technicznego bazy dydaktycznej. Dlatego
też w przedszkolach miejskich na bieżąco dokonywano
niezbędnych napraw i remontów wewnątrz obiektów jak
i na placach zabaw dla dzieci.
24
•
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
Edukacja szkolna – Szkoły Podstawowe
Gmina Miasto Łańcut utrzymuje na swym terenie
3 szkoły podstawowe, które prezentują zarówno wysoki
standard techniczny budynków, jak również wysoki poziom kształcenia. Zadaniem organu prowadzącego szkołę
jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. W celu zapewnienia wysokiego stanu
technicznego bazy dydaktycznej sukcesywnie prowadzone były niezbędne prace remontowe.
W Szkole Podstawowej Nr 2 dokonano remontu kuchni
wraz z zapleczem. Wykonano remont elewacji kuchni
i ocieplono ściany. Zamontowano instalację nawiewno-wywiewną w kuchni i instalację alarmową szkoły. Wykonano układ pomiarowy WLZ instalacji elektrycznej
i wymieniono przewody wewnętrzne. Zmieniony został
system ogrzewania szkoły – budynek podłączono do
ciepłowni miejskiej. Zakupiono nowy kocioł do celów
grzewczych ciepłej wody. Wymieniono 3 szt. drzwi wejściowych na aluminiowe. Prze wejściem do szkoły ułożono 150 m 2 kostki brukowej. Wymieniono 138 sztuk
stolarki okiennej i 2 szt. drzwi. Dokonano remontu instalacji odgromowej oraz schodów przy średniej sali gimnastycznej. Przebudowano wewnętrzną instalację gazową
i elektryczną, zamontowano liczniki do kuchni. Zostały
wyremontowane sanitariaty uczniowskie i dla personelu. Odmalowano pomieszczenia szkoły. Przeprowadzono
okresowy 5-letni przegląd techniczny obiektu szkoły.
W Szkole Podstawowej Nr 3 wymieniono 4 szt. drzwi
zewnętrznych drewnianych na PCW oraz 50 szt. stolarki
okiennej. Przy wejściu głównym do budynku wykonano
schody zewnętrzne z kostki brukowej. W 9 klasach wymieniono płytki PCV na panele. W stołówce szkolnej wykonano posadzkę z płytek ceramicznych. Urządzono gabinet
specjalistyczny do pracy z dziećmi metodą TOMATIS-a oraz
przystosowano pomieszczenia do ćwiczeń z gimnastyki
korekcyjnej. Wykonano malowanie emulsyjno-olejne pomieszczeń sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, kuchni z
zapleczem, sanitariatów, korytarzy i sal lekcyjnych.
W Szkole Podstawowej Nr 4 dokonano renowacji parkietu w 6 salach lekcyjnych, świetlicy i pokoju nauczycielskim oraz odmalowano te pomieszczenia i korytarze.
•
Edukacja szkolna – Gimnazja
W Łańcucie funkcjonują 2 szkoły gimnazjalne, gdzie systematycznie, dla podniesienia komfortu i standardu nauczania, rokrocznie prowadzone są prace modernizacyjne i remontowe.
W Gimnazjum Nr 1 wymieniono 36 szt. okien oraz
oświetlenie na korytarzach. W 3 salach lekcyjnych poło-
żono panele podłogowe. Wyremontowano pomieszczenie kuchni wraz z zapleczem. Do 5 sal lekcyjnych zostały zakupione stoliki i krzesła, a pracownię informatyczną wyposażono w stoliki komputerowe i 4 komputery.
Wymieniono kanalizację burzową, odnowiono wybrane
sale dydaktyczne.
W Gimnazjum Nr 2, w wyniku prac modernizacyjnych,
urządzono 4 klasopracownie i zaadaptowano pomieszczenie na pokój nauczycielski. Wymieniono 26 szt. okien
oraz stolarkę drzwiową. W 10 salach lekcyjnych w miejsce
płytek z PCV położono podłogi panelowe. Systematycznie
odnawiane są pomieszczenia szkoły przed rozpoczęciem
kolejnych lat nauki. Wykonano ogrodzenie szkoły, oświetlenie podwórza oraz parking dla potrzeb pracowników
szkoły. Wyremontowano kuchnię i stołówkę. Urządzono
dwie pracownie internetowe.
