certyfikaty

Komentarze

Transkrypt

certyfikaty
ATTESTATO DI CONFORMITA’
Alban Giacomo SpA garantisce che i seguenti Sistemi di ferramenta e/o prodotti:
CATENACCI A LEVA
forniti nella finitura
OTTONATO + VERNICIATO CATAFORESI
sono stati sottoposti ad un trattamento conforme
alle specifiche tecniche del prodotto.
Garantisce inoltre la costante qualità del prodotto testando “a campione” le forniture
con prove in nebbia salina (secondo SS DIN 50021)
eseguite nel proprio Laboratorio di Collaudo assicurando
una resistenza alla corrosione maggiore di 200 h.
Romano d’Ezzelino 20.11.2000
Alban Giacomo SpA
Responsabile Assicurazione Qualità
CONFORMITY CERIFICATE
Alban Giacomo SpA guarantees that the following hardware Systems a/o
products:
LIFT & SLIDE SYSTEM AS250
has been subjected to laboratory cyclic tests that guarantee a maximum loading
capacity up to:
250 KG
Guarantees besides the product’s constant quality by supplies “random sample”
testing with salt fog tests (in accordance to SS DIN 50021) executed in its own
testing laboratory.
Romano d’Ezzelino 05.12.2006
Alban Giacomo SpA
Quality Inspector
[logo: DNV]
SYSTEM CERTYFIKACJI JAKO CI
Certyfikat Nr: 00861-96-AQ-VEN-SINCERIT
Niniejszym za wiadczamy, e
SYSTEM JAKO CI
ALBAN GIACOMO Sp.A.
Vie de Gasperi, 75-36060 Romano d’Ezzelino (VI) – Włochy
jest zgodny ze standardem systemu jako ci
UNI EN ISO 9001; 1994 (ISO 9001; 1994)
Niniejszy certyfikat dotyczy nast puj cego produktu, zakresu usług:
projektowanie, rozwój, produkcja armatury do systemów zamykania i innych
elementów do framug okiennych i drzwiowych, z wył czeniem obsługi
Miejsce i data
Agrate Brianza (MI)
1999-11-26
Audytor Przewodni
PAOLO GABRIELLI
Data wydania:
1996-03-12
Za akredytowan jednostk
Det Norske Veritas Italia S.r.I
[logo: SINCERET]
(podpis)
Leonardo Omodeo Zorini
Przedstawiciel Zarz du
Niniejszy Certyfikat podlega okresowym audytom (co 6, 9 lub 12 miesi cy) i całkowitej ponownej
ocenie systemu co trzy lata.
AGB
Protokół kontroli uko czonego wyrobu
Vcf 358
Testowany materiał: ODPORNO NA KOROZJ OKU OKIENNYCH WYKA CZANYCH RÓZNYMI
SPOSOBAMI: CZER METOD KATAFOREZY - CYNK TROPIKAL – CYNK SILVER,
Nr
LINIA PRODUKCJI
WYKO CZENIE
MATERIAŁ
1 OKUCIA DLA OKIENNIC
CZER LAKIEROWANA
STOP SNAL
2 OKUCIA DLA OKIENNIC CYNKOWANIE + KATAFOREZA
ELAZO
3
OKUCIA DLA OKIEN
CYNK TROPIKAL (b bnowe)
STOP SNAL + ELAZO
4
OKUCIA DLA OKIEN
CYNK TROPIKAL (statyczne)
ELAZO
5
OKUCIA DLA OKIEN
CYNK SILVER (b bnowe)
STOP SNAL + ELAZO
6
OKUCIA DLA OKIEN
CYNK SILVER (statyczne)
ELAZO
Rodzaj badania: próba odporno ci na korozj we mgle solnej
zgodnie z SS DIN 50021
(5% sól, 35ºC)
Czas przetrzymywania: po 72 godzinach brak białej rdzy;
po 240 godzinach brak rdzy czerwonej
POJAWIENIE
SI
BIAŁEJ RDZY
PO
GODZINACH:
POJAWIENIE
SI
CZERWONEJ
RDZY
PO
GODZINACH
STOP
SNAL
/
500
ELAZO
/
1000
STOP
SNAL +
ELAZO
ELAZO
72
170
Łatwo niszczone szczegóły wyka czane b bnowo.
