Learn/Set

Komentarze

Transkrypt

Learn/Set
Instrukcja obsługi
R
Sygnalizator przepływu
701935/01
07/2010
SID
Krótkie wprowadzenie
• Montaż
Montaż → strona 6, podłączenie elektryczne → strona 8.
• Funkcja HI-Teach
By sygnalizator był w pełni gotowy do pracy,
po włączeniu napięcia zasilania, należy odczekać 15 s.
Na czas wykonywania tej operacji przepływ medium w
systemie powinien osiągnąć swoją maksymalną wartość (HI).
Przytrzymać naciśnięty przycisk
Learn/Set.
Miganie skrajnych, zielonych
diod LED ustanie po 5s, a
diody zaczną się zaświecać
jedna po drugiej zaczynając
od lewej strony. Wraz z zapaleniem się pierwszych diod LED
należy zwolnić przytrzymywany przycisk. Na krótką chwilę
urządzenie wygasi wszystkie
diody LED.
Urządzenia zapamiętuje aktualny przepływ medium, jako
wartość maksymalną.
M
S
LO
HI
LO
HI
LO
HI
>5...<10
• Sygnalizator jest gotowy do normalnej pracy
Pozostałe możliwości ustawień (→ strona 9)
• Nastawa parametru HI-Teach jest w zupełności wystarczająca
dla większości aplikacji wykorzystujących wodę, jako medium.
Opcja: Dostosowanie do przepływu minimalnego (LO-Teach).
• Nastawa punktu przełączania ( wpływa na czas reakcji oraz
wzmocnienie).
• Nastawa oraz wskazanie przepływu nadmiarowego.
• Aktywacja / deaktywacja funkcji podczas zdalnego
przystosowania.
• Przywrócenie ustawień fabrycznych.
2
Elementy kontrolne i wskazujące
MODE /
ENTER
LEARN /
SET
FLOW RATE
LO
przyciski do
programowania
HI
linijka LED
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tryb wyświetlania (normalny tryb pracy)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
przepływ w zakresie wyświetlacza
(zielone diody)
przepływ nadmiarowy (miganie diody 9)
za mały przepływ (miganie diody 10)
Wskazanie punktu przełączenia (SP):
dioda LED pomarańczowa: przepływ ≥ SP;
LED czerwona: przepływ < SP
Przyciski do programowania
Mode / Enter:
• wybór parametrów i potwierdzenie ich wartości
Learn/Set:
• przystosowanie do maksymalnego / minimalnego przepływu;
• przywrócenie ustawień fabrycznych
• nastawa wartości parametrów
(przewijanie poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku; krokowo
poprzez jednokrotne naciśnięcie)
3
Struktura menu
Normalny tryb pracy
HI
LO
Funkcje
urządzenia
(przycisk ENTER)
0
1
2
3
Nastawa punktu przełączania
1x
>5s
4
5
6
7
8
9
Przystosowanie /
Ustawienia fabryczne (Przycisk Set)
Przy maksymalnym przepływie
>5...<10s
Przy minimalnym przepływie
1x
Kontrola przypływu nadmiarowego
2x
>10...<15s
Przywrócenie ustawień fabrycznych
5s
...
1x
Aktywacja / deaktywacja
funkcji podczas
przystosowania
3x
> 5s
1x
zielona dioda LED
pomarańczowa dioda LED
czerwona dioda LED
4
>15...<20s
Spis treści
Funkcje i własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 5
Montaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 6
Podłączenie elektryczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 8
Programowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 9
Montaż i ustawienie / Praca / Konserwacja . . . . . . . . . . strona 11
Dane techniczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona 12
Programowanie - diagramy / Informacje techniczne . . . strona 13
Funkcje i własności
Sygnalizator przepływu
• wykrywa szybkość przepływu w mediach płynnych i gazowych
• przełącza wyjście zgodnie z nastawą
(NO lub NC określonymi poprzez odpowiedni sposób
podłączenia; → strona 26)
• wskazuje względną wartość przepływu za pomocą wyskalowanej
linijki LED:
- Dioda LED nr 0 = dolna wartość graniczna (wartość minimalna / LO)
- Dioda LED nr 9 = górna wartość graniczna (wartość
maksymalna / HI)
• Istnieje również możliwość wskazania:
- stanu wyjścia (czerwona dioda LED: przepływ poniżej punktu
przełączenia, pomarańczowa dioda LED: przepływ osiągnął
punkt przełączania).