Poza utrzymywaniem bazy szkolnej, gmina – jako organ prowadzący szkoły – realizuje również szereg innych
zadań oświatowych. We współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty zatwierdzane są arkusze organizacji pracy
szkół i przedszkoli na nowy rok szkolny. Przy podejmowaniu decyzji o liczbie oddziałów szkolnych oprócz aspektu
ekonomicznego zwraca się uwagę na ich liczebność tak,
aby zapewnić optymalne warunki do jakości kształcenia.
Wartym odnotowania jest fakt, że we wszystkich szkołach
funkcjonują świetlice i stołówki szkolne.
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i przedszkolach
permanentnie dokształcają się i doskonalą swój warsztat pracy poprzez udział w różnego rodzaju warsztatach
metodycznych, kursach i szkoleniach. Wśród 187 nauczycieli, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, jest
6 stażystów, 11 nauczycieli kontraktowych, 81 mianowanych i 89 dyplomowanych. W okresie minionych czterech
lat, w wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego, 36 nauczycieli uzyskało stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego.
Dwie spośród naszych szkół: Szkoła Podstawowa nr 3
i Publiczne Gimnazjum nr 2, legitymują się otrzymanym
w 2003 r. certyfikatem „Szkoła z klasą”.
Uczniowie naszych szkół osiągają liczne sukcesy.
W latach 2002-2006, nasi gimnazjaliści i uczniowie szkół
podstawowych wzięli udział w licznych konkursach,
olimpiadach, gimnazjadach, turniejach, mistrzostwach,
zawodach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. W ponad 100 konkursach zajęli bardzo wysokie
miejsca. Zainteresowaniem cieszą się nie tylko konkursy
przedmiotowe, ale i artystyczne, ekologiczne, językowe,
informatyczne. Bardzo liczne i poważne są sukcesy sportowe uczniów, co niewątpliwie ma związek z dbałością
władz o szkolną i miejską bazę sportową. Wart odnotowania jest również fakt, że z roku na rok, konkursy cieszą się
coraz większym zainteresowaniem. Coraz większa liczba
uczniów próbuje w nich zmierzyć swoje możliwości, coraz lepiej są przygotowywani przez swoich nauczycieli.
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
W celu wyrównywania szans edukacyjnych, udzielana jest uczniom zameldowanym na terenie gminy pomoc
materialna o charakterze socjalnym.
W roku 2005, ogółem 329 uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów
otrzymało pomoc w formie pieniężnej i rzeczowej, natomiast
w 2006 r. z tej formy pomocy skorzystało 220 uczniów.
25
Gmina realizuje rządowy projekt wyrównywania
warunków startu szkolnego „Wyprawka szkolna”, który umożliwia nieodpłatne otrzymanie przez uczniów
rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej
kompletu podręczników. W 2005 r. książki otrzymało 40,
a w 2006 r. 64 uczniów.
Realizacja zadań z zakresu pracy Urzędu Stanu Cywilnego:
• rozpatrzono 13635 podań o wydanie odpisów aktów
stanu cywilnego, wydano 16693 odpisy;
• sporządzono 1846 aktów urodzeń, wydano 7384 odpisów;
• sporządzono 1930 aktów zgonu, wydano 7720 odpisów;
• sporządzono 875 aktów małżeństw, wydano 3500 odpisów;
• udzielono 220 ślubów cywilnych;
• przyjęto 220 zapewnień do ślubu cywilnego;
• przyjęto 837 zapewnień do ślubu konkordatowego;
• wydano 33 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;
• sporządzono 2 testamenty;
• wszczęto 48 postępowań administracyjnych z art. 61
k.p.a;
• wydano 47 postanowień z art. 65 k.p.a;
• wydano 19 zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu
ksiąg;
• wydano 285 decyzji z art. 28 prawo o aktach stanu
cywilnego (sprostowanie aktu);
• wydano 169 decyzji z art. 36 prawo o aktach stanu
cywilnego (uzupełnienie aktu);
• wydano 9 decyzji z art. 35 prawo o aktach stanu cywilnego (odtworzenie treści aktu stanu cywilnego
sporządzonego za granicą);
• wydano 156 decyzji z art. 73 prawo o aktach stanu
cywilnego (transkrypcja aktu);
• wydano 3 decyzje z art. 87 ust. 2 prawo o aktach stanu cywilnego (wpisanie do ksiąg stanu cywilnego
wypisów z ksiąg wydanych przez osoby prowadzące wyznaniową rejestrację stanu cywilnego – przed
1 stycznia 1946 r.);
• wydano 50 decyzji z art. 4 k.r.o (skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa);
• wydano 3 decyzje z art. 34 ust. 2 prawo o aktach stanu cywilnego (odtworzenie aktu stanu cywilnego,
z powodu zaginięcia lub zniszczenia ksiąg stanu cywilnego);
• wydano 3 decyzje z art. 70 prawo o aktach stanu
cywilnego (zarejestrowanie urodzenia, małżeństwa
i zgonu mających miejsce za granicą nie zarejestrowanych w zagranicznych księgach stanu cywilnego);
• wydano 14 decyzji o zmianie imion i nazwisk;
• zorganizowano uroczystość „Złotych Godów” dla 10
par małżeńskich.
Realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych:
• Wydatkowanie środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Łańcuta może odbywać się wyłącznie na
zasadach określonych w przepisach regulujących tę
kwestię, a mianowicie w ustawie prawo zamówień
publicznych. Dlatego też wybór wykonawców do realizacji zadań w okresie ostatniej kadencji dokonywany był w trybie zamówień publicznych.
• Przeprowadzono 136 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
– rok 2002 /IV kwartał/
– 5,
– rok 2003
– 52,
– rok 2004
– 28,
– rok 2005
– 31,
– rok 2006 /I,II,III kwartał/
– 20.
26
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych:
•
– zajęcia pływackie,
– działalność zespołu muzycznego,
– prowadzenie programów pn. ”Chcę żyć bezpiecznie”,
„Mały turysta”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”
Działalność profilaktyczna informacyjna
i edukacyjna w palcówkach oświatowych:
Publicznym Gimnazjum nr 1
– zakup sprzętu sportowego,
– prowadzenie zajęć sportowych,
– zajęcia pływackie, szachowe,
– działalność zespołu muzycznego „Muzyczna Jedynka”,
– działalność „Klubu Europodróżników” oraz koła turystycznego „Włóczykije”,
– program zajęć świetlicowych,
– organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
– prowadzenie zajęć aerobiku,
– prowadzenie programu profilaktycznego „Spójrz
inaczej” oraz „II Elementarz”
Szkole Podstawowej nr 4
– modernizację i wyposażenie pracowni komputerowej
– prowadzenie zajęć wokalnych pn. „Zawsze razem”
– działalność koła szachowego
– realizacja programu „Podajmy sobie ręce”, „Badminton w naszej szkole”,
– organizację wycieczki,
– prowadzenie zajęć informatycznych
•
Publicznym Gimnazjum nr 2
– prowadzenie zajęć teatralnych, informatycznych,
plastycznych
– działalność koła fotograficznego,
– zakup trzech zestawów komputerowych oraz wyposażenia pracowni,
– prowadzenie programów: „Żyj zdrowo i bezpiecznie”, „Alkohol oszukuje”, „Profilaktyka bezrobocia”,
„Biblioteka miejscem pracy i rozrywki”, „Czas wolny
czas dla sportu” oraz przeciwdziałania przemocy,
– prowadzenie konkursów
Zakup sprzętu do świetlic środowiskowych Miejskiego Domu Kultury na Podzwierzyńcu i Przedmieściu
min. sprzęt komputerowy, grę telewizyjną „Play-stadion 2” oraz sprzęt do tenisa sportowego. Również
świetlica Towarzystwa Przyjaciół Dzieci została wyposażona w sprzęt komputerowy.
•
Z myślą o dzieciach i młodzieży organizowano lub
finansowano wiele imprez oświatowo-kulturalnych
i sportowych propagujących trzeźwość i promocję
zdrowia.
