Scenariusz lekcji: "Utrwalenie wiadomości o zapisywaniu

Komentarze

Transkrypt

Scenariusz lekcji: "Utrwalenie wiadomości o zapisywaniu
Utrwalenie wiadomości o zapisywaniu liczb systemem
rzymskim
1. Cele lekcji
a) Wiadomości
1. Uczeń zna cyfry rzymskie.
2. Uczeń zna rzymski system numeracji.
b) Umiejętności
1. Uczeń potrafi stosować cyfry rzymskie do zapisywania dat, wieków itp.
2. Uczeń potrafi zapisywać cyframi rzymskimi liczby wielocyfrowe.
3. Uczeń potrafi odczytywać liczby wielocyfrowe zapisane cyframi rzymskimi.
b) Postawy
Uczeń współpracuje w grupie.
2. Metoda i forma pracy
Metody
metoda czynnościowa
Formy
-
praca z całą klasą
-
praca w grupach dwuosobowych
-
praca indywidualna
3. Środki dydaktyczne
-
prezentacja „Rzymski system zapisywania liczb”
-
kserokopie tabeli z wiekami i ważnymi wydarzeniami
-
kartki z datą pojedynczych wydarzeń
-
kartki z wiekami
-
karteczki z „plusami”
4. Przebieg lekcji
N – nauczyciel,
U – uczniowie
a) Faza przygotowawcza
N – Otwiera prezentację: „Rzymski system zapisywania liczb”.
U – Oglądają prezentację, odpowiadają na pytania zawarte w prezentacji, podają brakujące
zapisy liczb.
N – Podaje temat lekcji „Utrwalenie wiadomości o zapisywaniu liczb systemem rzymskim”.
b) Faza realizacyjna
N – Pyta, w którym wieku żyjemy.
U – Odpowiadają, że w dwudziestym pierwszym.
N – Pyta, ile lat trwa wiek, w którym roku zaczął się i w którym zakończy się wiek XXI.
U – Odpowiadają i zapisują: Wiek XXI obejmuje lata od 2001 r. do 2100 r., inaczej mówiąc
jest to dwudzieste pierwsze stulecie.
N – Rozdaje kserokopie tabel, po jednej dla każdego ucznia (załącznik 1).
U – Uzupełniają luki w tabeli, sprawdzają wiadomości, krótko wypowiadają się na temat
ważnych wydarzeń, które znają. Mogą zostawiać miejsca do uzupełnienia po lekcji, wklejają
tabelę do zeszytu.
c) Faza podsumowująca
N – Rozdaje losowo kartki z różnymi datami i oddzielne z wiekami. Informuje uczniów, że
ich zadaniem będzie dobieranie się w pary.
U – Dopisują wiek lub lata, które on obejmuje, i szukają pary.
N – Ocenia pracę uczniów na lekcji. Zadaje pracę domową. Prosi, aby uczniowie, którzy
potrafią zapisywać i odczytywać wieki i będą umieli samodzielnie odrobić pracę domową,
przypięli karteczki ze swoimi imionami do tablicy korkowej.
5. Bibliografia
H. Lewicka, E. Rosłon, Matematyka wokół nas. Podręcznik dla klasy czwartej, WSiP,
Warszawa 2000.
6. Załączniki
a) Karty pracy ucznia
Załącznik 1
Wiek
XX
XIX
Początek wieku
Koniec wieku
Ważne wydarzenie
1 I 1901
31 XII 2000
II wojna światowa 1939–1945
1 I 1801
31 XII 1900
Powstanie styczniowe 1863–1864
itd. w pozostałych wierszach zostawiamy luki do uzupełnienia.
Załącznik 2
Uczniowie pracujący w szybkim tempie uzupełniają krzyżówkę z zadania 7 str. 97
z podręcznika.
b) Zadanie domowe
1. Dla dociekliwych
Wypisać inne ważne wydarzenia w poszczególnych wiekach, korzystając z atlasu
historycznego.
2. Dla wszystkich
Zadania 2 b, 3 c, 4, 6 str. 96 (nie zapomnieć o pracy domowej z oglądanej prezentacji).
7. Czas trwania lekcji
45 minut
8. Uwagi do scenariusza
Scenariusz lekcji matematyki „Utrwalenie wiadomości o zapisywaniu liczb systemem
rzymskim” z działu „Rozszerzenie zakresu liczbowego” jest przeznaczony do realizacji
w klasie czwartej szkoły podstawowej, pracującej z podręcznikiem H. Lewickiej i E. Rosłon
Matematyka wokół nas.
W trakcie lekcji stosujemy ocenianie cząstkowe, wręczając uczniom karteczki z „plusem”.
Dziesięć karteczek uczeń może wymienić na ocenę bardzo dobrą.