Informacje statystyczne pracodawcy

Komentarze

Transkrypt

Informacje statystyczne pracodawcy
Wniosek typu:
Akta firmy nr
.........................
Rodzaj działalności:
Produkcja
Budownictwo
Udzielenie zezwolenia na pracę
Przedłużenie zezwolenia na pracę
Dane firmy
Nazwa i adres pracodawcy:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
1.
Liczba zatrudnionych pracowników wg stanu na dzień składania
wniosku:
Ochrona zdrowia
Handel
Edukacja
Pośrednictwo
finansowe i obsługa
nieruchomości
Sport
Inny, podać jaki:
Regon ..................................
Data rozpoczęcia działalności
................................................
Stan zatrudnienia:
Gastronomia
Hotele
Opłata ...............................zł
-
na podstawie umowy o pracę, pełny etat .......... niepełny etat ............
-
na podstawie umowy zlecenie/umowy o dzieło...................................
-
inne ......................................................................................................
2.
Ilość zatrudnionych cudzoziemców: ...................................................
3.
Liczba etatów ogółem...........................................................................
Dodatkowe uwagi:.............................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..................................... Dochody firmy (dot. wniosku typ. B)................................................................
Reprezentant – Pełnomocnik Firmy:
.....................................
.....................................
.....................................
Imię i nazwisko..................................................................................................
Adres do korespondencji...................................................................................
..................................... ...........................................................................................................................
.....................................
Telefon kontaktowy...........................................................................................
Dane Cudzoziemca
Imię
Nazwisko
Obywatelstwo
Wykształcenie
Stanowisko
Wynagrodzenie
Data ważności poprzedniego zezwolenia
Informacje Urzędu Pracy (wniosek typ A)
Adnotacje urzędowe:......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................
Data i podpis pracodawcy lub pełnomocnika

Podobne dokumenty