Raport roczny R 2007 - pl

Komentarze

Transkrypt

Raport roczny R 2007 - pl
GRAJEWO
R
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R
2007
(rok)
dla emitentów papierów wartośc iowyc h prowadząc yc h działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy
2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31
zawierając y sprawozdanie finansowe według MSFF
w walucie zł
data przekazania: 2008-04-29
PFLEIDERER GRAJEWO SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAJEWO
Drzewny (drz)
(skróc ona nazwa emitenta)
19-203
(sektor wg klasyfikac ji GPW w Warszawie)
Grajewo
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Wiórowa
1
(ulic a)
(numer)
086 272 96 00
086 272 39 83
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.pfleiderer.pl
(e-mail)
(www)
719-10-00-479
450093817
(NIP)
(REGON)
KPMG Audyt Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE
2007
w tys. EUR
2006
2007
2006
I. Przychody ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
695 385
633 522
184 120
162 479
II. Zysk na działalnośc i operac yjnej
100 972
68 782
26 735
17 640
III. Zysk przed opodatkowaniem
158 125
68 300
41 867
17 517
IV. Zysk netto
142 356
54 314
37 692
13 930
88 535
100 060
23 442
25 662
VI. Przepływy środków pienięŜnych netto z działalności inwestycyjnej
-246 109
-63 638
-65 163
-16 321
VII. Przepływy środków pienięŜnych netto z działalności finansowej
154 826
33
40 994
8
-2 748
36 455
-728
9 350
V. Przepływy środków pienięŜnyc h netto z działalnośc i operacyjnej
VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem
IX. Aktywa, razem
1 153 155
848 060
321 930
221 356
X. Zobowiązania
592 839
376 010
165 505
98 144
XI. Zobowiązania długoterminowe
176 573
51 707
49 295
13 496
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
416 266
324 303
116 210
84 648
XIII. Kapitał własny
560 316
472 050
156 425
123 212
XIV. Kapitał akcyjny
16 376
16 376
4 572
4 274
XV. Średnia waŜona liczba akcji (w szt.)
49 624 000
49 624 000
49 624 000
49 624 000
XVI. Średnia waŜona rozwodniona lic zba akc ji (w szt.)
49 624 000
49 624 000
49 624 000
49 624 000
XVII. Zysk netto zanualizowany
142 356
54 314
37 692
13 930
XVIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
2,87
1,09
0,76
0,28
XIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
2,87
1,09
0,76
0,28
XX. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)
11,29
9,51
3,15
2,48
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
11,29
9,51
3,15
2,48
1,09
1,28
0,30
0,33
Zadeklarowana lub wypłac ona dywidenda na jedną akcję (w
XXII.
zł/EUR)
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Komisja Nadzoru Finansowego
1
GRAJEWO
R
Plik
Opis
List_Prezesa_jednostkowy_2007.pdf
List Prezesa
Pfleiderer Grajewo report unc onsolidated IFRS EU 2007 - PL.pdf Opinia i raport audytora
Pfleiderer Grajewo report unc ons IFRS-EU 2007 - ENG.PDF
Auditor's opinion and report
sprawozdanie_finansowe_Grajewo_2007_jednostkowe.pdf
Sprawozdanie finansowe
sprawozdanie_zarzadu_2007_jednostkowe.pdf
Sprawozdanie Zarządu
FINANCIAL_HIGHLIGHTS.pdf
Financ ial highlights
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2008-04-29
Paweł Wyrzykowski
Prezes Zarządu
2008-04-29
Rafał Karc z
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
2008-04-29
Krzysztof Lobert
Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny
2008-04-29
Dariusz Tomaszewski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. SprzedaŜy
Podpis
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2008-04-29
Agnieszka Kabus
Główny Księgowy
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2
List Prezesa do akcjonariuszy.
W roku 2007 przychody ze sprzedaŜy spółki wzrosły o 10 % w porównaniu do roku
poprzedniego .Zysk na sprzedaŜy osiągnięty przez spółkę ustabilizował się na poziomie zysku
z poprzedniego roku , potwierdzając tym samym stabilną pozycję spółki na rynku wyrobów
drewnopochodnych.
Rentowność spółki na poziomie zysku netto wyniosła 20%. Tak znaczący wzrost zysku
netto był to przede wszystkim wynikiem dywidendy wypłaconej przez spółkę zaleŜną
Pfleiderer Prospan S.A. co wskazuje z kolei na silną pozycję finansowa Grupy Kapitałowej
Grajewo. W 2007 roku Pfleiderer Grajewo wykupił 43% akcji spółki zaleŜnej Pfleiderer
Prospan S.A. stając się tym samym jedynym jej akcjonariuszem .
Polityka handlowa firmy ukierunkowana była na elementy jakościowe współpracy z
klientami. W aspekcie kosztowym wzrost kosztów czynników chemicznych i energetycznych
w duŜym stopniu skompensowany został, realizowanym w sposób ciągły, programem
poprawy efektywności działalności operacyjnej.
Działania Zarządu i kierownictwa spółki w duŜej mierze skoncentrowane były na stabilizacji i
zapewnieniu ciągłości procesu produkcyjnego, w dąŜeniu do maksymalnego wykorzystania
dostępnych mocy produkcyjnych.
Inwestycje o charakterze rozwojowym realizowane były przez podmioty zaleŜne, nad którymi
Pfleiderer Grajewo S.A. sprawuje kontrolę. W 2007 roku uruchomiony zostało oddany do
uŜytku projekt strategiczny ,zakład produkujący cienką płytę MDF. Uruchomienie nowej
inwestycji wpłynie na rozszerzenie portfela produktów oferowanego przez Grupę Kapitałową
a co za tym idzie przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i dalszego rozwoju marki
Pfleiderer w Polsce.
Bezpieczna relacja wielkości zadłuŜenia do wartości kapitałów, stanowią dobrą podstawę do
realizacji kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych, a tym samym wzrostu wartości firmy.
Spółka wypłaciła dywidendę, w kwocie pełnego zysku za rok 2006. Przedsięwzięcia
inwestycyjne finansowane były głównie ze środków pozyskanych ze wzrostu wartości
programu obligacji, objętych w całości przez podmiot zaleŜny oraz z kredytów bankowych.
Rozsądnie prowadzona polityka zadłuŜenia spółki Pfleiderer Grajewo S.A. i Grupy
Kapitałowej stanowi solidną podstawę i gwarantuje bezpieczeństwo finansowe dla kolejnych
przedsięwzięć inwestycyjnych, i co za tym idzie wzrostu wartości rynkowej
skonsolidowanych aktywów Grupy Kapitałowej Grajewo.
Paweł Wyrzykowski
Prezes Zarządu
ABCD
Pfleiderer Grajewo S.A.
Opinia i Raport
Niezależnego Biegłego Rewidenta
Rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2007 r.
Opinia zawiera 2 strony
Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
oraz raport uzupełniający opinię
z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2007 r.
Nazwa i logo KPMG są zastrzeżonymi znakami towarowymi KPMG International, podmiotu prawa szwajcarskiego.
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego jednostkowego sprawozdania finansowego Pfleiderer
Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie, ul. Wiórowa 1 („Spółka”), na które składa się bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
1.153.155 tys. złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia
wykazujący zysk netto w kwocie 142.356 tys. złotych, zestawienie zmian w kapitale własnym
za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
88.266 tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.748 tys. złotych oraz
informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego zawierająca opis znaczących zasad
rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Odpowiedzialność Zarządu
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie
i rzetelną prezentację tego jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone
przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność ta obejmuje:
zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzeniem
oraz rzetelną prezentacją sprawozdań finansowych wolnych od nieprawidłowości powstałych
wskutek celowych działań lub błędów, dobór oraz zastosowanie odpowiednich zasad
rachunkowości, a także dokonywanie szacunków księgowych stosownych do zaistniałych
okoliczności.
Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym
jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych
stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego
przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) („ustawa
o rachunkowości”), norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji
Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki
oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność,
że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są
wolne od istotnych nieprawidłowości.
1
Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania
dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur
badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości
sprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego
ryzyka, bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną
prezentacją sprawozdania finansowego, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności
procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli
wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanych zasad
rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd oraz ocenę ogólnej prezentacji
sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania
stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.
Opinia
Naszym zdaniem, załączone jednostkowe sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A.
przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2007 r.,
wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało
sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, jest zgodne
z wpływającymi na treść jednostkowego sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo
prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych.
Inne kwestie
Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie
z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których
mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744) i są one zgodne
z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
.......................................................
Biegły rewident nr 90048/7421
Mirosław Matusik
..........................................................
Za KPMG Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 796/1670
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu
Warszawa, 29 kwietnia 2008 r.
2
ABCD
Pfleiderer Grajewo S.A.
Raport uzupełniający opinię
z badania
jednostkowego
sprawozdania finansowego
Rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2007 r.
Raport uzupełniający opinię zawiera 11 stron
Raport uzupełniający opinię
z badania jednoskowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy kończący się
31 grudnia 2007 r.
ABCD
Pfleiderer Grajewo S.A.
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
Spis treści
1
Część ogólna raportu
3
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
3
3
3
3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.5
Dane identyfikujące Spółkę
Nazwa Spółki
Siedziba Spółki
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie
Statystycznym
Dane identyfikujące biegłego rewidenta [podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych]
Podstawy prawne
Kapitał zakładowy
Jednostki powiązane
Kierownik jednostki
Przedmiot działalności
Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy
Zakres prac i odpowiedzialności
3
3
3
4
4
4
4
5
2
Analiza finansowa Spółki
7
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.3
Ogólna analiza jednostkowego sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek zysków i strat
Wybrane wskaźniki finansowe
Interpretacja wskaźników
7
7
8
9
9
3
Część szczegółowa raportu
10
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Prawidłowość stosowanego systemu rachunkowości
Inwentaryzacja składników majątkowych
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z działalności Spółki
Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta
10
10
10
11
11
1.2
2
3
ABCD
Pfleiderer Grajewo S.A.
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
1
Część ogólna raportu
1.1
Dane identyfikujące Spółkę
1.1.1
Nazwa Spółki
Pfleiderer Grajewo S.A.
1.1.2
Siedziba Spółki
ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo
1.1.3
Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Sąd rejestrowy:
Data:
Numer rejestru:
1.1.4
Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym
Numer NIP:
REGON:
1.2
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
9 maja 2001 r.
KRS 0000011422
719-10-00-479
450093817
Dane identyfikujące biegłego rewidenta [podmiot uprawniony do
badania sprawozdań finansowych]
Firma:
Siedziba:
Adres:
Numer rejestru:
Sąd rejestrowy:
Kapitał zakładowy:
Numer NIP:
KPMG Audyt Sp. z o.o.
Warszawa
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
KRS 0000104753
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
125.000 złotych
526-10-24-841
KPMG Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych pod numerem 458.
1.3
Podstawy prawne
1.3.1
Kapitał zakładowy
Spółka została założona zgodnie ze statutem Spółki z dnia 17 maja 1994 r. na czas
nieokreślony.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2007 r., zgodnie z KRS, wynosił
16.375.920,00 złotych i dzielił się na 49.624.000 akcji o wartości nominalnej 0,33 złotych
każda.
3
ABCD
Pfleiderer Grajewo S.A.
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. struktura własnościowa w Spółce kształtowała się
następująco:
Nazwa akcjonariusza
Pfleiderer Service GmbH
Commercial Union OFE BPH CU WBK
Pozostali akcjonariusze
Ilość akcji
32.308.176
4.928.816
12.387.008
49.624.000
Wartość Udział w kapitale
Ilość głosów nominalna akcji
zakładowym
(w %)
zł '000
(w %)
65,11%
10.662
65,11%
9,93%
1.626
9,93%
24,96%
4.088
24,96%
100,00%
16.376
100,00%
Po dniu bilansowym nastąpiła zmiana akcjonariatu Spółki, w wyniku której liczba akcji Spółki
w posiadaniu CU OFE obniżyła się do 4.800.000 sztuk, co stanowi 9,67% kapitału zakładowego
Spółki i uprawnia do 4.800.000 głosów stanowiących 9,67% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
1.3.2
Jednostki powiązane
Spółka należy do grupy kapitałowej Pfleiderer AG.
1.3.3
Kierownik jednostki
Funkcje kierownika jednostki sprawuje Zarząd.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2007 r. wchodzili:
•
•
•
•
Paweł Wyrzykowski
Krzysztof Lobert
Rafał Karcz
Dariusz Tomaszewski
- Prezes Zarządu,
- Członek Zarządu,
- Członek Zarządu,
- Członek Zarządu.
W dniu 9 marca 2007 r. Pan Zbigniew Dudek złożył oświadczenie o rezygnacji z dniem
31 marca 2007 r. z funkcji Członka Zarządu – Dyrektora ds. Produkcji Pfleiderer Grajewo S.A.
Z dniem 20 grudnia 2007 r. w skład Zarządu Spółki na stanowisko Dyrektora Operacyjnego
powołano Pana Krzysztofa Loberta.
1.3.4
Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem Spółki jest w szczególności:
• produkcja płyt laminowanych, wiórowych i innych płyt z drewna i materiałów
drewnopodobnych,
• produkcja pozostałych wyrobów z drewna,
• pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury,
• sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
• sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
• pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana i nie wyspecjalizowana,
• towarowy transport drogowy pojazdami wyspecjalizowanymi i uniwersalnymi,
• prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
4
ABCD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.4
Pfleiderer Grajewo S.A.
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
działalność w zakresie oprogramowania,
przetwarzanie danych,
działalność związana z bazami danych,
badanie rynku i opinii publicznej,
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
działalność związana z zarządzaniem holdingami,
pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
leasing finansowy,
kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowane.
Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. zostało
zbadane przez KPMG Audyt Sp. z o.o. i uzyskało opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w dniu
26 czerwca 2007 r., które postanowiło, że zysk za ubiegły rok obrotowy w kwocie
54.313.555,11 złotych będzie podzielony następująco:
• 54.090.160,00 złotych na wypłatę dywidendy,
• 223.395,11 złotych na kapitał zapasowy.
Bilans zamknięcia na dzień 31 grudnia 2006 r. został prawidłowo wprowadzony do ksiąg jako
bilans otwarcia roku badanego.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało złożone w Sądzie Rejestrowym w dniu
5 lipca 2007 r. oraz ogłoszone w Monitorze Polskim B nr 75 z dnia 18 stycznia 2008 r.
1.5
Zakres prac i odpowiedzialności
Niniejszy raport został przygotowany dla Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A.,
z siedzibą w Grajewie, ul. Wiórowa 1 i dotyczy jednostkowego sprawozdania finansowego, na
które składa się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 1.153.155 tys. złotych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy
kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie 142.356 tys. złotych, zestawienie
zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujące zwiększenie
kapitału własnego o kwotę 88.266 tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok
obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto
o kwotę 2.748 tys. złotych oraz informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
zawierająca opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Badana
jednostka
sporządza
jednostkowe
sprawozdanie
finansowe
zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone
przez Unię Europejską, na podstawie decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2005 r.
5
ABCD
Pfleiderer Grajewo S.A.
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umową z dnia
12 listopada 2007 r., zawartą na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 20 września 2004 r. odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7
ustawy o rachunkowości, norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji
Finansowej.
Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone w siedzibie Spółki
w okresie od 11 do 15 listopada 2007 r. i od 7 do 11 stycznia 2008 r. oraz dodatkowe procedury
przeprowadzono poza siedzibą Spółki w późniejszym okresie.
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie
i rzetelną prezentację jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską
oraz z innymi obowiązującymi przepisami.
Naszym zadaniem było, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii i sporządzenie
raportu uzupełniającego, odnośnie tego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz
prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Zarząd Spółki złożył w dniu wydania niniejszego raportu oświadczenie o rzetelności i jasności
jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz niezaistnieniu
zdarzeń wpływających w sposób znaczący na dane wykazane w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym za rok badany.
W trakcie badania sprawozdania finansowego Zarząd Spółki udostępnił nam wszelkie
dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i przygotowania raportu.
KPMG Audyt Sp. z o.o., członkowie jej Zarządu i organów nadzorczych oraz inne osoby
uczestniczące w badaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki spełniają wymóg
niezależności od badanej Spółki. Zakres planowanej i wykonanej pracy nie został w żaden
sposób ograniczony. Zakres i sposób przeprowadzonego badania wynika ze sporządzonej przez
nas dokumentacji roboczej, znajdującej się w siedzibie KPMG Audyt Sp. z o.o.
6
ABCD
Pfleiderer Grajewo S.A.
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
2
Analiza finansowa Spółki
2.1
Ogólna analiza jednostkowego sprawozdania finansowego
2.1.1
Bilans
AKTYWA
% sumy 31.12.2006
% sumy
31.12.2007
zł '000 bilansowej
zł '000 bilansowej
przekształcony
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach powiązanych
Inne długoterminowe aktywa finansowe
Udzielone pozyczki - długoterminowe - jednostki powiązane
Aktywa trwałe razem
183.221
8.243
703.888
197
41.639
937.188
15,9
0,7
61,1
3,6
81,3
185.571
10.148
373.279
368
112.099
681.465
21,9
1,2
44,0
13,3
80,4
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu podatku dochodowego
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Środki pieniężne i ich aktywa pieniężne
Udzielone pożyczki - krótkoterminowe - jednostki powiązane
Walutowe kontrakty terminowe typu forward
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa obrotowe razem
83.736
273
73.196
2.346
49.533
4.182
2.701
215.967
7,3
6,3
0,2
4,3
0,4
0,0
18,7
51.866
237
103.532
10.960
166.595
6,1
12,2
1,3
19,6
100,0
848.060
100,0
SUMA AKTYWÓW
1.153.155
PASYWA
% sumy 31.12.2006
% sumy
31.12.2007
zł '000 bilansowej
zł '000 bilansowej
przekształcony
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane
Kapitał własny razem
16.376
289.806
88.696
165.438
560.316
1,4
25,2
7,7
14,3
48,6
16.376
289.806
88.473
77.395
472.050
1,9
34,2
10,4
9,2
55,7
Zobowiązania
Kredyt w rachunku bieżącym
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek oraz innych
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania długoterminowe razem
63.101
100.000
4.132
9.340
176.573
5,4
8,7
0,4
0,8
15,3
19.140
20.000
5.027
7.540
51.707
2,3
2,4
0,6
0,8
6,1
Kredyt w rachunku bieżącym
instrumentów dłużnych
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu papierów dłużnych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania krótkoterminowe razem
12.238
318.170
73.988
11.870
416.266
1,1
27,6
6,4
1,0
36,1
18.104
180
210.000
80.321
15.698
324.303
2,1
24,7
9,5
1,9
38,2
Zobowiązania razem
592.839
51,4
376.010
44,3
100,0
848.060
100,0
SUMA PASYWÓW
1.153.155
7
ABCD
2.1.2
Pfleiderer Grajewo S.A.
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
Rachunek zysków i strat
1.01.2007 31.12.2007
zł '000
% przychodów
ze sprzedaży
1.01.2006 31.12.2006
zł '000
% przychodów
ze sprzedaży
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody ze sprzedaży
Koszt własny sprzedaży
695.385
(557.197)
100,0
80,1
633.522
(497.178)
100,0
78,5
Zysk ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
138.188
27.096
(18.376)
(42.480)
(3.456)
19,9
3,9
2,6
6,1
0,5
136.344
1.984
(18.105)
(49.553)
(1.888)
21,5
0,3
2,9
7,8
0,3
Zysk na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
100.972
93.292
(36.139)
14,5
13,4
5,2
68.782
23.424
(23.906)
10,9
3,7
3,8
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
158.125
(15.769)
22,7
2,3
68.300
(13.986)
10,8
2,2
Zysk netto za rok obrotowy
142.356
20,5
54.314
8,6
8
ABCD
2.2
Pfleiderer Grajewo S.A.
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
Wybrane wskaźniki finansowe
2007
2006
2005
20,5%
8,6%
9,7%
34,1%
13,0%
14,9%
37 dni
47 dni
43 dni
51,4%
44,3%
38,1%
0,5
0,5
0,6
1. Rentowność sprzedaży netto
zysk netto za rok obrotowy x 100%
przychody ze sprzedaży
2. Rentowność kapitału własnego
zysk netto za rok obrotowy x 100%
kapitał własny - zysk netto za rok obrotowy
3. Szybkość obrotu należności
średni stan należności z tytułu dostaw i usług brutto x 365 dni
przychody ze sprzedaży
4. Stopa zadłużenia
zobowiązania x 100%
suma pasywów
5. Wskaźnik płynności
aktywa obrotowe
zobowiązania krótkoterminowe
• Przychody netto obejmują przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
• Średni stan należności z tytułu dostaw i usług brutto stanowi średnią arytmetyczną należności z tytułu
dostaw i usług z bilansu otwarcia oraz bilansu zamknięcia, bez uwzględnienia odpisów
aktualizujących ich wartość.
2.3
Interpretacja wskaźników
Rentowność sprzedaży netto i rentowność kapitału własnego
Znaczący wzrost obu wskaźników w stosunku do roku ubiegłego jest związany
z wypracowaniem przez Spółkę wyższego zysku netto, głównie w wyniku wykazania
przychodów finansowych z tytułu dywidendy od jednostek zależnych w wysokości 77 mln zł.
Szybkość obrotu należności
Wskaźnik szybkości obrotu należnościami poprawił się o 10 dni w porównaniu do roku
ubiegłego, głównie w wyniku sprzedaży części należności z tytułu dostaw i usług na podstawie
umowy faktoringowej zawartej z Pekao Faktoring i związanego z tym wyłączenia z bilansu
kwoty należności w wysokości 32.966 tys. zł.
Stopa zadłużenia
Wzrost wskaźnika stopy zadłużenia w stosunku do roku ubiegłego jest spowodowany
zwiększeniem się salda zobowiązań wobec jednostek powiązanych z tytułu emisji obligacji
krótkoterminowych o kwotę 108 milionów złotych, a także zobowiązań z tytułu kredytów
bankowych o kwotę 118 milionów złotych.
Wskaźnik płynności
Wskaźnik płynności pozostał na porównywalnym poziomie do ubiegłego roku.
9
ABCD
Pfleiderer Grajewo S.A.
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
3
Część szczegółowa raportu
3.1
Prawidłowość stosowanego systemu rachunkowości
Spółka posiada aktualną dokumentację opisującą zasady rachunkowości, przyjęte przez Zarząd
Spółki, w zakresie wymaganym przepisami art. 10 ustawy o rachunkowości.
W trakcie przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego dokonaliśmy wyrywkowego
sprawdzenia prawidłowości działania systemu rachunkowości. Naszej ocenie podlegały
w szczególności:
•
•
•
•
zasadność i ciągłość stosowanych zasad rachunkowości,
prawidłowość udokumentowania operacji gospodarczych,
rzetelność, bezbłędność i sprawdzalność ksiąg rachunkowych, w tym powiązania zapisów
z dowodami księgowymi oraz sprawozdaniem finansowym,
zgodność przyjętych zasad ochrony dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych
i sprawozdań finansowych z ustawą o rachunkowości.
W trakcie przeprowadzonych prac nie stwierdziliśmy znaczących nieprawidłowości
dotyczących systemu rachunkowości, które nie zostałyby usunięte, a mogły mieć istotny wpływ
na badane sprawozdanie finansowe. Celem naszego badania nie było wyrażenie kompleksowej
opinii na temat funkcjonowania tego systemu rachunkowości.
3.2
Inwentaryzacja składników majątkowych
Spółka przeprowadziła inwentaryzację składników majątkowych w terminach określonych
w art. 26 ustawy o rachunkowości. Inwentaryzacją objęto następujące składniki aktywów:
•
•
•
środki pieniężne,
zapasy,
należności.
Różnice inwentaryzacyjne rozliczono
sprawozdaniem finansowym.
3.3
w
księgach
okresu
objętego
jednostkowym
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Dane zawarte w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, zawierającej opis
istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, zostały przedstawione, we
wszystkich istotnych aspektach, kompletnie i prawidłowo. Dane te stanowią integralną część
jednostkowego sprawozdania finansowego.
10
ABCD
3.4
Pfleiderer Grajewo S.A.
Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
Sprawozdanie z działalności Spółki
Sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje,
o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744) i są one zgodne
z informacjami zawartymi w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
3.5
Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta
W oparciu o przeprowadzone badanie jednostkowym sprawozdania finansowego Spółki
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 r. wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń.
.......................................................
Biegły rewident nr 90048/7421
Mirosław Matusik
..........................................................
Za KPMG Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Biegły rewident nr 796/1670
Bogdan Dębicki, Członek Zarządu
Warszawa, 29 kwietnia 2008 r.
11
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
JEDNOSTKOWE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ
31 GRUDNIA 2007 R.
SPIS TREŚCI
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ....................................................................................................................... 2
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ................................................................................................................. 3
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2007 R. ..................................... 3
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2007 R.............. 4
BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R................................................................................................................ 5
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2007 R..................... 6
INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY
KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2007 R ................................................................................................................... 8
INNE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY
KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2007 R .................................................................................................................. 23
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U.
z 2005 r. nr 209, poz. 1744) Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. oświadcza, iŜ roczne jednostkowe
sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. i dane
porównywalne, sporządzone zostały wedle jego najlepszej wiedzy zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz Ŝe odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy oraz Ŝe roczne jednostkowe sprawozdanie z działalności
Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych
ryzyk i zagroŜeń.
