Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia
załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia.
Agencja pracy tymczasowej zatrudni na podstawie umowy o pracę, nie wcześniej jak od dnia
1 kwietnia 2015 roku do dnia 31 października 2015 roku, 68 pracowników tymczasowych, w
celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy
użytkownika – zamawiającego, w tym 44 osoby w celu wykonywania w sekretariatach
pracodawcy użytkownika czynności w charakterze Pomocnika urzędnika sądowego, 23 osoby
w celu wykonywania czynności w charakterze Koordynatora pracy w referacie sędziego oraz
1 osobę w celu wykonywania czynności w charakterze Kasjera inspektora. Zamawiający
dopuszcza zmianę liczby pracowników tymczasowych, o których mowa w zdaniu 1 na
zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.
W przypadku podpisania z wykonawcą umowy po dniu 1 kwietnia 2015 r. wynagrodzenie
wykonawcy zostanie proporcjonalnie pomniejszone o czas w którym usługa nie była
świadczona. Końcowy termin świadczenia usługi upływa z dniem 31 października 2015 r.
1. Rodzaj pracy, która będzie powierzona pracownikowi tymczasowemu:
1) Pomocnik urzędnika sądowego:
Stanowisko pracy obejmuje następujący zakres:
a) obsługa urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka);
b) wsparcie pracowników w pracy z dokumentacją, redagowanie prostych pism;
c) archiwizowanie akt procesowych;
d) przygotowywanie posiedzeń i rozpraw (rozpisywanie sesji, wykonywanie zarządzeń
sędziego);
e) protokołowanie na sesjach (wydziały cywilne);
f) wprowadzanie danych do systemów teleinformatycznych biurowości sądowej
funkcjonujących w tutejszym sądzie,
g) wysyłanie do stron orzeczeń nakazów, wezwań, zapytań i innej korespondencji;
h) roznoszenie i odbieranie korespondencji z Biura Podawczego;
i) szycie akt, stemplowanie, opisywanie obwolut, kserowanie akt, układanie akt;
j) podkładanie korespondencji i zwrotnych potwierdzeń odbioru do akt;
k) wysyłanie i przyjmowanie korespondencji w Biurze Podawczym;
l) pomoc w zakresie transportowania akt między komórkami organizacyjnymi i do
archiwum;
m) inne prace zlecone przez kierownika sekretariatu wydziału/oddziału w uzgodnieniu z
koordynatorami ze strony zamawiającego i wykonawcy.
W trakcie realizacji zamówienia, zamawiający ma prawo określić bardziej szczegółowy
zakres wykonywania zadań przez Pomocnika urzędnika sądowego. Zakres tych czynności
będzie wynikał z bieżących potrzeb zamawiającego.
2) Koordynator pracy w referacie sędziego:
Stanowisko pracy obejmuje następujący zakres:
a) obsługa sędziego: praca z aktami, wyszukiwanie przepisów prawnych, sporządzanie i
redagowanie pism, obsługa urządzeń biurowych (skaner, kserokopiarka);
b) przygotowanie akt spraw na sesje, w tym kontrola kompletności dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia posiedzenia i rozpoznania sprawy;
c) dbanie o sprawność, terminowość i prawidłowość wykonywania zarządzeń sędziego przez
sekretariat wydziału;
d) kontrola terminowości sporządzania opinii przez biegłych;
1
e) sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma wpływające do danej sprawy nie stanowiące
wniosków procesowych;
f) wstępna analiza akt spraw przydzielonych do referatu sędziego;
g) wstępna analiza zarzutów zawartych w środkach odwoławczych;
h) przygotowanie konspektu sprawy i streszczenia dokumentów;
i) przygotowywanie projektów wystąpień do osób i instytucji o informacje niezbędne do
rozstrzygnięcia sprawy;
j) podejmowanie czynności sprawdzających w sprawach zawieszonych oraz przedstawianie
sędziemu stanu spraw nierozpoznanych;
k) wykonywanie czynności mających wpływ na sprawność postępowania;
l) dekretowanie korespondencji nadsyłanej w sprawie;
m) gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych do rozpoznawania spraw sądowych
oraz wykonywanie innych czynności związanych z działalnością orzeczniczą sędziów, z
którymi współpracuje, wynikających ze specyfiki danego wydziału sądu;
n) inne prace zlecone przez sędziego w uzgodnieniu z koordynatorami ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy.
