Průmyslové pece a sušárny Industrial furnaces and dryers

Komentarze

Transkrypt

Průmyslové pece a sušárny Industrial furnaces and dryers
Art of heating
tel.: +420 547 230 016
fax: +420 547 230 212
www.lac.cz
LAC, s. r. o.
Štefánikova 116
664 61 Rajhrad
Česká republika
Art of heating
tel.: +420 547 230 016
fax: +420 547 230 212
www.lac.cz
KATALOG
KATALOG
KATALOG
KATALOG
Žárobetonové tvarovky pro kotle
Feuerbeton-Formstücke für die Kessel
Refractory castable shapes for boilers
Kształtki żarobetonowe do kotłów
Laboratorní pece a sušárny
Laboratory furnaces and dryers
Laboröfen und Trockner
Piece i suszarnie laboratoryjne
Лабораторные печи и сушилки
Art of heating
KATALOG
LAC, s. r. o.
Štefánikova 116
664 61 Rajhrad
Česká republika
KATALOG
KATALOG
Žárobetonové tvarovky pro průmysl
Feuerbeton-Formstücke für die Industrie
Refractory castable shapes for industry
Hobby pece pro keramiku a sklo
Pece M
Použití
Především pro „hobby“ keramiky, ale také pro profesionální výpal keramických
a sklářských výrobků, které vyžadují zakládání shora.
Vlastnosti
dokonalé rozložení teplot dané tvarem pece
nízká spotřeba elektrické energie
možnost rychlého náběhu na požadovanou teplotu
perfektní dílenské zpracování, technické vybavení a bezpečnost provozu
Popis konstrukce
plášť z leštěného nerezového plechu
stabilní zavěšení víka
otvor ve víku pro možnost sledování vsázky při výpalu
plynová vzpěra víka pro snadné otvírání pece
topné spirály vloženy do vodorovných drážek v bočních stěnách
termočlánek typu „S“, bezkontaktní polovodičové spínací relé
odvětrávání pece zabraňující kondenzaci par při výpalu
špičkové izolační materiály
programovatelná regulace teploty s vysokou přesností
volitelný regulátor (standardně HT40AL, za příplatek CERAMIC nebo Bentrup TC44)
výškově nastavitelný stojan
kolečka (2ks)
Vnitřní
rozměry
(Dxv)
Příkon
Hmotnost
°C
l
mm
mm
kW
Kg
mm
V
610960
M 30/12
1280
30
550x495
350x340
3,5
65
640, 800
230
610961
M 45/12
1280
45
615x495
410x340
3,5
75
640, 800
230
610962
Obj. číslo
Typ LAC
t max
Vnitřní
objem
Vnější
rozměry*
(Dxv)
Celková
výška na
stojanu
Napětí
Jištění
pece
16/1
16/1
M 60/12
1280
60
615x610
410x455
5,5
90
760, 920
400
610963
M 100/12
1280
100
725x610
525x455
7,5
120
760, 920
400
610964
M125/12
1280
140
820x610
620x455
8,5
130
760, 920
400
16/3
610965
M 200/12
1280
200
820x840
620x685
11
150
990, 1150
400
20/3
610969
M 30/13
1340
30
550x495
350x340
3,5
65
640, 800
230
610971
M 45/13
1340
45
615x495
410x340
4,0
75
640, 800
400
610972
M 60/13
1340
60
615x610
410x455
5,5
90
760, 920
400
16/3
16/1
16/3
16/3
610973
M 100/13
1340
725x610
525x455
7,5
120
760, 920
400
610974
M 125/13
1340
140
820x610
620x455
8,5
130
760, 920
400
16/3
610975
M 200/13
1340
200
820x840
620x685
11
150
990, 1150
400
20/3
* Rozměry válcového těla pece s víkem
100
16/3
16/3
Technické změny vyhrazeny.
LAC, s. r. o.
Štefánikova 116
664 61 Rajhrad
Česká republika
tel.: +420 547 230 016
fax: +420 547 230 212
www.lac.cz
Průmyslové pece a sušárny
Industrial furnaces and dryers
Industrieöfen und Trockner
Piece i suszarnie przemysłowe
Промышленные печи и сушилки
Art of heating
Profil společnosti LAC/The LAC Company profile/Profil der Gesellschaft LAC
Společnost LAC, s. r. o. je již téměř dvě
desetiletí úspěšným výrobcem a prodejcem
průmyslových pecí, sušáren, žárobetonových
tvarovek a to jak na tuzemských, tak i na
zahraničních trzích. Výrobky nacházejí
uplatnění v mnoha technologických procesech
tepelného zpracování, zejména:
nízkoteplotní technologie
laboratorní technologie
technologie průmyslové výroby skla
a technické keramiky
technologie tepelného zpracování železných
kovů ve slévárenství
technologie slévání neželezných kovů
a tepelného zpracování neželezných kovů
ve slévárenství
technologie tepelného a chemicko-tepelného
zpracování kovů
technologie tepelného zpracování v procesu
tváření
technologie tepelného zpracování v procesu
svařování
technologie výroby hobby skla a keramiky.
Výrobní program není tvořen jen ucelenou
řadou sériově vyráběných pecí a sušáren,
ale vychází vstříc i v oblasti atypických
konstrukcí pecí dle specifických požadavků
zákazníka. Vlastní vývojová a konstrukční
kancelář společně s týmem servisních
techniků jsou zárukou kvalitních služeb
pro zákazníky a příslibem pro další růst firmy.
Významnou činností naší společnosti je výroba
žárovzdorných tvarovek, kde podstatnou část
používáme do vlastní výroby průmyslových
pecí a dalšími odběrateli jsou firmy z oboru
metalurgie a výrobci kotlů na dřevo, pelety
a biomasu. V segmentu žárobetonových
tvarovek patří společnost k největším
výrobcům v Evropě.
Firma nabízí také dodávku topných elementů,
žáruvzdorných a izolačních materiálů,
regulačních prvků, realizaci rekonstrukcí
pecí, topných systémů a rozvaděčů.
Razantní vývoj společnosti ilustruje
současných 250 zaměstnanců, 12 mil. Kč
základního jmění, 25 000 m2 výrobního,
skladovacího a administrativního zázemí
a více než 9 tis. doposud vyrobených pecí.
V roce 2007 společnost získala certifikát
ISO 9001, v roce 2008 pak otevřela pobočku
v Číně.
Art of heating
The LAC Company s r.o., has been successful
manufacturer and marketer of industrial
furnaces, dryers and refractory castable
shapes for almost two decades on domestic
as well as foreign markets. Our products find
application in many technological processes
of thermal production, namely:
Low-temperature technologies,
Laboratory technologies,
Technology for the industrial production
of glass and industrial ceramics,
Technology for thermal processing of ferrous
metals in metallurgy,
Alloys’ technology for non-ferrous metals
and thermal processing of non-ferrous
metals in metallurgy,
Technology for thermal and chemical-thermal
metal processing,
Technology for heat processing in metals
shaping,
Technology for heat processing in welding
Technology for production of hobby glass
and ceramics.
The manufacturing program does not
represent only serially manufactured furnaces
and dryers, but it will even accommodate the
needs for atypical furnaces according
to specific requirements of the customer.
Our own development and construction office
in tandem with a team of service technicians
is a guarantee of quality service to customers
and a promise in the next company growth.
Significant part of our business is the
manufacture of refractory castable shapes,
where its substantial part is used in our own
manufacture of industrial furnaces and where
other users are metallurgy companies and
manufacturers of boilers for burning wood,
pellets, and biomass. In the area of refractory
concrete shaped blocks, the company belongs
among the largest manufacturers in Europe.
The company offers also supply of heating
elements, refractory and insulation materials,
regulating elements, and reconstruction of
furnaces, heating systems and distributors.
The aggressive growth of the company is
illustrated by its present 250 employees,
capital assets in the amount of CZK 12 mil.,
25,000 m2 for production, warehousing and
company administration and more than
9 thousand furnaces already made. In 2007,
the company was awarded the ISO 9001
certificate and in 2008, the company opened
a branch in China.
Die Gesellschaft LAC, s. r. o. ist bereits seit
fast zwei Jahrzehnten ein erfolgreicher
Hersteller und Verkäufer von Industrieöfen,
Trockenanlagen, Feuerbeton-Formstücken
und dass sowohl auf dem inländischen
als auch auf ausländischen Märkten. Ihre
Produkte finden Verwendung in velen
technischen Prozessen der Wärmebehandlung,
vor allem bei:
Niedertemperaturtechnologien
Labortechnologien
Technologien industrieller Herstellung
von Glas und technischer Keramik
Technologie der Wärmebehandlung
von eisernen Metallen im Gießereiwesen
Technologie des Gießens nichteiserner Metale
und der Wärmebehandlung nichteiserner
Metalle im Gießereiwesen
Technologie der Wärmebehandlung und
thermochemischer Behandlung von Metallen
Technologie der Wärmebehandlung
im Umformungsprozess
Technologie der Wärmebehandlung
im Schweißprozess
Technologie der Hobbyproduktion
von Glas und Keramiken.
Das Produktionsprogramm wird nicht nur
aus einer ganzheitlichen Reihe serienmäßig
hergestellter Öfen und Trockenanlagen
gebildet, sondern kommt den spezifischen
Kundenansprüchen auch auf dem Gebiet
atypischer Konstruktionen von Öfen entgegen.
Eigene Entwicklungs- und Konstruktionsbüros, zusammen mit einem Team von
Servicetechnikern sind die Garantie qualitativer Dienste für Kunden und das Versprechen
eines weiteren Wachstums der Firma.
Eine bedeutende Tätigkeit unserer Gesellschaft ist die Produktion von feuerfesten
Formstücken, wo wir einen entscheidenden
Anteil in der eigenen Herstellung von Industrieöfen verwenden, und die weiteren Abnehmer Firmen aus der Metallurgiebranche und
Hersteller von Kesseln für Holz, Pellets und
Biomasse sind. Im Segment der FeuerbetonFormstücke gehört unsere Gesellschaft
zu den größten Produzenten in Europa.
Unsere Firma bietet ebenso Lieferungen
von Heizelementen, feuerfesten- und Isolationsmaterialien, Regulationselementen und
Realisierung der Rekonstruktionen von Öfen,
Heizsystemen und Verteilern.
Die rasante Entwicklung der Gesellschaft
veranschaulichen die derzeit 250 Angestellten,
12 Mio. CZK Grundkapital, 25 000 m2 Produktions-, Lager- und Verwaltungsumfeld und
bisher mehr als 9000 hergestellter Öfen.
Im Jahre 2007 erwarb die Gesellschaft das
Zertifikat ISO 9001, im Jahre 2008 wurde
eine Filiale in China eröffnet.
O firmie LAC/ Профиль компании «LAC»
Firma LAC, sp. z o.o. już dwadzieścia lat z sukcesem
produkuje i sprzedaje przemysłowe piece, osuszacze,
żarobetonowe kształtki na rynkach krajowych i zagranicznych. Produkty są wykorzystywane w wielu procesach
technologicznych przetwarzania cieplnego - m.in.:
Общество с ограниченной ответственностью
«LAC, s. r. o.» в течение уже почти двух
десятилетий является успешным
производителем и продавцом промышленных
печей, сушилок, фасонных частей из
жаростойкого бетона, как на внутреннем, так
и на зарубежных рынках. Продукция находит
применение во многих технологических
процессах термической обработки, в частности:
technologie niskotemperaturowe
technologie laboratoryjne
technologie przemysłowej produkcji szkła i ceramiki
technicznej
technologie przetwarzania cieplnego metali żelaznych
w odlewnictwie
technologie odlewania nieżelaznych metali
i przetwarzania cieplnego metali nieżelaznych
w odlewnictwie
technologie przetwarzania cieplnego i chemicznocieplnego metali żelaznych
technologie przetwarzania cieplnego w procesie
formowania
technologie przetwarzania cieplnego w procesie
spawania
technologie produkcji hobbistycznej szkła i ceramiki
низкотемпературные технологии
лабораторные технологии
технология промышленного производства
стекла и технической керамики
технология термической обработки черных
металлов в литейном производстве
технология литья цветных металлов и
термическая обработка цветных металлов
в литейном производстве
технология термической и химико-термической
обработки металлов
технология термической обработки в процессе
формовки
технология термической обработки в процессе
сварки
технология производства художественного
стекла и керамики
Nasz plan produkcji nie składa się tylko z seryjnie
produkowanych pieców i osuszaczy. Również wykonujemy
nietypowe konstrukcje pieców na zamówienie klienta.
Posiadamy własne biuro projektowe i konstrukcyjne
z zespołem techników serwisowych, co gwarantuje
wysoką jakość usług dla klientów i zapewnia rozwój firmy.
Jednym z głównych produktów naszej firmy są kształtki
żaroodporne, które stosujemy do produkcji pieców.
Dalszymi odbiorcami są firmy z branży metalurgicznej
oraz producenci kotłów na drzewo, pelety oraz biomasę.
Jesteśmy jedną z największych firm w Europie w segmencie produkcji żarobetonowych kształtek.
Dostarczamy również elementy grzejne, materiały
żaroodporne i izolacyjne, elementy regulacyjne, oferujemy
usługi przebudowy pieców, systemów grzewczych
i rozdzielaczy.
Dynamiczny rozwój naszej firmy ilustruje 250 pracowników, kapitał zakładowy w wysokości 12 milionów
CZK, 25 000 m2 powierzchni produkcyjnej, magazynowej
i administracyjnej oraz ponad 9 tys. wyprodukowanych
pieców. W roku 2007 nasz firma uzyskała atest ISO 9001
a w roku 2008 otworzyliśmy filię w Chinach.
Производственная программа представляет
собой не только полную шкалу серийных
производственных печей и сушилок, но
также идет навстречу пожеланиям заказчика
в сфере нестандартных конструкций
печей в соответствии со специфическими
требованиями клиента. Собственное опытноконструкторское бюро совместно с командой
сервисных техников является гарантией
качественного обслуживания клиентов
и предоставляет потенциальные возможности
дальнейшего роста компании.
Одним из важных направлений деятельности
нашей компании является производство
огнеупорных фасонных частей, значительную
часть которых мы используем на собственном
производстве промышленных печей,
а другими покупателями являются фирмы
в отрасли металлургии и производители котлов
для древесины, гранул и биомассы. В секторе
огнеупорных фасонных частей компания
относится к крупнейшим производителям
в Европе.
Кроме того, компания предлагает поставку
нагревательных элементов, огнеупорных
и изоляционных материалов, регулирующих
элементов, осуществляет реконструкцию печей,
отопительных систем и распределительных
устройств.
Сегодняшние 250 сотрудников, 12 млн.чешских
крон уставного капитала, 25 000 м2 производственных, складских и административных
помещений, а также более 9 тыс.
произведенных на данный момент печей
свидетельствуют о динамичном развитии
компании. В 2007 г. компания получила
сертификат ISO 9001, в 2008 году она открыла
филиал в Китае.
OBSAH/SUMMARY/INHALT/ SPIS TREŚCI/СОДЕРЖАНИЕ
I. PECE A SUŠÁRNY S CIRKULACÍ VNITŘNÍ ATMOSFÉRY / FURNACES AND DRYERS WITH ATMOSPHERE CIRCULATION /
ÖFEN UND TROCKNER MIT UMLAUF DER INNENATMOSPHÄRE / PIECE I SUSZARNIE Z CYRKULACJĄ ATMOSFERYCZNĄ /
КАМЕРНЫЕ ПЕЧИ И СУШИЛКИ С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ АТМОСФЕРЫ
1. Sušárny S / Dryers S / Trockner S / Suszarnie S / Сушильные камеры S ......................................................................................................................................................................................................................................... str. 6
2. Sušárny SV / Dryers SV / Trockner SV / Suszarnie SV / Сушильные камеры SV . ..................................................................................................................................................................................................................... str. 8
3.Vozokomorové sušárny SVK / Bogie-hearth chamber dryers SVK / Wagenkammertrockner SVK /
Suszarnie komorowo-wózkowe SVK / Камерные сушилки с выдвижным подом SVK . .............................................................................................................................................................................................. str. 10
4.Pece komorové horizontální KNC/H / Horizontal chamber furnaces KNC/H / Kammeröfen KNC/H – Horizontalausführung /
Piece komorowe poziome KNC/H / Камерные печи горизонтальные KNC/H .......................................................................................................................................................................................................................... str. 12
5.Pece komorové vertikální KNC/V / Horizontal chamber furnaces KNC/V / Kammeröfen KNC/V – Vertikalausführung /
Piece komorowe pionowe KNC/V / Камерные печи вертикальные KNC/V .................................................................................................................................................................................................................................. str. 14
6.Pece vozokomorové VKNC / Bogie-hearth chamber furnaces VKNC / Wagenkammeröfen VKNC /
Piece komorowo-wózkowe VKNC / Камерные печи с выдвижным подом VKNC . ................................................................................................................................................................................................................ str. 16
7.Pece popouštěcí PP / Tempering furnaces PP / Anlassöfen PP / Piece do odpuszczania PP / Печи для отпуска PP . ................................................................................................................ str. 18
8.Pece šachtové SC a SRC / Shaft furnaces SC and SRC / Schachtöfen SC und SRC / Piece pionowe SC i SRC / Шахтные печи SC и SRC ..................................................... str. 20
II. PECE BEZ CIRKULACE VNITŘNÍ ATMOSFÉRY S PŘÍSLUŠENSTVÍM / FURNACES WITHOUT ATMOSPHERE CIRCULATION WITH ACCESSORIES /
ÖFEN OHNE UMLAUF DER INNENATMOSPHÄRE MIT ZUBEHÖR / PIECE I SUSZARNIE BEZ CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ /
ПЕЧИ БЕЗ ЦИРКУЛЯЦИИ АТМОСФЕРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ
9. Pece vozokomorové VKT / Bogie-hearth furnaces VKT / Wagenkammeröfen VKT / Piece wózkowe VKT / Камерные печи с выдвижным подом VKT ...... str. 22
10. Kalicí pece PKE / Hardening furnaces PKE / Härteöfen PKE / Piece hartownicze PKE / Печи закалочные PKE . ............................................................................................................................str. 24
11. Pece komorové kalicí PK / Hardening furnaces PK / Härtekammeröfen PK / Piece komorowe hartownicze PK / Печи закалочные PK . .................................................. str. 26
12.Kalicí stůl SKM a SKV / Hardening laboratory table SKM and SKV / Härtetisch SKM und SKV /
Laboratoryjne stanowisko do hartowania - Stół SKM i SKV / Закалочный стол SKM и SKV ................................................................................................................................................................................... str. 28
13.Kalicí kontejner KK, solná lázeň KSL, olejová lázeň KLO / Hardening container KK, Hardening salt bath KSL, Oil or water bath KLO /
Härtekontainer KK, Härtebad KSL, Ölhärtebad KLO / Kontener hartowniczy KK, Solna wanna do hartowania KSL, wanna do hartowania KLO /
Закалочный / Закалочный контейнер KK, солянаяванна KSL, масляная ванна KLO . .............................................................................................................................................................................................. str. 30
III.PECE S PLYNOTĚSNOU KOVOVOU RETORTOU / FURNACES WITH GASTIGHT RETORT / ÖFEN MIT EINER GASDICHTEN METALLRETORTE /
PIECE Z RETORTĄ GAZOSZCZELNĄ / ПЕЧИ С ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМОЙ РЕТОРТОЙ
14.Plynotěsné komorové pece PKR a PKRC / Hardening furnaces with gastight retort PKR and PKRC / Gasdichte Kammeröfen PKR und PKRC /
Piece komorowe gazoszczelne PKR i PKRC / Газонепроницаемые камерные печи PKR и PKRC .................................................................................................................................................................. str. 32
IV.PECE PRO CHEMICKO TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ / FURNACES FOR CHEMICAL HEAT TREATMENT / ÖFEN FÜR CHEMISCHE WARMBEHANDLUNG / PIECE DO OBRÓBKI CHEMICZNO-CIEPLNEJ / ПЕЧИ ДЛЯ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
15.Univerzální linka CHTZ / Universal line CHTZ / Universalanlage CHTZ / Uniwersalna linia CHTZ / Универсальная линия CHTZ .............................................................................. str. 34
16.Pece popouštěcí CHTZ / Tempering furnaces CHTZ / Anlassöfen CHTZ / Piece do odpuszczania CHTZ / Печи для отпуска CHTZ . ........................................................................... str. 36
17.Nitridační pec NP / Nitriding furnace NP / Nitrieröfen NP / Piec do azotowania NP / Печь для азотирования NP ................................................................................................................... str. 36
V.PECE PRO SLÉVÁRENSTVÍ / FURNACES FOR FOUNDRIES / ÖFEN FÜR DAS GIEßEREIWESEN /
PIECE DLA ODLEWNI / ПЕЧИ ДЛЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
18.Pece tavicí elektrické stacionární PT / Electrical Bale out Resistance Melting Furnaces PT / Schmelzöfen elektrisch stationär PT /
Elektryczne piece stacjonarne wytopowe PT / Электрические стационарные плавильные печи PT . ................................................................................................................................................... str. 40
19.Pece tavicí elektrické stacionární udržovací PTE / Electrical Bale out Resistance Melting Furnaces PTE / Warmhaltschmelzöfen elektrisch stationär PTE /
Elektryczne piece stacjonarne wytopowe PTE / Электрические стационарные плавильные печи для подогрева PTE ............................................................................................. str. 42
20.Pece tavicí elektrické sklopné PTS / Electrical tilting melting furnaces PTS / Schmelzöfen elektrisch aufklappbar PTS /
Elektryczne przechylne piece wytopowe PTS / Электрические наклоняемые плавильные печи PTS .................................................................................................................................................. str. 44
21.Pece tavicí plynové stacionární PTP / Fuel-fired bale out melting stationary furnaces PTP / Gasschmelzöfen stationär PTP /
Gazowe piece stacjonarne wytopowe PTP / Газовые стационарные плавильные печи PTP . .............................................................................................................................................................................. str. 46
22.Pece tavicí plynové sklopné PTSP / Fuel-fired tilting melting furnaces PTSP / Gasschmelzöfen aufklappbar PTSP /
Przechylne piece wytopowe PTSP / Газовые наклоняемые плавильные печи PTSP ................................................................................................................................................................................................... str. 48
23.Pece tavicí elektrické transportní PTT 400 a pece pro nízkotavitelné kovy TNT /
Electric transportable melting crucible furnace PTT 400 and electric furnace for low-melting metals TNT /
Transportschmelzöfen elektrisch PTT 400 und Öfen für niedrigschmelzende Metalle TNT /
Transportowe elektryczne piece wytopowe PTT 400 i piece do metali o niskiej temperaturze wytapiania TNT /
Электрические транспортные плавильные печи PTT 400 и печи для легкоплавких металлов TNT ............................................................................................................................................... str. 50
VI.PRŮBĚŽNÉ PECE A ZAKÁZKOVÉ PROJEKTY / CONTINUOUS FURNACES AND ATYPICAL PROJECTS /
DURCHLAUFÖFEN UND KUNDENSPEZIFISCHE PROJEKTE / PRACE PROJEKTOWE REALIZOWANE NA ZAMÓWIENIE /
ПРОХОДНЫЕ ПЕЧИ И ПРОЕКТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ
24.Průběžná elektrická sušárna SP 75000/02 / Continuous electrical dryers SP 75000/02 / Durchlauftrockner elektrisch SP 75000/02 /
Suszarnia przelotowa SP 75000/02 / Проходная электрическая сушилка SP 75000/02 ....................................................................................................................................................................................... str. 52
25.Průběžná sušárna SP 5000/02 / Continuous dryer SP 5000/02 / Durchlauftrockner SP 5000/02 /
Suszarnia przelotowa SP 5000/02 / Проходная сушилка SP 5000/02 ................................................................................................................................................................................................................................................ str. 52
26.Průběžné tunelové sušárny SP 2000/15 a SP 8800/07 s gravitačním dopravníkem / Continuous tunnel dryers SP 2000/15 and SP 8800/07
with a gravity transportation belt / Tunneldurchlauftrockner SP 2000/15 a SP 8800/07 / Suszarnia przelotowa SP 2000/15 a SP 8800/07 /
Проходные туннельные сушилки SP 2000/15 и SP 8800/07 с гравитационным конвейером .................................................................................................................................................................. str. 54
27.Průběžná sušárna SP 5700/02 / Continuous dryer SP 5700/02 / Durchlauftrockner SP 5700/02 /
Suszarnia przelotowa SP 5700/02 / Проходная сушилка SP 5700/02 ................................................................................................................................................................................................................................................ str. 54
28.Pracoviště tepelného zpracování 2x KNC/H 1000 / Workplace for heat treatment 2x KNC/H 1000 / Warmbehandlungsstelle 2x KNC/H 1000 /
Stanowisko do cieplnej obróbki odlewów aluminiowych 2x KNC/H 1000 / Пост термообработки 2x KNC/H 1000 . ................................................................................................................ str. 56
29.Průběžná linka KNC/H / Application line KNC/H / Durchlaufanlage KNC /H /
Linia przelotowa KNC/H / Проходная линия KNC/H ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... str. 58
30.Průběžná linka KNC/H 5760/65 / Continuous line KNC/H 5760/65 / Durchlaufanlage KNC /H 5760/65 /
Przelotowa linia KNC/H 5760/65 / Проходная линия KNC/H 5760/65 ................................................................................................................................................................................................................................................. str. 58
31.Průběžná plynová sušárna SP 12 400/02 / Continuous Gas Dryer SP 12 400/02 / Durchlauf-Gastrockner SP 12 400/02 /
Przelotowa gazowa suszarnia SP 12 400/02 / Проходная газовая сушилка SP 12 400/02 ................................................................................................................................................................................... str. 60
32.Atypické sušárny SV 4200/20 A 16800/20 / Atypical dryers SV 4200/20 a 16800/20 / Atypische Trockner SV 4200/20 und 16800/20 /
Nietypowe suszarnie SV 4200/02 i 16800/20 / Нестандартные сушилки SV 4200/02 и 16800/20 ............................................................................................................................................................. str. 61
33.Atypická vozokomorová sušárna SVK 50000/03 / Atypical bogie-hearth dryer SVK 50000/03 / Atypischer Wagenkammertrockner SVK 50000/03 /
Nietypowa suszarnia komorowo-wózkowa SVK 50000/03 / Нестандартная камерная сушилка с выдвижным подом SVK 50000/03 ................................................ str. 62
34.Linka CHTZ LAC v provozu u zákazníka / Line CHTZ LAC in operating by czech customer / Anlage CHTZ LAC im Betrieb bei einem Kunden /
Linia CHTZ LAC w eksploatacji u klienta / Линия CHTZ LAC в эксплуатации у заказчика .......................................................................................................................................................................................... str. 62
35.Rekonstrukce v oblasti chemicko-tepelného zpracování / Reconstruction / Rekonstruktion im Bereich der chemischen Warmbehandlung /
Rekonstrukcje / Pеконструкция в области химико-термической обработки ..................................................................................................................................................................................................................... str. 64
36.Topné elementy / Heating elements / Heizelemente / Elementy grzewcze / Hагревательные элементы .......................................................................................................................................... str. 64
VII.MĚŘENÍ A REGULACE / CONTROL AND MEASUREMENT ELEMENTS / MESSUNG UND REGELUNG /
POMIARY I REGULACJA / ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКА . .................................................................................................................................................................................................................................................................. str. 66
Sušárny S / Dryers S / Trockner S
6
Sušárna je vhodná pro vysoušení, vulkanizaci,
předehřev, vytvrzování a vysoušení povrchových
vrstev a úpravy u různých materiálů v plastikářském,
gumárenském, automobilovém, elektrotechnickém
průmyslu atd. Nerezová mufle sušárny s dlouhou
životností, mechanickou odolností a odolností proti
korozi, horizontální cirkulace vnitřní atmosféry zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty ve vnitřním objemu
sušárny, kvalitní izolační materiál přináší nízké
provozní náklady sušárny.
