Krew potrzebna jak życie !

Komentarze

Transkrypt

Krew potrzebna jak życie !
Sołtysi o swoim funduszu - czytaj na str. 6
Luty 2010
Rok VI nr 2 (60)
Z sesji Rady Gminy
Budżet gminy
na rok 2010 uchwalony !
Najważniejsza uchwała w roku, określająca budżet gminy na 2010 r., została przyjęta przez radnych Rady Gminy
Sobków - 20 stycznia br.
Praca nad nowym budżetem trwała przez cały ostatni kwartał 2009 r.: do 30 września składano wnioski do budżetu, do
15 listopada wójt przedstawił Radzie Gminy oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej projekt budżetu do zaopiniowania, następnie, przez dwa tygodnie, komisje rady formowały opinie
o projekcie.
dokończenie na str. 2 Radni przyjmują budżet gminy Sobków na 2010 rok.
Świetlica w Mzurowej odebrana od wykonawcy
Wójt dotrzymał słowa !
Przypomnijmy fakty: w związku z likwidacją Szkoły
Podstawowej w Mzurowej, 30 marca 2006 r. wójt gminy
podjął decyzję o przebudowie budynku świetlicy wiejskiej
dla potrzeb przedszkola. W listopadzie 2006 r. został sporządzony projekt przebudowy budynku świetlicy dla potrzeb przedszkola, niestety, założenia Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich nie przewidywały dofinansowania zadań oświatowych, więc podjęto decyzję o remoncie świetlicy, wraz z zagospodarowaniem terenu i placem zabaw dla
dzieci.
W listopadzie 2007 r. wykonano wymianę dachu na budynku świetlicy (za 70 tys. zł).
5 lutego 2009 r. gmina złożyła wniosek do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach o dofinansowanie
remontu świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem tereW nowo otwartej świetlicy znajduje się bilard, mecz na tym nu, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata:
świetnym sprzęcie inauguruje wójt gminy Tadeusz Domińczak. 2007 – 2013.
dokończenie na str. 3
27 lutego, od godz.: 9.00, w Ośrodku Zdrowia w Sobkowie
Krew potrzebna jak życie !
Sytuacja w wojewódzkim banku krwi znowu jest dramatyczna ! Najcenniejszego leku, bez którego trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek operację, nadal brakuje. Kolejny, serdeczny apel do mieszkańców naszej gminy, sprawdzonych w akcjach „Krew darem życia”, wystosował dyrektor Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach - Jerzy Stalmasiński,
prosząc dawców o krew, która jest tak potrzebna jak życie! Do apelu dołącza
się także wójt naszej gminy, Tadeusz Domińczak.
Akcja odbędzie się 27 lutego
(sobota), od godz.: 9.00, w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sobkowie.
Wśród dawców zostaną rozlosowane,
podczas letniego festynu w centrum
Sobkowa, nagrody (dla dawców, którzy dwukrotnie oddadzą krew, losowanie podwójne).
Mamy nadzieję, że nasi mieszkańcy, podobnie jak podczas poprzednich
akcji, nie zawiodą !
Z sesji Rady Gminy
Budżet gminy
na rok 2010 uchwalony !
dokończenie ze str. 1
Taki dokument, uwzględniający także wnioski możliwe do zrealizowania,
wójt, Tadeusz Domińczak, przedłożył
radzie 20 stycznia br. na sesji budżetowej.
W dyskusji swoje opinie wyrazili przewodniczący komisji RG. Były to werdykty pozytywne.
- W 20 - letniej kadencji radnego mówił przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Stanisław Chabel - jeszcze takiego
budżetu nie było. Podziwiam wójta za
jego odwagę i życzę mu, żeby ten budżet
został wykonany. Świat należy do odważnych, dobrze, że gmina mocno inwestuje,
uważam, że budżet na 2010 rok jest do
przyjęcia.
- Członkowie mojej Komisji Rolnictwa – relacjonował jej przewodniczący
Eugeniusz Augustyn – w większości
głosowali za budżetem. Jest on szczególnie dobry dla sołectw na południe od rzeki
Nidy, bo obejmuje budowę wodociągów
i kanalizacji. Jestem za jego przyjęciem.
- Dziękuję wójtowi za ten budżet, jest
on do zrealizowania – informował przewodniczący Komisji Oświaty Ryszard
Dębiński. Członkowie komisji, w większości, opowiedzieli się za jego przyjęciem.
W podobnym tonie wypowiadali się
inni radni, m.in.: Stanisław Kędzior
i Eugeniusz Augustyn („gdyby nie odważny budżet, nie mielibyśmy w Mzurowej nowej świetlicy wiejskiej a cztery kolejne sołectwa – kanalizacji”). Pozytywne
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
o projekcie budżetu zaprezentowała także
skarbnik gminy Małgorzata Betka.
Wśród oponentów znaleźli się radni tzw. opozycji: Mariusz Otwinowski
i Alicja Buchcic, twierdząc, że nie
wszystkie wnioski z ich sołectw zostały
w gminnym portfelu uwzględnione.
Radny Mariusz Otwinowski stwierdził, że nie uczestniczył w posiedzeniach
Komisji Rady Gminy, ale będzie głosował
przeciw przyjęciu budżetu. Nie podając
uzasadnienia stwierdził, że „w budżecie
nie ma sprawiedliwego podziału wydatków” i „dlaczego zdjęto środki na budowę chodnika w Sokołowie Dolnym”.
Radna Buchcic stwierdziła, że w porządku obrad nie przewidziano pkt. „dyskusje”, że jest „zniesmaczona” ponieważ
na Komisji Rolnictwa padło stwierdzenie (nie podała przez kogo), że wnioski
z funduszu sołeckiego na Miąsowej nie
będą realizowane i zapytała m.in. jaka
jest perspektywa zmniejszenia długu publicznego.
