Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Komentarze

Transkrypt

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy
ZAŁĄCZNIK 1 WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Załącznik 1 zawiera wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w obrębie miasta Legnicy. Zestawienie przestawia stan na dzień 9.01.2013r. I zostało
pobrane ze strony internetowej Oficjalnego Portalu miasta Legnica – System Informacji Przestrzennej:
http://www.portal.legnica.eu/strona-715-SIPGIS.htmlhttp://www.portal.legnica.eu/strona-715SIPGIS.html.
Nr Uchwała z dnia
Publikacja
Dz.Urz.Woj.Legn. nr 8
poz. 77 z 1996-04-16
Dz.Urz.Woj.Legn. nr 8
2 XXV/177/96 z 1996-03-25
poz. 79 z 1996-04-16
Dz.Urz.Woj.Legn. nr 19
3 XXVII/204/96 z 1996-05-27
poz. 187 z 1996-06-15
Dz.Urz.Woj.Legn. nr 19
4 XXVII/206/96 z 1996-05-27
poz. 189 z 1996-06-15
Dz.Urz.Woj.Legn. nr 19
5 XXVII/207/96 z 1996-05-27
poz. 190 z 1996-06-15
Dz.Urz.Woj.Legn. nr 34
6 XXIX/215/96 z 1996-06-24
poz. 227 z 1996-07-25
Dz.Urz.Woj.Legn. nr 70
7 XXXII/240/96 z 1996-10-28
poz. 498 z 1996-11-15
Dz.Urz.Woj.Legn. nr 70
8 XXXII/241/96 z 1996-10-28
poz. 499 z 1996-11-15
Dz.Urz.Woj.Legn. nr 6
9 XXXVIII/284/97 z 1997-03-24
poz. 55 z 1997-04-18
Dz.Urz.Woj.Legn. nr 6
10 XXXVIII/285/97 z 1997-03-24
poz. 56 z 1997-04-18
Dz.Urz.Woj.Legn. nr 11
11 XL/292/97 z 1997-04-28
poz. 113 z 1997-05-22
1
XXV/175/96 z 1996-03-25
12 V/30/98 z 1998-12-29
13 XI/104/99 z 1999-05-31
14 XIII/113/99 z 1999-06-28
15 XVI/164/99 z 1999-10-25
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 6
poz. 219 z 1999-03-26
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 20
poz. 916 z 1999-07-30
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 27
poz. 1238 z 1999-10-13
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 37
poz. 367 z 2001-04-23
Tytuł
zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Legnicy
zmiana w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania
przestrzennego i rewaloryzacji centrum Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Niklowej w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic
Leszczyńskiej - Łokietka w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic
Radosna - Cynkowa w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic
Jaworzyńskiej - Inwalidów w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Legnicy (al. Rzeczypospolitej 28-34)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Jaworzyńskiej 151 w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic
Piłsudskiego - Koskowickiej w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Pawiej w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy
Kartuzy w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłej
strefy ochronnej Huty Miedzi Legnica - rejon ul. Złotoryjskiej w
Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej
zabudowanej części lotniska w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
połoŜonego w rejonie ulicy Sudeckiej (Piekary B) w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy
Tarninów w Legnicy obejmujący obszar ograniczony ulicami:
Muzealną, Fryderyka Skarbka, Wojciecha Korfantego, Adama
Mickiewicza, Aleją Zwycięstwa, Leśną, Złotoryjską, Hutników i
Nowym Światem
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Legnicy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno pomiarowej gazu PR-7 w rejonie ul. Modrzewiowej w Legnicy
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulicy Spokojnej w Legnicy, obejmującego lokalizację stacji