The dryer is suitable for drying, vulcanization,
preheating and curing, drying and curing of surface
layers, and modifications of various materials in
plastics, rubber, automotive, glass, ceramic and
electric industry, etc. Stainless steel muffle with
long life, high mechanical and corrosion resistance,
horizontal circulation ensures even distribution of air
inside dryer, the first-rate insulating material bears
low operational expenses.
Der Trockner ist zur Trocknung, Vulkanisierung,
Vorwärmung, Aushärtung und Austrocknung der
Schichtflächen und zur Bearbeitung bei verschiedenen
Materialien in der Kunststoff-, Gummi-, Auto- und
der elektrotechnischen Industrie usw. geeignet.
Trockneredelstahlmuffel mit langer Nutzdauer,
mechanischer Beständigkeit und Korrosionsbeständigkeit, horizontaler Innenatmosphäreumlauf stellt die
gleichmäßige Temperaturverteilung in dem Trocknerinnenraum sicher, das hochwertige Isolierungsmaterial bringt zu niedrige Betriebskosten des Trockners.
Standardní provedení pece:
• rám a vnější plášť z konstrukční oceli, stojan
s výškou nakládací hrany sušárny 780 mm
• nerezová mufle a boční oběhové vložky
• výškově přestavitelné police z děrovaného
plechu se čtvercovými otvory
• větrací komínek s ručně ovládanou klapkou
na stropě sušárny
• uzavíratelný přisávací otvor ve dně sušárny,
cirkulace vzduchu pomocí oběhových ventilátorů
• dveře otevírané doleva opatřené madlem, uzavírané
dvěma upínkami, těsněné pleteným provazcem
a silikonovým profilem
• regulátor HT 40AL a limitní jednotka,
termočlánek typu „K“, bezkontaktní spínací relé
Standard design of dryer includes:
• f rame and external jacket made from mild steel,
stand (for S 60 - S 400) with loading height
of dryer 780 mm
•m
uffle and circulation insert made
from stainless steel
• adjustable shelves made from perforated plate
• manually controlled ventilation flap
• s uction hole at bottom of dryer, air circulation
by using circulation fans
• d oor opening to the left and closed by clamps,
door sealed by refractory rope and silicon profile
• c ontroller HT 40AL and limit unit, thermocouple
type K, semiconductor non-contact switch relay
Trocknerstandardausrüstung enthält:
• Rahmen und Außenmantel aus Konstruktionsstahl,
Ständer mit dem Trocknerverladerand in der Höhe
von 780 mm
• Edelstahlmuffel und seitliche Umlaufeinsätze
• Höhenverstellbare Regale aus dem Lochblech
mit Vierkantlöchern
• Lüftungsstutzen mit einer manuell bedienten
Klappe in der Trocknerdecke
• Verschließbare Saugöffnung in dem Trocknerboden,
Luftkreislauf durch Umlaufventilatoren
• Tür nach links geöffnet, mit Griff versehen,
geschlossen durch zwei Spanneisen, Tür durch
Strickfaden und Silikonprofil abgedichtet
• Regler HT 40AL und Limiteinheit, Thermoelement
Typ „K“, kontaktloses Schaltrelais
Suszarnie komorowe S / Сушильные камеры S
Suszarnia nadaje się do suszenia, wulkanizacji,
wstępnego podgrzewania i utwardzania, oraz do suszenia i utwardzania warstw wierzchnich i wykończenia dla różnych materiałów w przemyśle tw.
sztucznych, gumowym, samochodowym, elektrotechnicznym, itd. Mufle suszarni z nierdzewnej stali,
o długiej żywotności, odporności mechanicznej
i odporności na korozję, horyzontalna cyrkulacja
atmosfery wewnętrznej zapewnia równomierny rozkład temperatury w przestrzeni wewnętrznej suszarni,
dzięki materiałowi izolacyjnemu wysokiej jakości
niskie koszty eksploatacyjne suszarni.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• rama i płaszcz zewnętrzny ze stali konstrukcyjnej,
stojak o wysokości krawędzi ładowania wynoszącej
780 mm
• nierdzewne mufle i boczne wkładki obiegowe
• półki regulowane na wysokość z dziurkowanej
blachy o kwadratowych otworach
• kanał wentylacyjny z ręcznie sterowaną klapką
na stropie suszarni
• zamykany otwór zasysający w dnie suszarni,
cyrkulacja powietrza przy pomocy wentylatorów
obiegowych
• drzwi otwierane w lewo, wyposażone w uchwyt,
zamykane dwoma zaciskami, drzwi uszczelniane
plecionym sznurem i silikonowym profilem
• regulator HT 40AL, jednostka limitująca,
termoogniwo typu „K”, bezkontaktowy
przekaźnik włączający
Сушильная камера предназначается для сушки,
вулканизации, предварительного нагрева,
отверждения поверхностных слоев и обработки
различных материалов при производстве
пластмассовых и резино-технических изделий,
в автомобильной и электротехнической
промышленности и т. п.
Стандартное оснащение сушильной камеры
включает в себя:
• р аму и наружный корпус из конструкционной
стали, подставку с высотой загрузочной грани
сушильной камеры 780 мм
• м уфель из нержавеющей стали и боковые
оборотные вкладыши
• р егулируемые по высоте полки из
металлического листа с квадратными
отверстиями
• в етиляционный патрубок с заслонкой с ручным
управлением на потолке сушилки
• з акрываемое подсасывающее отверстие
в дне сушилке, циркуляция воздуха с помощью
циркуляционных вентиляторов
• д вери с поручнем, открываемые влево
и оснащенные двумя прихватами, двери,
герметизированные крученным шнуром
и силиконовым профилем
• р егулятор «HT 40AL», граничный блок,
термопара типа «К», бесконтактное реле
включения
7
Sušárny SV / Dryers SV / Trockner SV
8
Sušárny a nízkoteplotní pece jsou vhodné pro vysoušení, vulkanizaci, vytvrzování povrchových vrstev,
vysoušení granulátu, zahořování elektrosoučástek
a předehřev různých materiálů před dalším zpracováním a dále pro tepelné zpracování materiálů jako
je umělé stárnutí hliníku a jeho slitin, popř. dalších
materiálů zejména v plastikářském, gumárenském,
automobilovém, elektrotechnickém a slévárenském
průmyslu.
Low-temperature dryers are suitable for drying, vulcanizing, curing of surface layers, granulate drying,
burning-in of electrical components, and preheating
of various materials before additional processing
as well as for the heat treatment of material such
as artificial aging of aluminum, its alloys, and other
materials, if applicable, primarily in plastics, rubber,
automotive, electro technical, glass, ceramic, and
foundry industry.
Trockner und Tieftemperaturöfen sind zur Trockung,
Vulkanisierung, Aushärtung der Schichtflächen,
Granulataustrocknung, zu dem Elektrobauteilformierprozess und die Vorwärmung von verschiedenen
Materialien vor weiterer Verarbeitung und weiter für
die Materialwarmbehandlung wie zum Beispiel künstliche Älterung von Aluminium und dessen Legierungen, event. von weiteren Materialien vor allem in der
Kunststoff-, Gummi-, Auto-, der elektrotechnischen
Industrie und in dem Gießereiwesen geeignet.
Standardní vybavení sušárny zahrnuje:
• regulátor INDUSTRY, limitní jednotku
• větrací komínek s ručně ovládanou klapkou
• 3 ampérmetry
• horizontální cirkulace pomocí centrálního
ventilátoru na zadní straně pece
• dvoukřídlé dveře s madly otevírané do boku
Standard equipment of the dryer includes:
• INDUSTRY controller with a limit unit
•m
anually controlled flap
• 3 ampere meters
• c entral horizontal air circulation
• d ouble wing door opens sidewards with handles
Die Trocknerstandardausrüstung umfasst:
• INDUSTRY-Regler, Limiteinheit
• Lüftungsstutzen mit einer manuell bedienten
Klappe
• 3 Amperemeter
• horizontaler Umlauf durch einen Zentralventilator
auf der hinteren Ofenseite
• Doppeltür mit Griffen seitlich zu öffnen
Suszarnie komorowe SV / Сушильные камеры SV
Suszarnie i piece niskotemperaturowe nadają się do
suszenia, wulkanizacji, utwardzania warstw wierzchnich, suszenia granulatu, wypalania części elektrycznych i wstępnego podgrzewania różnych materiałów
przed dalszą obróbką, a ponadto do obróbki cieplnej
materiałów jak sztuczne postarzanie aluminium
i jego stopów, ewent. innych materiałów, głównie
w przemyśle tw. sztucznych, gumowym, samochodowym, elektrotechnicznym, odlewniczym.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• regulator INDUSTRY, jednostkę limitującą
• kanał wentylacyjny z ręcznie sterowaną klapką
• 3 amperomierze
• Horyzontalna cyrkulacja powietrza,
centralny wentylator na tylnej ścianie
• dwuskrzydłowe drzwi z uchwytami
otwierane na bok
Сушильные камеры и низкотемпературные
печи предназначены для сушки, вулканизации,
отверждения поверхностных слоев, сушки
гранулята, испытаний на принудительный отказ
электротехнических изделий, предварительного
нагрева различных материалов перед их
последующей обработкой, для искусственного
старения алюминия и его сплавов, а также для
обработки других материалов, используемых
при производстве пластмассовых и резинотехнических изделий, в автомобильной
и электротехнической промышленности,
литейном производстве.
Стандартное оснащение сушильной камеры
включает в себя:
• р егулятор «INDUSTRY», граничный блок
• в ентиляционный патрубок с заслонкой
с ручным управлением
• 3 амперметра
• г оризонтальную циркуляцию при помощи
центрального вентилятора сзади печи
• д вустворчатую дверь c поручнями,
открываемую в стороны
9
Vozokomorové sušárny SVK / Bogie-hearth chamber
dryers SVK / Wagenkammertrockner SVK
10
Vozokomorové sušárny a nízkoteplotní pece jsou
vhodné pro vysoušení, vulkanizaci, vytvrzování
povrchových vrstev, vysoušení granulátu, zahořování
elektrosoučástek a předehřev různých materiálů před
dalším zpracováním a dále pro tepelné zpracování
materiálů jako je umělé stárnutí hliníku a jeho slitin,
popř. dalších materiálů zejména v plastikářském,
gumárenském, automobilovém, elektrotechnickém
a slévárenském průmyslu. Díky své konstrukci umožňují pohodlné zakládání objemných a těžkých vsázek
do pece pomocí jeřábu nebo jiným způsobem.
Bogie-hearth chamber dryers and low-temperature
furnaces are suitable for drying, vulcanizing, curing
of surface layers, granulate drying, burning-in
of electrical components, and preheating of various
materials before additional processing as well as
for the heat treatment of material such as artificial
aging of aluminum, its alloys, and other materials, if
applicable, primarily in plastics, rubber, automotive,
electro technical, glass, ceramic, and foundry industry. Thanks to their design, they provide comfortable
loading of bulky and heavy batches into the furnace
using a crane or other method.
Wagenkammertrockner und Tieftemperaturöfen sind
zur Trocknung, Vulkanisierung, Schichtflächenaushärtung, Granulataustrocknung, zum Elektrobauteilformierprozess und zur Vorwärmung von verschiedenen
Materialien vor einer weiteren Verarbeitung und
weiter zur Warmbehandlung von Materialien wie zum
Beispiel eine künstliche Älterung von Aluminium und
dessen Legierungen, event. von anderen Materialien
vor allem in der Kunststoff-, Gummi-, Auto-, elektrotechnischen Industrie und in dem Gießereiwesen
geeignet. Dank ihrer Konstruktion ermöglichen sie
ein bequemes Einlegen von massiven und schweren
Einsätzen in den Ofen mit Hilfe eines Kranes oder auf
eine andere Art und Weise.
Standardní vybavení sušárny zahrnuje:
• ručně otevírané dveře do boku na „C“ závěsu
• regulátor INDUSTRY s limitní jednotkou HT40B
• ručně ovládaná větrací klapka
• kolejnice o délce 2,5 násobku hloubky pece
• 3 ampérmetry na rozvaděči (slouží ke kontrole
napájení v jednotlivých fázích, přerušení napájení
se projeví poklesem proudu na ampérmetru)
• ruční pohon vozu
Standard equipment of the dryer includes:
• d oor open manually in the direction to the side
placed on “C” hangings
• INDUSTRY controller with a HT 40B limit unit
•m
anually controlled ventilating flap
• r ails of length 2,5 multiple the furnace depth
• 3 ammeters on the switchboard (serve to check
the feed in the individual phases, discontinuation of
the feed is demonstrated by a drop of power in the
ampere meter)
•M
anual drive of the bogie
Die Trocknerstandardausrüstung umfasst:
• manuell bediente Tür seitlich zu öffnen, auf „C“
Aufhängung
• INDUSTRY-Regler mit einer Limiteinheit HT40B
• manuell bediente Lüftungsklappe
• Schienen in einer Länge der 2,5-fachen Ofentiefe
• 3 Amperemeter am Verteiler (dient der Kontrolle
der Versorgung in einzelnen Phasen, eine Trennung
der Versorgung zeigt sich als Stromrückgang an
dem Ampermeter)
• manuell bedienter Wagenantrieb
Suszarnie komorowo-wózkowe SVK /
Камерные сушилки в выдвижным подом SVK
Suszarnie komorowo-wózkowe nadają się do suszenia, wulkanizacji, utwardzania warstw wierzchnich,
suszenia granulatu, wypalania części elektrycznych
i wstępnego podgrzewania różnych materiałów przed
dalszą obróbką, a ponadto do obróbki cieplnej materiałów jak sztuczne starzenie aluminium i jego stopów,
ewent. innych materiałów, głównie w przemyśle tw.
sztucznych, gumowym, samochodowym, elektrotechnicznym i odlewniczym. Dzięki swojej konstrukcji
umożliwiają wygodne ładowanie dużych i ciężkich
wsadów do pieca przy użyciu dźwigu lub
w inny sposób.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• hydraulicznie sterowane drzwi otwierane do góry
na zawiasach typu „C”
• regulator INDUSTRY z jednostką limitującą HT40B
• ręcznie sterowana klapka wentylacyjna
• szyny 2,5 razy dłuższe od głębokości pieca
• 3 amperomierze na tablicy rozdzielczej (służące
do kontroli zasilania w poszczególnych fazach,
przerwa w zasilaniu wywoła spadek natężenia
prądu na amperomierzu)
• ręczny napęd wózka
Камерные сушилки и низкотемпературные печи
с выдвижным подом предназначены для сушки,
вулканизации, отверждения поверхностных
слоев, сушки гранулята, испытаний на
принудительный отказ электротехнических
изделий, предварительного нагрева различных
материалов перед их последующей обработкой,
для искусственного старения алюминия
и его сплавов, а также для обработки других
материалов, используемых при производстве
пластмассовых и резино-технических изделий,
в автомобильной и электротехнической
промышленности, литейном производстве.
Благодаря своей конструкции они обеспечивают
удобную загрузку в печь с помощью крана или
другим способом партий объемных и тяжелых
изделий и материалов.
Стандартное оснащение сушилки включает в себя:
• д верь с ручным приводом, открывающаяся в
сторону на петле «С»
• р егулятор «INDUSTRY» с граничным блоком
HT40B
• в ентиляционную заслонку с ручным
управлением
• р ельсы в 2,5 раза длинее глубины печи
• 3 амперметра в распределительном шкафу
(для контроля тока на отдельных фазах,
прекращение подачи напряжения питания
проявляется в виде снижения тока на
амперметре)
• р учной привод тележки
11
Pece komorové horizontální KNC/H /
Horizontal chamber furnaces KNC/H /
Kammeröfen KNC/H Horizontalausführung
Komorové pece s nuceným oběhem vnitřní atmosféry
se používají pro všechny typy tepelného zpracování
(popouštění, umělé stárnutí, předehřívání, spojování
za tepla, testování vsázky, vysoušení, předehřev nebo
žíhání forem aj.) pod normální atmosférou, kde je
požadováno velmi přesné rozložení teploty a dynamický průběh teplotní křivky. Díky kovové vnitřní mufli
je provoz pece naprosto bezprašný, což umožňuje
společně s dokonalým rozložením teploty její využití
ve sklářství zejména pro chlazení, temperování popř.
výpal dekorů na skle.
Chamber furnaces with a forced circulation of
internal atmosphere are used for all types of heat
treatment (tempering, artificial aging, preheating, hot connecting, batch testing, drying, etc.)
under a normal atmosphere, where a very precise
temperature distribution and a dynamic progress of
the temperature curve are required. Thanks to the
metal interior muffle, the operation of the furnace is
absolutely dustfree, which allows, along with perfect
temperature distribution, its use in the glass industry,
especially for the cooling and tempering of decors
on glass.
Die Kammeröfen mit einem Zwangsumlauf der
Innenatmosphäre werden für alle Typen von
Wärmebehandlung genutzt (Anlassbehandlung,
künstliche Älterung, Wärmeverbindung, Heizguttesten,
Austrocknung, Formenvorwärmung und -Kalzination
usw.), dies unter einer normalen Atmosphäre, dort wo
die genaue Temperaturverteilung und ein dynamischer
Verlauf der Temperaturkurve erforderlich sind. Dank
der inneren Trockenmuffel aus Metall ist der Betrieb
des Ofens staubfrei, was zusammen mit der ideallen
Temperaturverteilung seinen Einsatz in der Glasindustrie, vor allem für die Kühlung, das Temperieren ggf.
die Glasdekoreinbrennung ermöglicht.
Standardní vybavení pece zahrnuje:
• hydraulicky ovládané dveře otevírané směrem
nahoru
• regulátor INDUSTRY s limitní jednotkou HT40B
• horizontální cirkulace vzduchu
• izolace isobloky z minerálního vlákna
Standard design of the furnace includes:
• d oor opening upwards using hydraulic cylinders
• P ID programmable INDUSTRY controller and an
HT40B limit unit
• h orizontal air circulation
• insulated with mineral fiber isoblocks
Die Ofenstandardausrüstung umfasst:
• hydraulisch bediente Tür, in der Richtung nach
oben zu öffnen
• INDUSTRY-Regler mit der Limiteinheit HT40B
• horizontaler Luftumlauf
• Isolierung durch Isoblöcke aus Mineralfaser
Piece komorowe poziome KNC/H /
Камерные печи горизонтальные KNC/H
12
Komorowe piece z wymuszonym obiegiem atmosfery
wewnętrznej są stosowane do wszystkich rodzajów
obróbki termicznej (odpuszczanie, sztuczne postarzanie, wstępne podgrzewanie, łączenie na ciepło,
testowanie wsadu, suszenie, itp.) pod normalną
atmosferą, gdzie wymagany jest bardzo precyzyjny
rozkład temperatury i dynamiczny przebieg krzywej
cieplnej. Eksploatacja pieca jest całkowicie bezpyłowa
dzięki wewnętrznej mufli metalowej, co wraz
z doskonałym rozkładem temperatury umożliwia jego
zastosowanie w szklarstwie, zwłaszcza do chłodzenia,
temperowania lub wypalania elementów dekoracyjnych na szkle.
Камерные печи с принудительной циркуляцией
внутренней атмосферы применяются для всех
видов термообработки (отпуск, искусственное
старение, предварительный нагрев, «горячее»
соединение, тестирование загружаемых изделий,
предварительный нагрев или отжиг форм и т. п.)
в обычной атмосфере, когда требуется строгое
соблюдение распределения температуры и
динамической температурной кривой. Благодаря
металлическому внутреннему муфелю при работе
печи не выделяется пыль. Это свойство печи,
а также идеальное распределение температуры,
позоляет использовать ее в стекольном
производстве, прежде всего для охлаждения,
нагревания и декоративного обжига стекла.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• hydraulicznie sterowane drzwi otwierane
w kierunku do góry
• regulator INDUSTRY z jednostką limitującą HT40B
• horyzontalna cyrkulacja powietrza
• izolacja z włókna mineralnego
Стандарное оснащение печи включает в себя:
• д верь с гидравлическим управлением,
открываемая вверх
• р егулятор «INDUSTRY» с граничным блоком
HT40B
• г оризонтальную циркуляцию воздуха
• т еплоизоляцию из минерального волокна
13
Pece komorové horizontální KNC/V /
Horizontal chamber furnaces KNC/V /
Kammeröfen KNC/V Horizontalausführung
14
Komorové pece s nuceným oběhem vnitřní atmosféry
se používají pro všechny typy tepelného zpracování
(popouštění, umělé stárnutí, předehřívání, spojování
za tepla, testování vsázky, vysoušení, předehřev
a žíhání forem aj.) pod normální atmosférou, kde je
požadováno velmi přesné rozložení teploty a dynamický průběh teplotní křivky. Díky kovové vnitřní mufli
je provoz pece naprosto bezprašný, což umožňuje
společně s dokonalým rozložením teploty její využití
ve sklářství zejména pro chlazení, temperování popř.
výpal dekorů na skle.
Chamber furnaces with a forced circulation of
internal atmosphere are used for all types of heat
treatment (tempering, artificial aging, preheating, hot connecting, batch testing, drying, etc.)
under a normal atmosphere, where a very precise
temperature distribution and a dynamic progress of
the temperature curve are required. Thanks to the
metal interior muffle, the operation of the furnace is
absolutely dustfree, which allows, along with perfect
temperature distribution, its use in the glass industry,
especially for the cooling and tempering of decors
on glass.
Kammeröfen mit einem Zwangsumlauf der Innenatmosphäre benutzt man für alle Warmbehandlungsarten (Anlassbehandlung, künstliche Älterung,
Vorwärmung, Wärmeverbindung, Heizguttesten,
Austrocknung, Formenvorwärmung und –kalzination
usw.), unter einer normalen Atmosphäre, wo eine sehr
genaue Temperaturverteilung und ein dynamischer
Verlauf der Temperaturkurve erforderlich sind. Dank
der inneren Trockenmuffel aus Metall ist der Betrieb
des Ofens ganz staublos, was zusammen mit der
idealen Temperaturverteilung seinen Einsatz in der
Glasindustrie vor allem für die Kühlung, das Temperieren event. die Glasdekoreinbrennung ermöglicht.
Standardní vybavení pece zahrnuje:
• dveře otevírané hydraulicky dozadu
• regulátor INDUSTRY s limitní jednotkou HT40B
• horizontální cirkulace vzduchu
• izolace isobloky z minerálního vlákna
Standard design of the furnace includes:
• d oor opens backwards using a hydraulic cylinders
• INDUSTRY controller and an HT40B limit unit
• h orizontal air circulation
• insulated with mineral fiber isoblocks
Die Ofenstandardausrüstung umfasst:
• Tür hydraulisch nach hinten zu öffnen
• INDUSTRY-Regler mit einer Limiteinheit HT40B
• horizontaler Luftumlauf
• Isolierung durch Isoblöcke aus Mineralfaser
Piece komorowe poziome KNC/V /
Камерные печи горизонтальные KNC/V
Komorowe piece z wymuszonym obiegiem atmosfery
wewnętrznej są stosowane do wszystkich rodzajów
obróbki termicznej (odpuszczanie, sztuczne postarzanie, wstępne podgrzewanie, łączenie na ciepło,
testowanie wsadu, suszenie, itp.) pod normalną
atmosferą, gdzie wymagany jest bardzo precyzyjny
rozkład temperatury i dynamiczny przebieg krzywej
cieplnej. Eksploatacja pieca jest całkowicie bezpyłowa
dzięki wewnętrznej mufli metalowej, co wraz
z doskonałym rozkładem temperatury umożliwia jego
zastosowanie w szklarstwie, zwłaszcza do chłodzenia,
temperowania lub wypalania elementów dekoracyjnych na szkle.
Камерные печи с принудительной циркуляцией
внутренней атмосферы применяются для всех
видов термообработки (отпуск, искусственное
старение, предварительный нагрев, «горячее»
соединение, тестирование загружаемых изделий,
предварительный нагрев или отжиг форм и т. п.)
в обычной атмосфере, когда требуется строгое
соблюдение распределения температуры и
динамическая характеристика температурной
кривой. Благодаря металлическому внутреннему
муфелю при работе печи не выделяется пыль. Это
свойство печи, а также идеальное распределение
температуры, позволяют использовать ее
в стекольном производстве, в частности для
охлаждения, нагревания и декоративного обжига
стекла.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• drzwi otwierane hydraulicznie do tyłu
• regulator INDUSTRY z jednostką limitującą HT40B
• horyzontalna cyrkulacja powietrza
• izolacja z włókna mineralnego
Стандарное оснащение печи включает в себя:
• д верь с гидравлическим управлением,
открываемую назад
• р егулятор «INDUSTRY» с граничным
блоком HT40B
• г оризонтальную циркуляцию воздуха
• т еплоизоляцию из минерального волокна
15
Pece vozokomorové VKNC /
Bogie-hearth chamber furnaces VKNC /
Wagenkammeröfen VKNC
Vozokomorová pec s nucenou cirkulací vnitřní atmosféry, se používá pro různé druhy tepelného zpracování větších vsázek, při teplotách do 850 °C, kde
je požadováno velmi přesné rozložení teploty v peci.