2
Wójt gminy, Tadeusz Domińczak polemizował z tymi opiniami i stwierdził,
że gdyby budżet na rok bieżący nie został przyjęty, musiałby zawiesić realizację wszystkich inwestycji. Nie dopuszcza
takiej myśli, wręcz przeciwnie, na komisjach został mile zaskoczony oceną projektu budżetu nawet przez radnego opozycji. Odnosząc się do pytania radnego
Otwinowskiego, wójt Gminy stwierdził,
że kwota 60 tys. zł. została przeniesiona
z dróg powiatowych na wniosek Komisji
Planowania Budżetu i Finansów na drogi
gminne ze względu na zapewnienie Zarządu Dróg Powiatowych w Jędrzejowie,
że w roku 2011 droga powiatowa Brzegi – Włoszczowice będzie kompleksowo
remontowana (łącznie z budową chodników), w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Wójt Gminy stwierdził, że nie zgadza się z opinią radnej Alicji Buchcic,
że projekt budżetu został opracowany
na potrzeby kampanii wyborczej. Zwrócił się do radnej aby nie wprowadzała
w błąd swoich mieszkańców mówiąc
o zabieraniu pieniędzy z funduszu sołeckiego, ponieważ środki te są wyodrębnione w załączniku do budżetu. Dodał,
że wszystkie inwestycje i zadania są rozłożone w czasie i nie mogą być wstrzymane z powodu „roku wyborczego”. Pozyskiwanie środków unijnych wymaga
zaciągnięcia kredytów, stąd zwiększenie
frontu inwestycyjnego powoduje również zwiększenie długu publicznego.
O równym traktowaniu mieszkańców
wsi Miąsowa świadczy również realizacja kanalizacji wsi i przeznaczenie na remonty dróg kwoty 55 tys. zł. w 2010r.
Podziękował skarbnikowi gminy
i pracownikom urzędu za trud jaki włożyli w konstruowanie tego dokumentu.
Przewodniczący Rady Gminy ripostował, że skoro radni dyskutują nad
budżetem, w tym również Pani Alicja
Buchcic, to zapis w porządku obrad nie
jest konieczny.
Następnie zarządził głosowanie nad
projektem budżetu: 11 radnych było
za jego przyjęciem, jeden - Mariusz
Otwinowski był przeciw, radna - Alicja
Buchcic wstrzymała się od głosu. Budżet gminy na rok 2010 został przyjęty.
Jaki będzie? Dochody gminy wyniosą
23.650.993 zł, zaś wydatki – 27.155.212
zł. Deficyt w wysokości 3.504.219 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciąganych kredytów: 2.025.487
GŁOS SOBKOWA
zł, zaciągniętych pożyczek: 1.354.398 zł
oraz wolnych środków 124.334 zł.
W budżecie utworzono rezerwy:
ogólną - 60.000 zł oraz celową, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 4.000 zł. Wójta
gminy upoważniono do zaciągania określonych kredytów i pożyczek na pokrycie
występujących i planowanych deficytów,
na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na wsparcie zadań
finansowanych ze środków unijnych.
Radni przyjęli kolejne uchwały
w sprawach: pomocy finansowej dla powiatu jędrzejowskiego, w wysokości 305
tys. zł, na współfinansowanie remontów
dróg powiatowych na terenie gminy oraz
planu pracy Komisji Rewizyjnej RG na
rok bieżący.
Odczytano także informację z prac
wójta między sesjami Rady Gminy
(omówienie publikujemy oddzielnie).
W interpelacjach i wolnych wnioskach głos zabrali: Jan Gajda, Danuta
Wójcicka, Stanisław Kędzior, Ryszard
Dębiński, Stanisław Chabel, Tadeusz
Wnuk, Adela Kościelecka, Tomasz
Krzywda i Alicja Buchcic, podnosząc
problemy gminy oraz swoich sołectw.
Dotyczyły one m.in.: odśnieżania,
zwłaszcza dróg powiatowych, oświetlenia (przesunąć godziny), konieczności
usuwania przez ZE gałęzi nad liniami
energetycznymi, bo są one przyczyną
licznych awarii i przerw w dostawie prądu.
W trakcie tego punktu zarządzono
przesłuchanie i obejrzenie taśm z nagraniami rozmów podczas jednej z przerw
na poprzedniej sesji: przedstawiały one
żenujące wypowiedzi dwojga radnych,
tzw. opozycji, na temat swoich kolegów
z Rady Gminy. Był to godny pożałowania spektakl...
W tej części sesji odczytano także odpowiedź wójta w związku z wnioskiem
grupy radnych w sprawie likwidacji podatku od nieruchomości, dot. budynków
gospodarczych i garaży. W odpowiedzi
wójt stwierdza m.in.: „ Nowa ustawa
o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,
poz.1240 z 2009 r.) określa sposób wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej.
Zgodnie z art. 240, ust. 2, nowej ustawy,
bez zgody zarządu jednostki samorządu
terytorialnego (wójta), organ stanowiący (Rada Gminy) nie może wprowadzić
w projekcie uchwały budżetowej zmian
powodujących zmniejszenie dochodów
lub zwiększenie wydatków i jednocześnie
zwiększenie deficytu budżetu j.s.t.
W świetle powyżej przedstawionych
przepisów, przedmiotowy wniosek może
być rozpatrywany w okresie podejmowania uchwał okołobudżetowych w 2010 r.”.
Po wyczerpaniu porządku obrad, sesję zakończono. (Kos.)
Uczestnicy uroczystego odbioru świetlicy.
Świetlica w Mzurowej odebrana od wykonawcy
Wójt dotrzymał słowa !
dokończenie ze str. 1
W sierpniu 2009 r. została podpisana
umowa na to zadanie. Remont obejmował: ocieplenie budynku, wyposażenie,
wykonanie ogrodzenia, chodników, placu zabaw dla dzieci oraz boiska sportowego do siatkówki. Wartość inwestycji
przekroczyła 433 tys. zł, a dofinansowanie – ponad 246 tys. zł. Przetarg na robo-
ty wygrała firma budowlana Andrzeja
Olesińskiego.
Wykonawcy dość szybko uporali się
z zadaniem, albowiem już 20 stycznia
br. odbyło się oficjalne przekazanie inwestycji inwestorowi, czyli gminie. Na
to wydarzenie zaproszeni zostali radni
Rady Gminy, z przewodniczącym rady
Z prac wójta między sesjami
Rady Gminy
W okresie od 4 grudnia 2009 r. do 19 stycznia 2010 r. wójt gminy wykonywał
podjęte przez Radę Gminy uchwały i realizował zadania określone przepisami
prawa, w szczególności ustawą o samorządzie gminnym.