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z
przepisami prawa oraz Ŝe podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki
do wydania bezstronnej i niezaleŜnej opinii z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa
krajowego.
Paweł Wyrzykowski
Prezes Zarządu
Krzysztof Lobert
Członek Zarządu/ Dyrektor Operacyjny
Rafał Karcz
Członek Zarządu/ Dyrektor Finansowy
Dariusz Tomaszewski
Członek Zarządu/ Dyrektor ds. SprzedaŜy
Grajewo, dnia 29 kwietnia 2008 r.
2
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
Nota
Przychody ze sprzedaŜy
Koszt własny sprzedaŜy
Zysk ze sprzedaŜy
3
01.01.200731.12.2007
01.01.200631.12.2006
695 385
557 197
138 188
633 522
497 178
136 344
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk na działalności operacyjnej
1
3
3
2
27 096
18 376
42 480
3 456
100 972
1 984
18 105
49 553
1 888
68 782
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Przychody/ (Koszty) finansowe netto
4
4
93 292
36 139
57 153
23 424
23 906
(482)
158 125
68 300
15 769
13 986
142 356
54 314
2,87
2,87
1,09
1,09
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
5
Zysk netto
Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych)
16
16
3
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych
Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
Stan na 1 stycznia 2006 r.
Zysk netto
Suma przychodów i kosztów za okres
Kapitał zapasowy
ze sprzedaŜy akcji
Kapitał
powyŜej wartości Kapitał
nominalnej
zakładowy
zapasowy
16 376
289 806
88 039
Zyski
zatrzymane
87 034
Razem
481 255
0
0
0
0
0
0
54 314
54 314
54 314
54 314
Przeniesienie części zysku netto za
2005 r. na kapitał zapasowy
Dywidenda
Stan na 31 grudnia 2006 r.
0
0
16 376
0
0
289 806
434
0
88 473
(434)
(63 519)
77 395
0
(63 519)
472 050
Stan na 1 stycznia 2007 r.
16 376
289 806
88 473
77 395
472 050
0
0
0
0
0
0
142 356
142 356
142 356
142 356
0
0
16 376
0
0
289 806
223
0
88 696
(223)
(54 090)
165 438
0
(54 090)
560 316
Zysk netto
Suma przychodów i kosztów za okres
Przeniesienie części zysku netto za
2006 r. na kapitał zapasowy
Dywidenda
Stan na 31 grudnia 2007 r.
4
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych
Bilans na dzień 31 grudnia 2007 r.
Nota
31.12.2007
31.12.2006
Przekształcony
Aktywa
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach powiązanych
Inne długoterminowe aktywa finansowe
Udzielone poŜyczki - długoterminowe – jedn. powiązane
Aktywa trwałe
6
7
8
9
8
183 221
8 243
703 888
197
41 639
937 188
185 571
10 148
373 279
368
112 099
681 465
Zapasy
NaleŜności z tytułu podatku dochodowego
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
Udzielone poŜyczki – krótkoterminowe – jedn. powiązane
Walutowe kontrakty terminowe typu forward
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy
Aktywa obrotowe
Suma aktywów
11
83 736
273
73 196
2 346
49 533
4 182
2 701
215 967
1 153 155
51 866
237
103 532
10 960
0
0
0
166 595
848 060
15
16 376
289 806
88 696
165 438
560 316
16 376
289 806
88 473
77 395
472 050
17
63 101
19 140
17
100 000
20 000
18
10
4 132
9 340
5 027
7 540
176 573
51 707
17
12 238
18 104
17
20
19
18
0
318 170
73 988
11 870
416 266
592 839
1 153 155
180
210 000
80 321
15 698
324 303
376 010
848 060
12
13
8
14
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości nominalnej
Kapitał zapasowy
Zyski zatrzymane
Kapitał własny ogółem
Zobowiązania
Kredyt w rachunku bieŜącym
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i poŜyczek oraz innych
instrumentów dłuŜnych
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania długoterminowe
Kredyt w rachunku bieŜącym
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i poŜyczek oraz innych
instrumentów dłuŜnych
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu papierów dłuŜnych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania krótkoterminowe
Suma zobowiązań
Suma pasywów
5
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych
Rachunek przepływów pienięŜnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
01.01.2007
– 31.12.2007
01.01.2006
– 31.12.2006
Przekształcony
Zysk netto
Korekty o pozycje:
Amortyzacja
Zysk/(Strata) z tytułu róŜnic kursowych
Odsetki i dywidendy
Zysk na sprzedaŜy wartości niematerialnych i
prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
142 356
(40 165)
29 996
401
(60 142)
54 314
54 445
28 679
(4 258)
3 740
(20 553)
(1 055)
Podatek dochodowy naliczony
Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu zobowiązań z tyt. faktoringu
Inne korekty
Przepływy pienięŜne z działalności operacyjnej
Odsetki otrzymane
Odsetki zapłacone
Podatek zapłacony
Środki pienięŜne netto z działalności operacyjnej
15 769
25 426
(31 870)
(16 768)
13 394
4 182
102 191
445
(97)
(14 004)
88 535
13 986
(14 493)
3 467
20 936
0
3 443
108 759
658
0
(9 357)
100 060
21 874
9 149
77 020
2 962
(345 065)
1 254
5 636
986
12 786
(79 712)
(21 386)
116 066
(106 729)
(246 109)
(22 646)
162 582
(144 524)
(63 638)
(100 000)
223 950
111 429
(180)
(54 090)
(26 283)
154 826
(240 000)
242 527
73 312
(360)
(63 519)
(11 927)
33
Nota
Przepływy środków pienięŜnych z działalności
operacyjnej
Przepływy środków pienięŜnych z działalności
inwestycyjnej
Wpływy ze zbycia aktywów trwałych
Odsetki otrzymane
Dywidendy i udziały w zyskach
Inne wpływy z aktywów finansowych
Nabycie udziałów w jednostce zaleŜnej
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych
Wpływ z tyt. spłaty udzielonych poŜyczek
Udzielone poŜyczki
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pienięŜnych z działalności
finansowej
Spłata poŜyczek i kredytów
Zaciągnięcie kredytów i poŜyczek
Emisja dłuŜnych papierów
Płatność zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Wypłacone dywidendy
Odsetki zapłacone
Przepływy netto z działalności finansowej
6
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych
01.01.2007
01.01.2006
– 31.12.2007
– 31.12.2006
Zmiana stanu środków pienięŜnych
(2 748)
36 455
Środki pienięŜne na początek okresu
(7 144)
(43 599)
(9 892)
(7 144)
Nota
Środki pienięŜne na koniec okresu
25
7
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego
Informacje ogólne
Pfleiderer Grajewo S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, której akcje znajdują się
w publicznym obrocie.
Spółka pod nazwą „Zakłady Płyt Wiórowych S.A.” w Grajewie została zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym, Sąd Gospodarczy w ŁomŜy, Rejestr Handlowy dział B nr 270 w dniu 1 lipca 1994 r.
a następnie w dniu 9 maja 2001 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS 0000011422.
W dniu 18 września 2002 r. Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. otrzymał postanowienie Sądu
Rejonowego w Białymstoku o wpisaniu do KRS nowej nazwy Spółki. W związku z tym w dniu
18 września 2002 r. została zmieniona nazwa Spółki z dotychczasowej - na nową - Pfleiderer Grajewo S.A.
Siedzibą Pfleiderer Grajewo S.A. jest Grajewo, ul. Wiórowa 1.
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Pfleiderer Grajewo S.A. zarejestrowany jest pod
numerem 2020 E.
Pfleiderer Grajewo S.A. jest podmiotem dominującym wobec spółek: Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą
w Wieruszowie, Pfleiderer OOO z siedzibą w Nowogrodzie w Rosji, Pfleiderer MDF OOO z siedzibą
w Nowogrodzie w Rosji, Silekol Sp. z o. o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźle, Pfleiderer MDF Sp. z o. o.
z siedzibą w Grajewie, Jura Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Grajewie, UniFloor Sp. z o. o. z siedzibą
w Wieruszowie oraz Pfleiderer Service Sp. z o. o. z siedzibą w Grajewie.
Uchwałą Zarządu z dnia 29 kwietnia 2008 r. jednostkowe sprawozdanie finansowe Pfleiderer Grajewo S.A.
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. zostało zatwierdzone do publikacji.
Przedmiot działalności Spółki „Pfleiderer Grajewo” S.A.:
Przedmiotem działalności Spółki zgodnie ze statutem Spółki jest między innymi:
• produkcja płyt laminowanych, wiórowych i innych płyt z drewna i materiałów drewnopodobnych,
• produkcja pozostałych wyrobów z drewna,
• pokrywanie, powlekanie i impregnacja papieru i tektury.
Informacja dotycząca składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki dominującej oraz
zmian w okresie sprawozdawczym.
Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2007 r. działał w składzie:
1.
2.
3.
4.
Paweł Wyrzykowski
Krzysztof Lobert
Rafał Karcz
Dariusz Tomaszewski
-
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
W dniu 9 marca 2007 r. Pan Zbigniew Dudek złoŜył oświadczenie o rezygnacji z dniem 31 marca 2007 r.
z funkcji Członka Zarządu – Dyrektora ds. Produkcji Pfleiderer Grajewo S.A. oraz Pfleiderer Prospan S.A.,
jednostki zaleŜnej od Pfleiderer Grajewo S.A.
Z dniem 20 grudnia 2007 r. w skład Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. powołano Pana Krzysztofa
Loberta na stanowisko Dyrektora Operacyjnego. Pan Krzysztof Lobert został ponadto powołany z dniem
20 grudnia 2007 r. na stanowisko członka Zarządu – Dyrektora Operacyjnego Pfleiderer Prospan S.A.
z siedzibą w Wieruszowie, jednostki zaleŜnej od Pfleiderer Grajewo S.A.
8
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych
W dniu 7 kwietnia 2008 r. Pan Paweł Wyrzykowski, Prezes Zarządu Spółki, został powołany w skład
Zarządu Pfleiderer AG z siedzibą w Neumarkt.
W związku z powyŜszym Pan Paweł Wyrzykowski zamierza złoŜyć rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu
Pfleiderer Grajewo S.A. Data rezygnacji uzaleŜniona jest od powołania następcy Pana Pawła
Wyrzykowskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki i nastąpi nie wcześniej niŜ 1 września 2008 r. i nie
później niŜ 1 stycznia 2009 r. Pan Paweł Wyrzykowski obejmie funkcję w Zarządzie Pfleiderer AG po
złoŜeniu rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A.
W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2007 roku wchodziły następujące osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
Robert Hopperdietzel
Michael Ernst
Wojciech Szymon Kowalski
Derrick G. Noe
Hans H. Overdiek
-Przewodniczący Rady Nadzorczej
-Członek Rady Nadzorczej
-Członek Rady Nadzorczej
-Członek Rady Nadzorczej
-Członek Rady Nadzorczej
W dniu 11 stycznia 2007 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej
Spółki Pana Martina Ronga, na którego miejsce został powołany Pan Robert Hopperdietzel.
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 marca 2008 r. ze składu Rady
nadzorczej odwołano Pana Derricka G. Noe, a na nowego członka Rady Nadzorczej powołano Pana
Michaela Wolffa.
Informacja dotycząca okresów, za które prezentowane jest jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz
dane porównawcze.
Niniejsze jednostkowe sprawozdania finansowe obejmuje rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.,
a porównywalne dane finansowe i informacje objaśniające obejmują rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2006 r.
Opis przyjętych zasad rachunkowości
a)
Oświadczenie o zgodności
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwanymi dalej „MSSF
UE”
MSSF UE zawierają wszystkie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi Interpretacje poza wymienionymi poniŜej
Standardami oraz Interpretacjami, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską oraz Standardami
i Interpretacjami, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w Ŝycie.
Spółka nie skorzystała z moŜliwości wcześniejszego zastosowania nowych standardów i subskrypcji, które
zostały juŜ opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską, ale wejdą w Ŝycie po dniu bilansowym,
poza KIMSF 11.
Ponadto na dzień bilansowy Spółka nie zakończyła jeszcze procesu oszacowania wpływu nowych
Standardów i Interpretacji, które wejdą w Ŝycie po dniu bilansowym, na jednostkowe sprawozdanie
finansowe za okres, w którym będą one zastosowane po raz pierwszy.
9
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych
Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE
Standardy i
Interpretacje
zatwierdzone przez
UE
MSSF 8
Segmenty operacyjne
Rodzaj
przewidywanej
rachunkowości
zmiany
w
zasadach
Standard wymaga ujawnienia informacji o segmentach w
oparciu o elementy składowe jednostki, które zarządzający
monitorują w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych.
Segmenty operacyjne to elementy składowe jednostki, dla
których oddzielna informacja finansowa jest dostępna i
regularnie oceniana przez osoby podejmujące kluczowe decyzje
odnośnie alokacji zasobów i oceniające działalność.
Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe
Spółka oczekuje, Ŝe nowy standard będzie miał znaczący
wpływ na prezentację i ujawnienie informacji o segmentach
operacyjnych w sprawozdaniu finansowym.
10
Data wejścia w Ŝycie dla
okresów rozpoczynających
się w dniu oraz później
1 stycznia 2009 r.
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych
Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE
Standardy i
Interpretacje oczekujące
na zatwierdzenie przez
UE
Zaktualizowany MSR
23 Koszty finansowania
zewnętrznego
Zaktualizowany MSR 1
Prezentacja sprawozdań
finansowych
KIMSF 12
Umowy koncesyjne
KIMSF 13
Programy lojalnościowe
Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości
Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe
Data wejścia w Ŝycie dla
okresów rozpoczynających
się w dniu oraz później
Zaktualizowany standard będzie wymagał aktywowania kosztów
finansowania zewnętrznego odnoszących się do składników
aktywów, które wymagają znacznego okresu czasu niezbędnego
do przygotowania ich do uŜytkowania lub sprzedaŜy.
Spółka nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu
zaktualizowanego standardu na działalność Spółki.
1 stycznia 2009 r.
Zaktualizowany standard wymaga agregacji informacji w
sprawozdaniach finansowych w oparciu o kryterium cech
wspólnych i wprowadza sprawozdanie z łącznych zysków
(statement of comprehensive income). Pozycje przychodów i
kosztów oraz pozycje składające się na pozostałe łączne zyski
mogą być prezentowane albo w pojedynczym sprawozdaniu z
łącznych zysków pokazującym sumy cząstkowe albo w dwóch
oddzielnych sprawozdaniach (oddzielnie rachunek zysków i strat
oraz sprawozdanie z zysków łącznych).
Spółka analizuje obecnie, czy prezentować pojedyncze
sprawozdanie z łącznych zysków czy teŜ dwa oddzielne
sprawozdania.
1 stycznia 2009 r.
Interpretacja określa wskazówki dla podmiotów sektora
prywatnego w odniesieniu do zagadnień rozpoznawania i
wyceny, które powstają przy rozliczaniu transakcji związanych
z koncesjami na świadczenie usług udzielanymi podmiotom
prywatnym przez podmioty sektora publicznego.
KIMSF 12 nie ma zastosowania do działalności Spółki,
poniewaŜ Spółka nie zawierała umów koncesyjnych.
1 stycznia 2008 r.
Interpretacja wyjaśnia jak jednostki, które udzielają klientom
kupującym od nich towary i usługi, nagród w programach
lojalnościowych, powinny zaksięgować swoje zobowiązania do
realizacji tych nagród w postaci sprzedaŜy towarów i usług za
darmo lub po obniŜonych cenach. Takie jednostki są
zobowiązane alokować część swoich przychodów ze sprzedaŜy
do nagród w programach lojalnościowych. Ta część
przychodów ze sprzedaŜy jest rozpoznawana tylko wtedy, kiedy
jednostki wypełnią swoje zobowiązania.
Spółka nie spodziewa się, Ŝe interpretacja będzie miała
jakikolwiek wpływ na sprawozdanie finansowe.
1 lipca 2008 r.
11
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych
Standardy i
Interpretacje oczekujące
na zatwierdzenie przez
UE
Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości
Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe
Data wejścia w Ŝycie dla
okresów rozpoczynających
się w dniu oraz później
KIMSF 14
MSR 19 – Ograniczenia w
rozpoznawaniu aktywów
programów określonych
świadczeń pracowniczych,
wymogi minimalnego
finansowania i ich
interakcje
Interpretacja określa 1) kiedy refundacje z programu lub
obniŜki przyszłych składek na rzecz programu powinny być
traktowane jako dostępne zgodnie z paragrafem 58 MSR 19; 2)
jak wymogi minimalnego finansowania („MFR”) mogą
wpłynąć na dostępność obniŜek składek na rzecz programu;
oraz 3) kiedy MFR mogą skutkować powstaniem zobowiązania.
Spółka nie prowadzi działalności w krajach, które stosują
minimalne wymogi finansowania ograniczające zdolność
pracodawcy do otrzymania refundacji lub zredukowania
składki.
1 stycznia 2008 r.
Pracodawca nie musi rozpoznawać dodatkowego zobowiązania
zgodnie z KIMSF 14, chyba, Ŝe składki płacone w ramach
minimalnych wymogów finansowania nie mogą być spółce
zwrócone.
Zaktualizowany MSSF 3
Połączenia jednostek
gospodarczych
Do zakresu zaktualizowanego standardu włączono część
dotychczas wyłączonych ze stosowania standardu połączeń
jednostek
gospodarczych.
Doprecyzowano
definicję
przedsięwzięcia (business). ZawęŜono zakres zobowiązań
warunkowych, do których moŜna przypisać koszt połączenia
jednostek gospodarczych. Wyłączono moŜliwość ujmowania
kosztów transakcji w koszcie połączenia jednostek
gospodarczych. Zmieniono zasady ujmowania korekt kosztu
połączenia
uwarunkowanych
przyszłymi
zdarzeniami.
Wprowadzono moŜliwość wyceny udziałów mniejszości w
wartości godziwej.
Spółka nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu
zaktualizowanego standardu na działalność Spółki.
1 lipca 2009 r.
Zmiany do MSR 27
Skonsolidowane i
jednostkowe
sprawozdania finansowe
W powiązaniu z aktualizacją MSSF 3 (powyŜej), wprowadzono
m.in. następujące zmiany do MSR 27:
Spółka nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu
zaktualizowanego standardu na działalność Spółki.
1 lipca 2009 r.
- zmiana definicji udziałów mniejszości;
- uregulowanie sposobu ujmowania transakcji z udziałowcami
mniejszościowymi;
- zmiana ujęcia transakcji utraty kontroli nad jednostką;
- nowe wymogi ujawnień.
12
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych
Standardy i
Interpretacje oczekujące
na zatwierdzenie przez
UE
Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości
Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe
Data wejścia w Ŝycie dla
okresów rozpoczynających
się w dniu oraz później
Zmiany do MSSF 2
Płatności w formie akcji
Doprecyzowanie kwestii wpływu warunków innych niŜ
warunki nabywania uprawnień na wycenę instrumentów
kapitałowych.
Spółka nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu
zaktualizowanego standardu na działalność Spółki.
1 stycznia 2009 r.
Zmiany do MSR 32:
Instrumenty Finansowe Prezentacja i MSR 1:
Prezentacja Sprawozdań
Finansowych –
Instrumenty finansowe z
opcją sprzedaŜy i
obowiązki powstające
przy likwidacji
Zmiany wprowadzają zwolnienie od zasady wynikającej z MSR
32 odnośnie klasyfikacji instrumentów finansowych z opcją
sprzedaŜy, dopuszczając klasyfikację niektórych z nich jako
składnik kapitału. Zgodnie z wymogami wynikającymi ze
zmian, określone instrumenty finansowe, reprezentujące udziały
końcowe (rezydualne) w aktywach netto jednostki, które inaczej
byłyby zaklasyfikowane jako zobowiązania finansowe, będą
klasyfikowane jako składniki kapitału, jeśli zarówno te
instrumenty finansowe, jak i ogólna struktura kapitałowa
jednostki wystawiającej te instrumenty będą spełniały określone
warunki.
Spółka nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu
zaktualizowanych standardów na działalność Spółki.
1 stycznia 2009 r.
13
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
b)
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu
historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości
godziwej.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich, a wszystkie wartości,
o ile nie wskazano inaczej, zaokrąglone zostały do tysiąca. Złoty polski jest walutą funkcjonalną Spółki.
Sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków
i załoŜeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym oraz w informacjach
objaśniających do tego sprawozdania. Jakkolwiek przyjęte załoŜenia i szacunki opierają się na najlepszej
wiedzy Zarządu na temat bieŜących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się róŜnić
od przewidywanych.
Szacunki i związane z nimi załoŜenia podlegają bieŜącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest
ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieŜących i przyszłych, jeŜeli
dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieŜącego, jak i okresów przyszłych.
Zasady polityki rachunkowości przedstawione poniŜej stosowane były w odniesieniu do wszystkich
okresów zaprezentowanych w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
c)
Transakcje w walutach obcych
Transakcje wyraŜone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w złotych przy
zastosowaniu kursu kupna lub kursu sprzedaŜy walut z dnia zawarcia transakcji stosowanym przez bank,
z którego usług jednostka korzysta. Pozycje pienięŜne aktywów i pasywów wyraŜone w walucie obcej
są przeliczane na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty obowiązujący na ten
dzień. RóŜnice kursowe wynikające z rozliczenia transakcji w walutach obcych oraz wyceny bilansowej
aktywów i pasywów pienięŜnych wyraŜonych w walutach obcych ujmowane są w rachunku zysków
i strat. NiepienięŜne pozycje aktywów i zobowiązań wyceniane według kosztu historycznego w walucie
obcej są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania transakcji.
NiepienięŜne pozycje bilansowe wyraŜone w walucie obcej wyceniane według wartości godziwej
są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień szacowania wartości godziwej.
Kursy zastosowane dla pozycji
bilansu
EUR
USD
GBP
d)
31.12.2007
3,5820
2,4350
4,8688
31.12.2006
3,8312
2,9105
5,7063
Pochodne instrumenty finansowe
Jednostka uŜywa pochodnych instrumentów finansowych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem
związanym ze zmianami stóp procentowych i kursów wymiany walut, wynikającego z działalności
operacyjnej, finansowej lub inwestycyjnej.
W momencie początkowego ujęcia pochodne instrumenty finansowe wykazuje się w cenie nabycia,
a następnie wycenia do wartości godziwej. Zyski i straty z wyceny do wartości godziwej są ujmowane
natychmiast w rachunku zysków i strat. Jeśli jednak pochodne instrumenty finansowe klasyfikują się
do zabezpieczających, ujęcie zysków lub strat z wyceny zaleŜy od rodzaju pozycji zabezpieczanej tym
instrumentem.
Wartość godziwa kontraktów typu swap na stopę procentową jest szacunkową kwotą, jaką Spółka
14
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
otrzymałaby lub zapłaciła, aby zrealizować kontrakt swap na dzień bilansowy, biorąc pod uwagę bieŜące
stopy procentowe i bieŜącą zdolność kredytową stron kontraktu swap. Wartością godziwą kontraktów
typu „forward” jest ich kwotowana cena rynkowa na dzień bilansowy, będąca wartością bieŜącą
kwotowanej ceny kontraktu forward.
e)
Rzeczowe aktywa trwałe
(i) Majątek własny
Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia pomniejszonego o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia
obejmuje cenę zakupu składnika majątku (tj. kwotę naleŜną sprzedającemu, pomniejszoną o podlegające
odliczeniu podatki: od towarów i usług oraz akcyzowy), obciąŜenia o charakterze publicznoprawnym
(w przypadku importu) oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika
majątku do stanu zdatnego do uŜywania, łącznie z kosztami transportu, jak teŜ załadunku, wyładunku
i składowania. Rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia
składnika aktywów. Koszt wytworzenia składnika środków trwałych oraz środków trwałych w budowie
obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę w okresie jego budowy, montaŜu, przystosowania
i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego składnika majątkowego do uŜywania (lub do dnia
bilansowego, jeśli składnik nie został jeszcze oddany do uŜywania), w tym równieŜ niepodlegający
odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Koszt wytworzenia obejmuje równieŜ
w przypadkach, gdy jest to wymagane szacunek kosztów demontaŜu i usunięcia składników rzeczowych
aktywów trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego.
W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych
części składowych o róŜnym okresie uŜytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki
aktywów.
(ii) Składniki rzeczowych aktywów trwałych uŜytkowane na podstawie umów leasingu
Umowy leasingowe w ramach, których jednostka ponosi całość ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie
korzyści wynikające z posiadania składników rzeczowych aktywów trwałych klasyfikowane są jako
umowy leasingu finansowego.
Aktywowane środki trwałe uŜytkowane na mocy umów leasingu są amortyzowane przez szacowany okres
uŜytkowania środka trwałego.
Umowy leasingowe, zgodnie z którymi leasingodawca zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie
poŜytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego.
Opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat
metodą liniową przez okres trwania leasingu.
(iii) Nakłady ponoszone w terminie późniejszym
Aktywowaniu podlegają poniesione w późniejszym okresie koszty wymienianych części składnika
rzeczowych aktywów trwałych, które moŜna wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, Ŝe Spółka
osiągnie korzyści ekonomiczne związane z wymienianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych.
Pozostałe nakłady są ujmowane na bieŜąco w rachunku zysków i strat jako koszty.