- przepływu nadmiarowego: Jeśli przepływ znacząco przekracza
zdefiniowany zakres pomiarowy, miga dioda nr 9.
- zbyt mały przepływ / brak przepływu: Dioda LED 0 miga przy
wykryciu przepływu mniejszego niż określony zakres działania.
5
Montaż
Stosując odpowiedni adapter sygnalizator może zostać przystosowany do różnych przyłączy procesowych (oddzielnie zamawiane
akcesoria).
• Przy montażu na poziomej rurze urządzenie należy o ile to
możliwe zamontować z boku (rys. 1).
W przypadku montażu urządzenia od dołu rury, należy zapobiec
gromadzeniu się osadów w obrębie sygnalizatora przepływu.
Montując urządzenie na rurze od góry, należy zapewnić by rura
była w całości wypełniona medium.
• Przy montażu na pionowo poprowadzonej instalacji, urządzenie
należy montować na części dopływowej (rys. 2).
1
Przy
montażu
należy
zastosować się do wymaganych odległości montażowych
pomiędzy urządzeniem a
kolankami, zaworami czy też
odcinkami o zmiennym przekroju:
• Co najmniej 5-krotna wartość
średnicy rury na dopływie
(A)
• Co najmniej 3-krotna wartość
średnicy rury na wypływie
(B)
6
2
3
B
min.
3xD
D
min.
5xD
A
1
2
3
⎧
⎨
⎩
A
gwint M18 x 1,5
1. Stosując odpowiednią pastę należy nasmarować nakrętkę (3)
oraz powierzchnie nagwintowane tak, by połączenie mogło być
wielokrotnie rozkręcane i ponownie skręcone.
Uwaga: Końcowa część sondy pomiarowej sygnalizatora (A) nie
powinna mieć styczności ze smarem.
2. Przykręć odpowiedni adapter (2) do przyłącza procesowego (1).
3. Włożyć sygnalizator przepływu do adaptera montażowego.
Przykręcając sygnalizator należy ustawić go w osi nakrętki (3);
(maksymalny moment dokręcający 50Nm).
Głębokość osadzenia sygnalizatora w rurze: co najmniej
35
21
27
13,5
27
13,5
wymiary montażowe dla wymiary montażowe dla wymiary montażowe dla
adaptera M12
adaptera G1/4
adaptera 1/2
12mm. Adaptery montażowe (dostępne jako akcesoria) pozwalają
na montaż urządzenia na wymaganej głębokości.
Uwaga: Końcówka sondy pomiarowej nie może dotykać ścianki
rury.
7
Podłączenie elektryczne
Urządzenie może zostać podłączone wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka.
Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych.
Przed podłączeniem urządzenia do instalacji należy odłączyć
źródło zasilania. Schemat połączeń(
= NO /
= NC):
Przy aktywnej funkcji zdalnego dostosowania:
Należy użyć 4-przewodowego kabla z konektorem bez mostka
PNP
1 BN
4 BK
3 BU
2 WH
L+
LP
3 BU
4 BK
1 BN
2 WH
L+
L-
4 BK
3 BU
2 WH
L+
LP
3 BU
4 BK
1 BN
2 WH
L+
LP
4
2
3
P
NPN
1 BN
Rysunek
konektora
(sygnalizator)
1
Rysunek
konektora
(sygnalizator)
1
4
2
3
P = Zdalne programowanie (zdalne dostosowanie poprzez przewód)
Kolory przewodów w konektorach ifm:
1 = BN (brązowy), 2 = WH (biały), 3 = BU (niebieski), 4 = BK (czarny)
pomiędzy pinami 2 i 4.
Stosując kabel 3-przewodowy z konektorem ze zmostkowanymi
pinami 2 i 4, zamknięcie wyjścia wyzwala zdalne dostosowanie!
Sygnalizacja błędu: Zwarcie w obwodzie sygnalizowane jest
świeceniem na przemian diod czerwonych oraz diod funkcyjnych.
8
Programowanie
■ Nastawa zakresu działania
Funkcja HI-Teach
• Na czas wykonywania tej operacji przepływ medium w systemie
powinien osiągnąć swoją maksymalną wartość.
• Przytrzymać naciśnięty przycisk Learn/Set przez >5...< 10s
(= dostosowanie do maksymalnego przepływu / górnej wartości
granicznej zakresu działania)
Opcja: LO-Teach
Nastawa parametru HI-Teach jest wystarczająca dla większości
aplikacji wykorzystujących wodę jako medium. Opcja: dostosowanie do minimalnego przepływu.