72
240
Wystarczaj ca odporno
STOP
SNAL +
ELAZO
ELAZO
200
500
Szczegóły wyka czane b bnowo dobrze zabezpieczone.
500
1000
Nr
WYKO CZENIE
RODZAJ
MATERIAŁU
1
CZER
LAKIEROWANA
2
CYNKOWANIE +
KATAFOREZA
CYNK TROPIKAL
(b bnowe)
3
4
5
6
CYNK TROPIKAL
(statyczne)
CYNK SILVER
(b bnowe)
CYNK SILVER
(statyczne)
Data dokumentu: 11/09/2003
UWAGI
Wyko czenie reaguje na agresywny atak p cherzami
puchn cymi po upływie 300 h, ale nie wyst puj miejsca
wyst powania białej rdzy
Wyko czenie wytrzymuje bardzo dobrze.
na korozj .
Wyko czenie posiada doskonał odporno
.
Próby zostały wykonane przez Biuro Jako ci AGB
/strona 1/
KOMO® certyfikat produktu
Półprodukt
SKG 460.211.01
Wydany: 15-gru-06
Wa ny do: 15-gru-11
Zast piony:
-/-
/logo/ SKG®
Posiadacz certyfikatu:
AGB Alban Giacomo spa
Via A.de Gasperi 75
ROMANO DEZZELINO (VICENZA) (IT)
T: 0039-424832832
F: 0314-625954
E: [email protected]
I: www.agb.it
AGB ALBAN GIACOMO SPA
Zamek do drzwi podnoszono-przesuwnych
O wiadczenie SKG
Ten certyfikat produktu wydany został przez SKG na podstawie BRL 3104: 1997, zgodnie z
rozporz dzeniem SKG w sprawie certyfikowania produktów z 2002.
SKG o wiadcza, e istniej podstawy do uzasadnionego zaufania, e zamki i okucia
wytwarzane dla lub przez producenta, dostarczane pod numerami artykułów i opatrzone logo
jak podano na odwrocie, spełniaj niezmiennie wymogi specyfikacji technicznej okre lonej w
certyfikacie produktu, pod warunkiem, e oznaczone s umieszczon poni ej mark KOMO®
w sposób podany w certyfikacie produktu, i pod warunkiem, e na produkcie naniesiono w
sposób nieusuwalny znak antywłamaniowy SKG.
Dla SKG:
/nieczytelny podpis/
In . F.A.Zandstra, dyrektor
U ytkownikom tego certyfikatu zaleca si sprawdzenie jego wa no ci w SKG.
Niniejszy certyfikat produktu składa si z dwóch stron
/logo/ KOMO®
Ocenie podlegaj :
System jako ci
Produkt w zastosowaniach
Kontrola okresowa
® jest wspólnym znakiem towarowym Stichting Bouwkwaliteit (SBK) (Fundacja ds. jako
/na marginesie:/
SKG System Jako ci Budownictwo Elewacyjne
Adres siedziby: Nieuwe Kanaal 9f, Wageningen
Adres do korespondencji: Skr.poczt 362, 6700 AJ Wageningen
T: 0317 421 720, F: 0317 421 677, E: [email protected], I: www.skg.nl
/logo/ Produkty RvA C003
Uznane przez Rad Akredytacji (RvA) według NEN-EN 45.011
ci w budownictwie)
/strona 2/
KOMO® Certyfikat produktu
Zamki i okucia antywłamaniowe AGB Alban Giacomo spa
Numer: SKG 460.211.01
OZNACZENIA I IDENTYFIKACJA PODUKTU
Produkty zgodne z tym certyfikatem oznaczane s
poprzez naniesienie nieusuwalnego logo posiadacza
certyfikatu ł cznie z oznaczeniem antywłamaniowym
SKB (składaj cego si z logo antywłamaniowego SKG
opatrzonego liczb gwiazdek (*), wła ciw dla danej
klasy antywłamaniowo ci).
