Uchwała nr VII/49/2015Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 kwietnia

Komentarze

Transkrypt

Uchwała nr VII/49/2015Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 kwietnia
Uchwała nr VII/49/2015
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), w związku z art.
6j ust. 3b, ust.3c, ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku
jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
– wysokości 144,00 zł rocznie od jednego domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku
jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
– wysokości 204,00 zł rocznie od jednego domku letniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
§. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.
§. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
UZASADNIENIE
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593) dokonana ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2015 r. poz. 87) zobowiązuje radę gminy do określenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości , na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe , wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Zgodnie z art. 6j ust. 3 c w/w ustawy ryczałtowa stawka opłaty dla w/w nieruchomości
stanowi iloczyn średniej ilości odpadów powstających na tego rodzaju nieruchomościach na
obszarze danej gminy wyrażonej w liczbie pojemników i stawki opłaty za pojemnik.
Określając stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto że sezon letni
trawa od 1 kwietnia do 30 września.
Stawka za pojemnik o pojemności 120 l wynosi 24,00 zł (sposób selektywny) co daje w
przeliczeniu na cały sezon 144 zł.
Stawka za pojemnik o pojemności 120 l wynosi 34,00 zł (sposób nie selektywny) co daje w
przeliczeniu na cały sezon 204, 00 zł.

Podobne dokumenty