W zakresie podatków lokalnych wójt
wydał: 6 zaświadczeń o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi oraz 16 zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
W zakresie działalności gospodarczej:
8 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz 20 zaświadczeń
o zmianie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej i 3 decyzje o wykreśleniu
z ewidencji działalności gospodarczej.
W w/w okresie wójt zatwierdził także
2 postanowienia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydając zezwolenia na sprzedaż alkoholu w placówkach handlowych na
terenie gminy Sobków.
W zakresie gospodarki komunalnej
wójt wydał: 3 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 1 decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 13 informacji o przeznaczeniu działek
w studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu,1 decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach, 3 zaświadczenia o braku
planu zagospodarowania przestrzennego.
W zakresie gospodarowania mieniem
komunalnym wójt wykonując uchwałę
w sprawie zasad wydzierżawiania lub wy-
Luty 2010
najmowania nieruchomości, stanowiących
własność gminy, na rzecz dzierżawców lub
najemców, jeżeli po umowie zawartej na
czas oznaczony do 3 lat strony zawierają
kolejne umowy, zawarł 3 umowy dzierżawy na ogólną powierzchnię 0,1300 ha.
W drodze przetargu ustnego nieograniczonego wójt wydzierżawił grunt o pow. 0,0400
ha, położony w obrębie Sobków, zawierając
trzy umowy dzierżawy na okres 3 lat.
Wójt wydał 1 decyzję zatwierdzającą
podział nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej oraz 1 postanowienie
w sprawie zawieszenia i dwa postanowienia
wznawiające podział działek stanowiących
własność osób fizycznych.
Ponadto wydano 1 zawiadomienie wójta o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, realizując jednocześnie uchwałę
w zakresie zawarcia umów na wywóz nieczystości i odpadów.
W omawianym okresie wójt wydał 11
zarządzeń, z czego: 8 zarządzeń w sprawie
zmian w budżecie na 2009 rok i 3 zarządzenia zmieniające zarządzenia w sprawie
przekazania w używanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach Urzędu Gminy zlokalizowanych na działkach
GŁOS SOBKOWA
Krzysztofem Karoniem, ks. proboszcz
parafii Mnichów, do której należy Mzurowa, Marek Kwiatkowski, pracownicy
Urzędu Gminy oraz sołtys Mzurowej Julian Sutowicz. Honory gospodarza spotkania pełnił wójt Tadeusz Domińczak,
który przypomniał historię przebudowy
starej remizy na świetlicę, podziękował
wykonawcom oraz radnemu z Mzurowej Eugeniuszowi Augustynowi, który
włożył wiele zaangażowania w realizację tego zadania.
Ks. proboszcz poświęcił obiekt, po
czym uczestnicy spotkania zwiedzili
świetlicę. W głównej sali ustawiono stół
bilardowy, który stanie się na pewno
atrakcją dla miejscowej młodzieży. Przez
okno można było zobaczyć, przykryty
grubą warstwą śniegowego puchu, plac
zabaw wyposażony w różne urządzenia
oraz boisko, ogrodzone wysoką siatką.
Jak stwierdził, dziękując władzom gminy
za te inwestycję, E. Augustyn, mieszkańcy Mzurowej są wdzięczni za tak piękny
obiekt kulturalno - sportowy sprezentowany im na początku 2010 roku.
Przewodniczący
Rady
Gminy
Krzysztof Karoń podkreślił, iż świetlica
jest efektem decyzji wójta gminy, który
„zawsze dotrzymuje słowa” !. (Kos)
stanowiących własność gminy dla: Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie,
Przedszkola Samorządowego w Sobkowie
i Przedszkola Samorządowego w Miąsowej.
W w/w okresie wójt brał udział w licznych spotkaniach, wyjazdach służbowych,
reprezentując tam interesy gminy, m.in.:
3 grudnia 2009 r. – Urząd Marszałkowski w Kielcach – podpisanie aneksu do
umowy na remont świetlicy w Mzurowej
i budowę oświetlenia w Sobkowie - w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”,
8 grudnia – Urząd Marszałkowski w Kielcach – podpisanie aneksu do umowy na
inwestycję „Ekorozwój Ponidzia – poprzez
budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę
oczyszczalni ścieków - etap II”, 15 grudnia – Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w Kielcach –
podpisanie umowy na program „Uczeń na
wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia”,
17 grudnia – Urząd Marszałkowski w Kielcach – podpisanie umowy na realizację inwestycji budowy wodociągu w Żernikach
oraz kanalizacji w Miąsowej i Mzurowej,
12 stycznia 2010 r. – spotkanie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
w sprawie zimowego utrzymania dróg, 15
stycznia – Warszawa – udział w świąteczno
– noworocznym spotkaniu Warszawskiego
Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej połączone z promocją powiatu jędrzejowskiego.
Wykonując zadania określone przepisami prawa, wójt kierował bieżącymi sprawami gminy, przyjmował interesantów
i reprezentował gminę na zewnątrz.
3
Pierwsze uczniowskie doświadczenia
Drogi do wiedzy
Pamiątkowa fotka z wójtem gminy.
II Zimowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Najlepsi
przy zielonych stołach
26 stycznia br., w Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym, odbył się II
Zimowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy. Wzięły w nim udział
dwuosobowe drużyny ze wszystkich szkół.
Organizatorzy dziękują TadeuszoZawody rozgrywane były w dwu katewi Domińczakowi - wójtowi gminy za
goriach: szkoły podstawowe i gimnazja.
W kategorii szkół podstawowych sprawowanie patronatu nad turniejem
zwyciężyła drużyna z Zespołu Placówek i ufundowanie dla zwycięskich drużyn
Oświatowych w Miąsowej w składzie: pamiątkowych pucharów oraz Jadwidze
Motyczyńskiej - pełnomocnikowi wójta
Mateusz Lukasik i Milena Łabuda.
W kategorii gimnazjów zwyciężyli gminy ds. przeciwdziałania problemom
zawodnicy z Gimnazjum Publicznego im. alkoholowym za ufundowanie słodkiego
Jana Pawła II w Sobkowie, w składzie: poczęstunku dla zawodników i ich opiekunów.