Jedno i drugie jak przedstawiono obok.
Oraz (na potrzeby dostaw na rynek profesjonalny):
Albo na opakowaniu, albo na instrukcji obsługi, lub te na
innych dokumentach towarzysz cych produktom,
podano nale cy do produktu unikalny numer artykułu.
Poza tym naniesiony jest znak towarowy KOMO®, jak
pokazano obok.
data wydania: 15-grudnia-06
Oznaczenia na produktach
LOGO
SKG (*) ®
Oznaczenia na opakowaniu, instrukcji
obsługi, innych dokumentach
towarzysz cych
/logo/ KOMO® AGB Alban Giacomo
spa
Nr certyfikatu 460.211.01 SKG (*)®
1. PRODUKT:
Zamek do drzwi podnoszono-przesuwnych, do zastosowania w
kombinacji z zabezpieczeniem listwy rodkowej w drzwiach
podnoszono-przesuwnych w ró nych schematach zastosowa .
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wykonanie: 1 profil z 1 punktem obsługuj cym 3 zamków camlock
Obsługa/System: klamka; zamykanie za pomoc 17 mm cylindra
profilowanego; PC 69 mm; DM: 27,5 / 37,5 mm
Materiał: płyta przednia: aluminiowa anodyzowana. Komora zamka:
stal ocynkowana, camlocki: stal ocynkowana
Wymiary: płyta przednia: ró ne długo cix22x22mm; kaseta zamka:
200xdm+ 15+16mm.
Mocowanie: płyta przednia 5x60mm, drewno, 3 krzywki z trzonem
drewnianym o rednicy 13x76mm, przy podwójnych drzwiach, 3
krzywki i z 2xM5,
3. DOSTAWA:
Produkty dostarczane s jako kompletne z instrukcj obsługi.
Numer instrukcji monta u: 26-08-2004 + 01-10-2006.
4. MO LIWO CI.
Zamek do drzwi podnoszono-przesuwnych zgodny z tym certyfikatem
produktu spełnia odno ne wymogi BRL 3104 i NEN 5089.
Okno lub drzwi, przeznaczone do mieszka w nowym budownictwie, w
których zamek do drzwi podnoszono-przesuwnych zostanie
zamontowany według instrukcji obsługi producenta, spełniaj
przynajmniej normy klasy 2 NEN 5096, pod warunkiem, e:
- dostarczone drewniane elementy elewacji posiadaj atest KOMO® z
Certyfikatem Produktu oraz spełniaj wymogi publikacji SKH 98-08
oraz wymienione w nich warunki ramowe.
- system (profilowy), w oparciu o który wytwarza si Okna lub drzwi
metalowe lub plastikowe, dostarczany jest z antywłamaniowym
atestem systemowym KOMO®, w którym uj to dostarczany typ okien
lub drzwi oraz spełniono opisane w ate cie warunki ramowe.
Okna lub drzwi, przeznaczone do ju istniej cych budynków, w którym
zgodnie z instrukcj obsługi producenta instaluje si zamek do drzwi
podnoszono-przesuwnych, spełnia normy Policyjnego Znaku
Bezpieczne Mieszkanie, pod warunkiem, e element elewacji spełnia
wymogi aktualnej wytycznej znormalizowanego zestawienia dla
dost pnych elementów elewacji na potrzeby PKVW – Istniej ce
Budynki.
logo:
AGB
Numer artykułu /
oznaczenie typu
Alzante 150
Alzante 250
WSKAZÓWKI DLA ODBIORCY:
1 Skontroluj przy dostawie zamka lub oku dostarczanych pod tym certyfikatem czy:
1. Dostarczono to, co byłem przedmiotem uzgodnienia.
2. Znak wzgl dnie logo posiadacza certyfikatu ł cznie ze antywłamaniowym znakiem
towarowym SKG (składaj cego si z logo antywłamaniowego SKG opatrzonego liczb gwiazdek (*),
wła ciw dla danej klasy antywłamaniowo ci) naniesione s na produkt w sposób nieusuwalny.