• Na czas wykonywania tej operacji przepływ medium w systemie
powinien osiągnąć swoją minimalną wartość.
• Przytrzymać naciśnięty przycisk Learn/Set przez >10...D< 15s
(= dostosowanie do minimalnego przepływu / dolnej wartości
granicznej zakresu działania).
■ Zdalne dostosowanie
Na pin nr 2 należy podać napięcie zasilające (+UB) zgodnie z
wcześniejszymi wskazówkami.
Nastawa punktu przełączenia
Nacisnąć przycisk Mode/Enter.
Nacisnąć i przytrzymać przycisk Learn/Set przez 5 s.
Przytrzymać wciśnięty przycisk Learn/Set lub naciskać przycisk,
aż wymagany punkt przełączenia zostanie osiągnięty.
• Nacisnąć przycisk Mode/Enter.
■
•
•
•
■ Kontrola nadmiarowego przepływu
• Dwukrotnie nacisnąć przycisk Mode/Enter.
• Przez 5s przytrzymać przycisk Learn/Set, zwolnić go, gdy diody
LED zaświecą się.
• Kilkukrotne naciśnięcie przycisku Learn/Set przesunie diodę
LED na pozycję odpowiadającą maksymalnej wartości.
• Nacisnąć przycisk Mode/Enter.
9
■ Aktywacja / deaktywacja funkcji zdalnego przystosowania
• Trzykrotnie nacisnąć przycisk Mode/Enter.
• Przez 5s przytrzymać przycisk Learn/Set.
• Przytrzymać wciśnięty przycisk Learn/Set, lub naciskać go do
momentu wywołania odpowiedniej funkcji (funkcja jest aktywna, gdy 3 lewe oraz 3 prawe diody LED świecą się na
zielono; funkcja nie jest aktywna, jeśli 4 środkowe diody LED
świecą się na czerwono).
• Nacisnąć przycisk Mode/Enter.
■ Przywrócenie ustawień fabrycznych
• Przytrzymać przycisk Learn/Set przez >15...<20s.
■ Następujące uwagi stosują się do wszystkich ustawień:
• Jeśli podczas programowania żaden przycisk nie zostanie
naciśnięty przez 15 s, urządzenie przejdzie w tryb pracy normalnej z niezmienionymi wartościami parametrów.
• Gdy operacja dostosowania nie zakończy się pomyślnie sygnalizowane jest to miganiem wszystkich czerwonych diod LED.
Urządzenie wraca do trybu pracy normalnej z niezmienionymi
wartościami parametrów.
■ Blokowanie / Odblokowanie
Urządzenie posiada elektroniczną blokadę chroniącą przed
niepożądaną zmianą parametrów: Przytrzymać oba przyciski programujące przez 10 s (tylko w trybie pracy Run mode).
Potwierdzenie zablokowania / odblokowania sygnalizowane jest
krótkim zanikiem wskazań.
Fabrycznie nowe urządzenia dostarczane są do klienta w stanie
odblokowanym.
Zablokowane urządzenie umożliwia wskazanie:
• aktualnej nastawy punktu przełączenia (jednokrotne naciśnięcie
przycisku Mode/Enter)
• nastawy funkcji “kontrola nadmiarowego przepływu” (dwukrotne
naciśnięcie przycisku Mode/Enter)
• nastawy funkcji zdalnego dostosowania (potrójne naciśnięcie
przycisku Mode/Enter)
10
Montaż i ustawienie / Praca / Konserwacja
Po zakończeniu montażu, podłączeniu i ustawieniu parametrów,
należy sprawdzić czy urządzenie działa prawidłowo. Po włączeniu
urządzenia wszystkie diody LED są zapalane, a następnie cyklicznie gasną jedna po drugiej. Urządzenie jest gotowe do pracy.
*W tym czasie wyjście jest przełączone zgodnie z ustawieniami: otwarte
dla funkcji NO oraz zamknięte dla funkcji NC.
Sygnalizacja błędu: Zwarcia w obwodzie sygnalizowane jest
świeceniem na przemian diod czerwonych oraz diod funkcyjnych.
Konserwacja - zalecenia
Okresowo należy dokonywać przeglądu końcówki sondy pomiarowej, a powstałe osady przetrzeć miękką szmatką. Dozwolone
jest usunięcie mocno przylegających zanieczyszczeń (np. kamień)
środkiem czyszczącym na bazie octu.