Kinga Ciosk i Radosław Szmalec.
Rozgrywki toczyły się przy czterech, zielonych stołach.
4
GŁOS SOBKOWA
W Szkole Podstawowej w Chomentowie, ostatnio, odbył się pokaz efektów pracy i umiejętności uczniów klasy II (wychowawczyni: Agata Stefaniec). Uczniowie
tej klasy uczestniczyli od początku roku
szkolnego w 50. dodatkowych zajęciach
pozalekcyjnych w ramach I etapu projektu, współfinansowanego całkowicie przez
Unię Europejską, pt. „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.
Ideą projektu było całościowe wspieranie rozwoju. Udział uczniów w zajęciach
projektu był dla dzieci wspaniała zabawą,
a nie kolejnym obowiązkiem. Zajęcia zorganizowane były w taki sposób, aby każde
dziecko mogło rozwijać swój potencjał.
Uczniowie korzystali na zajęciach z pięknych środków dydaktycznych stale dostępnych uczniom podczas pobytu w szkole,
które wykształciły u uczniów cierpliwość,
wytrwałość, a nawet pozwoliły pokonać
nieśmiałość. Każdy z maluchów znalazł tu
coś dla siebie. Podczas zajęć dzieci zdobywały nie tylko informacje, ale i wykonywały
mnóstwo różnorodnych czynności. Wszystko to sprawiało im dużą radość, pozwalało
poznać i zrozumieć otaczający świat.
W uroczystościach szkolnych wzięli
udział zaproszeni goście: ksiądz dr Tadeusz
Domagała, radna Renata Kwas, która ufundowała słodycze dla milusińskich oraz sołtys
wsi Chomentów Jan Pańszczyk. Przybyli
również rodzice i dziadkowie uczniów.
Nie zabrakło w tym dniu akcentów świątecznych, uczniowie zaprezentowali jasełka,
które zakończyli życzeniami dla zgromadzonych gości.
Dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej w Chomentowie
serdecznie dziękują właścicielowi piekarni
OFEN w Sobkowie – Michałowi Dryndosowi za ufundowanie w tym dniu słodkiego
poczęstunku.
Warto współpracować !
Holendrzy w Sobkowie
Niedawno do Sobkowa przybyła 15 - osobowa grupa z zaprzyjaźnionej
szkoły Bisschoppelijk College Broekhin w małym, holenderskim miasteczku
Roermond. 12 uczniów wraz z ich nauczycielami: Juanitą van Montfort, MarkJanem Verbruggenem i Wouterem Nijsenem, znalazło zakwaterowanie u rodzin
uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sobkowie.
Celem przyjazdu grupy holenderskiej
do Polski było uczestnictwo w V Międzynarodowym Zjeździe Klubów Europejskich organizowanym przez Fundację
im. Roberta Schumana w Jadwisinie. Przy
okazji postanowili zobaczyć Polskę.
Program wizyty holenderskiej był
mocno napięty. Już następnego dnia rano,
w towarzystwie uczniów i nauczycieli
gimnazjum, wyruszyli do Oświęcimia,
na niezwykłą lekcję historii w obozie
zagłady Auschwitz Po południu, na kilka
godzin, udaliśmy się do Krakowa, gdzie
pokazaliśmy Holendrom Wawel, Sukiennice i wiele innych ciekawych miejsc
w naszej byłej stolicy.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy od zajęć
w naszym gimnazjum. Holenderska młodzież bardzo szybko zaprzyjaźniła się ze
swoimi rówieśnikami z Polski. Dyrektor legacja, wraz z grupą naszych uczniów,
Stanisław Osowski powitał grupę wraz udała się do Kielc. Tu udało się nam zoz całą społecznością uczniowską. Następ- baczyć katedrę i pospacerować ulicami
nie, jako specjalni goście, wzięli udział naszego najbliższego miasta.
w podsumowaniu projektu ekologicznego
Nazajutrz Juanita i jej dwóch uczniów
i wysłuchali wykładu profesora Kazimie- Bram i Rene, oraz nauczyciel języka anrza Wiecha na temat bioróżnorodności. gielskiego Piotr Zimoch wraz z uczenniPo krótkiej wycieczce przez Sobków de- cami Dominiką Musiał i Dorotą Kędzior
W ramach projektu Comenius
Z Baia Mare nad Nidę
Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Sobkowie przez wiele tygodni
przygotowywało się do realizacji zadań wynikających z harmonogramu międzynarodowego projektu Comenius. Plan działań ustalony został na spotkaniu
organizacyjnym w Norymberdze, na którym nauczyciele z kilkunastu krajów
wyznaczyli priorytety zadań dla szkół biorących udział w projekcie.
Początek przedsięwzięcia w Polsce Pod kierownictwem nauczycielek histomiał miejsce w dniu szczególnym, gdy rii: Renaty Blicharskiej i Katarzyny
całe Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw- Ossowskiej odbyły się zajęcia warształa II w Sobkowie żyło corocznym Dniem towe w mieszanych grupach polsko-ruPatrona, tym razem wyjątkowym ze muńskich. Dyrektor Stanisław Osowski
względu na 10 rocznicę założenia szkoły. uściślił merytoryczne kwestie, a następW godzinach popołudniowych dotarli do nie została zaprezentowana projekcja
Sobkowa goście z malowniczej miejsco- multimedialna na temat obozów koncenwości Baia Mare położonej w północno- tracyjnych i obozów zagłady. Następnie
zachodniej Rumunii. Delegację stano- p. Małgorzata Banaszek, nauczycielka
wili: Elena Iercosan i Luminita Faur, plastyki, przeprowadziła warsztaty artydwie nauczycielki ze szkoły Colegiul styczne dotyczące Holokaustu i dramaNational Mihai Eminescu oraz czwórka tów II wojny światowej. Kulminacyjnym
ich uczniów: Alin, Diana, Sorina i Re- punktem działań projektowych była winata. Młodzież zatrzymała się u rodzin zyta w Oświęcimiu zorganizowana przez
goszczących w domach gimnazjalistek: p. Kamilę Tkacz, gdzie goście z RumuOli Stefaniec, Doroty Kwas, Martyny nii, wraz z uczniami naszego gimnazjum,
Kuchty i Magdy Szewczyk.
mieli możliwość naocznego zobaczenia,
Priorytetem wizyty w Polsce miał co działo się za murami obozów koncenbyć temat obozów koncentracyjnych. tracyjnych. Po wizycie w Oświęcimiu na
Luty 2010
GŁOS SOBKOWA
udali się do Jadwisina, gdzie wzięli udział
w V Międzynarodowym Zjeździe Klubów Europejskich organizowanym przez
Fundację Schumana z Warszawy, z którą
nasze gimnazjum współpracuje od kilku
lat. Towarzyszył im absolwent gimnazjum
Arek Porębski.