redukcyjno - pomiarowej gazu PR-13 w rejonie ulicy Pawiej
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Legnicy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno pomiarowej gazu PR-15 w rejonie ulicy Sudeckiej w Legnicy
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy Kartuzy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno pomiarowej gazu PR-20 w rejonie ul. Cmentarnej w Legnicy
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Legnicy, obejmującego lokalizację stacji redukcyjno pomiarowej gazu PR-21 w rejonie ulicy Struga w Legnicy
16 XVII/169/99 z 1999-11-29
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 72
poz. 922 z 2001-07-05
17 XVII/171/99 z 1999-11-29
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 72
poz. 924 z 2001-07-05
18 XVII/173/99 z 1999-11-29
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 72
poz. 926 z 2001-07-05
19 XVII/175/99 z 1999-11-29
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 72
poz. 928 z 2001-07-05
20 XVII/176/99 z 1999-11-29
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 72
poz. 929 z 2001-07-05
21 XIX/201/00 z 2000-01-31
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 20
połoŜonego w rejonie ulicy Jaworzyńskiej (zespół usługowy) w
poz. 333 z 2000-06-07
Legnicy
22 XXVII/282/00 z 2000-09-25
23 XXIX/303/00 z 2000-11-27
24 XXIX/300/00 z 2000-11-27
25 XXIX/304/00 z 2000-11-27
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 39
połoŜonego w północnej części miasta Legnicy u zbiegu ulic
poz. 394 z 2001-04-25
Bydgoskiej i Pątnowskiej oraz zakładu "Cynk-Mal"
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 45 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
poz. 465 z 2001-05-08
połoŜonego na osiedlu Piekary w Legnicy
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 45 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul.
poz. 464 z 2001-05-08
Niklowej w Legnicy
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 45 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul.
Z-1
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy
Nr Uchwała z dnia
26 XXIX/305/00 z 2000-11-27
27 XXIX/306/00 z 2000-11-27
28 XXX/316/00 z 2000-12-18
29 XXXV/353/01z 2001-05-28
30 XXXV/354/01z 2001-05-28
31 XLI/385/01 z 2001-10-29
32 XLI/386/01z 2001-10-29
33 XLI/387/01 z 2001-10-29
34 L/519/02 z 2002-06-24
35 L/518/02 z 2002-06-24
36 IV/23/02 z 2002-12-30
37 XII/80/03 z 2003-07-24
38 XVI/143/03 z 2003-12-29
39 XIX/210/04 z 2004-03-29
40 XX/223/04 z 2004-04-26
41 XX/224/04 z 2004-04-26
42 XXV/261/04 z 2004-09-27
43 XXV/262/04 z 2004-09-27
44 XXVI/277/04 z 2004-10-25
45 XL/416/05 z 2005-11-28
46 XLI/438/05 z 2005-12-28
47 XLII/440/06 z 2006-01-30
48 XLIII/454/06 z 2006-02-27
49 XLIII/455/06 z 2006-02-27
50 XLVII/505/06 z 2006-06-26
Publikacja
Tytuł
poz. 466 z 2001-05-08
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 45
poz. 467 z 2001-05-08
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 45
poz. 468 z 2001-05-08
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 5
poz. 70 z 2001-02-05
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 87
poz. 1144 z 2001-07-31
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 82
poz. 1056 z 2001-07-24
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 9
poz. 233 z 2002-01-28
Nowodworskiej-Jaworzyńskiej w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul.
Poznańskiej w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ul.