11
Dane techniczne
Napięcie zasilania [V] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ... 36 DC 1)
Prąd znamionowy [mA] . . . . . . . . . . 400; zabezpieczenie przed zwarciem;
ochrona przed odwrotną polaryzacją /
zabezpieczenie przed przeciążeniem
Spadek napięcia [V] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 2,5
Pobór prądu [mA] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 80
Ciecze
Temperatura medium [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25 ... +80
Zakresy nastaw [cm/s]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ... 300
Największa czułość [cm/s]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ... 60
Maksymalny gradient temperatury medium [K/min] . . . . . . . . . . . . . . . 300
Gazy
Temperatura medium [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25 ... +80
Zakresy nastaw [cm/s]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 ... 3000
Największa czułość [cm/s]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 ... 800
Czas odpowiedzi [s] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ... 10
Czas opóźnienia załączenia [s] . . . . . . . . . . . . . . . 15, wskazanie optyczne
Ciśnienie dopuszczalne [bar] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Temperatura otoczenia [°C] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -25 ... +80
Stopień ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 67 (IEC 60529) / UL50)
Odporność na wstrząsy [g] . . . . . . . . . . . . . . 50 (DIN / IEC 68-2-27, 11ms)
Odporność na wibracje [g] . . . . . . . . .20 (DIN / IEC 68-2-6, 55 - 2 000Hz)
Materiał obudowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PBT-GF 20
Materiał sondy (SI10xx). . . . . . . . . . . . . . . . . stal kwasoodporna (316S12);
O-ring: FPM 8x1.5 gr 80° Shore A
Materiał sondy (SI11xx)
Tytan; O-ring: FPM 8x1.5 gr 80° Shore A
1)
zgodne z EN50178, SELV, PELV
12
■ Nastawa zakresu działania
Zakres działania urządzenia
(przedział) jest określony
przez:
• Funkcję dostosowania do
maksymalnego przepływu
(HI-Teach)
= górna wartość przedziału.
Parametr
ten
jest
wystarczający dla większości
aplikacji wykorzystujących
wodę jako medium.
• Dodatkowo: dostosowanie
do określonego minimalnego
przepływu / braku przepływu
(LO-Teach) = dolna wartość
przedziału (opcjonalnie).
szybkość
przepływu
Programowanie - diagramy / Informacje techniczne
sygnalizator
sygnał
0
LO
HI
0 1
2
3
4
5
6 7
8 9
LO
0
HI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LO
0
HI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
• Dostosowanie do maksymalnego przepływu (HI-Teach)
Urządzenie wykrywa aktualny przepływ medium w systemie oraz
przyporządkowuje wynik pomiaru do diody LED 9 jako wartość
maksymalną.
1
Wpierw należy włączyć napięcie zasilania. Urządzenie jest gotowe do
pracy po ok. 15s. Na czas wykonywania tej operacji przepływ medium
w systemie powinien osiągnąć swoją maksymalną wartość.
M
S
LO
HI
LO
HI
LO
HI
>5...<10s
2
14
M
S
Przytrzymać naciśnięty przycisk
Learn/Set.
Miganie skrajnych, zielonych diod
LED ustanie,
a po 5 s diody zaczną się
zaświecać jedna po drugiej
zaczynając od lewej strony.
Wraz z zapaleniem się
pierwszych diod LED należy
zwolnić przytrzymywany przycisk.
Na krótką chwilę urządzenie
wygasi wszystkie diody LED.
Urządzenie zapamiętuje aktualny
przepływ jako jego maksymalną
wartość i przechodzi do normalnego trybu pracy.
• Dostosowanie do minimalnego przepływu / braku przepływu
(LO-Teach), opcja
Urządzenie wykrywa aktualny przepływ medium w systemie oraz
zapamiętuje wynik pomiaru jako wartość minimalną. Spadek
przepływu poniżej tej wartości lub jego całkowity zanik, sygnalizowane
jest w normalnym trybie pracy miganiem zielonej diody LED 0.
Uwaga: Nastawa parametru LO-Teach jest możliwa wyłącznie po
wcześniejszym zdefiniowaniu parametru HI-Teach.
1
Na czas wykonywania tej operacji przepływ medium w systemie
powinien osiągnąć swoją minimalną wartość lub powinien zostać
całkowicie wyłączony.