Goście zwiedzili także inne miasta
w Polsce oraz opactwo Cystersów w Jędrzejowie. Szczególne podziękowania
kierujemy dla Pawła Kowalskiego, kierownika filii BS w Sobkowie, który pomógł nam z zorganizowaniu atrakcyjnego
programu zwiedzania.
Dzięki nawiązanej przyjaźni najprawdopodobniej spotkamy się w ich mieście,
w Holandii, w maju 2010 roku. ( P.Z.)
kilka godzin zatrzymaliśmy się w Krakowie, gdzie zobaczyliśmy Wawel i inne,
ważne miejsca w tym mieście. Po powrocie uczniowie z Rumunii
zostali zaangażowani w szereg działań
na terenie gimnazjum: p. Edyta Baran
gościła ich na lekcji języka angielskiego, wraz z p. Jolantą Stępień wyruszyli
spacerem po nowo otwartej ścieżce dydaktycznej na tutejszym Międzygórzu,
p. Teresa Piątek poprowadziła multikulturowe zajęcia pozwalające uczniom polskim i rumuńskim na szybkie zapoznanie
się. Koordynatorem wszystkich działań
był p. Piotr Zimoch. Razem z nim goście
z Rumunii, wraz z goszczącymi ich uczennicami, udali się na wycieczkę do Kielc,
gdzie zwiedzili między innymi katedrę.
Poznali także Sobków, gdzie największe
wrażenie wywołał na nich zamek.
Po oficjalnym pożegnaniu na terenie
szkoły, p. Teresa Piątek przygotowała dla
gości jeszcze jedną niespodziankę: dzięki
jej staraniom goście zwiedzili Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie. Szczególne podziękowania kierujemy dla p. Pawła
Kowalskiego, kierownika filii BS w Sobkowie, który pomógł nam z zorganizowaniu atrakcyjnego programu zwiedzania.
5
Konkurs
Sołtysi o swoim funduszu
Jak już informowaliśmy, w kwietniu 2009 roku weszła w życie, przygotowana przez rząd, Ustawa o Funduszu Sołeckim. Jest to kolejny krok prowadzący
do decentralizacji państwa.
Dominik ŻeliGłównym celem działań ustawodawchowski – sołtys
cy jest wzmocnienie samorządu lokalneNowych Kotlic:
go i wprowadzenie prostego, efektywnePodobnie
go systemu gospodarowania funduszami
jak moi koledzy,
publicznymi. Ustawa pozwala radom
także i ja bargmin na tworzenie funduszów sołeckich.
dzo dobrze oceDzięki temu, sołectwa będą dysponowały
niam inicjatywę
środkami na finansowanie skromnych, ale
ustawodawcy
bardzo istotnych działań na rzecz swoich
o wprowadzeniu
społeczności.
w życie Funduszu
Co o ustawie sądzą sołtysi z gminy
Sobków, jakie sprawy pragną załatwić Sołeckiego. Pozwoli on na pewne „ruchy”
w swoich sołectwach z funduszu soleckie- inwestycyjne w sołectwie.
Nowe Kotlice otrzymały na ten cel
go ? – dziś kolejne wypowiedzi gospodaz funduszu gminy 8,3 tys. złotych, którzy wsi w naszej gminie:
re chcemy przeznaczyć na remont drogi
Iwona Śnioch
gminnej z Nowych Kotlic do Gozny. To
– sołtys Kars:
- Bardzo wy- droga bita o długości około półtora kilosoko i dobrze metra. Jest bardzo potrzebna mieszkańoceniam utwo- com, ale, oczywiście, w lepszym stanie.
rzenie Funduszu Dlatego chcemy w tym roku położyć na
Sołeckiego, który niej dywanik asfaltowy – na ile wystarczy
pozwoli na reali- pieniędzy. Resztę będziemy kontynuować
zację inicjatyw w następnym roku. Taka jest wola zebraoddolnych
na- nia wiejskiego i rady Sołeckiej.
Mieczysław
szych mieszkańStępień - sołtys
ców. Jedną z takich inicjatyw będziemy
Starych Kotlic: wprowadzać życie, dzięki funduszowi w
Fundusz Sołecki,
wysokości 6,4 tys. złotych. Decyzją zebrato dobry pomysł,
nia wiejskiego i Rady Sołeckiej odmulimy
szkoda tylko, że
i oczyścimy zbiornik wodny, służący kiejest on zbyt mały,
dyś do celów przeciwpożarowych oraz do
by myśleć o więkpojenia zwierząt. Chcemy, aby po remonszych rzeczach.
cie zbiornik wyglądał estetycznie i dobrze
Ale i tak można
służył strażakom oraz całej społeczności
coś załatwić...
sołectwa.
Konkurs
Wybieramy Sołtysa Roku
Województwa Świętokrzyskiego
Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej ogłasza konkurs na „Sołtysa Roku” województwa świętokrzyskiego za 2009 rok pod patronatem marszałka Adam Jarubasa. Główna nagroda 20 tys. zł przeznaczona jest dla sołectwa, którego sołtys zostanie wyróżniony tytułem „Sołtys Roku”.