W trakcie realizacji zamówienia, zamawiający ma prawo określić bardziej szczegółowy
zakres wykonywania zadań przez Koordynatora pracy w referacie sędziego. Zakres tych
czynności będzie wynikał z bieżących potrzeb zamawiającego.
3) Kasjer inspektor:
Stanowisko pracy obejmuje następujący zakres:
a) dokonywanie wypłat gotówkowych należności pracownikom Sądu;
b) dokonywanie wypłaty ze środków budżetowych należności: ławnikom, biegłym,
adwokatom, tłumaczom, kuratorom itp.;
c) dokonywanie wypłaty dla świadków z tytułu zwrotu kosztów podróży;
d) dokonywanie wypłaty z funduszu pomocy postpenitencjarnej;
e) dokonywanie wypłaty sum na zlecenie;
f) prowadzenie sprzedaży znaków opłaty sądowej;
g) sporządzanie raportów kasowych z zaliczek budżetowych, dochodów budżetowych,
funduszu pomocy postpenitencjarnej, sprzedaży znaków opłaty sądowej;
h) sporządzanie sprawozdania ze sprzedaży i zakupu znaków opłaty sądowej;
i) przygotowywanie wpłat gotówki do banku;
j) sporządzanie zawiadomień do Urzędu Gminy w sprawie nieopłaconych opłat od
pełnomocnictw;
k) przygotowywanie kopert oraz kopertowanie wszelkich wypłat;
l) sporządzanie drogą elektroniczną przekazów pocztowych z dochodów budżetowych;
m) wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego – Kierownika
Oddziału Finansowego.
2. Kwalifikacje pracownika tymczasowego:
1) Pomocnik urzędnika sądowego:
a) wykształcenie wyższe lub absolwenci szkół policealnych i ogólnokształcących szkół
średnich (matura);
b) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz urządzeń
biurowych;
c) doświadczenie zawodowe, praktyki lub staż w sądownictwie;
d) nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub o przestępstwo skarbowe, kandydat nie może być karany/a za przestępstwo z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
e) pełna zdolność do czynności prawnych;
2
f)
2)
a)
b)
c)
g)
d)
e)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Koordynator pracy w referacie sędziego:
ukończone wyższe studia prawnicze (dyplom ukończenia);
biegła umiejętność obsługi komputera;
doświadczenie zawodowe, praktyki lub staż w sądownictwie;
nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub o przestępstwo skarbowe, kandydat nie może być karany/a za przestępstwo z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
pełna zdolność do czynności prawnych;
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
Kasjer inspektor:
wykształcenie wyższe pierwszego stopnia,
bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz urządzeń
biurowych;
doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych, doświadczenie w pracy jako kasjer,
praktyki lub staż w sądownictwie;
nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub o przestępstwo skarbowe, kandydat nie może być karany/a za przestępstwo z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
pełna zdolność do czynności prawnych;
posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3. Przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej.
Pracownik tymczasowy winien pozostawać w dyspozycji pracodawcy użytkownika, na
podstawie jednej umowy zawartej ze swoim pracodawcą, tj. nie wcześniej jak od dnia 1
kwietnia 2015 roku do dnia 31 października 2015 roku.
4. Wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego.
Praca wykonywana będzie w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie
40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w miesięcznym okresie
rozliczeniowym. Rozpoczęcie i zakończenie prac pracownika tymczasowego ustala się w
godzinach 8:00 – 16:00 w dni powszednie ( od poniedziałku do piątku ), tj. w dniach i
godzinach urzędowania Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie lub w
innych godzinach jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi tymczasowemu przysługuje odbiór
godzin na zasadach obowiązujących u zamawiającego. Zamawiający wskazuje, iż w stosunku
do pracownika tymczasowego będą miały zastosowanie poniższe wymagania:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
miesiąc-rok
kwiecień 2015 r.
maj 2015 r.
czerwiec 2015 r.
lipiec 2015 r.
sierpień 2015 r.
wrzesień 2015r.
październik 2015 r.
liczba dni pracujacych
21
20
21
23
21
22
22
5. Miejsce wykonywania pracy tymczasowej.
Miejscem świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych są komórki organizacyjne
Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A.
3
6. Wynagrodzenie za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu.
1) Pomocnik urzędnika sądowego za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy
będzie otrzymywał od agencji pracy tymczasowej wynagrodzenie w wysokości 1800,00 zł
brutto ( słownie: jeden tysiąc osiemset złotych ) miesięcznie.
2) Koordynator pracy w referacie sędziego za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu
pracy będzie otrzymywał od agencji pracy tymczasowej wynagrodzenie w wysokości
2400,00 zł brutto ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych ) miesięcznie.