Jedná se zejména o technologie popouštění, žíhání,
vytvrzování, předehřev, umělé stárnutí, předehřev
a žíhání forem atd… Vsázka se zakládá na vůz, kterým
se následně zajíždí do pece. Díky kovové vnitřní mufli
je provoz pece naprosto bezprašný, což umožňuje
společně s dokonalým rozložením teploty její využití
ve sklářství zejména pro chlazení, temperování popř.
výpal dekorů na skle.
Chamber furnaces with a forced circulation of internal
atmosphere are used for all types of heat treatment
of larger charges, at temperatures of up to 850 °C,
where a very precise temperature distribution in the
furnace is required. It is especially useful for the
technology of tempering, hardening, pre-heating,
artificial aging, hot connecting, etc.) The charge
is put on a bogie, which is subsequently inserted in
the furnace. Thanks to the metal interior muffle, the
operation of the furnace is absolutely dustfree, which
allows, along with a perfect temperature distribution,
its use in the glass industry, especially for the cooling
and tempering of decors on glass.
Wagenkammerofen mit einem Zwangsumlauf der
Innenatmosphäre wird für verschiedene Warmbehandlungsarten von größeren Heizgutmengen, bei den
Temperaturen bis zu 850 °C, benutzt, wo eine sehr
genaue Temperaturverteilung im Ofen erforderlich
ist. Es handelt sich vor allem um eine Anlassbehandlungs-, Kalzinations-, Aushärtungstechnologie,
Vorwärmung, künstliche Älterung, Formenvorwärmung und –kalzination usw... Das Heizgut wird auf
einen Wagen gelegt, der nachfolgende in den Ofen
eingefahren wird. Dank der inneren Trockenmuffel
aus Metall ist der Ofenbetrieb ganz staublos, was
zusammen mit der idealen Temperaturverteilung
seinen Einsatz in der Glasindustrie vor allem für die
Kühlung, das Temperieren event. die Glasdekoreinbrennung ermöglicht.
Standardní vybavení pece zahrnuje:
• regulátor INDUSTRY s limitní jednotku HT40B
• dveře otevírané ručně směrem do boku uložené
na „C“ závěsu
• ruční pohon vozu
• vertikální cirkulace
• pákový doraz kontaktů
• ručně ovládanou větrací klapku ve stropě
• kolejnice o délce 2,5násobku hloubky pece
v provedení na podlaze
Standard design of the furnace includes:
• INDUSTRY controller with an HT 40B limit unit
• d oor opens manually in the direction of the side
placed on “C” hangings
• manually-driven bogie
• vertical circulation
• lever stop of the contacts
• manually controlled venting flap
• rails of a length equal to 2.5 times the furnace
length installed on the floor
Die Ofenstandardausrüstung umfasst:
• INDUSTRY-Regler mit der Limiteinheit HT40B
• hydraulisch bediente Tür seitlich zu öffnen, auf „C“
Aufhängung aufgebracht
• manuell bedienter Wagenantrieb
• vertikaler Umlauf
• Hebelanschlag der Schaltstücke
• manuell bediente Lüftungsklappe an der Decke
• Schienen in der Länge der 2,5-fachen Ofentiefe als
Bodeninstallation
Piece komorowo-wózkowe VKNC /
Камерные печи с выдвижным подом VKNC
16
Piece komorowe wózkowe z wymuszoną cyrkulacją
atmosfery wewnętrznej używane są do różnych rodzajów obróbki termicznej większych wsadów,
w temperaturach od 850 °C, gdzie wymagany jest
bardzo dokładny rozkład temperatury w piecu. Chodzi
przede wszystkim o technologię odpuszczania, wyżarzanie, utwardzanie, wstępne podgrzewanie, sztuczne
postarzanie, itd. Wsad ładuje się na wózek, którym się
następnie wjeżdża do pieca.
Камерная печь с тележкой и принудительной
циркуляцией внутренней атмосферы,
применяется для различной термообработки
больших партий изделий при температурах
до 850 °C, когда требуется строгое соблюдение
распределения температуры в печи. Это
такие виды термообработки, как отпуск,
отжиг, отверждение, предварительный
нагрев, искусственное старение материалов,
предварительный нагрев и отжиг форм и т. п.
Партия изделий загружается на тележку, которая
заезжает в печь. Благодаря металлическому
внутреннему муфелю при работе печи не
выделяется пыль. Это свойство печи, а также
идеальное распределение температуры,
позоляют использовать ее в стекольном
производстве, в частности для охлаждения,
нагревания и декоративного обжига стекла.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• regulator INDUSTRY z jednostką limitującą HT40B
• drzwi otwierane manualnie w kierunku do boku
na zawiasach typu „C”
• ręczny napęd wózka
• cyrkulacja pionowa
• dźwigniowy ogranicznik kontaktów
• ręczna klapka wentylacyjna
• szyny o dł. 2,5 zainstalowane na podłodze
Стандарное оснащение печи включает в себя:
• р егулятор «INDUSTRY» с граничным блоком
HT40B
• д верь с ручным приводом, открывающуюся в
сторону на петле «С»
• р учной привод тележки
• в ертикальную циркуляцию
• р ычаг для досылки контактов
• в ентиляционную заслонку с ручным
управлением в потолке
• р ельсы на полу, в 2,5 длиннее глубины печи
17
Popouštěcí pece PP / Tempering furnaces PP / Anlassöfen PP
18
Všechny typy průmyslových technologií, kde je kladen
důraz na rovnoměrný ohřev vsázky v celém objemu,
na přesnost rozložení teploty s jejím řiditelným vzestupem nebo poklesem a řízeným chlazením. Zejména
popouštění ocelí, umělé stárnutí, vytvrzování, tepelné
zpracování kovů, apod. Nerezová oběhová vložka
pece s dlouhou životností, mechanickou odolností
a odolností proti korozi, horizontální cirkulace vnitřní
atmosféry zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty
ve vnitřním objemu pece, ve třídě B (pro 450 °C
a 650 °C) a třídě A (pro 850 °C) dle normy DIN 17052
– 1, kvalitní izolační materiál přináší nízké provozní
náklady pece.
All types of industrial technologies with an emphasis
on the uniform warmup of the work in the entire
volume, on the precise temperature distribution with
a controlled increase or decrease, and controlled
cooling. Especially tempering steel, artificial aging,
hardening, thermal metal processing, etc. Stainless
steel muffle with a long life, high mechanical and corrosion resistance, horizontal circulation ensures an
even distribution of air inside the furnace in section B
(for 450 °C and 650 °C) and in section A (for 850 °C)
according to DIN 17052-1, the first-rate insulating
material bears low operational expenses and excellent
dynamics of the furnace.
Für alle Typen von Industrietechnologien, wo Wert
auf eine gleichmäßige Heizguterwärmung in vollem
Umfang, auf die Genauigkeit der Temperaturverteilung mit steuerbarem Temperaturanstieg und
–rückgang event. mit steuerbarer Kühlung gelegt
wird. Es handelt sich vor allem um Anlassbehandlung,
künstliche Älterung, Aushärtung, Warmbehandlung
von Metallmaterialien usw. Die Trocknermuffel in der
Nirostaausführung verfügt über lange Nutzdauer,
mechanische Beständigkeit sowie Korrosionsbeständigkeit. Der horizontale Umlauf der inneren
Atmosphäre sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Trocknerinnenraum, in der B Klasse (für
450 °C und 650 °C) und A Klasse (für 850 °C) gemäß
DIN 17052 – 1, das Isolierungsmaterial guter Qualität
sichert niedrige Betriebskosten.
Standardní provedení pece:
• bezrámová konstrukce s pláštěm tvořeným
ohýbaným plechem (kromě modelů PP270
a PP540)
• nerezová oběhová vložka
(kromě modelu PP 20/45 )
• oběhový ventilátor umístěný v zadní části pece,
ručně ovládaná větrací klapka
• horizontální cirkulace
• ručně ovládané dveře otevírané do boku
• regulátor HT40AL pro teplotu 450 °C
• regulátor INDUSTRY pro teploty 650 °C a 850 °C
• napájecí kabel opatřený třífázovou CEE zástrčkou
• elektroinstalace v zadní části pece, termočlánek
typu „K“, bezkontaktní spínací relé
• police, stojan (kromě pece PP20)
Standard design of the furnace includes:
• e xternal jacket made of crimped sheet (except
models PP270 and PP540)
• s tainless circulation insert (except models
PP 20/45 and PP 20/45)
• h orizontal circulation
• v entilator with a horizontal shaft axis placed in
the backside of the furnace, a manually controlled
ventilation flap
• d oor opens manually to the right side, the door
is equipped with a safety end limit switch
• H T40AL controller for a temperature of 450 °C
• INDUSTRY controller for temperatures of 650 °C
and 850 °C
• p ower cord with three phases CEE plug
• e lectrical installation on the back side of the
furnace, type K thermocouple, non-contact
semiconductor switch relay
• s helves according to the table, stand
(except furnace PP20)
Die Ofenstandardausrüstung umfasst:
• rahmenlose Konstruktion mit Mantelfläche aus
Biegeblechmantel (mit Ausnahme von PP270
und PP540 Modellen)
• Nirosta-Umlaufeinlage (mit Ausnahme
des Modells PP20/45)
• Umlaufventilator in dem hinteren Ofenteil
angebracht, manuell bediente Lüftungsklappe
• horizontaler Umlauf
• manuell bediente Tür, seitlich zu öffnen
• Umlaufventilator in dem hinteren Ofenteil
angebracht, Manuell bediente Lüftungsklappe
• HT40AL-Regler für die Temperatur 450 °C
• INDUSTRY-Regler für die Temperaturen 650 °C
und 850 °C
• Anschlusskabel mit CEE-Dreiphasenstecker
• Elektroinstallation im hinteren Bereich des Ofens,
Thermoelement Typ „K“, Schaltrelais potentialfrei
• Regale, Ständer (mit Ausnahme von PP20 Ofen)
Piece do odpuszczania PP / Печи для отпуска PP
We wszystkich typach technologii przemysłowych jest
kładziona szczególna uwaga na równomierne ogrzewanie wsadu w całej jego objętości, na precyzyjny
rozkład temperatury z możliwością sterowania jej
wzrostem i spadkiem oraz regulowanym schłodzeniem. Zwłaszcza odpuszczanie stali, sztuczne
postarzanie aluminium, utwardzenie, obróbka cieplna
metali itp. Nierdzewna wkładka obiegowa pieca
o długiej żywotności, odporności mechanicznej
i odporności na korozję, horyzontalna cyrkulacja atmosfery wewnętrznej zapewnia równomierny rozkład
temperatury w komorze wewnętrznej pieca,
w klasie B (450 °C i 650 °C) i w klasie A (850 °C)
według normy DIN 17052 1. Dobrej jakości materiał
izolacyjny zapewnia niskie koszty eksploatacyjne
pieca.
Все типы промышленных технологий, где
делается упор на равномерный нагрев всего
объема загружаемой партии, на точность
распределения температуры с ее управляемым
увеличением или снижением, а также
управляемым охлаждением. Печь предназначена
для отпуска стали, искусственного старения,
отвердевания, температурной обработки
металлов и т.п. Циркуляционный вкладыш печи
из нержавеющей стали обладает длительным
сроком службы, механической прочностью
и устойчивостью к коррозии, горизонтальная
циркуляция внутренней атмосферы обеспечивает
равномерное распределение температуры
во внутреннем пространстве печи, в классе
B (для 450 °C и 650 °C) и классе A (для 850 °C)
согласно стандарту DIN 17052 – 1, применение
высококачественного изоляционного материала
снижает затраты на эксплуатацию печи.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• bezramowa konstrukcja z poszyciem z giętej blachy
(oprócz PP270 i PP540)
• nierdzewna obiegowa wkładka (oprócz PP 20/45
i PP 20/45)
• cyrkulacja pozioma
• wentylator obiegowy umieszczony w tylnej części
pieca, ręcznie sterowana klapka wentylacyjna
• ręcznie sterowane drzwi otwierane na bok
• regulator HT40AL (dla temperatury 450 °C)
• regulator INDUSTRY (dla temperatury 650 °C
i 850 °C)
• instalacja elektryczna umieszczona w tylnej części
pieca, termoogniwo typu „K”, bezkontaktowy
przekaźnik włączający
• półka, stojak (oprócz pieca PP20)
Стандартное оснащение печи включает в себя:
• б езрамную конструкцию с корпусом из гнутого
металлического листа (кроме моделей PP270
и PP540)
• в ставку из нержавеющей стали (кроме моделей
PP20/45 и PP 20/45)
• г оризотальную циркуляцию
• ц иркуляционный вентилятор, размещенный
в задней части печи, вентиляционную заслонку
с ручным управлением
• д вери, открываемые вручную на сторону
• р егулятор HT 40AL для температуры 450 °C
• р егулятор «INDUSTRY» для температуры
650 °C и 850 °C
• к абель питания, снабженный трехфазной
штепсельной розеткой СЕЕ
• э лектропроводку в задней части печи,
термопару типа «К», бесконтактное реле
включения
• полки, подставку (кроме печи PP20)
19
Pece šachtové SC a SRC / Shaft furnaces SC and SRC /
Schachtöfen SC und SRC
20
Plynotěsné šachtové pece se používají především
pro tepelné zpracování rozměrných a těžkých vsázek
v definované ochranné atmosféře (argon, dusík,
formovací plyn…) s nízkou spotřebou ochranného
plynu do max. teploty 1 100 °C , kdy je nutné pro
založení vsázky do pece použít jeřábu. Jde zejména
o technologie lesklého žíhání, popouštění, spékání
práškových kovů, pájení apod.
Gas-tight shaft furnaces are used primarily for the
heat treatment of bulky and heavy batches, where a
crane has to be used for charging the batch into the
furnace, in a defined protective atmosphere (argon,
nitrogen, molding gas,) with a low consumption of
protective gas up to a maximum temperature of
1,100 C. It primarily comprises technologies of bright
annealing, tempering, sintering of powder metals,
soldering, etc.
Gasdichte Schachtöfen werden vor allem für die
Warmbehandlung von umfangreichen und schweren
Einsätzen in der definierten Schutzatmosphäre
(Argon, Stickstoff, Formgas…) mit dem niedrigen
Schutzgasverbrauch bis die Höchsttemperatur von 1
100 °C dort benutzt , wo es notwendig ist, zur Einsatzeinlegung in den Ofen einen Kran zu verwenden. Es
handelt sich vor allem um die Glanzkalzinationstechnologie, Anlassbehandlung, Metallpulversinterung,
Lötung usw.
Standardní vybavení pece zahrnuje:
• elektro hydraulicky zvedané víko
• regulátor INDUSTRY s limitní jednotkou
• vertikální cirkulace
• retorta ze žáruvzdorné oceli s chlazenou přírubou
(model SRC)
• ručně ovládaný přívod ochranné atmosféry pro 1
druh plynu
• standardní manometr pro kontrolu přetlaku v
retortě
• nástavec pro připojení gumové hadice G ½“ pro
přívod chladicí vody do límce retorty
• termistor pro kontrolu teploty příruby a signalizaci
přítomnosti chladicí kapaliny v límci retorty
• přetlakový pojistný ventil na výstupu ochranného
plynu z pece s přetlakem 15 kPa
• 3 ampérmetry
Standard design of the furnace includes:
• e lectro hydraulically lifted lid
• INDUSTRY controller with a limit unit
• v ertical circulation
• r etort made of heat resistant steel with cooled
flange (model SRC)
•m
anually controlled protection atmosphere
for 1 type of gas
• s tandard pressure gauge for overpressure
check in the retort
• e xtension part for connection of G rubber hose
for supply of cooling water into the retort collar
• t hermistor to check the flange temperature and
signal the presence of the cooling liquid in the
retort collar
• o verpressure check valve on the protection gas
outlet from the gas with 15 kPa overpressure
• 3 ammeters
Die Ofenstandardausrüstung umfasst:
• elektrohydraulisch gehobene Haube
• INDUSTRY-Regler mit einer Limiteinheit
• Vertikaler Umlauf
• Retorte aus wärmefestem Stahl mit gekühltem
Kragen (SRC Modell)
• manuell bediente Zufuhr der Schutzatmosphäre
für einen Gastyp
• Standardmanometer für die Überdruckkontrolle
in der Retorte
• Düse zum Anschluss von einem Gummischlauch G
½“ für die Kühlwasserzufuhr in den Retortekragen
• Heißleiter für die Kontrolle der Flanschtemperatur
und die Meldung der Kühlwasserpräsenz in dem
Retortekragen
• Überdrucksicherheitsventil am Schutzgasofenausgang mit einem Überdruck von 15 kPa
• 3 Amperemeter
Piece pionowe SC i SRC / Шахтные печи SC и SRC
Gazoszczelne piece pionowe stosowane są przede
wszystkim do obróbki cieplnej wsadów o dużej wadze
i dużych wymiarach w określonej atmosferze ochronnej (argon, azot, gaz piankowy…) o niskim zużyciu
gazu ochronnego do temperatury maks. 1 100 °C,
gdzie do umieszczenia wsadu jest konieczne zastosowanie dźwigu. Przede wszystkim są to technologie
grzania jasnego, odpuszczania, spiekanie metali
sproszkowanych, lutowanie itp.
Газонепроницаемые шахтные печи
используются, прежде всего, для термообработки
крупногабаритных и тяжелых изделий в защитной
атмосфере (аргон, азот, формовочный газ и
т.п.) при малом расходе защитного газа и макс.
температуре 1100 °C , при этом загрузка партии
в печь производится с помощью крана. Эти
печи предназначаются, главным образом, для
технологий светлого отжига, отпуска, спекания
порошковых металлов, пайки и т. п.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• pokrywa podnoszona elektro-hydraulicznie
• regulator INDUSTRY z jednostką limitującą
• cyrkulacja pionowa
• retorta ze stali żaroodpornej z chłodzonym
połączeniem kołnierzowym (model SRC)
• ręcznie sterowane doprowadzenie atmosfery
ochronnej na 1 rodzaj gazu
• standardowy manometr do kontroli nadciśnienia
w retorcie
• nasadka do podłączenia węża gumowego G ½‘’
dla doprowadzenia wody chłodzącej do kołnierza
retorty
• termistor do kontroli temperatury kołnierza i sygnalizacji obecności cieczy chłodzącej w kołnierzu
retorty
• nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa na wylocie
gazu ochronnego z pieca, z nadciśnieniem 15 kPa
• 3 amperomierze
Стандартное оснащение включает в себя
• к рышку, поднимаемую гидравликой
• регулятор «INDUSTRY» с граничным блоком
• вертикальную циркуляцию
• р еторту из жаростойкой стали с охлаждаемым
фланцем (модель SRC)
• п одачу защитной атмосферы (для одного вида
газа) с ручным управлением
• с тандартный манометр для контроля
избыточного давления в реторте
• н асадку для присоединения резинового
шланга G ½“ для подачи охлаждающей воды
в буртик реторты
• т ермистор для контроля температуры фланца и
сигнализации наличия охлаждающей воды
в буртике реторты
• п редохранительный клапан избыточного
давления на выходе защитного газа из печи,
настроенный на 15 кПa
• 3 амперметра
21
Pece vozokomorové VKT / Bogie-hearth furnaces VKT /
Wagenkammeröfen VKT
22
Pro všechny typy strojírenských a sklářských
technologií, kde je kladen důraz na přesnost rozložení
teploty s řiditelným vzestupem a poklesem teplot, řízeným chlazením s možností otevření pece na teplotě.
Zejména pro kalení a popouštění oceli, umělé stárnutí,
vytvrzování, tepelné zpracovaní kovů, na dochlazovaní
skla, ohřev a následné řízené chlazení na odstranění
pnutí ve skle, leštění, výpal dekorů, spékání skla.
Díky vozu tvořícímu zároveň dno pece, vhodné pro
těžké a objemné vsázky kde je nutno zakládat vsázku
jeřábem.
These bogie-hearth furnaces are suitable for all
industrial and glass technologies where a very precise
temperature distribution and a dynamic progress of
the temperature curve are required with a managed
cooling system used to open the furnace at a certain
temperature. Especially for hardening, tempering,
annealing, curing, heat treatment, glass preheating,
and aftercooling to stress elimination, glazing,
decorate firing, glass fusing etc. Thanks to the bogie
design, it provides for the comfortable loading of bulky and heavy batches into the furnace using a crane.
Für alle Typen von Maschinenbau- und Glastechnologien, wo Wert auf die Genauigkeit der Temperaturverteilung gelegt wird, mit steuerbarem Temperaturaufstieg und –rückgang, mit der steuerbaren Kühlung
und der Möglichkeit, den Ofen bei der Temperatur zu
öffnen. Vor allem zur Härtung, zum Stahlanlassen, zur
künstlichen Alterung, Aushärtung, Metallwarmbehandlung, Glasnachkühlung, Erwärmung und anschließende gesteuerte Kühlung wegen der Beseitigung der
Glasspannung, zum Schleifen, zur Dekoreinbrennung,
Glassinterung. Da der Wagen zugleich den Boden
bildet, sind diese Öfen für schweres und massives
Heizgut geeignet, wo es notwendig ist, das Heizgut mit
einem Kran einzusetzen.
Standardní vybavení pece zahrnuje:
• regulátor INDUSTRY s limitní jednotku HT40B
• dveře otevírané ručně směrem do boku uložené na
„C“ závěsu
• topení na bocích, zádech dveřích a vozu
• ruční pohon vozu
• pákový doraz kontaktů
• kolejnice o délce 2,5násobku hloubky pece
• ručně ovládaná větrací klapka
Standard design of the furnace includes:
• INDUSTRY controller with a HT40B limit unit
• d oor opens manually in the direction of the side
placed on “C” hangings
• heating on the sides, door back, and bogie
• manually-driven bogie
• leverage backstop of the contacts
• r ails of a length equal to 2.5 times the furnace
length
• manually controlled ventilation flap
Die Ofenstandardausrüstung umfasst:
• INDUSTRY-Regler mit der Limiteinheit HT40B
• Tür manuell seitlich zu öffnen, auf „C“ Aufhängung
aufgebracht
• Heizung seitlich, an der Rückwand der Türen
und des Wagens
• manueller Wagenantrieb
• Hebelanschlag der Schaltstücke
• Schienen in der Länge der 2,5-fachen Ofentiefe
• manuell bediente Lüftungsklappe
Piece wózkowe VKT /
Камерные печи с выдвижным подом VKT
Dla wszystkich typów technologii budowlanych
i szklarskich, gdzie wymagana jest precyzyjność
rozkładu temperatury z możliwością sterowania jej
podwyższenia lub obniżenia, regulowane schładzanie
z możliwością otwarcia pieca w danej temperaturze.
Stosowane są zwłaszcza do hartowania, odpuszczania
stali, sztucznego starzenia, utwardzania, cieplnej
obróbki metali, ochładzania szkła, ogrzewania i następnego regulowanego schłodzenia w celu usunięcia
naprężenia w szkle, polerowania, wypalania elementów dekoracyjnych, spiekania szkła. Dzięki wózkowi,
który jednocześnie jest dnem pieca, nadaje się do
pracy z ciężkimi i dużymi wsadami, gdzie występuje
konieczność położenia wsadu za pomocą dźwigu.
Эти печи применяются для всех типов
машиностроительных и стекольных технологий,
где требуется точное распределение температуры
с регулируемым возрастанием и снижением
температуры, управляемым охлаждением
с возможностью открывания печи при
определенной температуре. Печи применяются,
прежде всего, для закалки и отпуска стали,
искусственного старения, отвержения,
термообработки металлов, дополнительного
охлаждения стекла, нагрева и регулируемого
охлаждения для устранения напряжений
в стекле, полировки, декоративного обжига
и спекания стекла. Благодаря тому, что тележка
одновременно служит подом печи, они удобны
для загрузки крупногабаритных или тяжелых
деталей, для которых требуется использование
подъемного крана.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• regulator INDUSTRY z jednostką limitującą HT40B
• drzwi otwierane hydraulicznie do góry
• ogrzewanie na bokach, drzwiach tylnych i wózka
• ręczny napęd wózka
• dźwigniowy ogranicznik kontaktu
• szyny 2,5 razy dłuższe od głębokości pieca
• ręcznie sterowana klapka wentylacyjna
Стандартное оснащение включает в себя
• р егулятор «INDUSTRY» с граничным блоком
HT40B
• д верь, открывающуюся в сторону,
установленную на петле «С»
• н агрев по бокам, с задней стороны, на двери ,
а также нагрев тележки
• р учной привод тележки
• р ычаг для досылки контактов тележки
• р ельсы в 2,5 раза длинее глубины печи
• в ентиляционную заслонку с ручным
управлением
23
Pece komorové kalicí PKE / hardening furances PKE /
HÄRTEKAMMERÖFEN PKE
24
Pro všechny typy průmyslových a sklářských
technologií, kde je kladen důraz na rychlý a rovnoměrný ohřev vsázky, na přesnost rozložení teploty
s řiditelným vzestupem a poklesem teplot, příp.
řízeným chlazením. Komorové kalicí pece se používají
především pro kalení, žíhání a předehřívání kovové
vsázky před kováním, pod oxidační atmosférou.
These hardening furnaces are suitable for all industrial and glass technologies where a very precise
temperature distribution and a dynamic progress
of temperature curve are required. Especially for
hardening, annealing, artificial ageing, curing, heat
treatment, glass form preheating, and metal charges
before the armouring under the oxidizing atmosphere.
Für alle Typen von Industrie- und Glastechnologien, wo Wert auf eine schnelle und gleichmäßige Heizguterwärmung, auf die Genauigkeit der
Temperaturverteilung gelegt wird, mit steuerbarem
Temperaturaufstieg und –rückgang event. mit einer
steuerbaren Kühlung. Die Härteöfen werden vor
allem zur Stahlhärtung, Glühbehandlung, künstlichen
Alterung, Aushärtung, Warmbehandlung, Vorwärmung
von Glasformen und Metallheizgut vor dem Schmieden
unter der Oxidationsatmosphäre benutzt.