M
S
LO
HI
LO
HI
>10...<15s
2
LO
M
HI
S
LO
HI
Przytrzymać naciśnięty przycisk
Learn/Set
Miganie skrajnych, zielonych diód
LED ustanie,
a po 5 s diody zaczną się
zaświecać jedna po drugiej
zaczynając od lewej strony,
po następnych 5 s diody
ponownie zaczną się zaświecać,
lecz w odwrotnej kolejności.
Wraz z zapaleniem się pierwszych diod LED należy zwolnić
przytrzymywany przycisk.
Na krótką chwilę urządzenie
wygasi wszystkie diody LED.
Urządzenie zapamiętuje aktualny
przepływ, jako jego minimalną
wartość i przechodzi do normalnego trybu pracy.
15
• Zdalne dostosowanie
Urządzenie można również dostosować poprzez przewód do
programowania, jeśli funkcja zdalnego dostosowania jest aktywna. Na pin nr 2 należy podać napięcie zasilające (+UB) zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami: >5...<10 s dla funkcji HITeach; >10...<15 s dla funkcji LO-Teach.
Napięcie zasilania podane na pin nr 2 przez czas dłuższy niż 15s
powoduje:
• przywrócenie fabrycznych ustawień dla funkcji dostosowania
Napięcie zasilania podane na pin nr 2 przez czas dłuższy niż 20s
powoduje:
• anulowanie dostosowania; urządzenie wraca do
normalnego trybu pracy z niezmienionymi wartościami.
• urządzenie jest zablokowane(przyciski są nieaktywne tak długo,
jak długo napięcie zasilania jest podane na pin 2).
16
■ Nastawa punktu przełączenia
Punkt przełączania jest fabrycznie (Dioda LED nr 7). Ustawienia
wpływają na czas reakcji urządzenia.
• Górny punkt przełączania = szybka reakcja w przypadku spadku
przepływu
• Dolny punkty przełączania = szybka reakcja w przypadku wzrostu
przepływu.
M
1
S
LO
HI
LO
HI
LO
HI
1x
M
S
>5s
2
M
3
S
LO
HI
Nacisnąć przycisk Mode/Enter.
Aktualna nastawa punktu
przełączania jest wskazywana:
świecące się diody LED: nastawa
zgrubna, diody LED migają:
nastawa dokładna.
Przytrzymać naciśnięty przycisk
Learn/Set.
Po 5 s punkt przełączania zostanie zwiększany* (ciągle poprzez
naciśnięcie i przytrzymanie;
krokowo poprzez jednokrotne
wciśnięcie).
Wskazania:
Migająca dioda “przesuwa się”
od lewej do prawej strony. Po
osiągnięciu diody nr 9 cykl powtarza się od początku. Dioda LED,
która stale się świeci, przesuwa
się o jedna pozycję.**
Nacisnąć przycisk Mode/Enter
(= potwierdzenie).
Na krótką chwilę urządzenie
wygasi wszystkie diody LED.
Nowe ustawienia staną się
skuteczne; urządzenie wróci do
normalnego trybu pracy.
*Zmniejszenie nastawy: Należy przesunąć świecące i migające diody
LED do wartości maksymalnej. Następnie cykl zacznie się ponownie od
minimalnej wartości parametru.
**Przepływ nadmiarowy: Jeśli świecące i migające diody przekroczą
maksymalną wartość nastawy cykl zacznie się ponownie od minimalnej
wartości parametru.
17
■ Kontrola przepływu nadmiarowego
Funkcja ta pozwala zdefiniować przedział wskazań w granicach zakresu działania urządzenia: Diodę LED odpowiadającą
przepływowi maks. należy przesuwać na pozycję 8, 7, 6 lub 5.
W przypadku przepływu maks. wszystkie diody do tej wybranej
będą się świecić. Diody LED powyżej określonego zakresu będą
sygnalizować przepływ nadmiarowy. Jeśli punkt przełączania jest
powyżej tego zakresu, przełączenie nastąpi przy nadmiarowym
przepływie.
M
S
1
LO
HI
2x
2
M
S
LO
HI
LO
HI
5s
Dwukrotnie nacisnąć przycisk
Mode/Enter. Wskazywana jest
aktualna wartość parametru
(zielona dioda LED).
Przytrzymać przez 5 s przycisk
Learn/Set (aż dioda zacznie
migać).
3
Należy nacisnąć przycisk
Learn/Set kilka razy, aż wybrana
dioda zacznie migać (LED 8, 7,
6 lub 5).
Przy każdym naciśnięciem
przycisku Dioda LED przesuwa się
o jedną pozycję. Przy zbyt niskiej
nastawie (poniżej 5 diody LED)
cykl zaczyna się od początku.
