Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w

Komentarze

Transkrypt

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w
Informacja o przyznanych dotacjach z budżetu miasta Bielsk Podlaski na realizację zadań publicznych w roku 2016 z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej,
upowszechniania i wspierania kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz przeciwdziałanie uzależnieniom
i zapobiegania patologiom społecznym
Ochrona zdrowia
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania
Klub Amazonki
Rehabilitację fizyczną, warsztaty psychoterapeutyczne
i zajęciowe. Promocja badań profilaktycznych chorób nowotworowych
1.
2.
Polski Związek Niewidomych
Okręg Podlaski
•
•
3.
4.
5.
6.
Stowarzyszenie Pomocy
„Serce Ludzi Ziemi Bielskiej”
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
„Szansa”
Stowarzyszenie Rodziców
Osób Niepełnosprawnych
„Lazur Nadziei
Podlaski Związek Hodowców
Królików Rasowych i Drobiu
Rehabilitacja ruchowa dla osób niepełnosprawnych wzrokowo
miasta Bielsk Podlaski
Cykl
imprez
integracyjnych
kierowanych
do
niepełnosprawnych wzrokowo z miasta Bielsk Podlaski
osób
Wnioskowana
kwota dotacji w
zł
Przyznana kwota
dotacji w zł
Uwagi
10 250
7 000
----
4 000
2 500
4 640
1 000
----
----
Rehabilitacja poprzez masaż
7 560
4 500
-----
„Rehabilitację zaczynamy – siły nabieramy”
10 500
4 500
-----
13 950
3 000
-----
2 600
1 000
-----
„Ćwicz umysł i Ciało”
•
Organizacja imprezy plenerowej w Zespole Szkól Specjalnych
Ozdobnego
im. Jana Pawła II, ul. Wojska Polskiego 17, 17-100 Bielsk
Podlaski, z uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych
ze społecznością lokalną poprzez animalterapię/kontakt
odbiorców ze zwierzętami/
Wspieranie działalności w zakresie rehabilitacji i terapii osób dotkniętych
różnymi schorzeniami
Pomoc społeczna
----
7.
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania
Wnioskowana kwota
dotacji w zł
Przyznana kwota
dotacji w zł
Uwagi
Lp.
Polski Związek, Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Zakup paczek żywnościowych
1 000
1 000
----
4 000
----
3 000
1 500
1.
4.
Stowarzyszenie Bank
Żywności Suwałki - Białystok
Lp.
Wspieranie działań w zakresie dostarczania
5 000
żywności najuboższym mieszkańcom miasta
Bielsk Podlaski
Upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej
Nazwa zadania
Wnioskowana kwota
dotacji w zł
Przyznana kwota
dotacji w zł
Uwagi
Organizacja zawodów sportowych dla szkół
podstawowych i szkół gimnazjalnych
10 000
6 000
----
6 000
2 500
Nazwa podmiotu
1.
Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy
2.
Klub Sportowy „Podlasie”
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe
szczególnie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
poprzez organizację różnych form wypoczynku
opartego na aktywności fizycznej
---
3.
„Małe Marzenia”
Stowarzyszeniu Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym
i Osobom Potrzebującym
Wsparcia
3 750
1 500
----
VI Bieg uliczny w ramach akcji Polska Biega
4.
Klub Tenisa Stołowego
Rozwój oraz doskonalenie umiejętności poprzez
prowadzenie szkolenia i systematycznych zajęć
treningowych dla młodych adeptów tenisa
stołowego
0
9 000
Komisja nisko oceniła
merytoryczną wartość zadania,
jej atrakcyjność,
innowacyjność. Zdaniem