Standardní vybavení pece zahrnuje:
• ručně ovládané dveře
• regulátor HT40P
• stojan
• otevírání dveří směrem dolů
• topení na bocích a ve dně
• rovnoměrné rozložení teploty dle normy DIN
17052-1
Standard design of the furnace includes:
•m
anually opening door
• c ontroller HT40P
• s tand
• d oor opening downwards
• h eating on sides and on the bottom
• o ptimum temperature uniformity according
to DIN 17052-1
Ofenstandardausrüstung enthält:
• Manuell bediente Türen
• Regler HT40P
• Ständer
• Tür mit Öffnung nach unten
• Heizung seitlich und im Boden
• gleichmäßige Temperaturverteilung nach
der Norm DIN 17052-1
Piece komorowe do hartowania PKE /
ПЕЧИ ЗАКАЛОЧНЫЕ PKE
Piece te stosowane są w wielu branżach przemysłowych m.in. w przemyśle szklarskim, wszędzie tam,
gdzie wymagany jest doskonały rozkład temperatur
w piecu i dynamiczny przebieg krzywej cieplnej.
Komorowe piece hartownicze są używane przede
wszystkim do hartowania, wyżarzania, wyżarzania
międzyoperacyjnego metalowego wsadu przed
kuciem, w atmosferze utleniającej. Piece w półgazoszczelnym wykonaniu z retortą można używać do
obróbki cieplnej wsadu
w częściowej atmosferze ochronnej.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• drzwiczki mają kształt wanny
• regulator HT40P
• stojak
• drzwi otwierane w dół
• elementy grzejne na bokach i dnie pieca
• równomierne rozłożenie temperatury w piecu, wg
DIN 17052-1
Во всех промышленных и стекольных технологиях, где необходимы быстрый и равномерный
нагрев шихты, точное распределение температуры температуры с регулируемым возрастанием и снижением температур, регулируемым
охлаждением. Предназначены прежде всего для
закалки стали, отжига, искусственного старения,
спекания, термообработки металлов, нагрева
перед ковкой, нагрева форм.
Стандартное оснащение печи включает в себя:
• в ручную управляемые дверцы
• р егулятор HT40P
• стойку
• o ткрываемые двери вниз
• o топление по бокам и в поде печи
• p авномерное распределение температуры
в печи согласно норме DIN 17052-1
25
Kalicí pece PK / Hardening furnaces PK / Härteöfen PK
Komorové kalicí pece se používají především pro
zkoušky kalení, žíhání a předehřívání kovové vsázky
před kováním, pod oxidační atmosférou a dále jich lze
využít pro předehřev kovových forem. Pece v poloplynotěsném provedení s retortou lze používat i pro
tepelné zpracování vsázky pod částečně ochrannou
atmosférou
The hardening furnaces are used especially for the
hardening, the annealing, and the preheating of
a metal charge before armoring under an oxidizing
atmosphere. The furnaces of the semi-gastight version with a retort can be used for the heat treatment
of a charge under a partially protective atmosphere.
Kammerhärteöfen werden vor allem zur Härtung,
Kalzination und Vorwärmung von dem Metallheizgut
vor dem Schmieden benutzt, unter einer Oxidationsatmosphäre, und können weiterhin auch zur
Vorwärmung der Metallformen genutzt werden. Öfen
in einer teilweise gasdichten Ausführung mit einer
Retorte kann man für eine Heizgutwarmbehandlung
unter einer Teilschutzatmosphäre benutzen.
Standardní provedení pece:
• robustní konstrukce pece, stojan
• vytápění ze tří stran (topné elementy ve dně
a ve dvou bočních stěnách) zajišťuje rovnoměrné
rozložení teploty ve vnitřním prostoru pece dle
normy DIN 17052 – 1
• žárobetonový portál s ochranou topných elementů
na stranách SiC deskami
• bezkontaktní polovodičová spínací relé
SSR – bezhlučný provoz
• otočný stolek pro manipulaci se vsázkou u modelů
PK 105 - PK 540,
• ručně ovládané dveře (PK105/12 až PK 540/12),
hydraulicky ovládané dveře (PK 680/12 až PK
1400/12)
• regulátor INDUSTRY s limitní jednotkou
Standard equipment of the furnace:
• f rame made of mild steel, stand.
• h eating spirals made of ceramic tubes on the side
walls and in grooves at the furnace bottom
• d oor opens downwards or upwards, equipped
with a safety terminal switch
• feeder cable with a three-phase CEE plug
• switchboard on the side of furnace
• type S thermocouple
• non-contact semiconductor switch relay
• turning table for charge (for PK 105 PK 520)
• INDUSTRY controller with limit unit
Ofenstandardausrüstung:
• Schwere Ofenkonstruktion, Ständer
• Beheizung von drei Seiten (Heizelemente im
Boden und in zwei Seitenwänden), gleichmäßige
Temperaturverteilung im Innenbereich des Ofens
gemäß DIN 17052 – 1
• Feuerbetonportal mit Heizgliederschutz mit
SiC-Platten seitlich
• SSR-Halbleiter-Schaltrealis, potentialfrei –
lärmloser Betrieb
• Drehtisch für die Manipulierung mit dem Heizgut
bei den Modellen PK 105 – PK 540
• manuell bediente Tür (PK 105/12 bis PK 540/12),
hydraulisch bediente Tür (PK 680/12 bis PK
1400/12)
• INDUSTRY-Regler mit einer Limiteinheit
Piece hartownicze PK /
Печи для закалки PK
26
Komorowe piece hartownicze są używane przede
wszystkim do hartowania, wyżarzania, wyżarzania
międzyoperacyjnego metalowego wsadu przed kuciem, pod atmosferą utleniającą. Piece w półgazoszczelnym wykonaniu z retortą mogą być używane do
obróbki cieplnej w częściowo ochronnej atmosferze.
Камерные, закалочные печи используются для
испытаний закалки, отжига и предварительного
нагрева материала и деталей для ковки
в окислительной атмосфере, а также для
предварительного нагрева металлических
форм. Печи в полугазонепроницаемом варианте
исполнения с ретортой, их можно использовать
для термообработки материалов в частичной
защитной атмосфере.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• masywna konstrukcja pieca, stojak
• ogrzewanie z trzech stron (grzałki w dnie
i w dwóch ścianach bocznych) gwarantują
równomierny rozkład temperatury w przestrzeni
wewnętrznej pieca zgodnie z normą DIN 17052 – 1
• żelazobetonowy portal z ochroną grzałek
na stronach za pomocą płyt SiC
• bezkontaktowy półprzewodnikowy przekaźnik
SSR – cicha praca
• stół obrotowy do manipulacji z wsadem dla modeli
PK 105 – PK 540
• ręcznie otwierane drzwi (od PK105/12 do
PK 540/12), hydraulicznie sterowane drzwi
(od PK 680/12 do PK 1400/12)
• regulator INDUSTRY z zespołem limitującym
Стандартное оснащение включает в себя:
• м ассивную конструкцию печи, подставку
• н агрев с трех сторон (нагревательные
элементы в поде и в двух боковых стенках)
обеспечивает равномерное распределение
температуры во внутреннем пространстве
печи согласно стандарту DIN 17052 – 1
• п ортальную опору из жаростойкого бетона
с защитой нагревательных элементов по
сторонам посредством панелей SiC
• б есконтактное полупроводниковое
коммутационное реле SSR – бесшумная работа
• п оворотный столик для манипуляций
с загрузкой у моделей PK 105 - PK 540,
• в ручную управляемую дверь (с PK105/12 по
PK 540/12), дверь, управляемую при помощи
гидравлики (с PK 680/12 по PK 1400/12)
• р егулятор «INDUSTRY» с граничным блоком
27
Kalicí pracoviště – stůl SKM a SKV /
Hardening laboratory table SKM and SKV /
Laborhärtestelle - Tisch SKM und SKV
28
Kalicí pracoviště lze použít na předehřívání, kalení
a popouštění, vytvrzování vsázky v poloplynotěsném provedení pecí, kalení v olejové lázni nebo ve
vodě, cementování a nitridaci, k umělému stárnutí a
vytvrzování.
Složení pracoviště SKV:
- kalicí stůl velký
- kalicí pece PKE 12/12 až PKE 90/12
- popouštěcí pece PP 20/45 až PP 20/65
Složení pracoviště SKM:
- kalicí stůl malý laboratorní
- kalicí pec PKE 12/12 - kombinace všech modelů pecí LH
a popouštěcí pece PP 20/45,65 resp. L03 – L15
The hardening centre can be used for preheating,
quenching, and tempering, and charge hardening in a
semi gas-tight furnace implementation, oil or water
bath quenching, case hardening and nitration, for
temper hardening, and dispersion hardening.
The SKV center contains:
- big hardening table
- hardening furnace from PKE 12/12 to PKE 90/12
- tempering furnace PP 20/45 - 65
The SKM Center contains:
- small hardening laboratory table
- hardening furnace PKE 12/12
- c ombination of any of the LH furnaces
and tempering furnace PP 20/45,65 or L 03 - L 15
Der Härtearbeitsplatz kann zur Vorwärmung, Härtung,
Anlassung, Heizgutaushärtung in der gasdichten Ofenausführung, Härtung in einem Ölbad oder im Wasser,
Zementierung und Nitrierung, zur künstlichen Älterung
und Aushärtung benutzt werden.
SKV-Arbeitsplatzstruktur:
- Härtetisch groß
- Härteöfen PKE 12/12 bis PKE 90/12
- Anlassöfen PP 20/45 bis PP 20/65
SKM-Arbeitsplatzstruktur:
- Laborhärtetisch klein
- Härteofen PKE 12/12 - Kombination aller Ofenmodelle LH
und des Anlassofens PP 20/45,65 bzw. L03 – L15
Standardní vybavení stolu zahrnuje:
• kalicí nádobu na vodu 60 / 150 litrů
• kalicí nádobu na olej 60 / 150 litrů
• ventilátor pro kalení na vzduchu
• kalicí manipulační koše
Standard design of the Hardening Table includes:
• 6 0/150 liter vessel for water
• 6 0/150 liter vessel for oil
• c ooling fan for air hardening
• b askets for the charge
Die Tischstandardausrüstung umfasst:
• Härtebehälter für Wasser 60 / 150 Liter
• Härtebehälter für Öl 60 / 150 Liter
• Ventilator für die Lufthärtung
• Härtemanipulationskörbe
Laboratoryjne stanowisko do hartowania - Stół SKM i SKV /
Закалочный пост - стол SKM и SKV
Stanowisko hartownicze można użyć do wstępnego
podgrzewania, hartowania i odpuszczania, utwardzania wsadu w półgazoszczelnej wersji pieca, hartowania w łaźni olejowej lub w wodzie, cementowania i
azotowania, do sztucznego postarzania i utwardzania.
Opis SKV:
- duży stół hartowniczy
- hartownicze piece PKE 12/12 - PKE 90/12
- piece na odpuszczanie PP 20/45 - PP 20/65
Opis SKM:
- mały stół hartowniczy
- hartownicze piece PKE 12/12
- wszystkie typy pieców LH i piece na odpuszczanie
PP 10/45 i P 20/65 (lub L03 – L15)
Закалочный пост можно использовать
для предварительного нагрева, закалки и
отпуска, отверждения материалов в печи
полугазонепроницаемого исполнения, закалки
в масле или воде, цементации и азотирования,
искусственного старения и отверждения.
Пост SKV состоит из:
- закалочного стола большого
- закалочной печи (с PKE 12/12 по PKE 90/12)
- печи для отпуска с PP 20/45 по PP 20/65
Пост SKM состоит из:
- закалочного стола малого лабораторного
- закалочной печи PKE 12/12
- или одной из моделей печи LH, печи для отпуска
PP 20/45,65 или L03 – L15.
Standardowe wyposażenie stołu zawiera:
• wannę hartowniczą na wodę 60/150 litrów
• wannę hartowniczą na olej 60/150 litrów
• wentylator do hartowania na powietrzu
• kosze manipulacyjne do hartowania
Стандартное оснащение стола включает в себя:
• з акалочную емкость для воды 60 / 150 литров
• з акалочную емкость для масла 60 / 150 литров
• в ентилятор для закалки на воздухе
• з акалочные рабочие корзины
29
Kalicí kontejner KK / Hardening container KK /
härtekontainer KK
Používá se pro tepelné zpracování kovové vsázky,
mezižíhání, žíhání bez nebezpečí popraskání a přesné
kalení při zachování tvárnosti.
It is used for the heat treatment of a metal charge,
among-annealing, annealing without the danger
of cracking, and exact hardening while preserving
plasticity.
Es wird für die Warmbehandlung von dem Metallheizgut, für die Zwischenkalzination, Kalzination
ohne Rissgefahr und für das genaue Härten bei der
Erhaltung der Formbarkeit benutzt.
Standardní provedení pece:
• vnitřní vana a rošt z konstrukční oceli
(pro médium olej)
• pneumaticky ovládaný pohyb roštu
• míchání kalicího média
Standard design of the furnace includes:
• internal tub and grid made of construction steel
(for the oil medium)
• pneumatically controlled movement of grid
• mixing of hardening medium
Die Ofenstandardausrüstung enthält:
• Innenwanne und Rost aus Konstruktionsstahl
(für Öl als Medium)
• pneumatisch bediente Rostbewegung
• Mischen des Härtemediums
Kalicí lázeň KSL / Hardening salt bath KSL / härtebad KSL
Equipment is instrumental to the quick warming-up of
steel parts before hardening without scaling. Appropriate salts may also be used as a hardening medium
for thermal and isothermal hardening.
Equipment is instrumental to quick warming-up
of steel parts before hardening without scaling.
Appropriate salts may be used also as a hardening
media for thermal and isothermal hardening.
Die Anlage dient zur schnellen Erwärmung der
Stahlbestandteile vor dem Härten ohne Verzunderung.
Entsprechende Salze kann mann als Härtemedien für
das Thermal- und Isothermhärten.
Standardní vybavení pece zahrnuje:
• regulátor HT40 s limitní jednotkou
• 3x ampérmetr
• proudový chránič
Standard design of the furnace includes:
• HT40 controller and a limit unit
• three amperemeters
• residual current device
Die Ofenstandardausrüstung umfasst:
• H T40-Regler mit der Limiteinheit HT40
• 3 x Amperemeter
• S tromschutzschalter
30
Kalicí lázeň KLO / Oil or water bath KLO / Ölhärtebad KLO
Používá se pro tepelné zpracování kovové vsázky,
mezižíhání, žíhání bez nebezpečí popraskání a přesné
kalení při zachování tvárnosti.
It is used for the heat treatment of a metal batch,
intermediate annealing, annealing without the risk
of cracking, and accurate hardening with preserved
plasticity.
Es wird für die Warmbehandlung von dem Metallheizgut, für die Zwischenkalzination, Kalzination ohne
Rissgefahr und genaues Härten bei der Erhaltung der
Formbarkeit benutzt.
Kontener Hartowniczy KK /
Закалочный контейнер KK
Używany do obróbki cieplnej metalowego wsadu,
wyżarzania międzyoperacyjnego, wyżarzania bez
ryzyka popękania oraz dokładnego hartowania przy
zachowaniu plastyczności.
Используется для термобработки металлов,
промежуточного отжига, отжига без
растрескивания и точной закалки при сохранении
формы.
Standardowe wyposażenie stołu:
• wewnętrzna wanna i ruszt ze stali konstrukcyjnej
(dla medium olej)
• pneumatycznie sterowany ruch rusztu,
• mieszanie medium hartującego
Стандартное оснащение стола включает в себя:
• в нутреннюю ванну и решетку из
конструкционной стали (для масла как средыносителя)
• п невматический привод решетки
• у стройство для перемешивания закалочной
среды
Wanna do hartowania KSL / Закалочная ванна KSL
Urządzenie służy do szybkiego ogrzewania stalowych
części przed hartowaniem (bez czernienia).
Odpowiednie sole można zastosować również jako
medium hartownicze do termicznego i izotermicznego
hartowania.
Оборудование предназначено для быстрого
нагревания стальных деталей перед закалкой.
Соответствующие соли можно использовать
в качестве закалочной среды для ступенчатой
и изотермической закалки
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• regulator HT 40A
• 3x amperomierz
• ochronnik przepięciowy
Стандартное оснащение включает в себя:
• р егулятор HT40 с граничным блоком HT40
• 3 амперметра
• токовую защита
31
Wanna do hartovania KLO / Закалочная ванна KLO
Stosowane do cieplnej obróbki metalowego wsadu,
wyżarzania międzyoperacyjnego, wyżarzania bez
ryzyka popękania i dokładnego hartowania przy
zachowaniu plastyczności.
Используется для термобработки металлов,
промежуточного отжига, отжига без растрескивания и точной закалки при сохранении формы.
Plynotěsné komorové pece PKR a PKRC / Hardening furnaces
with gastight retort PKR and PKRC / Kammeröfen mit gasdichter Retorte und Atmosphärenumlauf PKR und PKRC
32
Pro tepelné zpracování materiálů v definované
ochranné atmosféře (argon, dusík, formovací plyn
apod.) s nízkou spotřebou ochranného plynu do max.
teploty 1100 °C. Jedná se zejména o technologie
lesklého žíhání, popouštění, spékání práškových kovů,
pájení apod. Vytápění ze tří stran (topné elementy ve
dně a ve dvou bočních stěnách) zajišťuje rovnoměrné
rozložení teploty ve vnitřním prostoru komory, nízká
spotřeba ochranného plynu, prostor pro umístění TC
uvnitř retorty, definované pracovní prostředí v retortě,
díky cirkulaci vnitřní atmosféry u provedení PKRC
rozložení teplot až +/- 3 °C.
The gastight chamber furnaces with retorts are used
especially for the heat treatment of materials in
a controlled atmosphere (argon, nitrogen, forming gas
etc.) with low gas drain to a maximum temperature
of 1100 °C for bright annealing, tempering, soldering,
metal powder sintering. Heating from three sides
(heating elements on the bottom and in two sidewalls) ensures an even distribution of temperature
inside the chamber, low shielding gas consumption;
the space for placing TC inside the retort, a defined
work area in the retort, thanks to the inner atmosphere circulation in PKRC, temperature is distributed
to +/- 3 °C.
Die gasdichten Kammeröfen mit Atmosphäreumlauf
werden vor allem für die Warmbehandlung von Materialien in einer definierten Schutzatmosphäre (Argon,
Stickstoff, Formgas usw…) mit niedrigem Schutzgasverbrauch bis zur Höchsttemperatur von 1100 °C
genutzt. Es handelt sich vor allem um die Glanzkalzinationstechnologie, Vorwärmbehandlung, Sinterung
von Metallpulver, Lötung usw. Die Beheizung von
drei Seiten (Heizelemente im Boden und in den zwei
Seitenwänden eingebaut) sichert eine gleichmäßige
Temperaturverteilung im Kammerinnenraum, einen
niedrigen Schutzgasverbrauch, einen Raum für die
Unterbringung des Thermoglieds innerhalb der Retorte, eine definierte Arbeitsumgebung in der Retorte,
dank des Umlaufes der inneren Atmosphäre dann die
Temperaturverteilung bis zu +/- 3 °C.
Standardní provedení pece:
• rám z konstrukční oceli
• ocelová žáruvzdorná nerezová plynotěsná retorta
s vodou chlazenou přírubou na straně dveří
• dveře těsněny silikonovým těsněním
• přívod plynu na pravé straně pece
• topné spirály umístěné na keramických trubkách
• regulátor INDUSTRY, limitní jednotka, termočlánek
typu „S“, bezkontaktní spínací relé
• ventilátor umístěný ve dveřích pece
(u modelu PKRC)
• stojan, ručně ovládaný přívod ochranné atmosféry
pro 1 druh plynu
Standard design of furnace includes:
• frame
made of mild steel
• stainless
steel gastight retort with water cooled
collar
• door
sealed with silicon
• protective
atmosphere supply on the right side
of the furnace
• heating
spirals on the ceramic tubes on the side
walls and in grooves at the furnace bottom
• INDUSTRY
controller with the limit unit, type “S”
thermocouple, a semiconductor non-contact
switch relay
• a fan placed in the furnace door
• the
stand, hand operated inlet of protective
atmosphere for 1 gas
Standardausführung des Ofens:
• Rahmen aus Konstruktionsstahl
• brandfeste Edelstahlretorte mit Wasser,
über Flansch auf der Türseite gekühlt
• Tür mit einer Silikondichtung versehen
• Gaszufuhr auf der rechten Ofenseite
• Heizspiralen auf keramischen Röhren angebracht
• INDUSTRY Regler, Grenzwerteinheit,
Thermoelement Typ „S“, Schaltrelais potentialfrei
• Ventilator in der Ofentür angebracht (PKRC Modell)
• Ständer, manuell bediente Zufuhr
der Schutzatmosphäre für einen Gastyp
Gazoszczelne piece komorowe PKR i PKRC /
ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ камерные печи PKR и PKRC
Gazoszczelne komorowe piece hartownicze są używane przede wszystkim do cieplnej obróbki materiałów
w określonej atmosferze ochronnej (argon, azot, gaz
formujący itp.) o niskim zużyciu gazu ochronnego do
maks. temperatury 1100 °C. Chodzi przede wszystkim
o technologię beznalotowego wyżarzania, odpuszczanie, spiekanie metali sproszkowanych, lutowanie, itp.
Ogrzewanie z trzech stron (elementy grzejne w dnie
i w dwóch ścianach bocznych) zapewniają równomierny rozkład temperatury w komorze wewnętrznej
pieca, niskie zużycie gazu ochronnego, przestrzeń na
umieszczenie TC wewnątrz retorty, dzięki cyrkulacji
atmosfery wewnętrznej w przypadku wykonania PKRC
rozkład temperatury do +/- 3 °C.
Для термообработки материалов в защитной
атмосфере (аргон, азот и другие) с низким
расходом защитного газа, до макс. температуры
1100 °C. Речь идет, в частности, о технологиях
светлого отжига, отпуска, спекания порошковых
металлов, пайки и т.п. Нагрев с трех сторон
(нагревательные элементы в днище и двух
боковых стенках) обеспечивает равномерное
распределение температуры во внутреннем
пространстве камеры, низкий расход защитного
газа, пространство для размещения TC внутри
реторты, определенную рабочую среду в реторте,
при этом благодаря циркуляции внутренней
атмосферы у варианта исполнения PKRC разброс
температуры составляет +/- 3 °C.
Standardowa wersja pieca:
• rama ze stali konstrukcyjnej
• stalowa, żaroodporna, nierdzewna retorta
z kołnierzem chłodzonym wodą po stronie drzwi
• drzwi uszczelniane uszczelnieniem silikonowym
• doprowadzenie gazu z prawej strony pieca
• spirale grzejne umieszczone na rurkach
ceramicznych
• regulator INDUSTRY z jednostką limitującą,
termoogniwo typu „S”, bezkontaktowy
przekaźnik włączający,
• wentylator umieszczony w drzwiach pieca
• stojak, ręcznie sterowane doprowadzenie
atmosfery ochronnej na 1 rodzaj gazu
Стандартное оснащение печи включает в себя:
• раму
из конструкционной стали
• жаропрочную
газонепроницаемую реторту
из нержавеющей стали с охлаждаемым водой
буртиком со стороны двери
• силиконовое
уплотнение дверей
• подачу
газа с правой стороны печи
• нагревательные
спирали, размещенные
на керамических трубках
• регулятор
«INDUSTRY» с граничным блоком;
термопару типа «S», бесконтактное реле
включения
• вентилятор,
размещенный в двери печи
(у модели PKRC)
• стойку,
вручную управляемую подачу
защитной атмосферы для 1 вида газа
33
Univerzální linka CHTZ / Universal line CHTZ /
Universalanlage CHTZ
34
Linka slouží k tepelnému a chemicko-tepelnému
zpracování kovových dílců. Je vhodná pro zpracování
těch dílců, u kterých je kladen mimo jiné i důraz na
kvalitu povrchu. Vsázka je během zpracování
a při transportu z pece do kalicí lázně neustále pod
ochrannou atmosférou, která zamezuje přístupu
okolní atmosféry ke vsázce a zabraňuje tak vzniku
okují na povrchu vsázky. Celý proces je automatický,
takže vyžaduje minimální zásahy obsluhy.
The line serves for the heat and chemical-heat treatment of metal parts. It is suitable for the treatment of
those parts in which the quality of surface is important. The charge is continuously under a protective
atmosphere during treatment and transporting from
furnace to hardening bath , which prevents the access
of the surrounding atmosphere to the charge and thus
prevents the creation of clinkers on the charge
surface. The entire process is automatic, requiring
minimal interventions from the staff.
Linku je možné použít pro následující druhy tepelného
a chemicko-tepelného zpracování:
• kalení
• žíhání
• cementování
• nitrocementování
The line can be used for the following types
of chemical thermal treatment:
• carburizing
• nitrocarburizing
• annealing
• hardening
Die Anlage kann man für folgende Methoden der
Warmbehandlung und chemischen Warmbehandlung
benutzen: • Härtung
• Kalzination
• Zementierung
• Karbonierung
Nabízené moduly:
• cementační a kalicí pec
• kalicí lázeň
• pračka
• rozvaděč procesních médií
• manipulátor
• šaržovací pracoviště
Offered Modules:
• carburizing
and hardening furnace
• hardening
bath
• washer
• process
media distributor
• manual
manipulator
• batch
site
Modulle im Angebot:
• Zementierungs- und Härteofen
• Härtebad
• Waschanlage
• Verteiler der Prozessmedien
• Manipulator
• Chargieranlage
Rozšíření linky:
• popouštěcí pec
• odlučovač soli
• nitridační pec
Line Extensions:
• tempering
furnace
• salt separator
• nitriding furnace
Ausbau der Anlage
• Anlassofen
• Salzabscheider
• Nitrierofen
Technické parametry:
• pro maximální pracovní teplotu 950 °C
• ocelová retorta
• elektrické topení
• uzamčení vsázky v peci
• kyslíková sonda
• kalení v oleji (maximální teplota 200 °C)
• kalení v soli (maximální teplota 450 °C)
• chlazení kalicího média
• víření lázně
• jednoduchá výměna částí lázně
• vizuální nebo automatická kontrola hladiny
Technical parameters:
• for
a maximum working temperature of 950 °C
• steel retort
• electric heating
• locking the charge in the furnace
• oxygen probe
• hardening in oil (maximum temperature 200 °C)
• hardening in salt (maximum temperature 450 °C)
• cooling of the hardening medium
• bath whirling
• simple replacement of bath parts
• visual or automatic liquid level check
Ausbau der Anlage
• für die maximale Arbeitstemperatur von 950 °C
•Stahlretorte
•Elektoheizung
•Das Heizgut wird im Ofen verschlossen
•Sauerstoffsonde
•Ölhärtung (Höchsttemperatur 200 °C)
•Salzhärtung (Höchsttemperatur 450 °C)
•Kühlung des Härtemediums
•Badwirbel
•einfacher Austausch der Badteile
•visuelle oder automatische Spiegelkontrolle
Die Anlage dient der Warmbehandlung und chemischer
Warmbehandlung der Metallbauteile. Sie ist zur
Bearbeitung solcher Teile geeignet, bei denen neben
anderem der Wert auf die Qualität der Oberfläche
gelegt wird. Das Heizgut befindet sich während der
Bearbeitung und bei dem Transport aus dem Ofen in
das Härtebad ständig unter der Schutzatmosphäre,
welche den Zugang der Umweltatmosphäre zu dem
Heizgut hindert und somit die Bildung von Sinterungen
auf der Heizgutoberfläche vermeidet. Das ganze Prozess verläuft automatisch, die notwendigen Eingriffe
der Bedienung sind auf Minimum begrenzt.