Kandydata do udziału w konkursie lub starostę - do zgłoszenia powinny być
mogą zgłaszać: rady sołeckie, miesz- dołączone też opinie właściwej rady sokańcy sołectwa, rady parafialne a także łeckiej i działających na terenie sołectwa
organizacje pozarządowe: OSP, KGW bądź gminy instytucji oraz organizacji.
itp. stowarzyszenia sołtysów wszystkich
Zgłoszenie kandydata do tytułu
szczebli oraz organy władzy samorządo- „Sołtys Roku” za 2009 rok należy rewej: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie alizować na specjalnym formularzu doitd. W przypadku zgłoszenia kandydata stępnym pod adresem internetowym:
przez jedną osobę np. przez mieszkańca, http://www.soltysi.pl Wnioski należy
albo radnego, przez prezesa gminnego, składać do 30 marca 2010 roku pod adpowiatowego lub wojewódzkiego stowa- resem: Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi
rzyszenia sołtysów, bądź przez jeden or- Kieleckiej, ul. Wielkowiejska 1, 27-215
gan władzy samorządowej np. przez wójta Wąchock.
6
GŁOS SOBKOWA
W tym roku otrzymaliśmy z gminy 7,7
tysiąca złotych, które także przeznaczymy
na modernizację drogi gminnej, przez wieś,
z dojazdem do łąk. Jest to droga często przez
mieszkańców używana, ale przez to bardzo
podziurawiona. Trzeba ją utwardzić na odcinku około półtora kilometra. Zaczniemy
w tym roku. To decyzja Rady Sołeckiej i zebrania wiejskiego.
O Funduszu Sołeckim sporo mówiono
na ostatniej sesji Rady Gminy (budżetowej).
Wójt przedstawił na ten temat konkretną informację: „Stosownie do podjętej uchwały
Rady Gminy z 19 czerwca 2009 r., o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego na 2010 rok, oraz zgodnie z ustawą
z 20 lutego 2009 roku o Funduszu Sołeckim,
w sierpniu 2009 roku sołtysi z terenu gminy
Sobków zostali powiadomieni przez wójta
gminy o wysokości środków funduszu przypadających na dane sołectwo w 2010 roku.
W terminie przewidzianym w/w ustawą,
tj. do 30 września 2009 roku, sołtysi złożyli
wnioski do funduszu sołeckiego, celem ich
uwzględnienia w projekcie budżetu. Na 25
sołectw, wnioski do Funduszu Sołeckiego na
2010 rok złożyły 24 sołectwa - na ogólną
kwotę 257.726 zł. Sołectwo Niziny nie złożyło wniosku.
Spośród wniosków jeden - sołectwa Choiny - został odrzucony pismem
z 6.10.2009 r., ze względu na to, że dotyczył
remontu kapliczki, co nie stanowi zadania
własnego gminy.
Najwięcej wniosków dotyczyło remontów dróg - 132.474 zł, następnie remontów
boisk - 61.878 zł ( z czego altanka w Osowej
- 14.535 zł i plac zabaw w Miąsowej wraz
z remontem boiska – 16.679 zł), zadań
z zakresu gospodarki komunalnej - 25.039 zł
i remontów budynków OSP - 34.028 zł.
Ogółem kwota funduszu sołeckiego
przyjęta do budżetu wyniosła 253.419 zł.
(J.K.)
Konkurs zostanie rozstrzygnięty
30 kwietnia 2010 r. O rozstrzygnięciu
i przyznaniu tytułu „Sołtys Roku” zadecyduje Kapituła Konkursu składająca się
z przedstawicieli Zarządu SSZK i przedstawiciela marszałka województwa. Przy
ocenie zgłoszeń kapituła konkursu kierowała się będzie następującymi kryteriami:
wpływem działalności kandydata na integrację społeczności lokalnej, rezultatami
działalności ponadlokalnej, materialnymi
rezultatami działalności, tj. poprawą infrastruktury komunalnej, czasem sprawowania funkcji sołtysa w połączeniu
z efektami działalności, planami związanymi z działalnością sołectwa.
Nagrody i wyróżnienia dla laureatów zostaną wręczone 26 czerwca 2010
r. podczas Zjazdu Sołtysów w Wąchocku.
Więcej informacji - pod adresem internetowym: www.soltysi.pl lub pod numerem telefonu: 600 573 132 szkolnych zagrali także państwo:
K. S. Ciepluchowie za, co
„Góra grosza” w Sobkowie
serdecznie dziękujemy.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
Po przedstaw Sobkowie raz kolejny przystąpili do
wieniu wnuczjubileuszowej już X edycji „Góry groki i wnukowie
sza”. Akcja ta organizowana jest przez
zaprosili swoje
Towarzystwo „Nasz Dom”, pod patrobabcie i dziadnatem ministra edukacji narodowej.
ków do walczyJej celem akcji jest zbieranie funduka a następnie na
szy na pomoc dzieciom wychowującym
słodki poczęstusię poza własną rodziną, w tym na twonek przygotowarzenie i dofinansowanie domów dla dzieny przez panie
ci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin W jasełkach w Staniowicach wzięli udział p. K. i S. Cieplucho- z Rady Rodziców.
zastępczych oraz dla najbardziej potrze- wie, którzy wystąpili razem szkolnymi aktorami.
bujących domów dziecka, realizujących
Babcie i dziadkowie, z podziwem
Sukcesy uczniów z Miąsowej - 1
prorodzinne programy wychowawcze.
i łezką w oku, patrzyli na występujące
W grudniu ub. r. klasa I SP w MiąsoAkcja spotkała się ze zrozumieniem wnuczęta. Były, oczywiście, brawa, uściuczniów i nauczycieli. Wspólnie uzbiera- ski i wspaniałe laurki oraz własnoręcz- wej przystąpiła do konkursu „Najsymno potężną górę groszy w kwocie liczącej nie zrobione przez uczniów upominki. patyczniejsza klasa”. O zwycięstwie
488 zł. 38 gr.
Na uroczystość przybył zastępca wójta zdecydowało głosowanie w sondzie inSamorząd szkolny, z opiekunką, Iwo- gminy Sobków Ryszard Nazimek, któ- ternetowej, a także poprzez SMS. Konną Gruszczyńską, przeliczył monety, spo- ry złożył solenizantom szczere życze- kurs organizowało „Echo Dnia”.
Dzięki wielu głosom czytelników,
rządził protokół i przygotował pieniądze nia. Dyrektor Dariusz Butenko gorąco
klasa
I zdobyła II miejsce - w powiecie
do przekazania kurierowi.
podziękował za tak liczne przybycie
jędrzejowskim.
