Ankieta sprawdzająca poziom wiedzy uczniów

Komentarze

Transkrypt

Ankieta sprawdzająca poziom wiedzy uczniów
36
Za³¹czniki
ZA£¥CZNIK NR 1
ANKIETA SPRAWDZAJ¥CA POZIOM WIEDZY UCZNIÓW
KLAS IV-VI SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
Poni¿sza ankieta ma na celu zbadanie stanu wiedzy na temat kleszczy i profilaktyki chorób
odkleszczowych wœród uczniów klas IV - VI szkó³ podstawowych. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki mog¹ pos³u¿yæ nauczycielom do oceny wzrostu poziomu wiedzy wœród
odbiorców programu.
Prosimy podkreœliæ w³aœciw¹ odpowiedŸ:
1. Kleszcze staj¹ siê aktywne, gdy temperatura przekroczy:
a) 4 – 8oC
b) 0 – 2oC
c) 15 – 20oC
d) 25oC
2. Choroby przenoszone przez kleszcze to:
a) kleszczowe zapalenie mózgu
b) borelioza
c) babeszjoza
d) ospa wietrzna
3. Jakie ubranie chroni przed wk³uciem kleszcza?
a) sukienka z krótkim rêkawem
b) bluza z d³ugim rêkawem
c) spodnie z d³ugimi nogawkami
d) kalosze
4. W przypadku dostrze¿enia kleszcza wczepionego w cia³o nale¿y:
a) posmarowaæ go mas³em,
b) jak najszybciej siê go pozbyæ, np. za pomoc¹ pêsety
b) poczekaæ a¿ sam odczepi siê od skóry
c) przypaliæ papierosem
Dziêkujemy za wype³nienie ankiety.

Podobne dokumenty