Kowalskiej w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
połoŜonego przy ul. Poznańskiej w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego strefy
ekologicznej Kaczawy (rejon ul. Nowodworskiej) w Legnicy
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu połoŜonego przy ul. Koskowickiej w Legnicy
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu al. Rzeczypospolitej w Legnicy
zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 9
przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Chojnowską,
poz. 234 z 2002-01-28
Pancerną, Lotniczą i Samuela Bogumiła Lindego w Legnicy
zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 9 przestrzennego części kompleksu po JAR połoŜonego pomiędzy
poz. 235 z 2002-01-28
ulicami Chojnowską, Pancerną, Artyleryjską, Saperską i terenem
Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Legnicy
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 166 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
poz. 2328 z 2002-08-01
rejonu ulic Gliwickiej i Kobylińskiej w Legnicy
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 166
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej
poz. 2327
zabudowanej części lotniska w Legnicy
z 2002-08-01
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 16 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
poz. 450 z 2003-02-21
miasta Legnicy dla rejonu ulicy Koskowickiej
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 173
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
poz. 2599
dla terenu u zbiegu ulic Sierocińskiej i Ścinawskiej w Legnicy
z 2003-09-22
zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 26
przestrzennego obszaru funkcjonalnego cmentarza komunalnego
poz. 475 z 2004-02-10
dla miasta Legnicy – obszar Legnica
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 86 połoŜonego przy al. Rzeczypospolitej w Legnicy – tereny
poz. 1587 z 2004-05-13
wojskowe przejęte po JAR leŜące na północ od terenów Strefy
Aktywności Gospodarczej
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 100 terenu byłej strefy ochronnej Huty Miedzi "Legnica" oraz zmiana
poz. 1784 z 2004-05-31
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej – kompleks JAR 32
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 100 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
poz. 1785 z 2004-05-31
połoŜonego w rejonie ul. Henryka PoboŜnego w Legnicy
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 213 dzielnicy Kartuzy w Legnicy - teren usług publicznych i
poz. 3319 z 2004-11-04
mieszkalnictwa, w kwartale zabudowy Ignacego Daszyńskiego,
Stefana Czarnieckiego, Kazimierza Wielkiego i Wrocławska
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 213 dzielnicy Kartuzy w Legnicy - teren usług publicznych i
poz. 3320 z 2004-11-04
mieszkalnictwa, w kwartale zabudowy Kartuska, Kamienna,
Bolesława Limanowskiego, NadbrzeŜna
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 249 śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piastowską,
poz. 4105 z 2004-12-14
Dziennikarską, Nowym Światem, Działkową, Senatorską w
Legnicy
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 3 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
poz. 54 z 2006-01-11
Legnicy - Kolonia Piątnica
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 35
dzielnicy Kartuzy w Legnicy w rejonie skrzyŜowań Al. Marszałka
poz. 518 z 2006-02-16
Józefa Piłsudskiego z ul. Gwiezdną i ul. Stanisława Moniuszki
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 48 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Obszaru
poz. 769 z 2006-03-03
Staromiejskiego Centrum w Legnicy
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 87
terenu byłej strefy ochronnej HM Legnica – rejon ulicy
poz. 1475 z 2006-04-28
Myśliwskiej w Legnicy
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 87 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
poz. 1476 z 2006-04-28
połoŜonego w rejonie ul. Bielańskiej w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 162
Sudeckiej w Legnicy – tereny usług i komunikacji z
poz. 2562 z 2006-08-08
przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową
Z-2
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy
Nr Uchwała z dnia
51 XLVII/506/06 z 2006-06-26
52 LI/529/06 z 2006-09-25
53 LI/531/06 z 2006-09-25
54 IV/35/07 z 2007-01-29
55 V/47/07 z 2007-02-26
56 V/48/07 z 2007-02-26
57 VII/74/07 z 2007-04-27
58 XI/93/07 z 2007-07-30
59 XI/94/07 z 2007-07-30
60 XI/98/07 z 2007-07-30
61 XI/102/07 z 2007-07-30
62 XI/103/07 z 2007-07-30
63 XI/104/07 z 2007-07-30
64 XI/108/07 z 2007-07-30
65 XI/109/07 z 2007-07-30
66 XV/140/07 z 2007-10-29
67 XV/141/07 z 2007-10-29
68 XV/145/07 z 2007-10-29
69 XV/142/07 z 2007-10-29
Publikacja
Tytuł
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 162 Kartuzy w Legnicy – tereny przemysłowe oraz zabudowy
poz. 2563 z 2006-08-08
mieszkaniowej wielorodzinnej w kwartale zabudowy Wrocławska,
Kamienna, Kościelna, Ignacego Daszyńskiego
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 236 Legnicy dla terenu dawnej wsi Piątnica
poz. 3446 z 2006-11-10
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 236 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Legnickiej
poz. 3447 z 2006-11-10
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obszar Legnica
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 58
Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon oś. Sienkiewicza,
poz. 621 z 2007-03-05
ul. Jaworzyńskiej i autostrady A-4
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 95
terenu Zakładu Produkcji Wody połoŜonego przy ul.