3) Kasjer inspektor za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy będzie
otrzymywał od agencji pracy tymczasowej wynagrodzenie w wysokości 2500,00 zł brutto
( słownie: dwa tysiące pięćset złotych ) miesięcznie.
7. Wynagrodzenie dla wykonawcy.
1) Za okres nie świadczenia przez pracowników tymczasowych pracy, za wyjątkiem
urlopu wypoczynkowego nabytego na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003r. o
zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 za zm.) lub
urlopu dodatkowego nabytego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) w trakcie obowiązywania niniejszej umowy,
wynagrodzenie wykonawcy nie przysługuje.
2) W kwocie stawki dziennej i wynagrodzenia miesięcznego dla wykonawcy za jednego
pracownika tymczasowego, skierowanego w celu wykonywania pracy tymczasowej na
rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, wykonawca powinien
uwzględnić wszelkie składniki cenotwórcze, w tym m.in.:
a) wynagrodzenie miesięczne brutto pracownika tymczasowego, w wysokości nie mniejszej
od kwot określonych w pkt.6;
b) ZUS po stronie pracodawcy;
c) wszystkie składki pokrywane przez pracodawcę ( np. emerytalne, rentowe, wypadkowe,
fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych );
d) PFRON;
e) badania lekarskie zgodnie z wymogami Kodeksu pracy (wstępne, okresowe, inne);
f) ubezpieczenie NNW pracownika tymczasowego;
g) założenie i prowadzenie teczki personalnej i jej przechowywanie;
h) przygotowanie i wypłacenie wynagrodzenia dla pracownika tymczasowego;
i) administrowanie kartami pracy;
j) kontakty z instytucjami tj. Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych;
k) rozliczanie zwolnień lekarskich,
l) zwolnienia od pracy, w przypadku których pracownik ma prawo do wynagrodzenia.
m) prowadzenie ewidencji urlopowej i rozliczanie dni urlopowych;
n) ewentualny ekwiwalent za urlop;
o) wystawienie dokumentu PIT;
p) przygotowanie zgodnie z wymaganiami Kodeksu pracy dokumentacji związanej z
nawiązaniem i z rozwiązaniem stosunku pracy;
q) przygotowanie pracownikowi tymczasowemu zaświadczenia wynikającego z bieżącej
współpracy;
r) wyznaczenie koordynatora do bezpośrednich kontaktów z zamawiającym, zgodnie z pkt.
8 ppkt 2;
s) marżę;
t) podatek VAT.
4
8. Obowiązki wykonawcy:
1) Do obowiązków wykonawcy należy:
a) zatrudnienie pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę;
b) wystawienie pracownikom tymczasowym skierowania do pracy wraz z potwierdzeniem
posiadania wymaganych kwalifikacji;
c) przeprowadzenie na własny koszt niezbędnych do wykonywania pracy badań lekarskich
pracowników tymczasowych;
d) założenie i prowadzenie teczki osobowej oraz jej przechowywanie, w sposób określonych
w odrębnych przepisach;
e) samodzielna obsługa stosunku pracy pracowników tymczasowych, w szczególności
dotycząca bezpośredniego, bez angażowania zamawiającego, kontaktowania się z
pracownikami tymczasowymi, w celach min. doręczenia umowy o pracę i innych
dokumentów, omówienia ogólnych zasad współpracy pracowników tymczasowych z
wykonawcą, uzupełnienia dokumentów, korekty czy odbioru wymaganej dokumentacji,
skierowań, wniosków urlopowych ( za zgodą bezpośredniego przełożonego ), wyjaśnień w
zakresie rozliczeń czasu pracy;
f) wypłacanie pracownikom tymczasowym wynagrodzenia za pracę wykonywaną na rzecz
zamawiającego - na warunkach określonych w umowie o pracę zawartej pomiędzy
pracownikiem tymczasowym a wykonawcą - w okresach miesięcznych ( podmiotem
zatrudniającym w stosunku do pracowników tymczasowych jest wykonawca );
g) administrowanie kartami pracy pracowników tymczasowych;
h) wystawienie pracownikom tymczasowym dokumentu PIT.
i) podpisanie w całym w okresie realizacji usługi przez wykonawcę - jednej umowy o pracę
na czas określony, z każdym skierowanym przez wykonawcę pracownikiem
tymczasowym do świadczenia pracy na rzecz zamawiającego;
j) przedłożenie zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy o pracę z
pracownikiem tymczasowym, kopii tej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę. W przypadku niedopełnienia obowiązku przedstawienia dokumentu
potwierdzającego zatrudnienie pracownika na umowę o pracy na cały okres świadczenia
usługi zamawiający obciąży wykonawcę karą umowną.