członków komisji Klub
powinien złożyć ofertę na
ogłoszony nabór wniosków o
przyznanie dotacji na zadania z
zakresu wspierania rozwoju
sportu.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wnioskowana kwota
dotacji w zł
Przyznana kwota
dotacji w zł
wydanie publikacji „Zapomniana bitwa – Bielsk
1915” Macieja Markowskiego i Marcina
Tomkiela
5 600
4 000
Pół wieku tradycji – nasze korzenie
2 800
2 340
wydanie książki Odkrywanie nieznanej historii
Bielska Podlaskiego: Księga Pamięci bielskich
Żydów
7 010
7 010
Lp.
Nazwa podmiotu
Nazwa zadania
1.
Fundacja Sąsiedzi
Uwagi
----
2.
3.
Stowarzyszenie Sympatyków
Chóru Pieśni i Tańca
„Wasiloczki”
Stowarzyszenie Muzeum
Małej Ojczyzny w
Studziwodach
----
-----
----•
4.
Związek Ukraińców Podlasia
Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i
młodzieży „U źródeł”
3 400
3 400
•
5.
Fundacja Domów Kultury
Prawosławnej Diecezji
Warszawsko - Bielskiej
Spotkania z podlaskim folklorem,
tradycją i poezją ukraińską: Spotkanie z
kolędą i szczedriwką – Konkurs Piosenki
Ukraińskiej „Z Pidlaskoji Krynici” –
Konkurs
Recytatorski
„Ukraińskie
słowo”
----3 250
3 250
2 200
2 000
-----
3 096
3 000
----
„Nasze Pieśni” - koncert
6.
Fundacja Ochrony
Dziedzictwa Ziemi Bielskiej
Podtrzymywanie tradycji narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej, a także w zakresie nauki, oświaty i
wychowania
7.
Stowarzyszenie Kulturalne
„Pocztówka”
VIII edycja Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego Wertep – „wertepowe strony świata”
30 000
0
Oferta została odrzucona z
przyczyn formalnych
(wnioskowana wysokość
dotacji przekracza
maksymalną kwotę
dofinansowania).
Przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie patologio społecznym
Lp.
Nazwa podmiotu
1.
Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej
Wnioskowana kwota
dotacji w zł
Przyznana kwota
dotacji w zł
• Świetlica dla dzieci i młodzieży
56 800
23 000
•
37 800
15 000
Nazwa zadania
Uwagi
----
Lato w mieście
----
2.
Związek Harcerstwa
Polskiego Chorągiew
Białostocka
3.
Bielsko – Podlaskie
Stowarzyszenie Abstynentów
Klub Abstynentów „Promień
Organizacja letniego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych
„Wakacje na wesoło bezpiecznie i zdrowo
• Promowanie trzeźwego stylu życia
połączone z działaniami pomocowymi
skierowanymi do osób rodzin z
problemami alkoholowymi
•
•
4.
22 890
13 000
----
22 850
18 000
-----
7 750
0
Oferta odrzucona z przyczyn
formalnych (program
profilaktyczny nie został
uzupełniony)
„Jestem Sternikiem swego życia
16 100
12 000
-----
„Całoroczne zajęcia Świetlicowe dla
dzieci, młodzieży oraz Punkt wsparcia
dla rodziców”
39 600
19 000
Promowanie trzeźwego stylu życia
połączone z działaniami pomocowymi
skierowanymi
do
osób
współuzależnionych
z
rodzin
z
problemami alkoholowymi
Parafia pw. Najświętszej
Opatrzności Bożej
5.
Stowarzyszenie „Ojcowizna
Ziemi Bielskiej”
----
6.
Parafia Miłosierdzia Bożego
w Bielsku Podlaskim
•
„Bezpieczne dorastanie – warsztaty
profilaktyczne
z
zakresu
przeciwdziałania narkomanii”
7 200
5 450
----
•
Parafiada – festyn rodzinny z promocją
zdrowego stylu życia
3 000
3 000
-----
•
Nie próbuj! Festyn profilaktyczny
1 550
1 550
----
7.
Fundacja Domów Kultury
Prawosławnej Diecezji
Warszawsko – Bielskiej

Podobne dokumenty