poz. 1131 z 2007-04-17
Nowodworskiej w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 95
połoŜonego pomiędzy ulicami Chojnowską, Samuela Bogumiła
poz. 1132 z 2007-04-17
Lindego, Lotniczą i śołnierską w Legnicy
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 138 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
poz. 1802 z 2007-06-08
Legnicy, dawnej wsi Przybków z otoczeniem
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 234
Staromiejskiego Centrum w Legnicy - dla terenów U6.2, U6.5,
poz. 2712 z 2007-09-20
U6.6, MU7.8 i U6.3 z E15
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 234 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
poz. 2713 z 2007-09-20
dla północnej zabudowanej części lotniska w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 234
Legnicy – jednostka urbanistyczna S rejon ulic Chojnowskiej i
poz. 2714 z 2007-09-20
Działkowej
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 234 Legnicy dla terenu po
o
onego przy ulicy Chojnowskiej i
poz. 2715 z 2007-09-20
iat
Nowy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 234
Asnyka – terenu połoŜonego pomiędzy ulicami Lotniczą, Asnyka,
poz. 2716 z 2007-09-20
Lubuską,Kilińskiego i torami kolejowymi w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 234
Asnyka II – terenu połoŜonego pomiędzy ulicami Lotniczą,
poz. 2717 z 2007-09-20
Pancerną, Saperską, Złotoryjską i Lubuską w Legnicy
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 234 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
poz. 2718 z 2007-09-20
dzielnicy Tarninów w Legnicy – dla jednostki B 49 MU
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 234 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
poz. 2719 z 2007-09-20
dzielnicy Tarninów w Legnicy – dla jednostki B 43 MU
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 285 Legnicy – terenu Gminy Legnica połoŜonego przy ul. Sikorskiego
poz. 3571 z 2007-12-03
i Kujawskiej w Legnicy – projektowany parking wraz z usługami
na oś. Piekary
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 285 Legnicy – terenu Gminy Legnica połoŜonego przy ul. Sudeckiej –
poz. 3572 z 2007-12-03
Piłsudskiego w Legnicy – projektowany parking wraz z usługami
na oś. Piekary
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 285 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
poz. 3573 z 2007-12-03
Legnicy – rejonu ulicy Wrocławskiej - Polarnej
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 301
miasta Legnicy – terenu połoŜonego na północ od terenów Strefy
poz. 4084 z 2007-12-19
Aktywności Gospodarczej
70 XV/143/07 z 2007-10-29
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego –
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 301
dla terenu połoŜonego przy ulicach Wrocławskiej i Kazimierza
poz. 4085 z 2007-12-19
Wielkiego w Legnicy
71 XV/144/07 z 2007-10-29
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 301
Legnicy – terenu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im.
