Nowy Dokument programu Microsoft Word

Komentarze

Transkrypt

Nowy Dokument programu Microsoft Word
Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha,
który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili
papierosów. W efekcie aŜ 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez
palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało
trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia.
Od 1991 roku Fundacja „Promocja Zdrowia” za przykładem Amerykańskiego Towarzystwa
Walki z Rakiem namawia Polaków w kaŜdy trzeci czwartek listopada do rzucenia palenia
i w tym roku przypada on na 18 listopada.
Palenie tytoniu w Polsce to powaŜny problem społeczny. Przynosi szkody zdrowotne jak
i straty ekonomiczne. W Polsce, według danych palenie tytoniu było przyczyną 69 tys.
zgonów.
Najczęściej
zgony
występowały
wśród
osób
w
wieku
35-69
lat.
Choć kaŜdy wie, Ŝe palenie tytoniu jest szkodliwe zarówno czynne jak i bierne to obecnie w
Polsce pali, co trzeci Polak, czyli ok. 9 mln ludzi. Paląc papierosy naraŜasz się na róŜne
choroby takie jak nowotwory np. płuc, jamy ustnej, krtani, gardła, trzustki, wątroby a takŜe
choroby układu krąŜenia, rozedmę płuc czy przewlekłe zapalenie oskrzeli. Skóra palacza
szybciej się starzeje, jest poszarzała, zęby Ŝółkną a odzieŜ przesiąka dymem tytoniowym.
Dlatego naleŜy zastanowić się czy warto dla papierosa naraŜać swoje zdrowie jak i bliskich,
którzy naraŜeni są na wdychanie dymu papierosowego.
Jeszcze jednym aspektem przemawiającym za rzuceniem
nałogu moŜe być to, Ŝe od 15 listopada weszła w Ŝycie
znowelizowana ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami
uŜywania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995r.,
która zabrania palenia tytoniu między innymi w środkach
transportu
publicznego,
na
przystankach
publicznej,
publicznych
miejscach
komunikacji
przeznaczonych
do
wypoczynku i zabawy dzieci. TakŜe koniec z dymkiem podczas
przerwy w pracy, na uczelni jak i lokalach gastronomicznorozrywkowych, jeŜeli nie ma w tych obiektach palarni.
Za łamanie zaostrzonych przepisów palaczom i właścicielom lokali grozić będzie surowa
kara. Za palenie w niedozwolonym miejscu moŜna będzie zapłacić 500 zł mandatu, a za brak
informacji o zakazie właścicielowi grozić moŜe grzywna w wysokości nawet do dwóch
tysięcy złotych.
W Polsce ponad 70% palaczy deklaruje chęć zerwania z nałogiem a kolejne 76% palaczy
popiera ideę ograniczenia miejsc publicznych, w których moŜna palić.
Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu to idealny dzień na
poŜegnanie się z nałogiem. Bądź równieŜ w gronie osób, które
przyłączają się do tej akcji.
Jeśli czujesz, Ŝe sam sobie nie poradzisz, potrzebujesz wsparcia - Zadzwoń do Telefonicznej
Poradni Pomocy Palącym – tel. 0-801-108-108 lub zgłoś się do lekarza, który doradzi ci jak
złagodzić objawy odstawienia nikotyny.

Podobne dokumenty