4
Nacisnąć przycisk Mode/Enter
(= potwierdzenie).
Na krótką chwilę urządzenie
wygasi wszystkie diody LED.
Urządzenie zapamiętuje nowe
ustawienia i powraca do normalnego trybu pracy.
M
M
S
S
LO
HI
Uwaga:
Każda kolejna operacja dostosowania nadpisuje dotychczasową wartość
tego parametru.
18
■ Aktywacja / deaktywacja funkcji podczas zdalnego przystosowania
Jeśli funkcja ta jest aktywna, możliwe jest dostosowanie urządzenia
poprzez podanie na pin nr 2 napięcia zasilania.
Ustawienie fabryczne: funkcja aktywna.
Funkcja
aktywna
LO
HI
Zarówno z lewej jak i z prawej strony
święcą się 3 zielone diody LED.*
Funkcja
nieaktywna
LO
HI
Świecą się 4 środkowe czerwone diody
LED.*
*Diody te migają, gdy na pin nr 2 podano napięcie zasilania.
M
S
LO
HI
S
LO
HI
LO
HI
1
3x
M
Przytrzymać naciśnięty przycisk
Learn/Set,
>5s
2
M
3
Trzykrotnie nacisnąć przycisk
Mode/Enter.
Wskazywana jest aktualna
wartość parametru.
S
LO
HI
po 5 s funkcja zostanie zmieniona.
(Każde kolejne naciśnięcie przycisku Learn/Set powoduje zmianę
funkcji).
Nacisnąć przycisk Mode/Enter
(= potwierdzenie).
Na krótka chwilę urządzenie
wygasi wszystkie diody LED, a
urządzenie przejdzie do normalnego trybu pracy.
Jeśli funkcja zdalnego dostosowania jest aktywna,
oraz napięcie zasilania podawane jest na pin nr 2 dłużej niż 20 s to
sygnalizator jest blokowany (przyciski są nieaktywne tak długo jak na
pin nr 2 podane jest napięciem zasilania).
Należy użyć 4-przewodowego kabla z konektorem bez mostka
pomiędzy pinami 2 i 4.
Stosując kabel 3-przewodowy z konektorem ze zmostkowanymi
pinami 2 i 4, zamknięcie wyjścia wyzwala zdalne dostosowanie!
19
■ Przywrócenie ustawień fabrycznych
M
S
LO
HI
LO
HI
LO
HI
>15...<20s,
M
20
LO
HI
LO
HI
S
Przytrzymać naciśnięty przycisk
Learn/Set
Miganie skrajnych, zielonych diod
LED ustanie,
a po 5 s diody zaczną
się zaświecać jedna po drugiej
zaczynając od lewej strony,
a po następnych 5 s diody
ponownie zaczną się zaświecać,
lecz w odwrotnej kolejności,
by po kolejnych 5 s diody
zaświeciły się na pomarańczowo
zaczynając od strony lewej.
Wraz z zapaleniem się pierwszych pomarańczowych diod
należy zwolnić przycisk.
Na krótką chwilę urządzenie
wygasi wszystkie diody LED.
Wszystkie ustawienia fabryczne zostaną przywrócone a
urządzenia przejdzie w w tryb
pracy normalnej.
Funkcja histerezy
przepływ
maksymalny
przepływ
punktu
przełączania (SP)
minimalny
przepływ
OUT
OUT
1
0
1
0
histereza
t
Przełączenie wyjść następuje w momencie osiągnięcia przez
narastający przepływ punktu przełączenia (SP).
Przełączenie wyjścia do poprzedniego stanu następuje, gdy
przepływ spadnie poniżej “SP minus histereza”.
Na funkcję histerezy znaczący wpływ posiada wybrany zakres
działania położony na krzywej czułości urządzenia:
• Przy dostosowaniu HI-Flow w zakresie wartości 0 ... 60cm/s histereza wynosi 2 - 4 cm/s (wartości dla wody).
• Przy dostosowaniu HI-Flow powyżej 100 cm/s histereza zwiększa
się z narastającym przepływem.
Typowy czas odpowiedzi urządzenia wynosi 3 ... 8 s. W znacznym
stopniu zależy on od nastawy parametru LO-Teach oraz punktu
przełączenia:
• Mniejsze wartości tych parametrów pozwalają osiągnąć krótsze
czasy załączenia.
• Większe natomiast pozwalają osiągnąć krótsze czasy
wyłączenia.
21