2) W celu nadzoru nad realizacją umowy, bieżących kontaktów z zamawiającym oraz w
celu załatwienia wszelkich spraw pracowniczych pracowników tymczasowych
wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora, który będzie pełnił dyżur
w siedzibie zamawiającego, w wyznaczonym przez zamawiającego miejscu, w
wymiarze 8 godzin miesięcznie ( 2 godziny tygodniowo ). Nadzór nad realizacją
umowy oraz bieżące kontakty koordynatora z zamawiającym poza siedzibą Sądu ( za
pomocą telefonu, faksu lub poczty elektronicznej ) we wszystkie dni i godziny
urzędowania zamawiającego, nie obciążają ustalonego w zdaniu poprzednim
miesięcznego limitu czasowego.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec zamawiającego za szkodę wyrządzoną
przez pracownika tymczasowego skierowanego do pracy na rzecz zamawiającego.
9. Obowiązki zamawiającego względem pracowników tymczasowych:
1) Zamawiający zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników tymczasowych w zakresie
obowiązujących u niego zasad i przepisów, w tym przepisów porządkowych, regulaminu
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz udzielania im instruktażu
przed przystąpieniem do wykonywania pracy na danym stanowisku pracy.
2) Zamawiający wyda pracownikowi tymczasowemu zaświadczenie uprawniające do wstępu
na teren zamawiającego.
3) Przed przystąpieniem do wykonywania czynności w systemach teleinformatycznych,
5
pracownikom tymczasowym na wniosek kierowników komórek organizacyjnych, zostaną
nadane uprawnienia dostępowe - zgodnie z przyjętą u zamawiającego procedurą.
4) Zamawiający zapewnia pracownikom tymczasowym w pełni wyposażone stanowisko
pracy, umożliwiające prawidłową realizację obowiązków służbowych.
10. Skierowanie do pracy.
Osoby skierowane do pracy, zobowiązane są do stawiennictwa w dniu rozpoczęcia
świadczenia pracy w gmachu sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie, o godz. 8:00
( Oddział Kadr, pokój nr 733 ), wraz ze skierowaniem oraz dokumentem tożsamości.
Pracownik Oddziału Kadr skieruje pracowników tymczasowych na wstępne szkolenie z
zakresu BHP oraz wskaże komórkę organizacyjną, w której pracownik będzie wykonywał
obowiązki służbowe. Z chwilą przydzielenia pracownika tymczasowego do konkretnej
komórki organizacyjnej - w zakresie realizacji obowiązków służbowych: a) Pomocnik
urzędnika sądowego podlegać będzie bezpośrednio Kierownikowi sekretariatu lub
Kierownikowi Oddziału, b) Koordynator pracy w referacie sędziego podlegać będzie
bezpośrednio Przewodniczącemu Wydziału, c) Kasjer inspektor podlegać będzie
bezpośrednio Głównemu Księgowemu - Kierownikowi Oddziału Finansowego.
11. Urlopy, zwolnienia, obecności.
1) Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 09 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608 ze. zm.) pracownikom tymczasowym
przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 (dwóch) dni za każdy miesiąc
pozostawania w dyspozycji zamawiającego a ponadto urlop dodatkowy nabyty na
podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.). Wniosek
o urlop wypoczynkowy, pracownik tymczasowy każdorazowo będzie składał u
bezpośredniego przełożonego, co najmniej na 7 (słownie: siedem) dni przed datą
rozpoczęcia urlopu (nie dotyczy to urlopu na żądanie). Wykonawca jest zobowiązany
udzielić pracownikowi urlopu w terminie wnioskowanym i zaakceptowanym przez
bezpośredniego przełożonego. Zamawiający przekaże wykonawcy złożony przez
pracownika tymczasowego wniosek o urlop, w ustalonym między zamawiającym a
wykonawcą sposobie i terminie. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego rozliczania
urlopów wypoczynkowych i monitorowania stanu urlopów wypoczynkowych
pracowników tymczasowych, w ten sposób, by na dzień zakończenia umowy, nie było
konieczności wypłaty ekwiwalentów urlopowych. Zaleca się aby wykonawca w celu
realizacji zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przygotował dla
pracowników tymczasowych plany urlopowe. Wykonawca, zgodnie z art. 17 ust. 3
ustawy o pracownikach tymczasowych, w razie niewykorzystania przez pracownika
tymczasowego urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej
wypłaca pracownikowi tymczasowemu ekwiwalent pieniężny w zamian za urlop lub za
niewykorzystaną jego część. Zamawiający w żadnych okolicznościach nie będzie
pokrywał ekwiwalentów za urlop.