(iv) Amortyzacja
Składniki rzeczowych aktywów trwałych, względnie ich istotne i odrębne części składowe amortyzowane
są metodą liniową przez okres uŜytkowania przy uwzględnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny
sprzedaŜy netto pozostałości środka trwałego (wartości rezydualnej). Grunty nie są amortyzowane. Spółka
zakłada poniŜsze okresy uŜytkowania dla poszczególnych kategorii środków trwałych:
Prawo wieczystego uŜytkowania gruntu
Budynki
Maszyny i urządzenia techniczne
87 lat
25 do 40 lat
3 do 25 lat
15
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Środki transportu
Inne środki trwałe
f)
5 do 8 lat
4 do 8 lat
Wartości niematerialne
(i) Inne wartości niematerialne
Wartości niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji wykazywane są według ceny nabycia
pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.
Wydatki poniesione na wewnętrznie wytworzoną wartość firmy lub znaki towarowe ujmowane
są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.
(ii) Amortyzacja
Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową biorąc pod uwagę okres ich uŜytkowania chyba,
Ŝe nie jest on określony. Wartość firmy i wartości niematerialne z nieokreślonym okresem uŜytkowania
podlegają testom ze względu na utratę wartości na kaŜdy dzień bilansowy. Inne wartości niematerialne
są amortyzowane od dnia, kiedy są dostępne do uŜytkowania. Szacunkowy okres uŜytkowania
jest następujący:
Licencje
Oprogramowanie komputerowe
g)
2 do 3 lat
2 lata
Inwestycje
Wszystkie inwestycje są w momencie początkowego ujęcia wyceniane w wartości godziwej powiększonej
w przypadku składnika aktywów finansowych niekwalifikowanych jako wyceniane w wartości godziwej
przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub
emisji składnika aktywów finansowych.
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu są zaklasyfikowane jako instrumenty finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Wszelkie zyski i straty dotyczące tych inwestycji
ujmowane są w rachunku zysków i strat.
Inwestycje zaklasyfikowane jako „dostępne do sprzedaŜy” wyceniane są według wartości godziwej.
Wszystkie zyski i straty dotyczące tych instrumentów finansowych wynikające z wyceny do wartości
godziwej ujmowane są bezpośrednio w kapitale własnym do momentu sprzedaŜy, wyłączenia lub zbycia
inwestycji w inny sposób, lub do momentu stwierdzenia utraty wartości - kiedy to łączny zysk lub strata
poprzednio ujęta w kapitale własnym zostają przeniesione do rachunku zysków i strat.
Aktywa finansowe, inne niŜ instrumenty pochodne, o stałych lub moŜliwych do określenia płatnościach
i stałych terminach zapadalności są klasyfikowane jako utrzymywane do upływu terminu wymagalności,
jeśli Spółka zdecydowanie zamierza i moŜe je utrzymać do upływu tego terminu. Inwestycje przeznaczone
do utrzymania przez czas nieokreślony nie są włączone do tej klasyfikacji.
Inwestycje długoterminowe, które mają być utrzymywane do upływu terminu zapadalności (np. obligacje)
są wyceniane według zamortyzowanego kosztu ustalonego metodą efektywnej stopy procentowej. Przy
ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się dyskonto lub premię uzyskaną przy nabyciu inwestycji
i rozliczaną przez okres utrzymywania jej do upływu terminu wymagalności. W przypadku inwestycji
wycenianych według zamortyzowanej ceny nabycia, zyski lub straty z tytułu tych inwestycji są ujmowane
w przychodach z chwilą wyłączenia inwestycji z bilansu lub stwierdzenia utraty wartości.
Wartość godziwa inwestycji stanowiących przedmiot obrotu na aktywnych rynkach finansowych
jest ustalana w odniesieniu do cen zakupu notowanych na giełdzie w chwili zamknięcia sesji na dzień
bilansowy. Wartość godziwa inwestycji, dla których nie ma notowanej ceny rynkowej, jest ustalana
w odniesieniu do aktualnej wartości rynkowej innego instrumentu posiadającego zasadniczo takie same
cechy lub w oparciu o przewidywane przepływy pienięŜne z tytułu składnika aktywów stanowiącego
16
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
podstawę/ przedmiot inwestycji.
Wszystkie standardowe transakcje zakupu i sprzedaŜy aktywów finansowych są ujmowane w dniu
zawarcia transakcji, tj. w dniu, w którym Spółka zobowiązała się do nabycia danego składnika aktywów.
Standardowe transakcje zakupu lub sprzedaŜy aktywów finansowych to transakcje zakupu lub sprzedaŜy,
w których termin dostarczenia aktywów drugiej stronie jest zasadniczo ustalony przez przepisy bądź
zwyczaje obowiązujące na danym rynku.
h)
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności
NaleŜności z tytułu dostaw i usług są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy
aktualizujące.
Wysokość odpisów aktualizujących wartość naleŜności ustala się uwzględniając stopień ryzyka jaki wiąŜe
się z daną naleŜnością. Odpisy dokonywane są w oparciu o analizę wiekową naleŜności, analizę
ściągalności naleŜności od poszczególnych dłuŜników lub w następstwie skierowania sprawy na drogę
sądową, likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłuŜników.
i)
Faktoring
Jednostka moŜe dokonać przeniesienia aktywów finansowych w taki sposób, Ŝe część składników
aktywów finansowych nie będzie kwalifikować się do wyłączenia. Jeśli jednostka nie przenosi, ani nie
zatrzymuje zasadniczo całego ryzyka i wszystkich korzyści związanych z posiadaniem przeniesionego
składnika aktywów i zachowuje kontrolę nad przeniesionym składnikiem aktywów, to w dalszym ciągu
ujmuje przeniesiony składnik aktywów w zakresie, w jakim utrzymuje w nim zaangaŜowanie. Zakres,
w jakim jednostka utrzymuje zaangaŜowanie w przeniesionym składniku aktywów jest zakresem, w jakim
jest ona naraŜona na zmiany wartości przenoszonego składnika aktywów.
Jeśli jednostka w dalszym ciągu ujmuje składnik aktywów zakresie, w jakim utrzymuje zaangaŜowanie,
to ujmuje równieŜ związane z nim zobowiązanie, które wyceniane jest w sposób, który odzwierciedla
prawa i obowiązki, jakie jednostka w nim zachowała.
j)
Zapasy
Zapasy są wyceniane według niŜszej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i moŜliwej
do uzyskania ceny sprzedaŜy netto. MoŜliwa do uzyskania cena sprzedaŜy netto jest róŜnicą pomiędzy
szacowaną ceną sprzedaŜy dokonywaną w toku działalności gospodarczej, a szacowanymi kosztami
wykończenia i kosztami niezbędnymi do doprowadzenia sprzedaŜy do skutku.
Cenę nabycia i koszt wytworzenia zapasów ustala się w następujący sposób:
Materiały i towary - w cenie nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą średniej waŜonej.
Produkty gotowe i produkcja w toku - według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz
odpowiedni udział pośrednich kosztów produkcji ustalony przy załoŜeniu normalnego wykorzystania
mocy produkcyjnych, z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego.
k)
Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych
Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty obejmują środki pienięŜne w banku i w kasie oraz lokaty
krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy.
Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pienięŜnych składa
się z określonych powyŜej środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone
kredyty w rachunkach bieŜących stanowiących integralną część systemu zarządzania środkami
pienięŜnymi Spółki.
17
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
l)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
(i) Aktywa finansowe
Odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych jest ujmowany w momencie, kiedy istnieją
obiektywne przesłanki, Ŝe zaistniały zdarzenia, które mogą mieć negatywny wpływ na wartość przyszłych
przepływów pienięŜnych związanych z danym składnikiem aktywów.
Utrata wartości w odniesieniu do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu
szacowana jest jako róŜnica między ich wartością bilansową, a wartością bieŜącą przyszłych przepływów
pienięŜnych zdyskontowanych przy uŜyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej. Odpis z tytułu
utraty wartości w odniesieniu do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy jest wyliczany przez
odniesienie do ich bieŜącej wartości godziwej.
Wartość bilansowa poszczególnych aktywów finansowych o jednostkowo istotnej wartości poddawana
jest ocenie na kaŜdy dzień bilansowy w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę
ich wartości. Pozostałe aktywa finansowe są oceniane pod kątem utraty wartości zbiorczo, pogrupowane
według podobnego poziomu ryzyka kredytowego.
Odpisy z tytułu utraty wartości ujmowane są w rachunku zysków i strat. JeŜeli zmniejszenie wartości
godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy było ujmowane bezpośrednio w kapitale z
aktualizacji wyceny, skumulowane straty, które były uprzednio ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny,
ujmuje się w rachunku zysków i strat.
Odpisy z tytułu utraty wartości są odwracane, jeśli późniejszy wzrost wartości odzyskiwalnej moŜe być
obiektywnie przypisany do zdarzenia po dniu ujęcia straty z tytułu utraty wartości. Odpisy z tytułu utraty
wartości w odniesieniu do inwestycji w instrumenty kapitałowe zaklasyfikowanych jako dostępne do
sprzedaŜy nie są odwracane przez wynik finansowy. JeŜeli wartość godziwa instrumentów dłuŜnych
zakwalifikowanych jako dostępne do sprzedaŜy wzrośnie a jej wzrost moŜe być obiektywnie przypisany
do zdarzenia po ujęciu utraty wartości to uprzednio ujętą stratę z tytułu utraty wartości odwraca się z
kwotą odwrócenia wykazaną w rachunku zysków i strat.
(ii) Aktywa niefinansowe
Wartość bilansowa aktywów niefinansowych, innych niŜ aktywa biologiczne, nieruchomości
inwestycyjne, zapasy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego poddawana jest ocenie na
kaŜdy dzień bilansowy w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości.
W przypadku wystąpienia takich przesłanek Spółka dokonuje szacunku wartości odzyskiwalnej
poszczególnych aktywów. Wartość odzyskiwalna wartości firmy, wartości niematerialnych o
nieokreślonym okresie uŜytkowania oraz wartości niematerialnych, które nie są jeszcze zdatne do
uŜytkowania jest szacowana na kaŜdy dzień bilansowy.
Odpis z tytułu utraty wartości ujmowany jest w momencie, kiedy wartość bilansowa składnika aktywów
lub ośrodka generującego środki pienięŜne przewyŜsza jego wartość odzyskiwalną. Ośrodek generujący
środki pienięŜne jest definiowany jako najmniejsza identyfikowalna grupa aktywów, która wypracowuje
środki pienięŜne niezaleŜnie od innych aktywów i ich grup. Odpisy z tytułu utraty wartości są ujmowane
w wyniku finansowym. Utrata wartości ośrodka generującego środki pienięŜne jest w pierwszej kolejności
ujmowana jako zmniejszenie wartości firmy przypisanej do tego ośrodka (grupy ośrodków), a następnie
jako zmniejszenie wartości bilansowej pozostałych aktywów tego ośrodka (grupy ośrodków) na zasadzie
proporcjonalnej.
Wartość odzyskiwalna aktywów lub ośrodków generujących środki pienięŜne definiowana jest jako
większa z ich wartości netto moŜliwej do uzyskania ze sprzedaŜy oraz ich wartości uŜytkowej. Przy
szacowaniu wartości uŜytkowej przyszłe przepływy pienięŜne dyskontowane są przy uŜyciu stopy
procentowej przed opodatkowaniem, która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę wartości pieniądza w
czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla danego składnika aktywów. W przypadku aktywów,
które nie generują niezaleŜnych przepływów pienięŜnych wartość uŜytkowa szacowana jest dla
najmniejszego identyfikowalnego ośrodka generującego środki pienięŜne, do którego dany składnik
18
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
aktywów przynaleŜy.
Odpis wartość firmy z tytułu utraty wartości nie jest odwracany. W odniesieniu do innych aktywów,
odpisy z tytułu utraty wartości rozpoznane w poprzednich okresach, są poddawane na kaŜdy dzień
bilansowy ocenie, czy zaszły przesłanki wskazujące na zmniejszenie utraty wartości lub jej całkowite
odwrócenie. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest odwracany, jeŜeli zmieniły się szacunki
zastosowane do szacowania wartości odzyskiwalnej. Odpis z tytułu utraty wartości odwracany jest tylko
do wysokości wartości bilansowej składnika aktywów pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, jaka byłaby
wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytułu utraty wartości nie został ujęty.
m)
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy
Aktywa trwałe (lub aktywa i zobowiązania stanowiące grupę przeznaczoną do zbycia), co do których
zakładane jest, Ŝe wypracują one korzyści dla jednostki w wyniku sprzedaŜy, a nie w wyniku
długotrwałego uŜytkowania, są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy. Bezpośrednio przed
przeklasyfikowaniem do grupy przeznaczonych do sprzedaŜy, aktywa te (lub składniki grupy
przeznaczonej do zbycia) są wyceniane zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki. Następnie na dzień
początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaŜy, aktywa trwałe lub grupa przeznaczona
do zbycia są ujmowane według niŜszej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej
pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaŜy. Ewentualny odpis z tytułu utraty wartości
składników grupy przeznaczonej do zbycia jest w pierwszej kolejności ujmowany jako zmniejszenie
wartości firmy, a następnie jako zmniejszenie wartości bilansowej pozostałych składników na zasadzie
proporcjonalnej z zastrzeŜeniem, Ŝe utrata wartości nie wpływa na wartość zapasów, aktywów
finansowych, aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywów z tytułu świadczeń
pracowniczych, nieruchomości inwestycyjnych i aktywów biologicznych, które są nadal wyceniane
stosownie do grupowych zasad rachunkowości. Utrata wartości ujęta przy początkowej klasyfikacji jako
przeznaczone do sprzedaŜy jest ujmowana w rachunku zysków i strat. Dotyczy to równieŜ zysków i strat
wynikających z późniejszej zmiany wartości. Zyski z tytułu wyceny do wartości godziwej są ujmowane
tylko do wysokości uprzednio zarachowanych strat z tytułu utraty wartości.
n)
Kapitał własny
(i) Zakup akcji własnych
W przypadku zakupu akcji własnych, kwota zapłaty z tego tytułu wraz z kosztami bezpośrednimi
przeprowadzenia transakcji, wykazywana jest jako zmiana w kapitale własnym. Zakupione akcje własne
wykazywane są jako zmniejszenie kapitału własnego.
(ii) Dywidendy
Dywidendy ujmuje się jako zobowiązania w okresie, w którym zostały uchwalone.
o)
Oprocentowane kredyty bankowe i poŜyczki
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe i poŜyczki są ujmowane według kosztu
odpowiadającego wartości godziwej, pomniejszonego o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub
poŜyczki.
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty i poŜyczki są wyceniane według zamortyzowanego
kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu
uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki oraz dyskonta lub premie uzyskane
przy rozliczeniu zobowiązania.
19
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
p)
Świadczenia na rzecz pracowników
(i) Odprawy emerytalne
Spółka nie prowadzi własnego programu funduszy emerytalnych. Jednostka uczestniczy jedynie
w państwowym systemie socjalnym, płacąc odpowiedni procent płacy brutto jako składkę do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Koszt ten ujmowany jest w momencie wystąpienia.
Zgodnie z zakładowym regulaminem wynagrodzeń pracownicy Spółki są uprawnieni do odpraw
emerytalnych w momencie przejścia na emeryturę.
Zobowiązanie Spółki wynikające z odpraw emerytalnych obliczane jest poprzez oszacowanie wysokości
przyszłego wynagrodzenia pracownika w okresie, w którym pracownik osiągnie wiek emerytalny oraz
poprzez oszacowanie wysokości przyszłej odprawy emerytalnej. Odprawy te są dyskontowane
do wartości bieŜącej. Zobowiązanie z tytułu odpraw emerytalnych ujmowane jest proporcjonalnie
do przewidywanego okresu świadczenia pracy przez danego pracownika.
Kalkulacja przeprowadzana jest przez uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody
prognozowanych uprawnień jednostkowych. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych
historycznych oraz przewidywań poziomu zatrudnienia w przyszłości.
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na początek i koniec okresu
sprawozdawczego jest ujmowana w rachunku zysków i strat.
(ii) Nagrody jubileuszowe
Spółka oferuje zatrudnionym pracownikom nagrody jubileuszowe, których wysokość zaleŜy od długości
staŜu pracy pracownika uzyskanego w trakcie zatrudnienia oraz od wysokości wynagrodzenia pracownika
w momencie nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.
Zobowiązanie wynikające z nagród jubileuszowych obliczane jest poprzez oszacowanie wysokości
przyszłego wynagrodzenia pracownika w okresie, w którym pracownik nabędzie prawo
do poszczególnych nagród jubileuszowych oraz poprzez oszacowanie wysokości przyszłej nagrody
jubileuszowej. Nagrody te są dyskontowane do wartości bieŜącej. Kalkulacja jest przeprowadzana przez
uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody prognozowanych uprawnień jednostkowych.
Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywań poziomu
zatrudnienia w przyszłości.
(iii) Program premii menadŜerskich
Spółka umoŜliwiła wybranej grupie pracowników udział w programie premiowym opartym na wzroście
wartości akcji Spółki na podstawie indywidualnych umów o udział w programie premii.
Wartość godziwa zobowiązania wobec pracowników z tytułu udziału w programie premii menedŜerskich
jest mierzona na dzień przyznania oraz następnie ujmowana w okresie nabywania uprawnień. Po
początkowym ujęciu wartość godziwa zobowiązania jest ponownie mierzona na kaŜdy dzień bilansowy i
na dzień rozliczenia programu. Zmiany wartości godziwej zobowiązania ujmowane są w rachunku
zysków i strat w korespondencji ze zmianą wartości zobowiązania. Wszystkie zmiany w wartości
godziwej wykazywane są jako koszty świadczeń pracowniczych.
Wartość godziwa zobowiązania wobec pracowników z tytułu udziału w programie premiowym obliczana
jest w oparciu o model wyceny Blacka-Scholes’a uwzględniając terminy i warunki, na jakich instrumenty
zostały przyznane.
Program premii został zakończony w dniu 31 października 2006 r.
(iv) Program płatności w formie akcji spółki dominującej
Program płatności w formie akcji spółki dominującej umoŜliwia pracownikom Spółki objęcie akcji spółki
dominującej Pfleiderer AG. Wartość godziwa przyznanej opcji zakupu akcji jest prezentowana jako
koszty z tytułu wynagrodzeń w korespondencji ze zwiększeniem kapitału własnego. Wartość godziwa jest
20
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
określana na dzień przyznania opcji zakupu akcji przez pracowników i ujmowana w okresie, w którym
pracownicy nabędą bezwarunkowo prawo do realizacji opcji. Wartość godziwa opcji jest szacowana przy
zastosowaniu modelu Blacka-Scholes’a, przy załoŜonych terminach i warunkach na jakich instrumenty
zostały przyznane. Kwota obciąŜająca koszty jest korygowana w celu odzwierciedlenia aktualnej liczby
przyznanych opcji z wyjątkiem sytuacji gdy utrata praw do opcji jest efektem nie osiągnięcia przez akcje
poziomu cen odpowiedniego do ich objęcia.
r)
Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na jednostce ciąŜy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo
oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego
obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz moŜna
dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. W przypadku, gdy wpływ wartości
pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych
przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto
odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka
związanego z danym zobowiązaniem. JeŜeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu,
zwiększenie rezerwy w związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowania zewnętrznego.
s)
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ujmuje się według zamortyzowanego
kosztu.
t)
Przychody
(i) SprzedaŜ wyrobów gotowych/towarów i świadczenia usług
Przychody ze sprzedaŜy towarów i wyrobów gotowych wykazywane są w wysokości odpowiadającej
wartości godziwej otrzymanej zapłaty, pomniejszonej o wartość zwrotów, opustów i rabatów.
Przychody są ujmowane w rachunku zysków i strat, jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa
własności do wyrobów gotowych i towarów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów
moŜna wycenić w wiarygodny sposób.
Przychody ze świadczenia usług są ujmowane w rachunku zysków i strat w proporcji do stopnia realizacji
transakcji na dzień bilansowy. Stopień realizacji transakcji jest oceniany poprzez obmiar wykonanych
prac. Przychody nie są ujmowane, gdy istnieje znaczna niepewność, co do moŜliwości uzyskania
przyszłych korzyści ekonomicznych, ustalenia wysokości poniesionych kosztów lub moŜliwości zwrotu
wyrobów gotowych/towarów lub Spółka pozostaje trwale zaangaŜowana w zarządzanie sprzedanymi
wyrobami gotowymi/towarami.
(ii) Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są ujmowane w rachunku zysków i strat na zasadzie memoriałowej zgodnie
z metodą efektywnej stopy procentowej
(iii) Dywidendy
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania.
u)
Koszty
(i) Płatności z tytułu leasingu operacyjnego
Płatności z tytułu zawartych przez Spółkę umów leasingu operacyjnego są ujmowane w rachunku zysków
i strat metodą liniową w czasie trwania umowy leasingu.
21
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
(ii) Płatności z tytułu leasingu finansowego
Minimalne płatności leasingowe są dzielone pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda
zobowiązania z tytułu leasingu. Część kapitałowa jest przyporządkowywana do kaŜdego okresu w sposób
umoŜliwiający uzyskanie stałej stopy odsetkowej od pozostałych do spłacenia zobowiązań.
(iii) Koszty finansowe netto
Koszty finansowe netto obejmują odsetki związane z otrzymanymi poŜyczkami i kredytami ustalone
w oparciu o metodę efektywnej stopy procentowej, odsetki naleŜne od zainwestowanych środków
pienięŜnych, przychody z tytułu dywidend, zyski i straty z tytułu róŜnic kursowych, oraz zyski i straty
związane z instrumentami zabezpieczającymi ujmowanymi w rachunku zysków i strat. Koszty
finansowania zewnętrznego związane z nabyciem i wytworzeniem środków trwałych w budowie
podlegają aktywowaniu.
Koszty odsetek związane z leasingiem finansowym są ujmowane w rachunku zysków i strat według
efektywnej stopy procentowej.
w)
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy od osób prawnych wykazywany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieŜącą
i część odroczoną podatku dochodowego.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany
w kapitale własnym.
Podatek bieŜący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu dochodu do opodatkowania za dany rok,
ustalone przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na dzień bilansowy oraz korekty
podatku dotyczącego lat ubiegłych.
Podatek odroczony wyliczany jest przy zastosowaniu metody zobowiązania bilansowego w stosunku
do wszystkich róŜnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową
aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych róŜnic
przejściowych, jak równieŜ niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata,
w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który
pozwoli wykorzystać ww. róŜnice, aktywa i straty. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu
odroczonego podatku jest weryfikowana na kaŜdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniŜeniu o tyle,
o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego
do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w
okresie, gdy składnik aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowany, przyjmując za podstawę stawki
podatkowe (i przepisy podatkowe) prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy.
22
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Inne informacje objaśniające
1.
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE ....................................................................................24
2.
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE .............................................................................................24
3.
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ WEDŁUG RODZAJU ...........................................24
4.
PRZYCHODY/ (KOSZTY) FINANSOWE NETTO ............................................................................25
5.
PODATEK DOCHODOWY ...................................................................................................................25
6.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ......................................................................................................27
7.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE..........................................................................................................29
8.
INWESTYCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH .....................................................................30
9.
INNE AKTYWA FINANSOWE.............................................................................................................31
10. AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO..................................32
11. ZAPASY ...................................................................................................................................................34
12. NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ..........................................34
13. ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE .....................................................................35
14. AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAśY ............................................................35
15. KAPITAŁ WŁASNY...............................................................................................................................36
16. ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ....................................................................................37
17. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW
DŁUśNYCH ....................................................................................................................................38
18. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH ..............................................40
19. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ....................................42
20. ZOBOWIĄZANIA WOBEC JEDNOSTEK POWIĄZANYCH Z TYTUŁU PAPIERÓW
DŁUśNYCH ....................................................................................................................................42
21. INSTRUMENTY FINANSOWE ............................................................................................................43
22. REALIZACJA ZAMIERZEŃ, PLANY I ZOBOWIĄZANIA INWESTYCYJNE ...........................48
23. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I ZABEZPIECZENIA ..............................................................49
24. ZNACZĄCE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI..................................................51
25. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH .............................................53
26. WYDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM ........................................................................................53
27. SZACUNKI KSIĘGOWE I ZAŁOśENIA............................................................................................53
23
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2007r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
1.
Pozostałe przychody operacyjne
01.01.2007 –
31.12.2007
01.01.2006 –
31.12.2006
20 553
1 041
0
772
438
4 065
227
27 096
814
0
407
547
43
0
173
1 984
Zysk ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych
Rozwiązanie odpisu na środki trwałe
Odwrócenie odpisu aktualizującego na naleŜności
Zmniejszenie zobow. z tyt. nagród jubileuszowych
Otrzymane odszkodowania
Przychody z tyt. rozwiązania funduszu prywatyzacyjnego
Pozostałe
2.
Pozostałe koszty operacyjne
01.01.2007 –
31.12.2007
2 134
1 322
3 456
Aktualizacja wartości naleŜności
Pozostałe
3.
