bariera akustyczna

Komentarze

Transkrypt

bariera akustyczna
MBA - MONOSTATYCZNA BARIERA AKUSTYCZNA
MAB - MONOSTATIC ACOUSTIC BARRIER
MBA Parametry techniczne
poziom Ÿród³a
czêstotliwoœæ œrdokowa
szerokoϾ pasma
d³ugoœæ impulsu
modulacja czêstotliwoœci
wi¹zka (poziomo/pionowo)
zakres wykrywania do
MAB technical parameters:
source level
central frequency
bandwidth
pulse length
freguency modulation
beam (horizontal/vertical)
detection range
SL=190 dB
f0=60 kHz
B=20 kHz
T=10 ms or 20 ms
LFM up/down/up-down; HFM up/down
O-3dB= 13,5o/13,5o
up to 600 m
500
30
300
450
250
25
400
300
200
20
MBA1
150
250
MBA1
15
200
100
150
PORT
50
100
10
5
50
MBA2
keja
0
R[m]
50
100
150
200
250
300
0
R[m]
50
100
150
200
250
300
400
450
500
www.ctm.gdynia.pl
SYSTEMY BRONI PODWODNEJ
UNDERWATER WEAPON SYSTEMS
M O D E R N
SYSTEMY OCHRONY
INFRASTRUKTURY MORSKIEJ
MARITIME INFRASTRUCTURE
PROTECTION SYSTEMS
T E C H N O L O G I E S
SYSTEMY DOWODZENIA
KIEROWANIA I £¥CZNOŒCI
COMMAND CONTROL
AND COMMUNICATION SYSTEMS
F O R
BADANIA I CERTYFIKACJA
WYROBÓW
TESTING AND PRODUCT
CERTIFICATION
M A R I T I M E
S E C U R I T Y
Oœrodek Badawczo-Rozwojowy
Centrum Techniki Morskiej S.A.
ul. Dickmana 62, 81-109 Gdynia
tel. +48 58 666 53 26, fax +48 58 665 64 87
www.ctm.gdynia.pl
SYSTEMY OCHRONY
INFRASTRUKTURY MORSKIEJ
MARITIME INFRASTRUCTURE
PROTECTION SYSTEMS
MBA MONOSTATYCZNA
BARIERA AKUSTYCZNA
MAB MONOSTATIC
ACOUSTIC BARRIER
MBA jest wielosensorowym systemem hydroakustycznym przeznaczonym do ochrony obiektów
krytycznej infrastruktury morskiej takich jak:
wejœcia do portów
baseny portowe
statki cumuj¹ce w porcie
podejœcia (tory wodne) do portów
kotwicowiska
platformy wiertnicze
terminale prze³adowcze
MAB is multisensors hydroacoustic system
designed for maritime critical infrastructure
protection such as:
port entrance
harbour basin
ships moored at harbours
fairways to harbours
anchorages
drilling platforms
handling terminals
System przeznaczony jest do detekcji ma³ych obiektów
poruszaj¹cych siê pod wod¹ i na powierzchni.
Mo¿e byæ wykorzystywany, jako system autonomiczny lub
element wiêkszych systemów ochrony antyterrorystycznej.
MAB system is designed for detection of small underwater
and floating objects. It can be used as an autonomic
system or as part of bistatic barriers or more extended
harbour protection systems.
PROBLEMATYKA OCHRONY ŒRODOWISKA
Monostatyczna bariera akustyczna MBA nie stwarza ¿adnych
zagro¿eñ dla œrodowiska naturalnego, bowiem w procesie
jej projektowania i produkcji zastosowano najlepsze dostêpne
techniki i technologie.
ENVIRONMENT PROTECTION ISSUES
The Monostatic Acoustic Barrier does not constitute any
threats to the natural environment because the best available
technologies were used during its design and production.
G³ówne zalety MBA:
-Niska cena i niskie koszty instalacji
oraz eksploatacji.
-£atwa instalacja i prosta obs³uga.
Main advantages of MAB:
-Low price and low costs of setting
to work and operation.
-Easy installation and service.
www.ctm.gdynia.pl
M O D E R N
T E C H N O L O G I E S
F O R
M A R I T I M E
S E C U R I T Y