VITOLA 200

Komentarze

Transkrypt

VITOLA 200
Olejowy kocio³ grzewczy bez ograniczenia
temperatury powrotu z p³ynnie obni¿an¹
temperatur¹ wody kot³owej
Znamionowa moc cieplna: 15 do 63 kW
VITOLA 200
Olejowy kocio³ grzewczy bez ograniczenia
temperatury powrotu z zespolon¹
powierzchni¹ grzewcz¹ Biferral
VITOLA 200
Olejowy kocio³ grzewczy bez ograniczenia temperatury
powrotu z zespolon¹ powierzchni¹ grzewcz¹ Biferral
z p³ynnie obni¿an¹ temperatur¹ wody kot³owej
Znamionowa moc cieplna: 15 do 63 kW
Viessmann sp. z o.o
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroc³aw
tel. 071/36 07 100
www.viessmann.pl
Wysoka jakoϾ w umiarkowanej
cenie. Dwuwarstwowa zespolona
powierzchnia grzewcza Biferral kot³a
Vitola 200 jest kamieniem milowym
w historii techniki grzewczej.
Vitola 200 ³¹czy komfort z oszczêdnoœci¹ – w przypadku braku zapotrzebowania na ciep³o, kocio³ wy³¹cza siê.
Przegl¹d zalet:
Niskotemperaturowy, olejowy
kocio³ grzewczy, 15 do 63 kW.
Szczególnie oszczêdny i nieuci¹¿liwy dla œrodowiska dziêki p³ynnie
obni¿anej temperaturze wody
kot³owej; wy³¹cza siê przy braku
zapotrzebowania na ciep³o. Sprawnoœæ znormalizowana: 94%.
Biferralna, zespolona powierzchnia
wymiany ciep³a dla wysokiej niezawodnoœci i trwa³oœci eksploatacyjnej.
Pewne przekazywanie ciep³a dziêki
obszernym przestrzeniom wodnymi du¿ej pojemnoœci wodnej.
Niskoemisyjne spalanie dziêki odpowiedniej geometrii komory spalania
– palnik olejowy Vitoflame 200
nie przekracza wartoœci granicznych
znaku ochrony œrodowiska „B³êkitny
Anio³“.
Do 33 kW mo¿liwa praca z czerpaniem powietrza do spalania
z zewn¹trz.
Vitola 200,
15 do 63 kW
Wysokoskuteczna izolacja termiczna
£atwe czyszczenie powierzchni
wymiany ciep³a.
Zespolona
powierzchnia
grzewcza
Biferral
Minimalne straty ciep³a dziêki
wysokoskutecznej izolacji cieplnej.
Wszystkie palniki wentylatorowe
Unit firmy Viessmann s¹ fabrycznie
sprawdzane komputerowo w stanie
pracy i ustawiane odpowiednio do
mocy kot³a. U³atwia to ich wyregulowanie i uruchomienie.
Regulator cyfrowy
Vitotronic 150
Palnik olejowy
Vitoflame 200
Palnik
Vitoflame 200
VITOLA 200
Znamionowa moc cieplna
Wymiary
d³ugoœæ
szerokoϾ
wysokoϾ
kW
mm
mm
mm
15
18
22
27
33
40
50
63
1052 1052 1109 1188 1300 1421 1560 1674
594
594
639
667 667
776
804
804
914
914
927
934 934 1050 1085 1085
Ciê¿ar (z izolacj¹ termiczn¹,
palnikiem i regulatorem kot³a)
Pojemnoœæ wodna kot³a
kg
147
148
171
l
49
49
61
201 223
76
89
311
388
422
140
199
223
Wygl¹d i wyposa¿enie produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie jest wi¹¿¹cy dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegó³owe elementy wyposa¿enia mog¹ mieæ wp³yw na cenê i wymagaj¹ uzgodnienia,
przed z³o¿eniem zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o.
Zmiany techniczne zastrze¿one
T??? ?? PL 03/2006