•
Zakup wyposażenia (bramki do piłki nożnej, stół
do ping-ponga, huśtawki, zestaw do koszykówki,
drabinki-przeplotnie) na plac zabaw przy ul. Bohaterów Westerplatte (26 000 zł). Ponadto poczyniono zamówienia w celu dalszego wyposażenia
powyższego placu oraz urządzenia i wyposażenia
drugiego placu zabaw przy ul. Zielonej.
•
Zakup sprzętu do koszykówki, siatkówki, tenisa
ziemnego, piłki ręcznej, ćwiczeń siłowych, gimnastyki oraz trybuny składanej na łączną kwotę ponad
300 000 zł. do hali widowiskowo-sportowej.
Szkole Podstawowej nr 2
– prowadzenie zajęć i treningów sportowych,
– zajęcia kół zainteresowań; plastycznego, teatralno-recytatorskiego,
– zajęcia muzyczne, integracyjne
– organizację wycieczek,
– realizacja programów profilaktycznych ”Spójrz inaczej”, „II Elementarz”, „Zamiast”
– zakup sprzętu sportowego,
– wyposażenie klas w sprzęt muzyczny, nagłaśniający, audio-wizualny,
– prowadzenie akcji pn. „Promocja zdrowia”
•
Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym:
• organizacja kolonii:
Szkole Podstawowej nr 3
– zakup czterech zestawów sprzętu komputerowego,
– działalność zespołu tanecznego „Iskierka”,
– wyposażenie sali gimnastycznej,
– prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjno-sportowych,
– zakup sprzętu sportowego,
– koncerty oraz spektakle teatralne,
– 2002 r. w Nałęczowie wypoczywało 71 dzieci,
a całkowity koszt wyniósł 39 000zł.
– 2003 r. – Potoczek gm. Potok Wielki – 124 dzieci
i młodzieży (60 000 zł)
– 2004 r. – Jurgów koło Zakopanego – 62 dzieci
(40 000 zł)
– 2005 r. – Rabka Zdrój – 72 dzieci (40 000 zł)
– 2006 r. – Żegiestów Zdrój – 57 dzieci (30 000 zł)
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
–
–
–
–
–
–
–
–
• Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Pomocy Rodzinie (ogółem udzielono w minionym okresie 270 porad prawnych i 140 porad psychologicznych.)
•
Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla
osób uzależnionych od alkoholu
• Od kilku już lat dofinansowywana jest Poradnia Leczenia Uzależnień w Łańcucie poprzez opłacanie
dodatkowych godzin terapii dla osób uzależnionych
od alkoholu. W okresie od II półrocza 2002 r. do
I półrocza 2005 r. finansowano zajęcia ponadetatowe prowadzone na podstawie umów zleceń w ilości 16 godzin miesięcznie a od II półrocza 2005 do
I półrocza 2006 r. – 12 godzin miesięcznie. Dofinansowano również szkolenie psychologa zatrudnionego w tej poradni. Ponadto od 2005 r. dla osób współuzależnionych od alkoholu (matek i żon alkoholików)
prowadzono program psychoterapeutyczny w wymiarze 1-2 razy w miesiącu po 2-4 godziny.
–
–
–
–
–
–
ściuszki 20, przeznaczając na ten cel kwotę: 16 500 zł.
na siedzibę dla Klubu Abstynenta „Eskulap”,
•
w celu ochrony i monitoringu wybranych obszarów
miasta dofinansowano zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie za kwotę 17 600 zł.
Również w ramach wsparcia finansowego przy realizacji programu „Życie bez zagrożeń” dla dzielnicowych KPP zakupiono i przekazano zestaw komputerowy.
•
z uwagi na brak na terenie naszej gminy izby wytrzeźwień podpisano umowę i partycypowano w odpłatności za pobyt nietrzeźwych mieszkańców Łańcuta w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie (koszt roczny
po 7 000 zł).
•
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza
Miasta Łańcuta w okresie od 2002 do lipca 2006 przeprowadziła 294 kontroli w sklepach i lokalach gastronomicznych, w których prowadzona była sprzedaż
napojów alkoholowych. Zakres kontroli obejmował
przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W wyniku kontroli
stwierdzono 62 uchybień, w związku z tym wydano
upomnienia oraz zalecenia pokontrolne, zobowiązujące sprzedawców do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
•
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 55 posiedzeń podczas, których rozpatrywano sprawy bieżące związane z realizacją zadań
profilaktycznych oraz opiniowano wnioski w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydano w postaci postanowień 243 opinie
pozytywne oraz 35 negatywne w zakresie zgodności
lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Łańcucie.