01.01.2006 –
31.12.2006
0
1 888
1 888
Koszty działalności podstawowej według rodzaju
Koszty działalności podstawowej według rodzaju
ZuŜycie materiałów
Amortyzacja
Usługi obce
Podatki i opłaty
Świadczenia pracownicze
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Pozostałe koszty rodzajowe
Koszty rodzajowe razem
Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Koszt świadczeń na własne potrzeby
Koszty operacyjne razem
01.01.2007 31.12.2007
422 963
31 565
24 198
5 784
45 617
66 264
30 982
627 373
01.01.2006 31.12.2006
393 062
28 182
16 246
5 854
57 818
39 789
28 738
569 689
(9 731)
656
(245)
(769)
(4 016)
(68)
618 053
564 836
18 376
42 480
18 105
49 553
557 197
497 178
w tym:
Koszty sprzedaŜy
Koszty zarządu
Koszty własny sprzedaŜy
24
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2007r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Koszty świadczeń pracowniczych
01.01.2007 –
31.12.2007
38 456
8 284
(772)
70
0
13
194
46 245
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Zmniejszenie zobow. z tyt. nagród jubileuszowych
Wzrost zobowiązań z tyt. odpraw emerytalnych
Roszczenia pracownicze
Niewykorzystane urlopy
Wzrost zobowiązań z tyt. wypłaty premii
4.
Przychody/ (Koszty) finansowe netto
Przychody z tyt. odsetek
Wycena kontraktów forward
Dywidendy otrzymane
Pozostałe
Przychody finansowe
Koszty z tyt. odsetek
Strata netto z tyt. róŜnic kursowych
Wycena kontraktów forward
Ubezpieczenie inwestycji Rosja
Pozostałe
Koszty finansowe
Przychody/ (Koszty) finansowe netto
5.
01.01.2006 –
31.12.2006
46 918
8 773
(547)
409
(103)
444
578
56 472
01.01.2007 –
31.12.2007
6 241
9 489
77 020
542
93 292
01.01.2006 –
31.12.2006
10 982
10 913
986
543
23 424
24 150
8 353
1 512
1 149
975
36 139
57 153
15 708
4 508
2 412
1 044
234
23 906
(482)
01.01.2007 –
31.12.2007
01.01.200631.12.2006
13 969
13 969
12 352
12 352
1 800
1 800
1 634
1 634
15 769
13 986
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy
BieŜące obciąŜenie z tyt. podatku
dochodowego
Odroczony podatek dochodowy
Związany z powstaniem i odwróceniem się
róŜnic przejściowych
ObciąŜenie podatkowe wykazane w
rachunku zysków i strat
25
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2007r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Uzgodnienie podatku dochodowego od zysku brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki
podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej:
01.01.2007 –
31.12.2007
158 125
19,00%
30 044
%
Zysk brutto przed opodatkowaniem
Podatek według stawki krajowej
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania
przychodów– róŜnice trwałe
01.01.2006 –
31.12.2006
68 300
19,00%
12 977
%
0,80%
1 269
1,00%
682
Dywidendy otrzymane
(9,25%)
Przychody niepodlegające opodatkowaniu –
róŜnice trwałe
(0,58%)
Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania 0,00%
Wpływ na podatek
(9,03%)
(14 634)
0,00%
0
(910)
0
(14 275)
(0,45%)
0,93%
1,48%
(308)
635
1 009
15 769
20,48%
13 986
Podatek dochodowy według efektywnej stawki
podatkowej
9,97%
Podatek dochodowy wykazany w rachunku
zysków i strat
15 769
26
13 986
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
6.
Rzeczowe aktywa trwałe
Grunty,
budynki
Maszyny
i urządzenia
Pozostałe
Środki trwałe
w budowie
Łącznie
Wartość brutto
Stan na 01.01.2006 r.
Zwiększenia
Zmniejszenia
Przeniesienia
Stan na 31.12.2006 r.
99 623
0
41
1 944
101 526
393 721
0
43 672
10 500
360 549
22 483
0
1 054
1 625
23 054
14 921
16 882
4 054
(23 502)
4 247
530 748
16 882
48 821
(9 433)
489 376
Wartość brutto
Stan na 01.01.2007 r.
Zwiększenia
Zmniejszenia
Przeniesienia
Stan na 31.12.2007 r.
101 526
0
1 469
5 182
105 239
360 549
0
16 074
5 000
349 475
23 054
0
622
2 452
24 884
4 247
27 035
0
(12 842)
18 440
489 376
27 035
18 165
(208)
498 038
27
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Grunty,
budynki
Maszyny
i urządzenia
Pozostałe
Środki trwałe
w budowie
Łącznie
Umorzenie i odpisy aktualizujące
Stan na 01.01.2006 r.
Amortyzacja
Zmniejszenia
Przeniesienia
Stan na 31.12.2006 r.
44 220
4 005
42
(60)
48 123
259 630
21 672
43 365
1 802
239 739
15 413
1 479
961
12
15 943
0
0
0
0
0
319 263
27 156
44 368
1 754
303 805
Umorzenie i odpisy aktualizujące
Stan na 01.01.2007 r.
Amortyzacja
Zmniejszenia
Stan na 31.12.2007 r.
48 123
4 036
300
51 859
239 739
22 249
16 074
245 914
15 943
1 598
497
17 044
0
0
0
0
303 805
27 883
16 871
314 817
Wartość netto
Stan na 31.12.2006 r.
Stan na 31.12.2007 r.
53 403
53 380
120 810
103 561
7 111
7 839
4 247
18 440
185 571
183 221
28
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Leasing
Wartość netto środków trwałych uŜytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego wynosiła na
dzień 31 grudnia 2007 r. 115 tys. zł, (na dzień 31 grudnia 2006 r. 458 tys. zł).
7.
Wartości niematerialne
Licencje,
oprogramowanie
komputerowe i
pozostałe
Wartość brutto
Stan na 01.01.2006 r.
Zwiększenia
Przeniesienia
Stan na 31.12.2006 r.
6 560
3
11 051
17 608
Wartość brutto
Stan na 01.01.2007 r.
Przeniesienia
Stan na 31.12.2007 r.
17 608
208
17 816
Umorzenie i odpisy aktualizujące
Stan na 01.01.2006 r.
Amortyzacja
Zmniejszenia
Przeniesienia
Stan na 31.12.2006 r.
6 076
1 523
3
(136)
7 460
Umorzenie i odpisy aktualizujące
Stan na 01.01.2007 r.
Amortyzacja
Stan na 31.12.2007 r.
7 460
2 113
9 573
Wartość netto
Stan na 31.12.2006 r.
Stan na 31.12.2007 r.
10 148
8 243
29
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
8.
Inwestycje w jednostkach powiązanych
Spółka posiada następujące inwestycje w jednostkach powiązanych:
31.12.2007
31.12.2006
703 888
41 639
49 533
795 060
373 279
112 099
0
485 378
Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
Udzielone poŜyczki długoterminowe
Udzielone poŜyczki krótkoterminowe
Kraj
Wartość
udziałów
według ceny
nabycia
Udział w
kapitale
własnym
Kraj
Rosja
Rosja
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
158 759
607
470 049
50 025
23 343
1 053
52
703 888
100%
50%
100%
50%
100%
100%
100%
Udział w
kapitale
własnym
31.12.2006
31.12.2007
Pfleiderer OOO
Pfleiderer MDF OOO
Pfleiderer Prospan S.A.
Pfleiderer MDF Sp.z o.o.
Silekol Sp. z o.o.
Jura Polska Sp.z o.o.
Pfleiderer Services Sp. z o.o.
Wartość
udziałów
według ceny
nabycia
Rosja
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
158 759
140 047
50 025
23 343
1 053
52
100%
56,79%
50%
100%
100%
100%
373 279
W dniu 31 maja 2007 r. Spółka nabyła 1.062.500 akcji w kapitale zakładowym spółki Pfleiderer
Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie o wartości nominalnej 307 zł. kaŜdy. Nabyte akcje stanowiły
43,15% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki dając wraz z poprzednio nabytymi akcjami
99,94% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Następnie, do końca roku 2007 Spółka nabyła
od udziałowców mniejszościowych pozostałą część akcji. Cena nabycia akcji wyniosła 330 002 tys. zł.
Na dzień 31 grudnia 2007 r. Spółka posiada 100% akcji w kapitale zakładowym spółki Pfleiderer
Prospan S.A. i 100% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Pfleiderer Grajewo S.A. posiada zobowiązania wobec Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
(EBOiR) z tytułu zawartej w dniu 28 grudnia 2005 r. umowy opcji Put/Call. W dniu 3 lipca 2007 r.
jednostka zaleŜna Pfleiderer OOO wyemitowała, a EBOiR objął nowe udziały w tej spółce w kwocie 7
mln EUR, dające prawo do 15,81% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Pfleiderer OOO. Umowa
przewiduje zaangaŜowanie Banku w okresie 5 lat. Spółka Pfleiderer Grajewo posiada opcję Call, która
umoŜliwia wcześniejszy odkup posiadanych przez bank udziałów. Bank posiada opcje Put,
pozwalającą na wcześniejszą sprzedaŜ udziałów Spółce w przypadku naruszenia umów finansowych.
W związku z powyŜszym z punktu widzenia jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. posiada na
dzień 31 grudnia 2007 r. 100% udziałów w Pfleiderer OOO.
W dniu 11 września 2007 r. dokonano rejestracji spółki Pfleiderer MDF OOO, z siedzibą w Rosji.
Kapitał zakładowy spółki wyniósł 5.254 tys. RUB (607 tys. zł) i został całkowicie sfinansowany przez
Pfleiderer Grajewo S.A. W dniu 12 listopada 2007 r. podwyŜszono kapitał zakładowy spółki Pfleiderer
MDF OOO. Kapitał zakładowy po podwyŜszeniu wynosi 10.508 tys. RUB. Udział w podwyŜszonym
kapitale zakładowym Pfleiderer MDF OOO został objęty przez Pfleiderer Schweiz AG z siedzibą w
Szwajcarii w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 5.254 tys. RUB. Po rejestracji podwyŜszenia
kapitału zakładowego Pfleiderer Grajewo S.A. posiada 50% udziału w kapitale zakładowym Pfleiderer
MDF OOO oraz ma prawo do 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Pfleiderer MDF OOO.
30
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
NaleŜności z tytułu udzielonych poŜyczek na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiły ogółem 91.172 tys. zł
w tym naleŜności w kwocie 49.533 tys. zł prezentowane w aktywach krótkoterminowych oraz
naleŜności w kwocie 41.639 tys. zł. prezentowane w aktywach długoterminowych, z czego 23.355 tys.
zł dotyczyły poŜyczki udzielonej Pfleiderer MDF OOO w Rosji, a 67.817 tys. zł poŜyczki udzielonej
Pfleiderer OOO w Rosji. Na dzień 31 grudnia 2006 r. naleŜności z tytułu udzielonych poŜyczek
wyniosły 112.099 tys. zł i obejmowały poŜyczki udzielone Pfleiderer OOO w Rosji.
Główne dane finansowe jednostek zaleŜnych:
Okres
01.01.2007 r. - 31.12.2007 r.
Pfleiderer OOO
Pfleiderer MDF OOO
Pfleiderer Prospan S.A.
Silekol Sp. z o.o.
Jura Polska Sp. z o.o.
Pfleiderer MDF Sp. z o.o.
Pfleiderer Services Sp. z o.o.
01.01.2006 r. - 31.12.2006 r.
Pfleiderer OOO
Pfleiderer Prospan S.A.
Silekol Sp. z o.o.
Jura Polska Sp. z o.o.
Pfleiderer MDF Sp.z o.o.
Pfleiderer Services Sp. z o.o.
9.
Aktywa
Zobowiązania
i rezerwy na
zobowiązania
Kapitał
własny
Przychody
Zysk/(strata)
416 114
47 481
599 138
85 695
6 993
540 592
32
1 696 045
305 883
46 797
96 579
55 915
4 936
449 957
0
960 067
110 231
684
502 559
29 780
2 057
90 635
32
735 978
238 326
0
525 673
196 784
46 601
34 803
627
1 042 814
(11 622)
(328)
85 011
6 877
1 080
(8 585)
(64)
72 369
444 409
549 473
63 001
6 132
131 296
177
1 194 488
310 067
64 561
31 054
4 504
32 076
82
442 344
134 342
484 912
31 947
1 628
99 220
95
752 144
40 201
477 652
178 446
38 121
0
707
735 127
(8 246)
73 241
8 242
651
(972)
45
72 961
Inne aktywa finansowe
31.12.2007
Inne długoterminowe aktywa finansowe
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
-udziały w spółkach nienotowanych na regulowanym
rynku papierów wartościowych
Pozostałe aktywa finansowe
- naleŜności długoterminowe
31.12.2006
10
10
10
187
187
197
10
358
358
368
NaleŜności długoterminowe zostały pomniejszone o odpisy aktualizujące na dzień 31 grudnia 2007 r.
w wartości 6 tys. zł. (na dzień 31 grudnia 2006 r. 6 tys. zł.).
31
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
10. Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikają z następujących pozycji bilansowych:
Aktywa
31.12.2007
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach powiązanych
Aktywa obrotowe
Zapasy
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Inwestycje w jednostkach powiązanych
Walutowe kontrakty terminowe typu forward
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i
poŜyczek oraz innych instrumentów dłuŜnych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Wykazane w bilansie aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego / zobowiązania z tytułu
odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania
31.12.2007
Netto
31.12.2007
Aktywa
31.12.2006
Zobowiązania
31.12.2006
Netto
31.12.2006
1 538
143
639
15 849
0
284
(14 311)
143
355
1 816
143
2 255
15 501
0
1 472
(13 685)
143
783
1 010
1 058
742
0
0
0
515
794
1 010
1 058
227
(794)
791
554
0
0
0
0
0
0
791
554
0
0
785
0
785
955
0
955
149
0
149
712
0
712
198
1 857
17
0
181
1 857
402
1 816
11
0
391
1 816
8 119
17 459
(9 340)
9 444
16 984
(7 540)
32
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Zmiany róŜnic przejściowych w ciągu okresu:
Za okres od 1stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Stan na
01.01.2006
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach powiązanych
Aktywa obrotowe
Zapasy
NaleŜności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i
poŜyczek oraz innych instrumentów dłuŜnych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Rezerwy
Razem
Rozpoznane Rozpoznane
w rachunku w kapitałach Stan na
zysków i strat własnych 31.12.2006
(12 365)
0
1 082
(1 320)
143
(299)
0
0
0
(13 685)
143
783
1240
574
(449)
(20)
0
0
791
554
997
(42)
0
955
0
667
1 899
(5 906)
712
(276)
(83)
(1 634)
0
0
0
0
712
391
1 816
(7 540)
Za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Stan na
01.01.2007
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Inwestycje w jednostkach powiązanych
Aktywa obrotowe
Zapasy
NaleŜności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe
Inwestycje w jednostkach powiązanych
Walutowe kontrakty terminowe typu forward
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i
poŜyczek oraz innych instrumentów dłuŜnych
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Razem
33
Rozpoznane w Rozpoznane w
rachunku
kapitałach
Stan na
zysków i strat własnych 31.12.2007
(13 685)
143
783
(626)
0
(428)
0
0
0
(14 311)
143
355
791
554
0
0
219
504
227
(794)
0
0
0
0
1 010
1 058
227
(794)
955
(170)
0
785
712
391
1 816
(7 540)
(563)
(210)
41
(1 800)
0
0
0
0
149
181
1 857
(9 340)
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
11.
Zapasy
Materiały i towary
Półprodukty i produkcja w toku
Produkty gotowe
Zaliczki na dostawy
31.12.2007
31.12.2006
62 724
359
20 157
496
83 736
40 812
253
10 614
187
51 866
Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące
w wysokości 5.314 tys. zł. (na dzień 31 grudnia 2006 r. 4.161 tys. zł.).
12.
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
NaleŜności z tyt. dostaw i usług i zaliczki
NaleŜności z tyt. dostaw i usług i zaliczki od podmiotów
powiązanych
Zaliczki na środki trwałe w budowie
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne
NaleŜności krótkoterminowe z tytułu VAT
Pozostałe naleŜności
31.12.2007
31.12.2006
28 336
74 109
23 921
262
9 711
8 601
2 365
73 196
14 114
1 160
1 121
7 835
5 193
103 532
NaleŜności z tytułu dostaw i usług zostały pomniejszone na dzień 31 grudnia 2007 r. o odpisy
aktualizujące w wysokości 8.356 tys. zł. (na dzień 31 grudnia 2006 r. w wysokości 7.099 tys. zł).
Faktoring
W dniu 26 września 2007 r. Pfleiderer Grajewo S.A. oraz jednostka zaleŜna Pfleiderer Prospan S.A.
zawarły umowę faktoringową z Pekao Faktoring Sp. z o.o. na okres do dnia 25 września 2008 r.
Przedmiotem umowy jest faktoring naleŜności z tytułu dostaw i usług obu spółek w ramach łącznego
limitu w wysokości 150 mln złotych, objętych ubezpieczeniem firmy Coface Kreditversicherung AG.
Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności nabytych przez Pekao Faktoring jest cesja praw z tytułu umowy
ubezpieczenia z Coface.
Na podstawie umowy faktoringowej, Pekao Faktoring Sp. z o.o. nabywa wierzytelności za 100% ich
wartości nominalnej, przy czym koszt finansowania faktoringu w wysokości WIBOR +0,75 p.p. ponoszą
spółki Pfleiderer. W przypadku zaniechania spłaty wierzytelności przez kontrahentów, Pekao Faktoring
Sp. z o.o. przysługuje roszczenie do Coface z tytułu umowy ubezpieczenia wierzytelności w wysokości
90% kwoty wierzytelności, natomiast 10% kwoty wierzytelności pokrywane jest przez spółkę Pfleiderer.
W związku z tym, iŜ jednostka utrzymuje zaangaŜowanie w części kwoty wierzytelności sprzedanych
do Pekao Faktoring Sp. z o.o. w ramach umowy faktoringowej w wysokości 10% ich wartości, ta część
naleŜności oraz związane z nią zobowiązania są w dalszym ciągu ujmowane w sprawozdaniu
finansowym Spółki. Pozostała część wierzytelności w wysokości 90% kwalifikuje się do wyłączenia
ze sprawozdania finansowego Spółki.
34
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług sprzedana w ramach umowy factoringowej, w tym wartość
bilansowa naleŜności i powiązanych zobowiązań w dalszym ciągu ujmowanych przez Spółkę jest
przedstawiona poniŜej:
31.12.2007
61 302
(32 966)
NaleŜności z tytułu dostaw i usług
Faktoring naleŜności
NaleŜności z tytułu dostaw wykazane w bilansie
28 336
Wartość sprzedanych naleŜności
Wpłaty od klientów
Stan operacji po wpłatach, w tym:
Faktoring naleŜności (90%)
Wartość naleŜności wykazanych w bilansie (10%)
31.12.2007
46 295
(9 666)
36 629
32 966
3 663
Rozrachunki z tytułu faktoringu:
31.12.2007
Wartość sprzedanych naleŜności łącznie z prowizjami
Faktoring naleŜności
Zobowiązania z tytułu faktoringu
13.
46 360
(32 966)
13 394
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
31.12.2007
Środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
bankowych
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
14.
2 346
2 346
31.12.2006
10 960
10 960
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy
Na dzień bilansowy spółka wykazała w aktywach bilansu rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone
do sprzedaŜy w łącznej kwocie 2.701 tys. złotych, obejmujące następujące pozycje:
- linia do laminowania
WyŜej wymienione aktywa trwałe decyzją Zarządu zostały przeznaczone do odsprzedaŜy. SprzedaŜ
zostanie dokonana w przeciągu roku od dnia bilansowego.
Wartość godziwa tych aktywów pomniejszona o koszty doprowadzenia do sprzedaŜy jest równa ich
wartości księgowej.
35
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
15.
Kapitał własny
Wartość kapitału zakładowego
Ilość akcji zwykłych
31.12.2007
31.12.2006
16 376
49 624 000
16 376
49 624 000
Pfleiderer Grajewo S.A. jest Spółką zaleŜną wobec Pfleiderer Service GmbH, która posiada 65,11%
udziałów w jej kapitale zakładowym. W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. ilość akcji w
posiadaniu głównego akcjonariusza – spółki Pfleiderer Service GmbH nie zmieniła się.
W dniu 9 lipca 2007 r. spółka Pfleiderer Grajewo S.A. otrzymała oświadczenie o obniŜeniu przez
Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK (dalej „CU OFE”), na skutek transakcji
zbycia akcji Spółki przeprowadzonych w dniu 27 czerwca 2007 r., swego udziału poniŜej 10% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed wyŜej wymienionym transakcjami
CU OFE posiadał 4.968.816 sztuk akcji Spółki stanowiących 10,01% kapitału zakładowego Spółki
i uprawniających do 4.968.816 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło
10,01% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu transakcji, o których mowa wyŜej, według stanu na dzień
31 grudnia 2007 r. CU OFE posiadał 4.928.816 sztuk akcji Spółki stanowiących 9,93% kapitału
zakładowego Spółki i uprawniających do 4.928.816 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki, co stanowi 9,93% ogólnej liczby głosów.
Struktura akcjonariatu
Pfleiderer Grajewo S.A.
na dzień 31.12.2007 r.
Pfleiderer Service GmbH
Liczba akcji
Udział w
kapitale
Liczba głosów
na WZA
Udział w WZA
32 308 176
65,11%
32 308 176
65,11%
4 928 816
9,93%
4 928 816
9,93%
Pozostali akcjonariusze
12 387 008
24,96%
12 387 008
24,96%
Razem
49 624 000
100,00%
49 624 000
100,00%
Commercial Union OFE BPH CU WBK
Po dniu bilansowym nastąpiła zmiana akcjonariatu spółki Pfleiderer Grajewo S.A., w wyniku której
liczba akcji Spółki w posiadaniu CU OFE spadła do 4.800.000 sztuk, co stanowi 9,67% kapitału
zakładowego Spółki i uprawnia do 4.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,
stanowiących 9,67% ogólnej liczny głosów. Liczba akcji w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy wzrosła
do 12.928.816 sztuk akcji, co stanowi 25,22% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Ilość akcji w posiadaniu głównego akcjonariusza – spółki
Pfleiderer Service GmbH – nie zmieniła się.
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy składa się z 49.624.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,33 zł kaŜda.
Wszystkie akcje na dzień 31 grudnia 2007 r. zostały opłacone. Posiadacze akcji są uprawnieni
do otrzymywania dywidendy oraz posiadają prawo do jednego głosu od kaŜdej akcji na zgromadzeniach
akcjonariuszy. W roku obrotowym 2007 nie wystąpiły zmiany w wysokości kapitału zakładowego.
Od daty zarejestrowania kapitału zakładowego w roku 1994 do grudnia 1996 roku Spółka działała
w warunkach hiperinflacji. MSR 29 (Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji) wymaga
przekształcenia kaŜdego składnika kapitału akcjonariuszy (z wyjątkiem niepodzielonych zysków
i nadwyŜki z przeszacowania) przez ogólną indeksacje cen w okresie hiperinflacji. Takie retrospektywne
przeszacowanie skutkowałoby wzrostem kapitału zakładowego oraz kapitału zapasowego łącznie o kwotę
28.862,5 tys. zł. oraz spadkiem niepodzielonego zysku o tę samą kwotę.
36
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości nominalnej
Kapitał zapasowy wynikający ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości nominalnej tworzy się z nadwyŜki
osiągniętej przy emisji akcji powyŜej ich wartości nominalnej. W roku obrotowym 2007 nie wystąpiły
zmiany w wysokości kapitału zapasowego ze sprzedaŜy akcji powyŜej wartości nominalnej.
Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy zwiększają odpisy z zysku netto, tj., co najmniej 8% zysku netto do momentu,
gdy kapitał zapasowy nie osiągnie 1/3 kapitału zakładowego.
Kapitał zapasowy zawiera ponadto róŜnicę z wyceny środków trwałych przeszacowanych w 1995 r.
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.
Dywidendy
W dniu 26 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006. Na podstawie powyŜszej uchwały kwota zysku
netto w wysokości 54.090. tys. zł. została przeznaczona na wypłatę dywidendy w wysokości 1,09 zł. na
jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 26 lipca 2007 r.
Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 7 czerwca
2006 r. za rok 2005 Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 63.519 tys. zł (1,28 zł na jedną akcję).
Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 20 lipca 2006 r.
16.
Zysk przypadający na jedną akcję
Do kalkulacji zysku podstawowego przypadającego na jedną akcję zastosowano zysk netto Spółki
przypisany akcjom zwykłym oraz średnią waŜoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących
w roku obrotowym. Zysk Spółki przypisany akcjom zwykłym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2007 r. wyniósł 142.356 tys. zł., natomiast zysk przypisany akcjom zwykłym za rok obrotowy kończący
się 31 grudnia 2006 r. wyniósł 54.314 tys. zł.
Średnia waŜona liczba wyemitowanych akcji zwykłych za rok obrotowy uŜyta w celu obliczenia
podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję:
01.01 .2007
-31.12.2007
01.01.2006
-31.12.2006
Liczba akcji na dzień 1 stycznia
49 624 000
49 624 000
Liczba akcji na dzień 31 grudnia
49 624 000
49 624 000
ŚredniowaŜona liczba akcji na 31 grudnia
49 624 000
49 624 000
Zysk na 1 akcję:
Podstawowy zysk na 1 akcję na dzień 31 grudnia
Rozwodniony zysk na 1 akcję na dzień 31 grudnia
37
01.01 .2007
-31.12.2007
01.01.2006
-31.12.2006
2,87
2,87
1,09
1,09
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
17.
Zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek oraz innych instrumentów dłuŜnych
31.12.2007
Zobowiązania długoterminowe
Kredyt w rachunku bieŜącym
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i poŜyczek
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyt w rachunku bieŜącym
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
31.12.2006
63 101
100 000
163 101
19 140
20 000
39 140
12 238
0
12 238
18 104
180
18 284
Kredyty bankowe
Spółka posiada bankowe linie kredytowe udostępnione jako kredyt w rachunku bieŜącym oraz jako
długoterminowe kredyty bankowe, których wykorzystanie na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiło
odpowiednio 163.101 tys. zł. oraz 12.238 tys. zł.
