ISKROBEZPIECZNY SYGNALIZATOR

Komentarze

Transkrypt

ISKROBEZPIECZNY SYGNALIZATOR
ISKROBEZPIECZNY SYGNALIZATOR
OPTYCZNO-AKUSTYCZNY
typu ISOA -**
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NR BP/IO/03/12
Marzec 2012 r.
BARTEC POLSKA Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Murarska 28
tel/fax: (0048 32) 327 14 59
0048 32 326 44 00
0048 32 326 44 03
ISOA-** - INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/03/12
2
Spis treści:
1.
WSTĘP ........................................................................................................................................................................... 3
2.
WARUNKI PRACY ...................................................................................................................................................... 3
3.
DANE TECHNICZNE ................................................................................................................................................... 3
4.
OZNACZENIE URZĄDZENIA.................................................................................................................................... 4
4.
BUDOWA ....................................................................................................................................................................... 5
5.
OCHRONA PRZED KOROZJĄ .................................................................................................................................. 5
6.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA .......................................................................................................................... 6
6.1
INFORMACJE OGÓLNE............................................................................................................................................... 6
6.2
INSTRUKCJA MONTAśU I DEMONTAśU ...................................................................................................................... 6
6.3
PRZEGLĄDY I KONSERWACJE.................................................................................................................................... 6
6.3.1 Momenty dokręcania śrub .................................................................................................................................. 6
6.3.2 Części zamienne .................................................................................................................................................. 6
6.4
OCHRONA PRZECIWPORAśENIOWA........................................................................................................................... 6
6.5
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU .......................................................................................................... 7
7.
SCHEMAT PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH ...................................................................................................... 7
BARTEC
ISOA-** - INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/03/12
3
1. Wstęp
Iskrobezpieczny sygnalizator optyczno-akustyczny typu ISOA-** przeznaczony jest do pracy zwłaszcza
w podziemnych wyrobiskach górniczych. MoŜe być stosowany w pomieszczeniach o koncentracji metanu dozwolonej przepisami dla kategorii ib.
2. Warunki pracy
Stopień ochrony
Zakres temperatur
Masa
Gabaryty dla wersji wykonania: ISOA-11
ISOA-01
ISOA-10
Cecha budowy przeciwwybuchowej
Nr certyfikatu
IP 65
-200C÷+400C
~2 kg
319x150x95 mm
212x150x95 mm
280x150x95 mm
I M2 Ex ib I Mb
TEST 12 ATEX 002X
3. Dane techniczne
•
Sygnalizator dźwiękowy ISOA-01:
Napięcie zasilające – zaciski B6, B7
Pobór prądu w stanie spoczynku
Maksymalny pobór prądu
Częstotliwość nastawiania:
B1+B4 – sygnał akustyczny fs=1800Hz ciągły
B1+B5 - sygnał akustyczny fs=2700Hz ciągły
B1 - sygnał akustyczny fs=600Hz ciągły
B2 - sygnał akustyczny fs=700Hz przerywany fp=1Hz
B3 - sygnał akustyczny fs=700Hz z dewiacją ±200Hz i okresem dewiacji fd=1Hz
B4 – sygnał akustyczny fs=1800Hz przerywany fp=1Hz
B5 - sygnał akustyczny fs=2700Hz przerywany fp=1Hz
Głośność sygnału w odległości 1m od sygnalizatora
Parametry obwodów wejściowych:
B6,B7
B1 ÷ B5 w stosunku do B6
10 V ÷ 15 V
5 mA ± 2 mA
95 mA
≥90 dB
Ui = 15,8V
Li = 0
Ci = 0
Uo = 7,2 V
Uo = 7,2 V
Io = 14 mA
Lo = 10 mH
Co = 10 µF
Li = 0
Ci = 0
Sterowanie wyprowadzeniami B1 do B5
W tym celu naleŜy połączyć wyprowadzenia B1 do B5 z wyprowadzeniem B6 (zgodnie z częstotliwością nastawiania). Po podaniu na wyprowadzenia B6, B7 napięcia zasilania sygnalizator będzie emitował wybrany
sygnał akustyczny.
BARTEC
ISOA-** - INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/03/12
4
Kolory wyprowadzeń wkładki akustycznej SD-04:
B1 – o (brązowy)