Uniwersalna linia CHTZ /
Универсальная линия CHTZ
Linia przeznaczona jest do obróbki cieplnej i cieplnochemicznej elementów metalowych. Urządzenie doskonale się sprawdza szczególnie tam, gdzie dla obrabianej
powierzchni stawiane są wysokie wymagania jakościowe.
Wsad utrzymywany jest w atmosferze ochronnej podczas
całego procesu obróbki, tj. od załadunku do pieca aż do
przetransportowania do wanny hartowniczej. Atmosfera
chroni wsad przed kontaktem z powietrzem, co uniemożliwia
jego utlenianie. Cały proces jest automatyczny, co ogranicza
do minimum zaangażowanie obsługi.
Linia może być zastosowana dla następujących rodzajów
obróbki cieplno-chemicznej:
• hartowanie
• wyżarzanie
• cementowanie
• azotowanie
Линия служит для термической и химико-термической
обработки металлических деталей. Она предназначена
для обработки тех деталей, у которых, кроме прочего,
делается упор на качество поверхности. Загружаемая
партия во время обработки и при транспортировке
из печи в закалочную ванну постоянно находится под
защитной атмосферой, которая предотвращает доступ
окружающего воздуха к партии,
и таким образом препятствует возникновению
окалины на поверхности деталей. Весь процесс
автоматизирован, поэтому он требует минимального
вмешательства обслуживающего персонала.
Линию можно использовать для следующих видов
термической и химико-термической обработки:
• закалка
• отжиг
• цементация
• нитроцементация
Oferowane moduły:
• piec do cementowania i hartowania
• wanna do hartowania
• pralka
• rozdzielnica medii roboczych
• manipulator
• stanowisko do określania gatunku
Предлагаемые модули:
• цементационная
и закалочная печь
• закалочная
ванна
• промывочное
устройство
• распределитель
рабочих сред-носителей
• манипулятор
• стол
для определения садки
Rozszerzenie linii:
• piec do odpuszczania
• separator soli
• piec do azotowania
Parametry techniczne:
• maksymalna temperatura robocza 950 °C
• stalowa retorta
• ogrzewanie elektryczne
• zamknięcie wsadu w piecu
• sonda tlenowa
• hartowanie w oleju (Tmaks. = 200 °C)
• hartowanie w soli (Tmaks. = 450 °C)
• chłodzenie medium hartowniczego
• wirowanie w wannie
• prosta wymiana części kąpieli
• wizualna lub automatyczna kontrola poziomu
Расширение оборудования линии:
• печь
для отпуска
• сепаратор
соли
• печь
для азотирования
Технические данные:
• макс.
рабочая температура 950 °C
• стальная
реторта
• электрический нагрев
• замыкание
загружаемой партии в печи
• кислородный
зонд
• закалка
в масле (Т макс. = 200 °C)
• закалка
в соли (Т макс. = 450 °C)
• охлаждение
закалочной среды
• завихрение
в ванне
• простая
замена частей ванны
• визуальный
или автоматический контроль уровня
35
Popouštěcí pec PP CHTZ / Tempering furnace PP CHTZ /
Anlassofen PP CHTZ
36
Použití:
• slouží k popouštění materiálu pod ochrannou
atmosférou jako doplněk linky chemicko-tepelného
zpracování.
Application:
• T his furnace serves for the tempering of material
under a protective atmosphere, as a supplement
of the heat-chemical processing line.
Anwendung
• dient zum Anlassen des Materials unter der
Schutzatmosphäre als des Zubehörs der Anlage für
die chemische Warmbehandlung.
Technické parametry
• pracovní teploty: 450, 650 nebo 850 °C
• přívod ochranné atmosféry
• retorta
• topení zajištěno topnými meandry
• nucená cirkulace vnitřní atmosféry
• dno pece uzpůsobeno pro usazení roštové sestavy
• odvětrávací komínek
• zvuková signalizace konce programu
• regulátor INDUSTRY
• nucené chlazení
• vynikající izolační vlastnosti
Technical parameters
• working
temperatures: 450/650/850 °C
• protective atmosphere inlet
• retort
• heating controlled by heating meanders
• forced circulation of the internal atmosphere
• furnace bottom modified for grate setting
• ventilation chimney
• program end sound signaling
• INDUSTRY controller
• forced cooling
• excellent insulation characteristics
Technische Parameter
• Arbeitstemperaturen: 450, 650 oder 850 °C
• Zuführung von Schutzatmosphäre
• Retorte
• Heizung mit Heizmäandern gesichert
• Zwangsumlauf der Innenatmosphäre
• Ofenboden dem Absetzen des Rostsatzes angepasst
• Abluftstutzen
• Tonsignalisierung für Programmende
• INDUSTRY-Regler
• Zwangskühlung
• Ausgezeichnete Isoliereigenschaften
Nitridační pec s plynotěsnou retortou NP /
Nitriding furnace with gastight retort NP /
Nitrierofen mit der gasdichten Retorte NP
Pro sycení povrchu materiálů dusíkem v definované
plynné atmosféře, pro její přípravu je použit plynný
amoniak. Hlavní výhody nitridace jsou získání vysoké
povrchové tvrdosti, zvýšení otěruvzdornosti a zlepšení
odolnosti vůči korozi.
This furnace is suitable for surface nitrogen saturation in the gas atmosphere with the assistance of gas
ammonia. Obtaining a high surface hardness, increasing abrasion resistance, and improving corrosion
resistance are main advantages of the nitration.
Für die Sättigung der Materialienoberfläche mit
Stickstoff in der definierten Gasatmosphäre, für
ihre Vorbereitung wird das gasförmige Ammoniak
verwendet. Die Hauptvorteile der Nitridiation beruhen
auf der Gewinnung der Oberflächenhärte, Erhöhung
der Verschleißbeständigkeit und Verbesserung der
Beständigkeit gegen Verrostung.
Standardní provedení:
• plynotěsná retorta
• hydraulicky zvedané víko / manuálně odklápěné
na stranu
• regulační termočlánek uvnitř retorty
• třízónová regulace topení
• chladicí ventilátor
Standard design:
• gastight
retort
• hydraulically
opened lid / manually uncovered
sideward
• regulation
thermocouple inside the retort
• three
zone heat regulation
• cooling
ventilator
Standardausführung:
• gasdichte Retorte
• hydraulisch gehobene Haube / manuell seitlich
kippbar
• Regelungsthermoelement innerhalb der Retorte
• Drei-Zonen-Regelung der Heizung
• Kühlventilator
Piec do odpuszczania PP CHTZ /
Печь для отпуска PP CHTZ
Zastosowanie:
• piec jest stosowany do odpuszczania w atmosferze
kontrolowanej jako uzupełnienie linii do chemiczno-cieplnej obróbki.
Применение:
• cлужит
для отпуска материала в защитной
атмосфере как дополнительное оборудование
линии химико-термической обработки.
Parametry techniczne:
• do maksymalnej temperatury: 450/650/850 °C
• doprowadzenie atmosfery ochronnej
• retorta
• sterowane grzanie za pomocą meandrów grzejnych
• wymuszona cyrkulacja atmosfery wewnętrznej
• trzon pieca przystosowany do ustawienia rusztu
• komin wentylacyjny
• sygnalizacja dźwiękowa zakończenia programu
• regulator INDU STRY
• wymuszone chłodzenie
• doskonałe własności izolacyjne
Технические данные:
• рабочая
температура: 450, 650 или 850 °C
• подача
защитной атмосферы
• реторта
• нагревание
обеспечивается нагревательными
меандрами
• вынужденная
циркуляция внутренней
атмосферы
• под
печи приспособлен для установки
комплекта решеток
• вентиляционная
труба
• звуковая
сигнализация конца программы
• регулятор
«INDUSTRY»
• вынужденное
охлаждение
• отличные
изоляционные свойства
Piec do azotowania z retorta gazoszczelna NP /
Печь для азотирования с газонепроницаемой ретортой NP
Do azotowania powierzchni materiału w atmosferze
gazowej i do jej przygotowania można użyć amoniaku
gazowego. Do głównych zalet azotowania zalicza
się otrzymanie powierzchni o wysokiej twardości,
podwyższonym stopni odporności na ścieranie
i podwyższenie odporności na korozję
Для насыщения поверхности материалов азотом
в определенной газовой атмосфере, при
получении которой используется газообразный
аммиак. Главные выгоды азотирования –
получение поверхности с высокой степенью
твердости, увеличение износостойкости
и повышение устойчивости по отношению
к коррозии.
Standardowe wyposażenie:
• retorta gazoszczelna
• pokrywa podnoszona hydraulicznie/ręcznie
wychylana na bok
• termoogniwo regulacyjne wewnątrz retorty
• regulacja ogrzewania 3 strefowa
• wentylator chłodzenia
Стандартное оснащение:
• газонепроницаемая
реторта
• гидравлически
поднимаемая крышка /вручную
открываемая в сторону
• термоэлемент
регулирования внутри реторты
• трехзонное
регулирование нагревания
• охлаждающий
вентилятор
37
Technologický postup / Technological process /
Technologischer Ablauf / Proces Techniczny /
Технологический ПРОЦЕСС
Rozvaděč procesních médií / Process media distributor /
Prozessmedienverteiler
38
Použití:
Rozvaděč slouží k dodávce procesních médií do pece
na chemicko-tepelné zpracování kovů. Rozvaděč je
tvořen skříní, v jejíž horní části je systém potrubí,
ventilů a průtokoměrů. V její spodní části mohou být
umístěny nádoby na methanol.
Application:
This distributor serves for the delivery of process
media into the chemical thermal treatment of metals.
The distributor consists of a box with a system
of piping, valves, and flow meters in the upper part.
In the lower part, there are methanol vessels.
Procesní media
• Methanol
• Propan
• Vzduch
• Čpavek
• Dusík
Process media:
• Methanol
• Propane
• Air
• Ammonia
• Nitrogen
Anwendung:
Der Verteiler dient zur Lieferung der Prozessmedien
in den Ofen zur chemischen Metallwarmbehandlung.
Der Verteiler ist in der Scharnkausführung, in seinem
oberen Teil ist ein Rohrleitungs-, Ventil- und Durchflussmessersystem installiert. In seinem unterem Teil
können Behälter für Methanol aufgestellt werden.
Prozessmedien:
• Methanol
• Propan
• Luft
• Ammoniak
• Stickstoff
Rozdzielacz czynników roboczych /
Pаспределитель рабочих веществ
Zastosowanie:
Rozdzielnica służy do dostawy medii roboczych do
pieca do termiczno-chemicznej obróbki metalu.
Rozdzielnica składa się z szafy, w której górnej części
znajduje się system rurociągu, zaworów i przepływomierzy. W dolnej części mogą być umieszczone
naczynia zbiorcze na metanol.
Media robocze:
• Metanol
• Propan
• Powietrze
• Amoniak
• Azot
Применение:
Распределительное устройство подает рабочие
среды-носители в печь химико-термической
обработки металлов. Распределительное
устройство представляет собой шкаф,
в верхней части которого находится система
трубопроводов, клапанов и расходомеров.
В нижней части могут находиться резервуары
с метанолом.
Рабочие вещества:
• метанол
• пропан
• воздух
• аммиак
• азот
39
Pece tavicí elektrické stacionární PT /
Melting electric resistance stationary furnaces PT /
Schmelzöfen elektrisch feststehend PT
40
Tyto pece se používají jako tavicí a udržovací na různé
slitiny kovů do 1300 °C dle typu kovu (cín, zinek,
olovo, hliník, stříbro, zlato, měď).
The furnace is for melting and holding alloys to a maximum temperature of 1300C according to the metal
type. (Tin, Lead, Zinc, Aluminum, Silver, Gold, Copper)
Diese Öfen benutzt man als Schmelz- und Erhaltungsofen für verschiedene Legierungen bis zu 1300 °C
je nach dem Metalltyp (Zinn, Zink, Blei, Aluminium,
Silber, Gold, Kupfer).
Výhody:
Přesná regulace teploty v topné komoře, minimální
ztráty tepla použitím špičkových izolačních materiálů
a otočného víka, dlouhá životnost kelímku použitím
litinového límce, ochrana pece pro případ poškození
kelímku, spočívající v bezpečnostním otvoru ve dně
pece, rychlá výměna kelímku demontáží víka pece.
Benefits:
Accurate temperature control in the heating chamber,
low heat loss by the use of first-rate insulating materials and a back-folding lid, a long life of the crucible
by using a cast-iron ruff, protection of the furnace in
the case of a crucible damage by means of an
emergency drain in the furnace bottom, and a quick
replacement of the crucible thanks to the simple
dismantling of the upper cover.
Vorteile:
Exakte Steuerung der Temperatur in der Heizkammer,
geringe Wärmeverluste durch die Verwendung von
hochwertigen Isolierungsmaterialien und Drehhaube,
lange Nutzdauer des Bechers durch die Verwendung
des Gusskragens, Ofenschutz für den Fall der Becherbeschädigung, basierend in der Sicherheitsöffnung
in dem Ofenboden. Schneller Becheraustausch durch
eine Demontage der Ofenhaube.
Standardní vybavení pece zahrnuje:
• regulátor HT 40T s limitní jednotkou HT 40B
• litinový ochranný límec kelímku
• žárobetonová horní deska
• havarijní výtokový otvor ve dně pece
• 3x ampérmetr
• proudový chránič
• propojovací hadice s kovovým opletem
• závěsný rozvaděč
Standard design of the furnace includes:
• HT40
PID controller and HT40 limit unit
• protection
of the crucible by a cast-iron ruff
• heat
resistant concrete top board
• emergency
drainage in the furnace bottom
• checking
of the heating element status using three
ampere meters
• residual
current device
• connection
hose with a metal mesh
• suspension
switch board
Die Ofenstandardausrüstung umfasst:
• HT40-Regler mit einer Limiteinheit HT40
• Gussschutzbecherkragen
• obere Feuerbetonplatte
• Ausmündung im Ofenboden für einen Havariefall
• 3x Ampermeter
• Fehlerstromschutzschalter
• Verbindungsschlauch mit Metallummantelung
• Hängeverteiler
Elektryczny, stacjonarny piec wytopowy PT /
Плавильные электрические печи стационарные PT
Piece te są stosowane do wytopów i są zdolne do utrzymania temperatury do 1300 °C dla różnych typów
metali (cyna, cynk, ołów, srebro, złoto, miedź).
Данные печи используются для плавки
и подогрева различных сплавов металлов при
температуре до 1300 °C в зависимости от типа
металла (олово, цинк, свинец, алюминий, серебро,
золото, медь).
Zalety:
Dokładna regulacja temperatury w komorze grzejnej,
minimalne straty ciepła dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów izolacyjnych i obrotowej pokrywy
tygla, długa żywotność tygla dzięki zastosowaniu
żeliwnego kołnierza, ochrona pieca na wypadek
uszkodzenia tygla (otwór bezpieczeństwa w dnie
pieca), szybka wymiana tygla po zdemontowaniu
pokrywy pieca.
Преимущества:
Точное регулирование температуры
в нагревательной камере, минимальные потери
тепла (применение высококачественных
изоляционных материалов и поворотной
крышки), длительный срок службы тигеля
благодаря применению чугунного буртика,
защита печи в случае повреждения тигеля
(аварийное отверстие в дне печи). Быстрая
замена тигеля после демонтажа крышки печи.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• regulator HT 40A, z jednostką limitującą HT40B
• żeliwny ochronny kołnierz tygla
• betonowa żaroodporna górna płyta
• awaryjny otwór wylotowy na dnie pieca
• 3x amperomierz
• ochronnik przepięciowy
• węże połączeniowe z plecionką metalową
• zawieszana rozdzielnica
Стандартное оснащение включает в себя:
• регулятор
HT40 с граничным блоком HT40
• чугунный
защитный буртик тигеля
• верхнюю
панель из жаропрочного бетона
• аварийное
сливное отверстие в поде печи
• 3 амперметра
• токовую
защиту
• соединительный
шланг с металлической
оплеткой
• подвесное
распределительное устройство
41
Pece udržovací elektrické odporové stacionární PTE /
Melting electric resistance stationary furnaces PTE /
Warmhalteöfen elektrisch ohmisch feststehend PTE
42
Tyto pece se používají jako udržovací na hliník a jeho
slitiny, maximální teplota v komoře pece 900 °C.
The furnace is for holding aluminum and aluminum
alloys with the temperature of the furnace chamber
reaching 900 °C.
Diese Öfen werden als Warmhalteöfen für Aluminium
und dessen Legierungen verwendet, die maximale
Temperatur in der Ofenkammer beträgt 900 °C.
Výhody:
Přesná regulace teploty v topné komoře. Minimální
ztráty tepla použitím špičkových izolačních materiálů
a otočného víka, díky kterým je nutný minimální
příkon pece a tím je umožněn vysoce ekonomický
provoz. Dlouhá životnost kelímku použitím ochranného
ocelového límce, ochrana pece pro případ poškození
kelímku, spočívající v bezpečnostním otvoru ve dně
pece, rychlá výměna kelímku demontáží víka pece.
Benefits:
Accurate temperature control in the heating chamber,
low heat loss by the use of first-rate insulating materials and a back-folding lid, a long life of the crucible
by using a cast-iron ruff, protection of the furnace in
case of crucible damage by means of an emergency
drain in the furnace bottom, and quick replacement of
the crucible thanks to the simple dismantling of the
upper cover.
Vorteile:
Genaue Temperaturregelung in der Heizkammer.
Minimale Wärmeverluste durch die Verwendung
von Spitzenisoliermaterialien und Schwenkdeckel,
dank deren eine minimale Stromaufnahme des Ofens
notwendig und dadurch ein hoch effizienter Betrieb
ermöglicht wird. Lange Tiegellebensdauer durch die
Verwendung des Stahlschutzkragens, Schutz des
Ofens für den Fall der Tiegelbeschädigung, bestehend
aus Sicherheitsöffnung im Ofenboden, schneller
Tiegelaustausch durch Demontage des Ofendeckels.
Standardní vybavení pece zahrnuje:
• regulátor HT40T s limitní jednotkou HT40
• ochranný límec kelímku
• izolace z keramického vlákna
• žárobetonová horní deska
• havarijní výtokový otvor ve dně pece
• proudový chránič
• propojovací hadice s kovovým opletem
• závěsný rozvaděč
Standard design of the furnace includes:
• HT40
PID controller and HT40 limit unit
• protection
of the crucible by a cast-iron ruff
• ceramic
fiber insulation
• heat
resistant concrete top board
• emergency
drainage in the furnace bottom
• checking
of the heating element status using three
ampere meters
• residual
current device
• connecting
hose with a metal mesh
• suspension
switch board
Die Standardausrüstung des Ofens umfasst:
• HT40-Regler mit Limiteinheit HT40
• Tiegelschutzkragen
• Isolierung aus Keramikfaser
• Obere Feuerbetonplatte
• Ausmündung im Ofenboden für einen Havariefall
• Fehlerstromschutzschalter
• Verbindungsschaluch mit Metallummantelung
• Hängeverteiler
Stacjonarny piec elektryczny opornikowy do
podgrzewania PTE / Подогревательные электрические печи
сопротивления стационарные PTE
Stosuje się je jako piece podgrzewające aluminium
i jego stopy. Maksymalna temperatura w komorze
pieca wynosi 900 °C.
Данные печи используются в качестве ремонтных
для алюминия и его сплавов, максимальная
температура в камере печи достигает 900 °C.
Zalety:
Dokładna regulacja temperatury w komorze grzewczej. Minimalne straty ciepła dzięki użyciu najlepszych
materiałów izolacyjnych oraz obrotowej pokrywy.
Dlatego piec może działać przy minimalnej mocy, co
zapewnia bardzo ekonomiczną pracę. Długa trwałość
kotła dzięki użyciu ochronnego kołnierza stalowego,
zabezpieczenie pieca w przypadku uszkodzenia
kotła – otwór bezpieczeństwa w dnie pieca, szybka
wymiana kotła poprzez demontaż pokrywy pieca.
Преимущества:
Точная регулировка температуры в
нагревательной камере. Минимальные
потери тепла благодаря использованию самых
современных изоляционных материалов
и поворотной крышки, благодаря которым
потребляемая мощность печи сводится
к минимуму, что ведет к высокоэкономичной
эксплуатации. Длительный срок службы тигеля
благодаря использованию защитной стальной
окантовки, защита печи на случай повреждения
тигеля, заключающаяся в наличии защитного
отверстия в поде печи, быстрая замена тигеля
путем демонтажа крышки печи.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• regulator HT 40 z ograniczającym zespołem HT40
• ochronny kołnierz kotła
• izolacja z włókna ceramicznego
• żaroodporna betonowa płyta górna
• awaryjny otwór wylotowy na dnie pieca
• ochronnik przepięciowy
• wąż połączeniowy z plecionką metalową
• zawieszana rozdzielnica
Стандартное оснащение печи в себя включает:
• регулятор
HT40 с граничным блоком HT40
• защитную
окантовку тигеля
• изоляцию
из керамического волокна
• верхнюю
панель из жаропрочного бетона
• аварийное
сливное отверстие в поде печи
• токовый
защитный выключатель
• соединительный
шланг с металлической
оплеткой
• подвесное
распределительное устройство
43
Pece tavicí elektrické odporové sklopné PTS /
Melting electric resistance tilting furnaces PTS /
Schmelzöfen elektrisch ohmisch kippbar PTS
44
Pec se používá jako tavicí s následnou možností
sklopení a přelití taveniny do transportní pánve nebo
transportní udržovací pece k následnému zpracování.
This furnace is intended for melting alloys, with
a tilt and pour possibility into the transporting pan
or transporting holding furnace for transport to the
following processes.
Der Ofen wird als Schmelzofen benutzt, mit einer
folgenden Möglichkeit, das Schmelzgut zur Nachbearbeitung in ein Transportbecken oder Transporterhaltungsofen abzukippen und umzugießen.
Výhody:
Přesná regulace teploty v topné komoře, minimální
ztráty tepla použitím špičkových izolačních materiálů
a otočného víka, dlouhá životnost kelímku použitím
litinového límce, ochrana pece pro případ poškození
kelímku, spočívající v bezpečnostním otvoru ve dně
pece, rychlá výměna kelímku demontáží víka pece.
Benefits:
Accurate temperature control in the heating chamber,
low heat loss by the use of first-rate insulating
materials and a back-folding lid, a long life of the
crucible by use of a cast-iron ruff, protection of the
furnace in case of crucible damage by the means of
an emergency drain in the furnace bottom, and quick
replacement of the crucible thanks to the simple
dismantling the of upper cover.
Vorteile:
Genaue Regelung der Temperatur in der Heizkammer, geringe Wärmeverluste durch die Verwendung
von hochwertigen Isolierungsmaterialien und der
Drehhaube, lange Nutzdauer des Bechers durch die
Verwendung eines Gusskragens, Ofenschutz für
den Fall der Becherbeschädigung, basierend in der
Sicherheitsöffnung im Ofenboden, schneller Becheraustausch durch eine Demontage der Ofenhaube.
Standardní vybavení pece zahrnuje:
• kelímek
• hydraulické sklápění pece
• izolace z keramického vlákna
• žárobetonová horní deska
• havarijní výtokový otvor ve dně pece
• regulátor HT40T s limitní jednotku HT40B
• 3x ampérmetr
• proudový chránič
• ochranná hadice s kovovým opletem
• závěsný rozvaděč
Standard design of the furnace includes:
• crucible
• tilting
of the furnace using hydraulic cylinders
• ceramic
fiber insulation
• heat
resistant concrete top board
• emergency
drainage in the furnace bottom
• HT40T
PID controller and HT40B limit unit
• checking
of the heating element status using three
amperemeters
• residual
current device
• protective
hose with a metal mesh
• suspension
switch board
Die Ofenstandardausrüstung umfasst:
• Becher
• hydraulisches Ofenabkippen
• Isolierung aus Keramikfaser
• obere Feuerbetonplatte
• Ausmündung im Ofenboden für einen Havariefall
• HT40T-Regler mit der Limiteinheit HT40B
• 3x Amperemeter
• Fehlerstromschutzschalter
• Schutzschlauch mit Metallummantelung
• Hängeverteiler
Przechylne oporowe piece elektryczne do wytopów PTS /
Плавильные электрические печи сопротивления опрокидные PTS
Piec jest używany do wytopów z możliwością przechylenia i przelania roztopionego metalu do kadzi lub
transportowego pieca utrzymującego.
Применяются в качестве плавильных печей,
из которых расплавленный металл (при наклоне
печи) выливается в траспортные ковши или печи
подогрева для дальнейшей обработки.
Zalety:
Dokładna regulacja temperatury w komorze grzejnej,
minimalne straty ciepła w wyniku zastosowania
najlepszych materiałów izolacyjnych i pokrywy tygla,
długa żywotność tygla dzięki zastosowaniu żeliwnego
kołnierza, ochrona pieca na wypadek uszkodzenia
tygla (otwór bezpieczeństwa w dnie pieca), szybka
wymiana tygla po zdemontowaniu pokrywy pieca.