Kredytodawca
Bank PEKAO S.A.
BRE Bank S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Bank BPH S.A.
Bank PEKAO S.A.
BRE Bank S.A.
BRE Bank S.A.
BGś S.A.
Fortis Bank Polska S.A.
Kredytodawca
Bank PEKAO S.A.
BRE Bank S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Bank BPH S.A.
Bank PEKAO S.A.
BRE Bank S.A.
Oprocentowanie Termin spłaty
WIBOR+marŜa
WIBOR+marŜa
WIBOR+marŜa
WIBOR+marŜa
WIBOR+marŜa
WIBOR+marŜa
WIBOR+marŜa
WIBOR+marŜa
WIBOR+marŜa
2010-11-19
2013-06-29
2010-02-05
2008-08-29
2008-12-20
2008-07-29
2008-07-29
2011-12-16
2010-01-31
Zabezpieczenia
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
Razem
Stan na 31.12.2007 r.
Część krótko- Część długoterminowa
terminowa
0
50 000
0
50 000
0
57 269
2 564
0
901
0
8 768
0
5
0
0
490
0
5 342
12 238
163 101
Oprocentowanie
Termin spłaty
Zabezpieczenia
WIBOR+marŜa
WIBOR+marŜa
WIBOR+marŜa
WIBOR+marŜa
WIBOR+marŜa
WIBOR+marŜa
2008-11-20
2013-06-29
2008-10-31
2007-09-29
2007-01-19
2007-07-26
brak
brak
brak
brak
brak
brak
Razem
38
Stan na 31.12.2006 r.
Część krótko- Część długoterminowa
terminowa
0
10 000
0
10 000
0
19 140
7 369
0
5 082
0
5 653
0
18 104
39 140
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Na dzień 31 grudnia 2007 r. oraz 31 grudnia 2006 r. kredyty bankowe udzielone Pfleiderer Grajewo SA
nie były zabezpieczone. W umowach kredytowych występują klauzule negative pledge i pari passu, które
zabraniają ustanawiania jakichkolwiek zabezpieczeń rzeczowych na majątku Spółki. Ponadto w
umowach kredytowych występuje zwyczajowo oświadczenie o poddaniu się egzekucji w świetle Prawa
Bankowego oraz pełnomocnictwa do rachunków w danym banku finansującym.
Dodatkowo Pfleiderer Grajewo S.A. posiada zobowiązanie wobec Europejskiego Banku Odbudowy i
Rozwoju („EBOiR”) z tytułu zawartej w dniu 28 grudnia 2005 r. umowy opcji Put / Call. W wyniku
realizacji postanowień umowy z EBOiR w II kwartale 2007 r. Pfleiderer OOO wyemitował a EBOiR
objął nowe udziały w tej spółce w kwocie 7 mln EUR. Umowa przewiduje zaangaŜowanie kapitałowe
Banku w okresie 5 lat. Po tym okresie udziały zostaną odsprzedane Spółce Pfleiderer Grajewo S.A.
Koszty finansowe tej transakcji, wynikające z róŜnicy pomiędzy ceną nabycia i ceną sprzedaŜy udziałów,
będą analogiczne w skali roku jak koszty odsetek bankowych od udzielonego przez Bank spółce
Pfleiderer OOO kredytu. Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. posiada opcję Call, która pozwala w kaŜdym
czasie na wcześniejszy odkup posiadanych przez Bank udziałów. Bank posiada opcję Put, pozwalającą
na wcześniejszą sprzedaŜ udziałów Spółce w przypadku naruszenia umów finansowych zawartych przez
Spółkę i Pfleiderer OOO z Bankiem oraz w przypadku wystąpienia ryzyka nie odkupienia udziałów
w przewidywanym terminie.
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego
do 1 roku
Minimalne
płatności z
tytułu leasingu Odsetki
Kapitał
31.12.2007
31.12.2007 31.12.2007
0
0
0
0
0
0
Minimalne
płatności z
tytułu leasingu
Odsetki
Kapitał
31.12.2006
31.12.2006 31.12.2006
188
8
180
188
8
180
Zobowiązania z tytułu umów leasingu operacyjnego
W dniu 19 grudnia 2007 r. Spółka zawarła z Bankowy Leasing Sp. z o.o. umowę leasingu operacyjnego.
Jest to leasing zwrotny. Spółka pierwotnie dokonała sprzedaŜy środka trwałego, a następnie na mocy
wspomnianej wyŜej umowy leasingu rozpoczęła jego uŜytkowanie w ramach umowy leasingu
operacyjnego. Zysk ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych, będących przedmiotem leasingu, ujęty
został w pozostałych przychodach operacyjnych jako zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych.
Miesięczne opłaty leasingowe ujmowane są w rachunku zysków i strat metodą liniową w czasie trwania
umowy leasingu. Umowa leasingu zawarta została na okres do 15 grudnia 2012 r. Pierwszą ratę
leasingową Spółka uiściła w styczniu 2008 r. Raty z tytułu umów leasingu operacyjnego pozostające do
zapłaty na dzień bilansowy przedstawiają się następująco:
do 1 roku
od 1 roku do 5 lat
Raty leasingowe na dzień:
31.12.2007
3 871
15 486
19 357
W roku 2006 spółka nie posiadała umów z tytułu leasingu operacyjnego.
39
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
18.
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
31.12.2007
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
31.12.2006
1 883
1 845
728
709
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne
Fundusze specjalne
2 207
1 253
2 520
5 225
Zobowiązania z tyt. odpraw emerytalnych
2 569
2 499
Zobowiązania z tyt. nagród jubileuszowych
3 574
4 346
Zobowiązania z tyt. niewykorzystanych urlopów
1 610
1 597
Zobowiązania z tyt. premii dla pracowników
2 178
1 984
Suma
16 002
20 725
- część krótkoterminowa
11 870
15 698
- część długoterminowa
4 132
5 027
Zobowiązania z tytułu PITu
W bieŜącym roku obrotowym Spółka dokonała zmiany prezentacji, na skutek której w bilansie Spółki
wyodrębniona została dodatkowa pozycja „Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych”.
• Pozycje, które w przekształconym sprawozdaniu finansowym za rok kończący się 31 grudnia 2006 r.
prezentowane są jako długoterminowa część zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych, w tym
zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych (2.488 tys. zł.) oraz zobowiązania z tytułu nagród
jubileuszowych (2.539 tys. zł), w ubiegłym roku finansowym prezentowane były jako długoterminowe
rezerwy.
• Pozycje, które w przekształconym sprawozdaniu finansowym za rok kończący się 31 grudnia 2006 r.
prezentowane są jako krótkoterminowa część zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych, w tym
zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych (11 tys. zł.), zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych
(1.807 tys. zł), zobowiązania z tytułu premii pracowniczych (1.984 tys. zł.) oraz niewykorzystanych
urlopów (1.597 tys. zł) w ubiegłym roku finansowym prezentowane były jako krótkoterminowe
rezerwy.
Ponadto zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości 1.845 tys. zł., zobowiązania z tytułu składek
na ubezpieczenia społeczne w wysokości 2.520 tys. zł, zobowiązania z tytułu PIT w wysokości 709 tys.
zł oraz fundusze specjalne w wysokości 5.225 tys. zł. na dzień 31 grudnia 2006 r. ujęte były w
zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych. W przekształconym sprawozdaniu finansowym
za rok kończący się 31 grudnia 2006 r. prezentowane są jako krótkoterminowa część zobowiązań z tytułu
świadczeń pracowniczych.
Ponadto kwota w wysokości 1.370 tys. zł. dotycząca pozostałych zobowiązań, prezentowana na dzień 31
grudnia 2006 r. jako rezerwy krótkoterminowe, po zmianie prezentacji prezentowana jest jako
zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe.
W wyniku powyŜszych korekt reklasyfikacyjnych Spółka dokonała przekształcenia rachunku
przepływów pienięŜnych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. w następujący sposób:
• zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zwiększyła się o kwotę 2.835 tys. zł,
• zmiana stanu rezerw zmniejszyła się o kwotę 2.835 tys. zł.
W dniu 17 grudnia 2007 r. Zarząd Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. wydał postanowienie o rozwiązaniu
funduszu prywatyzacyjnego Spółki w wysokości 4.064 tys. zł., prezentowanego w pozycji fundusze
40
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
specjalne w związku z osiągnięciem celu jego utworzenia tj. udzieleniem pracownikom Spółki poŜyczek
w celu objęcia akcji. Wartość tego funduszu została odniesiona do pozostałych przychodów
operacyjnych.
Zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych
Zgodnie z zakładowym regulaminem wynagrodzeń pracownicy Spółki są uprawnieni do otrzymania
nagród jubileuszowych po osiągnięciu określonej liczby lat pracy, pod warunkiem, Ŝe nabycie prawa
do nagrody nastąpiło w terminie do 31 grudnia 2009 r. Podstawę wymiaru nagrody jubileuszowej stanowi
70% wynagrodzenia obliczanego jako ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w dniu nabycia prawa
do nagrody. Do obliczeń przyjęto wynagrodzenia na 30 listopada 2007r.
Pracownikom posiadającym wymagany staŜ pracy 25 lat dla męŜczyzn i 20 lat dla kobiet przysługuje
równieŜ prawo do odprawy emerytalnej w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego odpowiednio 65 lat
i 60 lat. Odprawa rentowa przysługuje pracownikowi, który nabył trwałą niezdolność do pracy,
uprawniającą do pobierania świadczenia rentowego w ramach ubezpieczenia społecznego. Podstawę
wynagrodzenia zarówno odprawy emerytalnej jak i rentowej stanowi jednomiesięczne wynagrodzenia
pracownika. Wysokość odprawy wzrasta proporcjonalnie po 10 latach pracy w Spółce w stosunku
do 10% podstawy za kaŜdy następny przepracowany rok ponad 10 lat oraz po 20 latach pracy w Spółce
w stosunku 20% podstawy za kaŜdy następny przepracowany rok ponad 20 lat.
Wartość zobowiązań z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych została
ustalona przez uprawnionego aktuariusza metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień
jednostkowych („projected unit cost”), przy następujących załoŜeniach:
• Ruchy kadrowe zostały uwzględnione na podstawie danych statystycznych Pfleiderer Grajewo S.A. za
okres 1997-2007 oraz na danych statystycznych dostępnych Certum. Zgodnie z naturą ruchów
kadrowych, przyjęto zmniejszający się z wiekiem poziom mobilności kadrowej.
• Umieralność oparta jest na prawdopodobieństwach zgonu według wieku zawartych w Polskich
Tablicach Trwania śycia 2004 opracowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Są to ogólnie
przyjęte dostępne w Polsce tablice trwania Ŝycia. Przyjęto, Ŝe populacja osób zatrudnionych w
Pfleiderer Grajewo S.A. odpowiada średniej w Polsce pod względem umieralności i zdrowotności.
• Prawdopodobieństwo nabycia inwalidztwa oparte jest na prawdopodobieństwach przechodzenia na
rentę inwalidzką w Pfleiderer Grajewo S.A. za okres 1997-2007 oraz na danych statystycznych
dostępnych Certum.
• Wiek przejścia na emeryturę dla męŜczyzn wynosi 65 lat, dla kobiet - 60 lat.
• Zgodnie z zasadami przyznawania nagród jubileuszowych osoby odchodzące z zakładu pracy tracą
prawo do wszystkich przyszłych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-rentowych.
• Momentem wyliczeń wszystkich uwzględnionych świadczeń jest początek kaŜdego roku
kalendarzowego przy załoŜeniu jednostajnego rozkładu wypłat świadczeń w ciągu roku.
• Obliczenia wykonane zostały w złotych polskich.
• Stopa przyrostu płac w wysokości 3% roczne.
• Stopa procentowa do dyskontowania przyszłych świadczeń w wysokości 5%.
41
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Zobowiązania z tytułu premii dla pracowników
Zobowiązania dotyczą premii kwartalnych i rocznych wypłacanych pracownikom jednostki. Dotyczą one
konkretnych zrealizowanych zadań, które w przyszłości zostaną wypłacone pracownikom w formie
pienięŜnej.
Plan opcji na akcje Pfleiderer AG
W związku z programem płatności w formie akcji spółki dominującej Pfleiderer AG, pracownikom
Pfleiderer Grajewo S.A. umoŜliwiono objęcie opcji na akcje Pfleiderer AG bezpośrednio od Pfleiderer
AG. W roku obrotowym 2007 pracownicy Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. objęli 138.992 opcji na akcje
Pfleiderer AG.
Wycena opcji została przeprowadzona z uŜyciem modelu Blacka – Scholes’a biorąc pod uwagę 3 letni
okres oczekiwania na moŜliwość ich realizacji i nabycia bezwarunkowego prawa do płatności.
19.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania do jednostek powiązanych
Zobowiązania z tytułu dostaw inwestycyjnych
Zobowiązania z tyt. faktoringu
Pozostałe zobowiązania
Suma
31.12.2007
31.12.2006
31 424
16 820
8 327
13 394
4 023
73 988
30 323
44 830
1 373
0
3 795
80 321
Pozostałe zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 r. dotyczą w szczególności zaliczek otrzymanych
na dostawy w wysokości 851 tys. zł oraz rozliczeń międzyokresowych biernych (koszty audytu, opłaty
środowiskowej, ubezpieczeń, gwarancji) w kwocie 3.023 tys. zł. Pozostałe zobowiązania na dzień
31 grudnia 2006 r. dotyczyły w szczególności zaliczek otrzymanych na dostawy w wysokości 1.416 tys.
zł oraz rozliczeń międzyokresowych biernych w kwocie 1.369 tys. zł.
20.
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu papierów dłuŜnych
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych z tytułu
papierów dłuŜnych
Suma
31.12.2007
31.12.2006
318 170
210 000
318 170
210 000
Zobowiązania z tytułu papierów dłuŜnych w wysokości 318.170 tys. zł na dzień 31 grudnia 2007 r.
(210.000 tys. zł. na dzień 31 grudnia 2006 r.) dotyczą wyemitowanych papierów komercyjnych w formie
obligacji krótkoterminowych. Nabywcą obligacji są jednostki zaleŜne: Pfleiderer Prospan S.A.
(301.000 tys. zł) oraz Silekol Sp. z.o.o (17.170 tys. zł).
Emisja obligacji nastąpiła na podstawie umowy z Bankiem Pekao S.A. o przeprowadzenie programu
emisji obligacji. Maksymalna wielkośc programu, którego okres trwania zakończy się w czerwcu 2009 r.,
wynosi 400 mln. zł.
42
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
21.
Instrumenty finansowe
Przyjęte przez Spółkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym
Spółka zarządza wszystkimi opisanymi poniŜej elementami ryzyka finansowego, które moŜe mieć
znaczący wpływ na jej funkcjonowanie w przyszłości, kładąc w tym procesie największy nacisk
na zarządzanie ryzykiem rynkowym, w tym ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem kursowym,
ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem utraty płynności.
Celem zarządzania ryzykiem kredytowym jest ograniczenie strat Spółki mogących wynikać z
niewypłacalności klientów. Cel ten jest realizowany poprzez stosowanie ubezpieczeń naleŜności i
faktoring pełny. Celem zarządzania ryzykiem kursowym jest minimalizacja strat wynikających z
niekorzystnych zmian kursu walutowego. Spółka monitoruje swoją pozycję walutową z punktu widzenia
przepływów pienięŜnych. Cel ten jest realizowany poprzez w pierwszej kolejności hedging naturalny a w
następnej transakcje zabezpieczające typu forward. Celem zarządzania płynnością finansową jest
zabezpieczenie Spółki przed jej niewypłacalnością. Cel ten jest realizowany poprzez systematyczne
dokonywanie projekcji zadłuŜenia w horyzoncie do 5 lat, a następnie aranŜację odpowiednich źródeł
finansowania.
Ekspozycja na ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kursu wymiany powstaje
w trakcie normalnej działalności jednostki. Pochodne instrumenty finansowe są wykorzystywane
do zabezpieczenia ekspozycji na wahania kursu wymiany walut obcych oraz fluktuacje stóp
procentowych.
Ryzyko kredytowe
Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie, z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana
na bieŜąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów
wymagających kredytowania powyŜej określonej kwoty. Spółka nie wymaga zabezpieczenia
majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych.
W Spółce Pfleiderer Grajewo prowadzona jest polityka ubezpieczania naleŜności handlowych. Na dzień
31 grudnia 2007 r. ok. 95% sumy naleŜności handlowych od spółek niepowiązanych była pokryta
ubezpieczeniem kredytu kupieckiego. Ubezpieczenie to zabezpiecza ryzyko kredytowe i w przypadku
braku zapłaty od klientów firma ubezpieczeniowa pokrywa straty, przy czym udział własny Spółki w
tych stratach wynosi 10%.
Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa
kaŜdego aktywa finansowego, równieŜ pochodnych instrumentów finansowych, przedstawia
maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe. Całkowita ekspozycja spółki na ryzyko kredytowe
przedstawiała się następująco.
31.12.2007
164 641
2 346
4 182
197
171 366
PoŜyczki i naleŜności
Środki pienięŜne i ekwiwalenty
Walutowe kontrakty forward
Inne długoterminowe aktywa finansowe
Razem
43
31.12.2006
215 869
10 960
0
368
227 197
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Na dzień 31 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2006 r. analiza przeterminowanych naleŜności z tytułu dostaw
i usług przedstawiała się następująco
31.12.2007
Wartość brutto
Nie przeterminowane
Przeterminowane o następujące okresy
0-180 dni
180-360 dni
powyŜej 360 dni
Razem
Odpis aktualizujący
25 347
90
5 261
58
6 025
36 691
2 182
58
6 025
8 355
31.12.2006
Wartość brutto
Odpis aktualizujący
Nie przeterminowane
Przeterminowane o następujące okresy
0-180 dni
180-360 dni
powyŜej 360 dni
Razem
70 085
31
4 163
125
6 835
81 208
108
125
6 835
7 099
Zmiany w odpisach aktualizujących naleŜności z tytułu dostaw i usług, pracowniczych oraz pozostałych
w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2006 r. przedstawiono poniŜej:
Zmiany w odpisach aktualizujących - pozostałe
jednostki
Stan na początek okresu
Zmiana w odpisach aktualizujących
Stan na koniec okresu
1.01.200731.12.2007
7 099
1 256
8 355
1.01.200631.12.2006
8 840
(1 741)
7 099
Ryzyko stopy procentowej
Spółka posiada środki pienięŜne na rachunkach bankowych, naleŜności z tytułu udzielonych poŜyczek,
a takŜe zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i otwarte linie kredytowe. Ryzyko stopy procentowej
jest związane z przepływami odsetkowymi wynikającymi z instrumentów opartych o zmienną stopę
procentową. Na dzień bilansowy nie występowały zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany stóp
procentowych. NaleŜności krótkoterminowe i zobowiązania krótkoterminowe nie są naraŜone na ryzyko
stopy procentowej.
Analiza wraŜliwości spółki na zmiany stóp procentowych.
Zmiana stóp procentowych o 1% spowodowałaby zmianę zysku netto o kwoty przedstawione poniŜej.
PoniŜsza analiza opiera się na załoŜeniu, Ŝe inne zmienne, w szczególności kursy walut obcych
pozostaną niezmienione.
44
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
1.01.2007-31.12.2007
wzrost
spadek
1%
1%
1.01.2006-31.12.2006
wzrost
spadek
1%
1%
Instrumenty o zmiennej stopie procentowej
(2 903)
2 903
(1 485)
1 485
RóŜnica w wysokości odsetek i wpływ na zysk
przed opodatkowaniem
(2.903)
2.903
(1 485)
1 485
RóŜnica w wysokości odsetek i wpływ na zysk
netto i kapitał własny
(2 351)
2 351
(1 203)
1 203
Zmiana stóp procentowych o 1 punkt procentowy spowodowałaby zmianę zysku netto oraz kapitału
własnego o kwoty przedstawione powyŜej. PowyŜsza analiza opiera się na załoŜeniu, Ŝe inne zmienne, w
szczególności kursy walut obcych pozostaną niezmienione.
Analiza wraŜliwości wartości godziwej instrumentów finansowych o stałej stopie procentowej
Spółka nie posiada znaczących aktywów i zobowiązań finansowych o stałej stopie procentowej
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz nie stosuje transakcji pochodnych jako
zabezpieczenie wartości godziwej. Dlatego teŜ zmiana stopy procentowej nie miałaby wpływu na
rachunek zysków i strat z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów finansowych.
Ryzyko kursowe
Spółka ponosi ryzyko kursowe w obrocie handlowym w walutach obcych, który występuje zarówno przy
zakupach materiałów i towarów, jak i sprzedaŜy produktów gotowych. Wskutek tego w przypadku
wahań kursów walut obcych róŜnice kursowe powstałe w wyniku tych transakcji częściowo się
kompensują. Spółka na bieŜąco monitoruje swoją pozycję walutową a następnie zabezpiecza część
otwartą, stosując w pierwszej kolejności hedging naturalny, zaś w następnej kolejności transakcje
terminowe typu forward.
Transakcje terminowe typu forward są terminowymi transakcjami wymiany walut po z góry określonym
kursie. W 2007 roku Spółka stosowała transakcje forward do zabezpieczania ryzyka kursowego
związanego z transakcjami handlowymi (sprzedaŜ produktów, zakup surowców, wydatki inwestycyjne
w walutach obcych) oraz z poŜyczkami walutowymi udzielonymi w walutach obcych (EUR i RUB).
Transakcje terminowe zabezpieczające obroty handlowe Spółki przewidują sprzedaŜ EUR po wcześniej
ustalonym kursie. Pozwala to na zabezpieczenie marŜy na sprzedaŜy eksportowej i ograniczenie ryzyka
spadku rentowności eksportu wynikającego z umacniania się waluty krajowej.
Transakcje forward były wyceniane na koniec kaŜdego miesiąca. Zmiany wartości godziwej transakcji
zabezpieczających ujmowane są w rachunku zysków i strat. Spółka nie prowadzi rachunkowości
zabezpieczeń.
Na dzień 31 grudnia 2007 r. Spółka posiadała 10 zawartych transakcji terminowych typu forward,
z czego 6 mających na celu zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym udzielonych poŜyczek
dewizowych oraz 4 zabezpieczające sprzedaŜ eksportową. Wartość godziwa transakcji forward
wykazana w bilansie na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiła 4.182 tys. zł - naleŜność (na dzień 31 grudnia
2006 r. 832 tys. zł. - zobowiązanie). Terminy realizacji tych transakcji przypadają w 2008 roku.
Rozliczenie transakcji moŜe nastąpić w dwojaki sposób: przez dostawę kupionych kwot euro lub rubli
lub przez rozliczenie róŜnicami kursowymi (bez dostawy kupionych kwot).
45
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Ekspozycja spółki na ryzyko zmiany kursów walut wyraŜona w tys. złotych według kursu na
koniec roku obrotowego.
EUR
USD
RUB
49 533
37 302
(8 810)
78 025
0
558
(507)
51
41 639
0
0
41 639
(14 320)
(41 659)
22 046
0
0
51
0
(40 196)
1 443
EUR
USD
SEK
Udzielone poŜyczki
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
112 099
25 836
0
620
0
240
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Ekspozycja bilansowa brutto
(20 013)
117 922
0
620
0
240
Ekspozycja netto
117 922
620
240
Na dzień 31.12.2007:
Udzielone poŜyczki
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Ekspozycja bilansowa brutto
Transakcje forward
Transakcje forward – poŜyczka
Ekspozycja netto
Na dzień 31.12.2006:
Analiza wraŜliwości na zmiany kursów wymiany walut
Zmiana wartości waluty obcej w odniesieniu do złotego o 5% spowodowałaby następującą zmianę zysku
przed opodatkowaniem oraz kapitału własnego. PoniŜsza analiza opiera się na załoŜeniu, Ŝe inne
zmienne, w szczególności stopy procentowe pozostaną niezmienione.
Na dzień 31.12.2007:
EUR
USD
RUB
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk netto/kapitał własny
Wynik+5% (PLN)
1 102
3
73
1 178
954
wynik-5% (PLN)
(1 102)
(3)
(73)
(1 178)
(954)
Na dzień 31.12.2006:
EUR
USD
SEK
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk netto/ kapitał własny
wynik+5% (PLN)
5 897
31
12
5 940
4 811
wynik-5% (PLN)
(5 897)
(31)
(12)
(5 940)
(4 811)
46
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Analiza wraŜliwości została oszacowana na podstawie poniŜszej tabeli kursów walut w stosunku do
złotego:
Waluta
EUR
USD
RUB
SEK
Kurs na dzień
31.12.2007 r.
3,5820
2,4350
0,0995
0,3805
Kurs na dzień
31.12.2006 r.
3,8312
2,9105
0,1105
0,4234
Ryzyko płynności
PoniŜsza tabela zawiera analizę zobowiązań finansowych Spółki na podstawie pozostałego okresu do
upływu umownego terminu zapadalności na dzień bilansowy. Kwoty przedstawione w tabeli stanowią
umowne niezdyskontowane przepływy pienięŜne.