B2 – b (biały)
B3 – n (niebieski)
B4 – t (zielony)
B5 – Ŝ (Ŝółty)
B6 – c (czarny)
B7 – k ( czerwony)
•
Sygnalizator optyczny ISOA-10:
Napięcie zasilające – zaciski X1, X2
Pobór prądu w stanie spoczynku
Maksymalny pobór prądu
Kolor świecenia (zaleŜnie od wykonania)
Rodzaj sygnałów świetlnych
15 V ± 0,5 V
ok. 5 mA
350 mA
Czerwony, zielony, niebieski, zółty
Światło przerywane 0,1/0,9 sek lub ciągłe
Parametry iskrobezpieczne
Wyprowadzenie X1, X2
Wyprowadzenie X1, X3
Wyprowadzenie X1, X4
Ui=15,8V; Li=0, Ci=0
Uo=15,8V; Io=8mA;
Lo=10mH; Co=10 µF
Uo=15,8V; Lo=130µH, Co=10 µF
Sterowanie wyprowadzeniami X1 do X3
W celu uzyskania światła przerywanego naleŜy połączyć wyprowadzenie X1 z wyprowadzeniem X3. W celu
uzyskania światła ciągłego naleŜy połączyć wyprowadzenie X1 z wyprowadzeniem X3 poprzez rezystor
10k/0,5W.
Kolory wyprowadzeń wkładki optycznej SB-04:
1 – c (czarny)
2 – k (czerwony)
3 – Ŝ (Ŝółty)
4 – n (niebieski)
4. Oznaczenie urządzenia
ISOA- * *
Sygnalizator akustyczny
0 – brak
1 – jest
Sygnalizator błyskowy
0 – brak
1 - jest
Przykład oznaczenia:
ISOA-01 – iskrobezpieczny sygnalizator optyczno-akustyczny z sygnalizatorem akustycznym
BARTEC
ISOA-** - INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/03/12
4.
5
Budowa
Sygnalizator składa się z skrzynki przelotowo-rozgałęźnej typu 07-5105-…./…. (poz. 2) do której wkręcone
są opcjonalnie: sygnalizator dźwiękowy SD-04 (poz. 1) oraz sygnalizator błyskowy SB-04 (poz. 3) i zabezpieczone nakrętką kontrującą przed odkręceniem się. W skrzynce dodatkowo zabudowane są wpusty kablowe oraz
zaciski przyłączeniowe.
5.
Ochrona przed korozją
Obudowa skrzynki przylotowo-rozgałęźnej wykonana jest z poliestru czarnego wzmacnianego włóknem
szklanym natomiast obudowa sygnalizatora wykonana jest z blachy stalowej. Elementy stalowe zabezpieczone
są przed korozją powłokami malarskimi i/lub wykonana ze stali odpornej na korozję. Drobne elementy np. śruby, wkręty itp. są zabezpieczone powłokami galwanicznymi.
BARTEC
ISOA-** - INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/03/12
6.
6
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
6.1 Informacje ogólne
Czynności wymienione poniŜej powinien wykonać pracownik o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach do instalowania urządzeń elektrycznych w strefach zagroŜonych wybuchem, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6.2 Instrukcja montaŜu i demontaŜu
MontaŜ i demontaŜ elementów obudowy mogą prowadzić pracownicy producenta urządzenia lub posiadający odpowiednie zezwolenie producenta.
6.3 Przeglądy i konserwacje
Zaleca się przeprowadzanie raz na rok okresową kontrolę stanu urządzenia, kompletności śrub mocujących
oraz stanu wpustów kablowych.
Sygnalizator naleŜy sprawdzić czy nie posiada uszkodzeń mechanicznych. Wszystkie uszkodzenia naleŜy
usunąć stosując odpowiednie elementy i środki.
W celu zachowania czystości wewnątrz obudowy naleŜy wszystkie drzwi i pokrywy szczelnie zamykać.
W przypadku znacznego nagromadzenia kurzu naleŜy go usunąć. Nie dopuszcza się stosowania spręŜonego
powietrza do tego celu, aby pył nie dostał się do wnętrza urządzeń łączeniowych w miejsca niewidoczne.
6.3.1 Momenty dokręcania śrub
Zaleca się następujące momenty dokręcenia śrub elementów obudowy (tab.2)
Tabela 2
Wielkość gwintu
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
Śruby mocujące urządzenia
1,4 ÷ 1,5 Nm
2,7 ÷ 3,0 Nm
5,4 ÷ 6,0 Nm
14,0 ÷ 16,0 Nm
23,0 ÷ 26,0 Nm
36,0 ÷ 40,0 Nm
54,0 ÷ 60,0 Nm
W przypadku stosowania co najmniej 60% proponowanych wartości moŜna przyjąć, Ŝe połączenie wykonane
jest prawidłowo. W przypadku mniejszych wartości momentów naleŜy wszystkie śruby podczas przeglądu ponownie dokręcić zgodnie z proponowanymi momentami obrotowymi.
6.3.2 Części zamienne
1
2
Sygnalizator dźwiękowy typu SD-04
Sygnalizator błyskowy typu SB-04
Elektrometal
Elektrometal
6.4 Ochrona przeciwporaŜeniowa
Urządzenie zasilane jest napięciem U ≤ 24VDC.
BARTEC
ISOA-** - INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/03/12
7
6.5 Warunki przechowywania i transportu
Urządzenie powinno być przechowywane w pomieszczeniu magazynowym zamkniętym, chroniącym ją
przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi, agresywnymi parami i gazami powodującymi korozję, w
temperaturze otoczenia od –200C do +400C i wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 75%, opakowana w osłonę foliową. Transport obudowy na powierzchni powinien się odbywać środkami krytymi, po
uprzednim zabezpieczeniu przed przesuwaniem, silnymi wstrząsami i udarami oraz ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem warunków atmosferycznych.
7.
Schemat podłączeń elektrycznych
Schemat połączeń elektrycznych przedstawia poniŜszy rysunek.
BARTEC

Podobne dokumenty