Преимущества:
Точное регулирование температуры
в нагревательной камере, минимальные потери
тепла (применение высококачественных
изоляционных материалов и поворотной
крышки), длительный срок службы тигеля
благодаря применению чугунного буртика,
защита печи в случае повреждения тигеля
(аварийное отверстие в дне печи), быстрая
замена тигеля после демонтажа крышки печи.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• tygiel
• hydrauliczne przechylanie pieca
• izolacja z włókna ceramicznego
• żaroodporna betonowa płyta górna
• awaryjny otwór wylotowy na dnie pieca
• regulator HT 40A z jednostką limitującą HT40B
• 3x amperomierz
• ochronnik przepięciowy
• wąż połączeniowy z plecionką metalową
• zawieszana rozdzielnica
Стандартное оснащение включает в себя:
• тигель
• гидравлический
механизм наклона печи
• изоляцию
из керамического волокна
• верхнюю
панель из жаропрочного бетона
• аварийное
выпускное отверстие в поде печи
• регулятор
HT40T и граничный блок HT40B
• 3 амперметра
• токовую
защиту
• защитный
шланг с металлической оплеткой
• подвесное
распределительное устройство
45
Pece tavicí plynové stacionární PTP /
Melting gas stationary furnaces PTP /
Gasschmelzöfen feststehend PTP
46
Tyto pece se používají jako tavicí a udržovací na různé
slitiny kovů do 1400 °C dle typu taveniny (cín, zinek,
olovo, hliník, stříbro, zlato, měď).
The furnace is for melting and holding alloys to
a maximum temperature of 1400C according to type.
(Tin, Lead, Zinc, Aluminum, Silver, Gold, Copper).
Diese Öfen werden als Schmelz- und Erhaltungsöfen
für verschiedene Legierungen bis zu 1400 °C je
nach dem Schmelzguttyp benutzt. (Zinn, Zink, Blei,
Aluminium, Silber, Gold, Kupfer).
Výhody:
Přesná regulace teploty v topné komoře, minimální
ztráty tepla použitím špičkových izolačních materiálů
a otočného víka, dlouhá životnost kelímku použitím
litinového límce, ochrana pece pro případ poškození
kelímku, spočívající v bezpečnostním otvoru ve dně
pece, rychlá výměna kelímku demontáží víka pece.
Benefits:
Accurate temperature control in theheating chamber,
low heat loss by use of first-rate insulating materials,
a long life of the crucible by using a cast-iron ruff,
protection of the furnace in case of crucible damage
by means of an emergency drain in the furnace
bottom, and quick replacement of the crucible thanks
to the simple dismantling of the upper cover.
Vorteile:
Genaue Regelung der Temperatur in der Heizkammer, geringe Wärmeverluste durch die Verwendung
von hochwertigen Isolierungsmaterialien und der
Drehhaube, lange Nutzdauer des Bechers durch die
Verwendung eines Gusskragens, Ofenschutz für
den Fall der Becherbeschädigung, basierend in der
Sicherheitsöffnung im Ofenboden, schneller Becheraustausch durch die Demontage der Ofenhaube.
Standardní vybavení pece zahrnuje:
• regulátor HT 40 s limitní jednotkou
• litinový ochranný límec kelímku
• izolace z keramického vlákna
• žárobetonová horní deska
• havarijní výtokový otvor ve dně pece
• hořáky Weishaupt
• vícestupňová regulace výkonu
• odtah spalin shora přes kelímek
• závěsný rozvaděč
Standard design of the furnace includes:
• HT40
PID controller and HT40 limit unit
• protection of the crucible with a cast-iron ruff
• ceramic fiber insulation
• heat resistant concrete top board
• emergency drainage in the furnace bottom
• burner Weishaupt
• multistage performance regulation
• c ombustion products exhaust from
the top via the crucible
• suspension switch board
Die Ofenstandardausrüstung enthält umfasst:
• HT 40-Regler mit einer Limiteinheit
• Bechergussschutzkragen
• Isolierung aus Keramikfaser
• obere Feuerbetonplatte
• Ausmündung im Ofenboden für einen Havariefall
• Brenner Weishaupt
• mehrstufige Leistungsregelung
• Rauchabzug über einen Becher von oben
• Hängeverteiler
Stacjonarne wytopowe piece gazowe PTP /
Плавильные газовые печи стационарные PTP
Piece te są stosowane do wytapiania i podgrzewania
różnych stopów metali do temp. 1400 °C w zależności
od rodzaju roztopionej substancji (cyna, cynk, ołów,
srebro, złoto, miedź).
Данные печи используются для плавки
и подогрева сплавов различных металлов при
температуре до 1400 °C в зависимости от типа
расплава (олово, цинк, свинец, алюминий,
серебро, золото, медь).
Zalety:
Dokładna regulacja temperatury w komorze grzejnej,
minimalne straty ciepła w wyniku zastosowania najlepszych materiałów izolacyjnych i obrotowej pokrywy
tygla, długa żywotność tygla dzięki zastosowaniu
żeliwnego kołnierza, ochrona pieca na wypadek
uszkodzenia tygla (otwór bezpieczeństwa w dnie
pieca), szybka wymiana tygla po zdemontowaniu
pokrywy pieca.
Преимущества:
Точная регулировка температуры
в нагревательной камере, минимальные потери
тепла (применение высококачественных
изоляционных материалов и поворотной
крышки), длительный срок службы тигеля
благодаря применению чугунного буртика,
защита печи в случае повреждения тигеля
(аварийное отверстие в поде печи), быстрая
замена тигеля после демонтажа крышки печи.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• regulator HT 40A, z jednostką limitującą
• stalowy ochronny kołnierz tygla
• izolacja z włókna ceramicznego
• żaroodporna betonowa płyta górna
• awaryjny otwór wylotowy na dnie pieca
• palnik Weishaupt
• wielostopniowa regulacja mocy
• górny odciąg spalin przez tygiel
• zawieszana rozdzielnica
Стандартное оснащение включает в себя:
• регулятор
HT 40 с граничным блоком
• чугунный
защитный буртик тигеля
• изоляцию
из керамического волокна
• верхнюю
панель из жаростойкого бетона
• аварийное
выпускное отверстие в поде печи
• горелки
«Weishaupt»
• механизм
многоступенчатой регулировки
мощности
• вытяжку
продуктов сгорания сверху через
тигель
• подвесное
распределительное устройство
47
Pece tavicí plynové sklopné PTSP /
Melting gas tilting furnaces PTSP /
Gasschmelzöfen kippbar PTSP
48
Pec se používá pro tavení kovů s možností přelití
taveniny do transportní pánve, nebo transportní
udržovací pece pro převoz k následnému zpracování.
Furnace is intended for melting, with the possibility
to tilt and pour the alloy into a transporting pan or
transporting holding furnace for transport to the
following processes.
Der Ofen wird für das Schmelzen der Metalle benutzt,
mit der Möglichket, das Schmelzgut in ein Transportbecken oder einen Transporterhaltungsofen für den
Transport zu einer Nachbearbeitung umzugießen.
Výhody:
Přesná regulace teploty v topné komoře, minimální
ztráty tepla použitím špičkových izolačních materiálů
a otočného víka, dlouhá životnost kelímku použitím
litinového límce, rychlá výměna kelímku demontáží
víka pece.
Benefits:
Accurate temperature control in the heating chamber,
low heat loss by use of first-rate insulating materials,
a long life of the crucible by using a cast-iron ruff,
and quick replacement of the crucible thanks to the
simple dismantling of the upper cover.
Vorteile:
Genaue Regelung der Temperatur in der Heizkammer, geringe Wärmeverluste durch die Verwendung
von hochwertigen Isolierungsmaterialien und der
Drehhaube, lange Nutzdauer des Bechers durch die
Verwendung eines Gusskragens, schneller Austausch
des Bechers durch die Demontage der Ofenhaube.
Standardní vybavení pece zahrnuje:
• kelímek
• hydraulické sklápění pece
• regulátor HT40A s limitní jednotkou
• litinový ochranný límec kelímku
• izolace z keramického vlákna
• žárobetonová horní deska
• havarijní výtokový otvor ve dně pece
• odtah spalin shora přes kelímek
• vícestupňová regulace výkonu
• hořák Weishaupt
• závěsný rozvaděč
Standard design of the furnace includes:
• crucible
• hydraulic
furnace tilting
• HT40A
PID controller and limit unit
• protection
of the crucible with a cast-iron collar
• ceramic
fiber insulation
• heat
resistant concrete top board
• emergency
drainage in the furnace bottom
• multistage
performance regulation
• combustion
products exhaust from the top via the
crucible
• burner
Weishaupt
• suspension
switch board
Die Ofenstandardausrüstung umfasst:
• Becher
• Kipphydraulik des Ofens
• HT40A-Regler mit einer Limiteinheit
• Bechergussschutzkragen
• Isolierung aus Keramikfaser
• obere Feuerbetonplatte
• Asusmündung im Ofenboden für einen Havariefall
• Rauchabzug über einen Becher von oben
• mehrstufige Leistungsregelung
• Brenner Weishaupt
• Hängeverteiler
Piece WYTOPOWE przechylne gazowe PTSP /
Плавильные газовые печи опрокидные PTSP
Piec jest używany do wytopu z możliwością przelania
ciekłego metalu do kadzi transportowej lub transportowego pieca utrzymującego.
Применяются в качестве плавильных печей, из
которых расплавленный металл выливается
в траспортные ковши или печи подогрева для
дальнейшей обработки.
Zalety:
Dokładna regulacja temperatury w komorze grzejnej,
minimalne straty ciepła w wyniku zastosowania najlepszych materiałów izolacyjnych i obrotowej pokrywy
tygla, długa żywotność tygla dzięki zastosowaniu
żeliwnego kołnierza,
ochrona pieca na wypadek uszkodzenia tygla (otwór
bezpieczeństwa w dnie pieca), szybka wymiana tygla
po zdemontowaniu pokrywy pieca.
Преимущества:
Точная регулировка температуры в
нагревательной камере, минимальные потери
тепла (применение высококачественных
изоляционных материалов и поворотной
крышки), длительный срок службы тигеля
благодаря применению чугунного буртика,
быстрая замена тигеля после демонтажа крышки
печи.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• tygiel
• hydrauliczne wychylanie pieca
• regulator HT 40A z jednostką limitującą
• stalowy ochrony kołnierz tygla
• izolacja z włókna ceramicznego
• żaroodporna betonowa płyta górna
• awaryjny otwór wylotowy na dnie pieca
• górny odciąg spalin przez tygiel
• wielostopniowa regulacja mocy
• palnik Weishaupt
• zawieszana rozdzielnica
Стандартное оснащение включает в себя:
• тигель
• гидравлический механизм наклона печи
• регулятор HT40A с граничным блоком
• чугунный защитный буртик тигеля
• изоляцию из керамического волокна
• верхнюю панель из жаростойкого бетона
• а рарийное выпускное отверстие отверстие
в поде печи
• в ытяжку продуктов сгорания сверху через
тигель
• м еханизм многоступенчатой регулировки
мощности
• горелки «Weishaupt»
• подвесное распределительное устройство
49
Pec tavicí elektrická transportní PTT 400 /
Melting electric transport furnaces PTT 400 /
Transportschmelzofen elektrisch PTT 400
Pec je konstruována jako udržovací a používá se pro
transport taveniny mezi tavicí pecí a jednotlivými
pracovišti pomocí vysokozdvižného vozíku
Furnace is designed for keeping and transporting.
Can be applied for the transport of melted aluminum
between the melting furnace and the individual
workplaces by a forklift car.
Der Ofen ist als Erhaltungsofen konstruiert und wird
zum Schmelzguttransport zwischen dem Schmelzofen und den einzelnen Arbeitsplätzen mit einem
Gabelstapler benutzt.
Standardní vybavení pece zahrnuje:
• regulátor HT40 s limitní jednotkou HT40
• ocelový ochranný límec kelímku
• 3 ampérmetry
• proudový chránič
• vsázkový termočlánek
Standard design of the furnace includes:
• HT40 PID controller and HT40 limit unit
• protection of the crucible with a steel collar
• checking of meanders status using
• three ampere meters
• residual current device
• charge thermocouple with protection tube
Die Ofenstandardausrüstung umfasst
• HT 40–Regler mit Limiteinheit HT 40
• Becherstahlschutzkragen
• 3 Amperemeter
• Fehlerstromschutzschalter
• Heizgutthermoelement
Pece pro nízkotavitelné kovy TNT / Electric Furnace TNT /
Öfen für niedrigschmelzende Metalle TNT
50
Pro tavení nízkotavitelných kovů do maximální teploty
500 °C
This furnace is suitable for low-melting metals up to
max. temperature of 500 °C.
Zur Schmelzung der niedrigschmelzenden Metalle bis
zu der Höchsttemperatur von 500 °C.
Standardní provedení:
• plášť pece z nerezového plechu
• nerezový ocelový kelímek s manipulačními držadly
• izolace rohoží z minerálního vlákna a vrstvou cihel
• kulaté víko pece zvedané nahoru pomocí páky
• topné spirály uložené ve vodorovných
drážkách cihel
• regulátor HT 40A na pravé straně pece
• elektro vybavení v zadní části pece
Standard design:
• s tainless steel external jacket
• s tainless steel crucible with handling grips
• insulated with insulation fiber bricks
and mineral fiber
• c ircular furnace lid opens upwards with a bar
• h eating spirals inserted in the insulation
bricks grooves
• H T 40A controller on the right side of the furnace
• e lectrical installation on the back side of furnace
Standardausführung:
• Ofenmantel aus Niroblech
• Nirosta-Becher mit Manipulationsgriffen
• Isolierung durch eine Mineralfasermatte und
Ziegelschicht
• Ofenrunddeckel mit Hilfe eines Hebels
nach oben zu öffnen
• Heizspiralen in waagrechten Ziegelnuten eingebaut
• HT 40A-Regler auf der rechten Ofenseite
• Elektroausstattung in dem hinteren Ofenteil
Elektryczne oporowy piece TNT / Печи TNT
Piec wytopowy do metali łatwotopliwych, do temperatury maks. 500 °C.
Для плавки низкоплавких металлов до
температуры максимум 500 °С.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• poszycie zewnętrzne wykonane
z blachy nierdzewnej
• metalowy tygiel z uchwytami manipulacyjnymi
• izolacja wykonana z maty z włókna
ceramicznego i warstwy cegieł
• okrągła pokrywa pieca otwierana
do góry za pomocą dźwigni
• spirale grzejne umieszczone w poziomych
wpustach cegieł
• regulator HT 40A umieszczony po prawej
stronie pieca
• wyposażenie elektryczne umieszczone
w tylnej części pieca
Стандартное оснащение включает в себя:
• к орпус печи из нержавеющей листовой стали
• т игель из нержавеющей стали с рукоятками для
манипуляций
• и золяцию в виде матов из минерального
волокна и слоя кирпичей
• к руглую крышку, поднимаемую вверх при
помощи рычага
• н агревательные спирали, расположенные
в горизонтальных канавках футеровки
• р егулятор HT 40А, расположенный с правой
стороны печи
• э лектрооснащение с задней стороны печи
Transportowy elektryczny piec wytopowy PTT 400 /
Плавильные электрические печи транспортные PTT 400
Piec został skonstruowany do podgrzewania i używany
jest do transportu ciekłego metalu pomiędzy piecem
wytopowym a poszczególnymi stanowiskami pracy
przy pomocy wózka widłowego.
Эта печь предназначена для подогрева
и транспортировки расплава от плавильной
печи на отдельные рабочие места с помощью
высокоподъемного автопогрузчика.
Standardowe wyposażenie pieca zawiera:
• regulator HT 40A, z jednostką limitującą HT40
• stalowy ochrony kołnierz tygla
• 3x amperomierz
• ochronnik przepięciowy
• termoogniwo wsadowe
Стандартный вариант исполнения печи
включает в себя:
• р егулятор HT 40T с граничным блоком HT40
• с тальной защитный хомут тигеля
• 3 амперметра
• т оковый предохранитель
• т ермоэлемент загружаемой партии
51
Průběžná sušárna SP 5000/02 /
Continuous dryer SP 5000/02 /
Durchlauftrockner SP 5000/02
Pro vytvrzování fotovoltaických panelů. Z hlediska
technologie vytvrzování v sušárně je požadováno
setrvání panelů na teplotě v rozmezí 140–150 °C
po dobu 12 minut. Při procesu vytvrzování je přípustný
rozdíl teploty mezi středem a okraji panelu 5 °C.
For the hardening of photovoltaic panels. Due to the
technology of hardening in the dryer, it is required
that the panels remain within the temperature range
of 140–150 °C for 12 minutes. A temperature difference between the center and the panel edges of 5 °C
is admissible during the hardening process
Für Aushärtung fotogalvanischen Paneele bestimmt.
Die Aushärtungstechnologie im Trockner verlangt die
Temperatur der Paneele in der Höhe von 140–150 °C
über 12 Minuten lang. Bei dem Aushärtevorgang darf
die Differenz der Temperatur zwischen der Mitte und
den Kanten des Paneels 5 °C betragen.
Průběžná elektrická sušárna SP 75000/02 /
Continuous electrical dryers SP 75000/02 /
Durchlauftrockner elektrisch SP 75000/02
52
Předsoušení slévárenské poloformy před politím barvou uložené na nosné desce a dosušení poloformy po
polití barvou. Poloforma se skládá z ocelového rámu a
křemičitého, chemicky pojeného písku.
Pre-drying of a semi-mold before glazing with a color
placed on a bearing plate, and final drying of the semi-mold after glazing with the color. The semi-mold
consists of a steel frame and siliceous, a chemically
pure sand.
Vortrocknung der Gießhalbform vor dem Aufgießen
der Farbe, Anbringung auf Tragplatte, Nachtrocknung der Halbform nach dem Aufgießen der Farbe.
Die Halbform besteht aus einem Stahlrahmen und
chemisch-verbundenem Kiesssand.
Technické parametry:
• vnitřní rozměry (šxvxh): 4500 x 2940 x 5700 mm
• maximální teplota 200 °C
• provozní teplota cirkulujícího vzduchu
v peci 180 °C
• horizontálně dělené segmentové dveře na vstupu
a na výstupu z pece, otevírané směrem nahoru
Technical parameters:
• interior dimensions (wxhxd):
4500 x 2940 x 5700 mm
• maximum temperature of 200 °C
• operational temperature of circulating air
in the furnace is 180 °C
• horizontally divided segmented doors on the
entrance and exit ofthe furnace, opened upwards
Technische Parameter:
• Innenabmessungen (BxHxT):
4500 x 2940 x 5700 mm
• Maximaltemperatur 200 °C
• Betriebstemperatur der Umlauftluft im Ofen 180 °C
• Waagrecht geteilte Segmenttür an der Eingangsund Ausgangsstelle des Ofens, nach oben zu öffnen
Suszarnia przelotowa SP 5000/02 /
Проходная электрическая сушилка SP 5000/02
Do utwardzania baterii słonecznych. Z technologicznego punktu widzenia, utwardzanie baterii w suszarni
wymaga okresu 12-stu minut w temperaturze
w zakresie 140–150 °C. W procesie utwardzania jest
dopuszczalna różnica temperatur pomiędzy środkiem
i krawędzią baterii w zakresie 5 °C.
Для отверждения фотоэлектрических панелей.
С точки зрения технологии отверждения
в сушилке требуется поддержание температуры
панелей в диапазоне 140-150 °C в течение
12 минут. В процессе отверждения допустима
разница температуры между серединой
и краем панели в пределах 5 °C.
Suszarnia przelotowa SP 75000/02 /
Проходная электрическая сушилка SP 75000/02
Suszenie wstępne półformy odlewniczej położonej na
płycie nośnej przed zalaniem farbą i wysuszenie
półformy po zalaniu farbą. Półforma składa się
z ramy stalowej oraz piasku krzemiennego spojonego
chemicznie.
Предварительная сушка литейной полуформы,
уложенной на несущей панели, перед ее
обливанием краской, а также окончательная
сушка полуформы после ее обливания краской.
Полуформа состоит из стальной рамы и
кварцевого, химически связанного песка.
Parametry techniczne:
• Wymiary wewnętrzne (sz. x w. x g.):
4500 x 2940 x 5700 mm
• Temperatura maksymalna 200 °C
• Temperatura robocza obiegu powietrza
w piecu 180 °C
• Poziome rozdzielone drzwi segmentowe pieca
na wejściu i wyjściu z pieca, otwierane do góry
Технические данные:
• в нутренние размеры (шxвxд):
4500 x 2940 x 5700 мм
• м аксимальная температура 200 °C
• р абочая температура циркулирующего
в печи воздуха 180 °C
• с егментные двери, разделенные по
горизонтали на входе и на выходе из печи,
открываемые по направлению вверх
53
Průběžné tunelové sušárny SP 2000/15 a SP 8800/07
s gravitačním dopravníkem / Continuous tunnel dryers SP
2000/15 and SP 8800/07 with a gravity transportation belt /
Tunneldurchlauftrockner SP 2000/15 a SP 8800/07
Technické parametry:
• max. teplota: 70 °C
• pracovní teplota: 35–40 °C
• topný příkon: 27 kW
• příkon motorů cirkulace: 2 x 1,5 kW
• sušící doba 17 minut
• všechny díly, které přijdou do styku s lepidlem,
potaženy teflonem
• topný prostor je rozdělen na dvě zóny
• kapacita sušárny je 14 závěsů, každý obsahuje
2 ks dílů
Technical parameters:
•m
ax. temperature: 70 °C
•w
orking temperature: 35–40 °C
• h eating input: 27 kW
• c irculation engines input: 2 x 1,5 kW
• d rying time 17 minutes
• a ll parts come in contact with a glue coated
with Teflon
• h eating space is divided into two zones
• d ryer capacity is 14 suspensions each contains
2 pieces of parts
Technische Parameter:
• max. Temperatur: 70 °C
• Betriebstemperatur: 35–40 °C
• Heizleistung: 27 kW
• Leistung der Umlaufantriebe: 2 x 1,5 kW
• Trockenzeit 17 Minut
• alle Teile, die in Berührung mit Kleber kommen
sind mit einer Teflonschicht überzogen
• der Heizbereich ist in zwei Zonen aufgeteilt
• die Trocknerkapazität beträgt 14 Aufhängungen
je 2 Stk. Teile
Sušení automobilových dílců
• vysoušení vody z naneseného lepidla
Drying automobile parts
• drying water from the applied glue
Trocknen von Wagenteilen
• Austrocknung des Wassers aus dem aufgetragenen
Kleber
Průběžná sušící pec SP 5700/02 /
Continuous drying furnace SP 5700/02 /
Durchlauftrockenofen SP 5700/02
Průběžná pec se používá k vytvrzování tlakových
nádob z kompozitních materiálů do maximální teploty
120 °C a kapacitou 40 lahví v peci.
54
Technické parametry:
• provozní teplota: 90 °C
• počet modulů: 5 ks
• celková délka dopravníku: 24 600 mm
• počet závěsů: 65
• maximální zatížení závěsu: 7 kg
• rozteč závěsu: 380 mm • topný příkon: 80 kW
• 4 teplotní zóny
Suszarnia przeznaczona jest do utwardzania naczyń
ciśnieniowych wykonanych z kompozytów w temperaturze do maks. 120 °C o pojemności 40 pojemników
wewnątrz pieca.
Dane techniczne:
• temperatura robocza: 90 °C • ilość modułów: 5 szt
• ogólna długość przenośnika: 24 600 mm
• ilość zawieszeń: 65
• maksymalne obciążenie zawieszenia: 7 kg
• odstęp zawieszeń: 380 mm • grzejny pobór mocy: 80 kW
• 4 strefy ogrzewania
This continuous furnace is suitable for a compressive
composite vessel curing to a maximum temperature
of 120 °C and a capacity of 40 bottles inside the
furnace.
Technical parameters:
• o perational temperature: 90 °C
• n umber of modules: 5pcs
• n umber of hinges: 65
• h inge pitch: 380 mm
•m
aximal hinge load: 7 kg
• h eating input: 80 kW
• t otal length of conveyor: 24 600mm
• f our heating zones
Проходная сушилная камера предназначена
для отвердения используемых под давлением
емкостей из композиционного материала при
температуре максимум 120 °C, вместительность
камеры – 40 баллонов.
Технические данные:
• р абочая температура: 90 °C
• к оличество модулей: 5 шт.
• о бщая длина конвейера: 24 600 мм
• к оличество подвесок: 65
• м акс. загрузка подвески: 7 кг
• и нтервал между подвесками: 380 мм
• т еплопотребление: 80 кВт
• 4 температурные зоны
Der Durchlaufofen wird zur Aushärtung der
Druckbehälter aus Kompositmaterialien bis zu der
Höchsttemperatur von 120 °C mit der Kapazität 40
Flaschen im Ofen benutzt.
Technische Parameter:
• Betriebstemperatur: 90 °C
• Modulanzahl: 5 Stk.
• Gesamtlänge der Förderanlage: 24 600 mm
• Anzahl der Aufhängungen: 65
• Höchstbelastung der Aufhängung: 7 kg
• Aufhängungsabstand: 380 mm • Heizleistungsaufnahme: 80 kW
• 4 Heizzonen
Tunelowe suszarnie przelotowe SP 2000/15 i SP 8800/07
z przenośnikiem grawitacyjnym / Проходные туннельные
сушилки SP 2000/15 и SP 8800/07 с гравитационным
конвейером
Parametry techniczne:
• temperatura maks.: 70 °C
• temperatura robocza: 35–40 °C
• grzejny pobór mocy: 27 kW
• pobór mocy silników cyrkulacji: 2 x 1,5 kW
• czas suszenia 17 minut
• wszystkie części, które są w kontakcie z klejem
posiadają warstwę z teflonu
• przestrzeń grzewcza jest podzielona na dwie strefy
• objętość suszarni wynosi 14 zawieszeń, każde ma
2 elementy
Технические данные:
• м акс. температура: 70 °C
• р абочая температура: 35-40 °C
• т еплопотребление: 27 кВт
• п отребляемая мощность двигателей
циркуляции: 2 x 1,5 кВт
• в ремя сушки 17 минут
• в се части, соприкасающиеся с клеем,
покрыты тефлоном
• н агреваемое пространство
разделено на две зоны
• о бъем сушилки рассчитан на 14 подвесок,
на каждой крепятся 2 детали
Suszenie części samochodowych
• wysuszenie wody z naniesionego kleju
Сушка автомобильных деталей
• высушивание воды с осевшего клея
Suszarnia przelotowa SP 5700/02 /
Проходная сушилная камера SP 5700/02
55
Pracoviště 2xKNC/H 1000 / Work place 2xKNC/H 1000 /
Arbeitsstelle 2xKNC/H 1000
Pracoviště je určeno pro tepelné zpracování hliníkových odlitků s procesy rozpouštěcího žíhání a umělého
stárnutí, s možností dalšího nezávislého využití i pro
jiné tepelné režimy.
The working site is intended for the heat treatment
of aluminum castings with processes of solution
annealing and artificial aging, with a possibility of
further independent utilization for other heat regimes
as well..