3. Na opakowaniu, lub te na instrukcji obsługi, lub te na dokumentach doł czonych do
produktu naniesiono oznaczenie KOMO® z numerem certyfikatu, jak równie wła ciwy dla produktu
unikalny numer artykułu.
4. Produkty nie wykazuj adnych widocznych uszkodze i/lub braków wynikaj cych z
transportu lub innych przyczyn.
2 Je eli na podstawie powy szych stwierdze i/lub własnych obserwacji zdecydujesz si na odmow
przyj cia, skontaktuj si z:
1. AGB – Alban Giacomo spa
a w razie konieczno ci z:
2. SKG
WA NO
CERTYFIKATU PRODUKTU
Ten certyfikat produktu jest wa ny, je eli spełniono wszystkie zwi zane z nim wymagania i je eli
wcze niej z jakiegokolwiek powodu nie doszło do wyga ni cia jego okresu wa no ci.
Wa no przepada w ka dym b d razie:
a. po złamaniu umowy certyfikatu.
b. po jednostronnym wymówieniu certyfikatu.
c. po wydaniu tego certyfikatu z bardziej aktualn dat wydania.
d. w dniu podanym na pierwszej stronie.
U ytkownikom certyfikatu produktów KOMO® zaleca si sprawdzenie jego wa no ci w SKG.
/logo/ KOMO® Miarodajne dla budownictwa
/strona 3/
/logo/ SKH
ANTYWŁAMANIOWA STOLARKA ELEWACYJNA Klasa 2 NEN 5096
SKH Huizen
Zał cznik 2e04
Telefon: 035 – 52 68 737
DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWANE
Faks: 035 – 52 68 381
R&B Products BV
e-mail: [email protected]
AGB AS 150/AS 250 i.c.m. VH-tech
DRZWI PRZESUWANE
Maksymalne wymiary
Minimalne wymiary drewniane
WYMIARY DREWNA O CIE NIC
Listwy cienne, progi dolne i górne
Listwy po rednie, progi po rednie,
strona zamka i oku
Detale
DREWNO
Drzwi przesuwane + o cie nice
Listewki do szyb
OBICIE DRZWI
Typ espagnolet lub wózek jezdny
Typ blokady rodkowej
Publikacja: 98-08 2002
Wydano: 09-2002
Zast piono: 01-11-2000
Strona: 1/2
(sz x w) 2700 x 2500 mm patrz KVT’95,
dział 18
55 x 114 mm (dolny próg)
54 x 90 (pozostałe) patrz KVT’95, dział
18
Minimalnie 67x114
Minimalnie 85x114
KVT’95, dział 24
Patrz rozdział 4.2.1
Patrz rozdział 4.3.1b
AS 150 (maks. 150 kg)
AS 250 (maks. 250 kg)
VH-tech
Obsługa
Ilo
punktów zaczepu
Mocowanie oku drzwi przesuwnych
Nawiercanie wst pne - okucia drzwi
przesuwnych
Frezowane - okucia drzwi przesuwnych
Pozycjonowanie blokady rodkowej
Mocowanie blokady rodkowej
ZAMKI O CIE NIC
Szyna dolna
Szyna górna
Camlocki
Frezowania do camlocków
Mocowanie camlocków
STAŁE WYPEŁNIENIA
Przeszklone wypełnienia
Nieprzezroczyste wypełnienia
Od strony wewn trznej uchwyt z połow
cylindra, od zewn trznej wgł bienie w
drzwiach przesuwnych
3 zamki camlock w listwie o cie nicy
blokada rodkowa w drzwiach
kontaktowych
ruby 5x60mm w zamku podnoszonym
Pozostałe ruby 5x50mm
Patrz rozdział 4.2.2b
Patrz rozdział 4.2.3b i c
Na całej długo ci drzwi w miejscu drzwi
przesuwnych i drzwi stałych
ruby 4x50mm, 50mm i 100mm od
dolnej i górnej cz ci drzwi a nast pnie
maks. 230mm odst p od osi do osi
Typ 976/977 ruby lepe
Typ 999 ruby widoczne
Typ Easy-Ent HS aluminowy próg dolny
Typ 976 ruby lepe
Typ 957 ruby widoczne
AGB zestaw bezpiecze stwa HS
rednica otworu – rednica trzonu
camlocka.