Nagrodą jest wycieczka
i zaprosił na słodki poczęstunek przygoDzień Seniora w Sobkowie
dla
całej
klasy.
towany przez Radę Rodziców.
Ponadto „pierwszaki”, ze SP w MiąDni Babci i Dziadka to wyjątkowe
Wzruszające
święto
sowej,
uczestniczyły w konkursie plaświęta, podczas których możemy podzięw
Staniowicach
stycznym
„Jestem zdrowy”, „Jestem bezkować im za serce, troskę, wsparcie i popieczny”
zorganizowanym
również przez
Wspaniała
i
wzruszająca
uroczystość
godę ducha. W tych szczególnych chwilach o swoich babciach i dziadziusiach miała ostatnio miejsce w Szkole Podsta- „Echo Dnia”. Uczniowie, pod kierunkiem
nie zapomnieli też uczniowie klas 0 – VI wowej w Staniowicach, do której przy- wychowawczyni, Anny Białek wykonali
byli zaproszeni goście z okazji święta przepiękne prace plastyczne, które zostaSzkoły Podstawowej w Sobkowie.
ły przesłane do redakcji gazety.
W tym roku Babcie i Dziadkowie Babci i Dziadka.
Laureatką I miejsca w kategorii „JeDyrektor szkoły D. Butenko, wspólmieli okazję zobaczyć niezwykły monstem
bezpieczny” została Agata Cymba.
taż słowno – muzyczny przygotowany nie z kierownik filii M. Chają złożyli goWygrała
wycieczkę do Parku Rozrywspecjalnie dla Nich. Były to wiersze, ściom serdeczne życzenia i zaprosili na
ki
Prater
w
Wiedniu i MP3. Uczniowie:
przedstawienie
slowno
muzyczne
przypiosenki, inscenizacje, scenki oraz tańce.
Wnuczęta najpiękniej jak potrafiły dzię- gotowane przez nauczycielki J. Sychow- Bartosz Pokrzepa, Oliwia Beznosik,
kowały przybyłym gościom za miłość, ską oraz M. Strojek z oddziału przed- Oliwia Znojek otrzymali wyróżnienia
poczucie, że są kochani, wpojone zasady szkolnego. Niezwykłym wydarzeniem i nagrody książkowe.
W styczniu br. uczennica Agata Cymokazał się fakt, iż w przedstawieniu dzieci
moralne i wiarę religijną.
ba odebrała nagrodę (wycieczkę) w WoSwieto Seniora w Lipie
jewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Ten, lutowy dzień był dniem szczególnym dla uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej w Lipie. Przybyli bowiem wyjątkowi goście: Babcie i Dziadkowie,
uroczystość tę zaszczycili również: wójt Tadeusz Domińczak oraz zastępca wójta Ryszard Nazimek – na zdjęciu.
Po krótkim powitaniu zebranych ciętne umiejętności aktorskie. Maluchy
przez dyrektora szkoły Andrzeja Szmal- tańczyły, śpiewały i recytowały a dzieca dzieci zaprezentowały swoje nieprze- ci starsze przedstawiły portrety swoich
Babć i Dziadków, które wzruszyły zebranych do łez.
Gorące życzenia radości
i zdrowia przekazał solenizantom wójt Tadeusz Domińczak.
Na zakończenie wszyscy
udali się na słodki poczęstunek.
Program artystyczny przygotowały: Teresa Gabryś,
Magdalena Łachwa, Anna
Musiał oraz Kamilla Stefań- Dyrektor szkoły Janusz Bętkowski graczyk.
tuluje laureatce.
Z życia szkół
Luty 2010
GŁOS SOBKOWA
7
Wieści z gminy
Samochód dla Zakładu „Wodociągi Gminne”
Na pierwszej w nowym roku sesji Rada Gminy Sobków 20 stycznia podjęła najważniejszą
w roku uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na
2010 rok (relacja na str.: 1 - 2). Wcześniej Rada
Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała precyzuje terminy składania wniosków
do budżetu, zakres szczegółowości materiałów
planistycznych, termin opracowania projektu,
procedurę opiniowania wniosków i termin oraz
przebieg sesji budżetowej. Określa również terminy przedkładania sprawozdań przez komisje
Rady Gminy i porządek sesji absolutoryjnej. Nowością w omawianym projekcie jest skrócenie
terminu podejmowania uchwały budżetowej do
31 stycznia roku budżetowego, a sesji absolutoryjnej przedłużenie terminu do 30 czerwca roku
następnego po roku sprawozdawczym.
Na kolejnej sesji Rada Gminy w Sobkowie - 8 lutego br. - podjęła uchwałę w sprawie
sfinansowania zakupu samochodu dostawczego
dla Zakładu „Wodociągi Gminne” w Sobkowie,
w kwocie 75 tys. zł.
Będący na wyposażeniu zakładu, samochód
dostawczy „żuk” jest bardzo wyeksploatowany. Zakład musi zapewnić sprawne funkcjonowanie wodociągów w 23 miejscowościach
dla ponad 2 tys. odbiorców oraz kanalizacji
w 4 miejscowościach i oczyszczalnię ścieków.
Prowadzone inwestycje kanalizacyjne
w 7 miejscowościach i budowa wodociągu
w Żernikach znacznie zwiększy zakres działania
„Wodociągów Gminnych” i uzasadnia potrzebę
zakupu drugiego samochodu.
Promocja gmin powiatu jędrzejowskiego
15 stycznia br. przedstawiciele gminy Sobków uczestniczyli w promocji powiatu jędrzejowskiego w Warszawie. Pod hasłem „Nie ma
ojczyzny bez Kielecczyzny” – Warszawski Klub
Przyjaciół Ziemi Kieleckiej zaprosił wszystkie
gminy wchodzące w skład powiatu do zaprezentowania swojego dorobku gospodarczego i kulturalnego.
Na swoim stoisku gmina prezentowała wydawnictwa promocyjne w postaci kalendarzy,
kolorowych przewodników po gminie i ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych Klubu 4H.
Zamieszczono również materiały reklamowe
firmy „Metalbet” Mirosława Taracha z Osowej
i Zamku Rycerskiego w Sobkowie.