Die Arbeitsstelle ist für die Warmbehandlung der
Aluminiumgussstücke vorgesehen, dies mit Verfahren
wie Lösungsglühen und künstliche Alterung, mit der
Möglichkeit, sie weiter unabhängig auch in anderen
Wärmebetrieben zu benutzen.
Technické parametry pecí:
• vsázka max 200 kg AL v koši cca 800x800x800
(dle možností pece) cca 50 kg
• válečková nepoháněná dráha s bočním vedením
na dně pece
• pneuválcem vytahovaný koš se vsázkou
• automatická větrací klapka
• 2 x rozhraní RS pro připojení k PC
• dva kontrolní termočlánky
• kalibrace regulátoru
• samostatně stojící rozvaděč pro obě pece a lázeň
Technical parameters:
• maximum
batch. 200 kg AL in a basket with approx.
dimensions 800x800x800 (according to furnace
possibilities), approx. 50 kg
• roller
non-driven track with side guides in the
furnace bottom
• basket
with batch pulled up by air-driven roller
• pneumatic
venting flap
• two
RS interfaces for PC connection
• two
control thermocouples
• controller
calibration
• standalone
switchboard for both furnaces and bath
Technische Parameter der Öfen:
• Heizgut max. 200 kg Al im Korb ca. 800x800x800
(nach Möglichkeiten des Ofens) ca. 50 kg
• unbetriebene Rollbahn mit seitlicher Führung auf
dem Ofenboden
• Korb mit Heizgut wird durch einen Pneuzylinder
ausgezogen
• automatische Lüftungsklappe
• 2 x Schnittstellen RS zur Anknüpfung zu dem PC
• zwei Kontrollthermoelemente
• Kalibrierung des Reglers
• separater Verteiler für beide Öfen und Bad
Technical parameters of the bath:
• stainless
steel bath
• two
lower roller grids allowing for hardening,
and upper grids allowing for the loading of another
basket with a batch simultaneously with the
hardening of the first basket
• water
after immersion of the batch
must not exceed 50 C
• solved
by sufficient size of bath
• water
cooling between hardening
adding of cold water
• hardening
frequency 5 hours,
hardening always from one furnace at a time
Technische Parameter des Bades:
• Edelstahlwanne
• die zwei unteren Rollbahngitter ermöglichen die
Härtung, die oberen Rollbahngitter ermöglichen
den Einsatz des weiteren Korbes mit Heizgut bei
gleichzeitiger Härtung des ersten Korbes
• das Wasser darf nach dem Heizgutuntertauchen
nicht 50 °C überschreiten – gelöst durch die
ausreichende Badgröße
• Wasserkühlung zwischen der Härtung
–Kühlwasser wird nachgefüllt
• Frequenz Härtung 5 Stunden
– Härtung immer nur aus einem Ofen
Technické parametry lázně:
• nerezová vana
• dva válečkové rošty spodní umožňující kalení, horní
umožňující zavezení dalšího koše se vsázkou
při současném kalení prvního koše
• voda po ponoření vsázky nesmí přerůst
50 °C - řešeno dostatečnou velikostí lázně
• chlazení vody mezi kalením
- dopouštěním studené vody
• četnost kalení 5 hodin
- kalení vždy jen z jedné pece
• cirkulační čerpadlo umístěné pod pecemi
56
Stanowisko 2xKNC/H / Пост 2xKNC/H
Stanowisko jest przeznaczone do obróbki cieplnej
odlewów aluminiowych z procesami rozpuszczającego
wyżarzania i sztucznego postarzania, z możliwością
dalszego niezależnego wykorzystania oraz dla innych
warunków cieplnych.
Пост предназначен для термообработки
алюминиевых отливок с использованием
технологии растворяющегося отжига
и искусственного старения, с возможностью
дальнейшего независимого использования, в том
числе для других видов термообработки.
Parametry techniczne pieca:
• wsad maks. 200 kg AL w koszu ok. 800x800x800
(w zależności od możliwości pieca) ok. 50 kg
• droga wałeczków bez napędu z boczną
prowadnicą w dnie pieca
• kosz z wsadem wyciągany przy pomocy
cylindra pneumatycznego
• automatyczna klapka wentylacyjna
• 2 x złącza RS do podłączenia do PC
• dwa termoogniwa kontrolne
• kalibracja regulatora
• niezależnie stojąca tablica rozdzielcza
dla obydwu urządzeń – pieca i wanny
Технические параметры печи:
• загрузка
максимум 200 кг алюминия в
корзине размером около 800 x 800 x 800 мм (в
соответствии с возможностями печи), около
50 кг
• роликовый
транспортер без привода с
боковыми направляющими в поде печи
• корзина
с загружаемой партией, приводимая в
движение пневматическим цилиндром
• автоматическая
вентиляционная заслонка
• 2 интерфейса RS для подключения к
компьютеру
• две
контрольные термопары
• калибровка
регулятора
• отдельно
стоящий распределительный шкаф
для двух печей и ванны
Parametry techniczne łaźni:
• wanna nierdzewna
• dwa dolne ruszty wałeczkowe umożliwiające
hartowanie, górne umożliwiające wwiezienie
następnego kosza z wsadem, przy równoczesnym
hartowaniu pierwszego kosza
• woda po zanurzeniu wsadu nie może przekroczyć
50 °C – zaprojektowano odpowiednią wielkość
kąpieli
• chłodzenie wody pomiędzy hartowaniem
– dopuszczanie zimnej wody
• częstość hartowania 5 godzin
– hartowanie zawsze tylko z jednego pieca
• pompa cyrkulacyjna umieszczona pod piecami
Технические параметры ванны:
• нержавеющая
ванна
• две
нижние роликовые решетки для закалки,
верхние – для следующей корзины загрузки
при одновременной закалке первой корзины с
загруженной партией
• температура
воды после погружения
загружаемой партии не должна превышать
температуру 50 °C – достигается благодаря
достаточному объему ванны
• охлаждение
воды в промежутках между
процессами закалки путем добавления
холодной воды
• частота
закалки – 5 часов (закалка с помощью
одной печи)
• циркуляционный
насос, размещенный под
печами
57
Průběžná linka pro tepelné zpracování pístů závodních
automobilů KNC/H / Application line for heat treatment
of racing car pistons KNC/H / Durchlaufförderband
für die Warmbehandlung der Rennwagenkolben KNC/H
Zařízení se skládá z následujících komponent:
• válečkový dopravník před pecí s pohonem
a pneumatickým zakladačem vsázkových košů
• 3-zónová průběžná pec s řetězovým dopravníkem
pro max.T. 650 °C
• dvojitá kalicí lázeň s ohřevem, nucenou cirkulací
a vysokotlakou sprchou
• čistící perličková lázeň
• odkládací stůl s válečkovým dopravníkem
• 2 ks čtyřkomorových pecí s nucenou cirkulací
atmosféry, pro max.T. 400 °C, na umělé stárnutí
The machine consists of the following components:
• r oller conveyor before the furnace with
an air-driven drive batch basket filler
• 3 -zone continuous furnace with a chain conveyor
for a maximum temperature of 650 C
• d ouble hardening bath with heating, forced
circulation, and high-pressure shower
• c leaning bubble bath
• s tacking table with roller conveyor
• 2 four-chamber furnaces with forced atmosphere
circulation for a maximum temperature of 400 C,
for artificial aging
Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:
• Rollbahnförderer vor dem Ofen mit Antrieb und
pneumatischer Versatzmaschine für Einsatzkörbe
• 3-Zonen-Durchlaufofen mit einer Kettenförderanlage für die Höchsttemperatur von 650°
• doppeltes Härtungsbad mit Erwärmung,
Zwangumlauf und Hochdruckdusche
• Reinigungswirbelbad
• Ablegetisch mit Rollbahnförderer
• 2 Stk. Vierkammeröfen mit Zwangumlauf der
Atmosphäre,für die Höchsttemperatur von 400 °C,
zur künstlichen Alterung
Průběžná linka KNC/H 5760/65 /
Continuous line KNC/H 5760/65 /
Durchlaufförderband KNC/H 5760/65
58
Průběžná linka je určena k žíhání skořepinových
forem pro přesné lití.
The continuous line is intended for the annealing of
shell moulds for precise casting.
Die Durchlaufanlage ist zur Glühung der Maskenformen für exaktes Gießen vorgesehen.
Technické parametry:
• maximální teplota: 700 °C
• rozložení teploty v atmosféře: ± 5 °C
• vnitřní objem: 5760 l
• topný příkon: 135 kW
• hmotnost cca: 6 400 kg
• rozměr koše (š x v x h): 1 400 x 60 x 1 200 mm
• max. hmotnost koše se vsázkou: 300 kg
• otevírání dveří: elektricky, doba cca 15 s
• rychlost dopravníku v peci: 150 mm/s
• elektricky ovládaný komínek: 2 ks na každé zóně
• ventilátorové cirkulační jednotky: Ø 400 mm,
3 kW, 3 ks
Technical parameters:
•m
ax. temperature: 700 °C
• t emperature distribution in atmosphere: ± 5 °C
• inner volume: 5760 l
• h eating input: 135 kW
•w
eight c.: 6 400 kg
• b asket dimensions (w x h x d):
1 400 x 60 x 1 200 mm
•m
ax. weight of basket with charge: 300 kg
• d oor opening: electric, time c. 15 s
• c onveyor speed inside of furnace: 150 mm/s
• e lectrically controlled chimney: 2 pcs in each zone
• v entilator circulation units: Ø 400 mm, 3 kW, 3 pcs
Technische Parameter:
• Höchsttemperatur: 700 °C
• Temperaturverteilung in der Atmosphäre: ± 5 °C
• Innenvolumen: 5760 l
• Heizleistung: 135 kW
• Gewicht ca.: 6 400 kg
• Korbabmessung (B x H x T):
1 400 x 60 x 1 200 mm
• max. Gewicht Korb mit Heizgut: 300 kg
• Öffnen der Tür: elektrisch, Zeitdauer ca. 15 s
• Förderergeschwindigkeit im Ofen: 150 mm/s
• elektrisch bedienter Stutzen: 2 Stk. in jeder Zone
• Ventilatorumlaufeinheiten: Ø 400 mm, 3 kW, 3 Stk.
Linia przelotowa jest przeznaczona do wyżarzania
form skorupowych do dokładnego odlewania.
Проходная линия, предназначенная для отжига
монококовых форм для точного литья.
Parametry techniczne:
• temperatura maksymalna: 700 °C
• rozkład temperatur w atmosferze: ± 5 °C
• pojemność wewnętrzna : 5760 l
• pobierana moc grzejna: 135 kW
• masa ok.: 6 400 kg
• wymiary kosza (sz. x w. x g.):
1 400 x 60 x 1 200 mm
• maks. masa kosza z wsadem: 300 kg
• otwieranie drzwi: elektryczne, czas ok. 15 s
• szybkość transportu w piecu: 150 mm/s
• elektrycznie sterowany kanał:
2 szt. w każdej strefie
• wentylatorowe jednostki cyrkulacyjne: Ø 400 mm,
3 kW, 3 szt.
Технические данные:
• м аксимальная температура: 700 °C
• р аспределение температуры в атмосфере:
± 5 °C
• в нутренний объем: 5760 л
• м ощность нагрева: 135 кВт
• м асса: около 6 400 кг
• р азмер корзины (шир. x выс. x дл):
1 400 x 60 x 1 200 мм
• м акс. масса корзины с загрузкой: 300 кг
• о ткрывание двери: электрическое, время
открывания около 15 сек
• с корость транспортера печи: 150 мм/сек.
• в ытяжная труба с электрическим управлением:
2 в каждой зоне
• в ентиляторные циркуляционные блоки:
Ø 400 мм, 3 кВт, 3 шт.
Linia do obróbki cieplnej tłoków do silników samochodów
sportowych KNC/H / Проходная производственная линия
для термообработки поршней гоночных автомобилей KNC/H
Urządzenie składa się z następujących komponentów:
• przenośnik wałkowy przed piecem z napędem
i pneumatycznym ładowaniem koszów wsadowych
• 3-strefowy piec przelotowy z przenośnikiem
łańcuchowym do maks.t. 650 °C
• podwójna kąpiel hartownicza z ogrzewaniem,
wymuszoną cyrkulacją i prysznicem wysokociśnieniowym
• czyszcząca łaźnia kropelkowa
• stół do odkładania z przenośnikiem wałkowym
• 2 szt. pieców czterokomorowych z wymuszoną
cyrkulacją atmosfery, do maks. t. 400 °C, do
sztucznego postarzania
Оборудование состоит из следующих
компонентов:
• р оликовый транспортер перед печью с
приводом и пневматическим погрузчиком
корзин для загрузки
• т рехзонная проходная печь с цепочным
транспортером, максимальная температура
650 °C
• д войная закалочная ванна с нагревом,
принудительной циркуляцией и душем
высокого давления
• о чищающая пузырьковая ванна
• с тол с роликовым транспортером
• 2 четырехкамерные печи с принудительной
циркуляцией атмосферы, макс. рабочая
температура 400 °C, для искусственного
старения
Przelotowa linia KNC/H 5760/65 /
Проходная линия KNC/H 5760/65
59
Průběžná plynová sušárna SP 12400 /
Continuous gas dryer SP 12400 /
Průběžná plynová sušárna SP 12400
Przelotowa suszarnia gazowa SP 12 400 /
Проходная газовая сушилка SP 12 400
Pec je určena pro dosoušení slévárenských forem.
Technické parametry:
• maximální teplota: 200 °C
• provozní teplota: 200 °C
• objem: 12,36 m3
• vnější rozměry (šxvxh):
2 540 x 3 100 x 10 520 mm
• vnitřní rozměry (šxvxh): 2 000 x 600 x 10 300 mm
• výkon plynového hořáku: 360 kW
• regulátor: INDUSTRY
• hmotnost cca: 4 200kg
60
Furnace is intended for the after-drying of foundry
moulds.
Der Ofen ist zur Nachtrocknung der Gussformen vorgesehen.
Technical parameters:
• max. temperature: 200 °C
• working temperature: 200 °C
• volume: 12,36 m3
• external dimensions (wxhxd):
2 540 x 3 100 x 10 520 mm
• internal dimensions (wxhxd):
2 000 x 600 x 10 300 mm
• gas burner output: 360 kW
• controller: INDUSTRY
• weight: c. 4 200 kg
Technische Parameter:
• Höchsttemperatur: 200 °C
• Betriebstemperatur: 200 °C
• Volumen: 12,36 m3
• Außenabmessungen (BxHxT):
2 540 x 3 100 x 10 520 mm
• Innenabmesungen (BxHxT):
2 000 x 600 x 10 300 mm
• Leistung des Gasbrenners: 360 kW
• Regler: INDUSTRY
• Gewicht ca.: 4 200 kg
Piec jest przeznaczony do dosuszania form odlewniczych.
Печь предназначена для предварительной сушки
литейных форм.
Parametry techniczne:
• temperatura maksymalna: 200 °C
• temperatura robocza: 200 °C
• objętość: 12,36 m3
• wymiary zewnętrzne (sz. x w. x g.):
2 540 x 3 100 x 10 520 mm
• wymiary wewnętrzne (sz. x w. x g.):
2 000 x 600 x 10 300 mm
• moc palnika gazowego: 360 kW
• regulator: INDUSTRY
• masa (ok.): 4 200 kg
Технические данные:
• м аксимальная температура: 200 °C
• р абочая температура: 200 °C
• о бъем: 12,36 м3
• в нешние размеры (шир. x выс. x дл.):
2 540 x 3 100 x 10 520 мм
• в нутренние размеры (шир. x выс. x дл.):
2 000 x 600 x 10 300 мм
• м ощность газовой горелки: 360 кВт
• р егулятор: «INDUSTRY»
• м асса: около 4 200 кг
Atypické sušárny SV 4200/20 a 16800/20 /
Atypical Dryers SV 4200/20 and SV 16800/20 /
Atypische Trockner SV 4200/20 und SV 16800/20
Nietypowe suszarnie SV 4200/20 i 16800/20 /
Нестандартные сушилки 4200/20 и 16800/20
These dryers are suitable for the heat treatment of
acrylate and polycarbonate sheets.
Warmbehandlung der Platten aus Akrylat und
Polykarbonat.
Technické parametry:
• maximální teplota: 200 °C
• pracovní teplota: 150 °C
• zavážení pomocí vozu na kolejnicích či podvěsného
dopravníku
• regulace proudění vzduchu v peci
Technical parameters:
• max. temperature: 200 °C
• working temperature: 150 °C
• charging by bogies on rails or trolley conveyer
• regulation of air circulation
Technische Parameter:
• H öchsttemperatur: 200 °C
• B etriebstemperatur: 150 °C • B eschickung mit einem Schienenwagen oder
Hängeförderer
• R egelung der Luftströmung im Ofen
Suszarnie te stosowane są do obróbki cieplnej płyt z
akrylu i poliwęglanu
Термообработка панелей из акрила и
поликарбоната.
Parametry techniczne:
• temperatura maksymalna: 200 °C
• temperatura robocza: 150 °C
• ładowanie za pomocą wózków na szynach lub
przenośnika wózkowego
• regulacja cyrkulacji powietrza w piecu
Технические данные:
• м аксимальная температура: 200 °C
• р абочая температура: 150 °C
• з агрузка при помощи тележки на рельсах или
подвесного конвейера
• р егулировка потока воздуха в печи
Tepelné zpracování desek z akrylu a polykarbonátu.
61
Atypická vozokomorová sušárna SVK 50000/03 / Atypical
bogie-hearth dryer SVK 50000/03 with air circulation /
Atypischer Wagenkammertrockner mit einem Umlauf
der Innenatmosphäre SVK 50000/03
Pec slouží pro umělé stárnutí hliníkových profilů pro
letecký průmysl po extruzi.
For the application of artificial aging of aluminum
profiles after extrusion..
Der Ofen dient für eine künstliche Alterung der
Aluprofile für Flugindustrie nach der Extrusion.
• Teplotní režim:
Tmax = 300 °C, Tprovoz = 90 - 260 °C, +/- 2,5 °C
• Řízené přetlakové chlazení
(z 260 °C na 120 °C / 30 min)
• Reverzní systém horizontální cirkulace atmosféry
• Počet topných zón: 4
• Příkon: 180 kW • Montážně dělený vozík - 3 moduly
• Koleje dlouhé 27 m
• T emperature mode:
Tmax = 300 °C, Twork = 90 - 260 °C, + / - 2.5 °C
• C ontrolled pressure cooling
(from 260 °C to 120 °C / 30 min)
• R everse horizontal circulation of the atmosphere
• N umber of heating zones: 4
• P ower: 210 kW
• C harging platform divided into three assembly
modules for transport
• L ength of wheel track 27 m
• Temperaturverhältnisse:Tmax: 300 °C
Arbeitstemperatur: 90 – 260 °C, +/- 2,5 °C
• Reverse-System des horizontalen
Atmosphärenumlaufes
• 4 Heizzonen
• Leistungsbedarf: 180 kW
• Montagemäßig geteilter Wagen – 3 Module
• Schienenlänge 27 m
Nietypowa suszarnia wózkowo-komorowa SVK 50000/03 /
Нестандартная камерная сушилка с выдвижным
подом SVK 50000/03
62
Piec służy do stabilizacji profilów aluminiowych dla
przemysłu lotniczego po ekstruzji.
Печь служит для искусственного старения
алюминиевых профилей для авиационной
промышленности после экструзии.
• Tryb cieplny:
temp. max = 300 °C, Trob = 90 - 260 °C, +/- 2,5 °C
• Chłodzenie nawiewne ze sterowaniem
(z 260 °C na 120 °C / 30 min)
• Nawrotny system cyrkulacji poziomej atmosfery
• Ilość sfer grzewczych: 4
• Pobór mocy: 180 kW • Wózek dzielony montażowy - 3 moduły
• Prowadnice o długości 27 m
• Т емпературный режим: макс. температура
= 300 °C, рабочая температура = 90 - 260 °C, +/- 2,5 °C
• У правляемое охлаждение с наддувом
(c 260 °C на 120 °C / 30 мин.)
• Р еверсивная система горизонтальной
циркуляции атмосферы
• Количество зон нагрева: 4
• П отребляемая мощность: 180 кВт • Р асчлененная посредством монтажа тележка
– 3 модуля
• Д лина рельсового пути 27 м
Linka CHTZ LAC 220 v provozu u zákazníka /
LINE CHT Z LAC 220 in operating by czech customer /
Anlage CHTZ LAC 220 im Betrieb bei einem Kunden
Linka se skládá z těchto modulů:
• 2x cementační pec
• 2x kalicí olejová lázeň
• 2x automatická pračka
• manuální zakladač
• popouštěcí pec PP 220/85
Linka je regulována systémem firmy Process
Electronic.
The line consists of these modules:
• 2 x carburizing furnace
• 2 x hardening oil bath
• 2 x automatic washer
•M
anual forklift
• T empering furnace P 220/85
This line is regulated by a system from the company
Process Electronic.
Die Anlage besteht aus diesen Modulen:
• 2x Zementationsofen
• 2x Härteölbad
• 2x automatische Waschvorrichtung
• manueller Verleger
• Anlassofen PP 220/85
Die Anlage wird von dem System der Firma Process
Electronic gesteuert.
63
Linia CHTZ LAC 220 w eksploatacji u klienta /
Линия CHTZ LAC 220 в эксплуатации у заказчика
Linia składa się z następujących modułów:
• 2x piec do cementacji
• 2x łaźnia olejowa do hartowania
• 2x pralka automatyczna
• nakładacz ręczny
• piec do odpuszczania PP 220/85
Linia jest wyposażona w system regulacji marki
Process Electronic.
Линия состоит из следующих модулей:
• 2 × цементационная печь
• 2 × закалочная масляная ванна
• 2 × автоматическое промывочное устройство
• р учной погрузчик
• п ечь для отпуска PP 220/85
Работа линии регулируется системой фирмы
«Process Electronic».
Rekonstrukce / Reconstruction / Renovierung
V oblasti chemicko-tepelného zpracování poskytujeme
kompletní servis, včetně dodávek náhradních dílů
(retort, víka kalicích lázní aj.) a rekonstrukcí starých
zařízení (vyzdívky pecí, aj.).
We offer full service in the field of chemical heat
treatment included the supply of replacement part
(retort, hardening bath cover etc.) and old machinery
reconstruction (furnace lining etd.)
In dem Bereich der chemischen Warmbehandlung
bieten wir vollständige Serviceleistungen an, dies
inklusive Lieferungen der Ersatzteile (Retorten, Härtebadplatten usw.) und der Renovierung alter Anlagen
(Ofenausmauerungen, usw.).
Topné elementy / Heating elements / Heizelemente
Topné patrony do pecí Aichelin
• klasifikační teplota 1200 °C
• kovová ochranná trubka
Heating patrons for Aichelin furnaces
• Classification temperature 1200 °C
• Metal protective tube
64
Heizpatronen für die Aichelin-Öfen
• Klasifizierungstemperatur 1200 °C
• Metallschutzröhre
Wkłady grzewcze do pieca Aichelin
• temperatura klasyfikacyjna 1200 °C
• ochronna rurka metalowa
Нагревательные патроны для печи Aichelin
• к лассификационная температура 1200 °C
• м еталлическая защитная труба
Remonty / Pеконструкция
Oferujemy kompletny serwis w zakresie obróbki
chemiczno-cieplnej , włącznie dostaw części zamiennych (retort, pokrywy łaźni do hartowania itp.) oraz
remonty starszych urządzeń (wymurówki pieca i in.).
В области химико-термической обработки
предоставляем комплексный сервис, включая
поставки запасных частей (реторты, крышки
закалочных ванн и т.д.) и реконструкцию старого
оборудования (футеровка печей и т.д.)
Rekonstrukce vyzdívky pece Aichelin
Lining reconstruction of the Aichelin furnace
Rekonstruktion des Aichelins Ofens
Remont wymurówki pieca Aichelin
Реконструкция футеровки печи Aichelin
Elementy grzewcze / Hагревательные элементы
Topné patrony do pecí Ipsen
• keramická ochranná trubka
Heating patrons for Ipsen furnaces
• Ceramic protective tube
Heizpatronen für die Ipsen Öfen
• Keramisches Schutzrohr
Wkłady grzewcze do pieca Ipsen
• ochronna rurka ceramiczna
Нагревательные патроны для печи Ipsen
• Керамическая предохранительная труба
Speciální topné elementy
Special heating elements
Spezielle Heizelemente
Specjalne elementy grzewcze
Cпециальные нагревательные элементы
65
MĚŘENÍ A REGULACE / MEASUREMENT AND CONTROL /
MESSUNG UND STEUERUNG
REGULÁTORY TEPLOTY
Elektrické odporové pece společnosti LAC, s.r.o. jsou
osazovány následujícími typy kvalitních PID regulátorů
HT 40A, nebo INDUSTRY. Uvedené typy regulátorů
jsou přístroje řízené mikroprocesory, které vyhovují
všem požadavkům na regulaci teploty a zabezpečení
elektrotepelných zařízeni.
TEMPERATURE CONTROLLERS
Electric resistance furnaces manufactured by LAC
Ltd. are fitted with the following types of high-quality
PID controllers: HT 40 A or INDUSTRY. These types of
controllers are microprocessor-controlled devices
meeting all the requirements for temperature control
and the security of electro-thermal devices.
TEMPERATURREGLER
Elektrische Widerstandsöfen der Gesellschaft LAC,
s.r.o. werden mit folgenden Typen von hochwertigen
PID-Reglern, HT 40 A, INDUSTRY oder CERAMIC,
bestückt. Die aufgeführten Reglertypen sind von
Mikroprozessoren gesteuerte Geräte, die alle
Anforderungen an die Temperaturregelung und die
Absicherung der Elektrowärmeeinrichtungen erfüllen.
Regulátor teploty HT 60B
• přístroj umožňuje řízení teploty
na konstantní hodnotu
• přesnost měření ± 0,25% z měřicího rozsahu,
přesnost regulace ±1 °C
• jeden pomocný výstup – lze jej nastavit jako
alarmový (monitorování limitní teploty) nebo
signalizační (signalizace dosažení konkrétní
nastavené teploty)
• regulátor může být vybaven sériovou komunikační
linkou RS232 nebo RS485
• přístroj lze pomocí sériové komunikační linky
připojit k PC a pomocí software HtMonit zobrazit na
PC průběh měřené a žádané teploty. Průběh teplot
lze ukládat do paměti PC
• automatické nastavení PID parametrů
regulační smyčky
• uživatelské menu. Uživateli jsou k dispozici
pouze parametry, které jsou relevantní pro
konkrétní aplikaci.
