2013 r. w sprawie zasad zbycia aktywów trwałych

Komentarze

Transkrypt

2013 r. w sprawie zasad zbycia aktywów trwałych
projekt
UCHWAŁA NR …/…/2013
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia ………….. 2013 r.
w sprawie zasad zbycia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, oddawania ich w
dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§1
1. W celu zapewnienia racjonalnego wykorzystania mienia posiadanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy określa się zasady zbycia aktywów trwałych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, oddawania
ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie.
2. Definicję aktywów trwałych zawierają aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości.
3. Zbycie aktywów trwałych wymaga każdorazowo opinii Rady Społecznej ZOZ oraz zgody Rady Powiatu.
4. Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych prowadzone jest na wniosek
Dyrektora ZOZ po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Społecznej ZOZ.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać:
a) nazwę i przeznaczenie oraz dokładne określenie proponowanego do zbycia składnika aktywów
trwałych oraz uzasadnienie takiego działania,
b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego ma nastąpić zbycie lub proponowany tryb postępowania przy
zbyciu składników aktywów trwałych (przetarg ograniczony, przetarg nieograniczony, postępowanie
bezprzetargowe, darowizna, nieodpłatne przekazanie),
c) oświadczenie, że zbycie składnika aktywów trwałych nie ograniczy dostępności udzielanych świadczeń
zdrowotnych oraz nie obniży ich jakości.
§ 2
1. Wydzierżawienie lub wynajęcie składnika aktywów trwałych przez ZOZ na dłuższy okres niż 3 lata
wymaga zgody Rady Powiatu.
2. Wydzierżawienie lub wynajęcie składnika aktywów trwałych przez ZOZ na okres do 3 lat wymaga
uzyskania opinii Rady Społecznej.
3. Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajem składnika aktywów
trwałych określonego w ust. 1 prowadzone jest na wniosek Dyrektora ZOZ po uprzednim uzyskaniu opinii
Rady Społecznej.
4. Wniosek o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać:
a) nazwę i przeznaczenie oraz dokładne określenie proponowanego do wydzierżawienia lub wynajęcia
składnika aktywów trwałych oraz uzasadnienie takiego działania,
b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego ma nastąpić wydzierżawienie lub wynajęcie składników aktywów
trwałych lub proponowany tryb postępowania przy wydzierżawieniu lub wynajęciu składników aktywów
trwałych (przetarg ograniczony, przetarg nieograniczony, postępowanie bezprzetargowe, darowizna,
nieodpłatne przekazanie),
c)oświadczenie, że wydzierżawienie lub wynajęcie składnika aktywów trwałych nie ograniczy dostępności
udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz nie obniży ich jakości.
5. Umowę dzierżawy lub najmu składników aktywów trwałych należy sporządzić w formie pisemnej- w
oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.
§3
Dyrektor ZOZ może oddać w użytkowanie lub użyczenie składnik aktywów trwałych na okres do 3 lat po
uzyskaniu opinii Rady Społecznej, na podstawie pisemnej umowy na warunkach przewidzianych w
odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.
§ 4
Dzierżawa, najem, użytkowanie lub użyczenie może być dokonane na niżej wymienione cele:
1) na potrzeby związane z opieką medyczną,
2) na działalność związaną z opieką medyczną,
3) na inne działalności nie kolidujące z przeznaczeniem nieruchomości, w przypadku braku chętnych
do prowadzenia działalności wymienionej w pkt. 1 i 2 za zgodą Zarządu Powiatu.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nidzicy oraz Dyrektorowi ZOZ w Nidzicy.
§6
Traci moc Uchwała Nr XXXI/191/09 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zasad
zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie przez samodzielny publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej w Nidzicy majątku trwałego przekazanego Zespołowi w nieodpłatne użytkowanie wraz
z późniejszymi zmianami oraz Uchwała Nr XXIV/4/2001 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie określenia standardu, przeznaczenia oraz zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i
sprzętu medycznego przez samodzielny publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jacek Kosmala
Opracowała:
E.Bieniek
UZASADNIENIE
Uchwały Nr …/…/2013
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia ………….. 2013 r.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zbycie aktywów
trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oddawania ich w dzierżawę, najem,
użytkowanie lub użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.
Uchwała zastępuje dotychczasową uchwałę Nr XXXI/191/09 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 29 września
2009 r. w sprawie zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie przez
samodzielny publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy majątku trwałego przekazanego Zespołowi w
nieodpłatne użytkowanie podjęta na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej. Ustawa ta w 2011 r. została zastąpiona ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej, w związku z czym zachodzi potrzeba podjęcia uchwały na podstawie aktualnie obowiązujących
przepisów prawnych.
Traci moc Uchwała Nr XXIV/4/2001 Rady Powiatu w Nidzicy z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie określenia
standardu, przeznaczenia oraz zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego
przez samodzielny publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, bowiem zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1
lit. a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, rada społeczna przedstawia podmiotowi
tworzącemu wnioski i opinie w sprawie zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny
nowej aparatury i sprzętu medycznego.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.