dr hab. inż. Bogdan Chachulski

Komentarze

Transkrypt

dr hab. inż. Bogdan Chachulski
OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH
(INŻYNIERSKICH)
do zrealizowania w
Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Kierunek i rodzaj
studiów
Technologia Chemiczna
obojętna
Czujnik gazów toksycznych na bazie elektrolitu
superjonowego.
Toxic gas sensor based on superionic electrolyte.
Kierownik pracy:
dr hab. inż. Bogdan Chachulski
Opiekun pracy:
mgr inż. Anna Strzelczyk
W ramach pracy ma zostać wykonany elektrochemiczny czujnik na bazie wybranego
elektrolitu stałego. Wybór elektrolitu oraz konstrukcji czujnika będzie dokonany przez
studenta w porozumieniu z opiekunem i konsultantem na podstawie wykonanego przez
studenta przeglądu literaturowego. Założeniem pracy jest skonstruowanie czujnika jednego z
następujących gazów: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, siarkowodór, amoniak. Po
skonstruowaniu czujnika zostanie on poddany wstępnym testom na stanowisku pomiarowym
znajdującym się w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki.
Podczas wykonywania dyplomu student będzie miał okazję poznać metodologię syntezy
elektrolitów stałych, poznać technikę spektroskopii impedancyjnej i wykonać pomiary
wykonanego przez siebie czujnika na stanowisku w warunkach wymuszonego przepływu
gazu.
Specjalność
Temat pracy
W dłuższej perspektywie przewidywana jest kontynuacja prac w ramach pracy magisterskiej.

Podobne dokumenty