• ovládání přístroje je snadnější
Temperature controller HT 60B
• The
device allows the user to control
the temperature to a constant value
• Measurement
accuracy of ± 0,25% from
the measuring scope, regulation accuracy of ±1 °C
• One
auxiliary outlet – can be set as an alarm
(monitoring the limit temperature) or as
a signal (signaling the achieving of a specific set
temperature)
• The
controller can have an RS232 or RS485 series
communication line
• The
device can be connected to a PC using the
series communication line, and the course
of the measured and desired temperatures can be
displayed on a PC using the HtMonit software.
The temperature course can be stored in the
memory of a PC.
• Automatic
setup of PID parameters of control loop
• User
menu. Only parameters relevant for a specific
application are available to the user.
• This
makes controlling the device easier.
Temperaturregler HT 60B
• mit diesem Gerät kann die Temperatur auf den
Konstantwert gebracht werden
• Genauigkeit ± 0,25% vom Meßbereich, Genauigkeit
der Regelung ±1 °C
• eine Hilfsausgangsstelle – kann als Alarmmeldung
(Überwachung der Grenztemperatur) oder Signalanzeige (Anzeige der Erreichung der konkreten
eingestellten Temperatur) eingestellt werden
• der Regler kann mit der seriellen Schnittstelle
RS232 oder RS485 ausgestattet werden
• das Gerät kann über eine serielle Schnittstelle an
einen PC angeschlossen werden, die HtMonit Software ermöglicht die Darstellung der gemessenen
und gewünschten Temperatur am PC. Die Temperaturwerte können im PC gespeichert werden.
• automatische Einstellung der PID Parameter und
der Regelungsschleife
• Benutzermenu. Der Benutzer hat nur zu solchen
Parametern Zugriff, die für die konkrete Anwendung relevant sind
• das Gerät lässt sich leichter bedienen
Regulátor teploty HT 40P
• přístroj umožňuje řízení teploty
na konstantní hodnotu
• přesnost měření ± 0,1% z měřicího rozsahu,
přesnost regulace ±1 °C
• jeden pomocný výstup pro ovládání přídavné funkce
• konfigurovatelný alarmový výstup (monitorování
limitní teploty)
• regulátor může být vybaven sériovou komunikační
linkou RS232 nebo RS485
• regulátor je vybaven funkcí pro záznam naměřených hodnot, kapacita paměti je 500
• hodiny reálného času
• automatické nastavení PID parametrů
regulační smyčky
• uživatelské menu
Temperature controller HT 40P
• The
device allows the controlling
of the temperature to a constant value
• Measurement
accuracy of ± 0,1% from
the measuring scope, regulation accuracy of ±1 °C
• One
auxiliary output for controlling an additional
function
• Configurable
alarm output
(monitoring the temperature limit)
• The
controller can have a RS232 or RS485 serial
communication line
• The
controller is equipped with a function
for recording the measured values, and memory
capacity is 500
• Real
time clock
• Automatic
setup of the PID parameters
of the control loop
• User
menu
Temperaturregler HT 40P
• mit diesem Gerät kann die Temperatur auf den
Konstantwert geregelt werden
• Meßgenauigkeit ± 0,1% vom Meßbereich,
Genauigkeit der Regelung ±1 °C
• eine Hilfsausgangsstelle für die Steuerung
einer Zusatzfunktion
• konfigurierbarer Alarmausgang
(Überwachung der Grenztemperatur)
• der Regler kann mit der seriellen Schnittstelle
RS232 oder RS485 ausgestattet werden
• der Regler ist mit einer Funktion für das Speichern
der Meßwerte ausgestattet, die Speicherkapazität
beträgt 500
• Realzeituhr
• automatische Einstellung der PID Parameter
und der Regelungsschleife
• Benutzermenu
66
POMIARY I REGULACJA / ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКА
REGULATORY TEMPERATURY
Elektryczne piece oporowe spółki LAC, s.r.o. są
wyposażone w następujące typy dobrych jakościowo
regulatorów HT 40 lub INDUSTRY typu PID. Wymienione typy regulatorów są przyrządami sterowanymi
przez mikroprocesory, które odpowiadają wszystkim
wymaganiom związanym z regulacją temperatury
i zabezpieczania urządzeń elektrocieplnych.
РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
Печи фирмы «LAC, s.r.o.» оснащены следующими
типами качественных регуляторов – HT 40 A,
INDUSTRY или CERAMIC. Указанные модели
регуляторов управляются микропроцессорами,
которые соответствуют всем требованиям
потребителей к регулировке температуры
и защите электротермического оборудования.
Regulatory temperatury HT 60B
• przyrząd umożliwia regulację temperatury
na stałą wartość
• dokładność pomiaru ± 0,25% w zakresie pomiaru,
dokładność regulacji ±1 °C
• jedno wyjście pomocnicze - alarmowe (monitorowanie temperatury limitowej) lub sygnalizacyjne
(sygnalizacja osiągnięcia konkretnie nastawionej
temperatury)
• regulator może być wyposażony w szeregową linię
komunikacyjną RS232 lub RS485
• przyrząd można za pomocą szeregowej linii
komunikacyjnej podłączyć do PC i za pomocą
oprogramowania HtMonit wyświetlić na PC przebieg
mierzonej i wymaganej temperatury. Przebieg
temperatur można zapisywać w pamięci PC
• automatyczne nastawienie parametrów PID pętli
regulacyjnej
• menu użytkownika. Użytkownik ma do dyspozycji
tylko parametry, które są ważne do konkretnego
zastosowania.
• łatwa obsługa przyrządu
Регулятор температуры HT 60B
• устройство
позволяет держать температуру на
постоянной величине
• точность
измерений ± 0,25% диапазона
измерений, точность регулировки ±1 °C
• один
вспомогательный выход – его можно
настроить в качестве сигнализационного
(мониторинг предельной температуры) или
индикаторного (сигнализация достижения
конкретной заданной температуры)
• регулятор
может быть оснащен серийной
линией коммуникации RS232 или RS485
• устройство
при помощи серийной линии
коммуникации можно присоединить к ПК,
а при помощи программного обеспечения HtMonit изобразить на ПК динамику измеряемой
и заданной температуры. Динамику
температуры можно сохранять в памяти ПК
• автоматическая
настройка параметров PID
регулировочной петли
• пользовательское
меню. Пользователь в своем
распоряжении имеет только те параметры,
которые являются существенными для
конкретного использования
• простое
управление устройством
Regulatory temperatury HT 40P
• Przyrząd umożliwia regulację temperatury na stałą
wartość
• Dokładność pomiaru ± 0,1% w zakresie pomiaru,
dokładność regulacji ±1 °C
• Jedno wyjście pomocnicze do sterowania
dodatkową funkcją
• Konfigurowane wyjście alarmowe (monitorowanie
temperatury limitowej)
• Regulator może być wyposażony w szeregową linię
komunikacyjną RS232 lub RS485
• Regulator jest wyposażony w funkcję zapisu
zmierzonych wartości, wielkość pamięci 500
• Zegar realnego czasu
• Automatyczne nastawienie parametrów PID pętli
regulacyjnej
• Menu użytkownika
Регуляторы температуры HT 40P
• Устройство
позволяет держать температуру на
постоянной величине
• Точность
измерений ± 0,1% диапазона
измерений, точность регулировки ±1 °C
• Один
вспомогательный выход для управления
дополнительной функцией
• Конфигурируемый
сигнализационный выход
(мониторинг предельной температуры)
• Регулятор
может быть оснащен серийной
линией коммуникации RS232 или RS485
• Регулятор
оснащен функцией для записи
измеренных величин, объем памяти
составляет 500
• Часы
реального времени
• Автоматическая
настройка параметров PID
регулировочной петли
67
MĚŘENÍ A REGULACE / MEASUREMENT AND CONTROL /
MESSUNG UND STEUERUNG
Regulátor teploty HT 40AL
• přístroj umožňuje řízení teploty
na konstantní hodnotu
• regulaci na konstantní hodnotu lze zablokovat
• program lze spustit s definovaným časovým
zpožděním
• přesnost měření ± 0,1% z měřicího rozsahu
(min. 540 °C), přesnost regulace ±1 °C
• jeden pomocný výstup pro ovládání přídavné funkce
- signalizace konce programu, signalizace chodu
programu
• konfigurovatelný alarmový výstup (monitorování
limitní teploty)
• regulátor může být vybaven sériovou komunikační
linkou RS232 nebo RS485
• automatické nastavení PID parametrů regulační
smyčky
Temperature controller HT 40AL
• The
device allows the controlling
of the temperature to a constant value
• The
regulation to a constant value can be disabled
• The
program can be launched with a defined time
delay
• Measurement
accuracy of ± 0,1%
from the measuring scope (min. 540 °C),
regulation accuracy of ±1 °C
• One
auxiliary output for controlling
an additional function – end of program signal,
program operation signal
• Configurable
alarm output
(limit temperature monitoring)
• The
controller can be equipped with a RS232
or RS485 serial communication line
• Automatic
setup of the PID parameters
of the control loop
Temperaturregler HT 40AL
• mit diesem Gerät kann die Temperatur
auf den Konstantwert gebracht werden
• die Regelung auf den Konstantwert
kann blockiert werden
• das Programm kann mit eingegebener
Zeitverzögerung gestartet werden
• Genauigkeit ± 0,1% vom Meßbereich (min. 540 °C),
Genauigkeit der Regelung ±1 °C
• eine Hilfsausgangsstelle für die Steuerung einer
Zusatzfunktion – Meldung über das Programmende
und Programmbetrieb
• konfigurierbarer Alarmausgang
(Überwachung der Grenztemperatur)
• der Regler kann mit der seriellen Schnittstelle
RS232 oder RS485 ausgestattet werden
• automatische Einstellung der PID Parameter
und der Regelungsschleife
Regulátor teploty INDUSTRY
• jednoduchá obsluha
• hodiny reálného času
• do paměti lze uložit 30 programů
• přesnost měření ±25% z měřicího rozsahu,
přesnost regulace ±1 °C
• možnost propojení s PC pomocí rozhraní
RS 232 nebo RS 485
• možnost osazení dvěma komunikačními linkami
(umožňuje kombinaci MASTER - SLAVE)
• programy lze spojovat pomocí kroku JuMP
• možnost měnit parametry nastavení
během spouštěného programu
The INDUSTRY Temperature Controller
• Easy
operation
• Real
time clock
• Up
to 30 programs can be saved in the memory
• Measurement
accuracy of ± 25% from
the measuring scope, regulation accuracy of ±1 °C
• Optional
connection to PC using the RS 232
or RS 485 interface
• Optional
fitting with two communication lines
(allowing for MASTER – SLAVE combination)
• Programs
can be connected using the JuMP step
• Optional
modification of parameter settings during
the program
Temperaturregler INDUSTRY
• einfache Bedienung
• Realzeituhr
• im Speicher können 30 Programme
gespeichert werden
• Meßgenauigkeit ± 25% vom Meßbereich,
Genauigkeit der Regelung ±1 °C
• Verknüpfung mit einem PC über die RS 232
oder RS 485 Schnittstelle möglich
• angeschlossen werden können zwei serielle
Schnittstellen (Kombination MA STER –SLAVE
möglich)
• Programme können durch JuMP Schritt
verknüpft werden
• Änderung der Einstellparameter während
des gestarteten Programms möglich
ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ
PROCESŮ Z PC
CONTROLLING AND MONITORING
THE PROCESSES FROM A PC
STEUERUNG UND ÜBERWACHUNG
DER PROZESSE MIT DEM PCm
- komunikační software INDUSTRY
- monitorování a následný tisk zobrazovaných procesů
- historie dat
- ovládání MASTER – SLAVE
- INDUSTRY communication software
-m
onitoring and subsequent printing
of the displayed processes
- data history
- MASTER - SLAVE control
- INDUSTRY Kommunikationssoftware
- Überwachung und anschließender
Ausdruck der dargestellten Prozesse
- Datenhistorie
- Bedienung MASTER – SLAVE
OVLÁDACÍ A KONTROLNÍ PANEL
CONTROL PANEL
BEDIENUNGS-UND KONTROLLPANEEL
- grafický zapisovač umístěný v samostatném
rozvaděči s regulátorem
- monitorování stavů zařízení
- kontrola napájení jednotlivých fází pomocí
ampérmetrů
- G raphic recorder located in a separate
switchboard with a controller
- Monitoring the status of the device
- C hecking the power supply of the individual
phases using amp-meters
- grafischer Schreiber im getrennten
Verteiler mit Regler
- Zustandsüberwachung der Einrichtung
- Kontrolle der Versorgung der einzelnen
Phasen über Ampermeter
68
POMIARY I REGULACJA / ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКА
Regulatory temperatury HT 40AL
• przyrząd umożliwia regulację temperatury
na stałą wartość
• regulację na stałą wartość można zablokować
• program można uruchomić ze zdefiniowanym
czasowym opóźnieniem
• dokładność pomiaru ± 0,1% w zakresie pomiaru
(min. 540 °C), dokładność regulacji ±1 °C
• jedno wyjście pomocnicze do sterowania
dodatkową funkcją - sygnalizacja końca programu,
sygnalizacja pracy programu
• konfigurowane wyjście alarmowe (monitorowanie
temperatury limitowej)
• regulator może być wyposażony w szeregową linię
komunikacyjną RS232 lub RS485
• automatyczne nastawienie parametrów PID pętli
regulacyjnej
Регулятор температуры HT 40AL
• устройство
позволяет держать температуру
на постоянной величине
• настройку
на постоянную величину
можно заблокировать
• программу
можно запустить с определенной
задержкой во времени
• точность
измерений ± 0,1% диапазона
измерений (мин. 540 °C), точность
регулировки ±1 °C
• один
вспомогательный выход для управления
дополнительной функцией – сигнализация
окончания программы, сигнализация хода
программы
• конфигурируемый
сигнализационный выход
(мониторинг предельной температуры)
• регулятор
может быть оснащен серийной
линией коммуникации RS232 или RS485
• автоматическая
настройка параметров PID
регулировочной петли
Regulatory temperatury INDUSTRY
• prosta obsługa
• zegar czasu rzeczywistego
• w pamięci można zapisać 30 programów
• dokładność pomiaru ± 25% w zakresie pomiaru,
dokładność regulacji ±1 °C
• możliwość połączenia z PC za pomocą złącza
RS 232 lub RS 485
• możliwość zainstalowania dwóch linii komunikacyjnych (umożliwia kombinację MASTER - SLAVE)
• programy można łączyć za pomocą kroku JuMP
• możliwość zmiany parametrów nastawienia
w czasie pracy programu
Регулятор температуры INDUSTRY
• Простое
обслуживание
• Часы
реального времени
• В памяти возможно накопить 30 программ,
• Точность
измерений ± 25% диапазона
измерений, точность регулировки ±1 °C
• Возможность подключения компьютера
с помощью интерфейса RS 232 или RS 485
• Возможность
установки двух коммуникационных линий (дается возможность
комбинации MASTER – SLAVE)
• Программы
можно связывать с помощью
шага JuMP
• Возможность
менять параметры (данные)
установки в ходе работающей программы
STEROWANIE I MONITOROWANIE
PROCESÓW Z PC
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ И ИХ МОНИТОРИНГ
ПРИ ПОМОЩИ КОМПЬЮТЕРА
- komunikacja software INDUSTRY
- monitorowanie i następnie wydruk
wyświetlonych procesów
- historia danych
- sterowanie MASTER-SLAVE
- комуникационная программа INDUSTRY
- м ониторинг и последующая распечатка
изображаемых процессов
- история данных
- управление MASTER – SLAVE
PANEL STERUJĄCY I KONTROLNY
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
- graficzny rejestrator umieszczony
w oddzielnej rozdzielnicy z regulatorem
- monitorowanie stanu urządzenia
- kontrola podłączenia poszczególnych
faz przy pomocy amperomierzy
- с амописец, установленный в отдельном
распределительном устройстве с регулятором
- м ониторинг состояния оборудования
- к онтроль питания при помощи трех
амперметров
69
Profil společnosti LAC/The LAC Company profile/Profil der Gesellschaft LAC
Společnost LAC, s. r. o. je již téměř dvě
desetiletí úspěšným výrobcem a prodejcem
průmyslových pecí, sušáren, žárobetonových
tvarovek a to jak na tuzemských, tak i na
zahraničních trzích. Výrobky nacházejí
uplatnění v mnoha technologických procesech
tepelného zpracování, zejména:
nízkoteplotní technologie
laboratorní technologie
technologie průmyslové výroby skla
a technické keramiky
technologie tepelného zpracování železných
kovů ve slévárenství
technologie slévání neželezných kovů
a tepelného zpracování neželezných kovů
ve slévárenství
technologie tepelného a chemicko-tepelného
zpracování kovů
technologie tepelného zpracování v procesu
tváření
technologie tepelného zpracování v procesu
svařování
technologie výroby hobby skla a keramiky.
Výrobní program není tvořen jen ucelenou
řadou sériově vyráběných pecí a sušáren,
ale vychází vstříc i v oblasti atypických
konstrukcí pecí dle specifických požadavků
zákazníka. Vlastní vývojová a konstrukční
kancelář společně s týmem servisních
techniků jsou zárukou kvalitních služeb
pro zákazníky a příslibem pro další růst firmy.
Významnou činností naší společnosti je výroba
žárovzdorných tvarovek, kde podstatnou část
používáme do vlastní výroby průmyslových
pecí a dalšími odběrateli jsou firmy z oboru
metalurgie a výrobci kotlů na dřevo, pelety
a biomasu. V segmentu žárobetonových
tvarovek patří společnost k největším
výrobcům v Evropě.
Firma nabízí také dodávku topných elementů,
žáruvzdorných a izolačních materiálů,
regulačních prvků, realizaci rekonstrukcí
pecí, topných systémů a rozvaděčů.
Razantní vývoj společnosti ilustruje
současných 250 zaměstnanců, 12 mil. Kč
základního jmění, 25 000 m2 výrobního,
skladovacího a administrativního zázemí
a více než 9 tis. doposud vyrobených pecí.
V roce 2007 společnost získala certifikát
ISO 9001, v roce 2008 pak otevřela pobočku
v Číně.
Art of heating
The LAC Company s r.o., has been successful
manufacturer and marketer of industrial
furnaces, dryers and refractory castable
shapes for almost two decades on domestic
as well as foreign markets. Our products find
application in many technological processes
of thermal production, namely:
Low-temperature technologies,
Laboratory technologies,
Technology for the industrial production
of glass and industrial ceramics,
Technology for thermal processing of ferrous
metals in metallurgy,
Alloys’ technology for non-ferrous metals
and thermal processing of non-ferrous
metals in metallurgy,
Technology for thermal and chemical-thermal
metal processing,
Technology for heat processing in metals
shaping,
Technology for heat processing in welding
Technology for production of hobby glass
and ceramics.
The manufacturing program does not
represent only serially manufactured furnaces
and dryers, but it will even accommodate the
needs for atypical furnaces according
to specific requirements of the customer.
Our own development and construction office
in tandem with a team of service technicians
is a guarantee of quality service to customers
and a promise in the next company growth.
Significant part of our business is the
manufacture of refractory castable shapes,
where its substantial part is used in our own
manufacture of industrial furnaces and where
other users are metallurgy companies and
manufacturers of boilers for burning wood,
pellets, and biomass. In the area of refractory
concrete shaped blocks, the company belongs
among the largest manufacturers in Europe.
The company offers also supply of heating
elements, refractory and insulation materials,
regulating elements, and reconstruction of
furnaces, heating systems and distributors.
The aggressive growth of the company is
illustrated by its present 250 employees,
capital assets in the amount of CZK 12 mil.,
25,000 m2 for production, warehousing and
company administration and more than
9 thousand furnaces already made. In 2007,
the company was awarded the ISO 9001
certificate and in 2008, the company opened
a branch in China.
Die Gesellschaft LAC, s. r. o. ist bereits seit
fast zwei Jahrzehnten ein erfolgreicher
Hersteller und Verkäufer von Industrieöfen,
Trockenanlagen, Feuerbeton-Formstücken
und dass sowohl auf dem inländischen
als auch auf ausländischen Märkten. Ihre
Produkte finden Verwendung in velen
technischen Prozessen der Wärmebehandlung,
vor allem bei:
Niedertemperaturtechnologien
Labortechnologien
Technologien industrieller Herstellung
von Glas und technischer Keramik
Technologie der Wärmebehandlung
von eisernen Metallen im Gießereiwesen
Technologie des Gießens nichteiserner Metale
und der Wärmebehandlung nichteiserner
Metalle im Gießereiwesen
Technologie der Wärmebehandlung und
thermochemischer Behandlung von Metallen
Technologie der Wärmebehandlung
im Umformungsprozess
Technologie der Wärmebehandlung
im Schweißprozess
Technologie der Hobbyproduktion
von Glas und Keramiken.
Das Produktionsprogramm wird nicht nur
aus einer ganzheitlichen Reihe serienmäßig
hergestellter Öfen und Trockenanlagen
gebildet, sondern kommt den spezifischen
Kundenansprüchen auch auf dem Gebiet
atypischer Konstruktionen von Öfen entgegen.
Eigene Entwicklungs- und Konstruktionsbüros, zusammen mit einem Team von
Servicetechnikern sind die Garantie qualitativer Dienste für Kunden und das Versprechen
eines weiteren Wachstums der Firma.
Eine bedeutende Tätigkeit unserer Gesellschaft ist die Produktion von feuerfesten
Formstücken, wo wir einen entscheidenden
Anteil in der eigenen Herstellung von Industrieöfen verwenden, und die weiteren Abnehmer Firmen aus der Metallurgiebranche und
Hersteller von Kesseln für Holz, Pellets und
Biomasse sind. Im Segment der FeuerbetonFormstücke gehört unsere Gesellschaft
zu den größten Produzenten in Europa.
Unsere Firma bietet ebenso Lieferungen
von Heizelementen, feuerfesten- und Isolationsmaterialien, Regulationselementen und
Realisierung der Rekonstruktionen von Öfen,
Heizsystemen und Verteilern.
Die rasante Entwicklung der Gesellschaft
veranschaulichen die derzeit 250 Angestellten,
12 Mio. CZK Grundkapital, 25 000 m2 Produktions-, Lager- und Verwaltungsumfeld und
bisher mehr als 9000 hergestellter Öfen.
Im Jahre 2007 erwarb die Gesellschaft das
Zertifikat ISO 9001, im Jahre 2008 wurde
eine Filiale in China eröffnet.
Art of heating
tel.: +420 547 230 016
fax: +420 547 230 212
www.lac.cz
LAC, s. r. o.
Štefánikova 116
664 61 Rajhrad
Česká republika
Art of heating
tel.: +420 547 230 016
fax: +420 547 230 212
www.lac.cz
KATALOG
KATALOG
KATALOG
KATALOG
Žárobetonové tvarovky pro kotle
Feuerbeton-Formstücke für die Kessel
Refractory castable shapes for boilers
Kształtki żarobetonowe do kotłów
Laboratorní pece a sušárny
Laboratory furnaces and dryers
Laboröfen und Trockner
Piece i suszarnie laboratoryjne
Лабораторные печи и сушилки
Art of heating
KATALOG
LAC, s. r. o.
Štefánikova 116
664 61 Rajhrad
Česká republika
KATALOG
KATALOG
Žárobetonové tvarovky pro průmysl
Feuerbeton-Formstücke für die Industrie
Refractory castable shapes for industry
Hobby pece pro keramiku a sklo
Pece M
Použití
Především pro „hobby“ keramiky, ale také pro profesionální výpal keramických
a sklářských výrobků, které vyžadují zakládání shora.
Vlastnosti
dokonalé rozložení teplot dané tvarem pece
nízká spotřeba elektrické energie
možnost rychlého náběhu na požadovanou teplotu
perfektní dílenské zpracování, technické vybavení a bezpečnost provozu
Popis konstrukce
plášť z leštěného nerezového plechu
stabilní zavěšení víka
otvor ve víku pro možnost sledování vsázky při výpalu
plynová vzpěra víka pro snadné otvírání pece
topné spirály vloženy do vodorovných drážek v bočních stěnách
termočlánek typu „S“, bezkontaktní polovodičové spínací relé
odvětrávání pece zabraňující kondenzaci par při výpalu
špičkové izolační materiály
programovatelná regulace teploty s vysokou přesností
volitelný regulátor (standardně HT40AL, za příplatek CERAMIC nebo Bentrup TC44)
výškově nastavitelný stojan
kolečka (2ks)
Vnitřní
rozměry
(Dxv)
Příkon
Hmotnost
°C
l
mm
mm
kW
Kg
mm
V
610960
M 30/12
1280
30
550x495
350x340
3,5
65
640, 800
230
610961
M 45/12
1280
45
615x495
410x340
3,5
75
640, 800
230
610962
Obj. číslo
Typ LAC
t max
Vnitřní
objem
Vnější
rozměry*
(Dxv)
Celková
výška na
stojanu
Napětí
Jištění
pece
16/1
16/1
M 60/12
1280
60
615x610
410x455
5,5
90
760, 920
400
610963
M 100/12
1280
100
725x610
525x455
7,5
120
760, 920
400
610964
M125/12
1280
140
820x610
620x455
8,5
130
760, 920
400
16/3
610965
M 200/12
1280
200
820x840
620x685
11
150
990, 1150
400
20/3
610969
M 30/13
1340
30
550x495
350x340
3,5
65
640, 800
230
610971
M 45/13
1340
45
615x495
410x340
4,0
75
640, 800
400
610972
M 60/13
1340
60
615x610
410x455
5,5
90
760, 920
400
16/3
16/1
16/3
16/3
610973
M 100/13
1340
725x610
525x455
7,5
120
760, 920
400
610974
M 125/13
1340
140
820x610
620x455
8,5
130
760, 920
400
16/3
610975
M 200/13
1340
200
820x840
620x685
11
150
990, 1150
400
20/3
* Rozměry válcového těla pece s víkem
100
16/3
16/3
Technické změny vyhrazeny.
LAC, s. r. o.
Štefánikova 116
664 61 Rajhrad
Česká republika
tel.: +420 547 230 016
fax: +420 547 230 212
www.lac.cz
Průmyslové pece a sušárny
Industrial furnaces and dryers
Industrieöfen und Trockner
Piece i suszarnie przemysłowe
Промышленные печи и сушилки
Art of heating

Podobne dokumenty