Znak sprawy: IGK.271.13.2013 Działając na podstawie art. 93 ust. 3

Komentarze

Transkrypt

Znak sprawy: IGK.271.13.2013 Działając na podstawie art. 93 ust. 3
Lubawa, 23.07.2013r.
-WykonawcyZnak sprawy: IGK.271.13.2013
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.
z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Przebudowa łuku jezdni ul. Grunwaldzkiej w Lubawie” zostało unieważnione z
przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ww. ustawy - cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Burmistrz Miasta
/-/ Maciej Radtke
Otrzymują:
1.
wykonawcy
2.
a/a (M.Sz.)

Podobne dokumenty