Na dzień 31 grudnia 2007 r.
wartość
bilansowa
Kredyty w rachunku
bieŜącym
Zobowiązania z tytułu
kredytów, poŜyczek oraz
innych instrumentów
dłuŜnych
Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu
papierów dłuŜnych
umowne
przepływy
pienięŜne
do 6
miesięcy
6-12
miesięcy
1-2 lata
2-5 lata
pow. 5
lat
75 339
87 431
2 260
14 498
3 786
66 887
0
100 000
124 000
3 000
3 000
6 000
60 500
51 500
73 988
73 988
73 988
0
0
0
0
318 170
318 170
318 170
0
0
0
0
Na dzień 31 grudnia 2006 r.
umowne
wartość przepływy
bilansowa pienięŜne
Kredyty w rachunku
bieŜącym
Zobowiązania z tytułu
kredytów, poŜyczek oraz
innych instrumentów
dłuŜnych
Zobowiązania z tytułu
dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu
papierów dłuŜnych
do 6
miesięcy
6-12
miesięcy
1-2 lata
2-5 lata
pow. 5
lat
37 244
41 572
8 485
11 485
1 157
20 444
0
20 000
24 800
600
600
1 200
12 100
10 300
80 321
80 321
80 321
0
0
0
0
210 000
210 000
210 000
0
0
0
0
Płynność finansowa jest monitorowana w Pfleiderer Grajewo na bieŜąco. Dotyczy to zarówno płynności
w okresie kilku następnych dni, jak i okresu kilku najbliŜszych lat. Ryzyko utraty płynności jest niskie
z uwagi na posiadanie do dyspozycji wolnych limitów kredytowych na znaczne wartości.
47
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Opis metod i istotnych załoŜeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań
finansowych wycenianych w takiej wartości
Wartości godziwe aktywów i zobowiązań finansowych są zbliŜone do ich wartości bilansowych na dzień
31 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2006 r.
Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony,
a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze
poinformowanymi stronami.
Wartość godziwa instrumentów pochodnych ustalana jest w drodze wyceny instrumentu finansowego
po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót
instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne.
Zarządzanie kapitałem
NajwaŜniejszym wskaźnikiem uŜywanym przez Pfleiderer Grajewo S.A. do monitorowania kapitałów
własnych jest wskaźnik Kapitał własny/Aktywa razem. W 2007 roku wskaźnik ten obniŜył się z 55,66%
do 48,59%, głównie w wyniku znaczących wydatków inwestycyjnych (przejęcie pakietu akcji Pfleiderer
Prospan S.A. od Skarbu Państwa), jednak obecny poziom jest ciągle bezpieczny.
PoniŜsza tabela przedstawia wartość kapitałów własnych, jak równieŜ ich relację do całości aktywów.
Kapitał własny
Aktywa Razem
Wskaźnik
Kapitał własny
Aktywa Razem
31.12.2007
560 316
1 153 155
31.12.2006
472 050
848 060
48,59%
55,66%
Spółka zarządza kapitałem własnym w taki sposób, aby utrzymywać bezpieczny poziom relacji kapitał
własny do długu. Od kilku lat Spółka wypłaca dywidendy w wysokości blisko 100% osiągniętego zysku
netto. Zawsze jednak decyzję o wypłacie dywidendy poprzedza wnikliwa analiza wpływu wypłaty
dywidendy na bezpieczeństwo kapitałowe Grupy Kapitałowej.
22.
Realizacja zamierzeń, plany i zobowiązania inwestycyjne
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania na rynku i sprostania rosnącym wymogom klientów jest
utrzymanie wysokiego stanu technicznego i technologicznego maszyn i urządzeń. Działania te powodują
systematyczne podnoszenie jakości produkowanych wyrobów oraz zwiększenie mocy produkcyjnych.
W celu utrzymania produkcji na odpowiednio wysokim poziomie oraz stałym podnoszeniu jakości
produkowanych wyrobów ponoszone nakłady inwestycyjne w ostatnich latach przeznaczane były
głównie na unowocześnienie parku maszynowego oraz dalszą komputeryzację zakładu.
Planowane inwestycje operacyjne Pfleiderer Grajewo S.A. za rok 2007 zamykały się kwotą 34 milionów
złotych.
Z inwestycji operacyjnych największe pozycje to:
• Budowa prasy KT do produkcji płyty laminowanej 5700x1950 - planowane koszty projektu to 16.500
tys. zł. Celem projektu był zakup i instalacja ciągu do laminowania płyt wiórowych wraz
z urządzeniami peryferyjnymi. Rzeczywista wartość projektu wyniosła 16.078 tys. zł na 31 grudnia
2007 r.
48
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
• Zwiększenie wydajności szlifierki PW-2. Wykonanie dodatkowego podnośnika podawczego –
planowana wartość inwestycji 2.000 tys. zł, rzeczywista 1.808 tys. zł.
• Sieć energetyczna łącząca kotłownię zakładu MDF z infrastrukturą zakładu w Grajewie – planowana
wartość inwestycji 1.200 tys. zł, rzeczywista 1.143 tys. zł.
• Ładowarka z chwytakiem do drewna 4m2 - zakup 2 sztuk – planowana wartość inwestycji 1.580 tys.
zł. Zrealizowana wartość projektu wyniosła 762 tys. zł.
• Modernizacja składu surowca od strony zakładu MDF (8000m2) – planowana wartość inwestycji 3.560
tys. zł. Zrealizowana wartość projektu wyniosła poniŜej zakładanego budŜetu – 2.143 tys. zł.
• Budowa linii kablowych 15 kV zasilającej Pfleiderer Grajewo S.A. – budŜetowa wartość inwestycji
wynosiła 700 tys. zł, natomiast rzeczywista 785 tys. zł.
• Rozbudowa węzła do produkcji obrzeŜy – planowana wartość inwestycji na rok 2007 to 1.100 tys. zł,
wykonana 725 tys. zł.
Na koniec roku 2007 r. wartość otwartych kontraktów inwestycyjnych nie zafakturowanych wynosiła
3.291 tys. zł.
23.
Zobowiązania warunkowe i zabezpieczenia
Na dzień 31 grudnia 2007 r. Spółka posiadała następujące zobowiązania warunkowe i zabezpieczenia:
Jednostka
EBOiR
Spółka Metso
Siempelkamp
Data powstania
zobowiązania
2005-12-28
2006-06-01
2007-12-12
Rodzaj
zobowiązania
poręczenie
poręczenie
poręczenie
Kwota w walucie
zobowiązania
(w tys.) Waluta
Termin
30 855
EUR Nieoznaczony
12 114
EUR
2008-05-28
1 301
EUR
2008-01-31
Na dzień 31 grudnia 2007 r. Pfleiderer Grajewo S.A. posiadało wystawione 3 poręczenia do łącznej
kwoty maksymalnej 44.270 tys. EUR, z czego:
• do kwoty 30.855 tys. EUR na czas nieoznaczony na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
za zobowiązania jednostki zaleŜnej Pfleiderer OOO z tytułu kredytu bankowego, udzielonego na
budowę nowej fabryki w Rosji. Na dzień 31 grudnia 2007 r. zadłuŜenie Pfleiderer OOO z tytułu tego
kredytu wynosiło 30.855 tys. EUR. Gwarancja wygasa w momencie osiągnięcia przez spółkę
Pfleiderer OOO załoŜonych parametrów finansowych oraz ustanowienia przez Pfleiderer OOO na
swoim majątku na rzecz Banku rzeczowego zabezpieczenia kredytu.
• do kwoty 12.114 tys. EUR na rzecz spółek z Grupy Metso za zobowiązania inwestycyjne spółki
Pfleiderer MDF Sp. z o.o. W dniu 1 czerwca 2006 r. jednostka zaleŜna Pfleiderer MDF Sp. z o.o.
zawarła z Bankiem PEKAO S.A. umowę o linię o otwieranie akredytyw, które są zabezpieczeniem
kontraktów inwestycyjnych zawieranych przez Pfleiderer MDF Sp. z o.o. na realizację projektów
związanych z budową fabryki Pfleiderer MFD Sp. z.o.o. Zabezpieczeniem tej transakcji jest poręczenie
spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
• do kwoty 1.301 tys. EUR na rzecz spółki Siempelkamp za zobowiązania inwestycyjne jednostki
zaleŜnej Pfleiderer MDF Sp. z o.o. W dniu 12 maja 2006 r. Bank Zachodni WBK S.A. otworzył
akredytywę na rzecz spółki Siempelkamp z terminem obowiązywania do 31 stycznia 2008 r.
Zabezpieczeniem tej transakcji jest poręczenie spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
Pfleiderer Grajewo S.A. pobiera wynagrodzenie od jednostek zaleŜnych z tytułu udzielonych poręczeń
w wysokości 0,5% p.a. od Pfleiderer MDF Sp. z o.o. oraz 0,1% p.a. od Pfleiderer OOO.
Kwota długu pierwotnego zabezpieczonego poręczeniami na dzień 31 grudnia 2007 r wyniosła
32.273 tys. EUR.
49
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Na dzień 31 grudnia 2006 r. jednostka posiadała następujące zobowiązania warunkowe i zabezpieczenia:
Jednostka
EBOiR
Raiffeisenbank Austria
Siempelkamp
Spółka Metso
Spółka Metso
Meier
Data powstania
zobowiązania
2005-12-28
2006-09-27
2006-05-12
2006-06-01
2006-06-01
2006-06-20
Rodzaj
zobowiązania
poręczenie
poręczenie
poręczenie
poręczenie
poręczenie
poręczenie
50
Kwota w walucie
zobowiązania
(w tys.) Waluta
35 000
EUR
12 000
EUR
10 740
EUR
6 205
EUR
12 114
EUR
1 222
EUR
Termin
2006-12-27
2007-10-30
2007-12-20
2007-12-30
2008-05-28
2007-10-20
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
24. Znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi
Transakcje Pfleiderer Grajewo S.A. z podmiotami powiązanymi za 2007 r. kształtowały się następująco:
Podmiot
Pfleiderer Prospan S.A.
Pfleiderer Unifloor Sp z.o.o
Silekol Sp. z o.o.
Jura Polska Sp. z o.o.
Pfleiderer MDF Sp. z o.o.
Pfleiderer OOO
Pfleiderer MDF OOO
Pfleiderer Engineering International GmbH
Pfleiderer Aktiengesellschaft
Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG
Pfleiderer Industirie GmbH
Razem
SprzedaŜ
SprzedaŜ środków
trwałych
17 906
121
692
173
23 463
15 086
0
0
0
0
0
57 441
0
0
0
0
1 863
0
0
0
0
0
0
1 863
Przychody
finansowe
0
0
0
0
606
5 117
73
0
0
0
0
5 796
Koszty
finansowe
10 604
0
144
0
0
0
0
0
0
0
0
10 748
Wartość
zakupów towarów
46 406
0
44 668
20 197
11
5 712
0
3 730
2 964
2 477
22
126 187
Stan
Stan
naleŜności na
zobowiązań na
dzień 31.12.2007 dzień 31.12.2007
0
43
83
34
3 417
88 161
23 355
0
0
0
0
115 093
303 533
0
25 258
2 159
952
0
0
1 926
660
502
0
334 990
1. NaleŜności od Pfleiderer OOO obejmują naleŜności z tytułu dostaw i usług w kwocie 20.344 tys. zł. oraz naleŜności finansowe w kwocie 67.817 tys. zł. z tytułu udzielonych poŜyczek.
2. Zobowiązania do Pfleiderer Prospan S.A. składają się z zobowiązań z tyt. dostaw i usług w kwocie 2.533 tys .zł. i zobowiązań finansowych z tytułu emisji obligacji w kwocie 301.000 tys. zł.
3 Zobowiązania do Silekol Sp. z.o.o. składają się z zobowiązań handlowych w kwocie 8.088 tys. zł. i zobowiązań finansowych z tytułu emisji obligacji w kwocie 17.170 tys. zł.
Transakcje Pfleiderer Grajewo S.A. z podmiotami powiązanymi za 2006 r.
Podmiot
Pfleiderer Prospan S.A.
Silekol Sp. z o.o.
Jura Polska Sp. z o.o.
Pfleiderer MDF Sp. z o.o.
Pfleiderer OOO
Pfleiderer Services Sp. Z o.o.
Pfleiderer Aktiengesellschaft
Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG
Razem
SprzedaŜ
SprzedaŜ środków
trwałych
21 330
0
19
467
8 981
0
0
0
30 797
0
0
0
3 987
270
0
0
0
4 257
Przychody
finansowe
0
0
0
753
9 336
0
0
0
10 089
Koszty
finansowe
7 546
16
0
0
0
0
0
0
7 562
Wartość
Zakupów
39 173
49 627
17 497
0
0
0
1 434
15 460
123 191
Stan
Stan
naleŜności na
zobowiązań na
dzień 31.12.2006 dzień 31.12.2006
0
0
0
5 355
120 858
0
0
0
126 213
224 602
11 033
3 275
0
0
(22)
482
15 460
254 830
1. NaleŜności do Pfleiderer OOO składają się z naleŜności z tyt. dostaw i usług w kwocie 8.759 tys. zł. i naleŜności finansowych w kwocie 112.099 tys. zł. z tytułu udzielonej poŜyczki.
2. Zobowiązania do Pfleiderer Prospan S.A. składają się z zobowiązań z tyt. dostaw i usług w kwocie 14.602 tys.zł. i zobowiązań finansowych z tytułu emisji obligacji w kwocie 210.000 tys. zł.
51
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Informacje o wynagrodzeniach osób zarządzających i nadzorujących
Wynagrodzenia Członków Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. (łącznie z premiami) wypłacone i naleŜne
za okres sprawozdawczy kształtowały się w sposób następujący:
Imię i Nazwisko
Paweł Wyrzykowski
Rafał Karcz
Dariusz Tomaszewski
Rainer Stracke
Zbigniew Dudek
Krzysztof Lobert
01.01.2007
– 31.12.2007
01.01.2006
– 31.12.2006
609 tys. zł.
226 tys. zł.
336 tys. zł.
-
610 tys. zł.
250 tys. zł.
330 tys. zł.
117 tys. zł.
85 tys. zł.
80 tys. zł.
89 tys. zł.
-
01.01.2007
– 31.12.2007
01.01.2006
– 31.12.2006
-
2 281 tys. zł.
1 617 tys. zł.
1 479 tys. zł.
Wynagrodzenia Zarządu z tytułu programu premii menedŜerskich:
Imię i Nazwisko
Paweł Wyrzykowski
Rafał Karcz
Dariusz Tomaszewski
Liczba akcji Pfleiderer Grajewo S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
jednostką kształtowała się na dzień 31 grudnia 2007 r. w sposób następujący:
- Prezes Zarządu Pan Paweł Wyrzykowski posiada 4.080 akcji Pfleiderer Grajewo S.A.
- Członek Zarządu Pan Rafał Karcz posiada 3.472 akcji Pfleiderer Grajewo S.A.
- Członek Zarządu Pan Krzysztof Lobert – 0 akcji Pfleiderer Grajewo S.A.
- Członek Zarządu Pan Dariusz Tomaszewski posiada 4.108 akcji Pfleiderer Grajewo S.A.
W ramach programu opcji na akcje spółki dominującej Pfleiderer AG członkowie Zarządu Pfleiderer
Grajewo S.A. byli uprawnieni do nabycia opcji na akcje jednostki dominującej w Grupie Pfleiderer
bezpośrednio od Pfleiderer AG. Wycena opcji została przeprowadzona z uŜyciem modelu BlackaScholes’a oraz 3 letniego okresu oczekiwania na moŜliwość ich realizacji.
PoniŜsze zestawienie prezentuje wartość wyceny objętych opcji na akcje przypadające w bieŜącym
roku obrotowym.
- Prezes Zarządu Pan Paweł Wyrzykowski i – 60 tys. zł.
- Członek Zarządu Pan Rafał Karcz – 14 tys. zł
- Członek Zarządu Pan Krzysztof Lobert - 0 zł
- Członek Zarządu Pan Dariusz Tomaszewski – 9 tys. zł
52
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
Wypłacone wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. w okresie
sprawozdawczym kształtowały się w sposób następujący:
Wojciech Kowalski
01.01.2007
– 31.12.2007
01.01.2006
– 31.12.2006
38 tys. zł
35 tys. zł.
Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A nie otrzymywali wynagrodzenia.
Na dzień 31 grudnia 2007 r. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej Pfleiderer
Grajewo S.A. nie posiadali zadłuŜenia w Spółce z tytułu poŜyczek.
25.
Objaśnienia do rachunku przepływów pienięŜnych
Struktura środków pienięŜnych
Środki pienięŜne w kasie i na rachunkach bankowych
Kredyty w rachunku bieŜącym
Środki pienięŜne wykazane w rachunku przepływów środków pienięŜnych
26.
31.12.2007
31.12.2006
2 346
(12 238)
(9 892)
10 960
(18 104)
(7 144)
Wydarzenia po dniu bilansowym
Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 marca 2008 r.
ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. odwołano Pana Derricka Noe. Nowym
członkiem Rady Nadzorczej w dniu 7 marca 2008 r. został Pan Michael Wolff.
W dniu 7 kwietnia 2008 r. Pan Paweł Wyrzykowski, Prezes Zarządu Spółki, został powołany w skład
Zarządu Pfleiderer AG z siedzibą w Neumarkt.
W związku z powyŜszym Pan Paweł Wyrzykowski zamierza złoŜyć rezygnację z funkcji Prezesa
Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. Data rezygnacji uzaleŜniona jest od powołania następcy Pana Pawła
Wyrzykowskiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki i nastąpi nie wcześniej niŜ 1 września 2008 r.
i nie później niŜ 1 stycznia 2009 r. Pan Paweł Wyrzykowski obejmie funkcję w Zarządzie Pfleiderer
AG po złoŜeniu rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A.
27.
Szacunki księgowe i załoŜenia
WaŜne oszacowania i osądy księgowe
Spółka dokonuje oszacowań i przyjmuje załoŜenia dotyczące przyszłości. Uzyskane w ten sposób
oszacowania księgowe z definicji mogą nie pokrywać się z faktycznymi rezultatami. Oszacowania
i załoŜenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości
bilansowej aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, zostały omówione poniŜej.
Spółka dokonuje na bieŜąco przeglądów i dokonuje odpisów aktualizujących poszczególnych pozycji
aktywów w rachunek zysków i strat. Odpisy aktualizujące tworzone są w szczególności na naleŜności
z tytułu dostaw i usług, zapasów materiałów i wyrobów gotowych. Ponadto prowadzony jest równieŜ
na bieŜąco przegląd pracującego majątku trwałego, w tym pod kątem okresu uŜywania oraz
okoliczności wpływających na wartość odzyskiwalną. Wysokość zobowiązań wynikających z
przyszłych zobowiązań emerytalnych, rentowych i jubileuszowych określana jest metodą aktuarialną
na podstawie przyjętych załoŜeń.
53
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.
Inne informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r.
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)
W szczególności istotne obszary niepewności odnośnie dokonanych szacunków oraz osądy
dokonywane przy zastosowaniu zasad rachunkowości, które wywarły najbardziej istotny wpływ na
wartości ujęte w sprawozdaniu finansowym, zostały przedstawione w następujących notach:
•
•
•
•
•
Nota 18 – pomiar zobowiązań z tytułu określonych świadczeń pracowniczych,
Nota 24 – pomiar płatności w formie akcji własnych,
Nota 23 – rezerwy i zobowiązania warunkowe,
Nota 21 – wycena instrumentów finansowych,
Nota 17 – klasyfikacja umów leasingu.
Paweł Wyrzykowski
Prezes Zarządu
Krzysztof Lobert
Członek Zarządu/ Dyrektor Operacyjny
Rafał Karcz
Członek Zarządu/ Dyrektor Finansowy
Dariusz Tomaszewski
Członek Zarządu / Dyrektor ds. SprzedaŜy
Agnieszka Kabus
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
Grajewo, dnia 29 kwietnia 2008 r.
54
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Pfleiderer Grajewo S.A. z wykonania zadań za okres
01.01.2007 - 31.12.2007 r.
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE
tys. PLN
PLN
tys. EUR
EUR
01.01.2007- 01.01.200631.12.2007 31.12.2006
01.01.2007- 01.01.200631.12.2007 31.12.2006
Przychody ze sprzedaŜy
produktów, towarów i materiałów
695 385
633 522
184 120
162 479
Zysk na działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Zysk netto
100 972
158 125
142 356
68 782
68 300
54 314
26 735
41 867
37 692
17 640
17 517
13 930
Przepływy środków pienięŜnych
netto z działalności operacyjnej
88 535
100 060
23 442
25 662
(246 109)
(63 638)
(65 163)
(16 321)
154 826
(2 748)
33
36 455
40 994
(728)
8
9 350
2,87
1,09
0,76
0,28
2,87
1,09
0,76
0,28
Przepływy środków pienięŜnych
netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy środków pienięŜnych
netto z działalności finansowej
Przepływy pienięŜne netto razem
Podstawowy zysk na jedną akcję
(w zł / EUR)
Rozwodniony zysk na jedną
akcję
(w zł / EUR)
tys. PLN
Aktywa razem
Zobowiązana
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł / EUR)
tys. EUR
31.12.2007 31.12.2006
31.12.2007
31.12.2006
1 153 155
848 060
592 839
376 010
176 573
51 707
416 266
324 303
560 316
472 050
16 376
16 376
49 624 000 49 624 000
321 930
165 505
49 295
116 210
156 425
4 572
49 624 000
221 356
98 144
13 496
84 648
123 212
4 274
49 624 000
3,15
2,48
11,29
9,51
-2-
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
DANE INFORMACYJNE
Spółka Pfleiderer Grajewo S.A, prowadzi działalność na terenie miasta Grajewa - miejscowości połoŜonej
w północno - wschodniej części Polski.
Pierwotnie przedsiębiorstwo powstało jako „Zakłady Płyt Wiórowych S.A.” w Grajewie i zostało
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym, Sąd Gospodarczy w ŁomŜy, Rejestr Handlowy dział B nr 270
w dniu 1 lipca 1994 r. a następnie w dniu 9 maja 2001 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS 0000011422. W dniu
18 września 2002 r. Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. otrzymał postanowienie Sądu
Rejonowego w Białymstoku o wpisaniu do KRS nowej nazwy Spółki. W związku z powyŜszym w dniu
18 września 2002 r. została zmieniona nazwa Spółki z dotychczasowej na nową - Pfleiderer Grajewo S.A.
Siedzibą Pfleiderer Grajewo S.A. jest Grajewo, ul. Wiórowa 1. Akcje Spółki są w publicznym obrocie.
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Pfleiderer Grajewo S.A. zarejestrowany jest pod
numerem 2020 E.
Przedmiotem działalności Pfleiderer Grajewo S.A. jest produkcja wyrobów z drewna, płyt
drewnopochodnych i ich uszlachetnianie, impregnacja papierów oraz działalność handlowa w kraju
i za granicą, usługi przemysłowe w zakresie przedmiotu działalności i inne w oparciu o posiadaną bazę.
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie na koniec okresu sprawozdawczego działał w składzie:
1.
2.
3.
4.
Paweł Wyrzykowski
Krzysztof Lobert
Rafał Karcz
Dariusz Tomaszewski
- Prezes Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
- Członek Zarządu
W dniu 9 marca 2007 r. pan Zbigniew Dudek złoŜył oświadczenie o rezygnacji z dniem 31 marca 2007 r.
z funkcji Członka Zarządu – Dyrektora ds. Produkcji Pfleiderer Grajewo S.A. oraz Pfleiderer Prospan S.A.
Z dniem 20 grudnia 2007 r. w skład Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. powołano Pana Krzysztofa
Loberta na stanowisko Dyrektora Operacyjnego.
W skład Rady Nadzorczej spółki na dzień 31 grudnia 2007 r. wchodziły następujące osoby:
1.
2.
3.
4.
5.
Robert Hopperdietzel
Hans H. Overdiek
Derrick G. Noe
Michael Ernst
Wojciech Szymon Kowalski
W dniu 11 stycznia 2007 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze składu Rady Nadzorczej
Grajewa Martina Ronga, a na jego miejsce w skład Rady został powołany Robert Hopperdietzel.
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 marca 2008 r. ze składu
Rady nadzorczej odwołano Pana Derricka G. Noe, a na nowego członka Rady Nadzorczej powołano
Pana Michaela Wolffa.
-3-
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
Skład akcjonariatu Pfleiderer Grajewo S.A. na 31 grudnia 2007r. przedstawia się następująco:
Struktura akcjonariatu
na dzień 31.12.2007 r.
Liczba akcji
Udział w
kapitale
Liczba głosów
na WZA
Udział w WZA
Pfleiderer Service GmbH
32 308 176
65,11%
32 308 176
65,11%
Commercial Union OFE BPH CU WBK
Pozostali akcjonariusze
SUMA
4 928 816
12 387 008
49 624 000
9,93%
24,96%
100,00%
4 928 816
12 387 008
49 624 000
9,93%
24,96%
100,00%
Na początku lipca 2007 r. jednostka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. otrzymała oświadczenie
o obniŜeniu przez akcjonariusza Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK (dalej
„CU OFE”), na skutek transakcji zbycia akcji Spółki przeprowadzonych w dniu 27 czerwca 2007 r., swego
udziału poniŜej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Przed wyŜej
wymienionym transakcjami CU OFE posiadał 4.968.816 sztuk akcji Spółki stanowiących 10,01% kapitału
zakładowego Spółki i uprawniających do 4.968.816 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki, co stanowiło 10,01% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu transakcji, o których mowa wyŜej,
według stanu na dzień 2 lipca 2007 r. CU OFE posiadał 4.928.816 sztuk akcji Spółki stanowiących 9,93%
kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4.928.816 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 9,93% ogólnej liczby głosów.