poz. 4086 z 2007-12-19
Witelona i terenów sąsiednich
72 XV/146/07 z 2007-10-29
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 301 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
poz. 4087 z 2007-12-19
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obszar Legnica
73 XVII/164/07 z 2007-11-26
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 305 obszaru ograniczonego ulicami: Chojnowską, Pancerną, Lotniczą
poz. 4173 z 2007-12-27
i Samuela Bogumiła Lindego w Legnicy – dla części terenu 2 U,
Mw, A
Z-3
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy
Nr Uchwała z dnia
Publikacja
Tytuł
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 306 obszaru połoŜonego w rejonie ul. Sudeckiej (Piekary B) w
poz. 4185 z 2007-12-28
Legnicy dla terenu połoŜonego w rejonie ulic Kedywu i Jana
Stanisława Jankowskiego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 127 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
75 XXII/201/08 z 2008-03-31
poz. 1498 z 2008-05-08
Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy – dla terenu MU7.4
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 163 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta –
76 XXIII/215/08 z 2008-04-28
poz. 1864 z 2008-06-13
rozszerzenie Cmentarza Komunalnego w Legnicy
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 163
77 XXIII/216/08 z 2008-04-28
miasta Legnicy – terenu połoŜonego na północ od terenów SAG
poz. 1865 z 2008-06-13
(ustalenia dla terenów 3U, 9U/MN i 12 MN,U)
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 163 miasta Legnicy – terenu połoŜonego na północ od terenów SAG
78 XXIII/217/08 z 2008-04-28
poz. 1866 z 2008-06-13
(ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielo- i
jednorodzinej)
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 184 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
79 XXIV/224/08 z 2008-05-26
poz. 2069 z 2008-07-02
obszaru połoŜonego na osiedlu Piekary w Legnicy
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 200 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
80 XXIV/223/08 z 2008-05-26
poz. 2220 z 2008-07-22
dzielnicy Tarninów w Legnicy – dla jednostki B 45 MU
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 225 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – osiedla
81 XXVI/235/08 z 2008-07-14
poz. 2536 z 2008-08-26
Zosinek w Legnicy
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 254 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
82 XXVII/252/08 z 2008-07-28
poz. 2739 z 2008-09-19
Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy (MU9.2)
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 289 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
83 XXIX/259/08 z 2008-09-29
poz. 3150 z 2008-10-31
Legnicy – rejonu ul. Gniewomierskiej
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 289 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
84 XXIX/260/08 z 2008-09-29
poz. 3151 z 2008-10-31
Legnicy – terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 22
85 XXXIII/293/08 z 2008-12-29
Legnicy – osiedla Bielany II obejmujący teren pomiędzy ulicami
poz. 563 z 2009-02-13
Al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami Bielańskimi
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 37 Legnicy – osiedla Bielany obejmujący teren pomiędzy ulicami
86 XXXIV/302/09 z 2009-01-26
poz. 797 z 2009-03-06
Mostową, Zamiejską, Al. Rzeczypospolitej, Bielańską a Wałami
Jaworzyńskimi
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 86
87 XXXVI/324/09 z 2009-03-30
połoŜonego na osiedlu Piekary w Legnicy - rejonu ulicy
poz. 1813 z 2009-05-14
Wierzyńskiego i Gałczyńskiego
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 86
88 XXXVI/325/09 z 2009-03-30
połoŜonego na osiedlu Piekary w Legnicy - rejonu ulicy Sudeckiej
poz. 1814 z 2009-05-14
i Tatrzańskiej
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 132
89 XL/354/09 z 2009-06-29
Legnicy – kwartału zabudowy Wrocławska, Jordana, Zielona,
poz. 2694 z 2009-08-13
Orła Białego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 137 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
90 XLI/366/09 z 2009-07-23
poz. 2783 z 2009-08-21
Obszaru Staromiejskiego Centrum w Legnicy - dla terenu MU9.9
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 139 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
91 XLI/365/09 z 2009-07-23
poz. 2800 z 2009-08-26
rejonu ulicy Lotniczej w Legnicy
74 XVII/165/07 z 2007-11-26
92 XLV/380/09 z 2009-09-28
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 197
dzielnicy Kartuzy w Legnicy - teren dawnego teatru varietes przy
poz. 3481 z 2009-11-18
ul. Kartuskiej w Legnicy
93 XLV/381/09 z 2009-09-28
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 197 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
poz. 3482 z 2009-11-18
Legnicy – rejonu ulicy Wielkiej Niedźwiedzicy
94 XLVI/389/09 z 2009-10-26
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 201 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - terenu
poz. 3570 z 2009-11-24
dawnej rzeźni przy ul. Ścinawskiej w Legnicy
95 XLVI/390/09 z 2009-10-26
96 XLIX/419/10 z 2010-02-22
97 LVII/469/10 z 2010-09-27
98 V/52/11 z 2011-02-28
99 V/53/11 z 2011-02-28
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 201
Legnicy – kwartału zabudowy ograniczonego ulicami Pocztową,
poz. 3571 z 2009-11-24
Kolejową, Dworcową i Bramą Głogowską
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 59 miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon oś.