• Przy współudziale Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (powołanej przez
Burmistrza Miasta Łańcuta) wszczęto i prowadzono
sprawy dotyczące leczenia odwykowego wobec 82
osób mających problemy z nadużywaniem alkoholu.
Z tego na badanie do biegłego (lekarza i psychologa)
skierowano 36 osób, a wobec 42 wystąpiono do Sądu
Rejonowego w Łańcucie z wnioskiem o orzeczenie
obowiązku leczenia odwykowego.
• Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń w zakresie profilaktyki antyalkoholowej:
• Udzielono dotacji następującym podmiotom:
– Klub Abstynenta „Eskulap” – 30 400zł
– Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” (świetlica i klub) – 18 700zł.
– Stowawarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny
„Karan” – 17 000zł
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 7 900zł
Szkolne Koła „Caritas” – 7 000 zł
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej – 5 400 zł
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – 8 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Młode Żywioły” – 9 100 zł
Uczniowski Klub Sportowy „Brajp” – 7 500 zł
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy – 7 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy MDK „Gambit” – 3 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 – 2 400zł
Uczniowski Klub Sportowy „Zieloni” – 1 500 zł
Uczniowski Klub Sportowy MOSiR – 1 100 zł
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 4 000 zł
Związek Harcerstwa Polskiego – 3 000 zł
Polski Związek Niewidomych – 2 500 zł
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej – 2 000 zł
• przystosowano i wyremontowano lokal przy ul. Ko-
• Dla zwiększenia skuteczności leczenia podejmowanego przez osoby uzależnione, uruchomiono od 2003 r.
autorski program wsparcia i aktywizacji zawodowej,
tworząc corocznie 6-12 miejsc pracy dla uzależnionych od alkoholu mieszkańców Łańcuta. Uczestnicy
tego programu wykonywali prace porządkowe na
terenie miasta (m.in. sprzątanie, prace przy zieleni
miejskiej, remontowe, malarskie) oraz brali udział
w zajęciach specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, samopomocowym i zatrudnieniowym,
związanych z procesem leczenia oraz aktywizacją
zawodową.
27
28
Sprawozdanie organów miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
Realizacja zadań z zakresu opieki społecznej:
• Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych:
– wydano 3 223 decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych w tym.: zasiłek rodzinny oraz dodatki na kwotę
4 211 023 zł., zasiłek pielęgnacyjny na kwotę 841 248 zł.,
świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 310 296 zł. oraz
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 100 000 zł.,
– wydano 91 decyzji w sprawi przyznania zaliczki alimentacyjnej na ogólną kwotę 181 922 zł.
• Przyznawanie i wypłata dodatków mieszkaniowych:
– wypłacono ogółem 14 850 dodatków mieszkaniowych
na kwotę 1 720 132 zł., w tym 10 206 dodatków na
mieszkania spółdzielcze, 3 812 na mieszkania gminne
i 832 dodatki na inne mieszkania.
•
Pomoc Społeczna świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie:
Rok 2002
L.p.
