ZAKŁAD GENETYKI – PROJEKTY GRANTOWE

Komentarze

Transkrypt

ZAKŁAD GENETYKI – PROJEKTY GRANTOWE
ZAKŁAD GENETYKI – PROJEKTY GRANTOWE
1. Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji w celu optymalizacji sposobów oznaczania mutacji
w genach BRCA1 i BRCA2 na potrzeby poradnictwa genetycznego - Dr Michał Mikula, MNiSW IP2012
041172 2013-2015
2. Analizy funkcjonalne polimorfizmów pojedynczych nukleotydów, rs10814948/9p24.2 oraz
rs6702619/1p21.1, asocjujących z rakiem jelita grubego w populacji polskiej 3. Mgr Natalia Maryan, PRELUDIUM NCN 2012/05/N/NZ2/00602 2013-2014
4. Poszukiwanie nowych biomarkerów przydatnych w różnicowaniu zmian torbielowatych trzustki
z użyciem sekwencjonowania DNA i spektrometrii mas białek izolowanych z płynu torbieli 5. Dr Agnieszka Paziewska, OPUS NCN 2012/05/B/NZ5/01539 2013-2016
6. Mapa zmian genetycznych w komórkach guzów pierwotnych i ognisk odległych raka jelita grubego 7. Dr Krzysztof Goryca, SONATA NCN 2012/05/D/NZ2/01623 2013-2016
8. Analiza profilu bakteryjnego stolca z użyciem metagenomiki 16S rDNA i metabolomiki w poszukiwaniu
klasyfikatora zespołu jelita nadwrażliwego - Prof. Jerzy Ostrowski, OPUS NCN 2011/03/B/NZ5/01511
2012-2015
9. Analiza porównawcza zmienności genetycznej nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i dorosłych w Polsce w
poszukiwaniu podstaw molekularnego testu diagnostycznego - Prof. Jerzy Ostrowski, MAESTRO NCN
2011/02/A/NZ5/00339 2012-2017
10. Wielkoskalowe badanie interakcji komponentów szlaku sygnałowego kinazy ERK z ludzkim genomem Dr Michał Mikula, SONATA NCN 2011/01/D/NZ2/05307 2011-2014
11. Farmakogenetyka tamoksyfenu; badanie asocjacji w skali genomu w połączeniu z analizą
w spektrometrii mas- Dr hab. Ewa Hennig, OPUS NCN 2011/01/B/NZ2/05374 2011-2014
12. Badania roli białka K w epigenetycznej kontroli składania transkryptów w zwierzęcym modelu otyłości
i cukrzycy - Prof. Jerzy Ostrowski, MNiSW N N401 532240 2011-2014
13. Identyfikacja zaburzeń mitochondrialnych w zwierzęcym modelu cukrzycy z użyciem genomiki
integracyjnej - Dr hab. Ewa Hennig, MNiSW N N401 017436 2010 - 2013
14. Udział modyfikacji histonów w regulacji ekspresji genów w nowotworach jelita grubego - Prof. Jerzy
Ostrowski, MNiSW N N401 071439 2010-2013

Podobne dokumenty