poz. 900 z 2010-04-01
Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A-4 (jednostki 51ZP,
74ZP, 067KDD)
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 251
dzielnicy Tarninów w Legnicy – dla jednostki oznaczonej
poz. 4217 z 2010-12-30
symbolem A 22 MU
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 74 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr
poz. 1123 z 2011-04-07
174 i 175/1 obr. 18-Bielany w Legnicy
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 74
Legnicy – terenu przeznaczonego pod parking przy Szkole
poz. 1124 z 2011-04-07
Podstawowej nr 7 w Legnicy
Z-4
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy
Nr Uchwała z dnia
100 V/54/11 z 2011-02-28
101 VI/61/11 z 2011-03-28
102 VI/60/11 z 2011-03-28
103 XIII/125/11 z 2011-10-27
104 XVII/166/12 z 2012-02-27
105 XVII/164/12 z 2012-02-27
106 XVII/165/12 z 2012-02-27
107 XVI/157/12 z 2012-01-30
108 XVII/168/12 z 2012-02-27
Publikacja
Tytuł
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 74 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic
poz. 1125 z 2011-04-07
Bielańskiej i Strzeleckiej w Legnicy
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 103 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
poz. 1644 z 2011-05-17
dzielnicy Tarninów w Legnicy – dla jednostki B 33 M
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 144 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
poz. 2429 z 2011-07-08
Legnicy - terenów w rejonie ulicy Olkuskiej oraz ulicy Kilińskiego
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl. nr 274
Obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy - dla terenów U4.3 i
poz. 5159 z 2011-12-23
MU11.4
z 2012-03-29
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
poz. 1222
Legnicy - terenu pod Legnicki Park Technologiczny
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.
terenu przejętego od Wojsk Federacji Rosyjskiej – kompleks JAR
poz. 1410 z 2012-04-16
32 – tereny TBS
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.
dzielnicy Kartuzy w Legnicy - teren usług i mieszkalnictwa, w
poz. 1499 z 2012-04-23
kwartale zabudowy II Armii Wojska Polskiego, Wrocławska,
Rzemieślnicza
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
poz. 1546 z 2012-04-26
dzielnicy Tarninów rejonu ulicy Reja w Legnicy
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.
Obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy - dla terenów MU9.1 i
poz. 1613 z 2012-05-02
U6.1
109 XV/151/11 z 2011-12-27
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.
poz. 1690 z 2012-05-08
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dzielnicy
Fabryczna w Legnicy
110 XIX/188/12 z 2012-04-26
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.
poz. 1922 z 2012-05-29
111 XXII/214/12 z 2012-06-25
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.
poz. 2607 z 2012-07-19
112 XXII/213/12 z 2012-06-25
Dz.Urz.Woj.Dolnośl.
poz. 2751 z 2012-07-31
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – obszar Legnica
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Legnicy – jednostka urbanistyczna S rejon ulic
Chojnowskiej i Działkowej - dla jednostki oznaczonej symbolem
1MN
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu śródmiejskiego ograniczonego ulicami Piastowską,
Dziennikarską, Nowym Światem, Działkową, Senatorską w
Legnicy dla dawnego klasztoru bernardynów
Z-5