Forma pomocy
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
Zadania zlecone gminie
Zasiłek stały
Zasiłek stały wyrównawczy
Zasiłek okresowy gwarantowany
Zasiłek okresowy
Renta socjalna*
Zasiłek z tyt. ochr. macierzyństwa
Bilety kredytowane
Specjalistyczne usługi opiekuńcze**
Zasiłki rodzinne
Zasiłki pielęgnacyjne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Zadania własne gminy
Posiłek (obiady dla uczniów w szkołach)
Usługi opiekuńcze
Zdarzenia losowe
Sprawienie pogrzebu
Zasiłki celowe i celowe specjalne
Liczba osób, którym
Liczba
przyznano decyzją
świadczeń
świadczenie
Rok 2003
Kwota
Liczba osób, którym
Liczba
świadczeń przyznano decyzją
świadczeń
w zł
świadczenie
Rok 2004 (do 30 kwietnia)
Kwota
Liczba osób, którym
Liczba
świadczeń przyznano decyzją
świadczeń
w zł
świadczenie
Kwota
świadczeń
w zł
47
65
12
206
107
24
16
18
12
65
119
56
468
608
108
501
1106
96
30
9 823
75
623
1311
542
193 260
205 501
40 374
91 176
444 087
27 408
927
96 100
3 263
84 963
38 965
72 267
42
66
8
80
120
33
13
20
20
66
118
44
405
643
56
97
977
139
15
8393
161
576
1 067
407
169 290
210 047
20 514
18 666
396 856
36 728
427
114 000
7 116
81 012
33 134
54 979
35
61
1
92
0
16
9
16
14
15
57
28
129
231
4
122
0
44
10
2 878
46
57
208
109
53 741
73 258
1 475
28 538
0
10 227
151
39 481
1 995
8 143
6 389
14 817
374
71
4
2
493
58 322
32 198
4
2
X
100 229
393 947
1 300
2 670
225 030
368
64
4
0
516
59 917
28 673
4
0
x
99 550
424 016
3 500
0
234 919
283
57
0
0
272
18 927
7 974
0
0
x
34 164
125 011
0
0
48 069
* renty socjalne Ośrodek wypłacał do 30 września 2003 r.; od 01 października 2003 wypłatę przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie.
** dot. specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
Rok 2004 (od 1 maja)
L.p.
Forma pomocy
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zadania zlecone gminie:
Zasiłek stały
Macierzyński zasiłek okresowy*
Specjalistyczne usługi opiekuńcze**
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zadania własne gminy:
Zasiłki okresowe
Posiłek (w szkołach i przedszkolach)
Usługi opiekuńcze
Zdarzenia losowe
Bilety kredytowane
Sprawienie pogrzebu
Zasiłki celowe i celowe specjalne
Rządowy program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”
Odpłatność gminy za pobyt w domu
pomocy społecznej ***
8.
9.
Liczba osób, którym
Liczba
przyznano decyzją
świadczeń
świadczenie
Rok 2005
Kwota
Liczba osób, którym
Liczba
świadczeń przyznano decyzją
świadczeń
w zł
świadczenie
Rok 2006 (do 30 czerwca)
Kwota
Liczba osób, którym
Liczba
świadczeń przyznano decyzją
świadczeń
w zł
świadczenie
Kwota
świadczeń
w zł
74
16
20
49
709
61
8 770
525
216 733
15 399
116 600
16 092
82
0
20
63
733
0
8 770
568
231 073
0
142 595
17 338
62
0
19
50
335
0
4 771
269
116 865
0
65 215
8 780
212
331
64
7
9
0
479
811
45 506
20 887
7
10
0
x
112 618
83 868
311 312
3 300
151
0
217 889
263
346
54
5
0
1
821
1 425
41 240
18 625
5
0
1
x
178 058
162 154
307 657
3 411
0
1 792
302 548
153
264
52
4
0
0
288
555
22 528
10 111
4
0
0
x
86 708
91 431
192 196
4 200
0
0
141 208
0
0
0
418
521
138
439
0
0
0
3
11
5
28
65 886
11 018
78 209
27 889
* dot. macierzyńskiego zasiłku okresowego przyznanego na podstawie przepisów obowiązujących przed 01 maja 2004 r.
** dot. specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.
*** zmiana zasad finansowania pobytu w domach pomocy społecznej od stycznia 2004 r.
Sprawozdanie organów Miasta Łańcuta z realizacji zadań w kadencji 2002-2006
Wydawca: Urząd Miejski, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel. (0-17) 225 20 20, tel./fax (0-17) 225 20 21, e-mail: [email protected]
Fotografie: Edward Soński. Skład, druk: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Zakład dla Niewidomych w Laskach. tel. (0-22) 752 23 26, e-mail: [email protected]
Nakład 2500 egzemplarzy.

Podobne dokumenty

Aktualności kulturalne

Aktualności kulturalne XXIX Sesja Rady Miasta Łańcuta Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta Uchwałą Nr XXIX/209/2009 Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łańcuta Księdzu Pr...

Bardziej szczegółowo