Szczególną atrakcję stanowiła prezentacja
zespołu teatralnego Zamku Rycerskiego w barw-
Dziewczyny na medal !
W Zespole Placówek Oświatowych w Brzegach wielu uczniów posiada różne uzdolnienia. Są wśród nich dwie
dziewczynki, które ostatnio świetnie zaprezentowały swoje
talenty poza szkołą.
Jessica Matusiak - uczennica kl. VI - zakwalifikowała się do
III (ostatniego już) etapu Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego.
Rozwiązując test na etapie powiatowym, wykazała się doskonałą wiedzą
i umiejętnościami z zakresu trzech
przedmiotów: języka polskiego, historii
oraz plastyki. Jessica ciężko i wytrwale
pracuje, aby jeszcze lepiej przygotować
się do finału konkursu, który odbędzie
się 27 lutego br. w Kielcach.
Wirginia Nowacka - uczennica kl. IV - zajęła pierwsze miejsce w konkursie pod hasłem „Pasje i
talenty”. W zmaganiach konkursowych
wzięli udział uczniowie z całego województwa świętokrzyskiego, którzy
zaprezentowali swoje muzyczne zdolności. Wirginia „wyśpiewała” główną
nagrodę w grupie uczniów kl. IV-VI
piosenką pt. „Cud w szafie”.
Obu dziewczynom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
nej inscenizacji ballady „Pan Twardowski” Adama Mickiewicza.
Komunikaty
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Państwowa Inspekcją Pracy,
ogłosiła VIII Edycję Ogólnopolskiego Konkursu
pn. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad.
Termin zgłaszania gospodarstw do konkursu
upływa z dniem 15 marca br. Szczegółowych
informacji udziela Oddział Regionalny KRUS
w Jędrzejowie (tel:. 41 3861302). Druki zgłoszeń
do pobrania w Urzędzie Gminy Sobków, pok.
nr 6, Barbara Korban.
Szkolenia dla rolników
W związku z dużą liczbą nieprawidłowości,
stwierdzonych w trakcie kontroli w gospodarstwach rolnych, w zakresie „Płatności bezpośrednich”, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jędrzejowie
zaprasza rolników na szkolenie dot. właściwego
wymierzania powierzchni gruntów, z zakresu
identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wprowadzenia w 2010 r. płatności dodatkowych.
Szkolenia odbędą się w sali narad Urzędu
Gminy w Sobkowie, w dniach 22 lutego, o godz.
1000 i 8 marca br., o godz. 1000. Zapraszamy zainteresowanych rolników.
Gdzie interweniować ?
Zimowe utrzymanie dróg
Zima nie odpuszcza: opady śniegu, zamiecie, mróz, to główni wrogowie
drogowców oraz kierowców. Czasami drogi są w takim stanie, że trzeba interweniować, by je doprowadzić do porządku. Gdzie to czynić ?
W sprawie zimowego utrzymania 3808010, tel. kom.: 0508-295-311.
dróg wewnętrznych i gminnych naleW tej sprawie również należy się
ży się kontaktować z : Urząd Gminy w kontaktować z Wydziałem ZarządzaSobkowie, tel.: 041 3871037 w godz. nia Kryzysowego Ochrony Ludności i
7.30 – 15.30 - Marian Saletra - inspek- Spraw Obrony w Jędrzejowie, tel:. 041
tor ds. drogowych tel.: 041 3871037 3863780: Arkadiusz Chyla - naczelnik
w godz. 7.00 – 15.00.,tel. dom. 041 wydziału, tel.: 041 386378, tel. kom:.
3871530 kom. 0509-585-755, Tadeusz 0505-601-282.
Domińczak - wójt gminy Sobków, tel.
Drogi krajowe: Generalna Dykom.: 0509-585-757.
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
Drogi powiatowe, na terenie na- Rejon Jędrzejów, tel.: 041 3862156,
szej gminy: należy się zwracać do :
Zbigniew Cichy - kierownik rejonu,
- Obwodu Drogowego w Mało- tel.: 0606877629.
goszczu, tel.: 041 3855320 - Sebastian
Dodatkowo podajemy adresy
Wawrzeńczyk - kierownik obwodu, i telefony następujących jednostek :
tel.: 0509-610-883, Dariusz Adamek,
a) Świętokrzyskie Centrum Raz-ca dyrektora ZDP, tel.: 0509-610- townictwa Medycznego i Transportu
887, Marek Grad - dyrektora ZDP, Samochodowego, Oddział w Jędrzejotel.: 0509-610-881, tel.: dom. 041 wie, tel.: 041 3862340, 041 3867610,
3863200.
tel. darmowy: 999
- Zarządu Dróg Powiatowych w
b) Centrum Zarządzania KryzyJędrzejowie, tel.: 041 3861426 i 041 sowego Wojewody Świętokrzyskiego,
3861171.
Tel:. 041 3443333, 9287, Krzysztof
- Starostwa Powiatowego w Ję- Bartosz – kierownik, tel.: 041 3421724,
drzejowie, tel.: 041 3863741: Edmund fax. 041 3444832, Andrzej Martoś Kaczmarek - starosta jędrzejowski, tel.: dyrektor wydziału, tel. 041 3421661,
służbowy 041 386374, tel. dom.: 041 fax :041 3421404

Podobne dokumenty

Jesteście autorytetem i drogowskazem

Jesteście autorytetem i drogowskazem uwzględnieniu wniosków mieszkańców. Spotkanie z sołtysami

Bardziej szczegółowo

pobierz - Urząd Gminy Sobków

pobierz - Urząd Gminy Sobków Kwoty dla poszczególnych sołectw szłym roku. Zebrania ogólnowiejskie, na zostały wyliczone zgodnie z ustawą z 20 których zostaną ustalone te zadania, winlutego 2009r. o funduszu sołeckim. (Dz. ny s...

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka widziana oczami młodzieży – s. 2-3

Profilaktyka widziana oczami młodzieży – s. 2-3 konkurs o  tematyce przeciwalkoholowej, adresowany do uczniów dwóch naszych gimnazjów: w  Sobkowie i  Miąsowej. Jednym z  zadań konkursowych było uczestnictwo rodziców w prelekcji na temat uzależni...

Bardziej szczegółowo