Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji.

Komentarze

Transkrypt

Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji.
Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki
Zakład Urządzeń Rozdzielczych i Instalacji Elektrycznych
Laboratorium Ergonomii i Bezpieczeństwa Użytkowania Urządzeń Elektrycznych
Temat: Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych
instalacji.
Imię i Nazwisko:
Rok akademicki:
Data
wykonania ćw
Data oddania
sprawozdania
2016/2017
Rok studiów:
Ocena:
Semestr:
Studia: zaoczne
Uwagi:
1. Cel ćwiczenia:
- celem ćwiczenia jest pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji przy
użyciu tablicy demonstracyjnej MA – 2067.
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów należy:
- sporządzić szkic pomieszczenia z naniesionymi numerami obwodów, dla których
wykonywane będą pomiary,
- sporządzić protokół z pomiarów rezystancji izolacji,
- wykonać rachunek błędów,
- wyjaśnić, dlaczego pomiar wykonywany jest napięciem stałym, chociaż instalacja w
warunkach normalnych pracuje pod napięciem przemiennym,
Protokół z pomiarów powinien zawierać następujące informacje:
- dokładne dane wykonawcy pomiarów,
- wyszczególnione rodzaje badań zamieszczonych w protokole,
- tabele z wynikami pomiarów,
- opisy oznaczeń znajdujących się w tabeli z pomiarami,
Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji
- objaśnienia, wzory, warunki spełnienia wymagań,
- uwagi i zalecenia pokontrolne,
- ocenę końcową czy obiekt spełnia normy.
Pomiary wykonano urządzeniem:
- model:……………………………………………….
Wartości współczynników użytego przyrządu pomiarowego
Multimetr:
Zakres
Dokładność (a[%]+n[dgt])
Rozdzielczość (LSB)
2. Szkic pomieszczeń.
Należy zaznaczyć które obwody zostały sprawdzone.
Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji
Przed przystąpieniem do pomiarów należy upewnić się, że została wykonana
przerwa w obwodzie – wyjęte wkładki bezpiecznikowe, wyłączone
zabezpieczenia!
Podczas wykonywania pomiaru na sondach pomiarowych urządzenia
utrzymuje się trwale wysokie napięcie! Dotknięcie grozi porażeniem!
3. Protokoły z przeprowadzonych badań:
Tabela.1 Protokół z pomiarów rezystancji izolacji.
Protokół nr 1
URiIE – Politechnika
Poznańska
Pomiar rezystancji izolacji
z dnia: ………………...
Zleceniobiorca:
Temperatura, w jakiej wykonywany jest pomiar:…………………………………
Wartość wsp. przeliczeniowego K20:………………………………………………...
Napięcia probiercze i minimalne wartości rezystancji izolacji:
Napięcie znamionowe
badanego obwodu [V]
do 50 SELV i PELV
Napięcie probiercze prądu
stałego [V]
Minimalna rezystancja izolacji
[MΩ]
250
500
1000
≤ 0.5
≥ 1.0
≥ 1.0
50 < U ≤ 500
> 500
Połączenie
L – PE
∆R L-PE
N - PE
∆R N-PE
L-N
Outlet 1
Outlet 2
Outlet 3
Pralka
Silnik
L1 - PE
∆R L1-PE
∆R L-N
Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji
Połączenie
L – PE
∆R L-PE
∆R L-N
L-N
Gniazdo L1
Gniazdo L2
Gniazdo L3
Połączenie
L1 – L2
∆R L1-L2
L1 – L3
∆R L1-L3
L2 – L3
∆R L2-L3
Gniazdo 3 - f
Ocena końcowa pomiaru rezystancji
TAK – spełniony warunek minimalnej rezystancji
NIE – rezystancja większa niż dopuszczalne minimum
Połączenie
L – PE
TAK / NIE
N – PE
TAK / NIE
L–N
TAK / NIE
Outlet 1
Outlet 2
Outlet 3
Pralka
Silnik (L1-PE)
Połączenie
----------------------------- ----------------------------L – PE
TAK / NIE
L–N
TAK / NIE
Gniazdo L1
Gniazdo L2
Gniazdo L3
L1 – L2
TAK / NIE
Gniazdo 3 - f
Oględziny wizualne:
Uwagi i zalecenia pokontrolne:
Ocena końcowa:
L1 – L3
TAK / NIE
L2 – L3
TAK / NIE
Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji
4. Obliczenia błędu granicznego miernika cyfrowego.
5. Wnioski.
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
Pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………….......

Podobne dokumenty