2) W przypadku zaprzestania świadczenia usługi pracy na rzecz zamawiającego, niezależnie
od przyczyn, wykonawca w terminie 1 (słownie: jednego) dnia roboczego od dnia
powzięcia informacji o powyższym poinformuje o tym fakcie zamawiającego.
Wykonawca każdorazowo za pomocą faksu lub poczty elektronicznej poinformuje
zamawiającego o fakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim pracownika tymczasowego
oraz o przewidywanym terminie jego powrotu na stanowisko pracy.
3) Wykonawca przekaże zamawiającemu potwierdzone przez bezpośredniego przełożonego
listy obecności pracowników tymczasowych, w terminie do 5 (słownie: piątego) dnia
6
każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana. Listy
obecności pracowników tymczasowych opracowane będą na podstawie imiennych
raportów czasu pracy. Powyższe listy będą również potwierdzeniem wykonania przez
pracowników tymczasowych pracy w danym miesiącu na rzecz zamawiającego.
4) Wykonawca, w oparciu o otrzymane od zamawiającego listy obecności, sporządzi
zbiorcze zestawienie ilościowe wykonanej usługi, za każdy miesiąc kalendarzowy, co
stanowić będzie podstawę do rozliczenia faktury VAT za usługi faktycznie zrealizowane.
5) Wynagrodzenie będzie wypłacane wykonawcy w terminie do 30 (słownie: trzydzieści) dni
od daty doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
12. Pozostałe warunki:
1) W przypadku negatywnej opinii bezpośredniego przełożonego pracownika tymczasowego
co do poprawności lub terminowości realizowania powierzonych mu obowiązków
służbowych, zamawiający będzie mógł zażądać od wykonawcy rozwiązania stosunku
pracy z pracownikiem tymczasowym. Zamawiający przekaże wykonawcy informację w
tym przedmiocie na piśmie, ze wskazaniem uzasadnienia podjętej decyzji.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt. 1, rozwiązanie umowy o pracę nastąpi w terminie
wzajemnie uzgodnionym przez zamawiającego i wykonawcę.
3) W przypadku zaprzestania wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy
tymczasowej na rzecz zamawiającego z powodu niestawienia się do pracy bez
usprawiedliwienia przyczyn nieobecności w pracy, albo odmowy dalszego wykonywania
pracy tymczasowej na jego rzecz, zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o
terminie i okolicznościach zaprzestania wykonywania pracy przez pracownika
tymczasowego.
4) Umowa o pracę zawarta z pracownikiem tymczasowym rozwiązuje się z upływem
ustalonego między stronami umowy okresu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz
zamawiającego chyba, że w umowie o pracę na czas określony strony umowy
przewidziały możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron.
5) W przypadku, gdy umowa z pracownikiem tymczasowym zostanie rozwiązana,
niezależnie od przyczyn rozwiązania tej umowy, wykonawca zobowiązany jest do
skierowania do pracy na rzecz zamawiającego innego pracownika tymczasowego
wskazanego przez zamawiającego, w terminie do 3 dni od dnia rozwiązania umowy z
pracownikiem tymczasowym.
6) Wykonawca nie ma obowiązku zapewnienia osoby na zastępstwo w przypadku
nieobecności którejkolwiek z osób, z którymi wykonawca zawarł umowy na rzecz
zamawiającego za wyjątkiem przypadku, gdy pracownik tymczasowy przebywa na
zwolnieniu lekarskim powyżej 33 dni i kontynuuje zwolnienie lekarskie. W takim
przypadku wykonawca zobowiązany jest skierować do pracy na rzecz zamawiającego
innego pracownika tymczasowego wskazanego przez zamawiającego, w terminie do 7 dni
od dnia zgłoszenia przez zamawiającego takiej konieczności. Zamawiający zastrzega, że
wynagrodzenie dla wykonawcy przysługiwało będzie za rzeczywistą pracę jednego
pracownika na określonym stanowisku pracy, niezależnie od ilości dodatkowo
skierowanych na zastępstwo do pracy tymczasowej do zamawiającego pracowników
tymczasowych.
7