ZARZĄDZENIE NR 66/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia

Komentarze

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 66/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia
ZARZĄDZENIE NR 66/2016
Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia 07.04.2016 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu.
Na podstawie przepisu art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 11 ust. 1, art. 35 ust.
2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ) oraz uchwały Rady Miejskiej w Braniewie Nr IV/21/11
z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości Gminy Miasta Braniewo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas
dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zarządza się co następuje:
§ 1.
Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
gruntowych przeznaczonych do
sprzedaży w drodze przetargu położonych w Braniewie
Położenie
Nr
Nr
Obręb
Pow. działki
Cena gruntu
KW
działki
nr
(m2)
netto (zł)
419/6
933
76 830,00
419/5
883
72 720,00
931
76 670,00
913
75 190,00
Mielczarskiego EL1B/00013950/8
419/4
6
419/3
Przeznaczenie
Sprzedaż
w drodze
przetargu pod
zabudowę
mieszkaniową
Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce
nieruchomościami na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 lub odrębnych przepisów winny złożyć
wniosek w terminie do dnia 20.05.2016 r.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podobne dokumenty