W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. ilość akcji w posiadaniu głównego akcjonariusza
spółki Pfleiderer Service GmbH nie zmieniła się.
-
Po dniu bilansowym nastąpiła zmiana akcjonariatu spółki Pfleiderer Grajewo S.A., w wyniku której liczba
akcji Spółki w posiadaniu CU OFE spadła do 4.800.000 sztuk, co stanowi 9,67% kapitału zakładowego
Spółki i uprawnia do 4.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 9,67% ogólnej liczny
głosów. Liczba akcji w posiadaniu pozostałych akcjonariuszy wzrosła do 12.928.816 sztuk akcji, co
stanowi 25,22% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ilość
akcji w posiadaniu głównego akcjonariusza – spółki Pfleiderer Service GmbH – nie zmieniła się.
1
W roku 2007 działania Pfleiderer Grajewo S.A. koncentrowały się na następujących
pracach:
1
2
3
4
5
Optymalizacja produkcji i działalności kosztowej zakładu.
Zwiększenie wolumenu produkcji i sprzedaŜy w Pfleiderer Grajewo.
Zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu handlowego.
Optymalizacja systemu SAP.
Podejmowaniu działań optymalizacyjnych zmierzających do zwiększenia efektywności operacyjnej
spółki.
6 Weryfikacji motywacyjnego systemu wynagrodzeń połączonego z nowym wartościowaniem
stanowisk pracy.
7 Zabezpieczeniu dostaw surowca drzewnego.
8 Doprowadzenie do transakcji odkupu od Skarbu Państwa pakietu 43% akcji Pfleiderer Prospan S.A.
9 Ukończenie inwestycji i rozruch zakładu MDF w Grajewie jako spółki zaleŜnej od Pfleiderer
Grajewo S.A.
10 Powołanie nowej spółki w Rosji Pfleiderer MDF OOO z 50% udziałem Pfleiderer Grajewo S.A.
-4-
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
2
Sytuacja finansowa Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
Finansowanie majątku Spółki kapitałami własnymi przedstawia się następująco:
31.12.2007 r
tys. PLN
Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Kapitał stały (kap. własny + zob. dług.)
Zobowiązania krótkoterminowe
560 316
176 573
736 889
416 266
31.12.2006 r
tys. PLN
472 050
51 707
523 757
324 303
W 2007 roku spółka Pfleiderer Grajewo S.A. finansowała się głównie kredytami bankowymi, wspierając
się emisjami obligacji obejmowanymi przez Pfleiderer Prospan S.A. i Silekol Sp. z o.o. Zwiększone
zapotrzebowanie na środki finansowe spowodowane jest głównie z zakrojoną na szeroką skalę
działalnością inwestycyjna Spółki.
Prognoza sytuacji ekonomicznej w najbliŜszej przyszłości
Zarząd przewiduje w roku 2008 utrzymanie poziomu sprzedaŜy oferowanych przez Spółkę wyrobów, ze
względu na stabilizację branŜy meblarskiej. Aby ograniczyć wpływ zmiany ceny surowców oraz wzrostu
kosztów produkcji na wyniki finansowe Spółki, Zarząd podejmuje niezbędne działania o charakterze
rynkowym oraz realizuje program optymalizacji kosztowej bieŜącej działalności operacyjnej.
Ze względu na zakrojoną na szerszą skalę działalność inwestycyjną prowadzoną przez Spółkę, zadłuŜenie z
tytułu kredytów wzrośnie, aczkolwiek planowany poziom zadłuŜenia Spółki nie powinien zagrozić
ciągłości działania Spółki.
3
Sytuacja kadrowo – płacowa spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
Na 31 grudnia 2007 roku w Spółce były zatrudnione 621 osób łącznie z osobami zarządzającymi
i pracującymi w oparciu o umowę menedŜerską lub powołanie przez RN. Struktura zatrudnienia w spółce
na ostatni dzień bieŜącego okresu i analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawiała się w sposób
następujący:
Pracownicy
- pracownicy bezpośrednio produkcyjni
- pracownicy pośrednio produkcyjni
- pracownicy administracyjno-biurowi i pozostali
- osoby zarządzające
Razem
31.12.2007 r
31.12.2006 r
381
63
173
4
621
363
66
158
5
592
Poziom zatrudnienia w Pfleiderer Grajewo utrzymuje się od dłuŜszego czasu na niezmienionym poziomie.
Wynagrodzenia Członków Zarządu Grajewa S.A. łącznie z premiami wypłacone za okres od dnia
1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku kształtowały się w sposób następujący:
1.
2.
3.
4.
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
- Paweł Wyrzykowski
- Rafał Karcz
- Dariusz Tomaszewski
- Dudek Zbigniew
- 609 tys. PLN
- 226 tys. PLN
- 336 tys. PLN
- 85 tys. PLN za okres do 31.03.2007
-5-
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
5.
Członek Zarządu
- Krzysztof Lobert - 80 tys. PLN za okres od 01.11.2007 do 31.12.2007
Wypłacone wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej w Pfleiderer Grajewo S.A. za okres
do 31 grudnia 2007 roku wyniosły 38 tys. zł i w pełni dotyczyło tylko jednego członka Pana Wojciecha
Szymona Kowalskiego.
Na 31 grudnia 2007 r. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A.
nie posiadali zadłuŜenia w Spółce z tytułu poŜyczek.
Wynagrodzenia Członków Zarządu jednostki Pfleiderer Prospan S.A. (łącznie z premiami) wypłacone
i naleŜne za okres sprawozdawczy kształtowały się w sposób następujący (w tys. złotych):
1.
2.
3.
4.
5.
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
- Paweł Wyrzykowski
- 608 tys. PLN
- Dariusz Tomaszewski
- 336 tys. PLN
- Rafał Karcz
- 255 tys. PLN
- Zbigniew Dudek
- 67 tys. PLN za okres do 31.03.2007
- Krzysztof Lobert - 7 tys. PLN za okres od 1.11.2007 do 31.12.2007
W ramach programu opcji na akcje spółki dominującej Pfleiderer AG członkowie Zarządu Pfleiderer
Grajewo byli uprawnieni do nabycia opcji na akcje jednostki dominującej w Grupie Pfleiderer
bezpośrednio od Pfleiderer AG. Wycena opcji została przeprowadzona z uŜyciem modelu BlackScholesa oraz 3 letniego okresu oczekiwani na moŜliwość ich realizacji.
PoniŜsze zestawienie prezentuje wartość wyceny objętych opcji na akcje przypadające w bieŜącym roku
obrotowym.
Prezes Zarządu Paweł Wyrzykowski - 60 tys. zł.
Członek Zarządu Dariusz Tomaszewski - 9 tys. zł
Członek Zarządu Rafał Karcz - 14 tys. zł.
Członek Zarządu Krzysztof Lobert - 0 zł
4
Ilość akcji Pfleiderer Grajewo S.A. w posiadaniu osób zarządzających Pfleiderer
Grajewo S.A.
Na dzień publikacji raportu w posiadaniu Członków Zarządu były następujące ilości akcji:
1.
2.
3.
4.
Prezes Zarządu Paweł Wyrzykowski
Członek Zarządu Tomaszewski Dariusz
Członek Zarządu Rafał Karcz
Członek Zarządu Krzysztof Lobert
- 4.080 akcji
- 4.108 akcji
- 3.472 akcji
0 akcji
Członkowie Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. nie posiadają akcji Spółki.
5
Wielkość i struktura produkcji
Wielkość produkcji podstawowych wyrobów w na koniec 2007 i analogicznym okresie 2006 r.
w Pfleiderer Grajewo S.A. przedstawiała się następująco:
2007 r.
Produkcja płyt wiórowych surowych
Płyta wiórowa laminowana
tyś.m3
tys.m2
696 174
20 063
2006 r.
682 070
19 235
-6-
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
Obserwowany jest stały systematyczny wzrost produkcji w Spółce. Podyktowany on jest dobrą
koniunkturą na rynku meblarskim jak równieŜ większym stopniem wykorzystania wszystkich urządzeń
produkcyjnych.
6
Wielkość i struktura sprzedaŜy
Przychody ze sprzedaŜy w Pfleiderer Grajewo S.A. w minionym roku zamknęły się kwotą
695.385 tyś PLN i były większe o 9,8% w stosunku do przychodów w analogicznym okresie roku
ubiegłego.
NaleŜy zauwaŜyć bardzo wysoki udział sprzedaŜy eksportowej, który utrzymuje się w Spółce na poziomie
44%. Struktura sprzedaŜy wyrobów od dłuŜszego czasu nie ulega zasadniczym zmianom.
Struktura przychodów ze sprzedaŜy
Pfleiderer Grajewo S.A.
01.01.200731.12.2007
01.01.200631.12.2006
Struktura terytorialna
Przychody ze sprzedaŜy produktów
Kraj
Eksport
601 448
366 731
234 717
592 230
341 467
251 063
Przychody ze sprzedaŜy towarów i
materiałów
Kraj
Eksport
68 023
21 719
46 304
40 992
4.104
36.888
Przychody ze sprzedaŜy usług
Kraj
Eksport
25 914
10 121
15 793
Struktura rzeczowa
Przychody ze sprzedaŜy produktów
SprzedaŜ płyt wiórowych surowych
SprzedaŜ płyt wiórowych laminowanych
SprzedaŜ filmów do laminowania
SprzedaŜ oklein sztucznych (folia, folia
obrzeŜowa, obrzeŜa)
SprzedaŜ formatek
Pozostała sprzedaŜ
Przychody ze sprzedaŜy towarów i
materiałów
SprzedaŜ materiałów
SprzedaŜ towarów
601 448
150 458
257 051
56 547
592 230
156 389
239 824
54 134
113 897
22 800
695
128 372
13 802
8
68 023
22 868
45 155
40 992
4 682
36 310
Długoletnia strategia sprzedaŜy Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. jest oparta na trzech kluczowych kanałach
dystrybucji:
-
sprzedaŜy bezpośredniej do przemysłu meblarskiego
sprzedaŜy do sieci hurtowni patronackich Pfleiderer Partner (Sieć PP)
sprzedaŜy eksportowej
-7-
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
Dominującym kanałem sprzedaŜy w Pfleiderer Grajewo S.A. jest sprzedaŜ eksportowa, która
za raportowany okres kształtowała się na bardzo wysokim poziomie 44% ogólnych obrotów Spółki.
Główne kierunki sprzedaŜy za granicę skierowana są do: Rosji, krajów bałtyckich, skandynawskich
i Kazachstanu. SprzedaŜ eksportowa jest wynikiem stabilnej i konsekwentnej polityki handlowej
prowadzonej na rynkach eksportowych.
Kluczowym czynnikiem w sprzedaŜy eksportowej jest oparcie działalności na regionalnych partnerach
handlowych, co pozwala na optymalizację doboru kanałów dystrybucji na poszczególnych rynkach,
a takŜe bezpośrednie dotarcie do stabilnych i rozwijających się firm meblarskich. Taka polityka handlowa,
pozwalająca na utrzymanie silnej pozycji na strategicznych rynkach docelowych (Litwa, Łotwa, Rosja,
Ukraina, Białoruś) ma kluczowe znaczenie w perspektywie nowych inwestycji na rynku wschodnim,
realizowanych przez Pfleiderer Grajewo S.A. Mniejszy udział sprzedaŜy eksportowej 2007 r.
w porównaniu z rokiem poprzednim wynika z przejęcia części klientów wschodnich przez nowy zakład
OOO Pfleiderer w Rosji.
NajwaŜniejszymi kanałami dystrybucji w sprzedaŜy na rynku polskim pozostają nadal bezpośrednia
sprzedaŜ do duŜych firm meblarskich oraz sieć sprzedaŜy Pfleiderer Partner. Spółka koncentruje się na
działaniach, mających na celu wzmacnianie pozycji rynkowej sieci Pfleiderer Partner i ugruntowanie
sprzedaŜy do tych segmentów rynku.
Analiza udziału poszczególnych Kanałów Dystrybucji w obrocie w latach 2006 - 2007 dla spółki
Pfleiderer Grajewo S.A. wyglądała następująco:
Udział Kanałów Dystrybucji w 2007r.
Eksport ( 44,15 % )
Pozostali ( 2,20 % )
Sieć PP ( 18,18 % )
Przemysł ( 35,48 % )
-8-
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
Udział Kanałów Dystrybucji w 2006r.
Eksport ( 46,13 % )
Pozostali ( 2,11 % )
Sieć PP ( 17,93 % )
Przemysł ( 33,83 % )
Czynniki, które miały decydujący wpływ na rozwój sprzedaŜy w segmencie autoryzowanej sieci dealerów
Pfleiderer Partner są:
- współpraca ze stabilnymi firmami handlowymi,
- kreowanie liderów na lokalnych rynkach,
- wypracowanie i prowadzenie wspólnej polityki cenowej i marketingowej,
- właściwa segmentacja rynku i pozycjonowania produktów,
- wspólne projekty logistyczno – dystrybucyjne,
- implementacja systemu SAP wspierającego procesy logistyczno-planistyczne,
- planowanie potrzeb dystrybucyjnych,
- dalszy rozwój produktów.
Bardzo istotnym elementem w prowadzonej polityce sprzedaŜowej i marketingowej jest stabilna
współpraca z grupą największych producentów mebli w Polsce na zasadach strategicznego dostawcy dla
tych klientów. Główne czynniki, które miały wpływ na zrealizowane wielkości sprzedaŜy do segmentu
producentów mebli to:
-
7
długoterminowe umowy o współpracy,
wypracowanie wspólnej polityki cenowej i marketingowej,
realizacja wspólnej polityki produktowej,
implementacja systemu SAP wspierającego procesy logistyczno-planistyczne
unowocześnienie parku maszynowego,
wzornictwo i coraz wyŜsza jakość ostatecznego produktu.
Struktura zaopatrzenia
Rynek surowca drzewnego uległ w ostatnich latach ogromnym zmianom. Wzrost zapotrzebowania
na ten surowiec wśród producentów branŜy drzewnej, szczególnie producentów płyt
drewnopochodnych, tartaków oraz mocne wejście sektora energetycznego zmieniły rynek surowca
drzewnego z rynku kupującego na bardziej „wymagający” rynek sprzedającego. Surowce, które jeszcze
-9-
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
pięć lat temu traktowane były jako odpad, dzisiaj stanowią dla tartaków i stolarni i innych zakładów
przetwórstwa drzewnego wysoko dochodowe produkty. Zakupiony przez grupę surowiec drzewny
w 90% pochodzi z rynku polskiego natomiast pozostała masa jest importowana z Litwy, Białorusi
i Ukrainy jak równieŜ z Niemiec, Łotwy, Czech i Słowacji. Rozbudowa zdolności produkcyjnych
naszych firm oznacza znaczący wzrost zapotrzebowania na surowiec drzewny. W roku 2007 z uwagi
na zwiększenie popytu na surowiec drzewny przez Kraje Skandynawskie nastąpiła podwyŜka cen
drewna w Krajach Bałtyckich i na Białorusi. W trzecim kwartale wzrost ceny sięgnął średnio 55%
poziomu cen styczniowych. Obecnie obserwujemy powrót ceny do poziomu z początku roku 2007..
Obecnie sytuacja na rynku drzewnym jest bardzo niezrównowaŜona ze względu na jego znaczny
niedobór. Braki drewna dotyczą nie tylko przemysłu płytowego, ale równieŜ tartacznego, meblarskiego,
paletowego, w związku z czym na rynku drzewnym brakuje około 2,0 – 5,0 mln m3 tego surowca.
Lasy Państwowe w roku 2007 wprowadziły nową formę sprzedaŜy - kontraktacji drewna poprzez
Internet – Portal Leśno-Drzewny, co spowodowało podwyŜkę cen drewna. SprzedaŜ drewna „ na rynku
wtórnym” odbywa się poprzez portal internetowy e-drewno, gdzie w roku 2007 wystawione było do
sprzedaŜy ok. 2,5 mln m3 drewna. Średni wzrost ceny zakupu na portalu „e-drewno” to ok. 30% w
stosunku do ceny wywoławczej.
W strukturze zakupu surowca drzewnego w 2007 roku przewaŜało drewno stosowe ok. 65%, drewno
z przedsiębiorstw przetwórstwa drzewnego stanowiło ok. 35 % ogółu dostaw.
Głównym dostawcą chemii zuŜywanej przez spółki grupy do produkcji płyt wiórowych i oklein jest
ZAK Kędzierzyn, w którym dokonujemy zakupu wody amoniakalnej, mocznika i butanolu. Spółka
Silekol, będąca własnością Pfleiderer Grajewo, zaopatruje całą grupę kapitałową Pfleiderer Grajewo
S.A. w Ŝywice i formalinę. Głównym dostawcą melaminy są Zakłady Azotowe w Puławach.
WaŜnym składnikiem zaopatrzenia w surowce do produkcji filmów i oklein są papiery dekoracyjne.
W skład grupy firm, których dostawy stanowią 80% zakupywanego przez grupę papieru wchodzą:
Schattdecor, Impress Decor, Interprint oraz Technocell Decor.
8
Dane ekonomiczno - finansowe
Dominującą pozycję w strukturze kosztów Spółki zajmuje nadal zuŜycie materiałów i energii, które
stanowią (67,40)% wartości technicznego wytworzenia produktów. Następnymi istotnymi pozycjami jest
amortyzacja (5,0%), wynagrodzenia wraz z narzutami (7,46%) i usługi obce (7,3%). Istotność tej ostatniej
pozycji wynika z faktu outsourcingu działalności pomocniczej i zakupem niektórych rodzajów usług
od firm zewnętrznych, jak równieŜ stopniowym wzrostem kosztu transportu sprzedawanych wyrobów
i dostarczanych surowców. Coraz bardziej istotną pozycję w rachunku wyników spółki zajmują koszty
finansowe. Związane jest to z duŜą skalą działalności inwestycyjnej. Pozostałe pozycje utrzymują się na
poziomie porównywalnym w stosunku do okresów poprzednich.
Wskaźnik rentowności sprzedaŜy za okres bieŜący zwiększył się w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego i wygląda w sposób następujący
Zysk brutto
Przychody ze sprzedaŜy
Zysk netto
Przychody ze sprzedaŜy
01.01-31.12.2007
01.01-31.12.2006
22,74%
10,78%
01.01-31.12.2007
01.01-31.12.2006
20,47%
8,57%
- 10 -
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
9
Korzystanie z kredytów bankowych
W 2007 roku spółka Pfleiderer Grajewo S.A. korzystała z kredytów bankowych. Zawarte kredyty
posiadają konstrukcję kredytu odnawialnego, zatem mogą być zaciągane i spłacane w kaŜdym czasie.
Na dzień 31 grudnia 2007 r. spółka Pfleiderer Grajewo S.A. posiadała następujące aktywne umowy
kredytowe:
1.
Linia kredytowa w BRE Bank S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie z limitem 170.000 tys. zł
z terminem spłaty do 29.06.2013 r.
2. Kredyt w rachunku bieŜącym w BRE Bank S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie z limitem 25.000
tys. zł do 29.07.2008 r.
3. Linia kredytowa w BRE Bank S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie z limitem 25.000 tys. zł
(kredyt wspólny z Pfleiderer Prospan SA) z terminem spłaty do 29.06.2013 r.
4. Kredyt w rachunku bieŜącym w BRE Bank S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie z limitem 15.000
tys. zł (kredyt wspólny z Pfleiderer Prospan SA) do 29.07.2008 r..
5. Kredyt w rachunku bieŜącym w BZ WBK S.A. z limitem 100.000 tys. zł (limit w części wspólny
z Pfleiderer Prospan S.A. i Pfleiderer MDF Sp. z o.o.). Limit kredytu wygasa w dniu 5.02.2010 r.
6. Kredyt rewolwingowy w BZ WBK S.A. z limitem 150.000 tys. zł. Limit kredytu wygasa 5.02.2012 r.
7. Linia kredytowa w Banku PEKAO S.A. w Warszawie Oddział w ŁomŜy z limitem 150.000 tys.
zł (limit w części wspólny z Pfleiderer Prospan S.A.) z terminem spłaty do 19.11.2010 r.
8. Kredyt w rachunku bieŜącym w Banku PEKAO S.A. w Warszawie Oddział w ŁomŜy z limitem
19.500 tys. zł z terminem spłaty do 20.12.2008 r.
9. Kredyt w rachunku bieŜącym w BPH S.A. z limitem 16.000 tys. zł do 29.08.2008 r.
10. Kredyt długoterminowy w Banku BPH S.A. z limitem 62.500 tys. zł. Umowa została zawarta na
finansowanie długoterminowych potrzeb finansowych Spółki z terminem spłaty do dnia 14.11.2008 r.
11. Kredyt długoterminowy w Banku BGś S.A. oddział w Olsztynie z limitem 150.000 tys. zł, termin
spłaty przypada na 26.12.2011 r.
12. Kredyt długoterminowy w Fortis Bank Polska S.A. z limitem 150.000 tys. zł, termin spłaty przypada
na 31.01.2010 r.
Wykorzystanie powyŜszych kredytów przez Pfleiderer Grajewo S.A. na 31 grudnia 2007 roku wynosiło
175 mln zł.
10
Inwestycje i remonty
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania na rynku i sprostania rosnącym wymogom klientów jest
utrzymanie wysokiego stanu technicznego i technologicznego maszyn i urządzeń. Działania te powodują
systematyczne podnoszenie jakości produkowanych wyrobów oraz zwiększenie mocy produkcyjnych.
W celu utrzymania produkcji na odpowiednio wysokim poziomie oraz stałym podnoszeniu jakości
produkowanych wyrobów ponoszone nakłady inwestycyjne w ostatnich latach przeznaczane były głównie
na unowocześnienie parku maszynowego oraz dalszą komputeryzację zakładu.
11
Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
w 2007 r.
Planowane inwestycje operacyjne Pfleiderer Grajewo S.A. na rok 2007 zamykają się kwotą 33,9 mln zł.
Z inwestycji operacyjnych największe pozycje to:
- zakup i budowa nowej prasy do laminowania KT – wartość planowana na rok 2007 rok to 16,5 mln
zł, nakłady poniesione w 2007 to 16 mln zł; zadanie zostało zakończone i urządzenie zostało
przygotowane do rozruchu;
zwiększenie wydajności szlifierki PW-2 (dodatkowy podnośnik podawczy) – wartość planowana
na rok 2007 to 2 mln zł, nakłady poniesione w 2007 to 1,8 mln zł; zadanie zostało zrealizowane;
- 11 -
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
-
-
linia zasilania w zrębki zakładu płyt wiórowych Grajewo z rębalni MDF – wartość planowana na
rok 2007 to 3 mln zł, w trakcie roku zrezygnowano z realizacji tego zadania – trwają prace
koncepcyjne dotyczące rozwiązania technicznego;
modernizacja składu surowca drzewnego od strony zakładu MDF – wartość planowana na rok
2007 to 1,6 mln zł, nakłady poniesione w 2007 to 2 mln zł; zadanie zostało zrealizowane;
rozbudowa węzła obrzeŜy – wartość planowana na rok 2007 to 1,1 mln zł, nakłady poniesione w
2007 to 0,7 mln zł; zadanie zostało zrealizowane.
W 2007 roku łączne nakłady na inwestycje operacyjne dotyczące zakładu w Grajewie zamknęły się kwotą
287 mln zł. Podstawowe zadania inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem w trakcie roku 2007.
12
Działania marketingowe w 2007 r.
Zakres działań marketingowych zrealizowanych w 2007 r przez Spółkę Pfleiderer Grajewo S.A. oraz
spółki naleŜące do Grupy.
WdroŜenie strategicznych projektów w zakresie wprowadzenia na rynek nowego produktu – surowego
i lakierowanego HDF-u;
Organizacja otwarcia nowego zakładu naleŜącego do Grupy – Pfleiderer MDF Sp z o.o.;
Opracowanie i rozpoczęcie procesu wdraŜania szerokich zmian w zakresie oferty produktowej w
zakresie nowych struktur powierzchni, nowych dekorów płyt laminowanych i blatów roboczych, nowego
profilu zdobienia dla powierzchni roboczych;
Kontynuacja prac nad nowymi produktami oraz aktywne zarządzanie dekorami – skracanie cyklu
wprowadzania nowości przy jednoczesnej redukcji nierotujących dekorów laminatów, blatów, obrzeŜy;
WdroŜenie projektu „Poczekalnia” dotyczącego opracowania nowych dekorów, które zostaną
wprowadzone do ogólnej oferty handlowej lub indywidulanych ofert dla wybranych producentów mebli;
Opracowanie i sukcesywne wdraŜanie dla sieci dealerskiej Pfleiderer Partner „STANDARDÓW
PFLEIDERERA”. Standardy to zestaw wybranych działań marketingowych mających bardzo istotny
wpływ na sprzedaŜ, kształtowanie pozytywnego wizerunku sieci, a w efekcie zwiększających
jej konkurencyjność;
Aktywna polityka szkoleń dla sieci handlowej Pfleiderer Partner oraz klientów sieci w regionach;
Bezpośredni udział w wybranych spotkaniach z Klientami z segmentu A1, A2. Wsparcie MenedŜerów
Klienta w zakresie promowania oferty i sprzedaŜy kategorii uzupełniających asortyment Pfleiderera;
Realizacja planu największych wystaw zagranicznych i krajowych oraz konferencji branŜowych;
ATL - aktywny PR wsparty reklamą w magazynach i portalach branŜowych promujący pozytywny
wizerunek grupy kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. a takŜe sieci dealerskiej Pfleiderer Partner;
Przeprowadzenie cyklicznego badania koniunktury rynkowej „Badanie satysfakcji Klienta”.
