Wyjaśnienie nr5 do SIWZ Orlik2012_3

Komentarze

Transkrypt

Wyjaśnienie nr5 do SIWZ Orlik2012_3
Wieleń, 2008-12-12
TI.341-15/08
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
zamieszczono na stronie internetowej Gminy: www.bip.wielen.pl
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przygotowanie boisk oraz budowa urządzeń sportowych – Gimnazjum w Wieleniu w
ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, Ŝe w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły następujące pytania:
PYTANIE NR 1
W rozdziale 11 pkt. 3B „wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków jakościowych” Zamawiający wymaga od Wykonawców atestów, aprobat,
autoryzacji producenta itp. Wystawionych dla Wykonawcy „na realizowaną inwestycję”. Jest
to niemoŜliwe do uzyskania, gdyŜ zadanie jest na etapie przetargu.
PYTANIE NR 2
W wyjaśnieniu TI.341-15/08 z dnia 11.12.2008 r. odpowiedź nr 2 Zamawiający zwiększył
ilość ciągów komunikacyjnych do wykonania o 188,44 m2, czy w związku z tym naleŜy
wykonać:
- Usunięcie humusu w ilości 341,69+184,44 m2,
- Dodatek na 5 cm w ilości 341,69 + 184,44 m2,
- Roboty ziemne w ilości 102,507 + 184,44*0,25 m3,
- Plantowanie w ilości 341,69+184,44 m2,
- Warstwy odsączające w ilości 341,69+184,44 m2,
- Dodatek za 10 cm w ilości 341,69+184,44 m2,
- Nawierzchnie z kostki w ilości 341,69+184,44 m2.
W związku ze zmianą powierzchni nawierzchni prosimy zmienić obmiar: obrzeŜy, ław pod
krawęŜniki i rowków.
ODPOWIEDŹ nr 1:
Wg typowej specyfikacji technicznej naleŜy dostarczyć wszystkie aprobaty wyszczególnione
w rozdziale 11 pkt. 3B.
Dokumenty te będą wymagane do przedłoŜenia Zamawiającemu na etapie realizacji zadania.
ODPOWIEDŹ nr 2:
Pozostałe przedmiary naleŜy powiększyć o 184,4 m2. KrawęŜniki zostały ujęte pierwotnie w
przedmiarze.
Jednocześnie uprzejmie informuję, Ŝe na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert do dnia
17.12.2008r. godz. 10.00. Otwarcie ofert odbędzie się 17.12.2008 r. o godz. 10.30 w
Urzędzie Miejskim w Wieleniu, Sala Narad I piętro.

Podobne dokumenty