Patrz szczegóły instrukcji obsługi R&B
Patrz rozdział 4.3.1
Patrz rozdział 4.3.2
Tekst wydrukowany kursyw odbiega od poprzedniego wydania.
/strona 4/
ANTYWŁAMANIOWA STOLARKA ELEWACYJNA Klasa 2 NEN 5096
SKH Huizen
Zał cznik 2e04
Telefon: 035 – 52 68 737
DRZWI PODNOSZONO-PRZESUWANE
Faks: 035 – 52 68 381
R&B Products BV
e-mail: [email protected]
AGB AS 150/AS 250 i.c.m. VH-tech
* PODSTAWY
Raporty kontrolne
Publikacja: 98-08 2002
Wydano: 09-2002
Zast piono: 01-11-2000
Strona: 2/2
SHR 99.035-3 dn. 25-03-1999
SHR 20.117 dn. 25-03-1999
SHR 20.210 dn. 26-05-2000
URL 9901 dn. 12-10-1999
SZCZEGÓŁY: patrz instrukcja obsługi R & B
Tekst wydrukowany kursyw odbiega od poprzedniego wydania.
Verbale di Controllo del Prodotto Finito
Materiale testato:
Vcf 358
RESISTENZA A CORROSIONE FERRAMENTA PER FINESTRE ED IMPOSTE
CON VARIE FINITURE: NERO CATAFORESI - ZINCO TROPICAL - ZINCO
SILVER
N.
LINEA DI PRODOTTO
FINITURA
MATERIALE
1
FERRAMENTA PER IMPOSTE
VERNICIATURA NERA
LEGA ZAMA
2
FERRAMENTA PER IMPOSTE
ZINCATURA + CATAFORESI
FERRO
3
FERRAMENTA PER FINESTRE
ZINCO TROPICAL (rotobarile)
LEGA ZAMA + FERRO
4
FERRAMENTA PER FINESTRE
ZINCO TROPICAL (statico)
FERRO
5
FERRAMENTA PER FINESTRE
ZINCO SILVER (rotobarile)
LEGA ZAMA + FERRO
6
FERRAMENTA PER FINESTRE
ZINCO SILVER (statico)
FERRO
Tipo di prova: prova di corrosione in nebbia salina
secondo SS DIN 50021
(5% sale; 35° C)
Tempo di permanenza: dopo 72 h assenza di ruggine bianca;
dopo 240 h assenza di ruggine rossa
N°
FINITURA
TIPO DI MATERIALE
COMPARSA
RUGGINE BIANCA
AD ORE:
COMPARSA
RUGGINE ROSSA
AD ORE:
1
VERNICIATO NERO
LEGA ZAMA
/
500
La finitura reagisce all'attacco aggressivo con
bolle di rigonfiamento dopo le 300 h, ma non si
notano punti di Ruggine Bianca
2
ZINCATO + CATAFORESI
FERRO
/
1000
La finitura resiste molto bene
3
ZINCO-TROPICAL
(rotobarile)
LEGA ZAMA +
FERRO
72
170
I particolari a roto vengono intaccati facilmente
4
ZINCO-TROPICAL (statico)
FERRO
72
240
Resistenza a corrosione accettabile
5
ZINCO SILVER (rotobarile)
LEGA ZAMA +
FERRO
200
500
Particolari a rotobarile ben protetti dal trattamento
6
ZINCO SILVER (statico)
FERRO
500
1000
La finitura ha ottima resistenza
Data documento:
11/09/2003
NOTE
Prove realizzate dall'Ufficio Qualità AGB

Podobne dokumenty