Opracowanie i wdroŜenie działań usprawniających wybrane obszary współpracy z Klientami;
WdroŜenie w sieci dealerskiej Pfleiderer Partner nowego pakietu identyfikacji wewnętrznej i
zewnętrznej;
Przeprowadzenie w najwaŜniejszych tytułach prasy branŜowej kampanii reklamowej wspierającej
wprowadzenie nowości wzorniczych Pfleiderera na rynek;
Marketing bezpośredni- bieŜący e-mailing do Klientów promujący nowości rynkowe Pfleiderera;
Opracowanie i wdroŜenie nowych funkcjonalności stron www: modułu przekierowywania
potencjalnych Klientów do sieci dealerskiej Pfleiderer Partner, modułu odpłatnego zamawiania materiałów
oraz przygotowanie opcji kreatora e-maili;
- 12 -
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
Zwiększenie dostępności materiałów ekspozycyjno-reklamowych dla Klientów poprzez uruchomienie
mechanizmu sprzedaŜy wybranych materiałów wzorniczych za pośrednictwem strony internetowej;
Wsparcie marketingowe dla spółek Jura, Unifloor;
Stały udział w przygotowaniu eventów i materiałów związanych działalnością giełdową spółki:
raportów bieŜących, raportu rocznego, prezentacji firmowych itp.;
Przeprowadzenie wspólnie z PSR ekologicznej akcji społecznej „ z natury segreguję”, kontynuacja
akcji edukacyjnej „PokaŜ język”, współpraca z prasą lokalną i portalami regionalnymi;
- 13 -
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
13
Znaczące transakcje z podmiotami powiązanymi Spółki na 31 grudnia 2007r.
W raportowanym okresie Spółka zawarła następujące transakcje z jednostkami powiązanymi.
Dane w tyś PLN
Podmiot
Pfleiderer Prospan S.A.
Pfleiderer Unifloor Sp z.o.o
Silekol Sp. z o.o.
Jura Polska Sp. z o.o.
Pfleiderer MDF Sp. z o.o.
Pfleiderer OOO
Pfleiderer MDF OOO
Pfleiderer Engineering International GmbH
Pfleiderer Aktiengesellschaft
Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG
Pfleiderer Industirie GmbH
Razem
SprzedaŜ
17 906
121
692
173
23 463
15 086
0
0
0
0
0
57 441
SprzedaŜ
środków
trwałych
0
0
0
0
1 863
0
0
0
0
0
0
1 863
Przychody
finansowe
0
0
0
0
606
5 117
73
0
0
0
0
5 796
Koszty
finansowe
10 604
0
144
0
0
0
0
0
0
0
0
10 748
Stan
Stan
naleŜności na zobowiązań na
dzień
dzień
31.12.2007
31.12.2007
46 406
0
303 533
0
43
0
44 668
83
25 258
20 197
34
2 159
11
3 417
952
5 712
88 161
0
0
23 355
0
3 730
0
1 926
2 964
0
660
2 477
0
502
22
0
0
126 187
115 093
334 990
Wartość
zakupów
towarów
1. NaleŜności od Pfleiderer OOO Rosja obejmują naleŜności z tytułu dostaw i usług w kwocie 20.344 tys. zł. oraz naleŜności finansowe w kwocie 67.817 tys. zł. z tytułu
udzielonych poŜyczek.
2. Zobowiązania do Pfleiderer Prospan S.A. składają się z zobowiązań z tyt. dostaw i usług w kwocie 2.533 tys .zł. i zobowiązań finansowych z tytułu emisji obligacji
w kwocie 301.000 tys. zł.
3. Zobowiązania do Silekol Sp. z.o.o. składają się z zobowiązań handlowych w kwocie 8.088 tys. zł. i zobowiązań finansowych z tytułu emisji obligacji w kwocie
17.170 tys. zł.
- 15 -
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
14
Zarządzanie zasobami finansowymi Pfleiderer Grajewo S.A. w 2007 r.
W 2007 roku spółka Pfleiderer Grajewo S.A. finansowała się głównie kredytami bankowymi wspierając
się emisjami obligacji obejmowanymi przez Pfleiderer Prospan S.A. i Silekol Sp. z o.o.
Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan zadłuŜenia spółki z tytułu wyemitowanych obligacji wynosił w wartości
nominalnej 318 mln złotych, zaś zadłuŜenie z tytułu kredytów bankowych na 31 grudnia 2007 r. wynosiło
175 mln złotych.
15
Instrumenty finansowe
Charakterystyka posiadanych instrumentów finansowych
a)
Opis transakcji forward
Transakcje terminowe typu forward są terminowymi transakcjami wymiany walut po z góry określonym
kursie. W 2007 roku Pfleiderer Grajewo S.A. uŜywał transakcji forward do zabezpieczania ryzyka
kursowego związanego z transakcjami handlowymi (sprzedaŜ produktów, zakup surowców, wydatki
inwestycyjne w walutach obcych) oraz do zabezpieczeń transakcji poŜyczek walutowych.
Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. posiadała na 31 grudnia 2007 r. transakcje zabezpieczające wartość
godziwą poŜyczek walutowych oraz transakcje zabezpieczające eksport. Zmiany wartości godziwej
transakcji zabezpieczających ujmowane są w rachunku zysków i strat i równowaŜą dodatnie lub ujemne
róŜnice kursowe na wycenianych poŜyczkach. Wartość godziwa transakcji forward wyceniana jest według
cen rynkowych.
Wartość godziwa transakcji forward wykazana w bilansie na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiła
4.182 tys. PLN.
Na dzień 31 grudnia 2007 r. Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. posiadała 6 zawartych transakcji terminowych
typu forward, mające na celu zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym udzielonych poŜyczek
dewizowych w EUR i RUB oraz 4 transakcji forward EUR/PLN zabezpieczających eksport.
Terminy realizacji transakcji typu forward przypadają w I półroczu 2008 roku. Rozliczenie transakcji moŜe
nastąpić w dwojaki sposób: przez dostawę sprzedanych kwot Euro/Rubli lub przez rozliczenie róŜnicami
kursowymi (bez dostawy sprzedanych kwot).
Na dzień bilansowy Spółka posiadała otwarte transakcje na sprzedaŜ 11.600 tys. EURO za PLN oraz
403.976,5 tys. RUB za PLN zabezpieczające udzielone poŜyczki oraz na sprzedaŜ kwoty 4.000. tys. EUR
za PLN z tytułu zabezpieczenia eksportu.
b)
Opis obligacji
Program emisji krótkoterminowych papierów dłuŜnych (commercial papers) zaaranŜowany poprzez Bank
PEKAO S.A. działa w formie obligacji krótkoterminowych. Ideą tego programu jest optymalizacja
zarządzania środkami finansowymi w Grupie Kapitałowej. Obligacje są emitowane przez Pfleiderer
Grajewo S.A. z okresem wykupu do 1 roku i nabywane za pośrednictwem Banku PEKAO S.A. przez
Pfleiderer Prospan S.A. i Silekol Sp. z o.o. Dzięki temu Grajewo nie korzysta z wyŜej oprocentowanych
kredytów bankowych, zaś Prospan posiada lokaty wyŜej oprocentowane niŜ np. bony skarbowe. Kosztem
ponoszonym przy emisji obligacji jest prowizja dla Banku. Obligacje są instrumentem dyskontowym –
emitowane są w wartości emisyjnej uwzględniającej odsetki dyskontowe i wykupywane przez emitenta
po wartości nominalnej.
- 16 -
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
Na dzień 31 grudnia 2007 r. stan zadłuŜenia Pfleiderer Grajewo S.A. z tytułu wyemitowanych obligacji
wynosił 318 mln zł. Kwota zapłaconych przez Pfleiderer Grajewo S.A. na rzecz Pfleiderer Prospan S.A.
odsetek w 2007 r wyniosła 14.007 tys. zł. Kwota odsetek, które odciąŜyły wynik roku sprawozdawczego
wynosiła natomiast 10.748 tys. zł.
c)
Opis poŜyczek, poręczeń i gwarancji
Pfleiderer Grajewo S.A. przeprowadza nowe inwestycje poprzez nowe spółki w których Pfleiderer
Grajewo S.A. posiada udziały. Finansowanie inwestycji odbywa się częściowo poprzez kredyty udzielane
bezpośrednio do spółek celowych i częściowo poprzez poŜyczki od spółki-matki.
W 2007 roku Pfleiderer Grajewo udzielał poŜyczek 3 spółkom, których był udziałowcem:
- Pfleiderer OOO
- Pfleiderer MDF Sp. z o.o.
- Pfleiderer MDF OOO
W przypadku spółki Pfleiderer OOO znaczna część poŜyczek została w 2007 roku spłacona do Pfleiderer
Grajewo S.A. Na dzień 31.12.2007 pozostaje do spłaty kwota 6.550 tys. EUR i 403 mln RUB.
Finansowanie realizacji inwestycji odbywało się poprzez poŜyczki pomiędzy Pfleiderer Grajewo S.A.
i Pfleiderer OOO, krótko- lub długoterminowe w EURO. Umowy poŜyczek przewidują spłatę odsetek
równocześnie ze spłatą kapitału, na zakończenie okresu kredytowania. Do tej pory odsetki są naliczane
w okresach kwartalnych i wykazywane jako przychody finansowe. W 2007 roku Pfleiderer OOO dokonał
spłaty przed terminem części poŜyczek wraz z odsetkami. W sumie kwota spłaty wyniosła 22.933 tys.
EUR, z czego 20.615 tys. EUR to nominał poŜyczek, zaś reszta to odsetki. Część spłaconej kwoty
wynikała wyłącznie z konwersji poŜyczek z EUR na RUB – w 2007 roku została udzielona kwota
poŜyczki w wysokości 403 mln RUB.
Spółka Pfleiderer MDF Sp. z o.o. finansowała się w 2007 roku równieŜ częściowo z poŜyczek
od udziałowca. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wszystkie zobowiązania z tego tytułu zostały spłacone.
Spółka Pfleiderer MDF OOO, poprzez którą Pfleiderer Grajewo S.A. buduje w Rosji zakład płyt
MDF/HDF, posiadała na dzień 31 grudnia 2007 r. jedną poŜyczkę udzieloną przez Pfleiderer Grajewo S.A.
w kwocie 6,5 mln EUR. Termin jej spłaty przypada w czerwcu 2008 roku.
Na dzień 31 grudnia 2007 r. Pfleiderer Grajewo S.A. posiadało wystawione 3 poręczenia do łącznej kwoty
maksymalnej 44.270 tys. EUR, z czego:
- do kwoty 30.855 tys. EUR na czas nieoznaczony na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju za zobowiązania spółki Pfleiderer OOO z tytułu kredytu bankowego,
- do kwoty 12.114 tys. EUR do 28.05.2008 na rzecz grupy Metso za zobowiązania spółki Pfleiderer
MDF Sp. z o.o. z tytułu otwartej przez bank akredytywy,
- do kwoty 1.301 tys. EUR do 31.01.2008 na rzecz spółki Siempelkamp za zobowiązania spółki
Pfleiderer MDF Sp. z o.o. z tytułu otwartej przez bank akredytywy.
Pfleiderer Grajewo S.A. pobiera wynagrodzenie od spółek zaleŜnych z tytułu udzielonych poręczeń
w wysokości 0,5% p.a. od Pfleiderer MDF Sp. z o.o. oraz 0,1% p.a. od Pfleiderer OOO.
Kwota długu pierwotnego zabezpieczonego poręczeniami wynosiła na dzień 31 grudnia 2007 r. 32.273 tys.
EUR.
Dodatkowo Pfleiderer Grajewo S.A. posiada zobowiązanie wobec Europejskiego Banku Odbudowy i
Rozwoju z tytułu zawartej w dniu 28.12.2005 umowy opcji Put / Call. W wyniku realizacji postanowień
umowy z EBOiR w II kwartale 2007 Pfleiderer OOO wyemitował a EBOiR objął nowe udziały w tej
spółce w kwocie 7 mln EUR. Umowa przewiduje zaangaŜowanie kapitałowe Banku w okresie 5 lat. Po
- 17 -
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
tym okresie udziały zostaną odsprzedane Spółce Pfleiderer Grajewo S.A. Koszty finansowe tej transakcji,
wynikające z róŜnicy pomiędzy ceną nabycia i ceną sprzedaŜy udziałów, będą analogiczne w skali roku jak
koszty odsetek bankowych od udzielonego przez Bank spółce Pfleiderer OOO kredytu. Spółka Pfleiderer
Grajewo S.A. posiada opcję Call, która pozwala w kaŜdym czasie na wcześniejszy odkup posiadanych
przez Bank udziałów. Bank posiada opcję Put, pozwalającą na wcześniejszą sprzedaŜ udziałów Spółce w
przypadku naruszenia umów finansowych zawartych przez Spółkę i Pfleiderer OOO z Bankiem oraz w
przypadku wystąpienia ryzyka nie odkupienia udziałów w przewidywanym terminie.
d)
Udziały
Szczegóły dotyczące udziałów zostały przedstawione w innych informacjach objaśniających do rocznego
jednostkowego sprawozdania finansowego – Inwestycje w jednostkach powiązanych.
Ryzyka finansowe w działalności Spółki
a)
Ryzyko kredytowe
Transakcje, które naraŜają spółki Pfleiderer Grajewo S.A. na ryzyko kredytowe obejmują naleŜności
z tytułu dostaw i usług. Ryzyko kredytowe związane z naleŜnościami z tytułu dostaw i usług jest
ograniczone, poniewaŜ baza klientów jest bardzo liczna i ryzyko jest mocno zdywersyfikowane.
W związku z powyŜszym koncentracja ryzyka kredytowego jest nieznaczna. Dodatkowo Spółka prowadzi
restrykcyjną politykę zarządzania naleŜnościami. Polega ona na ograniczeniu ryzyka niewypłacalności
klientów poprzez stosowanie ubezpieczenia kredytu kupieckiego oraz faktoringu pełnego. W 2007 roku
ok. 95% naleŜności handlowych spółki było zabezpieczonych w taki sposób. W przypadku
niewypłacalności klientów ubezpieczonych następuje wypłata odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
KaŜdy klient w spółce posiada limit kredytu kupieckiego, do którego moŜe się zadłuŜać (zwykle jest to
limit ubezpieczeniowy).
b)
Ryzyko stopy procentowej
Spółka posiada zobowiązania z tytułu kredytów bankowych. Ryzyko stopy procentowej jest związane
z przepływami odsetkowymi wynikającymi z kredytów opartych o zmienną stopę procentową. Spółka na
razie nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych.
c)
Ryzyko kursowe
Na dzień 31 grudnia 2007 r. nie występuje w Spółce Pfleiderer Grajewo S.A. ryzyko kursowe z tytułu
kredytów dewizowych.
Obrót handlowy w dewizach odbywa się zarówno przy zakupach surowców, jak i sprzedaŜy wyrobów, tak
więc w przypadku wahań kursów walut obcych róŜnice kursowe powstałe na transakcjach częściowo się
kompensują. Spółka na bieŜąco monitoruje swoją pozycję walutową a następnie zabezpiecza część
otwartą, stosując w pierwszej kolejności hedging naturalny, poprzez odpowiedni dobór waluty nowych
kontraktów, zaś w następnej kolejności transakcje zabezpieczające typu forward. Pfleiderer Grajewo S.A.
monitoruje swoje ryzyko pod kątem przepływów pienięŜnych, nie zaś rachunku wyników.
W 2007 roku spółka Pfleiderer Grajewo S.A. zawarła szereg transakcji forward i swap EUR/PLN w celu
zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z planowanymi transakcjami handlowymi. Na dzień 31
grudnia 2007 r. istnieją 4 otwarte transakcje forward EUR/PLN zabezpieczających ryzyko kursowe
związane z operacjami handlowymi.
Dodatkowo Pfleiderer Grajewo S.A. naraŜone jest na ryzyko kursowe wynikające z udzielanych dla
Pfleiderer OOO i MDF OOO poŜyczek w EUR i RUB. Spółka neutralizuje to ryzyko poprzez transakcje
forward EUR/PLN i RUB/PLN. Tym samym zmiany kursu walutowego EUR/PLN lub RUB/PLN, które
- 18 -
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
wpływają na zmianę wartości udzielonych w EUR i RUB poŜyczek zawsze są rekompensowane zmianą
wyceny transakcji forward.
d)
Ryzyko zmian cen
Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. z uwagi na specyfikę produkcji oraz przyjętą na rynku praktykę nie
zabezpieczają zmian cen swoich surowców i produktów na rynkach towarowych. Ceny sprzedaŜy
produktów są elastyczne i mogą podlegać zmianom m.in. w przypadku zmiany cen surowców.
e)
Ryzyko istotnych zakłóceń przepływów środków pienięŜnych
Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. jest całkowicie zabezpieczona przed istotnym zakłóceniem przepływów
środków pienięŜnych, dzięki posiadanym bardzo wysokim liniom kredytowym, dostępnym w kaŜdym
momencie. Istotne zakłócenie przepływów pienięŜnych jest jednakŜe mało prawdopodobne z uwagi na
dywersyfikację klientów. Wszelkie nadzwyczajne wydatki są zawsze planowane z duŜym wyprzedzeniem
i uwzględniane w procesie zarządzanie płynnością.
f)
Ryzyko utraty płynności finansowej
Płynność finansowa jest monitorowana w Spółce na bieŜąco. Dotyczy to zarówno płynności w okresie
kilku następnych dni, jak i okresu kilku najbliŜszych lat. Ryzyko utraty płynności praktycznie nie
występuje z uwagi na posiadanie do dyspozycji otwartych linii kredytowych. Obecne wskaźniki płynności
Spółki świadczą o stabilnej sytuacji finansowej Spółki i zostały przedstawiają się w sposób następujący:
Wskaźnik bieŜącej
płynności
Finansowej
Wskaźnik
podwyŜszonej płyn.
finansowej
Wskaźnik obrotu
naleŜnościami
Wskaźnik obrotu
zobowiązaniami
Wskaźnik obrotu
zapasami
Środki obrotowe
Zobow. bieŜące
NaleŜności + śr. pienięŜne
Zobow. bieŜące
Przeciętny stan naleŜn.
SprzedaŜ netto : 360
Przeciętny stan zob.bieŜ.
SprzedaŜ netto : 360
Przeciętny stan zapasów
SprzedaŜ netto : 360
31.12.2007
0,52
0,18
37 dni
40 dni
35 dni
31.12.2006
0,51
0,35
47 dni
43 dni
31 dni
Analiza wskaźników finansowych Spółki wskazuje na utrzymywanie się stabilnej sytuacji finansowej
Spółki.
g)
Przyjęte przez Spółkę Pfleiderer Grajewo S.A. cele i metody zarządzania ryzykiem
finansowym
Spółka zarządza wszystkimi opisanymi powyŜej elementami ryzyka finansowego, które mogą mieć
znaczący wpływ na jej funkcjonowanie w przyszłości, kładąc w tym procesie największy nacisk na
zarządzanie:
-
ryzykiem kredytowym
ryzykiem walutowym
ryzykiem utraty płynności
Celem zarządzania ryzykiem kredytowym jest ograniczenie strat spółki mogących wynikać
z niewypłacalności klientów. Cel ten jest realizowany poprzez stosowanie ubezpieczeń naleŜności
i faktoring pełny.
- 19 -
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
Celem zarządzania ryzykiem walutowym jest minimalizacja strat wynikających z niekorzystnych zmian
kursu walutowego. Spółka Pfleiderer Grajewo S.A. monitoruje swoją pozycję walutową z punktu widzenia
przepływów pienięŜnych, nie zaś rachunku wyników. Cel ten jest realizowany poprzez w pierwszej
kolejności hedging naturalny a w następnej transakcje zabezpieczające typu forward. Monitorowana
pozycja i transakcje zabezpieczające mają horyzont czasowy do 12 miesięcy.
Celem zarządzania płynnością finansową jest zabezpieczenie Spółki przed jej niewypłacalnością. Cel ten
jest realizowany poprzez systematyczne dokonywanie projekcji zadłuŜenia w horyzoncie do 5 lat,
a następnie aranŜację odpowiednich źródeł finansowania.
16
Postępowania sądowe
Nie są prowadzone Ŝadne sprawy przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub
organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań lub wierzytelności spółki, których wartość
stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.
17
Zasady ładu korporacyjnego
W dniu 13 lutego 2008 r. Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. wydał oświadczenie dotyczące przestrzegania
przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
GPW”. Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. zadeklarował przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego,
objętych dokumentem "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” za wyjątkiem następujących zasad:
Zasada I.1
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem
tradycyjnych metod, jak i z uŜyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość,
bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych
metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami,
umoŜliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.
Z uwagi na dotychczasową praktykę obrad Walnego Zgromadzenia Spółka nie stosuje powyŜszej zasady w
zakresie transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania
przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej.
Zasada III.3
Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie
umoŜliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego
zgromadzenia.
Spółka nie stosuje powyŜszej zasady z uwagi na dotychczasową praktykę obrad Walnego Zgromadzenia i
fakt, Ŝe wszelkich merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia
udziela Zarząd Spółki.
Zasada III.6
Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezaleŜności od spółki i
podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezaleŜności członków
rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego
2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek
giełdowych i komisji rady (nadzorczej). NiezaleŜnie od postanowień pkt b) wyŜej wymienionego
Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zaleŜnego lub podmiotu stowarzyszonego nie
- 20 -
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
moŜe być uznana za spełniającą kryteria niezaleŜności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za
powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezaleŜności członka rady nadzorczej w rozumieniu
niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do
wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Spółka nie stosuje powyŜszej zasady. W zakresie opisanym poniŜej Spółka zapewnia obecność
niezaleŜnego członka w składzie Rady Nadzorczej.
Zgodnie ze Statutem Spółki, przynajmniej: 1 członek w Radzie Nadzorczej składającej się z 5 członków, 2
członków w Radzie Nadzorczej składającej się z 7 członków oraz 3 członków w Radzie Nadzorczej
składającej się z 9 członków, stanowią niezaleŜni członkowie, to jest spełniający określone poniŜej
kryteria:
a) nie są osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających spółki dominującej wobec
Pfleiderer Grajewo S.A. lub organów zarządzających spółek zaleŜnych od spółki dominującej
wobec Pfleiderer Grajewo S.A.,
b) nie są osobami zatrudnionymi w spółce dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A. lub w
spółkach zaleŜnych od spółki dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A.,
c) nie są osobami bliskimi (małŜonek, zstępny w linii prostej lub wstępny w linii prostej) osób
wchodzących w skład organów zarządzających Pfleiderer Grajewo S.A. lub spółki dominującej
wobec Pfleiderer Grajewo S.A.
Zgodnie ze Statutem Spółki, w związku z pięcioosobowym składem Rady Nadzorczej, na dzień złoŜenia
niniejszego oświadczenia w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi jeden członek spełniający określone
powyŜej kryteria niezaleŜności.
18
Informacja odnośnie Audytora
Badania sprawozdania finansowego odbywa się na podstawie decyzji Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 września 2004 r. odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdania finansowego. Badanie przeprowadzane jest przez firmę:
KPMG Audyt Sp. z o.o.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzone zostało zgodnie z umową podpisaną pomiędzy KPMG
a Spółką z dnia 12 listopada 2007 r. Umowa ta obejmuje badanie jednostkowego rocznego sprawozdania
finansowego spółki Pfleiderer Grajewo S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2007 r. sporządzonych
zgodnie z MSSF. Umową tą objęte jest równieŜ badanie rocznego sprawozdania grupowego
sporządzonego na potrzeby właścicieli. Wynagrodzenie za wyŜej wymienioną pracę zgodnie z zapisami
umowy opiewa na kwotę 78.000 EUR.
19
Zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik finansowy grupy kapitałowej Pfleiderer
Grajewo S.A.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły Ŝadne nietypowe zdarzenia mogące mieć wpływ na wynik
finansowy Spółki w przyszłości.
20
Zmiany w składzie Zarządu Spółki w trakcie roku obrotowego
- 21 -
Sprawozdanie Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A.
za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
W dniu 9 marca 2007 r. Pan Zbigniew Dudek złoŜył oświadczenie o rezygnacji z dniem 31.03.2007 r.
z funkcji Członka Zarządu – Dyrektora ds. Produkcji Pfleiderer Grajewo S.A.
Z dniem 20 grudnia 2007 r. w skład Zarządu Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. powołano Pana Krzysztofa
Loberta na stanowisko Dyrektora Operacyjnego.
21
Zmiany w składzie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej po dniu bilansowym
W dniu 7 kwietnia 2008 r. powołano Pana Pawła Wyrzykowskiego do Zarządu koncernu Pfleidererer AG.
W związku z tym nie będzie pełnił funkcji Prezesa Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. W Zarządzie
koncernu Pfleidererer AG Pan Paweł Wyrzykowski będzie między innymi odpowiedzialny za nadzór
regionu Europy Wschodniej oraz obejmie funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Grajewa.
Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 marca 2008 r.
ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. odwołano Pana Derrika G. Noe. Nowym
członkiem Rady Nadzorczej w dniu 7 marca 2008 r. został Pan Michael Wolff.
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A.
Grajewo, dnia 29 kwietnia 2008 r.
Paweł Wyrzykowski
Rafał Karcz
Krzysztof Lobert
Dariusz Tomaszewski
- 22 -

Podobne dokumenty